Sử dụng bài tập vật lí trong dạy học chương “nhiệt học” lớp 8 THCS theo định hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh (tt)

16 4 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:45

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM TH THU HƯ NG SỬ DỤNG BÀI TẬP VẬT Í TRONG DẠY HỌC CHƯ NG “NHIỆT HỌC” ỚP TRUNG HỌC C SỞ THEO Đ NH HƯỚNG BỒI DƯỠNG NĂNG ỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH Demo Version - Select.Pdf SDK dạy học mơn Vật Chun ngành: í luận phương pháp Mã số: 8140110 UẬN VĂN THẠC S HO HỌC GI O DỤC THEO Đ NH HƯỚNG NGHI N CỨU NGƯỜI HƯỚNG DẪN HO HỌC TS TRẦN VĂN THẠNH Thừa Thiên Huế, năm 2018 i ỜI C M ĐO N T ứ ứ ụ ậ ủ ệ ợ ợ ộ ôn u t n n m 201 T L T ịT Demo Version - Select.Pdf SDK ii H ỜI CẢM N T T giáo TS T V T T ỡ Đ ọ A G ệ ậ T ệ ủ ệ K Vậ T ỡ ậ P Đ Đ ọ S Đ ọ Hu ọ ậ ọ ậ ẫ ỡ hệ ậ T L T ịT Demo Version - Select.Pdf SDK iii H ộ MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA i LỜI C M ĐO N ii LỜI CẢM N iii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ .5 MỞ ĐẦU DO CHỌN ĐỀ TÀI LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU MỤ TIÊU ĐỀ TÀI 10 GIẢ THUYẾT KHOA HỌC .10 NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU .11 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 11 PHẠM VI NGHIÊN CỨU .11 Demo Version SDK PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN- Select.Pdf ỨU 11 ĐÓNG GÓP ỦA LUẬN VĂN 12 10 CẤU TRÚC LUẬN VĂN .12 N I DUNG 14 Chương C SỞ Í UẬN CỦ VIỆC SỬ DỤNG BÀI TẬP THEO Đ NH HƯỚNG BỒI DƯỠNG NĂNG ỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH 14 1.1 NĂNG L 14 ệ 14 1.1.1.K 1.1.2 Phâ 113 16 ặ ủ NĂNG L 121K 122 20 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 21 ệ 21 ộ ệ ủ 22 123 ủ ọ ọ ậ 23 1.3 SỬ ỤNG I TẬP VẬT L TRONG I ƯỠNG NĂNG L 1.3.1 T ẠY HỌ TH O ĐỊNH HƯỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ HO HỌ SINH 25 25 1.3.2 Nguyên nhân 28 ỡ 1.3.3 Các biện pháp sử dụng tập vật nhằm b 1.3.4 Cơng cụ c gi i quy t v GQVĐ HS 29 33 1.4 KẾT LUẬN HƯƠNG .37 Chương TUYỂN CHỌN HỆ THỐNG CÁC BÀI TẬP VẬT Í THEO Đ NH HƯỚNG BỒI DƯỠNG NĂNG ỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHƯ NG “NHIỆT HỌC” VẬT TRUNG HỌC C SỞ 38 ĐẶ ĐIỂM CỦA HƯƠNG “NHIỆT HỌ ” VẬT THCS 38 1 Đặ ệt họ m chung củ ật THCS 38 ệt học .39 2.1.2 C u trúc nội dung ki n thứ 213 X ịnh mụ “N ệt họ ” ật lý 40 2.2 TUYỂN CHỌN HỆ THỐNG BÀI TẬP TH O ĐỊNH HƯỚNG B I ƯỠNG NĂNG L 2.2.1 l GQVĐ HO HS .41 Demo ớc Version chung khi-giSelect.Pdf i tập vậ SDK e ị ớng b ỡ GQVĐ 41 2.2.2 Các tiêu chí n chọn tậ GQVĐ e ị ớng b ỡ c HS 42 2.2.3 Tuy n chọn hệ th ng tậ e ớng b ỡ GQVĐ HS .44 N ệt học Vậ í TH S 2.2.3 Thi t k s ớng b ỡ GQVĐ e ịnh HS 51 2.3 KẾT LUẬN HƯƠNG .67 Chương THỰC NGHIỆM PHẠM 68 3.1 MỤ Đ H NHIỆM VỤ CỦA VIỆC TH C NGHIỆM PHẠM 68 3.1.1 Mụ í việc th m 68 3.1.2 Nhiệm vụ th c nghiệ m 68 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG TH C NGHIỆM .68 321 Đ ợng th c nghiệm 68 3.2.2 Nội dung th c nghiệm 69 3 PHƯƠNG PHÁP TH C NGHIỆM .69 3.3.1 Chọn mẫu th c nghiệm 69 332 ớc ti n hành th c nghiệm 69 3.4 KẾT QUẢ V ĐÁNH GIÁ TH C NGHIỆM PHẠM 70 341 Đ ịnh tính 70 3.4 Đ ị 343 t qu ki m tra ti t HS .75 3.4.4 Ki ợng 71 ịnh gi thuy t th ng kê 76 3.5 KẾT LUẬN HƯƠNG .78 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGH 79 KẾT LUẬN .79 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ RÚT RA TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Viết đầy đủ Chữ viết tắt Giáo viên GV Họ HS G GQVĐ Sách giáo khoa S SGK ậ SBT S ợ SL Đ ứ Đ T T 10 T ệ ọ TN THCS ệ TNSP Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC CÁC BẢNG c chun biệt mơn Vậ í B ng1.1 N B 12 N ợc cụ th hóa từ c chuyên biệt môn vật lý [3] 18 ộ tham gia củ HS B ng 1.3 Các c GQVĐ 23 ị B ng 1.4 Ý ki n HS v việc sử dụng tập the ớng b ỡ GQVĐ 26 l B ng 1.5 Công cụ HS B ng 3.1 b phát tri c gi i quy t v ợc chọn làm mẫu th c nghiệ HS 35 i chứng 69 NLGQVĐ HS nhóm lớp .72 B ng 3.2 K t qu B c chung [3] .16 3 Đ m trung bình s hành vi cụ th hai nhóm lớp .73 B ng 3.4 B ng phân b mứ B ng 3.5 Th m trung bình HS thuộc hai nhóm lớp 74 ó m s (Xi) ki m tra ti B ng 3.6 Phân b t n su B ng 3.7 B ng phân lo í ũ ủ ó TN ó TN ó Đ 75 Đ 75 m ki m tra ti t HS theo học l c 76 B ng 3.8 B ng tổng hợp tham s th ng kê 77 Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC BIỂU ĐỒ Bi 3.1 Bi bi u diễm mức phân b ms NL GQVĐ HS 74 MỞ ĐẦU Í DO CHỌN ĐỀ TÀI S ớ ụ ủ ệ ộ ó ộ ó ũ ặ ệ ẻ ổ ễ ộ í ụ ộ ụ ủ ộ ụ ệ ổ ữ ọ ổi mớ ị ệ ọ Đ ợ ộ ẫ ớc ta l ợ T ụ ó u Nghị n, tồn diện giáo dụ Nghị quy t Hội nghị Ban ch ệ N ệ í ộ Đ ữ ụ ủ ọ Vì vậ ịnh v quy t Quy ữ Mộ ặ o ó XI ổi mớ o nêu rõ: “Ti p tục đổi mạnh mẽ p ươn p b n, toàn diện giáo dụ p dạy học t eo ướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng ki n thức, kỹ n n n ười học; khắc phục lối truyền thụ p đặt chiều, Version - Select.Pdf ghi nhớ máyDemo móc Tập trung dạy cách học c SDK c n ĩ k uy n khích tự học, tạo sở để n ười học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ n n phát triển n n lực Chuyển từ học chủ y u lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học.” [25] Chi ị ợc phát tri n giáo dụ n 2011 -2020 ban hành kèm theo Quy t 711/QĐ-TTG ngày 13/06/2012 Thủ p ươn p p dạy học đ n ớng Chính phủ nêu rõ: “Ti p tục đổi i k t học tập, rèn luyện t eo ướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo n n lực tự học n ười học.” Mặ ụ ệ T ỡ T ỉ : “ i o dục k n ười c n n lực tu n t ủ mà c ủ y u n n c đào tạo n n ười c n n lực s n tạo i t c c đặt v n đề n i n cứu iải quy t v n đề.” Vệ N N ậy có th nói giáo dục phổ ĩ chỗ ợ n việc học sinh họ c n chỗ quan ợc qua việc học, th c mục tiêu phát tri n toàn diện tâm họ phẩm ch t nhân cách, trọ c vận dụng tri thức tình ời họ hu ng th c tiễn nhằm chuẩn bị v ớc c nhữ ục ti p cận nội dung sang ti p cậ chuy n tích c c từ ời họ i diện, gi i quy t n y sinh s ng ngh nghiệp Vật lý môn khoa học th c nghiệm, ki n thức Vật lý g n k t cách chặt ời s ng Tuy nhiên ph n lớn họ ch với th c t ật s hi ợc t m quan ọc Nguyên nhân chủ y u Vậttrọng Vậ ị môn có nhi u cơng thứ ĩ ợc hứng thú ng thờ học tập cho học sinh Việc sử dụng tập Vật lý d y học d y họ ớng b ỡ c nh c gi i quy t v c ợng nhiệt Nội Nhiệt học ph n Vậthọc nghiên cứu v hiệ ộng nhiệt, nhiệt học, Vật lý chủ y u nghiên cứu v chuy Demo Select.Pdf SDK n ch t r n, Version ch t l ng, -ch t khí, s chuy n th e l c Việc sử dụng tậ quy t v ị ớng b nhiệ ỡ c nh ận dụ s giúp học sinh ti p thu t ịnh s gây hứng thú cho học ờng hiệu qu việc d y học trọng tâm phát tri cậ e ó ộng c gi i ợc ki n thứ ọc vào s ng Tuy nhiên, th c t cho th y r t giáo viên sử dụng tập d y học theo ị ớng b ỡ c gi i quy t v tài nghiên cứu : “SỬ DỤNG BÀI TẬP Từ nêu trên, tơi chọ VẬT TRONG DẠY HỌC CHƯ NG “NHIỆT HỌC” ỚP THCS THEO Đ NH HƯỚNG BỒI DƯỠNG NĂNG ỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH” CH SỬ VẤN ĐỀ NGHI N CỨU 2.1 Trên giới T ” ó í ứ í í ậ ọ “ ủ ọ ọ N ọ ụ ọ ọ ĩ T H ĩ k Tử ọ K ổ tức iận muốn i t t ì k n ày vẽ c o vật c K ổ ốn ợi mở c o k n c ảo i t Tử ực tức k c mà k ằ : “khơng n rõ t ì k n suy n ĩ a n c t ì n dạy n a” V Ơ ụ ủ L ệ í ủ ọ ủ ệ ọ ợ ệ ụ ụ X V ủ Ơ “N ữ “P í ủ HS Ơ í ụ H Nộ 1976 ệ ợ ậ ủ ọ ụ í ụ [14] ọ Ô Demo Version - Select.Pdf SDK ọ ộ í ậ í ọ 1977 Le e ộ ọ ữ ọ ó í í ụ ” NXB N í ” [1] ọ í í ọ ọ ó Khalamopủ ữ ụ ậ ộ ổ í õ ệ ậ í ứ HS ệ ọ [8] T “ ọ Robert.J Marzano- Debra J.Pikering- J e ệ ”( P ặ ị ằ GQVĐ ứ ệ í í ệ ủ “N ọ N ớ” K 1996 P ó í ọ Mỹ ộ ọ [15] ọ ễ ọ ữ ệ ữ ọ N ữ 2001) ủ ụ ệ ậ X 1920 A ổ ứ ộ ó Â ổ ậ ụ ỉ ặ í ủ ậ ủ Ô ậ ợ ị ụ ệ ẳ ị ữ ặ e í ữ ợ ụ ữ ụ [8] T I R ợ e T “P &F e-L ọ ” 2005 ậ ủ ủ ộ ó í ệ L :L ặ ộ “Đ A ụ ộ ợ L Q ọ ọ L ợ ; Mứ ị e ỹ ọ ợ ộ ác.[15] ọ ”( 2011) ủ T í [21] A ệ ẩ ọ GV ủ HS ợ ủ GQVĐ Demo Version - Select.Pdf SDK 2.2 Ở Việt Nam ữ 60 ủ ứ ợ ệ ọ e Từ í ệ T ĩ ĩ NL GQVĐ ậ ĩ “N ệ ễ T ịT ọ ị ệ ủ ọ e ổ ợ ộ “P ậ ọ ọ ” Vậ í 10 N [7] L ậ ọ í ụ HS ọ ộ ằ ọ ọ ậ ọ T ó ụ ọ ó ọ 2013 -2014 ợ N ỷ XX V ệ N ậ ổ ” ủ ệ ằ ỡ ợ L T ị Lệ Hằ L ậ ọ Từ ĩ “Tổ ứ ứ ộ ệ ậ ậ í 11 THPT e ị ớ [20] T ợ ậ ộ ậ Từ ứ ỗ ợ ủ T Vũ T ị M ọ ậ ọ Đứ G ọ ọ ậ T ứ ụ ệ 10 THPT”[2] Luậ ậ ọ ậ í ứ ọ T ủ ỡ “N ụ ậ GQVĐ ậ í ọ ợ ằ ệ ậ ” í ứ ọ í NL GQVĐ 2015 ó ậ ậ ệ ỗ ợ ủ cho HS, n ổ ợ ủ ậ ậ “ ộ ỡ ứ “ ọ ” Vậ 10 ỗ ợ ”[ 6] P V 10 e ị T ậ “ Tổ ứ ọ ọ ệ ó ó ọ ” TH S í” ”[22] ứ Demo Version - Select.Pdf SDK ọ ó “N ệ “ ó ứ ệ ụ ậ e ị ỡ ậ í ọ ọ MỤC TI U ĐỀ TÀI T ọ ụ ợ ệ ậ ọ í TH S ó ộ ợ GIẢ THUYẾT N ợ ọ ứ “N ệ ỡ ọ ” ậ HO HỌC ọ ỡ ị ọ ụ ợ ệ ọ ó e ậ “N ệ ợ “N ệ e ủ ọ ” Vậ TH S 10 ị ọ ” ậ ọ TH S ó ỡ NHIỆM VỤ NGHI N CỨU -N ứ í ậ ệ ỡ GQVĐ HS ọ -Đ ủ ọ ậ ậ - N GQVĐ ứ ủ ọ HS -N Vậ õ ứ ậ e ỡ ậ ặ ệ ó ụ ọ ọ ộ ọ ệ ậ “N ệ e ị ỡ ọ ” GQVĐ cho HS -T ệ ọ ợ e ị ệ ệ ụ ậ ỡ ọ ị ĐỐI TƯỢNG NGHI N CỨU H ộ ọ “N ệ ỡ ọ ” Vậ TH S e ị ọ PHẠM VI NGHI N CỨU Demo ứ : Version N ứ- Select.Pdf SDK ụ -V TH S -V ỉ e ị ị :T T T ậ “N ệ ỡ ọ ” Vậ ọ ậ ộ ọ ị H PHƯ NG PH P NGHI N CỨU 8.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết N ị ủ ộG ổ án, ữ ệ ụ ủ Đ L ậ G Đ ụ ủ Q ộ; í ỉ ọ ọ ; N ứ N ứ ậ ộ ọ ậ ệ ậ ; ọ ; ứ ậ ; N Vậ ứ ứ ụ ộ ẩ 11 ứ ỹ SGK 8.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn Đ ọ ộ “N ệ T ệ ọ ” TH S ệ e ủ ụ ị ậ Vậ ỡ ọ ệ 8.3 Phương pháp thực nghiệm phạm Tổ ứ ệ ệ í ộ ậ ằ ủ 8.4 Phương pháp thống kê toán học Sử ụ ộ ụ T nghiệ ọ ử ụ ĐÓNG GÓP CỦ :P (%) UẬN VĂN Về mặt lý luận -L ậ ó ỡ ị -T í ậ ủ ệ ụ ậ e ọ ọ ợ ệ “ - Hệ Demo ợVersion - Select.Pdf í ọ SDK ậ ệ ọ ” Vậ í TH S e ị ỡ NL GQVĐ Về mặt t ực tiễn -P í ủ ọ -T ọ ụ ậ ằ ỡ ọ Vậ ợ ộ ậ ỡ “N ệ ọ ” Vậ TH S ằ ọ ợ -T e ệ ị “N ệ ỡ ọ ” Vậ TH S ụ ậ NL GQVĐ 10 CẤU TRÚC UẬN VĂN PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI UNG 1: í ậ ủ ệ ụ HS 12 ậ e ị ỡ 2: T GQVĐ ọ “N ệ 3: T ệ TVL ọ ” ậ í TH S ệ PHẦN KẾT LUẬN T I LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤ Demo Version - Select.Pdf SDK 13 e ị ỡ ... CÁC BÀI TẬP VẬT Í THEO Đ NH HƯỚNG BỒI DƯỠNG NĂNG ỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHƯ NG “NHIỆT HỌC” VẬT LÍ TRUNG HỌC C SỞ 38 ĐẶ ĐIỂM CỦA HƯƠNG “NHIỆT HỌ ” VẬT LÍ THCS 38 1 Đặ ệt họ m chung củ ật lí. .. cho th y r t giáo viên sử dụng tập d y học theo ị ớng b ỡ c gi i quy t v tài nghiên cứu : “SỬ DỤNG BÀI TẬP Từ lí nêu trên, tơi chọ VẬT LÍ TRONG DẠY HỌC CHƯ NG “NHIỆT HỌC” ỚP THCS THEO Đ NH HƯỚNG... .12 N I DUNG 14 Chương C SỞ Í UẬN CỦ VIỆC SỬ DỤNG BÀI TẬP THEO Đ NH HƯỚNG BỒI DƯỠNG NĂNG ỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH 14 1.1 NĂNG L 14 ệ 14
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng bài tập vật lí trong dạy học chương “nhiệt học” lớp 8 THCS theo định hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh (tt) , Sử dụng bài tập vật lí trong dạy học chương “nhiệt học” lớp 8 THCS theo định hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay