Phát triển năng lực thực hành cho học sinh trong dạy học vật lí chương “chất khí” vật lí 10 trung học phổ thông (tt)

13 4 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:52

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ LÊ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HÀNH VẬT CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHẤT KHÍ” VẬT 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành: Lý luận phƣơng SDK pháp dạy học mơn vật Demo Version - Select.Pdf Mã số: 8140111 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN HUY HOÀNG Thừa Thiên Huế, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Luận văn: Phát triển lực thực hành cho học sinh dạy học vật chƣơng “Chất khí” vật 10 trung học phổ thông” Tôi xin cam đoan: Luận văn sử dụng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, thơng tin đƣợc chọn lọc, phân tích, tổng hợp, xử lý đƣa vào luận văn quy định Số liệu kết nghiên cứu luận văn hồn tồn trung thực chƣa đƣợc cơng bố, sử dụng cơng trình nghiên cứu Huế, tháng 10 năm 2018 Tác giả Demo Version - Select.Pdf SDK ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn: Phòng đào tạo sau đại học, Ban chủ nhiệm, Q thầy, giáo khoa vật trƣờng Đại học sƣ phạm Huế Quý thầy, cô giáo trực tiếp giảng dạy giúp đỡ tơi q trình học tập Ban giám hiệu Quý thầy, cô giáo trƣờng THPT Trần Thị Tâm, tạo điều kiện giúp đỡ tơi thời gian thực nghiệm hồn thành luận văn Thầy hƣớng dẫn: PGS.TS Trần Huy Hoàng – ngƣời trực tiếp khuyến khích, động viên, hƣớng dẫn tơi thực hồn thành luận văn tất tận tình trách nhiệm Tập thể lớp cao học vật khóa 25, bạn bè, đồng nghiệp gia đình giúp đỡ động viên để tơi hồn thành luận văn Huế, tháng 10 năm 2018 Tác giả Demo Version - Select.Pdf SDK iii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG, ĐỒ THỊ MỞ ĐẦU chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Đối tƣợng khách thể nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Demo Version - Select.Pdf SDK Dự kiến cấu trúc luận văn NỘI DUNG 11 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 11 1.1 Đổi phƣơng pháp dạy học theo định hƣớng phát triển lực 11 1.1.1 Một số quan điểm đạo đổi giáo dục trung học 11 1.1.2 Những định hƣớng đổi chƣơng trình giáo dục phổ thông 12 1.1.3 Đổi phƣơng pháp dạy học trƣờng trung học phát triển lực học sinh 13 1.2 Năng lực phát triển lực cho học sinh trung học phổ thông 14 1.2.1 Khái niệm chung lực 14 1.2.2 Cấu trúc lực 15 1.2.3 Các lực chung cần hình thành phát triển cho học sinh dạy học vật 16 1.3 Phát triển lực thực hành cho học sinh dạy học vật trƣờng trung học phổ thơng 16 1.3.1 Khái niệm lực thực hành vật 16 1.3.2 Biểu lực thực hành vật 17 1.3.3 Biện pháp phát triển lực thực hành vật 18 1.3.4 Đánh giá phát triển lực thực hành vật cho học sinh trung học phổ thơng 20 1.4 Tuyển chọn xây dựng hệ thống thí nghiệm phát triển lực thực hành cho học sinh trung học phổ thông 26 1.4.1 Nguyên tắc tuyển chọn xây dựng hệ thống thí nghiệm phát triển lực thực hành cho học sinh trung học phổ thông 26 1.4.2 Quy trình xây dựng hệ thống thí nghiệm phát triển lực thực hành vật cho học sinh trung học phổ thông 27 Select.Pdf SDK 1.5 Một số Demo phƣơngVersion pháp dạy- học kĩ thuật dạy học tích cực phối hợp với sử dụng thí nghiệm vật phát triển lực thực hành cho học sinh 27 1.5.1 Phƣơng pháp dạy học hợp tác 27 1.5.2 Phƣơng pháp bàn tay nặn bột 28 1.5.3 Phƣơng pháp sử dụng thí nghiệm vật theo hƣớng dạy học tích cực 30 1.5.4 Sử dụng tập vật định hƣớng phát triển lực thực hành cho học sinh 33 1.6 Thực trạng sử dụng thí nghiệm vật phát triển lực thực hành cho học sinh dạy học trƣờng trung học phổ thông 35 1.6.1 Mục đích đối tƣợng điều tra 35 1.6.2 Phƣơng pháp tiến hành điều tra 35 1.6.3 Kết điều tra 35 1.6.3.3 Nguyên nhân dẫn tới khó khăn sai lầm HS học chƣơng “Chất khí ” 37 KẾT LUẬN CHƢƠNG 39 CHƢƠNG 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HÀNH CHO HỌC SINH THƠNG QUA DẠY HỌC VẬT CHƢƠNG CHẤT KHÍ VẬT 10 TRUNG HỌC PHỔ THƠNG 40 2.1 Phân tích cấu trúc, nội dung chƣơng trình vật 10 trung học phổ thơng 40 2.1.1 Cấu trúc chƣơng Chất khí vật 10 trung học phổ thơng 40 2.1.2 Mục tiêu chƣơng Chất khí vật 10 trung học phổ thơng 41 2.1.3 Nội dung kiến thức chƣơng “Chất khí” vật 10 trung học phổ thông 42 2.2 Một số biện pháp sử dụng thí nghiệm vật để phát triển lực thực hành cho học sinh dạy học vật chƣơng Chất khí vật 10 trung học phổ thông 42 2.2.1 Quy trình sử dụng hệ thống thí nghiệm phát triển lực thực hành Version - Select.Pdf SDK cho học sinhDemo trung học phổ thông 43 2.2.2 Một số biện pháp sử dụng thí nghiệm vật kết hợp với phƣơng pháp dạy học tích cực để phát triển lực thực hành cho học sinh dạy học vật chƣơng Chất khí vật 10 trung học phổ thơng 45 2.2.3 Thiết kế số giáo án minh họa 48 KẾT LUẬN CHƢƠNG 77 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 78 3.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm 78 3.1.1 Mục đích thực nghiệm sƣ phạm 78 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm 78 3.2 Đối tƣợng, nội dung thực nghiệm sƣ phạm 79 3.2.1 Đối tƣợng thực nghiệm sƣ phạm 79 3.2.2 Nội dung thực nghiệm sƣ phạm 79 3.3 Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 79 3.3.1 Chọn mẫu thực nghiệm 79 3.3.2 Quan sát học 80 3.3.3 Kiểm tra đánh giá (có thể đánh giá kt tiết) 81 3.4 Kết thực nghiệm sƣ phạm 82 3.4.1 Đánh giá định tính 82 3.4.2 Đánh giá định lƣợng 83 3.4.3 Kiểm định giả thuyết thống 87 KẾT LUẬN CHƢƠNG 89 KẾT LUẬN CHUNG 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC CÁC BẢNG, ĐỒ THỊ Trang BẢNG Bảng 3.1 Bảng số liệu HS đƣợc chọn làm mẫu TNSP 80 Bảng 3.2 Bảng thống kê điểm số (Xi) kiểm tra 84 Bảng 3.3 Bảng phân phối tần suất 84 Bảng 3.4 Bảng phân phối tần suất lũy tích hai nhóm ĐC TNg 85 Bảng 3.5 Các tham số thống 87 ĐỒ THỊ Đồ thị 3.1 Thống kê điểm số Xi kiểm tra 84 Đồ thị 3.2 Đồ thị phân phối tần suất 85 Đồ thị 3.3 Đồ thị phân phối tần suất tích lũy 86 Demo Version - Select.Pdf SDK MỞ ĐẦU chọn đề tài Trƣớc phát triển không ngừng kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế ngày mở rộng đánh dấu kỷ XXI kỷ cạnh tranh mặt trình độ nguồn nhân lực Sự phát triển nhƣ đơn đặt hàng hồn tồn cho giáo dục nƣớc ta nay, yêu cầu giáo dục nƣớc ta phải không ngừng đổi mục tiêu, nội dung nhƣ phƣơng pháp nhằm tạo hệ phù hợp với giới quốc gia khu vực Những hệ này, phải đƣợc trang bị đầy đủ mặt kiến thức, phẩm chất nghề nghiệp mà đƣợc phát triển lực cần thiết đặc biệt lực thực hành quan trọng Sự quan trọng đƣợc thể Nghị số 29-NQ/TW Nghị Hội nghị Trung ƣơng khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, Tổng Bí thƣ Nguyễn Phú Trọng kí ngày 04/11/2013, xác định rõ: “Đối với giáo dục phổ thông, tập trung Demo Version - Select.Pdf SDKphát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, lực công dân, phát bồi dưỡng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, lực kỹ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn…” Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng, Báo cáo trị Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khoá X nêu rõ: "Thực đồng giải pháp phát triển nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, lực sáng tạo, kỹ thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội” Tuy nhiên, chƣơng trình giảng dạy trƣờng phổ thông chƣa phát triển đƣợc lực nhƣ kỹ cần thiết cho học sinh Tại hội nghị Tổng kết, đánh giá Chƣơng trình, Sách giáo khoa Giáo dục Phổ thơng hành Việt Nam, Bộ trƣởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chia sẻ: “Những bất cập chƣơng trình hành cần điều chỉnh Bất cập khơng phải thừa, mà chƣa hợp lý, phải điều chỉnh Chƣơng trình hành nặng kiến thức, nhẹ kỹ năng, đặc biệt chƣa tiếp cận theo hƣớng phát triễn phẩm chất, lực ngƣời học” Cũng nhƣ theo đánh giá ghi Chiến lƣợc giáo dục 2011 – 2020 ban hành kèm theo định số 711/QĐ/TTg ngày 13/06/2012 Thủ tƣớng Chính phủ sau 20 năm đổi mới, có chuyển biến tích cực, song ngành Giáo dục nƣớc ta bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, “Nội dung chương trình nặng thuyết, phương pháp dạy học lạc hậu, chưa trọng giáo dục kỹ sống, phát huy tính sáng tạo, lực thực hành học sinh…” Một hình thức phát huy đƣợc tính tích cực, tự lực, lực thực hành học sinh tổ chức hoạt động theo nhóm Trong hoạt động nhóm, học sinh trao đổi ý kiến cho nhau, mạnh dạn nói lên ý kiến mình, hợp tác ,giúp đỡ trình thực Demo Version - Select.Pdf hành Tuy nhiên nay, phần lớn ý kiến SDK cho tổ chức dạy học theo nhóm gặp số khó khăn, chẳng hạn nhƣ dễ thời gian, học sinh trật tự,giáo viên khó quản lý… Nguyên nhân thực trạng việc tiếp cận với phƣơng pháp dạy học tích cực phận giáo viên vấn đề chƣa đƣợc giải Bên cạnh đó, phần giáo viên chƣa trọng đến việc phát triển lực, rèn luyện kỹ thực hành cho học sinh, dẫn đến việc học sinh khơng có thói quen vận dụng kiến thức vào thực tiễn Đối với môn Vật lý hầu hết kiến thức vật lý đƣợc rút từ quan sát thí nghiệm Thí nghiệm có vai trò to lớn việc nâng cao hứng thú học tập mơn, góp phần vào việc giáo dục lực thực hành cho học sinh trung học phổ thông Tuy nhiên, thực tế việc dạy học cho thấy học sinh lúng túng sử dụng dụng cụ phòng thực hành - nghĩa khả vận dụng kiến thức vào thực tiễn em nhiều hạn chế Nhận thức đƣợc tầm quan trọng ý nghĩa việc đổi PPDH giai đoạn nay; vào chủ trƣơng Đảng, Nhà nƣớc, GD vấn đề đổi PPDH khả thân, với mong muốn góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn Vật lý, chọn đề tài: “Phát triển lực thực hành cho học sinh dạy học vật chƣơng “Chất khí” vật 10 trung học phổ thơng” Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu đề xuất số hình thức biện pháp nhằm phát triển lực thực hành cho học sinh dạy học vật chƣơng Chất khí vatak 10 trung học phổ thơng Giả thuyết khoa học Nếu xây dựngđƣợc đƣợc quy trình dạy học theo hƣớng phát triển NLTH cho học sinh vận dụng vào trình dạy học chƣơng “Chất khí” Vật 10 THPT Demo - Select.Pdf SDK góp phần phátVersion triển NLTH cho học sinh, nâng cao chất lƣợng kết học tập học sinh Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu luận đổi phƣơng pháp dạy học vật lí, biểu lực thực hành, hình thức phát triển lực thực hành cho học sinh - Điều tra thực tiễn dạy học môn vật 10 trung học phổ thơng, việc phát triển lực thực hành cho học sinh - Đề xuất số hình thức biện pháp nhằm phát triển lực thực hành cho học sinh - Kiểm tra tính giá trị tính khả thi biện pháp đề xuất Phƣơng pháp nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận phƣơng pháp dạy học - Tiến hành điều tra khảo sát - Nghiên cứu thực tiễn thực nghiệm sƣ phạm - Sử dụng phƣơng pháp thống kê tốn học để xử số liệu Đối tƣợng khách thể nghiên cứu * Khách thể Dạy học vật trƣờng THPT * Đối tƣợng nghiên cứu - Phối hợp sử dụng phƣơng pháp thực hành dạy học cho học sinh lớp 10 – THPT - Giáo viên, học sinh THPT Phạm vi nghiên cứu Bồi dƣỡng cho học sinh phƣơng pháp thực hành, phƣơng pháp nhận thức đặc thù vật học dạy học định luật chất khí vật 10 Đóng góp đề tài - Về lý luận: khẳng định cần thiết dạy học tăng cƣờng bồi Version Select.Pdf SDK dƣỡng năngDemo lực thực hành vật- lý cho học sinh - Về nghiên cứu áp dụng: + Đề xuất tiến trình dạy học định luật chất khí nhắm bồi dƣỡng cho học sinh lực thực hành + Đã chế tạo thí nghiệm để khảo sát định lƣợng diịnh luật chất khí +Nâng cao chất lƣợng nắm vững kiến thức bồi dƣỡng lực thực hành cho học sinh lớp thực nghiệm Dự kiến cấu trúc luận văn PHẦN I: MỞ ĐẦU chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Đối tƣợng khách nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Đóng góp đề tài Dự kiến cấu trúc luận văn PHẦN II: NỘI DUNG CHƢƠNG I: Cơ sở luận thực tiễn vấn đề phát triển lực thực hành vật cho học sinh trung học phổ thơng CHƢƠNG II: Một số biện pháp phát triển lực thực hành cho học sinh thơng qua dạy học vật chƣơng Chất khí vật 10 trung học phổ thơng CHƢƠNG III: Thực nghiệm sƣ phạm Demo Version - Select.Pdf SDK 10 ... cứu lí luận đổi phƣơng pháp dạy học vật lí, biểu lực thực hành, hình thức phát triển lực thực hành cho học sinh - Điều tra thực tiễn dạy học mơn vật lí 10 trung học phổ thông, việc phát triển lực. .. Cơ sở lí luận thực tiễn vấn đề phát triển lực thực hành vật lí cho học sinh trung học phổ thông CHƢƠNG II: Một số biện pháp phát triển lực thực hành cho học sinh thông qua dạy học vật lí chƣơng... 16 1.3 Phát triển lực thực hành cho học sinh dạy học vật lí trƣờng trung học phổ thông 16 1.3.1 Khái niệm lực thực hành vật lí 16 1.3.2 Biểu lực thực hành vật lí 17
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực thực hành cho học sinh trong dạy học vật lí chương “chất khí” vật lí 10 trung học phổ thông (tt) , Phát triển năng lực thực hành cho học sinh trong dạy học vật lí chương “chất khí” vật lí 10 trung học phổ thông (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay