Phân tích và đánh giá chất lượng nước sông gianh tỉnh quảng bình (tt)

11 8 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:52

Sample ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐINH DIỆU HUYỀN PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SƠNG GIANH TỈNH QUẢNG BÌNH Chun ngành: Hóa phân tích Mã số: 60440118 Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH LUYỆN Batch PDF Merger Thừa Thiên Huế, năm 2018 i Sample LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phân tích đánh giá chất lượng nước sơng Gianh tỉnh Quảng Bình” cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Đinh Diệu Huyền Demo Version - Select.Pdf SDK Batch PDF Merger ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, trước tiên tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới giảng viên hướng dẫn, PGS TS Nguyễn Đình Luyện, người tận tình bảo, hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm q báu, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn thầy Khoa Hố học - Đại học Sư phạm Huế giảng dạy giúp đỡ tơi q trình học tập Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể cán nhân viên Trung Tâm Kiểm Nghiệm Thuốc - Mỹ Phẩm - Thực Phẩm Thừa Thiên Huế tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu thực luận văn Cuối xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bạn bè, người thân ln động viên, cổ vũ để tơi hồn thành tốt luận văn Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 10 năm 2018 Tác giả Đinh Diệu Huyền Demo Version - Select.Pdf SDK iii MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 1.1 Chất lượng nước nguồn ô nhiễm nước 1.1.1 Chất lượng nước nhu cầu đánh giá chất lượng nước 1.1.2 Ơ nhiễm nước nguồn gây nhiễm 10 1.2 Khái quát sông Gianh 13 1.2.1 Vị trí địa lý 13 1.2.2 Địa hình 14 1.2.3 Đặc điểm khí tượng thủy văn 15 Demo pháp Version - Select.Pdf SDK 1.3 Một số phương xác định thông số chất lượng nước 17 1.3.1 Phương pháp xác định COD 17 1.3.2 Phương pháp xác định BOD5 18 1.3.3 Phương pháp xác định amon 19 1.3.4 Phương pháp xác định nitrat 20 1.3.5 Phương pháp xác định photphat 22 1.3.6 Phương pháp xác định độ cứng 25 1.3.7 Phương pháp xác định tổng sắt tan 25 CHƢƠNG 2: NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Nội dung nghiên cứu 28 2.2 Phương pháp nghiên c ứu 28 2.2.1 Phạm vi nghiên cứu 28 2.2.2 Chuẩn bị mẫu 28 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng số chất lượng nước 32 2.2.4 Phương pháp đánh giá thông số chất lượng nước 34 2.3 Đánh giá độ tin cậy phương pháp 36 2.3.1 Xây dựng đường chuẩn 36 2.3.2 Xác định giới hạn phát giới hạn định lượng 36 2.3.3 Độ lặp lại 37 2.3.4 Độ 38 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 39 3.1 Kiểm soát chất lượng phương pháp phân tích 39 3.1.1 Xây dựng đường chuẩn 39 3.1.2 Khảo sát giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng phép đo 42 3.1.3 Đánh giá độ lặp lại phép đo 43 3.1.4 Đánh giá độ phép đo 43 3.2 Kết đo, phân tích số thông số chât lượng nước sông Gianh 44 3.2.1 Kết đo thông số chất lượng nước sông Gianh trường 42 3.2.2 Kết phân tích thơng số CLN sơng Gianh phòng thí nghiệm 43 3.3 Đánh giá thông số chất lượng nước sông Gianh 46 3.2.1 Nhiệt độ 46 3.2.2 pH 46 3.2.3 Tổng chất rắn Version hòa tan -độSelect.Pdf dẫn điện SDK Demo 48 3.2.4 Độ cứng 50 3.2.5 COD, BOD5 DO 51 3.2.6 Hàm lượng amoni, nitrat photphat 55 3.2.7 Coliform 60 3.2.8 Tổng sắt tan 62 3.4 Đề xuất giải pháp kiểm soát chât lượng nước sông Gianh 63 3.4.1 Giải pháp quản lý 63 3.4.2 Giải pháp kỹ thuật 63 3.4.3 Giải pháp tuyên truyền giáo dục 64 KẾT LUẬN 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh Viết tắt Chất lượng nước Water Quality Độ dẫn điện Electrical Conductivity EC Độ đục Turbility TUR Độ hấp thụ quang Absorption Độ lệch chuẩn tương đối Ralative Standard Deviation RSD Độ thu hồi Recovery Rev Giới hạn định lượng Limit of detection LOD Giới hạn phát Limit of quantification LOQ Hệ số tương quan Coefficient of correclation Hiệp hội nhà hoá Association of Official Analytical phân tích thống Chemists Nhu cầu oxi sinh hóa 5-day Biochemical Oxygen Demand BOD5 Nhu cầu oxi hóa học Chemical Oxygen Demand COD Oxi hòa tan Dissolved Oxygen Phân tích phương sai Analysis of Variance Tổng chất rắn hòa tan Total Dissolved Solids TDS Tổng chất rắn lơ lửng Total Suspended Solids TSS Tổng coliform Total Coliform TC Tiêu chuẩn Việt Nam Viet Nam Standard TCVN Quy chuẩn Việt Nam Viet Nam Regulation QCVN CLN A Demo Version - Select.Pdf SDK R AOAC DO ANOVA DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Mô tả vị trí lấy mẫu, thời gian lấy mẫu 29 2.2 Các phương pháp đo/phân tích thơng số CLN 32 2.3 Bố trí thí nghiệm theo tốn ANOVA chiều 34 2.4 Kết phân tích ANOVA chiều 35 3.1 Sự phụ thuộc độ hấp thụ quang vào hàm lượng chất phân tích 40 3.2 Giới hạn định lượng giới hạn phát thông số CLN 42 3.3 Kết đánhVersion giá độ lặp lại SDK phương pháp phân tích Demo - Select.Pdf thông số CLN 43 Kết đánh giá độ phương pháp phân tích thơng 3.4 43 số CLN Kết đo thông số chất lượng nước sông Gianh đo 3.5 44 trường Kết phân tích thơng số chất lượng nước sơng Gianh 3.6 3.7 45 phòng thí nghiệm Kết phân tích ANOVA chiều với thơng số pH 47 Độ lệch nhỏ độ lệch giá trị pH trung bình nước 3.8 sơng Gianh vị trí lấy mẫu 47 Độ lệch nhỏ độ lệch giá trị pH trung bình nước 3.9 48 sơng Gianh đợt lấy mẫu 3.10 Kết phân tích ANOVA chiều với thông số EC TDS 49 Độ lệch nhỏ độ lệch giá trị EC TDS trung bình 3.11 nước sơng Gianh vị trí lấy mẫu 50 3.12 Kết phân tích ANOVA chiều với thơng số Độ cứng 50 Độ lệch nhỏ độ lệch giá trị độ cứng trung bình 3.13 nước sơng Gianh vị trí lấy mẫu 51 Kết phân tích ANOVA chiều với thơng số COD, BOD5, 3.14 3.15 53 DO Độ lệch nhỏ độ lệch giá trị hàm lượng DO, COD 54 Độ lệch nhỏ độ lệch giá trị DO trung bình 3.16 nước sơng Gianh đợt lấy mẫu 55 3.17 Kết phân tích ANOVA chiều với thơng số NH4+, NO3-, PO43- 57 3.18 Độ lệch nhỏ độ lệch giá trị NH4+, NO3-, PO43-trung Demo Version - Select.Pdf SDK bình nước sơng Gianh vị trí lấy mẫu 58 Độ lệch nhỏ độ lệch giá trị NH4+, NO3-, PO4 33.19 trung bình nước sông Gianh đợt lấy mẫu 59 3.20 Kết phân tích ANOVA chiều với thơng số Coliform 60 Độ lệch nhỏ độ lệch giá trị hàm lượng coliform 3.21 trung bình nước sơng Gianh vị trí lấy mẫu 61 Độ lệch nhỏ độ lệch cặp giá trị hàm lượng 3.22 coliform trung bình nước sông Gianh đợt lấy mẫu 61 3.23 Kết phân tích ANOVA chiều với thơng số tổng sắt tan 62 Độ lệch nhỏ độ lệch giá trị nồng độ tổng sắt tan 3.24 trung bình nước sơng Gianh đợt lấy mẫu 62 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang 2.1 Vị trí điểm lấy mẫu sông Gianh 31 3.1 Đường chuẩn xác định hàm lượng COD 41 3.2 Đường chuẩn xác định hàm lượng N-NH4+ 41 3.3 Đường chuẩn xác định hàm lượng N-NO3- 41 3.4 Đường chuẩn xác định hàm lượng P-PO43- 42 3.5 Đường chuẩn xác định hàm lượng tổng sắt tan 42 3.6 Biến độngVersion pH nước -sông Gianh Demo Select.Pdf SDK 46 3.7 Biến động COD nước sông Gianh 51 3.8 Biến động BOD5 nước sông Gianh 52 3.9 Biến động DO nước sông Gianh 52 3.10 Biến động N-NH4+ nước sông Gianh 55 3.11 Biến động N-NO3- nước sông Gianh 56 3.12 Biến động P-PO4 3- nước sông Gianh 56 3.13 Biến động coliform nước sông Gianh 60 MỞ ĐẦU Sông Gianh hệ thống sông lớn tỉnh Quảng Bình biểu trưng địa lý vùng đất Nó hợp lưu sơng vào loại trung bình tỉnh: sơng Rào Nậy, sông Rào Nan sông Son Bắt nguồn từ dãy Trường Sơn, trước xuôi biển Đông, sông Gianh đem lại nguồn lợi lớn thủy sản cung cấp nước cho nông nghiệp sinh hoạt người dân vùng đồng ven sông vùng đồng rộng lớn hạ lưu [22], [23] Trong năm gần đây, q trình cơng nghiệp hóa diễn mạnh mẽ, đời sống kinh tế xã hội ngày phát triển với gia tăng dân số dẫn đến lượng nước thải ngày lớn Đặc biệt nguồn nước thải sở sản xuất, chế biến chưa qua xử lý nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm chất lượng nước (CLN) sông Gianh [23] Tháng – 2016, cố công ty Hưng Nghiệp Formusa thải chất thải trực tiếp gây ô nhiễm môi trường biển ảnh hưởng không nhỏ đến CLN vùng cửa sông Mặc dù kết điều tra nguyên nhân đánh giá chất lượng môi trường Version Select.Pdf SDK biển đượcDemo công bố rộng rãi- cho cộng đồng, Bộ Tài nguyên Môi trường tiếp tục phối hợp với địa phương tiếp tục giám sát chất lượng môi trường biển, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh có đợt quan trắc định kỳ chất lượng nước sông, nhiên không tránh khỏi tâm lý hoang mang, lo ngại cho người dân [3] Trong thời gian qua có số nghiên cứu đề cập tới chất lượng nước sông Gianh như: Phân vùng chức mơi trường sơng Gianh Quảng Bình (Đinh Việt Hùng, 2011) [10], Nghiên cứu biến đổi chất lượng nước vùng cửa sơng ven biển tỉnh Quảng Bình (Phạm Thị Thủy, 2014) [16], Tuy nhiên nghiên cứu chưa sâu, tập trung nghiên cứu tiêu chất lượng nước sông Gianh Tháng - 2018, đề tài Phân tích số tiêu nhằm đánh giá chất lượng nước sông Gianh đoạn chảy qua thị xã Ba Đồn, Quảng Bình tác giả Đồn Thị Việt Hà công bố Nhưng đề tài nghiên cứu sông phạm vi hẹp với số lượng tiêu hạn chế Xuất phát từ lý trên, đề tài: “Phân tích đánh giá chất lƣợng nƣớc sơng Gianh tỉnh Quảng Bình” thực nhằm mục đích: - Xác định thơng số chất lượng nước sông Gianh - Đánh giá mức độ ô nhiễm thông số CLN, so sánh với Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước mặt - Đóng góp số thơng tin khoa học chất lượng nước sơng Gianh, giúp nhà quản lý có biện pháp trước mắt lâu dài thích hợp bảo vệ nguồn nước, góp phần bảo vệ mơi trường tài nguyên tỉnh Quảng Bình Demo Version - Select.Pdf SDK ... N-NH4+ nước sông Gianh 55 3.11 Biến động N-NO3- nước sông Gianh 56 3.12 Biến động P-PO4 3- nước sông Gianh 56 3.13 Biến động coliform nước sông Gianh 60 MỞ ĐẦU Sông Gianh hệ thống sông lớn tỉnh Quảng. .. 3.1.4 Đánh giá độ phép đo 43 3.2 Kết đo, phân tích số thông số chât lượng nước sông Gianh 44 3.2.1 Kết đo thông số chất lượng nước sông Gianh trường 42 3.2.2 Kết phân tích thơng số CLN sơng Gianh. .. tập trung nghiên cứu tiêu chất lượng nước sông Gianh Tháng - 2018, đề tài Phân tích số tiêu nhằm đánh giá chất lượng nước sông Gianh đoạn chảy qua thị xã Ba Đồn, Quảng Bình tác giả Đồn Thị Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và đánh giá chất lượng nước sông gianh tỉnh quảng bình (tt) , Phân tích và đánh giá chất lượng nước sông gianh tỉnh quảng bình (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay