Đặc điểm hình thái và sinh học của loài chàng xanh (hylarana erythraea) ở vùng phú lộc, tỉnh thừa thiên huế (tt)

13 5 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:45

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HỒ THỊ MỸ QUÝ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI SINH HỌC CỦA LOÀI CHÀNG XANH (Hylarana erythraea) VÙNG PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU Thừa Thiên Huế, năm 2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HỒ THỊ MỸ QUÝ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI SINH HỌC CỦA LOÀI CHÀNG XANH (Hylarana erythraea) VÙNG PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: Động vật học số: 60 42 SDK 01 03 Demo Version Mã - Select.Pdf Giảng viên hướng dẫn khoa học: TS NGƠ VĂN BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU Thừa Thiên Huế, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học TS Ngơ Văn Bình, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa cơng bố cơng trình khác Thừa Thiên Huế, tháng 10 năm 2018 Tác giả luận văn Hồ Thị Mỹ Quý Demo Version - Select.Pdf SDK ii Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo TS Ngơ Văn Bình tận tình hướng dẫn, bồi dưỡng chun mơn giúp đỡ suốt thời gian học tập, nghiên cứu thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô khoa Sinh học, trường Đại học Sư phạm Huế, phòng Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Sư phạm Huế, quý Thầy Cô thuộc trường khác giảng dạy tạo điều kiện cho suốt thời gian học tập nghiên cứu Xin cảm ơn quý Thầy Cô Ban Giám hiệu, quý Demo Select.Pdf SDK Thầy Cô Version tổ Sinh -học trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành tạo điều kiện cho suốt thời gian học tập thực đề tài Xin cảm ơn tất bạn bè, đồng nghiệp, người thân gia đình động viên, chia sẻ giúp đỡ năm tháng học tập, nghiên cứu Huế, tháng 10 năm 2018 Tác giả luận văn Hồ Thị Mỹ Quý iii MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Chương 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 10 1.1 Lịch sử nghiên cứu Chàng xanh .10 1.1.1 Nghiên cứu phân loại học phân bố 10 1.1.2 Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái 12 1.1.3 Nghiên cứu phát sinh chủng loại sinh học phân tử 14 1.2 Khái quát điều kiện tự- nhiên xã hộiSDK khu vực nghiên cứu .16 Demo Version Select.Pdf 1.2.1 Vị trí địa lí 16 1.2.2 Địa hình 16 1.2.3 Khí hậu .17 1.2.4 Thủy văn 18 1.2.5 Đặc điểm kinh tế - xã hội 18 Chương 2: VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 2.1 Vật liệu nghiên cứu 20 2.2 Phương pháp nghiên cứu 20 2.2.1 Đối tượng nghiên cứu .20 2.2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 20 2.2.3 Phương pháp khảo sát thực địa 21 2.2.4 Phương pháp nghiên cứu đặc điểm hình thái 22 2.2.5 Phương pháp xác định vi môi trường sống nghiên cứu phương thức hoạt động 23 2.2.6 Phương pháp nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng .23 2.2.7 Phương pháp nghiên cứu đặc điểm âm sinh học 25 2.2.8 Xử lí số liệu phân tích thống kê 27 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 28 3.1 Đặc điểm hình thái lồi Hylarana erythraea 28 3.1.1 Đặc điểm nhận dạng 28 3.1.2 Đặc điểm hình thái 29 3.1.3 Mối quan hệ số đo hình thái khối lượng thể 33 3.1.4 Cấu trúc giới tính quần thể Chàng xanh 35 3.2 Khả sử dụng vi môi trường sống phương thức hoạt động Chàng xanh37 3.2.1 Sử dụng vi môi trường sống .37 3.2.2 Phương thức hoạt động 39 3.3 Đặc điểm dinh dưỡng 39 3.3.1 Thành phần thức ăn số quan trọng loại thức ăn 39 3.3.2 Thành phần thức ăn theo giới 43 3.3.3 Thành phần thức ăn theo mùa 47 3.3.4 Thành phần thức ăn theo địa điểm nghiên cứu 48 Demo Version - Select.Pdf SDK 3.4 Đặc điểm âm sinh học 51 3.4.1 Các thuộc tính âm 51 3.4.2 Ảnh hưởng kích thước thể yếu tố mơi trường lên thuộc tính âm 54 3.4.3 Mối quan hệ hoạt động sinh sản âm sinh học 57 3.5 Đề xuất giải pháp bảo tồn khai thác bền vững 59 3.5.1 Các nhân tố tác động đến quần thể loài .59 3.5.2 Các biện pháp bảo tồn khai thác bền vững 60 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 62 Kết luận 62 Kiến nghị 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BM : Khối lượng thể CV : hệ số biến thiên EN : Khoảng cách từ trước mắt đến mút mũi EYE: Đường kính mắt HL : Dài đầu HW : Rộng đầu IND : Khoảng cách hai mũi IOD : Khoảng cách hai mắt IRI : Chỉ số quan trọng thức ăn ML : Dài mõm MW : Rộng mõm SHK: Dài cẳng chân SVL : Chiều dài thân TMP: Đường kính màng nhĩ Demo Version TGH: Dài đùi - Select.Pdf SDK DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Các số đo hình thái loài Chàng xanh 22 Bảng 2.2: Các thuộc tính âm 26 Bảng 3.1: Đặc điểm hình thái lồi Chàng xanh 29 Bảng 3.2: Tóm tắt số đo hình thái (mm) khối lượng thể (g) cá thể trưởng thành loài H erythraea vùng Phú Lộc 32 Bảng 3.3: Số lượng cá thể Chàng xanh ghi nhận loại vi môi trường sống 38 Bảng 3.4: Nhiệt độ độ ẩm vi môi trường sống nơi phát loài H erythraea 38 Bảng 3.5: Thành phần thức ăn loài H erythraea vùng nghiên cứu 40 Bảng 3.6: Thành phần thức ăn cá thể đực H erythraea vùng Phú Lộc 43 Bảng 3.7: Thành phần thức ăn cá thể H erythraea vùng Phú Lộc .44 Bảng 3.8: Số lượng thể tích loại thức ăn theo mùa 48 Demo Version - Select.Pdf SDK Bảng 3.9: Thành phần thức ăn loài Chàng xanh theo địa điểm nghiên cứu .49 Bảng 3.10: Các thuộc tính âm hai loại gọi loài H erythraea .53 Bảng 3.11: Ảnh hưởng nhiệt độ, độ ẩm đến thuộc tính âm .57 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Bản đồ khu vực nghiên cứu Chàng xanh 21 Hình 3.1: Cá thể Chàng xanh đực (A) cá thể Chàng xanh (B) .28 Hình 3.2: Sự phân bố nhóm cá thể H erythraea theo chiều dài thân (SVL) .30 Hình 3.3: Mối quan hệ chiều dài thân khối lượng thể Chàng xanh 33 Hình 3.4: Mối quan hệ chiều dài thân dài đầu Chàng xanh 34 Hình 3.5: Mối quan hệ chiều dài thân rộng đầu Chàng xanh 34 Hình 3.6: Mối quan hệ chiều dài thân rộng miệng Chàng xanh 35 Hình 3.7: Số lượng cá thể Chàng xanh theo giới tính hai địa điểm nghiên cứu…36 Hình 3.8: Số lượng cá thể Chàng xanh giới đực giới theo mùa 37 Hình 3.9: Thể tích loại mồi 41 Hình 3.10: Chỉ số quan trọng (IRI) loạiSDK thức ăn 42 Demo Version - Select.Pdf Hình 3.11: Chỉ số quan trọng IRI (%) loại thức ăn quan trọng cá thể đực sử dụng vùng nghiên cứu 45 Hình 3.12: Thể tích trung bình (mm3) loại thức ăn quan trọng cá thể đực sử dụng vùng nghiên cứu 46 Hình 3.13: Chỉ số IRI (%) loại thức ăn quan trọng địa điểm nghiên cứu 50 Hình 3.14: Dạng sóng quang phổ gọi thông báo (A) gọi gây hấn (B) loài H erythraea vùng Phú Lộc 52 Hình 3.15: Mối quan hệ SVL tần số ưu gọi thông báo (─●─) gọi gây hấn ( ○ ) loài H erythraea vùng Phú Lộc 55 Hình 3.16: Mối quan hệ nhiệt độ chiều dài gọi gọi thông báo (─●─) gọi gây hấn ( ○ ) loài H erythraea vùng Phú Lộc 56 Hình 3.17: Các cá thể Chàng xanh đực cạnh tranh giành cá thể 58 Hình 3.18: Ghép đơi giao phối Chàng xanh 58 Demo Version - Select.Pdf SDK MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Việt Nam quốc gia có khu hệ lưỡng cư phong phú điểm nóng đa dạng sinh học giới [17], [46] Nằm khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa, Việt Nam xem nơi có mơi trường sống thuận lợi cho sinh trưởng, phát triển nhiều loài lưỡng cư Bên cạnh loài ghi nhận nghiên cứu nhiều lồi lớp động vật quan tâm, chẳng hạn lồi Chàng xanh (Hylarana erythraea) giá trị sinh thái dinh dưỡng chúng không nhỏ Trên giới, Chàng xanh ghi nhận phân bố Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Myanma, Philippines, Singapore, Thái Lan Việt Nam [27], [46] Cũng loài khác lớp Lưỡng cư, Chàng xanh đóng vai trò quan trọng hệ sinh thái tự nhiên Chúng phần quan trọng mạng lưới thức ăn, nhiều loài khác sử dụng mối quan hệ dinh dưỡng, đồng thời kẻ săn mồi quan trọng (thường xuyên tiêu thụ loại trùng có hại) Chàng Demo Version - Select.Pdf SDK xanh số loài giống Hylarana đối tượng để phân lập peptide có tính chất kháng khuẩn y học [11], [20] Trước tình hình xuất vi khuẩn kháng kháng sinh vai trò Chàng xanh nói riêng lồi giống Hylarana nói chung có ý nghĩa thiết thực Ngồi ra, lồi H erythraea nguồn dinh dưỡng có giá trị cho người, có hàm lượng đạm cao nên sử dụng để phục vụ cho đời sống hàng ngày [46] Tuy nhiên, Việt Nam giới, đề tài nghiên cứu đối tượng hạn chế, chủ yếu tập trung vào đề tài phân loại học ghi nhận phân bố loài khu vực khác Thêm vào đó, với tình hình biến đổi khí hậu nay, lồi sinh vật có Chàng xanh dần môi trường sống dẫn đến suy giảm mạnh số lượng cá thể quần thể [17] Vì vậy, việc hiểu rõ đặc điểm hình thái sinh học lồi Chàng xanh có vai trò lớn việc góp phần bảo tồn đa dạng sinh học cân sinh thái tự nhiên Xuất phát từ thực tế chọn đề tài: “Đặc điểm hình thái sinh học loài Chàng xanh (Hylarana erythraea) vùng Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế” Mục đích nghiên cứu Mơ tả đặc điểm hình thái, số đặc điểm sinh học sinh thái học loài Chàng xanh (H erythraea) vùng Phú Lộc, tạo sở khoa học để đề xuất giải pháp bảo tồn khai thác bền vững nguồn tài nguyên động vật hoang dã Nội dung nghiên cứu Nội dung 1: Nghiên cứu đặc điểm hình thái số đặc điểm sinh thái học - Tiến hành xác định đặc điểm số đo hình thái ngồi - Mô tả đặc điểm nhận dạng đực, cái, đánh giá số đo hình thái lồi - Xác định số dị hình kích thước giới tính (SSD: Sexual Size Dimorphism) cấu trúc quần thể loài Chàng xanh vùng nghiên cứu - Mô tả sinh cảnh sống, đánh giá khả sử dụng vi môi trường sống phương thức hoạt động loài Nội dung 2: Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng Demo Version - Select.Pdf SDK - Xác định thành phần thức ăn, số đa dạng, tính đặn loại thức ăn hai giới; so sánh chế độ dinh dưỡng loài mùa địa điểm nghiên cứu - Phân tích mối quan hệ kích thước miệng với kích thước mẫu thức ăn - Đánh giá ảnh hưởng nhiệt độ khơng khí, độ ẩm tương đối lên chế độ dinh dưỡng loài Nội dung 3: Nghiên cứu đặc điểm âm sinh học - Tiến hành ghi âm tiếng kêu sử dụng máy ghi âm chuyên ngành - Đo hình thái, đánh dấu cá thể, ghi nhận yếu tố vô sinh hữu sinh - Phân loại tiếng kêu theo hai nhóm: tiếng kêu thơng báo (advertisement calls) tiếng kêu gây hấn (aggressive calls) - Đánh giá thuộc tính âm (chiều dài gọi, tần số ưu thế, tần số tối thiểu, tần số cực đại, số lượng xung, chiều dài xung, tỷ lệ xung, khoảng cách hai xung) tương ứng với loại tiếng kêu - Phân tích mối quan hệ đặc điểm âm sinh học loài - Đánh giá ảnh hưởng yếu tố môi trường (nhiệt độ, độ ẩm) kích thước thể (chiều dài thân) lên thuộc tính tiếng kêu - Phân tích mối quan hệ hoạt động sinh sản đặc điểm âm sinh học loài Nội dung 4: Đề xuất giải pháp bảo tồn khai thác bền vững - Đánh giá nhân tố đe dọa đến sinh cảnh sống loài - Xác định nhân tố đe dọa đến quần thể loài - Đề xuất biện pháp bảo tồn khai thác loài Chàng xanh bền vững Ý nghĩa đề tài - Góp phần bổ sung đặc điểm hình thái sinh học lồi Chàng xanh tự nhiên, bổ sung nguồn liệu loài Chàng xanh nghiên cứu lưỡng cư, bò sát - Số liệu, kết đề tài góp phần làm sở khoa học cho việc bảo tồn nguồn gen phát triển bền vững loài lưỡng cư có nguy bị đe dọa mơi trường sống, biến đổi khí hậu việc khai thác mức dẫn đến suy giảm số lượng quần thể tự nhiên Demo Version - Select.Pdf SDK ... Chàng xanh (Hylarana erythraea) vùng Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế Mục đích nghiên cứu Mơ tả đặc điểm hình thái, số đặc điểm sinh học sinh thái học loài Chàng xanh (H erythraea) vùng Phú Lộc,. ..ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HỒ THỊ MỸ QUÝ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ SINH HỌC CỦA LOÀI CHÀNG XANH (Hylarana erythraea) Ở VÙNG PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: Động vật học số:... rõ đặc điểm hình thái sinh học lồi Chàng xanh có vai trò lớn việc góp phần bảo tồn đa dạng sinh học cân sinh thái tự nhiên Xuất phát từ thực tế chọn đề tài: Đặc điểm hình thái sinh học lồi Chàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm hình thái và sinh học của loài chàng xanh (hylarana erythraea) ở vùng phú lộc, tỉnh thừa thiên huế (tt) , Đặc điểm hình thái và sinh học của loài chàng xanh (hylarana erythraea) ở vùng phú lộc, tỉnh thừa thiên huế (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay