Sử dụng thí nghiệm trong dạy học nhóm chương “chất khí” vật lí 10 trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực hợp tác cho học sinh (tt)

12 5 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:52

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ THANH PHƢƠNG SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC NHĨM CHƢƠNG “CHẤT KHÍ” VẬT 10 THPT THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINH Demo Version - Select.Pdf SDK Chuyên ngành: luận phƣơng pháp dạy học mơn Vật Mã số: 8140111 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS LÊ VĂN GIÁO Thừa Thiên Huế, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng với cố vấn Thầy giáo hướng dẫn khoa học, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, chưa cơng bố cơng trình khác Huế, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thanh Phƣơng Demo Version - Select.Pdf SDK ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn Thầy giáo, Cô giáo Ban giám hiệu, Phòng đào tạo Sau Đại học, Khoa Vật đại học Phạm Huế giúp đỡ tạo điều kiện cho học tập, nghiên cứu thời gian qua Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy giáo PGS.TS Lê Văn Giáo - Người tận tình giúp đỡ trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian nghiên cứu để tơi hồn thành luận văn Một lần em chân thành cảm ơn Thầy kính chúc Thầy dồi sức khoẻ Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn Thầy giáo, Cơ giáo Ban giám hiệu, nhóm Vật trường THPT Phan Đăng Lưu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế tồn thể HS đóng góp ý kiến tạo điều kiện thuận lợi cho thực luận văn Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè bạn lớp động viên khuyến khích, giúp đỡ tơi thời gian qua để tơi hồn thành tốt luận văn Demo Version - Select.Pdf SDK Tôi xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thanh Phƣơng iii MỤC LỤC Trang phụ bìa i Lời cam đoan .ii Lời cảm ơn iii Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ MỞ ĐẦU chọn đề tài Lịch sử vấn đề nghiên cứu Mục tiêu đề tài 11 Giả thuyết khoa học 11 Nhiệm vụ nghiên cứu 11 Đối tượng nghiên cứu 12 Phạm vi nghiên 12 Democứu Version - Select.Pdf SDK Phương pháp nghiên cứu 12 8.1 Phương pháp nghiên cứu luận 12 8.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 13 8.3 Phương pháp thống kê toán học 13 Đóng góp đề tài 13 10 Cấu trúc dự kiến luận văn 13 NỘI DUNG 14 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT Ở TRƢỜNG PHỔ THƠNG 14 1.1 Năng lực lực học sinh 14 1.1.1 Khái niệm lực 14 1.1.2 Năng lực học sinh 15 1.1.2.1 Khái niệm 15 1.1.2.2 Hệ thống lực học sinh 15 1.1.3 Các lực đặc thù phát triển cho học sinh dạy học vật 19 1.2 Năng lực hợp tác 21 1.2.1 Khái niệm lực hợp tác 21 1.2.2 Các lực thành phần lực hợp tác 22 1.2.3 Biểu lực hợp tác dạy học 22 1.3 Phát triển lực hợp tác cho học sinh dạy học vật 23 1.3.1 Mối quan hệ dạy học với việc phát triển lực hợp tác cho học sinh 23 1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc bồi dưỡng lực hợp tác cho học sinh dạy học vật 24 1.4 Các biện pháp phát triển lực hợp tác cho học sinh 25 1.4.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp phát triển lực hợp tác hỗ trợ thí nghiệm 25 1.4.2 Các biện pháp cụ thể để phát triển lực hợp tác cho học sinh dạy học vật 25 1.5 Bồi dưỡng Version lực hợp tác- cho học sinh SDK qua tổ chức dạy học nhóm 32 Demo Select.Pdf 1.5.1 Dạy học nhóm 32 1.5.2 Vai trò dạy học nhóm phát triển lực hợp tác học sinh 33 1.6 Thí nghiệm học sinh 34 1.6.1 Khái niệm đặc điểm thí nghiệm học sinh 34 1.6.2 Vai trò thí nghiệm dạy học nhóm 35 1.6.2.1 Thí nghiệm phương tiện đơn giản hóa trực quan hóa vật – tượng dạy học vật 36 1.6.2.2 Thí nghiệm phương tiện góp phần phát triển toàn diện cho hs 36 1.7 Quy trình tổ chức dạy học nhóm theo định hướng phát triển lực hợp tác 38 1.7.1 Những yêu cầu cần nhằm phát huy tính tích cực hợp tác dạy học nhóm 38 1.7.1.1 Phân cơng nhóm học tập 38 1.7.1.2 Phân công trách nhiệm nhóm 42 1.7.2 Ưu điểm nhược điểm dạy học nhóm theo hướng phát triển lực hợp tác 43 1.7.2.1 Những ưu điểm dạy học hợp tác nhóm theo hướng phát triển lực hợp tác 43 1.7.2.2 Những hạn chế dạy học nhóm theo hướng phát triển lực hợp tác 45 1.7.3 Quy trình dạy học nhóm theo hướng phát triển lực hợp tác cho học sinh với hỗ trợ thí nghiệm 46 1.8 Đánh giá lực hợp tác 49 1.8.1 Phương pháp đánh giá lực hợp tác 49 1.8.2 Công cụ đánh giá lực hợp tác 49 1.9 Kết luận chương 55 CHƢƠNG 2: TỔ CHỨC DẠY HỌC NHÓM THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHƢƠNG “CHẤT KHÍ” VẬT 10 THPT 57 2.1 Đặc điểm cấu trúc, nội dung chương “chất khí” vật 10 THPT 57 2.1.1 Cấu trúc nội dung chương trình “chất khí” vật 10 THPT 57 2.1.2 Mục tiêu chương “chất khí” vật 10 THPT 58 2.1.2.1 Mục tiêu kiến thức 58 2.1.2.2 Mục tiêu kỹ 59 2.1.2.3 MụcDemo tiêu tháiVersion độ 59 - Select.Pdf SDK 2.2 Một số thí nghiệm sử dụng quy trình dạy học nhóm chương “Chất khí” theo hướng phát triển lực với hỗ trợ thí nghiệm 59 2.2.1 Thí nghiệm “ q trình đẳng nhiệt định luật bơi-lơ ma-ri-ốt” 59 2.2.1.1 Thí nghiệm mở đầu 59 2.2.1.2 Thí nghiệm sách giáo khoa 60 2.2.1.3 Thí nghiệm củng cố 61 2.2.2 Thí nghiệm “quá trình đẳng tích định luật Sác-lơ” 61 2.2.2.1 Thí nghiệm mở đầu 61 2.2.2.2 Thí nghiệm sách giáo khoa 62 2.2.2.3 Thí nghiệm củng cố 63 2.3 Thiết kế tiến trình dạy học nhóm số kiến thức chương “Chất khí” vật 10 THPT theo hướng phát triển lực hợp tác cho học sinh với hỗ trợ thí nghiệm 63 2.3.1 Giáo án 64 2.3.2 Giáo án 72 2.4 Kết luận chương 80 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 81 3.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm phạm 81 3.1.1 Mục đích thực nghiệm phạm 81 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm phạm 81 3.2 Phương pháp thực nghiệm phạm 82 3.2.1 Chọn mẫu 82 3.2.2 Quan sát học 82 3.3 Đối tượng phạm vi thực nghiệm phạm 82 3.4 Đánh giá kết thực nghiệm phạm 83 3.4.1 Đánh giá định tính 83 3.4.2 Đánh giá định lượng 84 3.4.3 Kiểm định giả thiết thống 89 3.5 Kết luận chương 90 KẾT LUẬNDemo 92 Version - Select.Pdf SDK TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Viết đầy đủ Viết tắt CLB Câu lạc DH Dạy học DHN Dạy học nhóm ĐC Đối chứng GV Giáo viên HĐNT Hoạt động nhận thức HS Học sinh HTHT Học tập hợp tác NLHT Năng lực hợp tác NXB Nhà xuất PPDH Phương pháp dạy học SGK Sách giáo khoa THPT Trung học phổ thơng TN Thí nghiệm TNg Thực nghiệm TNSP Thực nghiệm phạm Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC BẢNG Bảng 1 Phân loại mục tiêu theo kĩ Dave 51 Bảng Phân loại mục tiêu theo kĩ Harrows 51 Bảng Bộ tiêu chí đánh giá lực hợp tác 55 Bảng Bảng tổng hợp mức độ lực hợp tác HS 85 Bảng Bảng thống kê điểm số (Xi) kiểm tra 87 Bảng 3 Bảng phân phối tần suất 87 Bảng Bảng phân phối tần suất lũy tích hai nhóm ĐC TNg 88 Bảng Bảng tổng hợp tham số 89 Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ Biểu đồ lực hợp tác HS 86 Biểu đồ Biểu đồ thống kê điểm số (Xi) kiểm tra 87 Biểu đồ 3 Biểu đồ phân phối tần suất tích lũy 88 Demo Version - Select.Pdf SDK MỞ ĐẦU chọn đề tài Sự phát triển xã hội tác động cách mạng khoa học 4.0 xu hướng tồn cầu hóa đòi hỏi ngành giáo dục phải đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, động, sáng tạo Để thực yêu cầu này, giáo dục phải đổi cách bản, toàn diện mục tiêu, nội dung, phương pháp phương tiện dạy học Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI ghi rõ: “Nhiệm vụ giáo dục tạo chuyển biến bản, mạnh mẽ chất lượng, hiệu giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày tốt công xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nhu cầu học tập nhân dân Giáo dục người Việt Nam phát triển toàn diện phát huy tốt tiềm năng, khả sáng tạo cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt làm việc hiệu Xây dựng giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cấu phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa hội nhập quốc tế-hệ thống giáo dục đào tạo; giữ vững định hướng Demo Version Select.Pdf SDK xã hội chủ nghĩa sắc dân tộc” [19] Luật Giáo dục (2006), điều 28.2 nội dung phương pháp giáo dục phổ thông khẳng định: “Phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo HS; phù hợp đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp hợp tác, khả làm việc theo nhóm; rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS” [26] Thực tiễn dạy học cho thấy thực tế PPDH truyền thống, đặc biệt thuyết trình, thơng báo – tiếp nhận tri thức chiếm vị trí chủ đạo, dẫn đến hệ hệ trẻ đào tạo trường phổ thông thụ động, khả sáng tạo chưa cao lực nói chung lực vận dụng tri thức học để giải vấn đề thực tiễn hạn chế Điều có nghĩa giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng mục tiêu giáo dục là: “giúp HS phát triển tồn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo ” (Luật giáo dục, điều 27) Do đó, cần đổi PPDH theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo, phát triển lực học sinh, lực hành động, lực hợp tác người học TN phương tiện quan trọng hoạt động nhận thức người, thông qua TN người thu nhận tri thức khoa học cần thiết nhằm nâng cao lực thân để tác động cải tạo thực tiễn Trong dạy học, TN phương tiện hoạt động nhận thức HS, giúp người học việc tìm kiếm thu nhận kiến thức khoa học cần thiết Trong dạy học VL, TN có vai trò lớn việc tích cực hóa hoạt động nhận thức HS, thể khía cạnh cung cấp kiến thức, rèn luyện thao tác chân tay, tác động đến giác quan HS , mà TN có vai trò lớn khác việc giúp HS củng cố vận dụng kiến thức cách vững Việc sử dụng TN dạy học góp phần quan trọng vào việc hồn thiện phẩm chất lực HS, đưa đến phát triển toàn diện cho người học Trước hết, TN làVersion phương tiện nhằm góp phần Demo - Select.Pdf SDKnâng cao chất lượng kiến thức rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo VL cho HS Nhờ TN HS hiểu sâu chất VL tượng, định luật, trình nghiên cứu có khả vận dụng kiến thức vào thực tiễn HS linh hoạt hiệu Tuy nhiên, thực trạng dạy học vật cho thấy việc sử dụng thí nghiệm dạy học, việc hướng dẫn học sinh thực hành, việc áp dụng lý thuyết vào thực tế hạn chế Trong học tập, khả làm việc nhóm, hợp tác nhóm để khám phá kiến thức thu nhận kiến thức, đồng thời qua góp nhằm phần phát triển lực hợp tác cho HS hạn chế Xuất phát từ lý lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Sử dụng thí nghiệm dạy học nhóm chương “Chất khí” Vật 10 Trung học phổ thơng theo định hướng phát triển lực hợp tác cho học sinh” Lịch sử vấn đề nghiên cứu Ở Việt Nam, quan điểm DH theo hướng phát triển lực Bộ Giáo dục triển khai vào đầu năm học 2013-2014 gần 2.000 trường tiểu học ... phần lực hợp tác 22 1.2.3 Biểu lực hợp tác dạy học 22 1.3 Phát triển lực hợp tác cho học sinh dạy học vật lí 23 1.3.1 Mối quan hệ dạy học với việc phát triển lực hợp tác cho học sinh. .. chế Xuất phát từ lý lựa chọn nghiên cứu đề tài: Sử dụng thí nghiệm dạy học nhóm chương “Chất khí” Vật lí 10 Trung học phổ thơng theo định hướng phát triển lực hợp tác cho học sinh Lịch sử vấn... chế dạy học nhóm theo hướng phát triển lực hợp tác 45 1.7.3 Quy trình dạy học nhóm theo hướng phát triển lực hợp tác cho học sinh với hỗ trợ thí nghiệm 46 1.8 Đánh giá lực hợp tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng thí nghiệm trong dạy học nhóm chương “chất khí” vật lí 10 trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực hợp tác cho học sinh (tt) , Sử dụng thí nghiệm trong dạy học nhóm chương “chất khí” vật lí 10 trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực hợp tác cho học sinh (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay