Lựa chọn và phối hợp một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học chương chất rắn và chất lỏng sự chuyển thể vật lí 10 trung học phổ thông (tt)

14 5 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:51

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM PHẠM THU HÀ LỰA CHỌN PHỐI HỢP MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁPDẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHẤT RẮN CHẤT LỎNG SỰ CHUYỂN THỂ” VẬT 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Thừa Thiên Huế, năm 2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM PHẠM THU HÀ LỰA CHỌN PHỐI HỢP MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHẤT RẮN CHẤT LỎNG SỰ CHUYỂN THỂ” VẬT 10 TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Demo Version - Select.Pdf SDK Chuyên ngành: Lý luận phƣơng pháp dạy học mơn vật Mã số: 8140111 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ CÔNG TRIÊM Thừa Thiên Huế, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa cơng bố cơng trình khác Họ tên tác giả Phạm Thu Hà Demo Version - Select.Pdf SDK ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Lê Cơng Triêm trực tiếp bảo, hướng dẫn tận tìnhtơi suốt q trình thực luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô khoa Vật lí, Phòng Sau Đại học trường Đại học phạm Huế giảng dạy, quan tâm, giúp đỡ thời gian học tập trường Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu, thầy cô trường THPT Phan Bội Châu – Sơn Hồ – Phú n nhiệt tình tạo điện kiện, giúp đỡ, động viên tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè tơi ln ủng hộ, động viên tơi q trình học tập, nghiên cứu Huế, ngày 10 tháng năm 2018 Tác giả Phạm Thu Hà Demo Version - Select.Pdf SDK iii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan .ii Lời cảm ơn iii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ HÌNH VẼ MỞ ĐẦU chọn đề tài Lịch sử vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Version - Select.Pdf SDK PhươngDemo pháp nghiên cứu 9 Đóng góp luận văn 10 10 Cấu trúc luận văn 10 NỘI DUNG 11 CHƢƠNG CƠ SỞ LUẬN THỰC TIỄN CỦA VIỆC LỰA CHỌN PHỐI HỢP CÁC PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG “CHẤT RẮN CHẤT LỎNG SỰ CHUYỂN THỂ” TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 11 1.1 Phương pháp dạy học tích cực 11 1.1.1 Khái niệm phương pháp dạy học tích cực 11 1.1.2 Đặc trưng phương pháp dạy học tích cực 12 1.1.3 Yêu cầu phương pháp dạy học tích cực 13 1.1.4 Một số phương pháp dạy học tích cực 14 1.2 Lựa chọn phối hợp phương pháp dạy học tích cực dạy học Vật lí24 1.2.1 Quan hệ phương pháp dạy học 24 1.2.2 Cơ sở lựa chọn phương pháp dạy học 24 1.2.3 Phối hợp phương pháp dạy học 27 1.3 Thực trạng việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực dạy học Vật trường THPT 31 1.3.1 Mục đích điều tra 31 1.3.2 Nội dung phương pháp điều tra 31 1.4 Quy trình lựa chọn phối hợp phương pháp dạy học tích cực dạy học Vật 34 1.5 Kết luận chương 37 CHƢƠNG LỰA CHỌN PHỐI HỢP CÁC PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG “CHẤT RẮN CHẤT LỎNG SỰ CHUYỂN THỂ” TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 39 2.1 Đặc điểm, cấu trúc, nội dung chương “Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể” 39 2.1.1 Đặc điểm kiến thức chương 39 - Select.Pdf SDK 2.1.2 CấuDemo trúc củaVersion chương 40 2.1.3 Mục tiêu dạy học chương 40 2.2 Lựa chọn phối hợp phương pháp dạy học tích cực, xây dựng tiến trình dạy học số thuộc chương “Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể” 41 2.2.1 Phối hợp phương pháp dạy học theo nhóm, phương pháp làm việc độc lập phương pháp mơ hình “Chất rắn kết tinh Chất rắn vơ định hình” 41 2.2.2 Phối hợp phương pháp phát giải vấn đề, phương pháp thực nghiệm, phương pháp dạy học theo nhóm phương pháp làm việc độc lập tiết “Các tượng bề mặt chất lỏng” 51 2.2.3 Phối hợp phương pháp dạy gợi mở - vấn đáp, phương pháp dạy học theo nhóm với phương pháp làm việc độc lập tiết “Sự chuyển thể chất” 61 CHƢƠNG THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 71 3.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm phạm 71 3.2 Đối tượng nội dung thực nghiệm phạm 71 3.2.1 Đối tượng thực nghiệm phạm 71 3.2.2 Nội dung thực nghiệm phạm 71 3.3 Phương pháp thực nghiệm phạm 72 3.3.1 Chọn mẫu thực nghiệm phạm 72 3.3.2 Phương pháp thực nghiệm phạm 72 3.4 Đánh giá kết thực nghiệm phạm 74 3.4.1 Đánh giá định tính 74 3.4.2 Đánh giá định lượng 74 3.4.3 Kiểm định giả thuyết thống 77 3.5 Kết luận chương 77 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết đầy đủ Viết tắt ĐC Đối chứng GQVĐ Giải vấn đề GV Giáo viên HS Học sinh PPDH Phương pháp dạy học PPMH Phương pháp mơ hình PPTN Phương pháp thực nghiệm SGK Sách giáo khoa THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TNSP Thực nghiệm phạm Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ HÌNH VẼ Trang BẢNG Bảng 3.1 Sĩ số lớp chọn thực nghiệm phạm 72 Bảng 3.2 Bảng thống kê điểm số HS đạt điểm Xi 74 Bảng 3.3 Bảng phân phối tần suất 75 Bảng 3.4 Bảng phân phối tần suất luỹ tích 76 Bảng 3.5 Tổng hợp tham số thống kê hai nhóm TN ĐC 76 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Biểu đồ phân phối tần suất 75 ĐỒ THỊ Đồ thị 3.1 Đồ thị phân phối tần suất 75 Đồ thị 3.2 Đồ thị phân phối tần suất luỹ tích 76 HÌNH Hình 1.1 đồ PPTN dạy học Vật 20 Hình 1.2 đồ chu trình tự học HS 22 - Select.Pdf SDKhợp PPDH tích cực 37 Hình 1.3 SơDemo đồ tóm Version tắt quy trình lựa chọn phối Hình 2.1 đồ cấu trúc nội dung kiến thức chương “Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể” 40 Hình 2.2 đồ cấu trúc nội dung kiến thức “Chất rắn kết tinh Chất rắn vô định hình” 42 Hình 2.3 đồ cấu trúc nội dung kiến thức “Các tượng bề mặt chất lỏng” 52 Hình 2.4 đồ cấu trúc nội dung kiến thức “Sự chuyển thể chất” .62 MỞ ĐẦU chọn đề tài Lịch sử nhân loại bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên thông tin, tri thức Thông tin coi tài sản vô giá, quyền lực tối thượng quốc gia Khoa học kỹ thuật công nghệ phát triển kéo theo gia tăng nhanh chóng lượng tri thức nhân loại ứng dụng vào đời sống xã hội Những thành tựu cách mạng công nghệ làm thay đổi sâu sắc nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học giáo dục Nội dung dạy học thường xuyên bổ sung tri thức mới, phương pháp dạy học (PPDH) bồi dưỡng cho học sinh (HS) lực tự học phương tiện dạy học ngày đại Trong dạy học ngày nay, việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy theo chuẩn kiến thức, kĩ biện pháp góp phần đổi toàn diện giáo dục đào tạo Khắc phục lối truyền thụ chiều; phát huy tính tích cực, sáng tạo, hợp tác; giảm thời gian học lý thuyết, tăng thời gian tự học, tự tìm hiểu cho học sinh; gắn bó chặt chẽ học lý thuyết thực hành, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình Demo Version - Select.Pdf SDK cảm, đem lại niềm vui, hứng thú trách nhiệm học tập cho học sinh Vấn đề phát huy tính tích cực học sinh đặt từ lâu Luật Giáo dục quy định điều 28 mục 2: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” [12] Trong năm vừa qua, Ngành Giáo dục đẩy mạnh thực phong trào “Đổi mới, sáng tạo dạy học”, nhằm “khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo đội ngũ nhà giáo, cán quản lý giáo dục công tác giảng dạy, giáo dục, quản lý nghiên cứu khoa học; phát huy tính chủ động, sáng tạo học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học khởi nghiệp” [2] Thường xuyên tổ chức đợt tập huấn bồi dưỡng cán giáo viên, tổ chức đợt thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh Tuy nhiên phong trào kết thực chưa mong muốn Nguyên nhân việc dạy học nhiều trường trung học phổ thơng (THPT) chịu tác động mục tiêu thi cử, chạy theo thành tích, học để thi, dạy để thi Đa số giáo viên (GV) ngại áp dụng phương pháp nhiều rào cản tác động lượng kiến thức thời gian truyền đạt, sở vật chất nhà trường hạn chế, lực nhận thức học sinh lớp học khơng đồng với Là giáo viên Vật lí, tơi mong muốn tìm số giải pháp nhằm khắc phục khó khăn hạn chế việc dạy học Vật trường THPT, góp phần bước nâng cao chất lượng dạy học Trong chương trình vật trung học phổ thơng, chương “Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể” có vai trò quan trọng với phần kiến thức trọng tâm, gắn liền với thực tế sống, có nhiều khả tích cực hố hoạt động nhận thức học sinh Do đó, chọn đề tài nghiên cứu “Lựa chọn phối hợp số phương pháp dạy học tích cực dạy học chương Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể Vật 10 trung học phổ thơng” Lịch sử vấn đề nghiên cứu Vấn đề sử dụng PPDH tích cực để tích cực hố hoạt động nhận thức học sinh vấn đề -Thực tế có Demo Version Select.Pdf SDK cơng trình, đề tài nghiên cứu vấn đề Trong chuyên đề “Một số phương pháp dạy học tích cực” PGS TS Võ Hồng Tiến phân tích đặc trưng PPDH, rõ khác PPDH truyền thống PPDH tích cực, điều kiện áp dụng cho phương pháp Một số luận văn thạc sĩ đề cập đến việc lựa chọn PPDH tích cực như: - Luận văn Lê Thị Thu Ngân với đề tài “Lựa chọn phối hợp phương pháp dạy học tích cực nhằm tăng cường tính tích cực nhận thức học sinh dạy số kiến thức Sóng ánh sáng Vật 12 nâng cao” (luận văn Thạc sĩ, Thái Nguyên – 2008) phân tích xu phát triển, sở khoa học PPDH, PPDH có khả tích cực hố hoạt động nhận thức Vật HS - Luận văn Phan Thị Linh Giang với đề tài “Lựa chọn phối hợp số phương pháp dạy học tích cực dạy học phần Cơ học Vật 10 trường THPT miền núi” (luận văn Thạc sĩ, Huế - 2012) mối quan hệ PPDH, sở để lựa chọn kết hợp phương pháp - Luận văn Phạm Thị Hoài Hương với đề tài “Tổ chức hoạt động dạy học chương Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể Vật 10 theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực, sáng tạo học sinh THPT (luận văn Thạc sĩ, Thái Nguyên – 2013) nêu thực trạng dạy học chương “Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể”, phân tích nội dung kiến thức chương, lựa chọn xây dựng tiến trình dạy học số chương - Luận văn Nguyễn Lâm Đức với đề tài “Vận dụng phương pháp dạy học tích cực bồi dưỡng lực giải vấn đề cho học sinh dạy học chương Từ trường Vật 11 trung học phổ thơng” (luận án Tiến sĩ, Nghệ An – 2016) Tác giả sâu phân tích sở tâm lý học, giáo dục học, lý luận dạy học PPDH tích cực; kết nghiên cứu PPDH tích cực nước, so sánh phương pháp dạy học với nhau, từ lựa chọn phương pháp nhằm bồi dưỡng lực giải vấn đề cho HS Các luận văn nêu kết nghiên cứu, sở lựa chọn PPDH tích cực thích hợp với đặc thù mơn Vật lí, phân tích nội dung kiến thức tổ chức hoạt động dạy học số kiến thức thuộc chương trình vật phổ thơng Tuy nhiên Demo Select.Pdf chưa có tài liệu Version nghiên cứu- vấn đề lựa SDK chọn, phối hợp phương pháp dạy học tích cực kiến thức chương “Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể” Mục tiêu nghiên cứu đề tài Lựa chọn số phương pháp dạy học tích cực đề quy trình phối hợp thực tế dạy học, tạo khả hội phát huy tính tích cực, chủ động học sinh Giả thuyết khoa học Nếu lựa chọn phối hợp số phương pháp dạy học tích cực theo quy trình mà luận văn đề xuất phát huy tính tích cực chủ động học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu sở luận thực tiễn việc hình vận dụng PPDH tích cực dạy học chương “Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể” trường THPT Đề xuất quy trình lựa chọn phối hợp PPDH tích cực Thiết kế giáo án cho số học cụ thể chương “Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể” theo hướng vận dụng phương pháp Tiến hành thực nghiệm phạm nhằm xác định mức độ phù hợp, đánh giá tính khả thi hiệu việc lựa chọn, sử dụng kết hợp PPDH tích cực tiến trình dạy học soạn thảo Đối tƣợng nghiên cứu Quá trình dạy học chương “Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể” trường THPT Hệ thống luận phương pháp dạy học tích cực Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu cách lựa chọn sử dụng số phương pháp dạy học tích cực giới hạn dạy học chương “Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể” trường THPT thuộc tỉnh Phú Yên Phƣơng pháp nghiên cứu * Phương pháp nghiên cứu thuyết - Nghiên cứu văn kiện Đảng, Luật Giáo dục, sách ngành - Select.Pdf SDK Giáo dục Demo đổi Version nâng cao chất lượng dạy học - Nghiên cứu sở tâm luận dạy học việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực - Nghiên cứu sách, báo, luận án, luận văn, kết đề tài có liên quan đến đề tài nghiên cứu * Phương pháp điều tra - Quan sát: Dự giờ, quan sát trình dạy học giáo viên học sinh - Phiếu điều tra: Điều tra tình hình sử dụng phương pháp dạy học tích cực trường THPT * Phương pháp thực nghiệm phạm - Biên soạn giáo án, trao đổi với GV dạy thực nghiệm - Tiến hành dạy thực nghiệm phạm có đối chứng để kiểm tra tính hợp quy trình, tính hiệu mức độ khả thi đề tài * Phương pháp thống kê toán học Sử dụng phương pháp thống kê tốn học để xử lí, thống kê kết thực nghiệm phạm Đóng góp luận văn - Góp phần cụ thể hố lý luận vào thực tiễn việc kết hợp PPDH tích cực dạy học Vật trường THPT - Đánh giá thực trạng dạy học chương “Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể” trường THPT - Thiết kế số dạy “Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể”, bổ sung tài liệu tham khảo cho GV Vật THPT, sinh viên trường đại học cao đẳng phạm; góp phần đổi PPDH, nâng cao chất lượng dạy học mơn Vật trường THPT 10 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn gồm có chương: Chƣơng Cơ sở lý luận thực tiễn việc lựa chọn phối hợp Version Select.Pdf phương phápDemo dạy học tích cực- dạy họcSDK chương “Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể” trường trung học phổ thông Chƣơng Lựa chọn phối hợp phương pháp dạy học tích cực dạy học chương “Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể” trường trung học phổ thông Chƣơng Thực nghiệm phạm 10 ...ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM PHẠM THU HÀ LỰA CHỌN VÀ PHỐI HỢP MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG SỰ CHUYỂN THỂ” VẬT LÍ 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG... 1.2 Lựa chọn phối hợp phương pháp dạy học tích cực dạy học Vật lí2 4 1.2.1 Quan hệ phương pháp dạy học 24 1.2.2 Cơ sở lựa chọn phương pháp dạy học 24 1.2.3 Phối hợp phương pháp dạy học. .. sinh Do đó, chúng tơi chọn đề tài nghiên cứu Lựa chọn phối hợp số phương pháp dạy học tích cực dạy học chương Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể Vật lí 10 trung học phổ thông Lịch sử vấn đề nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn và phối hợp một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học chương chất rắn và chất lỏng sự chuyển thể vật lí 10 trung học phổ thông (tt) , Lựa chọn và phối hợp một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học chương chất rắn và chất lỏng sự chuyển thể vật lí 10 trung học phổ thông (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay