Cộng hưởng cyclotron phonon giam giữ trong giếng lượng tử thế bán tam giác (tt)

13 10 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:51

✣❸■ ❍➴❈ ❍❯➌ ❚❘×❮◆● ✣❸■ ❍➴❈ ❙× P❍❸▼ ◆●❯❨➍◆ ❚❍➚ ❱❹◆ ❈❐◆● ❍×Ð◆● ❈❨❈▲❖❚❘❖◆ ✲ P❍❖◆❖◆ ●■❆▼ ●■Ú ❚❘❖◆● ●■➌◆● ìẹ ị ị ❚❍❯❨➌❚ ❱⑨ ❱❾❚ ▲Þ ❚❖⑩◆ ▼➣ sè Demo✿ Version ✽✹✹✵✶✵✸- Select.Pdf SDK ▲❯❾◆ ❱❿◆ ❚❍❸❈ ❙➒ ❱❾❚ ▲Þ ❚❍❊❖ ✣➚◆❍ ì ữớ ữợ P ▲➊ ✣➐◆❍ ❚❤ø❛ ❚❤✐➯♥ ❍✉➳✱ ♥➠♠ ✷✵✶✽ ✐ ▲❮■ ❈❆▼ ✣❖❆◆ ❚æ✐ ①✐♥ ❝❛♠ ✤♦❛♥ ✤➙② ❧➔ ❝æ♥❣ tr➻♥❤ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❝õ❛ r✐➯♥❣ tæ✐✱ ❝→❝ sè ❧✐➺✉ ✈➔ ❦➳t q✉↔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ♥➯✉ tr♦♥❣ ❧✉➟♥ ✈➠♥ ❧➔ tr✉♥❣ t❤ü❝✱ ✤÷đ❝ ỗ t sỷ ữ tø♥❣ ✤÷đ❝ ❝ỉ♥❣ ❜è tr♦♥❣ ❜➜t ❦ý ♠ët ❝ỉ♥❣ tr➻♥❤Version ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ♥➔♦ ❦❤→❝✳SDK Demo - Select.Pdf ❍✉➳✱ t❤→♥❣ ✾ ♥➠♠ ✷✵✶✽ ❚→❝ ❣✐↔ ❧✉➟♥ ✈➠♥ ◆❣✉②➵♥ ❚❤à ❱➙♥ ✐✐ ▲❮■ ❈❷▼ ❒◆ ❍♦➔♥ t❤➔♥❤ ❧✉➟♥ ✈➠♥ tèt ♥❣❤✐➺♣ ♥➔②✱ tỉ✐ ①✐♥ ❜➔② tä ❧á♥❣ ❜✐➳t ì♥ s➙✉ s➢❝ ✤➳♥ t❤➛② ❣✐→♦ ✲ P●❙✳ ❚❙✳ ▲➯ ✣➻♥❤ ✤➣ t➟♥ t➻♥❤ ữợ ú ù tổ tr sốt q tr t❤ü❝ ❤✐➺♥ ❧✉➟♥ ✈➠♥ ♥➔②✳ ❚æ✐ ①✐♥ ❝❤➙♥ t❤➔♥❤ ❝→♠ ỡ t ỵ P❤á♥❣ ✣➔♦ t↕♦ s❛✉ ✣↕✐ ❤å❝ ✲ ❚r÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ❙÷ ♣❤↕♠✱ ✣↕✐ ❤å❝ ❍✉➳ ✤➣ ❣✐ó♣ ✤ï ✈➔ t↕♦ ✤✐➲✉ ❦✐➺♥ t❤✉➟♥ ❧đ✐ ❝❤♦ tỉ✐ tr♦♥❣ s✉èt q✉→ tr➻♥❤ ❤å❝ t➟♣ ✈ø❛ q✉❛✳ ❳✐♥ ❝❤➙♥ t❤➔♥❤ ❝→♠ ì♥ ❝→❝ t ỵ ỵ tt t ỵ t õ rữớ ❤å❝ ❙÷ ♣❤↕♠✱ ✣↕✐ ❤å❝ ❍✉➳✱ ❣✐❛ ✤➻♥❤ ✤➣ ❧✉ỉ♥ ✤ë♥❣ ✈✐➯♥ ❣✐ó♣ ✤ï tỉ✐ tr♦♥❣ s✉èt t❤í✐ ❣✐❛♥ ❤å❝ t➟♣ ✈➔ t❤ü❝Demo ❤✐➺♥ ❧✉➟♥ ✈➠♥✳- Select.Pdf SDK Version ❍✉➳✱ t❤→♥❣ ✾ ♥➠♠ ✷✵✶✽ ❚→❝ ❣✐↔ ❧✉➟♥ ✈➠♥ ◆❣✉②➵♥ ❚❤à ❱➙♥ ✐✐✐ ▼Ư❈ ▲Ư❈ ❚r❛♥❣ ♣❤ư ❜➻❛ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✐ ▲í✐ ❝❛♠ ✤♦❛♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✐✐ ▲í✐ ❝↔♠ ì♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✐✐✐ ▼ö❝ ❧ö❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶ ❉❛♥❤ ♠ö❝ ❝→❝ ỗ t ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶ ▼Ð ✣❺❯ ◆❐■ ❉❯◆● ❈❤÷ì♥❣ ✶✳ ❚✃◆● ◗❯❆◆ ❱➋ ❇⑩◆ ❉❼◆ ❍❆■ ❈❍■➋❯ ❱⑨ ●■➌◆● ▲×Đ◆● ❚Û ✶✳✶✳ ❚ê♥❣ q✉❛♥ ✈➲ ❜→♥ ❞➝♥ t❤➜♣ ❝❤✐➲✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶ ✶✳✷✳ ❚ê♥❣ q✉❛♥ ✈➲ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✷ Demo Version - Select.Pdf SDK ✶✳✷✳✶✳ ◆➠♥❣ ❧÷đ♥❣✱ ❤➔♠ sâ♥❣ ❝õ❛ ❡❧❡❝tr♦♥ tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ tr♦♥❣ tr÷í♥❣ ❤đ♣ ❝❤÷❛ ❝â ✈➔ ❝â ♠➦t ❝õ❛ tø tr÷í♥❣ t➽♥❤ ✳ ✳ ✳ ✶✷ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✻ ✶✳✸✳✶✳ ▼æ ❤➻♥❤ s❧❛❜ ♠♦❞❡ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✻ ✶✳✸✳✷✳ ▼æ ❤➻♥❤ ❣✉✐❞❡❞ ♠♦❞❡ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✻ ✶✳✸✳✸✳ ▼æ ❤➻♥❤ ❍✉❛♥❣ ✲ ❩❤✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✼ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✽ ✷✳✶✳ P❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ♥❤✐➵✉ ❧♦↕♥ ♣❤ư t❤✉ë❝ t❤í✐ ❣✐❛♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✽ ✷✳✶✳✶✳ ❚ê♥❣ q✉❛♥ ✈➲ ♥❤✐➵✉ ❧♦↕♥ ❦❤æ♥❣ ❞ø♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✽ ✶✳✸✳ ❈→❝ ♠ỉ ❤➻♥❤ ❣✐❛♠ ❣✐ú ♣❤♦♥♦♥ tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ì P ìẹ ữỡ ữủ tỷ ữợ t ❝õ❛ ♥❤✐➵✉ ❧♦↕♥ ♣❤ư t❤✉ë❝ t❤í✐ ❣✐❛♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶ ✶✾ ✷✳✷✳ ❍➺ sè ❤➜♣ t❤ư sâ♥❣ ✤✐➺♥ tø ❞♦ t÷ì♥❣ t→❝ ❡❧❡❝tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ q✉❛♥❣ ❞å❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✸ ✷✳✷✳✶✳ ❍❛♠✐t♦♥✐❛♥ t÷ì♥❣ t→❝ ✷✸ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✳✷✳✷✳ ❍➺ sè ❤➜♣ t❤ư sâ♥❣ ✤✐➺♥ tø ❈❤÷ì♥❣ ✸✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✸ ✳ ✳ ✸✻ ❑➌❚ ◗❯❷ ❚➑◆❍ ❙➮ ❱⑨ ❚❍❷❖ ▲❯❾◆ ✸✳✶✳ ✣✐➲✉ ❦✐➺♥ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✕ ♣❤♦♥♦♥ tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✳✷✳ P❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ Pr♦❢✐❧❡ ✤➸ ①→❝ ✤à♥❤ ✤ë rë♥❣ ✈↕❝❤ ♣❤ê ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✻ ✸✼ ✸✳✸✳ ❈ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ ❣✐❛♠ ❣✐ú tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû t❤➳ t❛♠ ❣✐→❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✾ ✸✳✹✳ ❙ü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ✤ë rë♥❣ ♣❤ê ✈➔♦ ♥❤✐➺t ✤ë ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✵ ✸✳✺✳ ❙ü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ✤ë rë♥❣ ♣❤ê ✈➔♦ tø tr÷í♥❣ ✹✷ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✳✻✳ ❙ü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ✤ë rë♥❣ ♣❤ê ✈➔♦ ❜✐➯♥ ✤ë ✤✐➺♥ tr÷í♥❣ ✳ ✳ ✳ ✹✹ ❑➌❚ ▲❯❾◆ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ - ✳Select.Pdf ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ SDK ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ Demo Version ✹✼ ❚⑨■ ▲■➏❯ ❚❍❆▼ ❑❍❷❖ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✽ P❍Ö ▲Ö❈ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ P✳✶ ✷ ❉❆◆❍ ▼Ö❈ ❈⑩❈ ❍➐◆❍ ❱⑨ ✣➬ ❚❍➚ ❍➻♥❤ ✶✳✶ ❍➔♠ ❆✐r② ❆✐✭①✮ ✈➔ ❇✐✭①✮✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ỗ t❤à ❝õ❛ ❤➔♠ ❆✐r② ❝❤✉➞♥ ❤â❛ ❆✐✭✵✮❂✶✱ ✈ỵ✐ ✻ ❣✐→ trà ♥❣❤✐➺♠ ❦❤æ♥❣ ✤➛✉ t✐➯♥✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ❍➻♥❤ ✷✳✶ f (t, ω) = sin2 (ωf i t/2) /f2 i ỗ t tr õ t ❤✐➺✉ ω ≡ ωf i t❤❡♦ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✶ ω✳ ✷✷ ❙ü ♣❤→t ①↕ ✈➔ ❤➜♣ t❤ö ♠ët ♣❤♦t♦♥ ❝â ♥➠♥❣ ❧÷đ♥❣ ❍➻♥❤ ✸✳✶ ▼✐♥❤ ❤å❛ sü ①→❝ ✤à♥❤ ✤ë rë♥❣ ✈↕❝❤ ♣❤ê ❜➡♥❣ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ Pr♦❢✐❧❡✳ ✶✾ ωf i ỗ t sỹ ❞à❝❤ ❝❤✉②➸♥ ❝õ❛ ❝→❝ ♠ù❝ ♥➠♥❣ ❧÷đ♥❣ ❞♦ ↔♥❤ ❤÷ð♥❣ ❝õ❛ ♥❤✐➵✉ ❧♦↕♥ ❦❤æ♥❣ ❞ø♥❣✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ❍➻♥❤ ✷✳✷ ✶✸ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✽ ❙ü ♣❤ư t❤✉ë❝ ❝õ❛ ❤➺ sè ❤➜♣ t❤ư ✈➔♦ ♥➠♥❣ ❧÷đ♥❣ Demo Version - Select.Pdf SDKtû ♣❤♦t♦♥ Ω tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ t❤➳ t❛♠ ❣✐→❝ tr♦♥❣ tr÷í♥❣ ❤đ♣ ♣❤♦♥♦♥ ❣✐❛♠ ❣✐ú ✭✤÷í♥❣ ♠➔✉ ①❛♥❤ ❧✐➲♥ ♥➨t✮ ✈➔ ♣❤♦♥♦♥ ❦❤è✐ ✭✤÷í♥❣ ♠➔✉ ✤ä ựt t t T = 300 ỗ t E0 = 107 ❱✴♠✱ B = 15 ❚✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✾ ❙ü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ❤➺ sè ❤➜♣ t❤ư ✈➔♦ ♥➠♥❣ ❧÷đ♥❣ ♣❤♦✲ t♦♥ t↕✐ ✤➾♥❤ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ Ω = 62.18 ♠❡❱ ✤è✐ ✈ỵ✐ ♣❤♦♥♦♥ ❣✐❛♠ ❣✐ú t↕✐ ❝→❝ ❣✐→ trà ❦❤→❝ ♥❤❛✉ ❝õ❛ ♥❤✐➺t ✤ë ✤❡♥✮✱ T = 275 T = 250❑✿ ✭✤÷í♥❣ ❧✐➲♥ ♥➨t ♠➔✉ ❑✿ ✭✤÷í♥❣ ✤ùt ♥➨t ♠➔✉ ①❛♥❤✮✱ T = 300 ❑✿ ✭✤÷í♥❣ ❝❤➜♠ ❝❤➜♠ ♠➔✉ ✤ä✮✱ tr♦♥❣ tr÷í♥❣ ❤đ♣ B = 15 ❚✱ E0 = 107 ❱✴♠✳ ✸ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ỗ t ❙ü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ✤ë rë♥❣ ✈↕❝❤ ♣❤ê ❝õ❛ ✤➾♥❤ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ ✈➔♦ ♥❤✐➺t ✤ë tr♦♥❣ tr÷í♥❣ ❤đ♣ ♣❤♦♥♦♥ ❣✐❛♠ ❣✐ú ✭✤÷í♥❣ ❤➻♥❤ trá♥ ♠➔✉ ①❛♥❤✮ ✈➔ ố ữớ ọ ỗ t ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✷ ❙ü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ❤➺ sè ❤➜♣ t❤ư ✈➔♦ ♥➠♥❣ ❧÷đ♥❣ ♣❤♦✲ t♦♥ t↕✐ ữ tr ố ợ ổ ♣❤♦♥♦♥ ❣✐❛♠ ❣✐ú t↕✐ ❝→❝ ❣✐→ trà ❦❤→❝ ♥❤❛✉ ❝õ❛ tø tr÷í♥❣ B = 14 B ✿ B = 12 ❚ ✭✤÷í♥❣ ♥➨t ❧✐➲♥ ♠➔✉ ✤❡♥✮✱ ❚ ✭✤÷í♥❣ ❣↕❝❤ ❣↕❝❤ ữớ ọ ợ T = 300 ỗ t B = 16 E0 = 107 ❱✴♠✱ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✸ ❙ü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ✤ë rë♥❣ ✈↕❝❤ ♣❤ê ♣❤ư t❤✉ë❝ ✈➔♦ tø tr÷í♥❣ ❝❤♦ tr÷í♥❣ ❤đ♣ ♣❤♦♥♦♥ ❣✐❛♠ ❣✐ú ✭✤÷í♥❣ ❤➻♥❤ trá♥ ♠➔✉ ①❛♥❤✮ ✈➔ ♣❤♦♥♦♥ ❦❤è✐ Demo Version - Select.Pdf SDK ♠➔✉ ✤ä✮✳ ỗ t ữớ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✸ ❙ü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ❤➺ sè ❤➜♣ t❤ö ✈➔♦ ♥➠♥❣ ❧÷đ♥❣ ♣❤♦✲ t♦♥ ❝õ❛ ✤➾♥❤ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ ✤è✐ ✈ỵ✐ ♠ỉ ❤➻♥❤ ♣❤♦♥♦♥ ❣✐❛♠ ❣✐ú t↕✐ ❝→❝ ❣✐→ trà ❦❤→❝ ♥❤❛✉ ❝õ❛ ❜✐➯♥ ✤ë ✤✐➺♥ tr÷í♥❣✿ E0 = 1.0 ì 107 ữớ E0 = 1.2 ì 107 ❱✴♠ ✭✤÷í♥❣ ♠➔✉ ①❛♥❤ ✤ùt ♥➨t✮ ✈➔ E0 = 1.4 × 107 ❱✴♠ ✭✤÷í♥❣ ♠➔✉ ✤ä ❝❤➜♠ ❝❤➜♠✮✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ♠➔✉ ✤❡♥ t ỗ t ỹ tở ✤ë rë♥❣ ✈↕❝❤ ♣❤ê ❝õ❛ ✤➾♥❤ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ ✈➔♦ ❜✐➯♥ ✤ë ✤✐➺♥ tr÷í♥❣ tr♦♥❣ tr÷í♥❣ ❤đ♣ ♣❤♦♥♦♥ ❣✐❛♠ ❣✐ú ✭✤÷í♥❣ ❤➻♥❤ trá♥ ♠➔✉ ①❛♥❤✮ ✈➔ ♣❤♦♥♦♥ ❦❤è✐ ✭✤÷í♥❣ ❤➻♥❤ ✈✉ỉ♥❣ ♠➔✉ ✤ä✮✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ Demo Version - Select.Pdf SDK ✺ ✹✺ ▼Ð t r ỳ ❣➛♥ ✤➙② ✤➣ ❝â sü q✉❛♥ t➙♠ ✤→♥❣ ❦➸ tr♦♥❣ ✈✐➺❝ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❝→❝ t➼♥❤ ❝❤➜t q✉❛♥❣ ❤å❝ ❝õ❛ ❝➜✉ tró❝ ❜→♥ ❞➝♥ ❤❛✐ ❝❤✐➲✉ ✤➦t tr♦♥❣ tr÷í♥❣ ♥❣♦➔✐✳ ❈ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ tr♦♥❣ ❤✐➺✉ q✉❛♥❣ tø ✤➣ ✤÷đ❝ ❝❤ù♥❣ ♠✐♥❤ ❧➔ ♠ët ❦➽ t❤✉➟t ❤ú✉ ➼❝❤ ✤➸ t❤✉ t❤æ♥❣ t✐♥ trü❝ t✐➳♣ ✈➲ ❦❤è✐ ❧÷đ♥❣ ❤✐➺✉ ❞ư♥❣✱ t➼♥❤ ♣❤✐ ♣❛r❛❜♦❧ ❝õ❛ ✈ò♥❣ ❞➝♥ ✈➔ ✈ò♥❣ ❤â❛ trà✳ ❚r♦♥❣ ❝➜✉ tró❝ ●❛❆s✴❆❧●❛❆s✱ ❞♦ t➼♥❤ ❝❤➜t ♣❤➙♥ ❝ü❝ ❝õ❛ ✈➟t ❧✐➺✉✱ sü t→♥ ①↕ ❡❧❡❝tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ q✉❛♥❣ ✤â♥❣ ✈❛✐ trá ❝❤õ ②➳✉ ❤ì♥ ❝ì ❝❤➳ t→♥ ①↕ ❦❤→❝ ❝❤➥♥❣ ❤↕♥ ♥❤÷ t→♥ ①↕ ❡❧❡❝tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ q✉❛♥❣ ❦❤æ♥❣ ♣❤➙♥ ❝ü❝✳ ▼ët ❤✐➺✉ ù♥❣ q✉❛♥ trå♥❣ ❧✐➯♥ q✉❛♥ ✤➳♥ q✉→ tr➻♥❤ t÷ì♥❣ t→❝ ❡❧❡❝tr♦♥ ✕ ♣❤♦♥♦♥ tr♦♥❣ tø tr÷í♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ❧➔ sü ❞à❝❤ ❝❤✉②➸♥ ❝õ❛ ❡❧❡❝tr♦♥ ✈ỵ✐ sü trđ Demo Version - Select.Pdf SDK ❣✐ó♣ ❝õ❛ ♣❤♦♥♦♥✳ ❚r♦♥❣ ❜→♥ ❞➝♥ ❦❤è✐ ❇❛ss ✈➔ ▲❡✈✐♥s♦♥ ❬✼❪✱ ❊♥❝❦✱ ❙❛❧❡❤ ✈➔ ❋❛♥ ❬✶✸❪✱ ❏♦❤♥s♦♥ ✈➔ ❉✐❝❦❡② ❬✶✻❪✱ ❘②♥♥❡ ✈➔ ❙♣❡❝t♦r ❬✷✸❪ ✤➣ ❝❤ù♥❣ ♠✐♥❤ t➛♠ q✉❛♥ trå♥❣ ❝õ❛ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ❝â sü trđ ❣✐ó♣ ❝õ❛ ♣❤♦♥♦♥ ✭P❆❈❘✮ ❤❛② ❝á♥ ❣å✐ ❧➔ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥✳ ❚✉② ♥❤✐➯♥✱ ✈✐➺❝ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ tr♦♥❣ ❝➜✉ tró❝ ❜→♥ ❞➝♥ ❤❛✐ ❝❤✐➲✉ t ữủ ú ỵ r trú ữ ss sü ❣✐❛♠ ❣✐ú ❝õ❛ ❡❧❡❝tr♦♥ ●❛❆s ❞➝♥ ✤➳♥ sü ❤➻♥❤ t❤➔♥❤ ❝õ❛ ❦❤➼ ❡❧❡❝tr♦♥ ❝❤✉➞♥ ❤❛✐ ❝❤✐➲✉ ✭◗✷❉✮ tr♦♥❣ ✤â tr t ữỡ ổ õ ợ ợ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ❜à ❧÷đ♥❣ tû ❤â❛✳ ❑❤✐ ✤➦t tø trữớ ổ õ ợ ợ t ú tr tr t t õ ợ tứ trữớ ❜à ❧÷đ♥❣ tû ❤â❛ t❤➔♥❤ ❝→❝ ♠ù❝ ▲❛♥❞❛✉✳ ❙ü ❧÷đ♥❣ tû ❤â❛ ♥➠♥❣ ❧÷đ♥❣ ❝õ❛ ✻ ❡❧❡❝tr♦♥ t↕♦ r❛ ❝→❝ t➼♥❤ ❝❤➜t t❤ó ✈à ❝õ❛ ❤➺ ❡❧❡❝tr♦♥ ❝❤✉➞♥ ❤❛✐ ❝❤✐➲✉✳ ✣➸ ❤✐➸✉ rã ❤ì♥ sü t÷ì♥❣ t→❝ ❡❧❡❝tr♦♥ ✕ ♣❤♦♥♦♥ tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ✤✐➲✉ q✉❛♥ trå♥❣ ❧➔ ♣❤↔✐ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ ❦❤✐ ❡❧❡❝tr♦♥ ❜à t→♥ ①↕ ❜ð✐ ❝→❝ ♣❤♦♥♦♥ q✉❛♥❣ ❣✐❛♠ ❣✐ú ✈➔ ♣❤♦♥♦♥ ❜➲ ♠➦t✳ ●➛♥ ✤➙② ❍❛✐✱ P❡❡t❡rs ✈➔ ❉❡✈r❡❡s❡ ❬✶✹❪ ✤➣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ↔♥❤ ❤÷ð♥❣ ❝õ❛ ❝→❝ ♠♦❞❡ ♣❤♦♥♦♥ q✉❛♥❣ ❞å❝ ▲❖ ✈➔ ❝→❝ ♠♦❞❡ ♣❤♦♥♦♥ ❣✐❛♠ ❣✐ú ♠æ t↔ ❜ð✐ ♠ët ổ r ữ r t sè ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ♣♦❧❛r♦♥ ✕ ❝②❝❧♦tr♦♥ ❝➜✉ tró❝ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ●❛❆s✴❆❧❆s ❜➡♥❣ ❝→❝❤ sû ❞ö♥❣ ❤➺ ❤➻♥❤ t❤ù❝ ❤➔♠ ♥❤ỵ ✈➔ t❤➜② r➡♥❣ ❝→❝ ♠♦❞❡ ♣❤♦♥♦♥ ❜➲ ♠➦t ↔♥❤ ❤÷ð♥❣ ✤➳♥ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ tø ✲ ♣♦❧❛r♦♥ ✤→♥❣ ❦➸ ð ❣➛♥ t➛♥ sè ♣❤♦♥♦♥ q✉❛♥❣ ❝❤♦ ❝→❝ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ss s tr ởt ỵ tt ✈➲ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû sû ❞ö♥❣ ❦ÿ t❤✉➟t ♥❤✐➵✉ ❧♦↕♥✳ ❑ÿ t❤✉➟t ♥➔② ✤➣ ✤÷đ❝ sû ❞ư♥❣ t❤➔♥❤ ❝ỉ♥❣ tr♦♥❣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ ✤è✐ ✈ỵ✐ ❜→♥Demo ❞➝♥ ❦❤è✐ ✈➔ sü -❤➜♣ t❤ư ❤↕t t↔✐ tü ❞♦ tr♦♥❣ ❝→❝ ❝➜✉ tró❝ t❤➜♣ Version Select.Pdf SDK ❝❤✐➲✉✳ ▼ët ❧đ✐ t❤➳ ❝õ❛ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ♥➔② ❧➔ sü ✤ì♥ ❣✐↔♥ ❝õ❛ ♥â s♦ ✈ỵ✐ t t ỹ tr ỵ tt ự t t➼♥❤✳ ❈→❝ t➼♥❤ t♦→♥ ❞ü ✤♦→♥ ❝â sü ①✉➜t ❤✐➺♥ ❝→❝ ✤➾♥❤ tr♦♥❣ ♣❤ê q✉❛♥❣ tø ❞♦ ❞à❝❤ ❝❤✉②➸♥ ❣✐ú❛ ❝→❝ ♠ù❝ ▲❛♥❞❛✉ ❞➝♥ ✤➳♥ sü ♣❤→t ①↕ ❤♦➦❝ ❤➜♣ t❤ư ♣❤♦♥♦♥ ❜➯♥ ❝↕♥❤ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ t❤ỉ♥❣ t❤÷í♥❣✳ ▼➦❝ ❞ò ♠ỉ ❤➻♥❤ ❍✉❛♥❣ ✕ ❩❤✉ ✭❍❩✮ ✤÷đ❝ ❝❤➜♣ ♥❤➟♥ ✤➸ ♠ỉ t↔ tèt sü t÷ì♥❣ t→❝ ❡❧❡❝tr♦♥✲ ♣❤♦♥♦♥ ❣✐❛♠ ❣✐ú tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû✱ ❝→❝ ❦➳t q✉↔ t➼♥❤ sè ❝❤♦ ❝→❝ ♠♦❞❡ ❣✐❛♠ ❣✐ú ✤÷đ❝ ♠ỉ t↔ ❜➡♥❣ ❝→❝ ♠♦❞❡ s❧❛❜ ❝õ❛ ❋✉❝❤s✲❑❧✐❡✇❡r ✈➔ ♠æ ❤➻♥❤ ♠♦❞❡ ❣✉✐❞❡❞ ❝õ❛ ữủ q t é ữợ t tr ỳ ♥➠♠ ❣➛♥ ✤➙②✱ ✤➣ ❝â ♠ët sè ❝æ♥❣ tr➻♥❤ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✈➲ ❝→❝ ❤✐➺♥ t÷đ♥❣ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ✈➔ ✤ë rë♥❣ ✈↕❝❤ ♣❤ê✱ tr♦♥❣ ✤â ❝â ❤✐➺♥ t÷đ♥❣ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥✲♣❤♦♥♦♥ ❝â t❤➸ ❦➸ r❛ ♠ët sè ❝æ♥❣ tr➻♥❤ t✐➯✉ ✼ ❜✐➸✉ ♥❤÷✿ ✲ ◆❤â♠ t→❝ ❣✐↔ ▲➯ ✣➻♥❤✱ ❍✉ý♥❤ ❱➽♥❤ P❤ó❝✱ ❚r➛♥ ❈ỉ♥❣ P❤♦♥❣ ✤➣ ❦❤↔♦ s→t ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû✱ ❞➙② ❧÷đ♥❣ tû ✈➔ ❣r❛♣❤❡♥❡ tr♦♥❣ tr÷í♥❣ ❤đ♣ t✉②➳♥ t➼♥❤ ✈➔ ♣❤✐ t✉②➳♥ t➼♥❤ ❬✶✾❪✱ ❬✷✵❪✱ ❬✷✶❪ ✳ ✲ ❇➯♥ ❝↕♥❤ ✤â ❝á♥ ❝â ♠ët sè ❧✉➟♥ ✈➠♥ ❝õ❛ ❝→❝ ❤å❝ ✈✐➯♥ ❝❛♦ ❤å❝ t↕✐ ❚r÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ❙÷ ♣❤↕♠ ❍✉➳ ♥❤÷✿ ✰ ✏❑❤↔♦ s→t ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥✲♣❤♦♥♦♥ tr♦♥❣ ❜→♥ ❞➝♥ ❞➙② ❧÷đ♥❣ tû ❤➻♥❤ trư✑ ❝õ❛ ❱ô ❱➠♥ ❍♦➔♥❤ ❬✹❪✳ ❚→❝ ❣✐↔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✤è✐ ợ trữớ ủ tr tữỡ t ợ q ✰ ✏❈ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥✲♣❤♦♥♦♥ tr♦♥❣ ❜→♥ ❞➝♥ s✐➯✉ ♠↕♥❣ ♣❤❛ t↕♣✑ ❝õ❛ ✣é ❚❤✐➯♥ ❉✐➺♣ ❬✶❪✳ ✰ ✏❈ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥✲♣❤♦♥♦♥ tr♦♥❣ ❜→♥ ❞➝♥ s✐➯✉ ♠↕♥❣ t❤➔♥❤ ♣❤➛♥✑ ❝õ❛ P❤❛♥ ◆❣✉②➯♥ ❚✉➜♥ ❬✺❪✳ ❚r♦♥❣ Demo ❝→❝ ❧✉➟♥ ✈➠♥ ♥➔②✱ ❝→❝ t→❝ ❣✐↔ ✤➣ sû ❞ư♥❣ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ t♦→♥ Version - Select.Pdf SDK tû ❝❤✐➳✉ ✤➸ ❦❤↔♦ s→t ❝ỉ♥❣ s✉➜t ❤➜♣ t❤ư ♥❤í ✈➔♦ q✉→ tr➻♥❤ ❤➜♣ t❤ư ♠ët ♣❤♦t♦♥✳ ❚✉② ♥❤✐➯♥ ❝❤÷❛ ❝â ✤➲ t➔✐ ♥➔♦ ❦❤↔♦ s→t ❤✐➺♥ t÷đ♥❣ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ ❣✐❛♠ ❣✐ú tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû t❤➳ ❜→♥ t❛♠ ❣✐→❝ ✈ỵ✐ ♠ỉ ❤➻♥❤ s❧❛❜ ♠♦❞❡ ✈➔ sỷ ữỡ ỵ tt tỉ✐ ❝❤å♥ ✤➲ t➔✐ ✏ ❈ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ ❣✐❛♠ ❣✐ú tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû t❤➳ ❜→♥ t❛♠ ❣✐→❝✑ ❧➔♠ ✤➲ t➔✐ ❧✉➟♥ ✈➠♥ ❝õ❛ ♠➻♥❤✳ ■■✳ ▼ö❝ t✐➯✉ ❝õ❛ ✤➲ t➔✐ ❑❤↔♦ s→t ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ rở tr ữủ tỷ ợ t❤➳ ❜→♥ t❛♠ ❣✐→❝ t❤❡♦ ♠æ ❤➻♥❤ ♣❤♦♥♦♥ ❣✐❛♠ ❣✐ú s❧❛❜ ♠♦❞❡✳ ✽ ■■■✳ P❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✲ ❙û ❞ư♥❣ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ♥❤✐➵✉ ❧♦↕♥ ♣❤ư t❤✉ë❝ t❤í✐ ❣✐❛♥ ✤➸ t❤✉ ✤÷đ❝ ❜✐➸✉ t❤ù❝ ❣✐↔✐ t➼❝❤ ❝õ❛ ❤➺ sè ❤➜♣ t❤ư sâ♥❣ ✤✐➺♥ tø✳ ✲ ❙û ❞ư♥❣ ❝❤÷ì♥❣ tr➻♥❤ ▼❛t❤❡♠❛t✐❝❛ t số ỗ t ỷ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ♣r♦❢✐❧❡ ✤➸ ✈➩ ✤ë rë♥❣ ✈↕❝❤ ♣❤ê✳ ■❱✳ ◆❤✐➺♠ ✈ö ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✲❚❤✐➳t ❧➟♣ ❜✐➸✉ t❤ù❝ ❣✐↔✐ t➼❝❤ ❝õ❛ ❤➺ sè ❤➜♣ t❤ư sâ♥❣ ✤✐➺♥ tø ❞♦ t÷ì♥❣ t→❝ ❡❧❡❝tr♦♥ ✕ ♣❤♦♥♦♥ ❜à ❣✐❛♠ ❣✐ú tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ❜→♥ t❛♠ ❣✐→❝ ❦❤✐ ❝â ♠➦t tr÷í♥❣ ♥❣♦➔✐ ✭✤✐➺♥ tr÷í♥❣ ①♦❛② ❝❤✐➲✉ ✈➔ tø tr÷í♥❣ t➽♥❤✮✳ ✲ ❑❤↔♦ s→t số ỗ t sỹ tở số ❤➜♣ t❤ư ✈➔♦ ♥➠♥❣ ❧÷đ♥❣ ♣❤♦t♦♥ ✈➔ ❜✐➺♥ ❧✉➟♥ ❝→❝ ✤✐➲✉ ❦✐➺♥ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥✳ ✲ ⑩♣ ❞ư♥❣ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ Pr♦❢✐❧❡ ✤➸ ①→❝ ✤à♥❤ ✤ë rë♥❣ ✈↕❝❤ ♣❤ê ❝õ❛ ❝→❝ Demo Version - Select.Pdf SDK ✤➾♥❤ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ✈➔ ❦❤↔♦ s→t sü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ✤ë rë♥❣ ✈↕❝❤ ♣❤ê ✈➔♦ ♥❤✐➺t ✤ë✱ t➛♥ sè ❣✐❛♠ ❣✐ú ✈➔ ❝÷í♥❣ tứ trữớ t ①➨t ✤➳♥ t÷ì♥❣ t→❝ ❡❧❡❝tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥✱ ❜ä q✉❛ t÷ì♥❣ t→❝ ❝ò♥❣ ❧♦↕✐ ✭❡❧❡❝tr♦♥✲❡❧❡❝tr♦♥✱ ♣❤♦♥♦♥✲♣❤♦♥♦♥✮✳ ✲ ❑❤ỉ♥❣ ①➨t t❤➔♥❤ ♣❤➛♥ tø tr÷í♥❣ ❝õ❛ sâ♥❣ ✤✐➺♥ tø✳ ✲ ❈❤➾ ①➨t tr÷í♥❣ ❤đ♣ ❤➜♣ t❤ư ♠ët ♣❤♦t♦♥✳ ❱■✳ ❇è ❝ư❝ ❧✉➟♥ ✈➠♥ ◆❣♦➔✐ ♠ö❝ ❧ö❝✱ ♣❤ö ❧ö❝ ✈➔ t➔✐ ❧✐➺✉ t❤❛♠ ❦❤↔♦✱ ❧✉➟♥ ✈➠♥ ✤÷đ❝ ❝❤✐❛ ❧➔♠ ✸ ♣❤➛♥✿ ✾ P❤➛♥ ♠ð tr t t ❝õ❛ ✤➲ t➔✐✱ ❧à❝❤ sû ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❝õ❛ ✤➲ t➔✐✱ ữỡ ự ợ ✤➲ t➔✐ ✈➔ ❜è ❝ö❝ ❧✉➟♥ ✈➠♥✳ P❤➛♥ ♥ë✐ ❞✉♥❣ ỗ ữỡ ữỡ q ữủ tû ✈➔ ❝→❝ ♠ỉ ❤➻♥❤ ❣✐❛♠ ❣✐ú ♣❤♦♥♦♥✳ ❈❤÷ì♥❣ ✷✳ ❍➺ sè ❤➜♣ t❤ư q✉❛♥❣ tø ❞♦ t÷ì♥❣ t→❝ ❡❧❡❝tr♦♥ ✕ ♣❤♦♥♦♥ ❜à ❣✐❛♠ ❣✐ú tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû✳ ❈❤÷ì♥❣ ✸✳ ❈ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ ✈➔ ✤ë rë♥❣ ✈↕❝❤ ♣❤ê tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ❜→♥ t❛♠ ❣✐→❝✳ P❤➛♥ ❦➳t ❧✉➟♥ tr➻♥❤ ❜➔② ❝→❝ ❦➳t q✉↔ ✤↕t ✤÷đ❝ ❝õ❛ ✤➲ t➔✐✳ Demo Version - Select.Pdf SDK ✶✵
- Xem thêm -

Xem thêm: Cộng hưởng cyclotron phonon giam giữ trong giếng lượng tử thế bán tam giác (tt) , Cộng hưởng cyclotron phonon giam giữ trong giếng lượng tử thế bán tam giác (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay