Phân tích và đánh giá chất lượng nước giếng khu vực phía đông vùng kinh tế dung quất, huyện bình sơn, tỉnh quảng ngãi (tt)

10 7 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:52

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN QUANG VIÊN PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG NƢỚC GIẾNG KHU VỰC PHÍA ĐƠNG VÙNG KINH TẾ DUNG QUẤT, HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI Chun ngành: HỐ HỌC PHÂN TÍCH Demo Version - Select.Pdf SDK Mã số: 44 01 18 LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC THEO ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS NGUYỄN ĐÌNH LUYỆN Huế, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa cơng bố cơng trình khác Huế, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Quang Viên Demo Version - Select.Pdf SDK ii Lời Cảm Ơn Để hồn thành Luận văn này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo PGS.TS Nguyễn Đình Luyện, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cám ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm, phòng Đào tạo Sau Đại học, q thầy giáo khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế giảng dạy hướng dẫn thời gian học cao học Cảm ơn Ban giám đốc cán Trung tâm Quan trắc Mơi trường Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi hổ trợ tạo Version Select.Pdf SDK Demo điều kiện thuận lợi- cho thời gian làm việc Trung tâm để thực đề tài Lãnh đạo quan đồng nghiệp phòng Giáo dục Đào tạo Tây Trà giúp đỡ tạo thời gian thuận lợi để hồn thành cơng việc, tham gia học tập thực đề tài Sau cùng, xin gởi lời cám ơn chân thành đến gia đình, bạn bè, người thân động viên, giúp đỡ suốt trình học tập hồn thành luận văn Do hạn chế kiến thức, kinh nghiệm thời gian nên q trình thực đề tài khơng tránh khỏi sai sót Vì vậy, mong đóng góp ý kiến quý thầy cô bạn Huế, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Quang Viên iii MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA……………………………………………………………i LỜI CAM ĐOAN…………………………………………………………….ii LỜI CẢM ƠN……………………………………………………………… iii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………6 CHƢƠNG I TỔNG QUAN LÝ THUYẾT .8 1.1 Chất lượng nước nguồn ô nhiễm nước 1.1.1 Chất lượng nước nhu cầu đánh giá chất lượng nước 1.1.2 Nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước 10 1.2 Khái qt khu vực phía đơng vùng kinh tế Dung Quất 12 1.2.1 Vị trí địaVersion lý tình hình dân cư 12 Demo - Select.Pdf SDK 1.2.2 Tình hình sử dụng nước giếng chất lượng nước 15 1.3 Thông số chất lượng nước phương pháp phân tích 16 1.3.1 Giới thiệu chung số thông số chất lượng nước 16 1.3.2 Một số phương pháp xác định thông số chất lượng nước 17 CHƢƠNG II NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .29 2.1 Nội dung nghiên cứu 29 2.2 Phương pháp nghiên cứu 30 2.2.1 Phạm vi nghiên cứu 30 2.2.2 Chuẩn bị mẫu 30 2.2.3 Phương pháp đo, phân tích thơng số chất lượng nước 32 2.3 Đánh giá độ tin cậy phương pháp 33 2.3.1 Xây dựng đường chuẩn 33 2.3.2 Xác định giới hạn phát giới hạn định lượng 33 2.3.3 Độ lặp lại 34 2.3.4 Độ 35 2.3.5 Phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm 35 2.3.6 Phương pháp đánh giá chất lượng nước 35 CHƢƠNG III KẾT QUẢ THẢO LUẬN 36 3.1 Thẩm định phương pháp phân tích 36 3.1.1 Xây dựng đường chuẩn 36 3.1.2 Khảo sát giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng phép đo 40 3.1.3 Đánh giá độ phép đo 41 3.1.4 Đánh giá độ lặp phép đo 41 3.2 Kết đo, phân tích số thơng số chất lượng nước giếng 42 3.3 Đánh giá thông số chất lượng nước giếng 45 3.3.1 Đánh giá thông số vật lý 45 3.3.2 Đánh giá thơng số hóa học Error! Bookmark not defined.5 3.3.3 Đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh, độ cứng 49 DemogiáVersion - Select.Pdf SDK 3.3.4 Đánh hàm lượng kim loại nặng Fe, Mn, As, Cd 51 3.4 Đề xuất giải pháp kiểm soát chất lượng nước giếng 53 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 558 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh Kí hiệu, Viết tắt Biên giới tin cậy Confidence limit  Chất lượng nước Water Quality CLN Độ hấp thụ quang Absorbance A Độ dẫn điện Electrical Conductivity EC Độ đục Turbidity TUR Độ lệch chuẩn tương đối Ralative Standard Deviation RSD Độ thu hồi Recovery Rev Giới hạn định lượng Limit of Quantitation LOQ Giới hạn phát Limit of Detection LOD 10 Hiệp hội nhà hóa phân tích thống Association of Official Analytical Chemits AOAC 11 Kim loại Metal Me 12 Nhu cầu Version oxi sinh hóa 5-daySDK Biochemical Oxygen Demo - Select.Pdf Demand BOD5 13 Nhu cầu oxi hóa học Chemical Oxygen Demand COD 14 Oxi hòa tan Dissolved Oxygen DO 15 Phần triệu Part per million ppm 16 Phần tỷ Part per billion ppb 17 Phân tích phương sai Analysis of Variance ANOVA 18 Quang phổ hấp thụ nguyên tử Atomic Absorption Spectrometry AAS 19 Tổng chất rắn hòa tan Total Dissolved Solids TDS 20 Tổng chất rắn lơ lửng Total Suspended Solids TSS 21 Tổng coliform Total Coliform TC 22 Tiêu chuẩn Việt Nam Viet Nam Standard TCVN 23 Quy chuẩn Việt Nam Viet Nam Regulation QCVN DANH MỤC CÁC BẢNG TT Tên bảng Trang Bảng 2.1 Vị trí lẫy mẫu nước giếng khu vực nghiên cứu 30 Bảng 2.2 Các phương pháp đo, phân tích chất lượng nước 32 Bảng 3.1 Sự phụ thuộc độ hấp thụ quang vào hàm lượng chất phân tích 37 Bảng 3.2 Giới hạn phát giới hạn định lượng 40 thông số CLN Bảng 3.3 Kết đánh giá độ phương pháp 41 phân tích thơng số CLN Bảng 3.4 Kết đánh giá độ lặp lại phương pháp 42 phân tích thơng số CLN Bảng 3.5 Kết phân tích thông số chất lượng nước giếng đo trường Select.Pdf Bảng Demo 3.6 KếtVersion phân -tích thơng SDK số chất lượng nước giếng phòng thí nghiệm 43 44 DANH MỤC CÁC HÌNH TT Tên HÌNH Trang Hình 1 Bản đồ quy hoạch Khu kinh tế Dung Quất 14 Hình 1.2 Sơ đồ cấu tạo máy đo phổ hấp thụ nguyên tử 24 Hình 2.1 Bản đồ vị trí lấy mẫu nước giếng khu vực nghiên cứu 31 Hình 3.1 Đường chuẩn xác định hàm lượng NH4+ 38 Hình 3.2 Đường chuẩn xác định hàm lượng NO3- 38 Hình 3.3 Đường chuẩn xác định hàm lượng PO43- 38 Hình 3.4 Đường chuẩn xác định hàm lượng Fe 39 Hình 3.5 Đường chuẩn xác định hàm lượng Mn 39 Hình 3.6 Đường chuẩn xác định hàm lượng As 39 10 Hình 3.7 Đường chuẩn xác định hàm lượng Cd 40 11 Hình 3.8 Sự biến động TDS theo thời gian vị trí lấy mẫu 45 12 13 14 15 16 17 Hình 3.9 Sự biến động hàm lượng DO theo thời gian vị trí lấy mẫu Hình 3.10 Sự biến động pH Demo Version - Select.Pdf SDK Hình 3.11 Sự biến động hàm lượng N-NH4 theo thời gian vị trí lấy mẫu Hình 3.12 Sự biến động hàm lượng N-NO3 theo thời gian vị trí lấy mẫu Hình 3.13 Sự biến động hàm lượng P-PO4 theo thời gian vị trí lấy mẫu Hình 3.14 Sự biến động hàm lượng Coliform theo thời gian vị trí lấy mẫu 46 47 48 48 49 50 18 Hình 3.15 Sự biến động độ cứng theo thời gian vị trí lấy mẫu 50 19 Hình 3.16 Sự biến động Fe theo thời gian vị trí lấy mẫu 51 20 Hình 3.17 Sự biến động Mn theo thời gian vị trí lấy mẫu 51 21 Hình 3.18 Sự biến động As theo thời gian vị trí lấy mẫu 52 22 Hình 3.19 Sự biến động Cd theo thời gian vị trí lấy mẫu 52 MỞ ĐẦU Sự bùng nổ dân số với thị hóa, cơng nghiệp hóa, đại hóa nhanh tạo sức ép lớn tới môi trường sống Việt nam Đi kèm với phát triển vấn đề nhiễm mơi trường nguồn rác thải, nước thải, khí thải gây Tất nguồn thải nói chứa đựng biết loại chất độc hại [3], [4] Các nguồn thải có kim loại nặng chất hữu độc tính cao đưa vào môi trường hầu hết chưa xử lý mức nên tác động mạnh mẽ đến môi trường sinh thái Đặc biệt với nguồn nước sinh hoạt ngày trở nên thiếu hụt nhiễm Ơ nhiễm môi trường nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người Theo đánh giá tổ chức y tế giới (WHO), khoảng 24% bệnh tật số ca tử vong giới có nguyên từ môi trường Trong số 102 bệnh thường gặp thống kê báo “Sức khỏe tồn cầu” có đến 85 bệnh có ngun từ mơi Demo Version - Select.Pdf SDK trường nước gây [36] Cho đến có hàng trăm cơng trình khoa học giới công bố kết nghiên cứu chức ảnh hưởng số kim loại nặng chất độc hữu sức khỏe người Các kim loại nặng nói chung sắt (Fe), asen (As), cadimi (Cd), mangan (Mn) nói riêng môi trường nước tồn dạng vết siêu vết lại tác động lớn đến thể người vi sinh vật [33] Việc phân tích thơng số chất lượng nước nhiệm vụ quan trọng nghiên cứu liên quan đến độc học sinh thái quốc gia [31], [32] Tỉnh Quảng Ngãi tỉnh tiêu biểu chuyển đổi cấu kinh tế năm gần đây, đặc biệt việc hình thành Khu cơng nghiệp Dung Quất với nhà máy lọc dầu số Khu công nghiệp có ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân khu vực phía Đơng vùng kinh tế Dung Quất [12], [25] Những chất thải công nghiệp hoạt động khai thác nước ngầm mức người dân khiến cho nguồn nước ngầm lòng đất ngày có nguy nhiễm Một số nguồn nước ngầm phải đối mặt với vấn đề xâm nhập mặn diện rộng, ô nhiễm vi sinh, ô nhiễm kim loại nặng, ô nhiễm amoni, nitrit, nước nhiễm mặn, nước lợ… Sự ô nhiễm nguồn nước ngầm làm cho chất lượng nước giếng ngày có nguy bị nhiễm cao, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân khu [21], [25] Trong nhiều năm qua, việc đánh giá CLN mặt nước ngầm Việt Nam giới tập trung nghiên cứu áp dụng phương pháp đo, phân tích đại Nhà nước ta quan tâm đến vấn đề nước sạch, nước sinh hoạt cho người dân, số nơi khu vực phía Đơng vùng kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi hạn chế, nên thiếu thông tin để định hướng cho giải pháp cung cấp nước an toàn cho cộng đồng khu vực Trên sở vấn đề trên, chúng tơi lựa chọn đề tài: “Phân tích đánh giá chất lƣợng nƣớc giếng khu vực phía Đơng vùng kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để nghiên cứu, tạo sở liệu cho việc đánh giá mức độ ô nhiễm nguồn nước Trong đề tài này, nghiên cứu Demo Version - Select.Pdf SDK nội dung sau: - Xác định thơng số chất lượng nước giếng góp phần xây dựng sở liệu CLN giếng khu vực phía Đơng vùng kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - So sánh thông số chất lượng nước giếng khu vực phía Đơng vùng kinh tế Dung Quất với quy định chuẩn hành đề xuất số giải pháp cải thiện chất lượng nước ... cấp nước an toàn cho cộng đồng khu vực Trên sở vấn đề trên, lựa chọn đề tài: Phân tích đánh giá chất lƣợng nƣớc giếng khu vực phía Đơng vùng kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ... sở liệu CLN giếng khu vực phía Đơng vùng kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - So sánh thơng số chất lượng nước giếng khu vực phía Đơng vùng kinh tế Dung Quất với quy định chuẩn... phương pháp đo, phân tích đại Nhà nước ta quan tâm đến vấn đề nước sạch, nước sinh hoạt cho người dân, số nơi khu vực phía Đơng vùng kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi hạn chế,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và đánh giá chất lượng nước giếng khu vực phía đông vùng kinh tế dung quất, huyện bình sơn, tỉnh quảng ngãi (tt) , Phân tích và đánh giá chất lượng nước giếng khu vực phía đông vùng kinh tế dung quất, huyện bình sơn, tỉnh quảng ngãi (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay