nghiên cứu khả năng hấp thụ CO2 của các trạng thái rừng huyện KBang, tỉnh gia lai (tt)

17 6 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:51

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOÀNG CỬU THÙY UYÊN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA CÁC TRẠNG THÁI RỪNG HUYỆN KBANG, TỈNH GIA LAI Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÍ THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU Thừa Thiên Huế - 2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOÀNG CỬU THÙY UYÊN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA CÁC TRẠNG THÁI RỪNG HUYỆN KBANG, TỈNH GIA LAI Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÍ THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHUYÊN NGÀNH: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN MÃ SỐ: 8.44.02.17 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÊ NĂM Thừa Thiên Huế - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng chưa công bố cơng trình khác Các số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả Hoàng Cửu Thùy Uyên Demo Version - Select.Pdf SDK ii Luận văn thực theo chương trình đào tạo thạc sĩ quy trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Để hồn thành luận văn này, tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Lê Năm, người trực tiếp hướng dẫn tận tình truyền đạt kiến thức quý báu suốt thời gian thực luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Phòng Đào tạo Sau đại học trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tạo điều kiện thuận lợi cho thực luận văn hồn thành khóa học Xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô giảng dạy chuyên ngành Địa lý tự nhiên, Khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức quan trọng trình học Demo Version - Select.Pdf SDK tập, nghiên cứu trường Xin chân thành cảm ơn Sở NN & PTNT, Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Gia Lai, UBND huyện KBang, Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Nam Trung Tây Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho q trình thu thập thơng tin đo đếm số liệu thực địa Cuối cùng, xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè động viên, giúp đỡ nhiều trình học tập, nghiên cứu thực luận văn Huế, Ngày 15 tháng 10 năm 2018 Học viên Hoàng Cửu Thùy Uyên iii iii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan .ii Lời cảm ơn iii Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng .6 Danh mục hình MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Quan điểm phương pháp nghiên cứu 10 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 13 Cấu trúc luận văn 13 Demo Version Select.Pdf SDK CỨU KHẢ NĂNG HẤP Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN-CỦA VIỆC NGHIÊN THỤ CO2 CỦA CÁC TRẠNG THÁI RỪNG .14 1.1 Tổng quan có chọn lọc cơng trình nghiên cứu khả hấp thụ CO2 trạng thái rừng 14 1.1.1 Trên Thế giới 14 1.1.2 Ở Việt Nam 16 1.1.3 Ở khu vực nghiên cứu 18 1.2 Các khái niệm liên quan 19 1.2.1 Rừng 19 1.2.2 Cấu trúc phân loại rừng 20 1.2.2.1 Cấu trúc rừng 20 1.2.2.2 Phân loại rừng 21 1.2.3 Sinh khối 22 1.2.4 Chi trả dịch vụ môi trường rừng 23 1.3 Khả hấp thụ CO2 trạng thái rừng 24 1.3.1 Lượng carbon thảm thực vật 24 1.3.2 Lượng CO2 trạng thái rừng 26 1.4 Phương pháp nghiên cứu khả hấp thụ CO2 trạng thái rừng 28 1.5 Hoạt động REDD hình thành thị trường CO2 Việt Nam 32 1.5.1 Hoạt động REDD, REDD+ .32 1.5.2 Sự hình thành thị trường CO2 Việt Nam 35 Chương ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA CÁC TRẠNG THÁI RỪNG HUYỆN KBANG, TỈNH GIA LAI .41 2.1 Khái quát đặc điểm địa lý huyện KBang, tỉnh Gia Lai 41 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 41 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội .46 2.2 Hiện trạng rừng huyện KBang .48 2.2.1 Đa dạng sinh học huyện KBang 48 2.2.2 Hiện trạng rừng huyện KBang 51 Demo Version - Select.Pdf SDK 2.3 Đánh giá sinh khối trạng thái rừng huyện KBang 54 2.3.1 Đặc điểm tổ thành loài cấu trúc trạng thái rừng 54 2.3.2 Sinh khối trạng thái rừng huyện KBang 56 2.4 Đánh giá khả hấp thụ CO2 trạng thái rừng huyện KBang 65 2.4.1 Trữ lượng carbon khả hấp thụ CO2 phận thân mặt đất 65 2.4.2 Trữ lượng carbon khả hấp thụ CO2 thực vật mặt đất 65 2.4.3 Trữ lượng carbon khả hấp thụ CO2 lâm phần .67 2.4.4 Lượng CO2 hấp thụ ước tính từ ảnh Landsat .69 2.5 Dự toán hiệu kinh tế khả hấp thụ CO2 trạng thái rừng huyện KBang 71 Chương ĐỀ XUẤT TÍN CHỈ CARBON VÀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MƠI TRƯỜNG RỪNG HUYỆN KBANG 72 3.1 Cơ sở khoa học việc đề xuất .72 3.2 Đề xuất tín carbon rừng huyện KBang 72 3.3 Đề xuất sách chi trả dịch vụ môi trường rừng huyện KBang 75 3.3.1 Xác định phương pháp chi trả, đối tượng chi trả đối tượng có nghĩa vụ chi trả 75 3.3.2 Đề xuất sách chi trả dịch vụ môi trường rừng huyện KBang .76 3.4 Đề xuất giải pháp quy hoạch phát triển nhằm nâng cao khả hấp thụ CO2 rừng huyện KBang 78 KẾT LUẬN .84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC 93 Demo Version - Select.Pdf SDK \ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Afforestation and reforestation CDM project activities - Cơ chế AR-CDM trồng rừng phát triển AGB Above ground biomas: Sinh khối mặt đất thực vật, chủ yếu gỗ, bao gồm thân, cành, (kg/cây) Bộ Bộ Nông nghiệp & Phát triển nơng thơn NN&PTNT BĐKH Biến đổi khí hậu BV&PTR Bảo vệ Phát triển rừng C(AGB) Carbon in AGB: Carbon tích lũy sinh khối mặt đất thực vật, chủ yếu gỗ, bao gồm thân, cành, (kg/cây) CDM Clean Development Mechanism: Cơ chế phát triển CERs Certified Emission Reduction - Chứng giảm phát thải COP Conference of the Parties (to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)): Hội nghị bên liên quan (Hiệp định khung biến đổi khí hậu Liên Hiệp Quốc) DVMTR Dịch vụ môi trường rừng DBH, D, Demo Version - Select.Pdf SDK Diameter at Breast Height: D1,3 Đường kính độ cao ngang ngực, thường độ cao 1,3m đơn vị cm FAO Food and Agriculture Organization: Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc FCCC Framework Convention on Climate Change: Hiệp định khung biến đổi khí hậu FCPF Forest Carbon Partnership Facility: Quỹ đối tác carbon rừng thuộc Ngân hàng Thế Giới (World Bank) H Height: Chiều cao (m) IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change: Cơ quan liên phủ biến đổi khí hậu M Growing stock level: Trữ lượng đứng (m3/ha) N Mật độ gỗ/ha (cây/ha) QLBVR Quản lý bảo vệ rừng PES Payments for environmental services – Chi trả dịch vụ môi trường PFES Chương trình quốc gia chi trả dịch vụ mơi trường rừng REDD Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation: Giảm phát thải từ suy thoái rừng REDD+ Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation: Giảm phát thải từ suy thoái rừng kết hợp với bảo tồn, quản lý bền vững rừng tăng cường trữ lượng carbon rừng nước phát triển TAGTB Total above ground tree biomass: Tổng sinh khối gỗ mặt đất diện tích (tấn/ha) TAGTC Total above ground tree carbon: Tổng carbon gỗ mặt đất diện tích (tấn/ha) TN&MT Tài ngun mơi trường UBND Ủy ban nhân dân UNDP United Nations Development Programme: Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc UNEP United Nations Environment Programme: Chương trình mơi trường Liên Hiệp Quốc UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change: Hiệp định khung Liên Hiệp Quốc Biến đổi khí hậu Demo Version - Select.Pdf SDK UN-REDD United Nation – Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation: Chương trình Liên Hiệp Quốc Giảm phát thải từ suy thoái rừng quốc gia phát triển VQG Vườn quốc gia DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 Lượng Carbon tích lũy kiểu rừng giới 27 Bảng 2.1 Hiện trạng rừng huyện KBang năm 2017 51 Bảng 2.2 Diện tích loại rừng KBang phân theo cấp xã năm 2017 52 Bảng 2.3 Sinh khối tươi phận thân (kg/cây) theo cỡ đường kính 57 Bảng 2.4 Sinh khối tươi mặt đất số loài thực vật rừng KBang (kg/cây) 58 Bảng 2.5 Sinh khối tươi mặt đất trạng thái rừng giàu huyện KBang 59 Bảng 2.6 Sinh khối tươi mặt đất trạng thái rừng trung bình huyện KBang 60 Bảng 2.7 Sinh khối tươi mặt đất trạng thái rừng nghèo huyện KBang 61 Bảng 2.8 Sinh khối tươi mặt đất trạng thái rừng chưa có trữ lượng huyện KBang 61 Bảng 2.9 Sinh khối tươi mặt đất trạng thái rừng huyện KBang ước tính năm 2017 62 Democarbon, Version Select.Pdf Bảng 2.10 Lượng CO2- tích lũy SDK phận mặt đất theo cỡ đường kính 65 Bảng 2.11 Lượng carbon, CO2 tích lũy số thực vật mặt đất rừng huyện KBang 66 Bảng 2.12 Lượng carbon, CO2 tích lũy trạng thái rừng huyện KBang 68 Bảng 2.13 Lượng CO2 hấp thụ xác định từ ảnh Landsat trạng thái rừng huyện KBang năm 2017 69 Bảng 2.14 Giá trị kinh tế hấp thụ CO2 trạng thái rừng 71 Bảng 3.1 Dự đoán phát thải khí nhà kính tính tương đương CO2 đến năm 2030 (triệu tấn) 73 Bảng 3.2 Giá trị thị trường carbon trạng thái rừng huyện KBang 74 Bảng 3.3 Mức chi trả dịch vụ môi trường dựa lượng CO2 hấp thụ huyện KBang 77 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ bể chứa carbon rừng 24 Hình 1.2 Sơ đồ bể chứa carbon cá thể .25 Hình 1.3 Sơ đồ lưu trữ Carbon theo hệ sinh thái .27 Hình 1.4 Biểu đồ lượng Carbon lưu giữ thực vật mặt đất 28 Hình 1.5 Sơ đồ ứng dụng GIS xây dựng đồ trạng thái rừng .30 Hình 2.1 Bản đồ hành huyện KBang .42 Hình 2.2 Bản đồ trạng rừng huyện KBang năm 2017 53 Hình 2.3 Bản đồ sinh khối trạng thái rừng huyện KBang năm 2017 64 Hình 2.4 Bản đồ lượng CO2 hấp thụ trạng thái rừng huyện KBang năm 2017 .70 Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức máy chi trả DVMTR Gia Lai 77 Demo Version - Select.Pdf SDK MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việc phát thải mức khí nhà kính, nạn phá rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hoạt động cơng nghiệp ngun nhân làm tăng khí nhà kính dẫn đến khí hậu biến đổi ngày phức tạp, góp phần gia tăng nóng lên Trái đất Theo Christopher Field: “Lượng carbon tích trữ hệ sinh thái rừng thấp dẫn đến CO2 khí tăng nhanh q trình nóng lên tồn cầu diễn nhanh hơn” [35] Rừng có vai trò quan trọng cân O2 CO2 khí quyển; hấp thụ chất khí gây hiệu ứng nhà kính, quan trọng CO2; rừng có ảnh hưởng đến việc điều hòa khí hậu khu vực cũng toàn cầu Năng suất quang hợp rừng phụ thuộc nhiều vào kiểu rừng loại cây; khả hấp thụ CO2 phụ thuộc vào kiểu rừng, trạng thái rừng, loài ưu thế, tuổi lâm phần Trong năm gần đây, có nhiều cơng trình nghiên cứu liên quan đến việc đánh giá khả hấp thụ CO rừng, tạo sở cho việc đề xuất dự toán hiệu kinh tế rừng, đề xuất tín carbon chi trả dịch vụ mơi trường rừng Do Demo Select.Pdf SDK đó, việc nghiên cứu Version khả -hấp thụ CO2 trạng thái rừng vấn đề quan tâm KBang huyện miền núi phía Đơng Trường Sơn, nằm hướng Đơng Bắc tỉnh Gia Lai, có tổng diện tích tự nhiên: 184.411 ha; rừng đất rừng 126.481,8 ha, chiếm 68,59 % lãnh thổ [53] Đây vùng đầu nguồn đòi hỏi cần có diện tích rừng lớn để phòng hộ, bảo vệ mơi trường, đảm bảo cân sinh thái cho tỉnh Gia Lai; đồng thời rừng KBang có khả hấp thụ CO2 nhằm góp phần vào giảm nhẹ biến đổi khí hậu khu vực Việc đánh giá khả hấp thụ CO2 trạng thái rừng sở lượng hóa giá trị kinh tế rừng phục vụ mục tiêu đề xuất tín Carbon sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cho chủ rừng, nâng cao hiệu kinh tế cho cư dân sống nghề rừng huyện KBang; đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ rừng người dân, góp phần vào việc quản lý, bảo vệ sử dụng tài nguyên rừng đất rừng khu vực theo hướng bền vững Từ lý trên, việc nghiên cứu khả hấp thụ CO2 trạng thái rừng huyện KBang, tỉnh Gia Lai vấn đề mang tính cấp thiết; kết nghiên cứu góp phần xác lập sở khoa học cho việc đề xuất tín Carbon làm tài liệu tham khảo giúp cho quan chức bước đầu hoạch định sách chi trả phí dịch vụ mơi trường rừng Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu khả hấp thụ CO2 trạng thái rừng nhằm xác lập sở khoa học cho việc đề xuất tín Carbon phục vụ hoạch định sách chi trả phí dịch vụ môi trường rừng huyện KBang, tỉnh Gia Lai 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng quan có chọn lọc sở lý luận phương pháp đánh giá khả hấp thụ CO2 trạng thái rừng làm cho việc nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu trạng rừng xác định sinh khối trạng thái rừng huyện KBang, tỉnh Gia Lai - Ứng dụng viễn thám GIS để xác định trạng thái rừng khả hấp Version - Select.Pdf SDKtỉnh Gia Lai thụ khí CO2 Demo trạng thái rừng huyện KBang, - Phân tích tính toán khả hấp thụ CO2 trạng thái rừng huyện KBang, tỉnh Gia Lai - Dự toán hiệu kinh tế khả hấp thụ CO2 trạng thái rừng huyện KBang - Đề xuất tín carbon xây dựng sách chi trả dịch vụ môi trường rừng huyện KBang, tỉnh Gia Lai Giới hạn phạm vi nghiên cứu 3.1 Giới hạn phạm vi lãnh thổ Đề tài tập trung nghiên cứu trạng thái rừng tự nhiên huyện KBang, tỉnh Gia Lai: rừng giàu, rừng trung bình, rừng nghèo rừng chưa có trữ lượng 3.2 Giới hạn nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội huyện KBang, tỉnh Gia Lai có liên quan đến trạng thái rừng - Việc nghiên cứu khả hấp thụ CO2 trạng thái rừng, dự toán hiệu kinh tế khả hấp thụ CO2, đề xuất tín carbon xây dựng sách chi trả mơi trường rừng xét quan điểm đánh giá địa lý tự nhiên ứng dụng Quan điểm phương pháp nghiên cứu a Quan điểm nghiên cứu - Quan điểm hệ thống Trong Địa lý học, cách tiếp cận quan điểm hệ thống việc nghiên cứu cấu trúc, xem hệ thống tổng thể thành phần nằm tác động tương hỗ lẫn Vận dụng quan điểm này, đề tài xét khả hấp thụ CO2 trạng thái rừng huyện KBang nằm mối tác động tương hỗ hệ thống tự nhiên kinh tế - xã hội liên quan đến tài nguyên rừng khu vực nghiên cứu - Quan điểm tổng hợp Quan điểm tổng hợp xem xét yếu tố, tượng môi trường tự nhiên độc lập mà tổ hợp có tổ chức Vì vậy, cần nghiên cứu vật, tượng mối quan hệ tác động qua lại lẫn Tuy nhiên, quan điểm Demo - Select.Pdf SDKphần mà lựa chọn số khơng thiết phảiVersion nghiên cứu tất thành yếu tố mang tính đặc thù khu vực có tác động mạnh đến đối tượng cần nghiên cứu Vận dụng quan điểm này, đề tài xét khả hấp thụ CO2 trạng thái rừng mối quan hệ với trạng rừng, thành phần, sinh khối tán rừng lâm phần - Quan điểm sinh thái môi trường Các trình tự nhiên xảy sinh yếu tố tạo nên cân trì sống Tất tổ chức sống, kể người phụ thuộc vào cân sinh thái mơi trường Các q trình sinh thái chủ yếu quang hợp hô hấp xanh tạo nên hệ nuôi dưỡng sống, thảm thực vật đóng vai trò đặc biệt quan trọng Vì vậy, đề tài hướng đến việc kết hợp phát triển cân ba thành phần kinh tế - xã hội, môi trường người nhằm hướng tới phát triển bền vững Quan điểm đề tài quán triệt vận dụng trình đề xuất giải 10 pháp qui hoạch phát triển rừng huyện KBang, tỉnh Gia Lai nhằm nâng cao khả hấp thụ CO2 trạng thái rừng khu vực nghiên cứu - Quan điểm lãnh thổ Mỡi lãnh thổ khác có phân hóa tự nhiên, chúng lại có mối quan hệ tác động qua lại với mức độ định Việc nghiên cứu đặc điểm khác biệt lãnh thổ nhằm phát mối quan hệ hữu tổng thể đặc trưng quan trọng để tiến hành đánh giá tổng thể, đề xuất khai thác quy hoạch lãnh thổ hợp lý Các biến động, diễn biến thảm thực vật đa dạng sinh học xem xét, đánh giá theo lãnh thổ khơng gian cụ thể, từ tiến hành lập ô tiêu chuẩn để điều tra tiêu thảm thực vật vùng nghiên cứu Đối với vùng núi cao tiếp cận tới được, đề tài sử dụng tư liệu ảnh viễn thám đa quang phổ có độ phân giải cao để phân tích, đánh giá, kết hợp với kiến thức địa người dân b Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập, phân tích, xử lí số liệu Thu thập tài liệu thông qua báo cáo chuyên đề ngành, địa phương; Demo Version - Select.Pdf SDK kết nghiên cứu đề tài; số liệu thống kê cấp, ban ngành, tổ chức, tài nghiên cứu tác giả nước có liên quan đến đề tài - Phương pháp xử lý ảnh viễn thám GIS Đề tài sử dụng nguồn ảnh viễn thám kết hợp với ảnh vệ tinh Lansat để phân tích trạng rừng năm 2017, từ phân tích lượng sinh khối, khả hấp thụ CO2 trạng thái rừng Các loại đồ xây dựng dựa sở sử dụng phần mềm Mapinfo, ArcGIS, Adobe Photoshop - Phương pháp điều tra thực địa Phương pháp điều tra thực địa tiến hành nhằm đánh giá độ xác kết xử lý ảnh viễn thám Đề tài dự kiến tiến hành xác định trạng thái nghi vấn đồ kết phân loại, xác định tuyến điều tra cho tuyến đường kiểm tra nhiều điểm Mỗi điểm 11 chụp ảnh, ghi lại tọa độ điểm GPS Để đối chứng với kết đánh giá sinh khối rừng ảnh viễn thám, tiến hành điều tra phương pháp lập ô mẫu - Phương pháp xác định lượng CO2 hấp thụ Được thực Trung tâm Eakmat – Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên – Thành phố Buôn Mê Thuột – Tỉnh Đăk Lăk Sấy khô mẫu tươi nhiệt 105oC, đến mẫu khơ hồn tồn, có khối lượng khơng đổi; phân tích hàm lượng carbon phận dựa sở oxy hóa chất hữu K2Cr2O7 (kali bicromat) theo phương pháp Walkley – Black; xác định lượng carbon phương pháp so màu xanh Cr3+ tạo thành (K2Cr2O7) bước sóng 625 nm Từ suy ngược lại theo tỷ lệ rút mẫu khối lượng carbon sinh khối tươi cho phận thân Kết hợp với phân bố sinh khối tươi theo cấp kính, lồi, suy lượng carbon phận, theo cấp kính tổng lượng carbon tích lũy CO2 hấp thụ theo lâm phần, với lượng CO2 = 3.67*C - Phương pháp xác định tương quan sinh khối với cường độ tín hiệu tán xạ thu ảnh vệ tinh Landsat Dựa vào số liệu đo đạc số vị trí tiêu biểu mặt đất, Demo Version - Select.Pdf SDK kết từ nội dung trước, xác định mối tương quan sinh khối với cường độ tín hiệu tán xạ thu ảnh vệ tinh Landsat - Phương pháp xác định tương quan sinh khối lượng CO2 hấp thụ Dựa vào số liệu thu sinh khối CO2 hấp thụ để xây dựng phương trình hồi quy Thăm dò lựa chọn mối quan hệ thích hợp dạng hàm phi tuyến tuyến tính; kiểm tra hệ số tương quan R hệ số quan hệ R để xác định độ tin cậy - Phương pháp vấn điều tra Là phương pháp điều tra thực tiễn dựa bảng câu hỏi xây dựng từ trước Phương pháp cho phép lấy ý kiến cán chuyên mơn cấp sở tình hình thực tiễn cũng xác định vị trí điều tra mẫu thích hợp tạo điều kiện thuận lợi công tác điều tra 12 - Phương pháp dự toán hiệu kinh tế Dựa vào đơn giá CO2 năm để tính hiệu kinh tế khả hấp thụ CO2 rừng mang lại Hiệu kinh tế rừng thông qua hoạt động hấp thụ CO2 năm thể qua bảng sau: Lượng CO2 Loại tích lũy rừng năm Đơn giá Giá trị CO2 tích Giá trị CO2 (USD/tấn lũy năm/ha tích lũy CO2) (USD) năm/ha (VND) (tấn/ha) Ý nghĩa khoa học thực tiễn 5.1 Ý nghĩa khoa học Kết nghiên cứu đề tài góp phần làm sáng tỏ vai trò rừng khả hấp thụ CO2 nhằm xây dựng phương án phòng chống biến đổi khí hậu giảm nhẹ thiên tai 5.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu đề tài cung cấp thơng tin luận khoa học, Demo Version - Select.Pdf SDK làm tài liệu tham khảo cho nhà hoạch định sách địa phương việc qui hoạch phát triển rừng, đề xuất tín Carbon xây dựng sách chi trả dịch vụ môi trường rừng huyện KBang theo hướng phát triển bền vững Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung bao gồm chương: Chương Cơ sở lý luận việc nghiên cứu khả hấp thụ CO2 trạng thái rừng Chương Đánh giá khả hấp thụ CO2 trạng thái rừng huyện KBang, tỉnh Gia Lai Chương Đề xuất tín Carbon sách chi trả dịch vụ môi trường rừng huyện KBang, tỉnh Gia Lai 13 ... CO2 Demo trạng thái rừng huyện KBang, - Phân tích tính toán khả hấp thụ CO2 trạng thái rừng huyện KBang, tỉnh Gia Lai - Dự toán hiệu kinh tế khả hấp thụ CO2 trạng thái rừng huyện KBang - Đề xuất... Select.Pdf SDK CỨU KHẢ NĂNG HẤP Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN-CỦA VIỆC NGHIÊN THỤ CO2 CỦA CÁC TRẠNG THÁI RỪNG .14 1.1 Tổng quan có chọn lọc cơng trình nghiên cứu khả hấp thụ CO2 trạng thái rừng ... trạng rừng xác định sinh khối trạng thái rừng huyện KBang, tỉnh Gia Lai - Ứng dụng viễn thám GIS để xác định trạng thái rừng khả hấp Version - Select.Pdf SDKtỉnh Gia Lai thụ khí CO2 Demo trạng thái
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu khả năng hấp thụ CO2 của các trạng thái rừng huyện KBang, tỉnh gia lai (tt) , nghiên cứu khả năng hấp thụ CO2 của các trạng thái rừng huyện KBang, tỉnh gia lai (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay