Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập theo hướng tiếp cận PISA trong dạy học phần hóa học hữu cơ lớp 9 ở trường trung học cơ sở (tt)

16 5 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:52

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM LÊ THỊ HÓA THIẾT KẾ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP THEO HƯỚNG TIẾP CẬN PISA TRONG DẠY HỌC PHẦN HÓA HỌC HỮU LỚP TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Thừa Thiên Huế, năm 2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM LÊ THỊ HÓA THIẾT KẾ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP THEO HƯỚNG TIẾP CẬN PISA TRONG DẠY HỌC PHẦN HÓA HỌC HỮU LỚP TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ Version Select.Pdf SDKdạy học mơn Hóa học ChunDemo ngành: Lý luận- Phương pháp Mã số: 60140111 LUẬN VĂN THẠC SỸ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN TRUNG NINH Thừa Thiên Huế, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép chưa cơng bố cơng trình khác Họ tên tác giả Lê Thị Hóa Demo Version - Select.Pdf SDK ii LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành, nổ lực thân nhờ hướng dẫn giúp đỡ tận tình thầy giáo, gia đình bạn bè Đầu tiên, tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo PGS.TS Trần Trung Ninh, người tận tâm hướng dẫn tơitrong suốt q trình thực đề tài Tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất q thầy giáo khoa Hóa học, phòng Đào tạo Sau Đại học, trường Đại học phạm – Đại học Huế nhiệt tình giảng dạy, giúp đỡ tơi trình học tập thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, thầy giáo tồn thể em học sinh trường THCS Sơn Thủy, trường THCS Hoa Thủy giúp tơi q trình điều tra thực tế thực nghiệm phạm Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè quan tâm, động viên tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn Hội đồng chấm luận văn quý thầy Version - Select.Pdf SDK phản biện đãDemo dành thời gian đọc, nhận xét, góp ý giúp cho luận văn tơi hồn thiện Chúc q thầy thật nhiều sức khỏe hạnh phúc Mặc dù, cố gắng với thời gian hạn nên luận văn không tránh khỏi khuyết điểm thiếu sót Kính mong góp ý, nhận xét q thầy, giáo bạn để luận văn hồn chỉnh Tơi xin chân thành cảm ơn! Thừa Thiên Huế, tháng9 năm 2018 Học viên Lê Thị Hóa iii MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC NHỮNG CỤM TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .6 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC ĐÍCH NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU .10 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 11 MẪU KHẢO SÁT 11 KHÁCH THỂ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 11 GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 11 - Select.Pdf SDK PHƯƠNGDemo PHÁP Version NGHIÊN CỨU 11 ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI 12 CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN 12 NỘI DUNG 13 Chương SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA VIỆCTHIẾT KẾ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP THEO HƯỚNGTIẾP CẬN PISA TRONG DẠY HỌC PHẦN HÓA HỌC HỮU LỚP 13 1.1.Lịch sử vấn đề nghiên cứu .13 1.1.1.Các nghiên cứu thiết kế sử dụng tập hóa học để phát triển lực cho học sinh 13 1.1.2.Các nghiên cứu PISA tập theo hướng tiếp cậnPISA 14 1.2.Năng lực lực giải vấn đề 16 1.2.1 Định nghĩa lực 16 1.2.2 Năng lực giải vấn đề 17 1.3 Bài tập hóa học .17 1.3.1 Ý nghĩa việc sử dụng tập hóa học dạy học Hóa học trường THCS 17 1.3.2 Phân loại dạng tập dùng dạy học mơn Hóa học trường THCS .19 1.3.3 Một số định hướng việc xây dựng tập hóa học 22 1.4 PISA tập hóa học tiếp cận PISA 23 1.4.1 Đặc điểm PISA 23 1.4.2 Mục tiêu đánh giá 24 1.4.3 Nội dung đánh giá 24 1.4.4 Cách đánh giá tập PISA 25 1.4.5 Đối tượng đánh giá 26 1.4.6 Bài tập hóa học tiếp cận PISA 26 1.5 Tình hình đánh giá theo tiếp cận PISA nước Việt Nam .27 1.5.1 Ý nghĩa việc xây dựng sử dụng hệ thống tập theo hướng tiếp cận PISA .27 Demo Version - Select.Pdf SDK 1.5.2 Những quốc gia tham gia PISA kết đạt 27 1.5.3 PISA Việt Nam – Kết quả, kinh nghiệm định hướng chiến lược .29 1.6 Thực trạng sử dụng tập theo hướng tiếp cận PISA giáo viên trường THCS .32 1.6.1 Mục đích điều tra .32 1.6.2 Nội dung điều tra .32 1.6.3 Đối tượng điều tra 32 1.6.4 Phương pháp điều tra .33 1.6.5 Kết đánh giá kết điều tra .33 TIỂU KẾT CHƯƠNG 34 2.1 Phân tích chương trình phần Hóa học hữu lớp .35 2.1.1 Mục tiêu chương trình Hóa học hữu lớp .35 2.1.2 Cấu trúc nội dung chương trình Hóa học hữu lớp 36 2.2 Nguyên tắc quy trình thiết kế hệ thống tập theo hướng tiếp cận PISA dạy học hóa học hữu lớp 38 2.2.1 Nguyên tắc .38 2.2.2 Quy trình thiết kế hệ thống tập theo hướng tiếp cận PISA .39 2.3 Hệ thống tập hóa học hữu lớp theo hướng tiếp cận PISA 40 2.3.1 Hệ thống tập chương “HIĐROCACBON NHIÊN LIỆU” 41 2.3.2 Hệ thống tập chương “DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON POLIME” 51 2.4 Sử dụng hệ thống tập theo hướng tiếp cận PISA dạy học hóa học hữu lớp 82 2.4.1 Sử dụng dạy 82 2.4.2 Sử dụng luyện tập, ôn tập 83 2.4.3 Sử dụng tự học nhà 83 2.4.4 Sử dụng kiểm tra, đánh giá 84 TIỂU KẾT CHƯƠNG 85 CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM PHẠM 86 Demo Version Select.Pdf SDK 3.1 Mục đích, nhiệm vụ thực- nghiệm 86 3.1.1 Mục đích thực nghiệm .86 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm 86 3.2 Thời gian, đối tượng thực nghiệm .86 3.2.1 Thời gian thực nghiệm .86 3.2.2 Đối tượng thực nghiệm 86 3.3 Quá trình tiến hành thực nghiệm 87 3.3.1 Lựa chọn đối tượng thực nghiệm 87 3.3.2 Kiểm tra mẫu trước thực nghiệm .87 3.3.3 Lựa chọn giáo viên thực nghiệm .87 3.3.4 Tiến hành thực nghiệm 87 3.3.5 Thực chương trình thực nghiệm 88 3.4 Kết thực nghiệm xử lý kết thực nghiệm 88 3.4.1 Kết kiểm tra trước thực nghiệm 88 3.4.2 Kết kiểm tra sau thực nghiệm 89 3.4.3 Xử lý kết thực nghiệm 95 3.4.4 Phân tích kết thực nghiệm phạm .98 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHỤ LỤC .105 Demo Version - Select.Pdf SDK NHỮNG CỤM TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Viết đầy đủ BTHH Bài tập hóa học GV Giáo viên HS Học sinh LĐC Lớp đối chứng LTN Lớp thực nghiệm OECD Organization for Economic Co-operation and Development PISA Programme for International Student Assessment PPDH Phương pháp dạy học SKG Sách giáo khoa 10 THCS Trung học sở 11 TNKQ Trắc nghiệm khách quan 12 TNTL Trắc nghiệm tự luận 11 TNSP Thực nghiệm phạm Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Nội dung đánh giá PISA qua kì [5] .25 Bảng 1.2.Các nước đứng đầu Khoa học từ năm 2000 - 2015 27 Bảng 1.3 Các nước đứng đầu Đọc hiểu từ năm 2003 - 2015 28 Bảng 1.4.Các nước đứng đầu Toán học từ năm 2003 - 2015 .28 Bảng 2.1 Phân phối chương trình phần Hóa học hữu lớp 37 Bảng 3.1 Thống số HS tham gia thực nghiệm đề tài 87 Bảng 3.2 Phân phối tần suất số HS theo điểm kiểm tra trước thực nghiệm 89 Bảng 3.3 Kết học sinh đạt điểm kiểm tra trường THCS Sơn Thủy 89 Bảng 3.4 Bảng phân phối tần số, tần suất tần suất lũy tích kiểm tra lần trường THCS Sơn Thủy 90 Bảng 3.5 Bảng phân phối tần số, tần suất tần suất lũy tích kiểm tra lần trường THCS Sơn Thủy 91 Bảng 3.6 Bảng phân loại kết học tập học sinh trường THCS Sơn Thủy 92 Demo Version Select.Pdf SDK Bảng 3.7 Kết học sinh đạt -điểm kiểm tra trường THCS Hoa Thủy 92 Bảng 3.8 Bảng phân phối tần số, tần suất tần suất lũy tích kiểm tra lần trường THCS Hoa Thủy 93 Bảng 3.9 Bảng phân phối tần số, tần suất tần suất lũy tích kiểm tra lần trường THCS Hoa Thủy 94 Bảng 3.10 Bảng phân loại kết học tập học sinh trường THCS Hoa Thủy 95 Bảng 3.11 Tổng hợp tham số đặc trưng .97 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1 Kết Việt Nam so với điểm trung bình OECD lĩnh vực 30 Hình 3.1 Đường luỹ tích điểm kiểm tra - Lần - trường THCS Sơn Thủy 90 Hình 3.2 Đường luỹ tích điểm kiểm tra - Lần - trường THCS Sơn Thủy 91 Hình 3.3 Đồ thị phân loại kết học tập học sinh trường .92 Hình 3.4 Đường luỹ tích điểm kiểm tra - Lần - trường THCS Hoa Thủy 93 Hình 3.5 Đường luỹ tích điểm kiểm tra - Lần - trường THCS Hoa Thủy 94 Hình 3.6 Đồ thị phân loại kết học tập học sinh trường THCS Hoa Thủy 95 Demo Version - Select.Pdf SDK MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Một giáo dục tiến bộ, đại chìa khóa dẫn đến thành cơng quốc gia Việt Nam, Luật giáo dục nước ta, chỉnh sửa, bổ sung năm 2005 nêu lên mục tiêu giáo dục "Hoạt động giáo dục phải thực theo nguyên lý học đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội”.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng ta khẳng định: "Phát triển giáo dục đào tạo với phát triển khoa học công nghệ quốc sách hàng đầu”, đồng thời nhấn mạnh: “Đổi toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế” Chính vậy, năm gần đây, giáo dục Việt Nam tập trung đổi mới, hướng tới giáo dục tiến bộ, đại, hòa nhập với xu hướng quốc gia khác khu vực giới trường THCS nay, mơn Hóa học dù đưa vào giảng dạy muộn - Select.Pdf hệDemo thống Version môn khoa học nhưngSDK vai trò quan trọng sống Các kiến thức hoá học khơng cung cấp tri thức hóa học phổ thơng, mà cho người học thấy mối liên hệ qua lại cơng nghệ hố học, môi trường người Tuy nhiên, tập mơn Hóa học sử dụng trường THCS phần mang tính hàn lâm, nghèo nàn nội dung hóa học, chưa thực đáp ứng nhiệm vụ, sứ mệnh to lớn mơn Hố học nhà trường THCS Hầu hết HS học xong cấp học THCS chưa thực biết vận dụng kiến thức hóa học vào thực tế, chưa thấy vai trò hóa học đời sống phần đó, em chưa nhiều niềm đam mê, say sưa học tập, đặc biệt với mơn Hóa học Giáo dục Việt Nam năm 2012 dấu ấn quan trọng lần nước ta khoảng 5.100 HS độ tuổi 15 162 trường thuộc 59 tỉnh, thành phố,cùng với 70 quốc gia khác giới tham gia vào khảo sát thức PISA 2012- (viết tắt cụm từ tiếng Anh “Programme for International Student Assessment”, dịch “Chương trình đánh giá HS quốc tế” tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế (“Organization for Economic Co-operation and Development”, thường viết tắt OECD) khởi xướng triển khai) từ ngày 12 đến ngày 14 tháng năm 2012 Cho tới nay, Việt Nam tham gia kỳ PISA Lần Việt Nam tham gia PISA 2012 lọt vào top 20, đến chu kỳ lần thứ tham gia năm 2015, Việt Nam tiếp tục giữ thứ hạng cao, lọt vào top 10 tổng số 72 nước tham gia; chu kỳ gần vào tháng năm 2018, kết công bố vào tháng 12 năm 2019 PISA khảo sát giáo dục giới tính chu kì (3 năm lần) để đánh giá kiến thức kỹ HS độ tuổi 15 - độ tuổi kết thúc giáo dục bắt buộc hầu hết quốc gia PISA bật nhờ quy mơ tồn cầu tính chu kỳ Mục tiêu chương trình PISA nhằm kiểm tra xem, đến độ tuổi kết thúc phần giáo dục bắt buộc, HS chuẩn bị để đáp ứng thách thức sống sau mức độ Nội dung đánh giá PISA hoàn toàn xác định dựa kiến thức, kỹ cần thiết cho sống tương lai, không dựa vào nội dung chương trình giáo dục quốc gia Thay kiểm tra thuộc theo Demo Version - Select.Pdf SDK chương trình giáo dục cụ thể, PISA xem xét khả HS ứng dụng kiến thức kỹ lĩnh vực chuyên môn bản, khả phân tích, lý giải truyền đạt cách hiệu họ xem xét, diễn giải giải vấn đề.Theo nhận định nhiều chuyên gia, PISA đánh giá khảo sát tin cậy lực HS Là người trực tiếp giảng dạy mơn Hóa học trường THCS, tơi nhận thấy, việc sử dụng hệ thống tập theo hướng tiếp cận PISA dạy học mơn hóa học trường THCS quan trọng, mang tính thiết thực cao Tuy nhiên, thực tế nay, tập hóa học trường THCS xây dựng theo hướng chưa nhiều Với lý trên, nghiên cứu đề tài: “Thiết kế sử dụng hệ thống tập theo hướng tiếp cận PISA dạy học phần hóa học hữu lớp trường Trung học sở” MỤC ĐÍCH NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 2.1 Mục đích nghiên cứu Thiết kế sử dụng hệ thống tập theo hướng tiếp cận PISA dạy học phần hóa học hữu lớp nhằm phát triển lực giải vấn đề cho HS góp phần nâng cao hiệu dạy học Hóa học trường THCS 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 2.2.1 Nghiên cứu vấn đề lý luận đề tài - Nghiên cứu sở lý luận liên quan đến đổi phương pháp dạy học - Nghiên cứu lý luận tập hóa học dạy học hóa học - Nghiên cứu lý luận lực giải vấn đề 2.2.2.Tìm hiểu chương trình đánh giá HS quốc tế (PISA) 2.2.3 Tiến hành điều tra - quan sát, khảo sát,lấy ý kiến … GV, HS vềhệ thống tập hóa học sử dụng Tại trường: Trường THCS Sơn Thủy – huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Trường THCS Hoa Thủy – huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 2.2.4 Thiết kế hệ thống tập hóa học hữu lớp theo hướng tiếp cận PISA Demo Version - Select.Pdf SDK 2.2.5 Thiết kế công cụ đánh giá lực giải vấn đề 2.2.6 Tiến hành thực nghiệm phạm Để bước đầu kiểm nghiệm tính khoa học hệ thống tập tính khả thi, hiệu cách sử dụng đề xuất luận văn - Nghiên cứu đánh giá việc sử dụng hệ thống tập hóa học hữu lớp theo hướng tiếp cận PISA dạy học hóa học trường THCS - Hồn thiện hệ thống tập hóa học hữu lớp theo hướng tiếp cận PISA dạy học hóa học trường THCS 2.2.7 Đề xuất cách sử dụng hệ thống tập hóa học hữu lớp theo hướng tiếp cận PISA dạy học hóa học trường THCS Nhằm làm cho việc dạy học Hóa học gắn với thực tiễn sống hơn, HS hứng thú, say mê học tập mơn Hóa học , từ nâng cao hiệu dạy học mơn Hóa học trường THCS 10 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1.Nội dung Thiết kế sử dụng hệ thống tập hóa học hữu lớp theo hướng tiếp cận PISA 3.2 Thời gian Tiến hành nghiên cứu thực nghiệm năm học 2017-2018 MẪU KHẢO SÁT - Khối lớp trường THCS Sơn Thủy – huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - Khối lớp trường THCS Hoa Thủy – huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình KHÁCH THỂ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 5.1 Khách thể nghiên cứu Q trình dạy học hóa học trường THCSViệt Nam 5.2 Đối tượng nghiên cứu - Quá trình sử dụng tập hóa học dạy học mơn hóa học hữu lớp tiến hành trường THCS - Thiết kế đề xuất cách sử dụng hệ thống tập theo hướng tiếp cận PISA dạy học phần hóa học hữu lớp Demo Version - Select.Pdf SDK GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu thiết kế sử dụng hệ thống tập theo hướng tiếp cận PISA dạy học phần hóa học hữu lớp phát triển lực giải vấn đề cho HS góp phần nâng cao hiệu dạy học Hóa học trường THCS PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 7.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận 7.1.1 Nghiên cứu sở lí luận đổi PPDH Hóa học 7.1.2 Nghiên cứu tài liệu lý luận dạy học liên quan đến việc sử dụng tập dạy học Hóa học trường THCS 7.1.3 Nghiên cứu tài liệu lý luận dạy học liên quan đến việc thiết kế tập dạy học Hóa học trường THCS 7.1.4 Nghiên cứu tài liệu chương trình đánh giá HS quốc tế PISA 7.1.5 Nghiên cứu nội dung, cấu trúc, chương trình hóa học lớp 7.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 11 7.2.1 Phương pháp quan sát Tiến hành quan sát hoạt động dạy học sử dụng bập hóa học trường THCS nhằm phát vấn đề nghiên cứu 7.2.2 Phương pháp đàm thoại Trao đổi với GV HS để tìm hiểu ý kiến, quan niệm, thái độ họ việc sử dụng BTHH dạy học trường THCS, thuận lợi khó khăn mà GV HS gặp phải 7.2.3 Phương pháp điều tra Điều tra thực trạng việc sử dụng tập GV HS trình dạy học mơn Hố học lớp 7.2.4 Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia Tham khảo ý kiến chuyên gia, giảng viên GV nhiều kinh nghiệm việc sử dụng tập giảng dạy hóa học trước 7.2.5 Phương pháp thực nghiệm Dựa vào giả thuyết khoa học đãđặt ra, tiến hành thực nghiệm số trường THCS để xem xét hiệu tính khả thi hệ thống tập theo cách tiếp cận PISA dạy học hóa học lớp đãđược xây dựng Demo Version - Select.Pdf SDK 7.3 Phương pháp thống Dùng để phân tích xử lí số liệu thu qua điều tra thực nghiệm ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI Thiết kế sử dụnghệ thống tập hóa học hữu lớp theo hướng tiếp cận PISA nhằm phát triển lực giải vấn đề cho HS góp phần nâng cao hiệu dạy học Hóa học trường THCS CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu, kết luận đề xuất, tài liệu tham khảo, luận văn trình bày chương: Chương 1: sở lý luận thực tiễn việc thiết kế sử dụng hệ thống tập theo hướng tiếp cận PISA dạy học phần hóa học hữu lớp Chương 2: Thiết kế đề xuất cách sử dụng hệ thống tập theo hướng tiếp cận PISA dạy học phần hóa học hữu lớp Chương 3:Thực nghiệm phạm 12 ... việc thiết kế sử dụng hệ thống tập theo hướng tiếp cận PISA dạy học phần hóa học hữu lớp Chương 2: Thiết kế đề xuất cách sử dụng hệ thống tập theo hướng tiếp cận PISA dạy học phần hóa học hữu lớp. .. giá việc sử dụng hệ thống tập hóa học hữu lớp theo hướng tiếp cận PISA dạy học hóa học trường THCS - Hồn thiện hệ thống tập hóa học hữu lớp theo hướng tiếp cận PISA dạy học hóa học trường THCS...ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LÊ THỊ HÓA THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP THEO HƯỚNG TIẾP CẬN PISA TRONG DẠY HỌC PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Version Select.Pdf SDKdạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập theo hướng tiếp cận PISA trong dạy học phần hóa học hữu cơ lớp 9 ở trường trung học cơ sở (tt) , Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập theo hướng tiếp cận PISA trong dạy học phần hóa học hữu cơ lớp 9 ở trường trung học cơ sở (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay