Cụ thể hóa tư tưởng dạy học tích hợp qua chủ đề vectơ và hệ thức lượng trong hình học lớp 10 (tt)

17 6 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:51

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐINH THỊ THỦY PHƢƠNG CỤ THỂ HĨA TƢ TƢỞNG DẠY HỌC TÍCH HỢP QUA CHỦ ĐỀ VECTƠ HỆ THỨC LƢỢNG TRONG HÌNH HỌC LỚP 10 Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU Thừa Thiên Huế, năm 2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐINH THỊ THỦY PHƢƠNG CỤ THỂ HĨA TƢ TƢỞNG DẠY HỌC TÍCH HỢP QUA CHỦ ĐỀ VECTƠ HỆ THỨC LƢỢNG TRONG HÌNH HỌC LỚP 10 Chuyên ngành: Lí luận phƣơng pháp dạy học mơn Tốn Demo Version - Select.Pdf SDK Mã số: 60140111 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS ĐÀO TAM Thừa Thiên Huế, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài “Cụ thể hóa tưởng dạy học tích hợp qua chủ đề vectơ hệ thức lượng hình học lớp 10” cơng trình nghiên cứu khoa học thân đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn GS.TS Đào Tam Các số liệu, kết phân tích nêu Luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố Tôi xin cam đoan thơng tin trích dẫn đƣợc sử dụng Luận văn đƣợc rõ nguồn gốc, đảm bảo trích dẫn theo qui định HỌC VIÊN Đinh Thị Thủy Phương Demo Version - Select.Pdf SDK ii LỜI CẢM N Để hồn thành khóa học đề tài nghiên cứu nhận đƣợc quan tâm, giúp đỡ quý báu quý Thầy, Cô Ban Giám hiệu Nhà trƣờng; Khoa Tốn; Phòng Đào tạo Sau đại học - Trƣờng Đại học Sƣ phạm Huế Xin gửi tới q Thầy, Cơ lòng biết ơn chân thành tình cảm q mến Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo GS.TS Đào Tam tận tình hƣớng dẫn, động viên tơi suốt q trình thực đề tài, đồng thời góp nhiều ý kiến q báu cho việc hồn thành Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn em học sinh nhiệt tình tham gia vào thực nghiệm sƣ phạm, nhiệt tình làm nên thành công Luận văn Tôi xin cảm ơn tới gia đình, ngƣời thân, bạn bè đồng nghiệp góp ý, giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Cuối cùng, tơi xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến anh chị em lớp Cao học Lý luận phƣơng pháp dạy học mơn Tốn K25, bạn bè động viên, chia sẽ, giúp đỡ tơi vƣợt qua khó khăn q trình học tập hồn thành tốt Luận văn Demo Version - Select.Pdf SDKđỡ quý báu đó! Một lần xin chân thành cám ơn giúp Huế, ngày 15 tháng 11 năm 2018 HỌC VIÊN Đinh Thị Thủy Phương iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM N iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC HÌNH ix DANH MỤC BẢNG xi MỞ ĐẦU 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỐI TƢỢNG KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU .4 LÝ LUẬN THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC LUẬN VĂN Demo Version Select.Pdf SDK Chương 1: C SỞ LÝ LUẬN- 1.1 DẠY HỌC TÍCH HỢP 1.1.1 Khái niệm tích hợp dạy học tích hợp 1.1.2 Mục đích dạy học tích hợp .7 1.1.3 Đặc điểm dạy học tích hợp .9 1.1.4 Lý tình hình vận dụng DHTH trƣờng phổ thông 11 1.1.5 Các phƣơng thức tích hợp 14 1.2 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO .15 1.2.1 Mơ hình hoạt động học tập trải nghiệm 16 1.2.2 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo chƣơng trình giáo dục phổ thơng 17 1.3 TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC TỐN .19 1.3.1 Tích hợp dạy tốn gì? 19 1.3.2 Một số quan điểm vận dụng DHTH vào dạy học toán .19 1.3.3 Kết hợp phƣơng pháp dạy học tích cực 20 iv 1.3.4 Sự khác biệt tích hợp dạy học mơn tốn so với môn học khác 21 KẾ LUẬN CHƯ NG 26 Chương 2: KHẢO SÁT THỰC TRẠNG 27 2.1 THỰC TRẠNG VỀ VAI TRÒ SỬ DỤNG CỦA VECTƠ HỆ THỨC LƢỢNG 27 2.1.1 Sơ lƣợc vectơ hệ thức lƣợng chƣơng trình sách giáo khoa toán hành .27 2.1.2 Vectơ dạy học vật lý trƣờng phổ thông 27 2.1.3 Vectơ hệ thức lƣợng thực tế 30 2.2 THỰC TRẠNG VIỆC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ VECTƠ HỆ THỨC LƢỢNG Ở HÌNH HỌC LỚP 10 HIỆN NAY 30 2.2.1 Mục tiêu khảo sát 30 2.2.2 Nội dung khảo sát .31 2.2.3 Công cụ khảo sát 31 2.2.4 Nội dung kết khảo sát 31 KẾT LUẬN CHƯ NG 44 Demo Version - Select.Pdf SDK Chương 3: SƯU TẦM XÂY DỰNG MỘT SỐ TÌNH HUỐNG DẠY HỌC TÍCH HỢP THEO CHỦ ĐỀ VECT HỆ THỨC LƯỢNG TRONG HÌNH HỌC 10 45 3.3 TÌNH HUỐNG DẠY HỌC 45 3.1.1 Khái niệm tình dạy học 45 3.1.2 Tình dạy học tích hợp mơn tốn 46 3.2 PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÌNH HUỐNG 46 3.2.1 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng tình dạy học Tốn học trƣờng THPT .47 3.2.2 Quy trình thiết kế tình 53 3.3 MỘT SỐ TÌNH HUỐNG DẠY HỌC TÍCH HỢP THEO CHỦ ĐỀ “VECTƠ HỆ THỨC LƢỢNG” TRONG HÌNH HỌC 10 .55 3.3.1 Tình 1: Tình gợi động hình thành khái niệm phƣơng hƣớng .55 v 3.3.2 Tình 2: Tình tích hợp gợi động hình thành quy tắc hình bình hành .55 3.3.3 Tình 3: Tình gợi động hình thành khái niệm tích vectơ với số 56 3.3.4 Tình 4: Tình gợi động vectơ đối 57 3.3.5 Tình 5: Tình tìm bán kính đĩa cổ 59 3.3.6 Tình 6: Tình đo chiều cao 60 3.3.7 Tình 7: Tình đo chiều rộng khe suối 61 3.3.8 Tình 8: Tình đo chiều cao cột cờ núi 63 3.4 QUY TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHIẾM LĨNH TRI THỨC KHÁI NIỆM THEO ĐỊNH HƢỚNG TÍCH HỢP 64 3.4.1 Quy trình tổ chức 64 3.4.2 Tổ chức hoạt động dạy học chiếm lĩnh tri thức khái niệm khái niệm phƣơng, hƣớng, khái niệm hai vectơ theo định hƣớng tích hợp 65 3.4.3 Tổ chức hoạt động dạy học chiếm lĩnh tri thức khái niệm tổng hai vectơ quy tắc hình bình hành theo định hƣớng tích hợp 68 - Select.Pdf SDKDẠY HỌC CHIẾM LĨNH TRI 3.5 QUYDemo TRÌNHVersion TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỨC ĐỊNH LÝ THEO ĐỊNH HƢỚNG TÍCH HỢP 74 3.5.1 Các bƣớc tổ chức hoạt động dạy học nhằm chiếm lĩnh tri thức tri thức định lý theo định hƣớng tích hợp 74 3.5.2 Phƣơng pháp dạy học định lý Cosin 74 KẾT LUẬN CHƯ NG 80 Chương 4: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 81 4.1 MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 81 4.2 PHƢƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM 81 4.2.1 Chọn mẫu thực nghiệm .81 4.2.2 Phƣơng pháp TNSP 81 4.2.3 Nhiệm vụ TNSP 82 4.3 NỘI DUNG THỰC NGHIỆM .82 4.4 ĐÁNH GÁI KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 82 vi 4.4.1 Căn để đánh giá 82 4.4.2 Cách đánh giá, xếp loại .83 4.5 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 83 4.5.5 Kết định tính .83 4.5.2 Kết định lƣợng .84 4.6 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 87 KẾT LUẬN CHƯ NG 87 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 89 KẾT LUẬN 89 KIẾN NGHỊ 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC Demo Version - Select.Pdf SDK vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Dịch nghĩa DHTH Dạy học tích hợp DHTC Dạy học tích cực ĐC Đối chứng GV Giáo viên HS Học sinh PPDH Phƣơng pháp dạy học MHH Mơ hình hóa THPT Trung học phổ thông TN Thực ngiệm TNSP Thực nghiệm sƣ phạm SGK Sách giáo khoa SPTH Sƣ phạm tích hợp Demo Version - Select.Pdf SDK viii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Mơ hình mạng nhện 14 Hình 1.2 Mơ hình xƣơng cá .15 Hình 1.3 Quá trình hoạt động học tập trải nghiệm 17 Hình 1.4 Quy trình mơ hình hóa tốn học theo PISA 25 Hình 2.1 Vectơ sống .30 Hình 2.2 Bài làm học sinh 39 Hình 2.3 Bài làm học sinh 39 Hình 2.4 Bài làm HS 40 Hình 2.5 Bài làm HS 41 Hình 2.6 Bài làm HS 41 Hình 2.7 Bài làm HS 42 Hình 2.8 Bài làm HS 42 Hình 2.9 Hình minh họa hồ 42 Hình 2.10 Bài làm HS 43 Hình 2.11 Bài làm HS 43 Demo Version - Select.Pdf SDK Hình 3.1 Minh họa tình 55 Hình 3.2 Biểu diễn lực tác dụng 55 Hình 3.3 .56 Hình 3.4 .56 Hình 3.5 Hình minh họa kéo co .57 Hình 3.6 Biểu diễn lực tác dụng .57 Hình 3.7 Minh họa thí nghiệm 58 Hình 3.8 Biểu diễn lực tác dụng vào cân .58 Hình 3.9 Hình ninh họa đĩa 59 Hình 3.10 Hình minh họa đƣợc rào xung quanh .60 Hình 3.11 Xây dựng mơ hình tính tốn 60 Hình 3.12 60 Hình 3.13 Hình minh họa đoạn khe 61 Hình 3.14 62 ix Hình 3.15 Hình minh họa cột cờ đỉnh núi Phai Vệ 63 Hình 3.16 63 Hình 3.17 Minh họa thí nghiệm .65 Hình 3.18 Biểu diễn lực tác dụng 66 Hình 3.19 66 Hình 3.20 67 Hình 3.21 68 Hình 3.22 Hình minh họa thí nghiệm 68 Hình 3.23 Biểu diễn lực 69 Hình 3.24 Biểu diễn lực thay .69 Hình 3.25 69 Hình 3.26 70 Hình 3.27 70 Hình 3.28 72 Hình 3.29 72 Hình 3.30 73 Demo Version - Select.Pdf SDK Hình 3.31 Hình họa hai ngƣời tát nƣớc 73 Hình 3.32 Biểu diễn lực tổng 73 Hình 3.33 Hình minh họa hai ca nô kéo thuyền .74 Hình 3.34 Minh họa thuyền buồm 74 Hình 3.35 75 Hình 3.36 75 Hình 3.37 76 Hình 3.38 76 Hình 3.39 Minh họa hai thuyền 78 Hình 3.40 78 Hình 3.41 78 Hình 3.42 79 x DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1: Kết kiểm tra .84 Bảng 4.2: Bảng tổng hợp tham số .85 Bảng 4.3: Bảng phân bố tần suất theo học sinh 86 Demo Version - Select.Pdf SDK xi MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Chúng ta sống kỷ 21, mặt đời sống ln đòi hỏi cạnh tranh tri thức, ý tƣởng, tƣ duy, tốc độ, lƣợng kiến thức thức làm chủ mà cần tăng lên Trong lại khơng thể k o dài thời gian học tập ngày, k o dài thời gian học tập ngƣời học chƣơng trình giáo dục định hƣớng nội dung chƣa trọng đầy đủ đến chủ thể ngƣời học nhƣ đến khả ứng dụng tri thức học tình thực tiễn Do u cầu đặt phải thay đổi phƣơng pháp dạy học để cho thời gian ngắn ngƣời học tiếp nhận đƣợc thơng tin nhất, thiết thực đáp ứng đƣợc nhu cầu đời sống xã hội thời đại Tích hợp xu dạy học đại đƣợc quan tâm nghiên cứu, áp dụng vào nhà trƣờng nhiều nƣớc giới Ở nƣớc ta, từ thập niên 90 kỉ XX trở lại đây, việc kết nối hệ thống tri thức thơng qua đƣờng dạy học tích hợp nhằm rút gần khoảng cách nhƣ xây dựng cộng hƣởng Demo - Select.Pdf môn khoa Version học khoa học vớiSDK sống Tuy nhiên, vấn đề xây dựng mơn học tích hợp với mức độ khác đƣợc tập trung nghiên cứu, thử nghiệm áp dụng vào trƣờng phổ thông, chủ yếu bậc Tiểu học, cấp trung học sở gần áp dụng vào việc thiết kế chƣơng trình, lập kế hoạch tổ chức đào tạo cấp học phổ thông Theo Xavier Roegiers, “Sƣ phạm tích hợp quan niệm q trình học tập góp phần hình thành học sinh lực rõ ràng, có dự tính trƣớc điều cần thiết cho học sinh, nhằm phục vụ cho trình học tập tƣơng lai nhằm hòa nhập học sinh vào sống lao động Nhƣ vậy, sƣ phạm tích hợp nhằm làm cho q trình học tập có ý nghĩa”.[15] Theo Phạm Văn Lập, “Tích hợp có nghĩa kiến thức, kỹ học đƣợc môn học này, phần môn học đƣợc sử dụng nhƣ công cụ để nghiên cứu học tập môn học khác, phần khác mơn học.”[12] Dạy học tích hợp hƣớng mà Bộ Giáo dục Đào tạo kì vọng để thiết kế nội dung giáo dục phổ thông nhằm giảm số môn học bắt buộc, tăng số môn học tự chọn rèn luyện kỹ cho học sinh theo Đề án Đổi tồn diện Nhƣng tích hợp kết hợp kiến thức liên mơn học sinh phải tiếp thu khối lƣợng kiến thức lớn nhƣ tăng tải khơng giảm tải Nhƣ phải thay đổi nội dung phƣơng pháp dạy cho khơi dậy niềm say mê hứng thú học tập ngƣời học, em tiếp thu tri thức cách tự nhiên vấn đề tải đƣợc giải Cùng quan điểm trên, nguyên Bộ trƣởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phạm Minh Hạc cho việc gộp lại để giảm số môn không đồng nghĩa với giảm tải “Vấn đề chỗ sử dụng dung lƣợng kiến thức để đạt mục tiêu giáo dục hình thành đƣợc kỹ cho ngƣời học” - ông Hạc nói Thiết nghĩ tổ chức q trình dạy học theo tinh thần dạy học tích hợp chủ đề định hƣớng thích hợp với chƣơng trình, nội dung, cách thức tổ chức trình dạy học nay, góp phần tạo mơi trƣờng học tập tốt, thuận lợi giúp học sinh tham gia tích cực vào học, làm cho lớp học động, học sinh dễ dàng ghi nhận kiến thức cách có hệ thống, khơng nhồi nhét, - Select.Pdf q tải HơnDemo thế, dạyVersion học tích hợp chủ đề từngSDK bƣớc khơi dậy khả tự học tiềm ẩn học sinh, tiến tới chỗ hình thành cho em có phong cách biết tự học nơi, lúc, nâng cao tính tích cực, sáng tạo, tự lực tìm mà học ngƣời học, góp phần hình thành học sinh lực rõ ràng, có dự tính trƣớc điều cần thiết cho học sinh, nhằm phục vụ cho trình học tập tƣơng lai nhằm hòa nhập học sinh vào sống lao động Chủ đề “vectơ hệ thức lƣợng” chƣơng trình THPT có vị trí quan trọng Trong chƣơng trình Hình học 10, chủ đề “vectơ hệ thức lƣợng” gần nhƣ xuyên suốt chƣơng trình đƣợc phân phối hai chƣơng, chƣơng vectơ chƣơng Tích vơ hƣớng hai veto ứng dụng, ngồi len lỏi xuất chƣơng trình Vật lý đời sống ngày Vì thơng qua việc dạy Tốn tích hợp kiến thức Vật lý đời sống vào chủ đề “Vectơ hệ thức lƣợng” góp phần giảm thời gian học nhƣng đủ lƣợng kiến thức mà ngƣời học cẩn tiếp thu góp phần khơng nhỏ việc phát triển tƣ nhận thức, kỹ toán học cho học sinh THPT Do chúng tơi chọn đề tài “Cụ thể hóa tưởng dạy học tích hợp qua chủ đề vectơ hệ thức lượng hình học lớp 10” để nghiên cứu MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu hệ thống quan điểm lý luận dạy học tích hợp áp dụng dạy học Toán để thiết kế phƣơng án dạy học chủ đề “vectơ hệ thức lƣợng” hình học 10 Cụ thể nhƣ sau: - Nghiên cứu sở lí luận đề tài: + Dạy học tích cực dạy học tích hợp + Nghiên cứu tài liệu khoa học cần thiết để hiểu sâu sắc nội dung kiến thức chủ đề “vectơ hệ thức lƣợng” hình học 10 + Tích hợp kiến thức Vật lý thực tế đời sống nhƣ kiến thức Toán xây dựng lên chủ đề “vectơ hệ thức lƣợng” hình học lớp 10 - Thiết kế số tình dạy học tích hợp theo chủ đề “vectơ hệ thức lƣợng” hình học lớp 10 - Tiến hành thực nghiệm sƣ phạm nhằm đánh giá tính khả thi phƣơng Demo Version - Select.Pdf SDK án dạy học thiết kế - Rút nhận x t sơ đánh giá hiệu phƣơng án dạy học việc dạy học tích hợp chủ đề “vectơ hệ thức lƣợng” CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Câu hỏi Chủ đề vectơ hệ thức lƣợng tam giác hình học 10 tích hợp với nội dung nào? Vai trò chức nghĩa nhƣ thực tiễn sống khoa học khác Câu hỏi Trong thể chế dạy học toán trƣờng phổ thông, vectơ hệ thức lƣợng tam giác hình học 10 đƣợc trình bày nhƣ nào? Vấn đề tích hợp đƣợc thể sao? Câu hỏi Cần xây dựng tình dạy học theo chủ đề vectơ hệ thức lượng hình học 10 theo quan điểm tích hợp nhƣ nhằm bổ sung đầy đủ nghĩa tri thức cho việc học tập môn khoa học khác đồng thời nâng cao lực tốn học phổ thơng cho học sinh ĐỐI TƯỢNG KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU - Đối tƣợng nghiên cứu: Nghiên cứu thiết kế tổ chức cho học sinh hoạt động theo dạng tình tích hợp để làm bật tƣ tƣởng cụ thể hóa quan điểm dạy học tích hợp theo chủ đề “vectơ hệ thức lƣợng” hình học lớp 10 - Khách thể nghiên cứu: Việc dạy học tích hợp chủ đề “vectơ hệ thức lƣợng” chƣơng trình Hình học lớp 10 - Phạm vi nghiên cứu: Quá trình dạy học chủ đề “vectơ hệ thức lƣợng” chƣơng trình Hình học lớp 10 theo quan điểm tích hợp LÝ LUẬN THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU - Nếu thiết kế đƣợc phƣơng án dạy học tích hợp chủ đề “vectơ hệ thức lƣợng” khơng bồi dƣỡng cho học sinh tính tích cực học tập, lực sáng tạo tự lực chiếm lĩnh kiến thức, mà nhận thấy mối liên hệ kiến thức sống - Coi trọng hoạt động trải nghiệm học sinh để làm bật tƣ tƣởng cụ thể hóa tích hơp Luận văn Trong hoạt động thực nghiệm làm bật tƣ tƣởng qua đánh giá định tính hoạt động tích hợp học sinh Version - Select.Pdf PHƯDemo NG PHÁP NGHIÊN CỨU SDK Luận văn sử dụng số phƣơng pháp nghiên cứu sau: - Sƣu tầm, đọc tài liệu, nghiên cứu tài liệu khoa học về: dạy học tích cực, dạy học tích hợp chủ đề “vectơ hệ thức lƣợng” Hình học 10 - Quan sát, điều tra - khảo sát phiếu hỏi, tổng kết kinh nghiệm, tham vấn chuyên gia - Tiến hành dạy học thực nghiệm Từ phân tích, so sánh hoạt động nhận thức, kết học tập học sinh lớp đối chứng lớp thực nghiệm - Định lƣợng, định tính, thống kê phân tích thống kê Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU Kết nghiên cứu Luận văn đƣợc mong đợi góp phần: - Ý nghĩa lí luận đề tài + Hệ thống hóa đƣợc sở lí luận cách thiết kế phƣơng án dạy học tích hợp theo chủ đề - Ý nghĩa thực tiễn đề tài: + Cụ thể hóa đƣợc tƣ tƣởng dạy học tích hợp vào chủ đề vectơ hệ thức lƣợng hình học 10 + Phát triển cho học sinh lực kết nối tri thức toán học với bối cảnh thực tiễn nhằm giải thành cơng tốn thực tế + Cách dạy học tích hợp chủ đề “vectơ hệ thức lƣợng” hình học 10 đem lại hứng thú học tập nhận thấy mối liên hệ kiến thức sống học sinh phổ thơng CẤU TRÚC LUẬN VĂN Ngồi phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục Luận văn đƣợc trình bày chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận Chƣơng 2: Khảo sát thực trạng Chƣơng 3: Sƣu tầm xây dựng số tình dạy học tích hợp theo chủ đề vectơ hệ thức lƣợng Hình học 10 Chƣơng 4: Thực nghiệm sƣ phạm Demo Version - Select.Pdf SDK ... theo chủ đề vectơ hệ thức lƣợng” hình học lớp 10 - Khách thể nghiên cứu: Việc dạy học tích hợp chủ đề vectơ hệ thức lƣợng” chƣơng trình Hình học lớp 10 - Phạm vi nghiên cứu: Quá trình dạy học chủ. .. kiến thức chủ đề vectơ hệ thức lƣợng” hình học 10 + Tích hợp kiến thức Vật lý thực tế đời sống nhƣ kiến thức Toán xây dựng lên chủ đề vectơ hệ thức lƣợng” hình học lớp 10 - Thiết kế số tình dạy. .. luận đề tài + Hệ thống hóa đƣợc sở lí luận cách thiết kế phƣơng án dạy học tích hợp theo chủ đề - Ý nghĩa thực tiễn đề tài: + Cụ thể hóa đƣợc tƣ tƣởng dạy học tích hợp vào chủ đề vectơ hệ thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Cụ thể hóa tư tưởng dạy học tích hợp qua chủ đề vectơ và hệ thức lượng trong hình học lớp 10 (tt) , Cụ thể hóa tư tưởng dạy học tích hợp qua chủ đề vectơ và hệ thức lượng trong hình học lớp 10 (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay