Nghiên cứu, đề xuất mô hình sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu ở các xã ven biển huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế (tt)

16 4 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:45

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM LÊ THỊ MỸ PHƢỢNG NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT HÌNH SINH KẾ BỀN VỮNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CÁC VEN BIỂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Demo Version - Select.Pdf SDK Chuyên ngành: Địa lí tự nhiên Mã số: 8.44.02.17 LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÝ THEO ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ PHÚC CHI LĂNG Thừa Thiên Huế, 2018 i LỜI CAM ĐOAN  - Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các thông tin số liệu mà sử dụng luận văn trung thực Các luận điểm, liệu trích dẫn đầy đủ, không ý tưởng kết tổng hợp thân Huế, ngày 12 tháng 10 năm 2018 Học viên thực Lê Thị Mỹ Phượng Demo Version - Select.Pdf SDK ii Lời Cảm Ơn Để hoàn thành luận văn này, tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Lê Phúc Chi Lăng tận tình hướng dẫn suốt q trình hồn thành đề tài luận văn Xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Huế tận tình truyền đạt kiến thức năm tơi học tập Xin chân thành cám ơn Phòng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn huyện Quảng Điền, Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền cung cấp tài liệu cần thiết cho thực đề tài luận văn Trong trình nghiên cứu đề tài luận văn khơng tránh khỏi Version Select.Pdf thiếu sót vềDemo nội dung hình- thức Tơi rấtSDK mong nhận ý kiến đóng góp q Thầy, Cơ anh chị học viên để đề tài luận văn hồn thiện Cuối xin kính chúc q Thầy, Cô anh chị học viên sức khỏe thành công nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Học viên Lê Thị Mỹ Phượng iii MỤC LỤC Trang DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT A MỞ ĐẦU .8 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI PHẠM VI NGHIÊN CỨU QUAN ĐIỂM VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 4.1 Quan điểm nghiên cứu 10 4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 11 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 12 CẤU TRÚC LUẬN VĂN 12 B PHẦN NỘI DUNG 14 Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC ĐỀ XUẤT CÁC Demo - Select.Pdf SDK HÌNH SINH KẾVersion THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 14 1.1 Tổng quan biến đổi khí hậu 14 1.1.1 Một số khái niệm 14 1.1.2 Nguyên nhân 15 1.1.3 Biểu 17 1.2 Khung sinh kế bền vững (SLF) 22 1.2.1 Khái niệm 22 1.2.2 Phân loại 23 1.2.3 Sinh kế vùng ven biển 23 1.3 Tác động BĐKH đến sinh kế vùng ven biển 24 1.3.1 Tác động đến sản xuất nông nghiệp 24 1.3.2 Tác động đến ngành kinh tế khác đời sống 27 1.4 LỊCH SỬU NGHIÊN CỨU 28 1.4.1 Trên giới 28 1.4.2 Việt Nam 30 1.4.3 tỉnh Thừa Thiên Huế 33 Chƣơng NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SINH KẾ CÁC VEN BIỂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, 35 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 35 2.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên kinh tế - hội ven biển huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 35 2.1.1 Vị trí địa lý đặc điểm tự nhiên 35 2.1.2 Đặc điểm dân cƣ, kinh tế - hội 37 2.1.3 Đánh giá chung đặc điểm tự nhiên, KTXH huyện Quảng Điền 41 2.2 BĐKH ven biển huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 43 2.2.1 Biến đổi số yếu tố khí hậu 43 2.2.2 Thiên tai 50 2.3 Kịch BĐKH NBD vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2100 56 Demo - Select.Pdf SDK 2.3.1 Kịch biến Version đổi nhiệt độ 56 2.3.2 Kịch biến đổi lƣợng mƣa 58 2.3.3 Kịch nƣớc biển dâng 60 2.4 Tác động biến đổi khí hậu đến hoạt động sinh kế ven biển huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 62 2.4.1 Tác động BĐKH đến trồng trọt 62 2.4.2 Tác động BĐKH đến chăn nuôi 66 2.4.3 Tác động BĐKH đến đánh bắt, nuôi trồng thủy sản 67 2.5 Đánh giá lực thích ứng ngƣời dân thông qua nguồn vốn sinh kế 69 2.5.1 Vốn ngƣời 69 2.5.2 Vốn vật chất 69 2.5.3 Vốn tài 70 2.5.4 Vốn tự nhiên 70 2.5.5 Vốn hội 71 Chƣơng ĐỀ XUẤT HÌNH SINH KẾ BỀN VỮNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CÁC VEN BIỂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 72 3.1 Cơ sở khoa học việc đề xuất MHSK 72 3.1.1 Cơ sở lí luận 72 3.1.2 Cơ sở pháp lí 74 3.1.3 Cơ sở thực tiễn 76 3.2 Đề xuất MHSK bền vững thích ứng với BĐKH ven biển huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 87 3.2.1 hình trồng rau líp cao thích ứng với BĐKH 87 3.2.2 hình ni trồng thủy sản nƣớc lợ xen ghép 88 3.2.3 hình ni cá vƣợt lũ 89 3.2.4 hình chăn nuôi thân thiện môi trƣờng 90 3.3 Một số giải pháp triển khai phát triển số MHSK bền vững ven biển huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 91 Demo Version Select.Pdf SDK 3.3.1 Giải pháp nguồn lực sinh-kế cho ngƣời dân 91 3.3.2 Giải pháp kĩ thuật xây dựng hình 91 3.3.3 Giải pháp sách xây dựng hình 93 C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 94 KẾT LUẬN 94 KIẾN NGHỊ 95 D TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 E PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung BĐKH Biến đổi khí hậu NBD Nƣớc biển dâng KTXH Kinh tế - hội MHSK hình sinh kế TNMT Tài nguyên môi trƣờng Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Kịch NBD theo kịch RCP cho dải ven biển Việt Nam 22 Bảng 2.1 Dân số phân theo đơn vị hành huyện Quảng Điền năm 2017 33 Bảng 2.2 Nhiệt độ tháng I, nhiệt độ tháng VII, nhiệt độ trung bình năm thập kỷ gần (0C) 43 Bảng 2.3 Nhiệt độ khơng khí trung bình tháng năm giai đoạn 1995 -2015 (oC) 45 Bảng 2.4 Tổng lƣợng mƣa tháng năm giai đoạn 2000 – 2015 (mm) 48 Bảng 2.5 Diễn biến thiên tai ảnh hƣởng đến Thừa Thiên Huế từ 2005 - 2015 51 Bảng 2.6 Đỉnh lũ trung bình 10 năm trạm Thừa Thiên Huế 53 thời kì 1978 - 2016 53 Bảng 2.7 Số bão đổ vào khu vực Quảng Bình – Thừa Thiên Huế 54 Bảng 2.8 Biến đổi nhiệt độ trung bình năm (0C) so với thời kỳ sở Thừa Thiên Huế 56 Bảng 2.9 Biến đổi nhiệt độ- Select.Pdf trung bình cácSDK mùa (0C) so với thời kỳ sở Demo Version Huế 57 Bảng 2.10 Biến đổi lƣợng mƣa năm (%) so với thời kỳ sở T T Huế 59 Bảng 2.11 Biến đổi lƣợng mƣa theo mùa (%) so với thời kỳ sở 59 Bảng 2.12 Mực NBD theo kịch từ Đèo Ngang - Đèo Hải Vân 60 Bảng 2.13 Nguy ngập tỉnh Thừa Thiên Huế 61 Bảng 2.14 Diện tích trồng lúa huyện Quảng Điền giai đoạn 2013 – 2017 63 Bảng 2.15 Diện tích trồng lúa không đƣợc canh tác sau vụ Đông Xuân huyện Quảng Điền giai đoạn 2013 – 2017 64 Bảng 2.16 Năng suất lúa huyện Quảng Điền giai đoạn 2013 – 2017 (tạ/ha) 65 Bảng 2.17 Diễn biến diện tích suất thủy sản giai đoạn 2013 - 2017 68 Bảng 3.1 Tổng hợp khả thích ứng ngƣời dân thiên tai 77 Bảng 3.2 Phƣơng thức ứng phó với BĐKH canh tác nơng nghiệp 78 Bảng 3.3 Phƣơng thức ứng phó với BĐKH chăn nuôi 80 Bảng 3.4 Phƣơng thức ứng phó với BĐKH ni trồng thủy sản 81 Bảng 3.5 Bảng tóm tắt ƣu, nhƣợc điểm hình 86 Bảng 3.6 Điểm mạnh, điểm yếu hình trồng rau líp cao 87 Bảng 3.7 Điểm mạnh, điểm yếu hình NTTS nƣớc lợ xen ghép 88 Bảng 3.8 Đánh giá điểm mạnh, yếu hình ni cá vƣợt lũ 89 Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Bản đồ hành huyện Quảng Điền 35 Hình 2.2 Bản đồ nguy ngập ứng với mực NBD 100 cm, Thừa Thiên Huế 62 Hình 3.1 Mối quan hệ biện chứng nghiên cứu xây dựng hình thích ứng biến đổi khí hậu (IPCC) 72 Hình 3.2 Phƣơng pháp tiếp cận nghiên cứu xây dựng hình (Lê Văn Thăng, 2009) 73 Demo Version - Select.Pdf SDK A MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Biến đổi khí hậu tác động đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề đời sống kinh tế hội với mức độ khác nhau, nơng nghiệp, nơng thơn ngƣời nơng dân nhóm bị tác động lớn dễ bị tổn thƣơng Việt Nam đƣợc đánh giá quốc gia chịu ảnh hƣởng nhiều từ BĐKH, cụ thể tƣợng nƣớc biển dâng gia tăng cƣờng độ nhƣ tần suất tƣợng thời tiết cực đoan (IPCC, 2007; WB, 2007) Nƣớc ta có tỉ lệ ngƣời dân sống phụ thuộc vào nông nghiệp lớn (khoảng 70%), nên ảnh hƣởng BĐKH thêm rõ nét, biểu nhƣ giảm suất trồng, vật nuôi, giảm sản lƣợng nuôi trồng đánh bắt thủy sản Ngoài ra, BĐKH gây nên tác động gián tiếp nhƣ: tăng nguy dịch bệnh trồng vật ni, tăng chi phí đầu tƣ vào hoạt động sản xuất Quảng Điền huyện đồng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi thƣờng xuyên chịu tác động mạnh BĐKH Trong năm qua, để thích ứng với biến đổi tự nhiên tác động BĐKH gây ra, cƣ dân Demo Version - Select.Pdf SDK huyện có nhiều thay đổi hoạt động sinh kế Bên cạnh thay đổi thời vụ, cấu trồng vật ni, phƣơng thức sản xuất, có xuất MHSK từ phía cộng đồng Tuy nhiên, hình sinh kế xuất phát từ phía cộng đồng hầu nhƣ chƣa có tính hệ thống sở khoa học, mà chủ yếu dựa kinh nghiệm sản xuất, dẫn đến hiệu đạt đƣợc chƣa thật rõ ràng, tính bền vững khơng cao Chính thế, vấn đề cấp bách ngƣời nơng dân cần có hổ trợ tốt hoạt động đời sống kinh tế họ, cần có MHSK mang tính khoa học cao, phù hợp với thực tiễn thích ứng với biến động BĐKH khu vực Xuất phát từ vấn đề trên, đề tài: “Nghiên cứu, đề xuất hình sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu ven biển huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế” đƣợc lựa chọn nhằm góp phần giúp ngƣời dân thuộc ven biển cải thiện đƣợc đời sống kinh tế theo hƣớng bền vững bối cảnh BĐKH xảy ngày mạnh mẽ nhƣ MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Mục tiêu Xác lập sở khoa học phân tích trạng phát triển MHSK ven biển, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế từ đề xuất số MHSK bền vững thích ứng với BĐKH cho ngƣời dân địa bàn 2.2 Nhiệm vụ - Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến vấn đề BĐKH MHSK thích ứng với BĐKH - Nghiên cứu đặc điểm tự nhiên KTXH ven biển huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - Phân tích trạng phát triển MHSK ven biển, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế bối cảnh BĐKH - Đề xuất MHSK thích ứng với BĐKH ven biển, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Về không gian - Select.Pdf Các Demo ven biểnVersion huyện Quảng Điền, tỉnh SDK Thừa Thiên Huế Tập trung Quảng An, Quảng Thành, Quảng Phƣớc, Quảng Công, Quảng Ngạn, Quảng Thái, Quảng Lợi 3.2 Về thời gian Các số liệu sử dụng luận văn đƣợc thu thập khảo sát đến năm 2016 3.3 Về nội dung - Nghiên cứu biểu BĐKH, biến đổi nhiệt độ, lƣợng mƣa, mực NBD tai biến tự nhiên có tác động đến sinh kế ngƣời dân ven biển huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - Các hoạt động sinh kế đƣợc nghiên cứu dƣới tác động BĐKH ven biển huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế chủ yếu tập trung vào hoạt động nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản) - Đề xuất giải pháp xây dựng MHSK liên quan đến nơng nghiệp thích ứng với BĐKH ven biển huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế QUAN ĐIỂM VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Quan điểm nghiên cứu 4.1.1 Quan điểm tổng hợp Tính tổng hợp đƣợc xem tiêu chuẩn hàng đầu đánh giá giá trị khoa học cơng trình nghiên cứu địa tổng thể Quan điểm tổng hợp xem xét yếu tố, tƣợng môi trƣờng tự nhiên độc lập mà tổ hợp có tổ chức Vì vậy, nghiên cứu khí hậu, ảnh hƣởng BĐKH đến sinh kế ngƣời dân ven biển huyện Quảng Điền, bao gồm hoạt động sản xuất nông nghiệp cần phải xem xét tác động tổng hợp nhân tố đến môi trƣờng sống sinh vật, đến vật nuôi trồng nông nghiệp Tuy nhiên, quan điểm không thiết phải nghiên cứu tất thành phần lựa chọn số yếu tố mang tính chủ đạo khí hậu có tác động mạnh đến đối tƣợng cần đánh giá, trọng yếu tố nhiệt ẩm 4.1.2 Quan điểm hệ thống Khi nghiên cứu tác động BĐKH cần phải đặt mối quan hệ có tính hệ thống với tai biến thiên nhiên trình nội lực, ngoại lực, tai biến nhân sinh Demo Version - Select.Pdf SDK Mặt khác cần xem xét mối quan hệ tai biến với nhƣ mối quan hệ tai biến thiên nhiên với hoạt động sản xuất nông nghiệp địa bàn để từ có nhận định đúng, tồn diện để tìm nguyên nhân, mối quan hệ diễn biến, đề xuất giải pháp hợp lý nhằm phòng tránh giảm nhẹ tác động BĐKH đến hoạt động ngƣời dân ven biển huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 4.1.3 Quan điểm lãnh thổ Nghiên cứu đối tƣợng phải gắn với lãnh thổ định Nếu tách khỏi lãnh thổ đánh tính đặc thù đặc biệt vật, tƣợng địa lí Các ven biển huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế có đặc điểm riêng ĐKTN, KTXH khác so với huyện nhƣ địa phƣơng khác Do đó, cần xác định rõ đặc điểm biểu BĐKH từ xác định đắn tác động BĐKH đến hoạt động sinh kế ven biển huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 10 4.1.4 Quan điểm phát triển bền vững Quan điểm phát triển bền vững quan điểm bao trùm phát triển kinh tế, đặc biệt điều kiện cách mạng khoa học công nghệ đại Vận dụng quan điểm nghiên cứu tác động BĐKH đến sinh kế ngƣời dân phải đảm bảo bền vững KTXH môi trƣờng Đề xuất MHSK phải dựa việc khai thác có hiệu khác biệt địa lý lãnh thổ ý mức đến việc bảo vệ môi trƣờng 4.2 Phương pháp nghiên cứu 4.2.1 Phƣơng pháp thu thập xử lí số liệu Đây phƣơng pháp quan trọng, thông tin đƣợc thu thập từ cơng trình nghiên cứu, dự án nghiệm thu, sách, tạp chí, báo cáo định kì hàng năm Các số liệu, tài liệu, đồ thu thập từ ban ngành, Uỷ Ban nhân dân huyện Quảng Điền Tài liệu thu thập gồm báo cáo nguồn tài nguyên thiên nhiên, điều kiện thực trạng phát triển KTXH, ảnh hƣởng BĐKH đến tự nhiên, hoạt động dân sinh vùng nghiên cứu Tất nguồn tƣ liệu có liên quan đến đối tƣợng lãnh thổ nghiên cứu đƣợc đề tài tiếp cận vận dụng Demo Version có chọn lọc nghiên cứu - Select.Pdf SDK 4.2.2 Phƣơng pháp đồ Trong đề tài sử dụng Bản đồ hành huyện Quảng Điền tỉ lệ 1/100.000, khoanh vùng khu vực nghiên cứu ven biển, đồ diện tích đất bị ngập úng với kịch NBD 100cm huyện Quảng Điền theo kịch BĐKH 4.2.3 Phƣơng pháp khảo sát thực địa Đây vừa phƣơng pháp khởi đầu việc xác định đối tƣợng nghiên cứu, vừa phƣơng pháp kết thúc nhằm kiểm tra kết quả, đánh giá Phƣơng pháp đƣợc sử dụng đề tài nhằm khảo sát ĐKTN, KTXH, tìm hiểu tình hình sử dụng hình sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện, trạng KTXH, khảo sát thực trạng sử dụng MHSK từ đề xuất hình theo hƣớng đa dạng hóa hay chuyển đổi cấu trồng MHSK phù hợp với điều kiện vùng nghiên cứu Trong đề tài tập trung chủ yếu Quảng An, Quảng Thành, Quảng Phƣớc, Quảng Công, Quảng Ngạn 11 4.2.4 Phƣơng pháp phân tích SWOT hình kinh tế sinh thái SWOT chữ viết tắt từ tiếng anh: S-strengths; W-weakness; OOpportunities; T-Threats SWOT phƣơng pháp phân tích vấn đề đƣa điểm nói Đây phƣơng pháp dùng để phân tích vấn đề, có hiệu việc phát nguyên nhân tìm kiếm giải pháp giải vấn đề Dựa vào kết phân tích SWOT để tìm điểm mạnh, điểm yếu hình, phân tích chiều hƣớng xảy tƣơng lai (cơ hội, thách thức) thƣờng có tính khách quan tác động từ bên hình 4.2.5 Phƣơng pháp tham khảo ý kiến chun gia Phƣơng pháp tham khảo ý kiến chuyên gia phƣơng pháp thiếu đƣợc nghiên cứu khoa học Dựa tƣ liệu thu thập, để tƣ liệu sử dụng theo mục đích đề tài cần có q trình tính tốn, xử lý Thơng qua việc khảo sát hình, tham khảo ý kiến chuyên gia ƣu điểm, khuyết điểm hình qua đó, tƣ vấn cho ngƣời nghiên cứu số hình cần đề xuất địa phƣơng Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Version - Select.Pdf SDK 5.1 Ý nghĩaDemo khoa học Kết nghiên cứu đề tài góp phần vào việc hồn thiện sở lý luận việc đánh giá ảnh hƣởng BĐKH đến địa phƣơng vùng ven biển làm phong phú thêm hƣớng nghiên cứu địa lý ứng dụng phục vụ mục tiêu quy hoạch sử dụng hợp lý lãnh thổ 5.2 Ý nghĩa thực tiễn - Kết nghiên cứu đề tài cung cấp thêm thông tin phục vụ đề xuất MHSK thích ứng với BĐKH địa phƣơng vùng ven biển - Luận văn làm tài liệu tham khảo cho nhà quản lý địa phƣơng huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế việc hoạch định sách phát triển KTXH theo hƣớng bền vững CẤU TRÚC LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung luận văn đƣợc trình bày chƣơng: 12 Chƣơng 1: Cơ sở lí luận thực tiễn việc đề xuất thích ứng với biến đổi khí hậu Chƣơng 2: Nghiên cứu tác động biến đổi khí hậu đến sinh kế ven biển huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Chƣơng 3: Đề xuất hình sinh kế bền vững thích ứng với BĐKH ven biển huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Demo Version - Select.Pdf SDK 13 ... việc đề xuất thích ứng với biến đổi khí hậu Chƣơng 2: Nghiên cứu tác động biến đổi khí hậu đến sinh kế xã ven biển huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Chƣơng 3: Đề xuất mơ hình sinh kế bền vững. .. hợp với thực tiễn thích ứng với biến động BĐKH khu vực Xuất phát từ vấn đề trên, đề tài: Nghiên cứu, đề xuất mơ hình sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu xã ven biển huyện Quảng Điền,. .. Vốn xã hội 71 Chƣơng ĐỀ XUẤT MƠ HÌNH SINH KẾ BỀN VỮNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở CÁC XÃ VEN BIỂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 72 3.1 Cơ sở khoa học việc đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, đề xuất mô hình sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu ở các xã ven biển huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế (tt) , Nghiên cứu, đề xuất mô hình sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu ở các xã ven biển huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay