Nghiên cứu động vật đất cỡ trung bình (mesofauna) ở vùng trà bồng, tỉnh quảng ngãi (tt)

10 8 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:45

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HUỲNH THỊ TƢỜNG VY NGHIÊN CỨU ĐỘNG VẬT ĐẤT CỠ TRUNG BÌNH (MESOFAUNA) VÙNG TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC THEO ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU THỪA THIÊN HUẾ, NĂM 2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HUỲNH THỊ TƢỜNG VY NGHIÊN CỨU ĐỘNG VẬT ĐẤT CỠ TRUNG BÌNH (MESOFAUNA) VÙNG TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI Demo Version - Select.Pdf SDK Chuyên ngành: ĐỘNG VẬT HỌC Mã số: 60420103 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC THEO ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Giảng viên hƣớng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN VĂN THUẬN THỪA THIÊN HUẾ, NĂM 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả HUỲNH THỊ TƯỜNG VY Demo Version - Select.Pdf SDK ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập trường Đại học Sư phạm Huế hồn thành luận văn tơi nhận giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Để đạt kết hôm nay, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến: - PGS.TS Nguyễn Văn Thuận định hướng, hướng dẫn tận tình, động viên, cung cấp nhiều tài liệu, kiến thức quý báu, tạo điều kiện thuận lợi tốt để hồn thành luận văn - Cán phòng thí nghiệm Động vật, Tổ Động vật học, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Huế tạo điều kiện thuận lợi tận tình hỗ trợ tơi q trình phân tích mẫu phòng thí nghiệm - Gởi lời cảm ơn chân thành đến bạn, chị lớp cao học Động vật học K25 – ĐHSP Huế, nhiếp ảnh gia người dân huyện Trà Bồng giúp đỡ, cung cấp thông tin cần thiết tạo điều kiện thuận lợi suốt trình nghiên cứu - Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn bố, mẹ, gia đình bạn bè đồng nghiệp động viên, chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho yên tâm Version Select.Pdf thời gian họcDemo tập nghiên cứu-để hoàn thành SDK luận văn Xin chân thành cảm ơn ! Huế, tháng năm 2018 Tác giả HUỲNH THỊ TƢỜNG VY iii MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Đóng góp đề tài CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Lịch sử nghiên cứu nhóm động vật đất cỡ trung bình (Mesofauna) 1.1.1 Việt Nam 1.1.2 khu vực nghiên cứu 12 1.2 Khái quát điều kiện tự nhiên xã hội khu vực nghiên cứu 12 1.2.1 Vị trí địa lý 12 1.2.2 Đặc điểm địa hình, địa mạo 13 Demo - Select.Pdf SDK 1.2.3 Các yếu tố khíVersion hậu thuỷ văn 13 1.2.4 Thổ nhưỡng 14 1.2.5 Đặc điểm sinh vật……………………………………………………………15 1.2.6 Dân cư 15 1.2.7 Thực trạng môi trường 15 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 2.1 Đối tượng nghiên cứu 17 2.2 Thời gian nghiên cứu 17 2.3 Địa điểm nghiên cứu 17 2.4 Phương pháp nghiên cứu 19 2.4.1 Phương pháp thu mẫu 19 2.4.2 Phương pháp xử lí bảo quản mẫu 19 2.4.3 Phương pháp phân tích định loại 19 2.4.4 Phương pháp xác định số sinh học 19 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 21 3.1 Thành phần nhóm Mesofauna vùng Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi 21 3.1.1 Thành phần nhóm Mesofauna 21 3.1.2 Đa dạng bậc taxon nhóm Mesofauna vùng Trà Bồng 25 3.1.3 Các loài giun đất phát bổ sung cho vùng Trà Bồng 25 3.2 Khóa định loại nhóm Mesofauna vùng Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi 29 3.2.1 Khóa định loại nhóm Mesofauna khu vực nghiên cứu 29 3.2.2 Đặc điểm nhận dạng nhóm Mesofauna vùng nghiên cứu 34 3.3 Đặc điểm phân bố 42 3.3.1 Phân bố theo sinh cảnh 42 3.3.2 Phân bố theo mùa 46 3.3.3 Phân bố theo độ cao 46 3.3.4 Phân bố theo độ sâu 48 3.4 Giá trị thực tiễn đề xuất hướng sử dụng động vật đất 50 3.4.1 Giá trị thực tiễn 50 3.4.2 Đề xuất hướng sử dụng Mesofauna vùng nghiên cứu 51 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 52 Kết luận 52 Đề xuất 53 Demo Version - Select.Pdf SDK TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT RNS Rừng nguyên sinh RTS Rừng thứ sinh VĐ Vùng đồi ĐTCLN Đất trồng lâu năm ĐTCNN Đất trồng ngắn ngày VQN Vườn quanh nhà VSS Ven sông, khe, suối PL Phụ lục Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH Danh mục bảng Bảng 2.1 Vị trí điểm thu mẫu huyện Trà Bồng 17 Bảng 3.1 Danh sách nhóm Mesofauna vùng Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi 21 Bảng 3.2 Số lượng, tỷ lệ (%) taxon bậc họ Mesofauna vùng Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi 25 Bảng 3.3 Danh sách loài giun đất bổ sung cho vùng Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi 26 Bảng 3.4 Đặc điểm hình thái sinh cảnh phân bố nhóm Mesofauna vùng Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi 35 Bảng 3.5 Mật cá thể (con/m2), sinh khối (gr/m2), đa dạng (1-D) số đồng (J’) taxon bậc họ sinh cảnh 44 Bảng 3.6 Mật độ cá thể (con/m2), sinh khối (gr/m2), đa dạng (1-D), số đồng (J’) nhóm Mesofauna mùa mưa mùa khô vùng nghiên cứu 46 Bảng 3.7 Mật độ cá thể (con/m2) sinh khối (gr/m2) nhóm Mesofauna theo độ cao khu vực nghiên cứu 48 Bảng 3.8 Mật độ cá thể (con/m2) sinh khối (gr/m2) nhóm Mesofauna taxon theo độ sâu vùng nghiên cứu 49 Demo Version - Select.Pdf SDK Danh mục hình Hình 2.1: Vị trí điểm thu mẫu huyện Trà Bồng 18 Hình 3.1 Mật độ cá thể (con/m2), sinh khối (gr/m2), đa dạng (1-D) số đồng (J’) nhóm Mesofauna 44 Hình 3.2 Đường cong tích luỹ kì vọng số lượng bậc taxon mẫu Mesofauna thu thập sinh cảnh khu vực nghiên cứu thông qua phương pháp Rarefaction 45 Hình 3.4 Mật độ cá thể (con/m2) sinh khối (gr/m2) nhóm Mesofauna theo độ cao vùng nghiên cứu 48 Hình 3.5 Mật độ cá thể (con/m2) sinh khối nhóm Mesofauna theo độ sâu vùng nghiên cứu 50 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mơi trường đất nơi sinh sống nhiều lồi động vật động vật đất chiếm 90% tổng số sinh vật sống cạn 50% tổng số loài sống trái đất, nên chúng thành phần quan trọng tạo nên tính đa dạng sinh giới Động vật đất bao gồm nhóm đất đặc trưng nhóm sống phần vòng đời đất Các quần xã động vật đất đóng vai quan trọng thành phần khơng thể thay q trình sinh học xảy đất sinh Dựa vào kích thước thể, người ta chia động vật đất thành nhóm: Động vật cỡ bé (Microfauna), động vật cỡ trung bình (Mesofauna) động vật cỡ lớn (Macrofauna) [34] Động vật khơng xương sống đất kích thước thể khoảng 2,0 -10,0 mm gọi Mesofauna chiếm sinh khối chủ yếu hệ sinh vật đất [34] Chúng không tham gia vào hoạt động chu trình hệ sinh thái đất mà phân bố, sinh trưởng phát triển chúng liên quan chặt chẽ đến q trình hình thành, biến đổi tính chất lý hóa học đất Bằng hoạt Version động sống- nhóm Mesofauna tham gia vào trình Demo Select.Pdf SDK phân hủy xác thải hữu cơ, làm môi trường q trình tạo đất Một vài nhóm Mesofauna đất chọn làm thiên địch, làm đối tượng gây ni góp phần cải tạo đất, thị tính chất đất nguồn cung cấp thức ăn cho gia súc, gia cầm chăn nuôi, dùng làm thuốc để chữa bệnh, thực phẩm chức Do đó, cần điều tra tài nguyên đa dạng sinh học, nghiên cứu phát triển bền vững suất đất Từ đề xuất biện pháp cải tạo đất, vùng đất hoang hóa, vùng đất độ phì nhiêu thấp, đất bạc màu, vùng đất trống đồi trọc Hiện nay, nghiên cứu Mesofauna Việt Nam tiến hành nhiều vùng, sinh cảnh điển hình cho thấy phong phú đa dạng sinh học nhóm động vật Quảng Ngãi số dẫn liệu giun đất (Nguyễn Thị Tường Vy, 2006) [59] Tuy nhiên nghiên cứu diện rộng nên nhiều vùng bỏ sót, đặc biệt nhóm động vật đất cỡ trung trình khác chưa nghiên cứu Từ lý chọn đề tài “Nghiên cứu động vật đất cỡ trung bình (Mesofauna) vùng Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi” Mục đích nghiên cứu Điều tra nhóm động vật đất cỡ trung bình với đặc điểm phân bố, đa dạng số đồng nhóm động vật vùng Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, làm sở khoa học cho việc đề xuất giải pháp sử dụng chúng Nội dung nghiên cứu - Lập danh sách nhóm động vật đất cỡ trung bình (Mesofauna) vùng Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi - Xác định mật độ, sinh khối, đa dạng số đồng nhóm Mesofauna; theo sinh cảnh, mùa, độ cao độ sâu - Tìm hiểu mục đích đề xuất giải pháp sử dụng nhóm Mesofauna khu vực nghiên cứu Đóng góp đề tài Cung cấp dẫn liệu thành phần nhóm động vật đất cỡ trung bình, nhận xét đặc điểm phân bố, giá trị thực tiễn đề xuất hướng sử dụng động vật đất cỡ trung bình vùng nghiên Democứu Version - Select.Pdf SDK ... khác chưa nghiên cứu Từ lý chọn đề tài Nghiên cứu động vật đất cỡ trung bình (Mesofauna) vùng Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi Mục đích nghiên cứu Điều tra nhóm động vật đất cỡ trung bình với đặc điểm... nhóm động vật vùng Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, làm sở khoa học cho việc đề xuất giải pháp sử dụng chúng Nội dung nghiên cứu - Lập danh sách nhóm động vật đất cỡ trung bình (Mesofauna) vùng Trà Bồng,. .. HỌC SƢ PHẠM HUỲNH THỊ TƢỜNG VY NGHIÊN CỨU ĐỘNG VẬT ĐẤT CỠ TRUNG BÌNH (MESOFAUNA) Ở VÙNG TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI Demo Version - Select.Pdf SDK Chuyên ngành: ĐỘNG VẬT HỌC Mã số: 60420103 LUẬN VĂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu động vật đất cỡ trung bình (mesofauna) ở vùng trà bồng, tỉnh quảng ngãi (tt) , Nghiên cứu động vật đất cỡ trung bình (mesofauna) ở vùng trà bồng, tỉnh quảng ngãi (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay