Sử dụng mục tiêu học tập đầu ra để nâng cao chất lượng học toán (tt)

15 4 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:52

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM -  - NGUYỄN HOÀNG KHÁNH MỸ SỬ DỤNG MỤC TIÊU HỌC TẬP ĐẦU RA ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TOÁN Chuyên ngành: Lý luận & Phƣơng pháp dạy học mơn tốn Mã số: 8140111 Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN VUI Thừa Thiên Huế, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Hoàng Khánh Mỹ Demo Version - Select.Pdf SDK i LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Trần Vui, ngƣời bƣớc dẫn dắt bƣớc vào đƣờng nghiên cứu khoa học ngƣời tận tình dẫn, động viên, giúp tơi có đủ niềm tin nghị lực để hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn quý Thầy giáo, Cô giáo nhiệt tình giảng dạy, giải đáp thắc mắc giúp chúng tơi tiếp thu cách tốt chuyên ngành Lí luận phƣơng pháp dạy học mơn tốn thời gian học tập trƣờng Đại học Sƣ phạm Huế Tôi xin chân thành cảm ơn: - Khoa Tốn - Trƣờng ĐHSP Huế, phòng đào tạo sau Đại học - Trƣờng Đại học sƣ phạm Huế tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập tạitrƣờng - Ban giám hiệu quý thầy cô trƣờng THPT Gia Hội cho phép hỗ trợ giúp thực đề tài Lời cảm ơn chân thành đến các- bạn khóaSDK ln chia sẻ tơi buồn Demo Version Select.Pdf vui khó khăn q trình học tập Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ngƣời thân yêu gia đình, đặc biệt ba mẹ tôi, ngƣời nâng đỡ bảo ban mặt Xin trân trọng cám ơn! Huế, tháng 10 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Hoàng Khánh Mỹ ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NCTM National Council of Teachers of Mathematics (Hội đồng giáo viên toán quốc gia) NCR National Research Council (Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Hoa Kỳ) nnk ngƣời khác OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế) PISA Programme for International Student Assessment (Chƣơng trình Đánh giá Học sinh Quốc tế) pt phƣơng trình SOLO Structure of the Observed Learning Outcomes (Cấu trúc Kết Học tập Quan sát đƣợc) Demo Version - Select.Pdf SDK TB trung bình THPT trung học phổ thông iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iii Chƣơng 1: MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Nhu cầu nghiên cứu .4 Mục đích nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Định nghĩa thuật ngữ .8 Ý nghĩa nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chƣơng 2: TỔNG QUAN CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 10 Mục tiêu học tập đầu .10 1.1 Mục tiêu .10 1.2 Mục tiêu học tập đầu .12 1.3 Vai Demo trò mục tiêu học tập đầu 15 Version - Select.Pdf SDK Ảnh hƣởng lý thuyết kiến tạo lên chất lƣợng học .16 2.1 Các dạng lý thuyết kiến tạo .16 2.2 Lý thuyết kiến tạo dạy học toán 18 2.3 Ƣu điểm việc dạy – học kiến tạo 20 Mục tiêu học tập đầu với việc hiểu khái niệm giải vấn đề .22 3.1 Hiểu khái niệm 22 3.2 Quá trình giải vấn đề 23 Mục tiêu học tập đầu nâng cao chất lƣợng học toán .25 Thực trạng tầm nhìn việc sử dụng mục tiêu học tập đầu 27 5.1 Tác động tích cực 27 5.2 Tác động tiêu cực 28 5.3 Thực trạng lớp học THPT 29 Đánh giá mục tiêu học tập đầu 30 6.1 Phân loại tƣ Bloom .30 iv 6.2 Phân loại tƣ SOLO .33 6.3 Khung chƣơng trình cho mục đích đánh giá kết học tập đầu học sinh .35 Chƣơng 3: PHƢƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU 39 Phƣơng pháp nghiên cứu 39 Công cụ nghiên cứu 40 2.1 Bài kiểm tra 41 2.1 Bài kiểm tra 44 Chƣơng 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TỪ THỰC NGHIỆM 48 Phân tích liệu 48 Phân tích làm học sinh: 49 2.1 Đề kiểm tra .49 2.2 Đề kiểm tra .53 Những khó khăn hạn chế rút từ trình khảo sát 62 Chƣơng 5:THẢO LUẬN VÀ KẾT LUẬN .63 Mục tiêu học tập đầu thơng qua tốn cụ thể 63 Sử dụng mục tiêu học tập đầu để thiết kế toán giúp nâng cao chất Demo Version - Select.Pdf SDK lƣợng học toán học sinh 64 Tác động mục tiêu học tập đầu đến chất lƣợng học toán học sinh THPT .65 Đóng góp nghiên cứu hƣớng phát triển đề tài 66 Một số đề xuất kiến nghị 66 KẾT LUẬN .67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 PHỤ LỤC 72 v Chƣơng MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Trong bối cảnh tồn cầu hóa, khoa học cơng nghệ đóng vai trò vơ quan trọng nhƣng Việt Nam sản phẩm khoa học công nghệ phát triển chậm so với giới.Vấn đề đặt phải đẩy nhanh tốc độ phát triển khoa học công nghệ bắt kịp bƣớc tiến giới việc nâng cao số lƣợng chất lƣợng đội ngũ nhà khoa học nghiên cứu vấn đề cấp thiết đáng quan tâm Tốn học cơng cụ thiết yếu nhiều lĩnh vực, “là động lực thúc đẩy đằng sau phát kiến khoa học”(Marcus du Sautoy, 2010) Hầu hết em đƣợc khảo sát PISA 2012 2015, đồng ý với khẳng định sau “Là xứng đáng để nổ lực học việc học toán nhà trường, kiến thức trang bị giúp em thể tốt nghề nghiệp mong muốn sống sau này” (Bloem, 2013; OECD, 2016) Demo Version - Select.Pdf SDK Với vai trò quan trọng nhƣ việc học toán,nhƣng thực tế chất lƣợng học tốn học sinh khơng đạt đƣợc nhƣ mong muốn Kiến thức, lực trình độ tốn học sinh yếu kém, chí nhiều học sinh khơng thích tốn khơng dành thời gian thích đáng cho mơn học Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Hoa Kỳ (NCR, 2001, tr 5) mô tả trình độ tốn học có năm nhánh bện vào nhƣ sau: - Hiểu khái niệm (conceptual understanding): thấu hiểu khái niệm, phép toán mối quan hệ Trình độ thƣờng đem lại cho học sinh hiểu đƣợc nối kết tƣơng tự kiến thức tốn có quan hệ nội với - Thành thạo quy trình (procedural fluency): tính linh hoạt, xác hiệu việc thực quy trình phù hợp Kỹ trình độ bao gồm kiến thức sử dụng quy trình nhƣ Nó bao gồm tính hiệu xác tính tốn - Năng lực đƣa phƣơng án (strategic competence): khả vận dụng toán học để thiết lập, trình bày giải toán Điều tƣơng tự với giải vấn đề Năng lực đƣa phƣơng án thực đƣợc hỗ trợ hiểu khái niệm thành thạo quy trình - Suy luận thích ứng (adaptive reasoning): lực để tƣ cách có hệ thống khái niệm mối quan hệ khái niệm Suy luận cần thiết để định hƣớng thông qua quy trình, tính chất khái niệm khác để đến lời giải - Đánh giá cao việc học tốn (productive disposition): thừa nhận tích cực tốn học Điều phát triển học sinh thu đƣợc việc hiểu tốn có khả để học làm toán Để phù hợp với bối cảnh đánh giá giáo dục toán Việt Nam, Trần Vui đƣa định nghĩa trình độ tốn học (Trần Vui, 2017) Demo Version - Select.Pdf SDK - Thành thạo kiến thức quy trình, tính tốn (Procedure) - Hiểu kiến thức khái niệm, mối quan hệ (Understanding) - Suy luận toán học có hệ thống đặt vấn đề, nêu giả thuyết, giải thích, kiểm chứng chứng minh (Reasoning) - Vận dụng kiến thức khái niệm kiến thức quy trình giải vấn đề thực tế tốn học (Applying) - Biểu diễn tốn học, sử dụng hình vẽ, đồ thị, sơ đồ (Representing) Đánh giá PISA 2012 tổng số 65 nƣớc tham gia, học sinh Việt Nam khía cạnh kĩ tốn học xếp thứ 21/65, chuyển thể vấn đề có lời văn theo bối cảnh xếp thứ 65/65, toán học ứng dụng xếp thứ 61/65, tính linh hoạt giải vấn đề xếp thứ 64/65 (OECD, 2014) Kết cho thấy học sinh Việt Nam phần lớn học cơng thức cách máy móc, thiếu tính sáng tạo thấy vấn đề lạ Học sinh Việt Nam dừng lại thành thạo kiến thức toán học bản, nên cần phải hiểu sâu sắc khái niệm toán học liên quan đến kiến thức nhƣ biết sử dụngtoán học giải vấn đề thực tế đòi hỏi tƣ tốn học bậc cao (Trần Vui, 2017) Vấn đề đặt cho giáo viên toán tạo hội để học sinh phát huy mạnh em kỹ toán học hiểu sâu khái niệm liên quan để giải vấn đề Phải cần có cải cách mạnh mẽ chƣơng trình đào tạo để phát triển tƣ tiềm em từ nâng cao chất lƣợng học tốn Học chất lƣợng việc học nhằm ni dƣỡng khả cá nhân đạt đƣợc kiến thức hiểu vận dụng chúng vào tình thực tế để đƣa định có thơng tin giá trị nâng cao khả cá nhân tích cực chia sẻ ý tƣởng với ngƣời khác (Trần Vui, 2018) Để thuận tiện đánh giá việc học ngƣời ta phân biệt học chất lƣợng thấp học chất lƣợng cao - Học chất lƣợng thấp dạng học nông Học sinh học đƣợc hay nhiều khía cạnh độc lập phù hợp với tồn thể Chỉ tập trung vào việc tái tạo lại kiện, cơng thứcVersion quy trình Các kiệnSDK khơng đƣợc kết nối với Không Demo - Select.Pdf hiểu đƣợc lập luận - Học chất lƣợng cao dạng học sâu Học sinh hiểu sâu sắc vấn đề đƣợc học Học để tích hợp nhiều khía cạnh khác vào cấu trúc nội dung Có khả phản ánh vận dụng kiến thức để giải tình thực tế Học sinh tổng qt hóa học đƣợc vào lĩnh vực để phát triển lý thuyết hay mơ hình q trình học tốn Sáng tạo nên lập luận việc hiểu dựa thông tin Học chất lƣợng cao xảy học sinh không ngừng ý thức đƣợc thân đâu q trình học mình, hay cần đạt đến mục tiêu quan trọng học tốt nhƣ nào(Trần Vui, 2018) Các nhà giáo dục mong muốn đánh giá chất lƣợng việc học cách thống từ giúp học sinh đạt chất lƣợng cao việc học Nhận giá trị việc phân tích kết học sinh dựa mục tiêu học tập đầu ra, năm 1956 kỹ thuật đƣợc phổ biến rộng rãi để đánh giá chất lƣợng học tập đầu học sinh cách có hệ thống phân loại tƣ Bloom (Bloom, Engelhart, 1956) Phân loại Bloom bổ sung hữu ích (Biggs Tang, 2009, tr 80) để tạo mục tiêu học tập đầu chọn hoạt động dạy đánh giá Năm 1982, Biggs Collis đề xuất phân loại tƣ SOLO (Cấu trúc Kết Học tập Quan sát đƣợc: Structure of the Observed Learning Outcomes) để phân loại kết học tập học sinh Đây mơ hình dùng để đánh giá phát triển lực nhƣ kĩ tƣ học sinh Hai phân loại bổ sung tốt cho việc đánh giá chất lƣợng học học sinh Nhu cầu nghiên cứu Học sinh Việt Nam thành thạo tốn quy trình thuật tốn cụ thể, quen thuộc; quen với tƣ toán học mà giáo viên bày sẵn, gặp vấn đề em thƣờng bối rối để tìm cách giải Mục tiêu học tập đầu giúp học sinh hƣớng đến hiểu khái niệm áp dụng kiến thức toán để giải vấn đề lạ cách sáng tạo Do mục tiêu học tập đầu giúp nâng cao chất lƣợng học toán học sinh, đặc biệt trọng việc hiểu sâu khái niệm giải vấn đề Mục tiêu Demo Version - Select.Pdf SDK học tập đầu thể chuyển hƣớng từ mơ hình học tập truyền thống, nhấn mạnh vào đầu vào nhƣ nội dung giảng dạy đến cách tiếp cận đại lấy “học sinh làm trung tâm”, nhấn mạnh kết đầu lực học sinh mà quan sát đƣợc theo cấu trúc đƣợc thừa nhận Bảng 1.1 Mục tiêu học tập đầu Giáo viên làm trung tâm Học sinh làm trung tâm Chú trọng đến nhớ lại Chú trọng đến việc hiểu Rèn luyện kĩ bản, thuật Hiểu sâu khái niệm, giải vấn đề tốn, quy trình có sẵn Chỉ bƣớc giải có hệ thống Chỉ mối quan hệ tổng thể Chỉ dùng đƣợc cho tốn tình Thích ứng đƣợc với tốn quen thuộc tình Học sinh học cách máy móc, mau quên Lƣu lại đầu bền Tƣ toán học giáo viên bày sẵn Tƣ toán học độc lập, sáng tạo Nhiệm vụ học tập giáo viên đề Học sinh tự đề nhiệm vụ cho thân Dễ dạy Khó dạy Dễ đánh giá Khó đánh giá Việc đề mục tiêu học tập đầu đắn định hƣớng đƣợc việc học học sinh, em nhận thấy điều mà thân cần phải đạt đƣợc, tự chịu trách nhiệm việc học thân giúp nâng cao chất lƣợng học Từ học sinh có thái độ học tập tích cực, xác; tác động mạnh mẽ đến kết học tập học sinh, nâng cao kết học tập đặc biệt chất lƣợng học tốn – mơn học xun suốt q trình học tập học sinh Mục tiêu học tập đầu nhân tố quan trọng q trình dạy học, phản ánh yêu cầu chung trình đào tạo đồng thời định hƣớng toàn hoạt động tổ chức quản lí giáo dục đào tạo học sinh Locke Latham (1990) nhận thấy làm việc hƣớng tới mục tiêu đầy thách thức tác động tích cực đến thành tích học tập học sinh ngƣời đặt mục tiêu Đƣợc hƣớng dẫn mục tiêu học tập, giáo viên cộng tác với học sinh chu kỳ học tập thức từ tập hợp vàSDK áp dụng đƣợc chứng mạnh Demo Version - Select.Pdf mẽ học tập học sinh để nâng cao thành tích (Moss & Brookhart, 2009) Mục tiêu việc giảng dạy hiệu để thúc đẩy việc học nâng cao thành tích học sinh Chất lƣợng giảng dạy học tập đƣợc tăng cƣờng giáo viên học sinh cố gắng đạt đƣợc mục tiêu học tập cụ thể Học tập có ý nghĩa xảy học sinh biết mục tiêu học tập thân mình, hiểu chất lƣợng công việc trông nhƣ tham gia vào trình bày đầy thử thách Những kinh nghiệm giúp học sinh hiểu sâu nội dung quan trọng, tạo chứng học tập tự học Khi học sinh tự đánh giá, em tuân theo tiêu chuẩn chịu trách nhiệm nhiều cho việc học (Darling - Hammond nnk., 2008) Mark Battersby (1999) giải thích mục tiêu học tập đầu không đơn giản vài câu đƣợc nối vào kế hoạch học chƣơng trình giảng dạy; thay vào đó, phát triển mục tiêu học tập đầu việc sử dụng chúng đơn vị hƣớng dẫn để tạo thành hoạt động học tập đánh giá nâng cao tham gia học tập học sinh Mục tiêu học tập đầu tác động đến nhiều khía cạnh: (University of Toronto, 2014) - Đối với học sinh:  Học sinh đƣợc kết nối nhiều với việc học tài liệu khóa họcHọc sinh rút mối liên kết khóa học, mơn học với loại kiến thức khác, tăng cƣờng tham gia học sinh  Học sinh hiểu điều kiện mục tiêu đánh giá - Đối với giáo viên:  Quá trình phát triển mục tiêu học tập đầu cung cấp hội để phản ánh nội dung khóa học, bối cảnh việc học đƣợc nhấn mạnh khóa học tập trung vào kiến thức kỹ mà có giá trị cho học sinh tƣơng lai  Các mục tiêu học tập đầu ra phƣơng pháp đánh giá hữu ích  Các mục tiêu học tập đầu cho phép giáo viên thiết lập tiêu chuẩn để đánh giá thành cơng khóa học Demo Version - Select.Pdf SDK - Đối với ngƣời tổ chức quản lí:  Điều đóng góp cho phát triển chƣơng trình dạy học chặt chẽ đảm bảo học sinh đƣợc chuẩn bị cho công việc học tập tƣơng lai  Ứng dụng tích hợp học tập đƣợc nhấn mạnh mục tiêu học tập đầu phản ánh hỗ trợ tính chất đại trƣờng học, tăng cƣờng tham gia học sinh, khám phá hội liên ngành  Mục tiêu học tập đầu cung cấp cấu trúc từ khóa học chƣơng trình đƣợc đánh giá hỗ trợ thiết kế chƣơng trình, xác định khoảng trống chồng chéo chƣơng trình giảng dạy làm rõ ƣu tiên giảng dạy, chƣơng trình cách thức thực Mục tiêu học tập đầu có ba đặc điểm chính: - Chỉ rõ hành động học sinh quan sát đƣợc - Giáo viên xác định hành động học sinh đo đƣợc - Giáo viên xác định hành động đƣợc thực học sinh (chứ giáo viên) Việc dạy xảy hiệu học sinh học tập có ý nghĩa xảy giáo viên thiết kế mục tiêu học tập sử dụng với học sinh nhằm mục đích đánh giá hiểu biết học sinh Lý thuyết phát triển từ nghiên cứu thƣờng xuyên nhà giáo dục tập trung vào việc nâng cao thành tích học sinh thơng qua quy trình đánh giá định hình (Brookhart nnk., 2011) Việc sử dụng mục tiêu học tập đầu nhấn mạnh vai trò ngƣời học chủ thể trình nhận thức Mục tiêu học tập đầu ra phƣơng hƣớng cụ thể cho học sinh động lực thúc đẩy học sinh tiến tới, đƣa kết học sinh cần đạt đƣợc đồng thời sở để giáo viên đánh giá tiến bộ, lực học sinh theo chiều hƣớng Học sinh nắm đƣợc mục tiêu học tập đầu tự tổ chức trình học tập, chiếm lĩnh tri thức, kĩ theo chiều hƣớng đắn; biết lựa chọn cho thân cách học hợp lí nhất, đạt hiệu cao nhất; kinh nghiệmDemo giúp học sinh -hiểu sâu vềSDK nội dung quan trọng, xây dựng đƣợc Version Select.Pdf ý tƣởng cho riêng mình, giải đƣợc vấn đề lạ theo cách hợp lí sáng tạo Học sinh học cách tự đánh giá, em tuân theo quy định tự chịu trách nhiệm việc học mình, nhận thấy đƣợc khả so với mục tiêu học tập đầu từ phấn đấu, nỗ lực vƣơn lên để đạt kết tốt, nhằm không ngừng nâng cao chất lƣợng học tốn Vì việc sử dụng mục tiêu đầu cách hợp lílà cần thiết đóng vai trò quan trọng cho giáo viên học sinh, chọn “Sử dụng mục tiêu học tập đầu để nâng cao chất lƣợng học toán” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Mục đích nghiên cứu Luận văn nhằm tìm hiểu vai trò mục tiêu học tập đầu môi trƣờng học tốn chất lƣợng học sinh THPT Từ khảo sát kết mang lại học sinh có mục tiêu học tập đầu đắn việc nâng cao chất lƣợng học tập toán Câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu 1: Học sinh THPT thể mục tiêu học tập đầu thông qua toán cụ thể nhƣ nào? Câu hỏi nghiên cứu 2: Khi giáo viên sử dụng mục tiêu học tập đầu để thiết kế tốn nâng cao chất lƣợng học tốn nhƣ nào? Câu hỏi nghiên cứu 3: Sử dụng mục tiêu học tập đầu tác động nhƣ đến chất lƣợng học toán học sinh THPT? Định nghĩa thuật ngữ - Mục tiêu: điều mà muốn thực hiện, muốn đạt tới Mục tiêu hiểu biết (muốn biết đó) hành vi (làm đƣợc đó) thay đổi thái độ - Mục tiêu học tập: mô tả với học sinh thơng qua từ ngữ, hình ảnh, hành động kết hợp ba yếu tố mà bạn định học sinh học hoàn thành học định Mục tiêu học tập tuyên bố mô tả hành vi mà ngƣời giảng dạy mong muốn học sinh chứng minh kết việc đào tạo Demo Version - Select.Pdf SDK đƣợc sử dụng để đánh giá thành công trình giảng dạy - Mục tiêu học tập đầu ra: tuyên bố mô tả kiến thức kỹ mà học sinh phải đạt đƣợc kết thúc khóa học chƣơng trình cụ thể giúp học sinh hiểu kiến thức kỹ hữu ích cho Học sinh tập trung vào bối cảnh ứng dụng tiềm kiến thức kỹ năng, giúp học sinh kết nối việc học bối cảnh khác giúp đánh giá kết học tập - Chất lượng: trình đánh giá giúp tăng cƣờng cần thiết để đạt đƣợc phát triển lực khách hàng đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn khách hàng đặt (Hoy nnk., 2000) - Chất lượng học: mức độ học sinh nắm vững kiến thức, kĩ năng, phƣơng pháp thái độ học tập đáp ứng đƣợc mục tiêu cá nhân yêu cầu xã hội đặt cho giáo dục - Chất lượng học toán: kết thống giáo dục toánhọc sinh cần đạt đƣợc:  Sự thành thạo đáng tin cậy loạt kỹ toán;  Một hiểu biết sâu sắc khái niệm làm sở cho kỹ toán;  Khả sử dụng kỹ toán cách linh hoạt hiệu để giải vấn đề nảy sinh toán học sống lớp học (Trần Vui, 2017) Ý nghĩa nghiên cứu Luận văn góp phần làm sáng tỏ: - Thứ nhất: Mục tiêu học tập đầu thơng qua tốn cụ thể - Thứ hai: Sử dụng mục tiêu học tập đầu để thiết kế toán giúp nâng cao chất lƣợng học toán học sinh - Thứ ba: Tác động mục tiêu học tập đầu đến chất lƣợng học toán học sinh THPT Cấu trúc Demo luận vănVersion - Select.Pdf SDK Chương 1: Mở đầu Chương 2: Tổng quan kết nghiên cứu liên quan Chương 3: Phƣơng pháp công cụ nghiên cứu Chương 4: Kết nghiên cứu từ thực nghiệm Chương 5: Thảo luận kết luận Tóm tắt chƣơng 1: Chúng tơi vừa trình bày nhu cầu mục đích nghiên cứu đề tài: “Sử dụng mục tiêu học tập đầu để nâng cao chất lƣợng học tốn” Chúng tơi phát biểu câu hỏi nghiên cứu định nghĩa thuật ngữ luận văn ... thông qua toán cụ thể - Thứ hai: Sử dụng mục tiêu học tập đầu để thiết kế toán giúp nâng cao chất lƣợng học toán học sinh - Thứ ba: Tác động mục tiêu học tập đầu đến chất lƣợng học toán học sinh... thái độ học tập tích cực, xác; tác động mạnh mẽ đến kết học tập học sinh, nâng cao kết học tập đặc biệt chất lƣợng học toán – mơn học xun suốt q trình học tập học sinh Mục tiêu học tập đầu nhân... LUẬN .63 Mục tiêu học tập đầu thông qua toán cụ thể 63 Sử dụng mục tiêu học tập đầu để thiết kế toán giúp nâng cao chất Demo Version - Select.Pdf SDK lƣợng học toán học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng mục tiêu học tập đầu ra để nâng cao chất lượng học toán (tt) , Sử dụng mục tiêu học tập đầu ra để nâng cao chất lượng học toán (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay