Khảo sát độ linh động của điện tử trong giếng lượng tử ingaas aassb (tt)

13 6 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:51

✣❸■ ❍➴❈ ❍❯➌ ❚❘×❮◆● ✣❸■ ❍➴❈ ❙× P❍❸▼ ◆●❯❨➍◆ ❚❍➚ ▼ß ◆❍❯◆● ❑❍❷❖ ❙⑩❚ ✣❐ ▲■◆❍ ✣❐◆● ❈Õ❆ ✣■➏◆ ❚Û ìẹ ss ị ị ❚❍❯❨➌❚ ❱⑨ ❱❾❚ ▲Þ ❚❖⑩◆ ▼➣ sè ✿ ✽✹✹✵✶✵✸ Demo Version - Select.Pdf SDK ▲❯❾◆ ❱❿◆ ❚❍❸❈ ❙➒ ❱❾❚ ▲Þ ì ữớ ữợ P●❙✳ ❚❙✳ ✣■◆❍ ◆❍× ❚❍❷❖ ❍✉➳✱ ♥➠♠ ✷✵✶✽ ✐ ▲❮■ ❈❆▼ ✣❖❆◆ ❚æ✐ ①✐♥ ❝❛♠ ✤♦❛♥ ✤➙② ❧➔ ❝æ♥❣ tr➻♥❤ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❝õ❛ r✐➯♥❣ tæ✐✱ ❝→❝ sè ❧✐➺✉ ✈➔ ❦➳t q✉↔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ♥➯✉ tr♦♥❣ ▲✉➟♥ ✈➠♥ ❧➔ tr✉♥❣ t❤ü❝✱ ữủ ỗ t sỷ ❝❤÷❛ tø♥❣ ✤÷đ❝ ❝ỉ♥❣ ❜è tr♦♥❣ ❜➜t ❦ý ♠ët ❝ỉ♥❣ tr➻♥❤ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ♥➔♦ ❦❤→❝✳ Demo Version - Select.Pdf SDK ❍✉➳✱ t❤→♥❣ ✾ ♥➠♠ ✷✵✶✽ ❚→❝ ❣✐↔ ▲✉➟♥ ✈➠♥ ◆❣✉②➵♥ ❚❤à ▼ÿ ◆❤✉♥❣ ✐✐ ▲❮■ ❈❷▼ ❒◆ ❍♦➔♥ t❤➔♥❤ ▲✉➟♥ ✈➠♥ tèt ♥❣❤✐➺♣ ♥➔②✱ tæ✐ ①✐♥ ❜➔② tä ❧á♥❣ ❜✐➳t ì♥ s➙✉ s➢❝ ✤➳♥ t❤➛② ❣✐→♦ P●❙✳ ❚❙✳ ✣✐♥❤ ◆❤÷ t t ữợ ú ù tổ tr♦♥❣ s✉èt q✉→ tr➻♥❤ ❤å❝ t➟♣✱ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✈➔ t❤ü❝ ❤✐➺♥ ▲✉➟♥ ✈➠♥✳ ◗✉❛ ✤➙②✱ tæ✐ ①✐♥ ❝❤➙♥ t❤➔♥❤ ❝↔♠ ỡ qỵ tr t ỵ P❤á♥❣ ✣➔♦ t↕♦ ❙❛✉ ✤↕✐ ❤å❝✱ ❚r÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ❙÷ ♣❤↕♠✱ ✣↕✐ ❤å❝ ❍✉➳❀ ❝→❝ ❜↕♥ ❤å❝ ✈✐➯♥ ❈❛♦ ❤å❝ ❦❤â❛ ✷✺✱ ❝→❝ ❛♥❤ ❝❤à ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ s✐♥❤ ❝ò♥❣ ❣✐❛ õ ỵ ú ù t↕♦ ✤✐➲✉ ❦✐➺♥ ❝❤♦ tæ✐ tr♦♥❣ q✉→ tr➻♥❤ ❤å❝ t➟♣ ✈➔ t❤ü❝ ❤✐➺♥ ▲✉➟♥ ✈➠♥✳ Demo Version - Select.Pdf SDK ❍✉➳✱ t❤→♥❣ ✾ ♥➠♠ ✷✵✶✽ ❚→❝ ❣✐↔ ▲✉➟♥ ✈➠♥ ◆❣✉②➵♥ ❚❤à ▼ÿ ◆❤✉♥❣ ✐✐✐ ▼Ư❈ ▲Ư❈ ❚r❛♥❣ ♣❤ư ❜➻❛ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✐ ▲í✐ ❝❛♠ ✤♦❛♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✐✐ ▲í✐ ❝↔♠ ì♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✐✐✐ ▼ö❝ ❧ö❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶ ❉❛♥❤ s→❝❤ ❝→❝ ❤➻♥❤ ✈➩ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶ ▼Ð ✣❺❯ ◆❐■ ❉❯◆● ❈❤÷ì♥❣ ✶✳ ❚✃◆● ◗❯❆◆ ❱➋ ▼➷ ❍➐◆❍ ●■➌◆● ▲×Đ◆● ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶ ✶✳✶✳ ❚ê♥❣ q✉❛♥ ✈➲ ❝➜✉ tró❝ t❤➜♣ ❝❤✐➲✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶ ✶✳✷✳ ❚ê♥❣ q✉❛♥ ✈➲ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✷ ✶✳✷✳✶✳ ●✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ✈✉æ♥❣ ❣â❝ s➙✉ ✈æ ❤↕♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ Demo Version - Select.Pdf SDK ✶✳✷✳✷✳ ●✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ✈✉æ♥❣ ❣â❝ s➙✉ ❤ú✉ ❤↕♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✸ ✶✳✷✳✸✳ ●✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ♣❛r❛❜♦❧ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✶ ✶✳✷✳✹✳ ●✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû t❛♠ ❣✐→❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✺ ✶✳✸✳ ❚ê♥❣ q✉❛♥ ✈➲ ✈➟t ❧✐➺✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✽ ✶✳✸✳✶✳ ❈→❝ ❤ñ♣ ❝❤➜t ■■■✲❱ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✽ ✶✳✸✳✷✳ ❈→❝ ✤➦❝ tr÷♥❣ ❝õ❛ ■♥●❛❆s ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✶ ✶✳✸✳✸✳ ❈→❝ ✤➦❝ tr÷♥❣ ❝õ❛ ●❛❆s❙❜ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✷ ✶✳✸✳✹✳ ❉à ❝➜✉ tró❝ ❜→♥ ❞➝♥ ■♥●❛❆s✴●❛❆s❙❜ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✸ ❈→❝ ✤➦❝ tr÷♥❣ ❝õ❛ ❦❤➼ ✤✐➺♥ tû ❤❛✐ ❝❤✐➲✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✺ ✶✳✹✳✶✳ ✣✐➺♥ tû tr♦♥❣ tr÷í♥❣ t✉➛♥ ❤♦➔♥ t✐♥❤ t❤➸ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✺ ✶✳✹✳✷✳ ✣➦❝ tr÷♥❣ ❝õ❛ ❦❤➼ ✤✐➺♥ tû ❤❛✐ ❝❤✐➲✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✼ ❚Û ❱⑨ ❑❍➑ ✣■➏◆ ❚Û ❍❆■ ❈❍■➋❯ ✶✳✹✳ ✶ ✶✻ ✶✳✹✳✸✳ ❈→❝ ❝ì ❝❤➳ t→♥ ①↕ ↔♥❤ ❤÷ð♥❣ ✤➳♥ ✤ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✾ ❈❤÷ì♥❣ ✷✳ ❑❍❷❖ ❙⑩❚ ✣❐ ▲■◆❍ ✣❐◆● ❈Õ❆ ✣■➏◆ ❚Û ❚❘❖◆● ●■➌◆● ▲×Đ◆● ❚Û ■♥●❛❆s✴●❛❆s❙❜ ✹✶ ✷✳✶✳ ❙ü ♣❤➙♥ ❜è ✤✐➺♥ tû tr♦♥❣ ❞à ❝➜✉ tró❝ ♣❤❛ t↕♣ ✤✐➲✉ ❜✐➳♥ ♣❤➙♥ ❝ü❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✶ ✷✳✶✳✶✳ ❍➔♠ sâ♥❣ ❜✐➳♥ ♣❤➙♥ tr♦♥❣ ❞à ❝➜✉ tró❝ ù♥❣ ✈ỵ✐ ❤➔♥❣ r➔♦ t❤➳ ❤ú✉ ❤↕♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✶ ✷✳✶✳✷✳ ❚❤➳ ❣✐❛♠ ❣✐ú tr♦♥❣ ❞à ❝➜✉ tró❝ ♣❤❛ t↕♣ ✤✐➲✉ ❜✐➳♥ ♣❤➙♥ ❝ü❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✸ ✷✳✶✳✸✳ ◆➠♥❣ ❧÷đ♥❣ t♦➔♥ ♣❤➛♥ ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû tr♦♥❣ ✈ò♥❣ ❝♦♥ t❤➜♣ ♥❤➜t ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✺ ✷✳✷✳ ✣ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ❞à ❝➜✉ tró❝ ♣❤❛ t↕♣ ✤✐➲✉ ❜✐➳♥ ■♥●❛❆s✴●❛❆s❙❜ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✼ ✷✳✷✳✶✳ ♣❤÷ì♥❣ tr➻♥❤ ❝ì ❜↔♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ Demo❈→❝ Version - Select.Pdf SDK ✷✳✷✳✷✳ ❍➔♠ tü t÷ì♥❣ q✉❛♥ ❝❤♦ ❝→❝ ❝ì ❝❤➳ t→♥ ①↕ tr♦♥❣ ❞à ✹✼ ❝➜✉ tró❝ ♣❤❛ t↕♣ ✤✐➲✉ ❜✐➳♥ ♣❤➙♥ ❝ü❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✾ ✷✳✷✳✸✳ ✣ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû ð ♥❤✐➺t ✤ë t❤➜♣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺✷ ❈❤÷ì♥❣ ✸✳ ❑➌❚ ◗❯❷ ❚➑◆❍ ❚❖⑩◆ ❱⑨ ❚❍❷❖ ▲❯❾◆ ✺✸ ✸✳✶✳ ❍➔♠ sâ♥❣ tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ■♥●❛❆s✴●❛❆s❙❜ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺✺ ✸✳✷✳ ❑❤↔♦ s→t ✤ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ■♥●❛❆s✴●❛❆s❙❜ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺✽ ✸✳✷✳✶✳ ❙ü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ✤ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû ✈➔♦ ♠➟t ✤ë ✤✐➺♥ t➼❝❤ ♣❤➙♥ ❝ü❝ tr➯♥ ♠➦t ❝❤✉②➸♥ t✐➳♣ ✳ ✺✾ ✸✳✷✳✷✳ ❙ü ♣❤ö t❤✉ë❝ ✤ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû ✈➔♦ ♠➟t ✤ë ❧→ ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷ ✻✵ ✸✳✷✳✸✳ ❙ü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ✤ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû ✈➔♦ ♠➟t ✤ë t↕♣ ❝❤➜t ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✶ ✸✳✷✳✹✳ ❙ü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ✤ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû ✈➔♦ ❜➲ ❞➔② ❧ỵ♣ ✤➺♠ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✷ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✸ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✺ ❑➌❚ ▲❯❾◆ ❚⑨■ ▲■➏❯ ❚❍❆▼ ❑❍❷❖ P❍Ö ▲Ö❈ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ P✳✶ Demo Version - Select.Pdf SDK ✸ ❉❆◆❍ ❙⑩❈❍ ỡ ỗ t t❤➳ ♠ët ❝❤✐➲✉ ✈✉æ♥❣ ❣â❝ s➙✉ ✈æ ❤↕♥✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ỗ t❤à ❤➔♠ sâ♥❣ ❝õ❛ ❤↕t tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû t❤➳ ✈✉æ♥❣ ❣â❝ s➙✉ ✈æ ❤↕♥✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✺ ✶✳✸ ỡ ỗ t ữủ tỷ t ổ õ s ỳ ỗ t ữủ tỷ t ổ õ s ỳ ự ợ ξ ❦❤→❝ ♥❤❛✉✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ỡ ỗ ữủ ❤➔♠ sâ♥❣ ❝õ❛ ❤↕t tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû t❤➳ ✈✉ỉ♥❣ ❣â❝ s➙✉ ❤ú✉ ❤↕♥✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ỡ ỗ t ữủ tỷ r ỗ t ❤➔♠ sâ♥❣ ❝õ❛ ❤↕t tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû t❤➳ ♣❛r❛❜♦❧✳ ỡ ỗ t ữủ tỷ t❛♠ ❣✐→❝✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✳✾ Demo - Select.Pdf ❈→❝ ♠ù❝Version ♥➠♥❣ ❧÷đ♥❣ ✈➔ ❤➔♠ SDK sâ♥❣ ❝õ❛ ❤↕t tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✺ ❧÷đ♥❣ tû t❤➳ t❛♠ ❣✐→❝✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✼ ✶✳✶✵ ❈➜✉ tró❝ t✐♥❤ t❤➸ ❣✐↔ ❦➩♠✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✽ ✸✳✶ ❍➔♠ sâ♥❣ ζ (z) tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ữủ tỷ t ss ự ợ tr σ/x ❦❤→❝ ♥❤❛✉✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✳✷ ❍➔♠ sâ♥❣ ζ (z) tr ữỡ tỷ t ss ự ợ ❝→❝ ❣✐→ trà Ni ❦❤→❝ ♥❤❛✉✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✳✸ ✺✺ ✺✻ ❍➔♠ sâ♥❣ ζ (z) tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû t❛♠ ❣✐→❝ ■♥●❛❆s✴●❛❆s❙❜ ù♥❣ ✈ỵ✐ ❝→❝ ❣✐→ trà ♠➟t ✤ë ✤✐➺♥ t➼❝❤ ❧→ ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû ns ❦❤→❝ ♥❤❛✉✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✳✹ ✺✼ ❍➔♠ sâ♥❣ ζ (z) tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû t❛♠ ❣✐→❝ ■♥●❛❆s✴●❛❆s❙❜ ù♥❣ ✈ỵ✐ ❝→❝ ❣✐→ trà ❜➲ ❞➔② ❧ỵ♣ ✤➺♠ Ls ❦❤→❝ ♥❤❛✉✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹ ✺✽ ✸✳✺ ❇✐➸✉ ❞✐➵♥ sü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ✤ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû ✈➔♦ ♠➟t ✤ë ✤✐➺♥ t➼❝❤ ♣❤➙♥ ❝ü❝ tr➯♥ ♠➦t ❝❤✉②➸♥ t✐➳♣ σ/x ù♥❣ ✈ỵ✐ Ls = 70 ✝ ❆✱ ns = 0.5 × 1017 ♠−2 ✈➔ Ni = 50 × 1023 ♠−3 ✳ ✺✾ ✸✳✻ ❇✐➸✉ ❞✐➵♥ sü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ✤ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû ✈➔♦ ♠➟t ✤ë ❧→ ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû ns ù♥❣ ✈ỵ✐ Ls = 70 ✝ ❆✱ σ/x = 1×1017 ♠−2 ✱ Ni = 50 × 1023 ♠−3 ✳ ✸✳✼ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✵ ❇✐➸✉ ❞✐➵♥ sü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ✤ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû ✈➔♦ ♠➟t ✤ë t↕♣ ❝❤➜t ❝❤♦ Ni ù♥❣ ✈ỵ✐ Ls = 70 ✝ ❆✱ σ/x = × 1017 ♠−2 ✱ ns = 0.5 × 1023 ♠−2 ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✳✽ ✻✶ ❇✐➸✉ ❞✐➵♥ sü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ✤ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû ✈➔♦ ❜➲ ❞➔② ❧ỵ♣ Ls ự ợ /x = 1ì1017 ns = 0.5×1023 ♠−2 ✱ Ni = 50 × 1023 ♠−3 ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ Demo Version - Select.Pdf SDK é t t ỵ tr ỳ t õ ỳ ữợ t tr ♠➩ ❦➨♦ t❤❡♦ sü ♣❤→t tr✐➸♥ ❝õ❛ ♥❤✐➲✉ ♥❣➔♥❤ ❦❤♦❛ ❤å❝ tr♦♥❣ ✤â ❝â ❦❤♦❛ ❤å❝ ✈➟t ❧✐➺✉ ♥â✐ ❝❤✉♥❣ ✈➔ ✈➟t ❧✐➺✉ ❜→♥ ❞➝♥ ♥â✐ r✐➯♥❣✳ ❚❤➔♥❤ tü✉ ♣❤→t tr✐➸♥ ♥ê✐ ❜➟t ✈➔♦ ❝✉è✐ ♥❤ú♥❣ ♥➠♠ ✽✵ ❝õ❛ t❤➳ sỹ ữợ ố tữủ ự tø ❝→❝ ✈➟t ❧✐➺✉ ❜→♥ ❞➝♥ ❦❤è✐ s❛♥❣ ✈➟t ❧✐➺✉ õ tữợ t ❝ù✉ ❝❤➳ t↕♦ ✈➟t ❧✐➺✉ ❝â ❝➜✉ tró❝ ♥❛♥♦ ✤➣ ❣â♣ ♣❤➛♥ ❤➻♥❤ t❤➔♥❤ ♠ët ♥❣➔♥❤ ❝ỉ♥❣ ♥❣❤➺ ♠ỵ✐ ✲ ❝ỉ♥❣ ♥❣❤➺ ♥❛♥♦✳ ❱ỵ✐ tè❝ ✤ë ♣❤→t tr✐➸♥ ❝❤â♥❣ ♠➦t✱ ❝æ♥❣ ♥❣❤➺ ♥❛♥♦ ✤➣ ✈➔ ✤❛♥❣ ❧➔♠ t❤❛② ✤ê✐ ❞✐➺♥ ♠↕♦ ❝õ❛ ♥❣➔♥❤ ❦❤♦❛ ❤å❝ ✈➟t ❧✐➺✉ tr➯♥ t❤➳ ❣✐ỵ✐✳ ❑❤æ♥❣ ❞ø♥❣ ❧↕✐ ð ✤â✱ ❝æ♥❣ ♥❣❤➺ ♥❛♥♦ ❝á♥ ❞ü ✤♦→♥ s➩ t↕♦ r❛ ♠ët ❝✉ë❝ ❝→❝❤ ♠↕♥❣ ❦❤♦❛ ❤å❝ ❦ÿ t❤✉➟t tr♦♥❣ t❤➳ ❦✛ ❳❳■ ❬✶❪✳ Demo Version - Select.Pdf SDK ❱➟t ❧✐➺✉ ❜→♥ ❞➝♥ ❝â ❝➜✉ tró❝ ♥❛♥♦ ữủ t s tữợ t ởt ♣❤÷ì♥❣ ♥➔♦ ✤â ♥❤ä ❤ì♥ q✉➣♥❣ ✤÷í♥❣ ❝❤✉②➸♥ ✤ë♥❣ tü ❞♦ tr✉♥❣ ❜➻♥❤ ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû ✤÷đ❝ ❣å✐ ❧➔ ✈➟t ❧✐➺✉ ❜→♥ ❞➝♥ ❝â ❝➜✉ tró❝ t❤➜♣ ❝❤✐➲✉✳ ❚r♦♥❣ ❝→❝ ✈➟t ❧✐➺✉ ❜→♥ ❞➝♥ ♥➔②✱ ❤➛✉ ❤➳t ❝→❝ t➼♥❤ ❝❤➜t ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû t❤❛② ✤ê✐✱ ✤➦❝ ❜✐➺t ❧➔ sü ①✉➜t tữợ t❤❛② ✤ê✐ ♣❤ê ♥➠♥❣ ❧÷đ♥❣ ✈➔ ❤➔♠ sâ♥❣ ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû ✈➔ ❧é trè♥❣✱ ❞➝♥ ✤➳♥ sü t❤❛② ✤ê✐ t➼♥❤ ❝❤➜t ❝õ❛ ✈➟t ❧✐➺✉ ❜→♥ ❞➝♥ t❤➜♣ ❝❤✐➲✉ ❬✶❪✳ ❚ò② t❤❡♦ ✤✐➺♥ tû ✈➔ ❧é trè♥❣ ❜à ❣✐❛♠ ❣✐ú ♠ët ❝❤✐➲✉ ❤❛② ♥❤✐➲✉ ❝❤✐➲✉ ♠➔ t❛ ❝â ❝→❝ ❝➜✉ tró❝ t❤➜♣ ❝❤✐➲✉ ♥❤÷ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû✱ ❞➙② ❧÷đ♥❣ tû✱ ❝❤➜♠ ❧÷đ♥❣ tû ❬✸❪✳ ❙ü ❣✐❛♠ ❣✐ú ❝õ❛ ❝→❝ ❤↕t t↔✐ ✤✐➺♥ tr♦♥❣ ❤➺ t❤➜♣ ❝❤✐➲✉ ❧➔♠ ❝❤♦ t➼♥❤ ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ❝❤ó♥❣ ✤÷đ❝ t➠♥❣ ❝÷í♥❣ ✤→♥❣ ❦➸✳ ◆❤í ❦❤↔ ♥➠♥❣ tt ỗ t ❝õ❛ ❧ỵ♣ ❜→♥ ❞➝♥✱ ❝❤ó♥❣ t❛ ❝â t❤➸ t❤❛② ✤ê✐ ❣✐➳♥❣ t❤➳ ❣✐❛♠ ❝➛♠✱ ❞➝♥ tỵ✐ t❤❛② ✤ê✐ ♠➟t ✤ë tr↕♥❣ t❤→✐ ✻ ✈➔ ❝➜✉ tró❝ ♣❤ê ♥➠♥❣ ❧÷đ♥❣ ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû✳ ◆❤í ♥❤ú♥❣ t➼♥❤ ♥➠♥❣ ♥ê✐ ❜➟t✱ ❝→❝ ù♥❣ ❞ư♥❣ t♦ ❧ỵ♥ ❝õ❛ ✈➟t ❧✐➺✉ ❜→♥ ❞➝♥ t❤➜♣ ❝❤✐➲✉ ✤è✐ ✈ỵ✐ ❦❤♦❛ ❤å❝ ❝ỉ♥❣ ♥❣❤➺ ✈➔ tr♦♥❣ t❤ü❝ t➳ ❝✉ë❝ sè♥❣ ♠➔ ✈➟t ❧✐➺✉ ❜→♥ ❞➝♥ t❤➜♣ ❝❤✐➲✉ ✤➣ t❤✉ ❤ót sü q✉❛♥ t➙♠ ✤➦❝ ❜✐➺t ❝õ❛ ❝→❝ ♥❤➔ t ỵ ỵ tt ụ ữ tỹ tr ữợ ữủ tỷ trú t tr õ ởt ợ t ữủ t ð ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ ❝❤➜t ❜→♥ ❞➝♥ ❦❤→❝ ❝â ❜➲ rë♥❣ ✈ò♥❣ ❝➜♠ ❦❤→❝ ♥❤❛✉✳ ●✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ❝â ♣❤ê ♥➠♥❣ ❧÷đ♥❣ ❣✐→♥ ✤♦↕♥ ✈➔ ❝â t❤➸ t❤❛② ✤ê✐ ✤÷đ❝✱ ✤➦❝ ❜✐➺t ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ✤÷đ❝ ①❡♠ ❧➔ ❝➜✉ tró❝ t❤➜♣ ❝❤✐➲✉ ✤ì♥ ❣✐↔♥ ♥❤➜t ✈➻ ♥â ❝❤➾ ❜à ❣✐ỵ✐ ❤↕♥ ♠ët ❝❤✐➲✉ ♥➯♥ ♥â ❧➔ ♠ët tr♦♥❣ ♥❤ú♥❣ ❜→♥ ❞➝♥ t❤➜♣ ❝❤✐➲✉ ✤❛♥❣ ✤÷đ❝ q✉❛♥ t➙♠ ♥❤✐➲✉ ✈➔ ✤÷đ❝ ù♥❣ ❞ư♥❣ tr♦♥❣ ♥❤✐➲✉ ❧➽♥❤ ✈ü❝ ❬✻❪✳ ●✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ❧➔ ♠ët ✈➼ ❞ư ✤✐➸♥ ❤➻♥❤ ❝õ❛ ❞à ❝➜✉ tró❝✳ ❙ü ✈➟♥ ❝❤✉②➸♥ ✤✐➺♥ tû tr♦♥❣ ❞à ❝➜✉ tró❝ ✤÷đ❝ ✤➦❝ tr÷♥❣ ❜ð✐ ✤ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ❦❤➼ ✤✐➺♥ tû ❤❛✐ ❝❤✐➲✉✳ ✣ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ❦❤➼ ✤✐➺♥ tû ❤❛✐ ❝❤✐➲✉ ❧➔ ✤↕✐ ❧÷đ♥❣ ❝â ↔♥❤ ❤÷ð♥❣ ♠↕♥❤- ❧➯♥ ❦❤↔ ♥➠♥❣ ❤♦↕t ✤ë♥❣ ❝õ❛ ❧✐♥❤ ❦✐➺♥ ✤✐➺♥ Demo Version Select.Pdf SDK tû✳ ✣ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ❤➺ ✤✐➺♥ tû ❝➔♥❣ ❝❛♦ t❤➻ ❧✐♥❤ ❦✐➺♥ ❤♦↕t ✤ë♥❣ ❞ü❛ tr➯♥ ❤➺ ✤✐➺♥ tû ♥➔② ❝â ♣❤➞♠ ❝❤➜t ❝➔♥❣ tèt✳ ✣ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ❦❤➼ ✤✐➺♥ tû ❤❛✐ ❝❤✐➲✉ tr♦♥❣ ♥❤✐➲✉ ❧♦↕✐ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ❦❤→❝ ♥❤❛✉ ✤➣ ✤÷đ❝ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ♥❤✐➲✉ t❤➟♣ q ỵ tt tỹ ■♥●❛❆s ✈➔ ●❛❆s❙❜ ✤➲✉ ❧➔ ❤đ♣ ❝❤➜t ■■■✲❱✳ ✣è✐ ✈ỵ✐ ✤❛ sè ❝→❝ ❜→♥ ❞➝♥ ❤ñ♣ ❝❤➜t ■■■✲❱✱ ✤ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû ❧ỵ♥ ❤ì♥ r➜t ♥❤✐➲✉ s♦ ✈ỵ✐ ✤ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ❧é trè♥❣✳ ❚r♦♥❣ ❝➜✉ tró❝ ❣✐➳♥❣ ữủ tỷ ss tỷ tr ũ ợ s ộ trố ữủ ❣✐ỵ✐ ❤↕♥ tr♦♥❣ ✈ò♥❣ ❤â❛ trà ❝õ❛ ❧ỵ♣ ●❛❆s❙❜✳ ❱✐➺❝ t❤❛② ✤ê✐ ♠ët tr♦♥❣ ❝→❝ t❤ỉ♥❣ sè ❝õ❛ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ■♥●❛❆s✴●❛❆s❙❜ ✈➔ t➼♥❤ ❝❤➜t ❝õ❛ ❧ỵ♣ ♣❤õ ❞➝♥ ✤➳♥ sü t❤❛② ✤ê✐ ❝õ❛ ❝➜✉ tró❝ ✈ò♥❣ ♥➠♥❣ ❧÷đ♥❣ ✈➔ ữợ sõ t sỷ ❝➜✉ tró❝ ■♥●❛❆s✴●❛❆s❙❜ ❤ù❛ ❤➭♥ ✼ ❝â t❤➸ t↕♦ r❛ tt t ữợ sõ ỡ s ợ tt é ữợ t ✤➣ ❝â ♠ët sè ❝æ♥❣ tr➻♥❤ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❧✐➯♥ q✉❛♥ ✤➳♥ ✤ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ❦❤➼ ✤✐➺♥ tû ❤❛✐ ❝❤✐➲✉✳ ❚r♦♥❣ ❧✉➟♥ ✈➠♥ t❤↕❝ s➽ ❝õ❛ ♠➻♥❤✱ t→❝ ❣✐↔ ❍♦➔♥❣ ▲➽♥❤ ✤➣ t✐➳♥ ❤➔♥❤ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✤ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû ù♥❣ ✈ỵ✐ ❝ì ❝❤➳ t→♥ ①↕ ♥❤→♠ ❜➲ ♠➦t tr♦♥❣ ❞à ❝➜✉ tró❝ ❜→♥ ❞➝♥ ❬✻❪✳ ❚→❝ ❣✐↔ ỗ st ✤✐➺♥ tû ù♥❣ ✈ỵ✐ ❝ì ❝❤➳ t→♥ ①↕ ♥❤→♠ ❜➲ ♠➦t ♣❤➙♥ ❝ü❝ tr♦♥❣ ❞à ❝➜✉ tró❝ ❜→♥ ❞➝♥ ❬✹❪✳ ❚→❝ ❣✐↔ ❱ã ❍ú✉ ❈➛✉ ❝ô♥❣ ✤➣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✤ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ❦❤➼ ✤✐➺♥ tû ❤❛✐ ❝❤✐➲✉ tr♦♥❣ ❞à ❝➜✉ tró❝ ♣❤➙♥ ❝ü❝ ❬✷❪✳ ◆❤â♠ t→❝ ❣✐↔ ◆❣✉②➵♥ ❚❤➔♥❤ ❚✐➯♥✱ ◆❣✉②➵♥ ❚❤à ❑✐♠ ◆❣➙♥ ✈➔ ✣➦♥❣ ❍♦➔♥❣ P❤÷đ♥❣ ✤➣ t✐➳♥ ❤➔♥❤ ❦❤↔♦ s→t ✤ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ❦❤➼ ✤✐➺♥ tỷ tỗ t tr õ ❤➻♥❤ t↕♣ ❝❤➜t ❦❤→❝ ♥❤❛✉ ❬✾❪✳ ❚✉② ♥❤✐➯♥✱ tr♦♥❣ ❝→❝ ỏ tỗ t ởt số ❝❤➳ ❧➔ ❝→❝ ✤✐➺♥ t➼❝❤ ❝❤➾ t➼♥❤ ✤➳♥ ♥❤÷ ❧➔ ởt ỗ t t Demo ữ Version ọ q t ỏ ởt ỗ ❣✐❛♠ ❣✐ú t→♥ - Select.Pdf SDK ①↕✳ ❈→❝ t→❝ ❣✐↔ ✣✐♥❤ ◆❤÷ ❚❤↔♦ ✈➔ ◆❣✉②➵♥ ❚❤➔♥❤ ❚✐➯♥ ✤➣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ sü ♣❤➙♥ ❜è ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû tr♦♥❣ ❞à ❝➜✉ tró❝ t õ t ỗ ❣✐❛♠ ❣✐ú ❬✶✸❪✳ ❚→❝ ❣✐↔ ◆❣✉②➵♥ ❚❤à ◆❤ì♥ ✤➣ ❦❤↔♦ s→t ✤ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû t❛♠ ❣✐→❝ ss s→t ✤ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû t❛♠ ❣✐→❝ ■♥●❛◆✴●❛◆ ❬✽❪✳ ◆❤÷ ✈➟② ❝â t❤➸ t❤➜② r➡♥❣ ❞ò ✤➣ ❝â ♠ët sè ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✈➲ ✤ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû tr♦♥❣ ❝→❝ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ❦❤→❝ ♥❤❛✉ ♥❤÷♥❣ ữ õ ổ tr ự tr ữợ ❝ù✉ ✈➲ ✤ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ■♥●❛❆s✴●❛❆s❙❜✳ ❉♦ ✤â✱ tỉ✐ ❝❤å♥ ✤➲ t➔✐✿ ✏❑❤↔♦ s→t ✤ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ■♥●❛❆s✴●❛❆s❙❜✑ ❧➔♠ ▲✉➟♥ ✈➠♥ ❚❤↕❝ s➽✳ ✽ ✷✳ ▼ö❝ t✐➯✉ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ▼ö❝ t✐➯✉ ❝õ❛ ❧✉➟♥ ✈➠♥ ❧➔ ❦❤↔♦ s→t ✤ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ■♥●❛❆s✴●❛❆s❙❜✳ ❈❤ó♥❣ tỉ✐ sû ❞ư♥❣ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ❜✐➳♥ ♣❤➙♥ ✤➸ t➻♠ ❤➔♠ sâ♥❣ ✈➔ ♥➠♥❣ ❧÷đ♥❣ ❝ü❝ t✐➸✉ ✈➔ ❝→❝ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ sè ✤➸ t➼♥❤ ✤ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣✳ ✸✳ ◆❤✐➺♠ ✈ư ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❚r➯♥ ❝ì sð ♠ư❝ t✐➯✉ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❝õ❛ ✤➲ t➔✐✱ ❝❤ó♥❣ tỉ✐ ✤➦t r❛ ♠ët sè ♥❤✐➺♠ ✈ư ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ♥❤÷ s❛✉✿ ✲ ◆➯✉ tê♥❣ q✉❛♥ ✈➲ ❝➜✉ tró❝ t❤➜♣ ❝❤✐➲✉❀ ✲ ◆➯✉ tê♥❣ q✉❛♥ ✈➲ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû❀ ✲ ◆➯✉ tê♥❣ q✉❛♥ ✈➲ ✈➟t ❧✐➺✉ ss ự ỵ tt ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ■♥●❛❆s✴●❛❆s❙❜✳ Demo Version - Select.Pdf SDK ✹✳ P❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✲ ◆❣❤✐➯♥ ự ỵ tt ỹ tr ỵ tt ỡ ❧÷đ♥❣ tû❀ ✲ ❙û ❞ư♥❣ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ❜✐➳♥ ♣❤➙♥❀ ✲ ❙û ❞ư♥❣ ❝→❝ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ sè❀ ✲ ❙û ❞ư♥❣ ❝❤÷ì♥❣ tr tt t số ỗ t P❤↕♠ ✈✐ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❚r♦♥❣ ❧✉➟♥ ✈➠♥ ♥➔②✱ ❝❤ó♥❣ tỉ✐ ❝❤➾ ❦❤↔♦ s→t ♠ët sè ❝ì ❝❤➳ t→♥ ①↕ ♣❤ê ❜✐➳♥ ↔♥❤ ❤÷ð♥❣ ✤➳♥ ✤ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû ♥❤÷ t→♥ ①↕ ❤đ♣ ❦✐♠ ✈➔ t→♥ ①↕ ♥❤→♠ ❜➲ ♠➦t✳ ✾ ✻✳ ❇è ❝ö❝ ❧✉➟♥ ✈➠♥ ◆❣♦➔✐ ▼ö❝ ❧ö❝✱ P❤ư ❧ư❝ ✈➔ ❚➔✐ ❧✐➺✉ t❤❛♠ ❦❤↔♦✱ ▲✉➟♥ ✈➠♥ ✤÷đ❝ ❝❤✐❛ ❧➔♠ ❜❛ ♣❤➛♥ ❝❤➼♥❤ P❤➛♥ ▼ð ✤➛✉✿ ❚r➻♥❤ ❜➔② ✈➲ ❧➼ ❞♦ ❝❤å♥ ✤➲ t➔✐✱ ♠ö❝ t✐➯✉ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉✱ ♥ë✐ ❞✉♥❣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉✱ ♣❤↕♠ ✈✐ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉✱ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✈➔ ❜è ❝ö❝ ❧✉➟♥ ✈➠♥✳ P❤➛♥ ◆ë✐ ❞✉♥❣✿ ữỡ ữỡ q ổ ❤➻♥❤ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ✈➔ ❦❤➼ ✤✐➺♥ tû ❤❛✐ ❝❤✐➲✉❀ ❈❤÷ì♥❣ ✷✿ ❑❤↔♦ s→t ✤ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ■♥●❛❆s✴●❛❆s❙❜❀ ❈❤÷ì♥❣ ✸✿ ❑➳t q✉↔ t➼♥❤ t♦→♥ ✈➔ t❤↔♦ ❧✉➟♥✳ P❤➛♥ ❑➳t ❧✉➟♥✿ ❚r➻♥❤ ❜➔② ❝→❝ ❦➳t q✉↔ ✤↕t ✤÷đ❝ ❝õ❛ ✤➲ t➔✐✳ Demo Version - Select.Pdf SDK ✶✵
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát độ linh động của điện tử trong giếng lượng tử ingaas aassb (tt) , Khảo sát độ linh động của điện tử trong giếng lượng tử ingaas aassb (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay