Tích hợp các yếu tố thuật toán vào chương trình và sách giáo khoa môn toán trường hợp nước pháp (tt)

11 5 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:52

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM -  - NGUYỄN THỤY VIỆT ANH TÍCH HỢP CÁC YẾU TỐ THUẬT TỐN VÀO CHƢƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MƠN TỐN: TRƢỜNG HỢP NƢỚC PHÁP Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Thừa Thiên Huế, năm 2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM -  - NGUYỄN THỤY VIỆT ANH TÍCH HỢP CÁC YẾU TỐ THUẬT TỐN VÀO CHƢƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MƠN TỐN: TRƢỜNG HỢP NƢỚC PHÁP Chun ngành: Lý luận & Phƣơng pháp dạy học mơn Tốn Mã số: 60140111 Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Trần Kiêm Minh Thừa Thiên Huế, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, đƣợc đồng tác giả cho phép sử dụng chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Thụy Việt Anh Demo Version - Select.Pdf SDK LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin chân thành cám ơn Thầy Trần Kiêm Minh tận tình hƣớng dẫn, bảo động viên tơi q trình học tập, nghiên cứu thực luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn quý thầy, cô giáo Khoa Tốn, đặc biệt q thầy, giáo tổ Phƣơng Pháp giảng dạy truyền thụ cho nhiều kiến thức suốt thời gian học tập Trƣờng Đại Học Sƣ Phạm Huế Sau tơi xin gửi lời cám ơn đến Phòng đào tạo sau đại học, anh, chị, bạn bè lớp Cao học Toán K25, đặc biệt học viên chuyên ngành Lý Luận Phƣơng Pháp dạy học mơn Tốn-Trƣờng Đại Học Sƣ Phạm Huế giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực luận văn Tơi mong nhận đƣợc góp ý nhận xét để bổ sung cho thiếu sót khơng thể tránh khỏi luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Demo Version - Select.Pdf SDK Huế, tháng 10 năm 2018 Nguyễn Thụy Việt Anh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG LỜI GIỚI THIỆU Chƣơng ĐẶT VẤN ĐỀ 10 1.1 Giáo dục tích hợp 10 1.2 Vị trí vai trò thuật tốn toán học nhà trƣờng 12 1.3 Tích hợp yếu tố thuật tốn vào chƣơng trình mơn tốn phổ thơng nƣớc 13 1.4 Nghiên cứu dạy học yếu tố thuật toán lập trình phổ thơng 15 1.5 Ghi nhận đặt vấn đề nghiên cứu 17 Chƣơng CƠDemo SỞ LÝVersion THUYẾT-VÀ PHƢƠNGSDK PHÁP NGHIÊN CỨU 18 Select.Pdf 2.1 Sơ lƣợc lịch sử tri thức luận thuật toán 18 2.2 Thuật tốn ngơn ngữ lập trình 19 2.3 Các yếu tố liên quan đến thuật toán 20 2.4 Bản chất công cụ đối tƣợng thuật toán 21 2.5 Kiến thức quy trình tƣ thuật tốn 22 2.5.1 Kiến thức quy trình 22 2.5.2 Tƣ thuật toán 23 2.6 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 24 2.7 Phƣơng pháp nghiên cứu 25 2.7.1 Phát triển khung nội dung phân tích việc tích hợp thuật tốn vào sách giáo khoa 25 2.7.2 Lựa chọn sách giáo khoa 29 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 3.1 Thuật tốn chƣơng trình mơn tốn bậc trung học phổ thông Pháp 30 3.2 Tích hợp yếu tố thuật tốn vào sách giáo khoa mơn tốn Pháp 31 3.2.1 Phân tích định lƣợng 32 3.2.2 Phân tích định tính 33 Chƣơng KẾT LUẬN 56 4.1 Trả lời câu hỏi nghiên cứu kết luận 56 4.2 Đóng góp nghiên cứu, hạn chế hƣớng phát triển đề tài 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHỤ LỤC 64 Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT SGK Sách giáo khoa THPT Trung học phổ thông M Memorization P Procedures without connections PC Procedures with connections DM Doing mathematics Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC BẢNG Bảng Bảng 2.1 Bảng 3.1 Tên bảng Khung nội dung phân tích đặc trƣng việc tích hợp thuật tốn Trang 26 vào sách giáo khoa Số lƣợng tập có tích hợp thuật tốn sách giáo khoa Pháp Demo Version - Select.Pdf SDK 32 LỜI GIỚI THIỆU Giáo dục tích hợp xu hƣớng giáo dục đại đƣợc nhiều nƣớc giới áp dụng vào chƣơng trình giáo dục phổ thơng Tốn học mơn học chứa đựng nhiều tiềm để thúc đẩy việc dạy học tích hợp kiến thức tin học, vật lí, kỹ thuật… Rõ ràng, yếu tố liên quan đến thuật tốn tƣ thuật tốn có tảng tốn học, chúng nên đƣợc dạy học tích hợp nhiều ngữ cảnh tốn học khác Thuật toán thƣờng đƣợc hiểu nhƣ quy trình gồm số hữu hạn bƣớc thực để hoàn thành nhiệm vụ đặt Ngày nay, giới bƣớc vào cách mạng số tự động hóa mức cao, tƣ thuật tốn ngày đƣợc xem có vai trò quan trọng đời sống ngƣời Có thể nói, thuật tốn tƣ thuật tốn đƣợc dùng để tìm cách giải tối ƣu vấn đề mà phải đối mặt ngày sống Nhận thức đƣợc điều đó, nhiều chƣơng trình cải cách giáo dục gần nƣớc nhấn mạnh tầm quan trọng việc dạy học yếu tố Demo Version - Select.Pdf SDK thuật toán phát triển tƣ thuật tốn chƣơng trình mơn tốn phổ thông Nhiều nghiên cứu đề cập đến việc dạy học thuật tốn phổ thơng (Nguyen & Bessot, 2010; Fan & Bokhove, 2014; Modeste, 2013; Meurist, 2014; Lac & More, 2017) Nguyen & Bessot (2010) tiến hành phân tích so sánh thể chế việc giới thiệu yếu tố thuật tốn chƣơng trình sách giáo khoa mơn tốn Pháp Việt Nam Sau đó, tác giả thực nghiệm đồ án dạy học yếu tố thuật toán dựa hỗ trợ máy tính cầm tay Alpro Tuy nhiên, nghiên cứu tập trung vào chƣơng trình sách giáo khoa mơn tốn vào năm 2000 Việt Nam Trong luận án tiến sĩ mình, Modeste (2013) đề cập đến việc giới thiệu yếu tố thuật tốn chƣơng trình sách giáo khoa mơn tốn hành Pháp Nghiên cứu tập trung vào phân tích tri thức luận khái niệm thuật tốn, sau thiết kế tình dạy học thuật tốn Tuy nhiên, việc phân tích tính tích hợp thuật tốn chủ đề sách giáo khoa mơn tốn chƣa đƣợc trọng Lac & More (2017) tập trung nghiên cứu lực học sinh cần đƣợc đánh giá dạy học thuật toán Pháp Các tác giả đề xuất đƣợc lực liên quan đến thuật toán cần đƣợc phát triển cho học sinh trình dạy học Ở Pháp, từ năm 2009, chƣơng trình mơn tốn phổ thơng đƣợc đổi thực Trong chƣơng trình này, yếu tố liên quan đến thuật toán lập trình đƣợc trọng từ bậc Tiểu học đến Trung học phổ thông Riêng bậc Trung học phổ thơng, yếu tố thuật tốn lập trình đƣợc tích hợp chƣơng trình sách giáo khoa ba lớp 10, 11 12 Ngữ cảnh mức độ tích hợp yếu tố thuật tốn vào sách giáo khoa đa dạng phong phú, khơng đơn tìm kiếm thuật giải theo bƣớc để giải tốn hay rèn luyện kiến thức quy trình Việc tích hợp thuật tốn vào sách giáo khoa cần phải đƣợc phân tích rõ từ góc độ dạy học để làm bật hội học tập mà sách giáo khoa Pháp cung cấp cho học sinh Luận vănDemo đƣợc phân thành chƣơng sau:SDK Version - Select.Pdf Chƣơng Đặt vấn đề Trong chƣơng này, chúng tơi giới thiệu giáo dục tích hợp, vị trí, nhƣ vai trò thuật tốn giáo dục nhà trƣờng nói chung nƣớc Pháp nói riêng Từ chúng tơi đặt vấn đề nghiên cứu Chƣơng Cơ sở lý thuyết phƣơng pháp nghiên cứu Trong chƣơng này, chúng tơi trình bày sơ lƣợc lịch sử tri thức luận thuật toán, nhƣ trình bày mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, phƣơng pháp nghiên cứu Chúng đề xuất khung nội dung lý luận để phân tích việc tích hợp yếu tố thuật toán vào sách giáo khoa Chƣơng Kết nghiên cứu Trong chƣơng này, chúng tơi phân tích đặc trƣng việc tích hợp yếu tố thuật tốn lập trình vào sách giáo khoa mơn tốn bậc trung học phổ thơng Pháp Việc phân tích đặc trƣng dựa khung nội dung lý thuyết mà đề xuất Chƣơng Kết luận Trong chƣơng này, trƣớc hết trả lời kết luận cho câu hỏi nghiên cứu Tiếp theo, chúng tơi nêu rõ đóng góp nghiên cứu, hạn chế hƣớng phát triển đề tài Demo Version - Select.Pdf SDK ... CHƢƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MƠN TỐN: TRƢỜNG HỢP NƢỚC PHÁP Chun ngành: Lý luận & Phƣơng pháp dạy học mơn Tốn Mã số: 60140111 Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THEO... Phát triển khung nội dung phân tích việc tích hợp thuật tốn vào sách giáo khoa 25 2.7.2 Lựa chọn sách giáo khoa 29 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 3.1 Thuật tốn chƣơng... dung phân tích đặc trƣng việc tích hợp thuật tốn Trang 26 vào sách giáo khoa Số lƣợng tập có tích hợp thuật tốn sách giáo khoa Pháp Demo Version - Select.Pdf SDK 32 LỜI GIỚI THIỆU Giáo dục tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Tích hợp các yếu tố thuật toán vào chương trình và sách giáo khoa môn toán trường hợp nước pháp (tt) , Tích hợp các yếu tố thuật toán vào chương trình và sách giáo khoa môn toán trường hợp nước pháp (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay