Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho HS trong dạy học chương “mắt các dụng cụ quang” vật lí 11 trung học phổ thông (tt)

15 12 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:52

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TRẦN PHONG THU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG “MẮT CÁC DỤNG CỤ QUANG” VẬT 11 TRUNG HỌC Demo Version - Select.Pdf SDKPHỔ THƠNG LUẬN V N THẠC S HOA HỌC GI O DỤC THEO ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Thừa Thiên Huế, năm 2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TRẦN PHONG THU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG “MẮT CÁC DỤNG CỤ QUANG” VẬT 11 TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Demo Version - Select.Pdf SDK Chun ngành: luận PPDH mơn Vật Mã số: 8140111 LUẬN V N THẠC S HOA HỌC GI O DỤC THEO ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN HOA HỌC: TS QU CH NGUYỄN BẢO NGUYÊN Thừa Thiên Huế, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN T b bấ ộ khác Thừa Thiên Huế, ngày tháng Tác giả luận văn TRẦN PHONG THU Demo Version - Select.Pdf SDK ii năm LỜI CẢM ƠN K V L S – T b TS Q b N b ấ N T b V G T PT N T ờ b b ộ X T T T Demo Version - Select.Pdf SDK T iii P T MỤC LỤC TRANG P Ụ ÌA i LỜI AM OAN ii LỜI ẢM ƠN iii MỤ LỤ AN MỤ N NG AN MỤ VI T T T ẢNG I U AN MỤ SƠ T MỞ ĐẦU L Lị .7 M G N 10 P Demo Version - Select.Pdf SDK 10 P 10 ó ó 11 11 CHƢƠNG CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT 12 T ộ K .12 ộ .12 ộ 14 Nộ ộ T ộ N .14 15 20 K N ữ 20 b 23 .25 T ộ 25 T 25 T 27 K ó 27 T ộ 28 ộ 28 ộ 30 ộ 31 44 Q ộ 36 K 39 CHƢƠNG ĐỊNH HƢỚNG VÀ THIẾT Ế TIẾN TRÌNH DẠY HỌC THEO HƢỚNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG “MẮT C C DỤNG CỤ QUANG” VẬT 11 40 ấ ộ “M V T 40 Demo Version - Select.Pdf “M SDK T V 40 Y ị ẩ ĩ 41 ộ “M 42 2.3 T “M ộ V T PT 45 T b L .45 T b K 52 T K b T :X ị ấ 57 62 CHƢƠNG THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 63 M 63 M 63 N 63 ộ .64 ị b Nộ 64 64 3.3 P 64 ẫ 64 3.3.2 Qu 3.3.3 K .64 65 K 65 ị 65 ị 66 K ị K 70 71 ẾT LUẬN CHUNG 73 TÀI LIỆU THAM HẢO 75 PHỤ LỤC Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC NH NG CH Viết tắt VIẾT TẮT Viết ầy ủ CSVC : DH : ấ : GV : Giáo viên TN : ộ TNST : ộ HS : HS PPDH :P SGK : SGK THCS :T THPT :T TN : TN TNg :T Demo SDK TNSP Version - Select.Pdf :T DANH MỤC C C BẢNG BI U S : (Xi) : ẫ TNSP 64 làm b 67 ấ 67 4: ấ ũ 68 69 DANH MỤC C C SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ SƠ ĐỒ S ộb 38 ĐỒ THỊ ị ị ị : ị Xi b 68 Demo SDK ị Version - Select.Pdf ấ 69 ị ấ ũ 69 MỞ ĐẦU 1.Lý chọn ề tài G gia b ấ ũ ẳ ó ị : “V ữ ó ấ V Vớ G ộ ó ị ữ ẩ ấ ộ ó ó ấ M G ẫ Ở c ộ N ị ữ ộ ớ ị ó XI ấ T : “Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy Demo - Select.Pdf SDK cách học, cách nghĩ,Version khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực Chuyển từ học chủ yếu lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học… [4,tr.5] T ó ỉ : “Chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triến toàn diện lực phẩm chất người học Học đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội [4,tr.2] ấ PPDH ữ ó b ấ T V ộ ữ bị HS ấ ữ ó T N ẫ ấ ấ ó V ấ ấ Mộ ẫ 7/ 7/ TN ộ ờ ộ “ ó ộ ộ HS ó ẻ ó ó ĩ X ấ ó V HS : “T ĩ ộ ấ ữ ộ Các dụng cụ quang” V , HS “Mắt ” b Lịch sử vấn ề Vấ PP ớ TN ó óV ó N S N ữ ở Demo Version - Select.Pdf SDK T ữ ỉ XX Mĩ “ HS ẻ ĩ N “ ó A ớ TN ĩ 977 ộ … bằ b b ộ T V ị N M V ỉ õ N ộ ữ : “Học đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội” N ỉ õ “Dạy mầm non cốt giữ tuổi hồn nhiên cho cháu; dạy Tiểu học cốt dạy đức tính để làm người; dạy phổ thông cốt dạy kiến thức học xong làm việc tự ni sống mình”[12] N ữ ó 7-L G ó : "Mục tiêu giáo dục phổ thông giúp HS phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam XHCN, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho HS tiếp tục học lên vào sống lao động, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc"[7] N ị 9-NQ/TW ỉ õ: “Hoạt động giáo dục trường phổ thông cần tăng cường tính trải nghiệm, nhằm phát huy tính sáng tạo cho HS, tạo môi trường khác để HS trải nghiệm nhiều nhất, đồng thời khơi nguồn sáng tạo, biến sáng tạo HS thành thực để em thể hết khả mình”[2] ó ó TN ó TN : H TN- kinh nghiệm quốc tế vấn đề Việt Nam [10] bDemo Version - Select.Pdf SDK T ớ V Ở N ấ T ỗN TN ộ b TN ó S ó ộ ộ bấ HĐTNST – Góc nhìn từ lý thuyết “học từ trải nghiệm” b Kim Thoa[8] ấ T ị ữ T ộ LG T ịK T ó “Xây dựng chương trình HĐTNST chương trình giáo dục phổ thơng”[9]… T b ó ấ ộ TNST V ớ N ấ b : Vị T T ịN M ób Học tập trải nghiệm – lý thuyết vận dụng vào thiết kế, tổ chức HĐTN môn học trường phổ thông[6] Bài b TN b Giáo dục kĩ sống cho HS thông qua HĐTN trường N THCS S T ịT ĩ [5] ằ b ộ TN T T S b ộ ó N TN ó ấ ấ b Hình thức tổ chức HĐTNST nhà trường phổ thông[3] N ộ ữ ỉ N TN S V T PT Mục tiêu ề tài Demo Version - Select.Pdf SDK b X TN , quy trình “M V S T PT Giả thuyết khoa học N b TN cho HS 11 THPT “M ẽ ấ V V S Nhiệm vụ nghiên cứu ữ -N : TN cho HS vi V - Nghiên c u bi n pháp xây d ng quy trình d y h c ; ớng TN cho HS d y h c V t lí; “M - Nghiên c thi t k d y h ớng V t 11 THPT TN cho HS V t 11 THPT; “M -T TNSP Đối tƣợng nghiên cứu ộ “M V THPT TN cho HS Phạm vi nghiên cứu ỉ “M V C T PT HS ị b ỉ TN TNSP ộ b G L Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu luận +N +N ộ PP ộ ; TN; +N ộ SGK “M V GV T PT ị ĩ HS Demo Version - Select.Pdf SDK - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn +L b V HS TN cho ; +N “M + V TN THPT; a GV HS trình TNSP - Phương pháp TNg T ữ b ớ ỉ ấ ( ) ộ - Phương pháp thống kê toán học S b b TNSP 10 ị TNg 9 Đóng góp ề tài Về mặt lý luận -X ộ T PT; - ấ b H TN cho HS quy V TN cho HS V Về mặt thực tiễn TN -T 11 THPT ộ b V “M ; V TN cho HS 10 Cấu trúc luận văn N b : ộ cho :T ộ “M Demo Version - Select.Pdf SDK :T 11 ác ...ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TRẦN PHONG THU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG “MẮT CÁC DỤNG CỤ QUANG” VẬT LÍ 11 TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Demo Version... 39 CHƢƠNG ĐỊNH HƢỚNG VÀ THIẾT Ế TIẾN TRÌNH DẠY HỌC THEO HƢỚNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG “MẮT C C DỤNG CỤ QUANG” VẬT LÍ 11 40 ấ ộ “M V T 40 Demo Version... 10 P 10 ó ó 11 ấ 11 CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 12 T ộ K .12 ộ .12
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho HS trong dạy học chương “mắt các dụng cụ quang” vật lí 11 trung học phổ thông (tt) , Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho HS trong dạy học chương “mắt các dụng cụ quang” vật lí 11 trung học phổ thông (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay