Hiểu biết thống kê của học sinh lớp 7 một nghiên cứu hành động (tt)

17 3 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:51

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM -o0o HOÀNG HÃO GIÁNG CHI HIỂU BIẾT THỐNG CỦA HỌC SINH LỚP MỘT NGHIÊN CỨU HÀNH ĐỘNG Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC HUẾ, NĂM 2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM -o0o HOÀNG HÃO GIÁNG CHI HIỂU BIẾT THỐNG CỦA HỌC SINH LỚP MỘT NGHIÊN CỨU HÀNH ĐỘNG Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Chuyên ngành: Lý luận phƣơng pháp dạy học mơn Tốn Mã số: 8140111 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ TÂN AN HUẾ, NĂM 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đƣợc đồng tác giả cho phép sử dụng chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hồng Hão Giáng Chi Demo Version - Select.Pdf SDK ii LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết, tơi xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, chân thành đến cô giáo, TS Nguyễn Thị Tân An, ngƣời giúp đỡ hƣớng dẫn tận tình chu đáo cho tơi hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trƣờng Đại học Sƣ phạm Huế, Phòng đào tạo sau đại học, Q Thầy giáo, Cơ giáo khoa Tốn, đặc biệt thầy cô thuộc chuyên ngành Lý luận Phƣơng pháp dạy học mơn Tốn tận tình giảng dạy, truyền thụ cho tơi nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báu hai năm học vừa qua; Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trƣờng THCS Nguyễn Văn Trỗi trƣờng THCS Thống Nhất tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn này; Tôi xin chân thành cảm ơn giáo viên toán em học sinh trƣờng THCS Nguyễn Văn Trỗi giúp đỡ trình thực nghiệm; Sau cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè ln ủng hộ, động viên giúp đỡ mặt để hoàn thành luận văn này; Demo Version - Select.Pdf SDK Do điều kiện thời gian khả hạn chế, xin chân thành biết ơn lắng nghe ý kiến dẫn, đóng góp để luận văn đƣợc hoàn thiện Chân thành cám ơn! Huế, năm 2018 Hồng Hão Giáng Chi iii MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BANH MỤC HÌNH, BIỂU CHƢƠNG ĐẶT VẤN ĐỀ .5 1.1 Tƣ thống kê, suy luận thống hiểu biết thống 1.1.1 Tƣ thống 1.1.2 Suy luận thống 1.1.3 Hiểu biết thống .5 1.2 Kiến thức thống chƣơng trình SGK Tốn lớp Việt Nam 1.2.1 Thu thập số liệu thống kê, tần số 1.2.2 Bảng “tần số” giá trị dấu hiệu 1.2.3 Biểu đồ Demo Version - Select.Pdf SDK 1.2.4 Số trung bình cộng 10 1.2.5 Mốt 10 1.3 Đặt vấn đề 11 1.4 Kết luận chƣơng 13 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT .14 2.1 Hai mơ hình đánh giá hiểu biết thống 14 2.1.1 Mô hình Waston Callingham (2003) .14 2.1.2 Mơ hình Sharma (2011) 16 2.2 Nghiên cứu hành động giáo dục .21 2.2.1 Sơ lƣợc lịch sử nghiên cứu hành động 21 2.2.2 Nghiên cứu hành động 22 2.2.3 Các loại nghiên cứu hành động 23 2.2.4 Các bƣớc thực nghiên cứu hành động 26 2.2.5 Các mơ hình nghiên cứu hành động giáo viên 27 2.3 Câu hỏi nghiên cứu 31 2.4 Kết luận chƣơng 32 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 Ngữ cảnh mục tiêu .33 3.1.1 Mục tiêu thực nghiệm 33 3.1.2 Ngữ cảnh thực nghiệm 33 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 33 3.3 Phiếu học tập 35 3.3.1 Nội dung phiếu học tập 35 3.3.2 Dự kiến câu trả lời .38 3.4 Kết luận chƣơng 41 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 4.1 Phân tích làm học sinh khảo sát 42 4.1.1 Nhiệm vụ liên quan đến bảng “tần số” 42 4.1.2 Nhiệm vụ liên quan đến đọc hiểu biểu đồ 43 4.1.3 Nhiệm vụ liên quan đến tính số trung bình cộng 46 4.1.4 Nhiệm vụ liên quan đến ý nghĩa số trung bình cộng 47 Demo Version - Select.Pdf SDK 4.1.5 Nhiệm vụ liên quan đến ý nghĩa biểu đồ 49 4.2 Phân tích làm học sinh khảo sát 51 4.2.1 Nhiệm vụ liên quan đến ý nghĩa số trung bình cộng 52 4.2.2 Nhiệm vụ liên quan đến ý nghĩa biểu đồ 54 4.3 So sánh kết hai khảo sát 56 4.3.1 Nhiệm vụ liên quan đến ý nghĩa giá trị trung bình cộng 57 4.3.2 Nhiệm vụ liên quan đến ý nghĩa biểu đồ 58 4.4 Kết luận chƣơng 59 CHƢƠNG KẾT LUẬN .60 5.1 Trả lời kết luận cho câu hỏi nghiên cứu 60 5.2 Đóng góp nghiên cứu hƣớng phát triển đề tài 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC P-1 PHỤ LỤC P-5 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Các kiểu nhiệm vụ nội dung thống sách giáo khoa (Tập 2) 11 Bảng 4.1 Thống học sinh đạt giai đoạn hiểu biết thống Sharma (2011) 43 Bảng 4.2 Thống học sinh đạt giai đoạn hiểu biết thống Sharma (2011) 45 Bảng 4.4 Thống học sinh đạt giai đoạn hiểu biết thống Sharma (2011) 49 Bảng 4.5 Thống học sinh đạt giai đoạn hiểu biết thống Sharma (2011) 51 Bảng 4.6 Thống học sinh đạt giai đoạn hiểu biết thống Sharma (2011) 53 Bảng 4.7 Thống học sinh đạt giai đoạn hiểu biết thống Sharma (2011) 56 Bảng 4.8 Thống học sinh đạt giai đoạn hiểu biết thống Sharma (2011) qua hai lần khảo sát 57 Bảng 4.9 Thống học sinh đạt giai đoạn hiểu biết thống Sharma (2011) qua hai lần khảo sát 58 Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC HÌNH, BIỂU Hình 2.1 Chu kỳ nghiên cứu hành động 26 Biểu đồ 4.1 Tỷ lệ phần trăm học sinh đạt giai đoạn hiểu biết thống Sharma (2011) 43 Biểu đồ 4.2 Tỷ lệ phần trăm học sinh đạt giai đoạn hiểu biết thống Sharma (2011) 45 Biểu đồ 4.3 Tỷ lệ phần trăm học sinh đạt giai đoạn hiểu biết thống Sharma (2011) 47 Biểu đồ 4.4 Tỷ lệ phần trăm học sinh đạt giai đoạn hiểu biết thống Sharma (2011) 49 Biểu đồ 4.5 Tỷ lệ phần trăm học sinh đạt giai đoạn hiểu biết thống Sharma (2011) 51 Biểu đồ 4.6 Tỷ lệ phần trăm học sinh đạt giai đoạn hiểu biết thống Sharma (2011) 53 Biểu đồ 4.7 Tỷ lệ phần trăm học sinh đạt giai đoạn hiểu biết thống Demo Version - Select.Pdf SDK Sharma (2011) 56 Biểu đồ 4.8 Tỷ lệ phần trăm học sinh đạt giai đoạn hiểu biết thống Sharma (2011) qua hai lần khảo sát 57 Biểu đồ 4.9 Tỷ lệ phần trăm học sinh đạt giai đoạn hiểu biết thống Sharma (2011) qua hai lần khảo sát 58 CHƢƠNG ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tƣ thống kê, suy luận thống hiểu biết thống 1.1.1 Tƣ thống Tƣ thống khả biết đƣợc lý cách thực khảo sát thống kê, sử dụng phƣơng pháp phân tích liệu phù hợp hiểu ý nghĩa khảo sát Một ngƣời có tƣ thống đánh giá phê phán kết nghiên cứu thống kê, nhƣ nắm đƣợc tồn q trình thực nghiên cứu thống (Garfield, delMas & Chance, 2003) Theo delMas (2002) động từ đặc trƣng tƣ thống cho phép học sinh áp dụng, phê phán, đánh giá tổng qt hóa tình thống 1.1.2 Suy luận thống Theo Garfield, delMas Chance (2003), suy luận thống hiểu:  Cách diễn giải dựa tập hợp liệu hay kiểu biểu diễn liệu  Cách lập luận với thơng tin thống làm cho chúng có ý nghĩa Version - Select.Pdf SDK  HiểuDemo có khả giải thích q trình thống kê, lý giải kết thống Theo Shaughnessy, Garfield, Greer (1996); Mooney (2002), suy luận thống hành động nhận thức mà học sinh tiến hành trình xử lý liệu nhƣ mơ tả, tổ chức rút gọn, biểu diễn, phân tích diễn giải liệu 1.1.3 Hiểu biết thống Trong xã hội công nghệ dựa liệu nhƣ nay, nhu cầu hiểu áp dụng hiểu biết thống quan trọng ngƣời (Gal, 2004; Watson, 2014) Các tuyên bố báo cáo nghiên cứu xuất thƣờng xuyên phƣơng tiện truyền thông để đƣa định đắn phải dựa vào thống thay cảm xúc niềm tin (Frost, 2013) Nếu khơng có hiểu biết thống không phân biệt đƣợc thông tin đáng tin cậy không đáng tin cậy, gặp khó khăn việc diễn giải, đánh giá, giao tiếp cách nghiêm túc thông điệp thống (English & Watson, 2016; Gal, 2004) Do tầm quan trọng thống sống hàng ngày nơi làm việc dẫn đến nhiều thảo luận nhằm mục đích tăng cƣờng hiểu biết thống chƣơng trình giảng dạy tốn học Việc nắm bắt tốt thống xã hội giúp cơng dân đối phó với loạt vấn đề phức tạp tham gia tích cực vào tranh luận công khai khẳng định quyền lợi (English & Watson, 2016b) Hiểu biết thống đặc biệt quan trọng kỷ nguyên số, kỷ nguyên mà ngƣời thƣờng xuyên đối mặt với số liệu thống từ nhiều nguồn cạnh tranh khác (Frost, 2013) Các nhà giáo dục thống hàng đầu nhƣ Garfield Ben-Zvi (2009) cho nhấn mạnh rộng rãi cải cách học tập giảng dạy thống kê, nhƣng giáo dục thống đƣợc coi môn học đầy thách thức, so sánh với môn học khác Tishkovskaya Lancaster (2010) cho việc giảng dạy thống thách thức cung cấp cho học sinh nhiều tảng khả khác nhau, giáo dục thống trƣờng học thƣờng tập trung vào khía cạnh quy trình tính tốn thống phát triển hiểu biết khái niệm (Shaughnessy, 2007) Sự nhấn mạnh phát triển kỹ dẫn đến nhiều Demo Version - Select.Pdf SDK học sinh tƣ lý luận theo thống dẫn đến trao đổi giáo dục thống tập trung vào tƣ hiểu biết thống (Moore, 1997) Theo Jacobe, Foti Whitaker (2014), với mong đợi giảng dạy thống dẫn đến nhu cầu công cụ để đánh giá hiểu biết khái niệm ngƣời học thống Theo Wallman (1993), hiểu biết thống khả để hiểu phê phán, đánh giá kết thống mà gặp sống ngày, với khả để hiểu đóng góp tƣ thống việc đƣa định liên quan đến cá nhân, công việc cộng đồng xã hội Theo Garfield, delMas Zieffler (2010), hiểu biết thống liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ công cụ thống nhƣ biết ý nghĩa thuật ngữ thống bản, hiểu cách sử dụng ký hiệu thống đơn giản, nhận giải thích dạng biểu diễn khác liệu Các tác giả phân biệt hiểu biết thống kê, suy luận thống tƣ thống cách cụm từ có ích việc đánh giá nhƣ “phê bình”, “đánh giá” “tổng quát hóa” cho tƣ thống (mức phân loại cao Bloom) cụm từ nhƣ “mô tả”, “giải thích” “đọc” cho hiểu biết thống Gal (2004) định nghĩa hiểu biết thống gồm hai thành phần liên quan với nhau, là:  Khả giải thích đƣa nhận định có tính phê phán thông tin thống kê, lập luận liên quan đến liệu tƣợng ngẫu nhiên gặp phải bối cảnh đa dạng thực tế;  Khả thảo luận phản ánh thông tin thống chẳng hạn nhƣ việc hiểu ý nghĩa thông tin, ý kiến tác động thông tin, mối quan tâm liên quan đến chấp nhận kết luận cho 1.2 Kiến thức thống chƣơng trình Sách giáo khoa (SGK) Tốn lớp Việt Nam Ở nƣớc ta nay, thống đƣợc đƣa vào giảng dạy bậc học từ trung học sở, trung học phổ thông đại học Ở trung học sở em bƣớc đầu Demo Select.Pdf SDK làm quen với thống Version mô tả, -một phận khoa học thống chƣơng trình Tốn lớp học kỳ Mục đích chƣơng bƣớc đầu hệ thống lại số kiến thức kỹ thống mà học sinh biết lớp bậc Tiểu học lớp nhƣ thu thập số liệu, dãy số, số trung bình cộng, biểu đồ, đồng thời giới thiệu số khái niệm bản, quy tắc tính tốn đơn giản Chi tiết nội dung thống chƣơng trình sách giáo khoa lớp (tập 2) đƣợc thể dƣới đây: SGK trình bày kiến thức thống mô tả qua Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số tiết Luyện tập tiết Bài 2: Bảng “tần số” tiết Luyện tập tiết Bài 3: Biểu đồ tiết Luyện tập tiết Bài 4: Số trung bình cộng, mốt dấu hiệu Luyện tập tiết tiết Ôn tập kiểm tra chƣơng III tiết Mục tiêu nội dung thống đƣợc đƣa cụ thể sách giáo viên (Bộ Giáo dục Đào tạo, 2010) nhƣ sau: Về kiến thức Bƣớc đầu hiểu đƣợc số khái niệm nhƣ bảng số liệu thống ban đầu, dấu hiệu, giá trị dấu hiệu, tần số, bảng “tần số” (bảng phân phối thực nghiệm); cơng thức tính số trung bình cộng ý nghĩa đại diện nó, ý nghĩa mốt Thấy đƣợc vai trò thống thực tiễn Về kĩ  Biết tiến hành thu thập số liệu từ điều tra nhỏ, đơn giản, gần gũi học tập, sống (biết lập bảng từ dạng thu thập số liệu ban đầu đến dạng bảng “tần số”)  Biết cách tìm giá trị khác bảng số liệu thống tần số tƣơng ứng, lập đƣợc bảng “tần số” Biết biểu diễn biểu đồ cột đứng mối Version SDK quan Demo hệ nói Biết sơ- Select.Pdf nhận xét phân phối giá trị dấu hiệu qua bảng “tần số” biểu đồ  Biết cách tính số trung bình cộng dấu hiệu theo cơng thức biết tìm mốt dấu hiệu 1.2.1 Thu thập số liệu thống kê, tần số  SGK giới thiệu bảng (dạng đơn giản) thu thập số liệu thống điều tra (về cấu tạo, nội dung); khái niệm dấu hiệu điều tra, đơn vị điều tra, giá trị dấu hiệu dãy giá trị dấu hiệu; khái niệm tần số giá trị; ký hiệu dấu hiệu, giá trị tần số giá trị  Ngồi SGK lƣu ý rằng: “Tùy theo yêu cầu điều tra mà bảng số liệu thống ban đầu khác nhau”  Trong chƣơng trình SGK xem xét, nghiên cứu dấu hiệu mà giá trị số nên SGK lƣu ý đƣa ví dụ khơng phải dấu hiệu có giá trị số để học sinh tránh nhầm lẫn  Tuy nhiên SGK không nêu định nghĩa thuật ngữ “điều tra” mà giúp học sinh hiểu cơng việc buộc phải tiến hành Các bảng số liệu thống ban đầu phần có cấu tạo đơn giản dành cho điều tra đơn giản chƣơng trình khơng u cầu học sinh phải biết thuật ngữ tần suất khái niệm xuất phần đọc thêm  Các ví dụ SGK đƣa có nội dung thực tiễn, nhƣng vấn đề thực tiễn chƣa đƣợc nêu rõ Chẳng hạn, điều tra dân số nƣớc ta (bảng / trang 5) mục đích điều tra để làm gì, xuất phát từ vấn đề nào, không đƣợc nêu rõ 1.2.2 Bảng “tần số” giá trị dấu hiệu  SGK giới thiệu bảng phân phối thực nghiệm dấu hiệu nhiên để tiện SGK gọi bảng “tần số”  Thông qua ví dụ để trình bày cách lập bảng “tần số”  Ngồi SGK giới thiệu đến bảng “tần số” dạng “ngang” dạng “dọc”  SGK cho thấy ý nghĩa việc lập bảng tần số giúp ngƣời điều tra dễ có nhận xét chung phân phối giá trị dấu hiệu tiện lợi cho việc tính tốn Version sau - Select.Pdf SDK Demo  Tuy nhiên SGK chủ yếu giúp học sinh biết cách tính tốn lập bảng khơng tập trung vào mục đích điều tra  Bảng “tần số ghép lớp” xuất tập SGK nhằm giới thiệu sơ lƣợc không yêu cầu học sinh thực loại 1.2.3 Biểu đồ  SGK trình bày biểu đồ đoạn thẳng giới thiệu biểu đồ hình chữ nhật thƣờng gặp sách, báo Tuy nhiên SGK có trình bày thêm biểu đồ hình quạt phần đọc thêm để tạo điều kiện cho học sinh có quan tâm đến nội dung  Đề cập đến mục đích việc vẽ biểu đồ để trình bày mẫu số liệu cách trực quan, sinh động, dễ nhớ gây ấn tƣợng  Thơng qua ví dụ để trình bày cách vẽ loại biểu đồ  Tuy nhiên SGK chƣa trình bày rõ nhu cầu tầm quan trọng việc vẽ biểu đồ 1.2.4 Số trung bình cộng  Giới thiệu cơng thức tính số trung bình mẫu số liệu có kích thƣớc N là: ̅ = x1 n1  x n  x n3   x k n k N Trong đó: + x1, x2, x3,…, xk giá trị khác dấu hiệu x + n1, n2, n3,…, nk tần số k tƣơng ứng + N số giá trị  Trình bày cách tính số trung bình trƣờng hợp số liệu cho dƣới dạng bảng tần số đƣa ví dụ minh họa  Nêu ý nghĩa số trung bình cộng: Số trung bình cộng thường dùng làm đại diện cho dấu hiệu, đặc biệt muốn so sánh dấu hiệu loại  Đặc biệt SGK có ý “Khi giá trị dấu hiệu có khoảng chênh lệch lớn khơng nên lấy số trung bình cộng làm “đại diện” cho dấu hiệu đó.” Demo Version - Select.Pdf SDK  Mặc dù nêu lên ý nghĩa số trung bình, nhƣng SGK chƣa thể rõ điều ngữ cảnh thực tiễn  SGK hƣớng dẫn cách tính số trung bình cộng dựa bảng “tần số ghép lớp” thông qua tập không giới thiệu chi tiết học 1.2.5 Mốt SGK đƣa khái niệm: Mốt dấu hiệu giá trị có tần số lớn bảng “tần số” Chẳng hạn, bảng dƣới thống số dép mà cửa hàng bán cho nam giới Cỡ dép (x) 36 Số dép bán đƣợc (n) 13 37 45 38 39 40 110 184 126 41 40 42 N = 523 Điều mà cửa hàng quan tâm cỡ dép bán nhiều nhất, trƣờng hợp cỡ (cỡ 39) “đại diện” khơng phải số trung bình cộng cỡ Các kiểu nhiệm vụ thống sách giáo khoa Đại số lớp (Tập 2): 10 Bảng 1.1 Các kiểu nhiệm vụ nội dung thống sách giáo khoa (Tập 2) Kiểu nhiệm vụ Số lƣợng tập Số tập đòi hỏi hiểu biết thống Xác định dấu hiệu 10 Tính số giá trị Lập bảng “tần số” Vẽ biểu đồ 5 Đƣa nhận xét liên 48 số giá trị khác dấu hiệu quan đến dấu hiệu Liên quan đến số trung bình cộng Liên quan đến mốt dấu hiệu Tổng cộng Demo Version - Select.Pdf SDK Nhận xét: Ở sách giáo khoa Toán lớp 7, kiểu nhiệm vụ chủ yếu tìm dấu hiệu, số giá trị số giá trị khác nhau; lập bảng phân bố tần số; vẽ biểu đồ biểu diễn tập liệu cho dƣới dạng bảng đƣa nhận xét; tính số trung bình, mốt Phần lớn tập đƣa mức độ đơn giản thông qua phép tính điều có sẵn đề chƣa tập trung vào phát triển hiểu biết thống học sinh 1.3 Đặt vấn đề Tốn học mơn học tƣ Dạy học toán nhằm trang bị phát triển học sinh khả phƣơng pháp tƣ trƣớc vấn đề toán học vấn đề từ thực tiễn sống Học tốn khơng học khái niệm, kĩ giải tốn mà phải biết ý nghĩa biết vận dụng vào sống hàng ngày Một nội dung tốn có ứng dụng nhiều thực tiễn “thống kê” Thống đƣợc cơng nhận phần quan trọng chƣơng trình tốn học trung học chƣơng trình giảng dạy khoa học Chính tầm quan 11 trọng nên thống đƣợc nhiều nƣớc giới đƣa vào chƣơng trình mơn tốn dạy từ bậc phổ thơng Thống có vị trí quan trọng chƣơng trình giảng dạy cấp tiểu học trung học nên có nhiều tài liệu giảng dạy Thống cho trƣờng tiểu học trung học (ví dụ, Landwehr &Watkins, 1987; Travers, Stout, Swift & Sextro, 1985; Friel, Russell & Mokros, 1990; Konold năm 1990; COMAP, 1990) Việc giảng dạy hiểu biết thống hữu ích cho tất cấp học, nhƣng đánh giá hiểu biết thống học sinh không đƣợc đề cập nhiều nghiên cứu nỗ lực giảng dạy, sách xuất đánh giá vấn đề giáo dục thống (Garfield, 1994) Thống khoa học đƣợc ứng dụng rộng rãi hoạt động kinh tế, xã hội Qua nghiên cứu phân tích thơng tin thu thập đƣợc, khoa học thống khoa học kỹ thuật khác giúp cho ta biết đƣợc tình hình hoạt động, diễn biến tƣợng, từ dự đốn khả xảy ra, góp phần phục vụ lợi ích ngƣời ngày tốt Cũng lợi ích mà Việt Nam thống mô tả - phận khoa học thống đƣợc đƣa vào giảng dạy thức lớp lớp 10 Thế nhƣng việc dạy học thống chƣơng trình lớp Demo Select.Pdf SDKbiết lập loại bảng phân bố dừng lại mức: họcVersion sinh nắm -đƣợc khái niệm, tần số vẽ biểu đồ, nắm đƣợc công thức tính số trung bình, tìm mốt sử dụng chúng để giải tập sách giáo khoa mà không hiểu đƣợc đầy đủ ý nghĩa chúng Trong thực tiễn sống, việc vận dụng kiến thức thống không dừng lại việc lập bảng biểu hay tính tốn tham số mà đòi hỏi ngƣời học phải “hiểu biết thống kê” Vì vậy, việc tìm hiểu giai đoạn hiểu biết thống học sinh đạt đƣợc sau học chủ đề thống lớp có ích cho giáo viên để đƣa chiến lƣợc hỗ trợ việc dạy học chủ đề theo hƣớng phát triển hiểu biết thống cho em Để mô tả giai đoạn phức tạp khác hiểu biết thống học sinh, phần lớn nghiên cứu dựa vào mơ hình phát triển nhận thức hiểu biết thống Biggs Collis (1991) Thông qua nghiên cứu thực nghiệm mơ hình Biggs - Collis, Watson đồng nghiệp (1997) sau Sharma 12 đƣa mơ hình đánh giá mô tả giai đoạn hiểu biết khái niệm thống học sinh Trong luận văn này, tơi sử dụng mơ hình đánh giá Sharma để phân tích giai đoạn hiểu biết khái niệm thống học sinh thực nghiên cứu hành động giáo viên việc dạy chủ đề thống nhằm nâng cao hiểu biết thống học sinh lớp Từ đƣa số đề xuất nhằm phát triển hiểu biết cho học sinh Mục tiêu nghiên cứu đề tài tìm hiểu mức độ hiểu biết khái niệm thống (biểu đồ, số trung bình) học sinh lớp dựa mơ hình đánh giá Sharma, từ thực nghiên cứu hành động giáo viên việc dạy học nội dung Thống Phạm vi nghiên cứu đề tài nhƣ sau:  Nghiên cứu mơ hình đánh giá hiểu biết thống Watson & Callingham Sharma;  Nghiên cứu hành động giáo dục; 1.4 Kết luận chƣơng Demo - Select.Pdf SDK Ở chƣơng này, chúngVersion tơi trình bày số khái niệm liên quan đến thống kê, suy luận thống hiểu biết thống kê, đồng thời tìm hiểu nội dung thống chƣơng trình tốn lớp kiểu tập xuất sách giáo khoa nhằm phục vụ cho nội dung nghiên cứu phần 13 ... Bảng 4.4 Thống kê học sinh đạt giai đoạn hiểu biết thống kê Sharma (2011) 49 Bảng 4.5 Thống kê học sinh đạt giai đoạn hiểu biết thống kê Sharma (2011) 51 Bảng 4.6 Thống kê học sinh đạt giai đoạn... đoạn hiểu biết thống kê Sharma (2011) 53 Bảng 4 .7 Thống kê học sinh đạt giai đoạn hiểu biết thống kê Sharma (2011) 56 Bảng 4.8 Thống kê học sinh đạt giai đoạn hiểu biết thống kê Sharma (2011) qua... 1.1 Tƣ thống kê, suy luận thống kê hiểu biết thống kê 1.1.1 Tƣ thống kê 1.1.2 Suy luận thống kê 1.1.3 Hiểu biết thống kê .5 1.2 Kiến thức thống kê chƣơng trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiểu biết thống kê của học sinh lớp 7 một nghiên cứu hành động (tt) , Hiểu biết thống kê của học sinh lớp 7 một nghiên cứu hành động (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay