Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học chương chất khí vật lý 10 nâng cao trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực tự học của học sinh (tt)

15 4 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:45

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TẠ VĂN MINH SỬ DỤNG ĐỒ DUY TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG "CHẤT KHÍ" VẬT 10 NÂNG CAO TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH Chuyên ngành: LÍ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT Demo Version - Select.Pdf SDK Mã số: 8140111 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ CÔNG TRIÊM Thừa Thiên Huế, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, đƣợc đồng tác giả cho phép sử dụng chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Tạ Văn Minh Demo Version - Select.Pdf SDK ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo sau đại học, Khoa Vật lí trường Đại học phạm – Đại học Huế quý Thầy, Cô giáo trực tiếp giảng dạy, giúp đỡ suốt trình học tập Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến PGS.TS Lê Công Triêm tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt thời gian thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu quý thầy cô giáo tổ Vật lí trường THPT Vĩnh Linh – Quảng Trị tạo điều kiện thuận lợi suốt trình thực nghiệm phạm Xin cảm ơn tồn thể đồng nghiệp, bạn bè gia đình quan tâm, động viên giúp đỡ suốt trình học tập thực đề tài Xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 09 năm 2018 Demo Version - Select.Pdf SDK Tác giả Tạ Văn Minh iii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan .ii Lời cảm ơn iii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Lịch sử vấn đề nghiên cứu Mục tiêu đề tài 10 Giả thiết khoa học 10 Nhiệm vụ nghiên cứu 10 Đối tƣợng nghiên cứu 11 Phạm vi nghiên cứu 11 Version - Select.Pdf SDK PhƣơngDemo pháp nghiên cứu 11 Những đóng góp đề tài 12 10 Cấu trúc luận văn 12 NỘI DUNG 13 CHƢƠNG CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA ĐỒDUY 13 1.1 Tự học 13 1.1.1 Khái niệm tự học 13 1.1.2 Vai trò tự học 14 1.1.3 Các hình thức hoạt động tự học 16 1.2 Một số vấn đề lực tự học 17 1.2.1 Khái niệm lực 17 1.2.2 Khái niệm lực tự học 18 1.2.3 Các lực thành tố lực tự học 19 1.2.4 Các biểu lực tự học 21 1.3 đồ tƣ hỗ trợ đồ tƣ để tự học kiến thức vật 24 1.3.1 Khái niệm đồ 24 1.3.2 Vai trò đồ 26 1.3.3 Cách vẽ đồ 28 1.3.4 Cách đọc đồ 30 1.3.5 Các biện pháp phát triển lực tự học cho học sinh với hỗ trợ đồ 30 1.3.6 Khả sử dụng đồ tƣ để tự học kiến thức vật 35 1.4 Đánh giá lực tự học 37 1.4.1 Một số công cụ đánh giá lực 37 1.4.2 Một số phƣơng pháp đánh giá lực 37 1.4.3 Thiết kế thang đánh giá lực tự học cho học sinh 39 1.5 Thực trạng việc phát triển lực tự học cho học sinh với hỗ trợ đồ tƣ trƣờng THPT 40 Demo Version - Select.Pdf SDK 1.6 Kết luận chƣơng 41 CHƢƠNG TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH CHƢƠNG “ CHẤT KHÍ” VẬT 10 NÂNG CAO THPT VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA ĐỒDUY 43 2.1 Cấu trúc đặc điểm nội dung chƣơng “Chất khíVật 10 nâng cao THPT 43 2.1.1 Cấu trúc nội dung chƣơng “ Chất khíVật 10 nâng cao THPT 43 2.1.2 Đặc điểm kiến thức 43 2.2 Các đơn vị kiến thức sử dụng đồ tƣ để phát triển lực tự học cho học sinh dạy học chƣơng “ Chất khíVật 10 nâng cao THPT 44 2.3 Thiết kế tiến trình dạy học số dạy chƣơng “Chất khíVật 10 nâng cao THPT theo hƣớng tăng cƣờng phát triển lực tự học với hỗ trợ đồ 44 2.4 Một số giáo án giảng dạy chƣơng “ Chất khítheo định hƣớng phát triển lực tự học cho học sinh với hỗ trợ đồ 47 2.4.1 Bài 1: Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt 47 2.4.2 Bài 46: “Định luật sác-lơ Nhiệt độ tuyệt đối” 56 2.4.3 Bài 47: “Phƣơng trình trạng thái khí lí tƣởng Định luật Gay Luy - xác 66 2.5 Kết luận chƣơng 73 CHƢƠNG THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 74 3.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm 74 3.1.1 Mục đích thực nghiệm sƣ phạm 74 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm 74 3.2 Đối tƣợng, nội dung thực nghiệm sƣ phạm 75 3.2.1 Đối tƣợng thực nghiệm sƣ phạm 75 3.2.2 Nội dung thực nghiệm sƣ phạm 75 3.3 Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 75 3.3.1 Chọn mẫu thực nghiệm 75 3.3.2 Phƣơng pháp tiến hành 76 3.4 Kết thực nghiệm sƣ phạm 77 3.4.1 Đánh giá định tính 77 Demo Version - Select.Pdf SDK 3.4.2 Đánh giá định lƣợng 78 3.4.3 Kiểm định giả thuyết thống 84 3.5 Kết luận chƣơng 85 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 87 Kết luận 87 Khuyến nghị 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ HS Học sinh GV Giáo viên TH Tự học NL Năng lực NLTH Năng lực tự học SGK Sách giáo khoa THPT Trung học phổ thông SĐTD đồ tƣ huy PPDH Phƣơng pháp dạy học 10 VL Vật lí 11 TNg Thực nghiệm 12 ĐC Đối chứng 13 TNSP Thực nghiệm sƣ phạm STT Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH Trang BẢNG Bảng 1.1 Biểu NLTH cấp THPT theo Bộ Giáo dục Đào tạo 23 Bảng 1.2 Biểu NLTH 23 Bảng 1.3 Thang đánh giá NLTH cho HS (PHỤ LỤC) 39 Bảng 3.1 Bảng số liệu HS đƣợc chọn làm mẫu TNSP 75 Bảng 3.2 Bảng thống kê điểm số (Xi) kiểm tra 79 Bảng 3.3 Bảng phân phối tần suất 79 Bảng 3.4 Bảng phân phối tần suất lũy tích hai nhóm ĐC TNg 80 Bảng 3.5 Các tham số thống 81 Bảng 3.6 Kết ĐG kiểm tra tiết nhóm TNg .82 Bảng 3.7 Kết ĐG kiểm tra tiết nhóm ĐC 82 BIỂU ĐỒ Đồ thị 3.1 Thống kê điểm số Xi kiểm tra 80 Đồ thị 3.2 Đồ thị phân bố tần suất 81 Demo Version - Select.Pdf SDK Đồ thị 3.3 Đồ thị phân bố tần suất tích lũy 81 Đồ thị 3.4 Đồ thị so sánh kết ĐG kiểm tra tiết nhóm TNg nhóm ĐC 83 HÌNH Hình 1.1 Minh họa Bộ não ngƣời 24 Hình 1.2 Minh họa BĐTD .25 Hình 1.3 Vẽ chủ đề 28 Hình 1.4 Vẽ tiêu đề phụ 28 Hình 1.5 Thêm ý vào 29 Hình 1.6 Một SĐTD hồn chỉnh 29 Hình 1.7 Cách đọc đồ 30 Hình 1.8 Đƣờng dẫn ánh mắt đọc sách 31 Hình 1.9 SĐTD phần I “Định luật Bôi-Lơ – Ma-ri-ốt” 32 Hình 1.10 SĐTD so sánh ba định luật “Bơi-Lơ – Ma-ri-ốt” ,“Sác - Lơ” “ Gay Luy - Xác” .33 Hình 1.11 SĐTD tóm tắt chƣơng trình vật 10 nâng cao THPT 35 Hình 1.12 SĐTD tóm tắt chƣơng “Chất khí” vật 10 nâng cao THPT 36 ĐỒ đồ 1.1 Biểu NLTH theo Candy 21 đồ 1.2 Biểu NLTH theo Taylor 22 đồ 1.3 Quy trình thiết kế thang đo lực .39 đồ 2.1 đồ cấu trúc logic nội dung chƣơng “Chất khí”, Vật10 nâng cao 43 Demo Version - Select.Pdf SDK MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Ở nƣớc ta, khả năng, lực tự học đƣợc phát huy qua nhiều thời kì lịch sử, nhiên mang tính cá nhân Hiện nay, với việc mở lớp học thêm tràn lan kết HS không cao hồn tồn phụ thuộc vào GV, qua hẳn mai khả TH HS Giáo dục kỉ XXI đứng trƣớc hội thách thức lớn: Sự phát triển nhảy vọt khoa học công nghệ, đặc biệt công nghệ thông tin truyền thông, đƣa nhân loại bƣớc đầu độ sang kinh tế tri thức Xu hội nhập, tồn cầu hóa, dân chủ hóa, đại chúng hóa… mạnh mẽ diễn giới, tác động đến phát triển giáo dục nƣớc ta Trƣớc bối cảnh quốc tế đó, triết giáo dục cho kỷ XXI có biến đổi to lớn, đƣợc thể vào tƣ tƣởng chủ đạo lấy “học thƣờng xuyên suốt đời” làm móng, dựa mục tiêu tổng quát việc học là: học để biết, học để làm, học để chung sống học để tự khẳng định (Learning to know,learning to do, learning to gether, learning to be), hƣớng tới xây dựng “xã Version Select.Pdf hội học tập”.Demo Trong nghị -Hội nghị TrungSDK ƣơng khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đề cập đến chín nhóm nhiệm vụ giải pháp quan trọng, có nhóm giải pháp: “ Tiếp tục đổi mạnh mẽ PP dạy học theo hƣớng đại ; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ ngƣời học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc.Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích TH, tạo sở để ngƣời học tự cập nhật v đổi tri thức, kỹ năng, phát triển NL” Môn Vật lí mơn học cung cấp cho HS tri thức vậtphổ thơng tƣơng đối hồn chỉnh tƣợng xảy đời sống tự nhiên Khi HS học tốt mơn Vật Lí, HS phát triển đƣợc nhiều NL cá nhân cần thiết nhƣ NL quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hoá, thực hành, dự đoán, lập kế hoạch, hợp tác làm việc, lập luận, thuyết trình ngƣợc lại, HS có đƣợc NL cần thiết, em học tập tốt khơng mơn Vật Lí mà hầu hết mơn học khác Tuy nhiên, với lƣợng kiến thức tƣơng đối nhiều mà thời gian học tập lớp lại có hạn, HS khơng thể hồn thành mục tiêu học tập khơng tích cực chủ động học tập nâng cao NLTH Chính nên khẳng định việc hình thành phát triển NLTH cho HS yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến việc nâng cao chất lƣợng giáo dục TH phƣơng thức học tập có hiệu song song với đổi giáo dục nƣớc giới nói chung Việt Nam nói riêng Tuy nhiên nhiều năm gần đây, việc đổi PP để nâng cao hiệu DH nói chung, DH Vật lí nói riêng đƣợc ý, đầu tƣ nhiều, nhƣng chƣa thật trọng nâng cao NLTH, tự nghiên cứu cho HS Làm để học sinh hứng thú học tập, nắm vững kiến thức cách nhanh chóng? Bằng cách rèn luyện đƣợc nếp tƣ sáng tạo cho học sinh học tập, tự tin trình bày thuyết trình, có khả làm việc nhóm cách hiệu đặc biệt sử dụng kỹ vào sống tƣơng lai? Ngày học tập chăm chƣa phải giải pháp tối ƣu mà ta học đƣợc trình học tập, ta tạo giá trị gì, tạo sản phẩm từ kiến thức đƣợc học Có nhiều phƣơng pháp dạy học đƣợc áp dụng rộng rãi, nhiên hầu nhƣ phƣơng pháp dạy học phần lớn làm chức truyền Version SDK thụ kiến thứcDemo cho học sinh hơn- Select.Pdf rèn luyện cho học sinh kỹ sống làm việc cần thiết tƣơng lai Tôi xin mạnh dạn thêm vào phƣơng pháp dạy học công cụ giúp học sinh tƣ sáng tạo, có cách nhìn tổng qt cho cơng việc, tiếp nhận gia tăng giá trị từ kiến thức đồ tƣ (Mind maps) Với lí nêu trên, tơi định chọn đề tài: “ Sử dụng đồ dạy học chương "Chất khí" Vật 10 nâng cao trung học phổ thông theo định hướng phát triển lực tự học học sinh” Lịch sử vấn đề nghiên cứu Qua q trình tìm hiểu thơng tin khoa học có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu đề tài, nhận thấy: Vấn đề tự học HS dạy học Vật trƣờng THPT, có số luận văn nghiên cứu nhƣ: Nguyễn Kim Cƣơng với đề tài “ Hƣớng dẫn học sinh tự học dạy học chƣơng “ Dòng điện xoay chiều” (SGK Vật 12 nâng cao)”, Nguyễn Thị Thiên Nga với đề tài “ Nâng cao hiệu dạy học Vật trƣờng THPT thông qua biện pháp tổ chức hoạt động tự học học sinh”, Nguyễn Phú Đồng với đề tài “ Nghiên cứu sử dụng tập Vật theo hƣớng bồi dƣỡng lực tự học cho học sinh dạy học phần dòng điện khơng đổi, Vật 11 THPT”, Võ Thị Cẩm Quyên với đề tài “ Bồi dƣỡng lực tự học cho học sinh dạy học chƣơng “Động học chất điểm”, Vật 10 qua khai thác sử dụng tập Vật ”, Võ Lê Phƣơng Dung với đề tài “Hình thành lực tự học Vật cho học sinh THPT thông qua việc sử dụng sách giáo khoa” Nhìn chung, tác giả hệ thống đầy đủ sở luận tự học đƣợc số biện pháp nhằm nâng cao hiệu dạy học cho HS qua hoạt động tự học Về vấn đề ứng dụng đồ tƣ (Mind Map) dạy học đƣợc quan tâm đến vào năm 2006 dự án “Ứng dụng công cụ phát triển tƣ – đồ tƣ duy” nhóm tƣ (New Thinking Group – NTG) thuộc Đại học quốc gia Hà Nội triển khai thực Dự án cung cấp công cụ phát triển tƣ cho 150 sinh viên thành viên 11 câu lạc Khoa, Trƣờng thuộc Đại học quốc gia Hà Nội Các đề tài nghiên cứu khoa học nhƣ “ Ứng dụng đồ tƣ Demo - Select.Pdf dạy học nhóm Version ” tác giả Nguyễn Thị SDK Hiền (Khoa Sƣ phạm, ĐHQGHN); “ Ứng dụng đồnâng cao hiệu dạy học tiếng Anh ” tác giả Đặng Thị Nguyệt Hƣơng, Phạm Thu Liên (ĐHSPHN), đề cập đến việc ứng dụng BĐTD ý nghĩa dạy học Năm 2007 hội thảo “ Ứng dụng CNTT vào đào tạo GV tiểu học dạy học tiểu học Khoa giáo dục tiểu học, ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh ”, Thạc sĩ Trƣơng Tinh Hà thực chuyên đề “ Giảng dạy học tập với công cụ đồ tƣ ” Đối với lĩnh vực Vật lý, việc sử dụng SĐTD vào trình dạy họcsố tác giả nghiên cứu nhƣ: Phạm Công Thám với đề tài “ Tổ chức hoạt động dạy học với hỗ trợ Mind Map chƣơng dòng điện mơi trƣờng Vật 11 nâng cao ”, Lê Thị Kiều Oanh với đề tài “ Nghiên cứu tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh dạy học phần Cơ học Vật 10 nâng cao với hỗ trợ Mind Map máy vi tính ”, Lê Thị Hà với đề tài “ Tổ chức hoạt động nhận thức cho HS dạy giải tập Vật chƣơng Động học chất điểm Động lực học chất điểm Vật 10 nâng cao với hỗ trợ Mind Map ”, Nguyễn Văn Quang với đề tài “ Bồi Dƣỡng NLTH Vật cho HS THPT thông qua việc sử dụng SGK với hỗ trợ đồ tƣ ” Nhìn chung đề tài trình bày đầy đủ cụ thể vấn đề sử dụng SĐTD dạy học vật Nhƣ vậy, có nhiều cơng trình nghiên cứu lực tự học nhƣ vấn đề sử dụng đồ tƣ DHVL nhƣng chƣa phát cơng trình đề xuất đƣợc phƣơng án sử dụng đồdạy học chƣơng "Chất khí" Vật 10 nâng cao THPT theo định hƣớng phát triển NLTH cho HS Mục tiêu đề tài Đề xuất đƣợc quy trình dạy học theo định hƣớng phát triển lực tự học thông qua việc sử dụng SĐTD cho HS chƣơng “Chất khí” Vật 10 nâng cao THPT Giả thiết khoa học Nếu học thuộc chƣơng “ Chất khí” Vật10 nâng cao THPT thực theo tiến trình đề xuất phát triển đƣợc lực tự học cho học sinh, góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học vật Nhiệm vụ nghiên cứu Demo Version Select.Pdf Để thực mục tiêu đề- ra, đề tài thực SDK nhiệm vụ sau đây: - Nghiên cứu sở lí luận thực tiễn vấn đề tự học trƣờng THPT; - Nghiên cứu sở lí luận việc sử dụng SĐTD dạy học vật lý; - Nghiên cứu sở lí luận PPDH Vật lý, chƣơng trình SGK Vật lớp 10 THPT (chƣơng Chất khí); - Nghiên cứu xác định hệ thống KNTH HS; - Nghiên cứu đề xuất số biện pháp rèn luyện KNTH cho HS với hỗ trợ SĐTD dạy học chƣơng “Chất khí” VL 10 nâng cao THPT; - Xây dựng tiến trình dạy học rèn luyện KNTH cho HS với hỗ trợ SĐTD Soạn thảo tiến trình dạy học số cụ thể chƣơng “Chất khí” VL10 THPT theo hƣớng rèn luyện kĩ tự học cho HS với hỗ trợ SĐTD; - Tiến hành thực nghiệm sƣ phạm với HS trƣờng THPT Vĩnh Linh- Quảng Trị để khẳng định tính khả thi biện pháp đề xuất rút kết luận 10 Đối tƣợng nghiên cứu Hoạt động dạy học chƣơng “Chất khí” Vật 10 nâng cao THPT theo định hƣớng phát triển lực tự học cho HS với hỗ trợ SĐTD Phạm vi nghiên cứu Do hạn chế thời gian quy định cho luận văn, đề tài tập trung nghiên cứu phạm vi: - Nội dung kiến thức đề cập chƣơng “ Chất khí” thuộc chƣơng Vật 10 nâng cao THPT; - Địa bàn TNSP đƣợc tiến hành số lớp thuộc trƣờng THPT Vĩnh Linh, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Phƣơng pháp nghiên cứu 8.1 Phƣơng pháp nghiên cứu lí thuyết - Nghiên cứu văn kiện Đảng, sách Nhà nƣớc với thị Bộ Giáo dục Đào tạo vấn đề đổi giáo dục phổ thông, phát triển NLTH HS; - Nghiên cứu sách, báo, luận văn, luận án, tạp chí chuyên ngành liên quan; Demo Version - Select.Pdf SDK - Nghiên cứu sở lí luận tâm lí học, giáo dục học luận dạy học vật vấn đề tự học, SĐTD dạy học VL; - Nghiên cứu nội dung chƣơng trình sách giáo khoa, sách tập, tài liệu tham khảo chƣơng “ Chất khí” thuộc chƣơng trình Vật 10 nâng cao THPT 8.2 Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn - Quan sát hoạt động dạy học giáo viên học sinh học vật trƣờng THPT Vĩnh Linh- Quảng Trị Trao đổi trực tiếp với giáo viên học sinh; - Dùng phiếu điều tra để tìm hiểu thực trạng NLTH vật HS 8.3 Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm - Tiến hành giảng dạy TNg lớp 10 - Quan sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập HS học TNg 8.4 Phƣơng pháp thống kê toán học Sử dụng phƣơng pháp thống kê toán học để xử kết thử nghiệm sƣ 11 phạm kết điều tra để rút kết luận khác kết học tập hai nhóm: nhóm ĐC nhóm TNg Những đóng góp đề tài - Về mặt lí luận, luận văn bổ sung thêm sở lí luận việc phát triển NLTH cho HS, đồng thời làm rõ vai trò việc sử dụng SĐTD DHVL trƣờng THPT; - Về mặt thực tiễn, luận văn đề xuất biện pháp xây dựng tiến trình DH theo hƣớng phát triển NLTH cho HS 10 Cấu trúc luận văn Cấu trúc luận văn gồm: MỞ ĐẦU NỘI DUNG Chƣơng Cơ sở lí luận thực tiễn việc phát triển lực tự học với hỗ trợ đồ tƣ Chƣơng Tổ chức dạy học theo định hƣớng phát triển lực tự học học sinh chƣơng “ Chất khíVật10 nâng cao THPT với hỗ trợ đồ tƣ Demo Version Select.Pdf SDK Chƣơng Thực nghiệm- sƣ phạm KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 12 ... thức Sơ đồ tƣ (Mind maps) Với lí nêu trên, định chọn đề tài: “ Sử dụng sơ đồ tư dạy học chương "Chất khí" Vật lý 10 nâng cao trung học phổ thông theo định hướng phát triển lực tự học học sinh ... Chất khí ” Vật lý 10 nâng cao THPT 43 2.1.2 Đặc điểm kiến thức 43 2.2 Các đơn vị kiến thức sử dụng sơ đồ tƣ để phát triển lực tự học cho học sinh dạy học chƣơng “ Chất khí ” Vật lý. .. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH CHƢƠNG “ CHẤT KHÍ” VẬT LÝ 10 NÂNG CAO THPT VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA SƠ ĐỒ TƢ DUY 43 2.1 Cấu trúc đặc điểm nội dung chƣơng Chất khí ” Vật lý 10 nâng cao THPT
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học chương chất khí vật lý 10 nâng cao trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực tự học của học sinh (tt) , Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học chương chất khí vật lý 10 nâng cao trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực tự học của học sinh (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay