Cộng hưởng cyclotron phonon giam giữ trong giếng lượng tử hình chữ nhật (tt)

13 7 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:44

✣❸■ ❍➴❈ ❍❯➌ ❚❘×❮◆● ✣❸■ ❍➴❈ ❙× P❍❸▼ ◆●❯❨➍◆ ❚❍➚ ❚❍Õ❨ ❚❘■◆❍ ❈❐◆● ❍×Ð◆● ❈❨❈▲❖❚❘❖◆ ✲ P❍❖◆❖◆ ●■❆▼ ●■Ú ❚❘❖◆● ìẹ ị ▲Þ ❚❍❯❨➌❚ ❱⑨ ❱❾❚ ▲Þ ❚❖⑩◆ ▼➣ sè ✿ ✽✵ ✹✹ ✵✶ ✵✸ Demo Version - Select.Pdf SDK ▲❯❾◆ ❱❿◆ ì ữớ ữợ P ❍✉➳✱ ♥➠♠ ✷✵✶✽ ✐ ▲❮■ ❈❆▼ ✣❖❆◆ ❚æ✐ ①✐♥ ❝❛♠ ✤♦❛♥ ✤➙② ❧➔ ❝æ♥❣ tr➻♥❤ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❝õ❛ r✐➯♥❣ tæ✐✱ ❝→❝ sè ❧✐➺✉ ✈➔ ❦➳t q✉↔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ♥➯✉ tr♦♥❣ tr tỹ ữủ ỗ t ❝❤♦ ♣❤➨♣ sû ❞ư♥❣ ✈➔ ❝❤÷❛ tø♥❣ ✤÷đ❝ ❝ỉ♥❣ ❜è tr♦♥❣ ❜➜t Demo - Select.Pdf ❦ý ♠ët ❝æ♥❣ tr➻♥❤Version ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ♥➔♦ ❦❤→❝✳SDK ❍✉➳✱ t❤→♥❣ ✾ ♥➠♠ ✷✵✶✽ ❚→❝ ❣✐↔ ❧✉➟♥ ✈➠♥ ◆❣✉②➵♥ ❚❤à ❚❤õ② ❚r✐♥❤ ✐✐ ▲❮■ ❈❷▼ ❒◆ ❍♦➔♥ t❤➔♥❤ ❧✉➟♥ ✈➠♥ tèt ♥❣❤✐➺♣ ♥➔②✱ tæ✐ ①✐♥ ❜➔② tä ❧á♥❣ ❜✐➳t ì♥ s➙✉ s➢❝ ✤➳♥ ❚❤➛② ❣✐→♦ ✲ P t t ữợ ❣✐ó♣ ✤ï tỉ✐ tr♦♥❣ s✉èt q✉→ tr➻♥❤ t❤ü❝ ❤✐➺♥ ❧✉➟♥ ✈➠♥ ♥➔②✳ ❚ỉ✐ ①✐♥ ❝❤➙♥ t❤➔♥❤ ❝↔♠ ì♥ ❝→❝ ❚❤➛②✱ ổ tr t ỵ ỏ t s ❤å❝ ❚r÷í♥❣ ✣↕✐ ❍å❝ ❙÷ P❤↕♠ ✲ ✣↕✐ ❤å❝ ❍✉➳ ✤➣ ❣✐↔♥❣ ❞↕②✱ ❣✐ó♣ ✤ï tỉ✐ s✉èt ❤❛✐ ♥➠♠ ❤å❝ q✉❛✳ ❈✉è✐ ❝ò♥❣ tỉ✐ ①✐♥ ❣û✐ ❧í✐ ❝↔♠ ì♥ s➙✉ s➢❝ ✤➳♥ ❣✐❛ ✤➻♥❤✱ ❜↕♥ ❜➧✱ ❝→❝ ❜↕♥ ❤å❝ ✈✐➯♥ ❝❛♦ ❤å❝ ❦❤â❛ ✷✺ ✤➣ ❧✉ỉ♥ ✤ë♥❣ ✈✐➯♥✱ ❣✐ó♣ ✤ï✱ õ ỵ tổ tr sốt q tr t ✈➔ ❤♦➔♥ t❤➔♥❤ ❧✉➟♥ ✈➠♥✳ ❍✉➳✱ t❤→♥❣ ✾ ♥➠♠ ✷✵✶✽ Demo Version - Select.Pdf SDK ❚→❝ ❣✐↔ ❧✉➟♥ ✈➠♥ ◆❣✉②➵♥ ❚❤à ❚❤õ② ❚r✐♥❤ ✐✐✐ ▼Ư❈ ▲Ư❈ ❚r❛♥❣ ♣❤ư ❜➻❛ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✐ ▲í✐ ❝❛♠ ✤♦❛♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✐✐ ▲í✐ ❝↔♠ ì♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✐✐✐ ▼ö❝ ❧ö❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ỗ t❤à ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹ ▼Ð ✣❺❯ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺ ◆❐■ ❉❯◆● ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ữỡ ìẹ ❚Û ❱⑨ ❈⑩❈ ▼➷ ❍➐◆❍ P❍❖◆❖◆ ●■❆▼ ●■Ú ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶ ✶✳✶✳ ❚ê♥❣ q✉❛♥ ✈➲ ❜→♥ ❞➝♥ t❤➜♣ ❝❤✐➲✉ ✈➔ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶ Demo Version - Select.Pdf SDK tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ t❤➳ ❝❤ú ✶✳✷✳ ◆➠♥❣ ❧÷đ♥❣✱ ❤➔♠ sâ♥❣ ❝õ❛ ❡❧❡❝tr♦♥ ♥❤➟t tr♦♥❣ tr÷í♥❣ ❤đ♣ ❝❤÷❛ ❝â ✈➔ ❝â tø tr÷í♥❣ t➽♥❤ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✷ ✶✳✸✳ ❈→❝ ♠æ ❤➻♥❤ ❣✐❛♠ ❣✐ú ♣❤♦♥♦♥ tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✺ ✶✳✸✳✶✳ ▼æ ❤➻♥❤ s❧❛❜ ♠♦❞❡ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✺ ✶✳✸✳✷✳ ▼æ ❤➻♥❤ ❣✉✐❞❡❞ ♠♦❞❡ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✻ ✶✳✸✳✸✳ ▼æ ❤➻♥❤ ❍✉❛♥❣ ✲ ❩❤✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✻ ❈❤÷ì♥❣ ✷✳ ❍➏ ❙➮ ❍❻P ❚❍Ư ❙➶◆● ✣■➏◆ ❚Ø ❉❖ ❚×❒◆● ❚⑩❈ ❊▲❊❈❚❘❖◆ ✲ P❍❖◆❖◆ ●■❆▼ ●■Ú ❚❘❖◆● ìẹ Pữỡ ❧♦↕♥ ♣❤ư t❤✉ë❝ t❤í✐ ❣✐❛♥ ✷✳✶✳✶✳ ❚ê♥❣ q✉❛♥ ✈➲ ♥❤✐➵✉ ❧♦↕♥ ❦❤æ♥❣ ❞ø♥❣ ✶ ✶✽ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✽ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ữủ tỷ ữợ t ❞ư♥❣ ❝õ❛ ♥❤✐➵✉ ❧♦↕♥ ♣❤ư t❤✉ë❝ t❤í✐ ❣✐❛♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✶ ✷✳✷✳ ❚÷ì♥❣ t→❝ ❡❧❡❝tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ q✉❛♥❣ ❞å❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✹ ✷✳✷✳✶✳ ❍❛♠✐❧t♦♥✐❛♥ t÷ì♥❣ t→❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✹ ✷✳✷✳✷✳ ❍➺ sè ❤➜♣ t❤ö ✷✺ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ữỡ ìé ❈❨❈▲❖❚❘❖◆ ✲ P❍❖◆❖◆ ❱⑨ ✣❐ ❘❐◆● ❱❸❈❍ P❍✃ ❚❘❖◆● ●■➌◆● ▲×Đ◆● ❚Û ❍➐◆❍ ❈❍Ú ◆❍❾❚ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✵ ✸✳✶✳ ✣✐➲✉ ❦✐➺♥ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✕ ♣❤♦♥♦♥ tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✳✷✳ P❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ Pr♦❢✐❧❡ ✤➸ ①→❝ ✤à♥❤ ✤ë rë♥❣ ✈↕❝❤ ♣❤ê ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✵ ✹✶ ✸✳✸✳ ❈ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ ❣✐❛♠ ❣✐ú tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû t❤➳ ❤➻♥❤ ❝❤ú ♥❤➟t ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ Demo Version - Select.Pdf SDK ✸✳✹✳ ❙ü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ✤ë rë♥❣ ✈↕❝❤ ♣❤ê ✈➔♦ ♥❤✐➺t ✤ë ✹✸ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✹ ✸✳✺✳ ❙ü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ✤ë rë♥❣ ✈↕❝❤ ♣❤ê ✈➔♦ tø tr÷í♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✻ ✸✳✻✳ ❙ü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ✤ë rë♥❣ ✈↕❝❤ ♣❤ê ✈➔♦ ❜➲ rë♥❣ ❣✐➳♥❣ ✳ ✳ ✹✽ ❑➌❚ ▲❯❾◆ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺✶ ❚⑨■ ▲■➏❯ ❚❍❆▼ ❑❍❷❖ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺✸ P❍Ö ▲Ö❈ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ P✳✶ ✷ ❉❆◆❍ ▼Ö❈ ❈⑩❈ ❍➐◆❍ ❱⑨ ✣➬ ❚❍➚ ❍➻♥❤ ✸✳✶ ▼✐♥❤ ❤å❛ ❝→❝❤ ①→❝ ✤à♥❤ ✤ë rë♥❣ ✈↕❝❤ ♣❤ê ❜➡♥❣ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ Pr♦❢✐❧❡✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ỗ t ỹ tở sè ❤➜♣ t❤ư ✈➔♦ ♥➠♥❣ ❧÷đ♥❣ ♣❤♦t♦♥ Ω tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû t❤➳ ❝❤ú ♥❤➟t tr♦♥❣ tr÷í♥❣ ❤đ♣ ♣❤♦♥♦♥ ❣✐❛♠ ❣✐ú ✭✤÷í♥❣ ♠➔✉ ①❛♥❤ ❧✐➲♥ ♥➨t✮ ✈➔ ♣❤♦♥♦♥ ❦❤è✐ ✭✤÷í♥❣ ọ ựt t t ỗ t ✸✳✸ Lz ❂ ✶✷ ♥♠✱ B T ❂ ✶✵ ❚✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✸ ❙ü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ❤➺ sè ❤➜♣ t❤ö ✈➔♦ ♥➠♥❣ ❧÷đ♥❣ ♣❤♦t♦♥ t↕✐ ✤➾♥❤ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ Ω ❂ ✺✸✳✺✸ ♠❡❱ ✤è✐ ✈ỵ✐ ♣❤♦♥♦♥ ❣✐❛♠ ❣✐ú t↕✐ ❝→❝ ❣✐→ trà ❦❤→❝ ♥❤❛✉ ❝õ❛ ♥❤✐➺t ✤ë ✭T ❂ ✶✺✵ ❑✿ ✤÷í♥❣ ❧✐➲♥ Demo Version - Select.Pdf SDK ♥➨t ♠➔✉ ✤❡♥✱ T ❂ ✷✵✵ ❑✿ ✤÷í♥❣ ✤ùt ♥➨t ♠➔✉ T ỗ t ữớ ❝❤➜♠ ❝❤➜♠ ♠➔✉ ✤ä✮✱ ✈ỵ✐ Lz B ❂✶✵ ❂ ✶✷ ♥♠✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✺ ❙ü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ✤ë rë♥❣ ✈↕❝❤ ♣❤ê ❝õ❛ ✤➾♥❤ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ ✈➔♦ ♥❤✐➺t ✤ë tr♦♥❣ tr÷í♥❣ ❤đ♣ ♣❤♦♥♦♥ ❣✐❛♠ ❣✐ú ✭✤÷í♥❣ ❤➻♥❤ trá♥ ♠➔✉ ①❛♥❤✮ ✈➔ ♣❤♦♥♦♥ ❦❤è✐ ✭✤÷í♥❣ ❤➻♥❤ ✈✉ỉ♥❣ ♠➔✉ ✤ä✮✳ ✸ ỗ t ỹ tở ❝õ❛ ❤➺ sè ❤➜♣ t❤ư ✈➔♦ ♥➠♥❣ ❧÷đ♥❣ ♣❤♦t♦♥ t↕✐ ữ tr ố ợ ❣✐ú t↕✐ ❝→❝ ❣✐→ trà ❦❤→❝ ♥❤❛✉ ❝õ❛ tø tr÷í♥❣ B = 12 B ✿ B = 10 ❚ ✭✤÷í♥❣ ♥➨t ❧✐➲♥ ♠➔✉ ✤❡♥✮✱ ❚ ✭✤÷í♥❣ ❣↕❝❤ ❣↕❝❤ ♠➔✉ ①❛♥❤✮ ữớ ọ ợ T = 300 ỗ t B = 15 Lz = 12 ♥♠✱ ❑✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✼ ❙ü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ✤ë rë♥❣ ✈↕❝❤ ♣❤ê ✈➔♦ tø tr÷í♥❣ ❝❤♦ tr÷í♥❣ ❤đ♣ ♣❤♦♥♦♥ ❦❤è✐ ✭✤÷í♥❣ ❤➻♥❤ ✈✉ỉ♥❣ ♠➔✉ ✤ä✮ ✈➔ ♣❤♦♥♦♥ ❣✐❛♠ ❣✐ú ✭✤÷í♥❣ ❤➻♥❤ trá♥ ♠➔✉ ①❛♥❤✮✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ỗ t ỹ tở số ❤➜♣ t❤ư ✈➔♦ ♥➠♥❣ ❧÷đ♥❣ ♣❤♦t♦♥ t↕✐ ✤➾♥❤ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ ✤è✐ Demo Version - Select.Pdf SDK ✈ỵ✐ ♣❤♦♥♦♥ ❣✐❛♠ ❣✐ú t↕✐ ❝→❝ ❣✐→ trà ❦❤→❝ ♥❤❛✉ ❝õ❛ ❜➲ rë♥❣ ❣✐➳♥❣ ✤❡♥✮✱ Lz ✿ Lz = 25 Lz = 20 ♥♠ ✭✤÷í♥❣ ♥➨t ❧✐➲♥ ♠➔✉ ♥♠ ✭✤÷í♥❣ ❣↕❝❤ ❣↕❝❤ ♠➔✉ ①❛♥❤✮ ✈➔ Lz = 15 ♥♠ ✭✤÷í♥❣ ❝❤➜♠ ọ ợ B = 10 ỗ t ✸✳✽ T = 300 ❑✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✾ ❙ü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ✤ë rë♥❣ ✈↕❝❤ ♣❤ê ♣❤ö t❤✉ë❝ ✈➔♦ ❜➲ rë♥❣ ♣❤ê ❝❤♦ tr÷í♥❣ ❤đ♣ ♣❤♦♥♦♥ ❦❤è✐ ✭✤÷í♥❣ ❤➻♥❤ ✈✉ỉ♥❣ ♠➔✉ ✤ä✮ ✈➔ ♣❤♦♥♦♥ ❣✐❛♠ ❣✐ú ✭✤÷í♥❣ ❤➻♥❤ trá♥ ♠➔✉ ①❛♥❤✮✳ ✹ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✾ ▼Ð ✣❺❯ ■✳ ỵ t r ỳ ✤➣ ❝â ♥❤✐➲✉ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✈➲ ↔♥❤ ❤÷ð♥❣ ❝õ❛ t÷ì♥❣ t→❝ ❡❧❡❝tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ ✤è✐ ✈ỵ✐ ❝→❝ t➼♥❤ ❝❤➜t q✉❛♥❣ ❤å❝ ❝õ❛ ❤➺ ❡❧❡❝tr♦♥ ❤❛✐ ❝❤✐➲✉ ✤÷đ❝ ❤➻♥❤ t❤➔♥❤ tr♦♥❣ ❝→❝ ❧ỵ♣ ❞à t✐➳♣ ①ó❝ ❜→♥ ❞➝♥ ✈➔ ❝→❝ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ❦❤✐ ❝â ♠➦t ❝õ❛ tø tr÷í♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ❬✽❪✳ ❚r♦♥❣ ❝➜✉ tró❝ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû✱ sü t÷ì♥❣ t→❝ ❡❧❡❝tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ q✉❛♥❣ ♣❤➙♥ ❝ü❝ ✤â♥❣ ♠ët ✈❛✐ trá ❝❤õ ②➳✉ tr♦♥❣ ✈✐➺❝ ①→❝ ✤à♥❤ ❝→❝ t➼♥❤ ❝❤➜t ❡❧❡❝tr♦♥ ❦❤→❝ ♥❤❛✉✳ ▼ët ❤✐➺✉ ù♥❣ q✉❛♥ trå♥❣ ❣➙② r❛ ❞♦ t÷ì♥❣ t→❝ ❡❧❡❝tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ tr♦♥❣ ❜→♥ ❞➝♥ ❦❤✐ ❝â ✤✐➺♥ tr÷í♥❣ ①♦❛② ❝❤✐➲✉ ✈➔ tø tr÷í♥❣ ❧➔ ❤✐➺✉ ù♥❣ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ ✭P❤♦♥♦♥✲❛ss✐st❡❞ ❝②❝❧♦tr♦♥ r❡s♦♥❛♥❝❡✲ P❆❈❘✮✱ tr♦♥❣ ✤âVersion ❡❧❡❝tr♦♥- ❞à❝❤ ❝❤✉②➸♥ SDK ❣✐ú❛ ❝→❝ ♠ù❝ ▲❛♥❞❛✉ ♥❤í Demo Select.Pdf tử t ỗ tớ ợ sỹ ❤➜♣ t❤ö ❤♦➦❝ ♣❤→t ①↕ ♣❤♦♥♦♥✳ ❚r♦♥❣ ❜→♥ ❞➝♥ ❦❤è✐✱ ự P ữủ ỵ t❤✉②➳t ❬✶✻❪ ❧➝♥ t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ❬✷✵❪✳ ✣è✐ ✈ỵ✐ ❝➜✉ tró❝ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ✷ ❝❤✐➲✉✱ ❤✐➺✉ ù♥❣ P❆❈❘ ❝ơ♥❣ ✤➣ ữủ ự ố ợ trữớ ủ ❬✷✺❪✳ ▼ët sè ♠ỉ ❤➻♥❤ ❦❤→❝ ♥❤❛✉ ✤➣ ✤÷đ❝ ✤➲ ①✉➜t ✤➸ ♠æ t↔ ❝→❝ ♠æ ❤➻♥❤ ♣❤♦♥♦♥ ❣✐❛♠ ❣✐ú ✈➔ ♣❤♦♥♦♥ ❜➲ ♠➦t✳ ❚r♦♥❣ ❤❛✐ ♠ỉ ❤➻♥❤ ❧✐➯♥ tư❝ ✤✐➺♥ ♠ỉ✐ ✈➽ ♠ỉ✱ ♠ët tr♦♥❣ sè ✤â t÷ì♥❣ ù♥❣ ✈ỵ✐ ❝→❝ ♠♦❞❡ s❧❛❜ ❝õ❛ ♠ët t➜♠ ✐♦♥ tü ❞♦ ❬✶✺❪✱ ❬✷✶❪ ✈➔ ♠ët ✤è✐ ✈ỵ✐ ❝→❝ ♠♦❞❡ ❣✉✐❞❡❞ ❝õ❛ ♠ët ♠ỉ ❤➻♥❤ ❝➜✉ tró❝ ❧ỵ♣ ❬✷✹❪✳ ●➛♥ ✤➙②✱ ❍✉❛♥❣ ✈➔ ❩❤✉ ✭❍❩✮ ❬✶✾❪ ✤➣ ✤➲ ①✉➜t ♠ët ♠æ ❤➻♥❤ ♠↕♥❣ ✤ë♥❣ ❧ü❝ ✤ì♥ ❣✐↔♥ ✤➸ ♠ỉ t↔ ❝→❝ ♠♦❞❡ ♣❤♦♥♦♥ tr♦♥❣ ❝➜✉ tró❝ s✐➯✉ ♠↕♥❣✳ ❈→❝ ♠ỉ ❤➻♥❤ ♥➔② ❦❤→❝ ♥❤❛✉ tr♦♥❣ ❝→❝❤ ❝❤å♥ ❝→❝ ✤✐➲✉ ❦✐➺♥ ❜✐➯♥ ✺ ✤÷đ❝ →♣ ✤➦t tr➯♥ t❤➳ t➽♥❤ ✤✐➺♥ ❤♦➦❝ ❜✐➯♥ ✤ë ❞❛♦ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ♣❤♦♥♦♥ t↕✐ ❝→❝ ❜➲ ♠➦t✳ ❱✐➺❝ t➼♥❤ t♦→♥ tè❝ ✤ë t→♥ ①↕ ❞à❝❤ ❝❤✉②➸♥ ♥ë✐ ✈ò♥❣ ✈➔ ❧✐➯♥ ✈ò♥❣ ❝♦♥ ❝õ❛ ❡❧❡❝tr♦♥ tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ●❛❆s ❞♦ ♣❤♦♥♦♥ q✉❛♥❣ ❞å❝ ✭▲❖✮ ❜à ❣✐❛♠ ❣✐ú ✤➣ ✤÷đ❝ t❤ü❝ ❤✐➺♥ ❜➡♥❣ ❝→❝❤ sû ❞ư♥❣ ❜❛ ♠ỉ ❤➻♥❤ tr➯♥✳ ❚➼♥❤ t♦→♥ ❞ü❛ tr➯♥ ♠ỉ ❤➻♥❤ ❍❩ ♣❤ò ❤đ♣ ✈ỵ✐ ❦➳t q✉↔ t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠✳ ◆❣♦➔✐ r❛✱ ✤➣ ❝â ♥❤ú♥❣ ♥❣❤✐➯♥ ự ỵ tt tố t tr tr ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ❞♦ ❝→❝ ♣❤♦♥♦♥ ❣✐❛♠ ❣✐ú✱ ✤÷đ❝ ♠ỉ t↔ ❜ð✐ ❜❛ ♠ỉ ❤➻♥❤ tr➯♥✱ ❦❤✐ ❝â ✤✐➺♥ tr÷í♥❣ ✈➔ tø tr÷í♥❣ ❧÷đ♥❣ tû✳ ▼ỉ ❤➻♥❤ ❍❩ ✤➣ ♥❤➟♥ ✤÷đ❝ sü ❝❤➜♣ ♥❤➟♥ rë♥❣ r➣✐ ✈➔ ♠ỉ t↔ tèt ♥❤➜t sü t÷ì♥❣ t→❝ ❡❧❡❝tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ tr♦♥❣ ❝→❝ ❤➺ ❝❤✉➞♥ ❤❛✐ ❝❤✐➲✉ ✭◗✷❉✮✳ ✣➸ ❤✐➸✉ rã ❤ì♥ sü t÷ì♥❣ t→❝ ❡❧❡❝tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû✱ ✤✐➲✉ q✉❛♥ trå♥❣ ❧➔ ♣❤↔✐ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ P❆❈❘ ❦❤✐ ❝→❝ ❡❧❡❝tr♦♥ ❜à t→♥ ①↕ ❜ð✐ ❝→❝ ♣❤♦♥♦♥ q✉❛♥❣ ❣✐❛♠ ❣✐ú ✈➔ ♣❤♦♥♦♥ ❜➲ ♠➦t✳ ●➛♥ ✤➙②✱ ❍❛✐✱ Demo Version - Select.Pdf SDK P❡❡t❡rs ✈➔ ❉❡✈r❡❡s❡ ❬✶✽❪ ✤➣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ↔♥❤ ❤÷ð♥❣ ❝õ❛ ❝→❝ ♠♦❞❡ ❜➲ ♠➦t ▲❖ ✲ ♣❤♦♥♦♥ ✈➔ ❝→❝ ♠♦❞❡ s❧❛❜ ♣❤♦♥♦♥ ❣✐❛♠ ❣✐ú✱ ♠æ t↔ ❜ð✐ ♠ët ♠æ ❤➻♥❤ r ữ r t số ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ♣♦❧❛r♦♥ ❝②❝❧♦tr♦♥ ❝❤♦ ❝➜✉ tró❝ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ❆❧❆s✴●❛❆s✴❆❧❆s ❜➡♥❣ ❝→❝❤ sû ❞ư♥❣ ❤➺ ❤➻♥❤ t❤ù❝ ❤➔♠ ♥❤ỵ ✭♠❡♠♦r②✲❢✉♥❝t✐♦♥ ❢♦r♠❛❧✐s♠✮ ✈➔ t❤➜② r➡♥❣ ❝→❝ ♠♦❞❡ ♣❤♦♥♦♥ q✉❛♥❣ ❜➲ ♠➦t ↔♥❤ ❤÷ð♥❣ ✤→♥❣ ❦➸ ✤➳♥ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ tø ✲ ♣♦❧❛r♦♥ ❣➛♥ t➛♥ sè ♣❤♦♥♦♥ q✉❛♥❣ ❝❤♦ ❝→❝ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tỷ ss s tr ởt ỵ t❤✉②➳t ✈➲ P❆❈❘ tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ❜➡♥❣ ❝→❝❤ sû ❞ư♥❣ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ♥❤✐➵✉ ❧♦↕♥✳ P❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ♥➔② ✤➣ ✤÷đ❝ sû ❞ư♥❣ t❤➔♥❤ ❝ỉ♥❣ tr♦♥❣ ✈✐➺❝ ❦❤↔♦ s→t P❆❈❘ ✤è✐ ✈ỵ✐ ❜→♥ ❞➝♥ ❦❤è✐ ✈➔ sü ❤➜♣ t❤ư ❤↕t t↔✐ tü ❞♦ tr♦♥❣ ❝→❝ ❝➜✉ tró❝ t❤➜♣ ❝❤✐➲✉ ❬✼❪✳ ▼ët ÷✉ ✤✐➸♠ ❝õ❛ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ♥➔② ❧➔ sü ✤ì♥ ❣✐↔♥ ❝õ❛ ♥â s♦ ✈ỵ✐ ❝→❝ t➼♥❤ t♦→♥ ❞ü❛ tr➯♥ ✻ ỵ tt ự t t t t ỹ ✤♦→♥ ❝â sü ①✉➜t ❤✐➺♥ ❝→❝ ✤➾♥❤ tr♦♥❣ ♣❤ê q✉❛♥❣ tø ❞♦ ❞à❝❤ ❝❤✉②➸♥ ❣✐ú❛ ❝→❝ ♠ù❝ ▲❛♥❞❛✉ ❞➝♥ ✤➳♥ sü ♣❤→t ①↕ ❝→❝ ♣❤♦♥♦♥ ❣✐❛♠ ❣✐ú ✈➔ ❝→❝ ♣❤♦♥♦♥ ❜➲ ♠➦t✱ ❜➯♥ ❝↕♥❤ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ t❤ỉ♥❣ t❤÷í♥❣✳ Ð ữợ t tr ỳ ổ tr ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✈➲ ❝→❝ ❤✐➺♥ t÷đ♥❣ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ✈➔ ✤ë rë♥❣ ✈↕❝❤ ♣❤ê✱ tr♦♥❣ ✤â ❝â ❤✐➺♥ t÷đ♥❣ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ ❝â t❤➸ ❦➸ r❛ ♠ët sè ❝æ♥❣ tr➻♥❤ t✐➯✉ ❜✐➸✉ ♥❤÷ ✰ ◆❤â♠ t→❝ ❣✐↔ ❍✉ý♥❤ ❱➽♥❤ P❤ó❝✱ ▲➯ ✣➻♥❤✱ ❚r➛♥ ❈ỉ♥❣ P❤♦♥❣ ❬✶✹❪ ✤➣ ❦❤↔♦ s→t ✏❍✐➺✉ ù♥❣ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ tr♦♥❣ ❞➙② ❧÷đ♥❣ tû ●❛❆s✴❆❧❆s✑✱ tr♦♥❣ ✤â ❝→❝ t→❝ ❣✐↔ sû ❞ư♥❣ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ t♦→♥ tû ❝❤✐➳✉ ✤➸ t❤✉ ✤÷đ❝ ❜✐➸✉ t❤ù❝ ❣✐↔✐ t➼❝❤ ❝õ❛ ❝ỉ♥❣ s✉➜t ❤➜♣ t❤ư ✈➔ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ♣r♦❢✐❧❡ ✤➸ t❤✉ ✤÷đ❝ ✤ë rë♥❣ ✈↕❝❤ ♣❤ê✳ Demo Version - Select.Pdf SDK ✰ ◆❤â♠ t→❝ ❣✐↔ ❍✉ý♥❤ ❱➽♥❤ P❤ó❝✱ ◆❣✉②➵♥ ❚❤à ❚❤✉ ❚❤↔♦✱ ▲➯ ✣➻♥❤✱ ❚r➛♥ ❈æ♥❣ P❤♦♥❣ ❬✷✸❪ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✏❈ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ ➙♠ ❣✐❛♠ ❣✐ú ♥❤í q✉→ tr➻♥❤ ❤➜♣ t❤ư ♥❤✐➲✉ ♣❤♦♥♦♥ tr♦♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ ❤è t❤➳ ❧÷đ♥❣ tû ●❛❆s✑✳ ✰ ◆❤â♠ t→❝ ❣✐↔ ❍✉ý♥❤ ❱➽♥❤ P❤ó❝✱ ▲➯ ❚❤à ▼❛✐ ❍✉➺✱ ▲➯ ✣➻♥❤✱ ❚r➛♥ ❈æ♥❣ P❤♦♥❣ ❬✷✷❪ ✤➣ ❦❤↔♦ s→t ✏✣ë rë♥❣ ✈↕❝❤ ♣❤ê ❝õ❛ ✤➾♥❤ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ q✉❛♥❣ ❞å❝ ♥❤í q✉→ tr➻♥❤ ❤➜♣ t❤ư ♥❤✐➲✉ ♣❤♦t♦♥ tr♦♥❣ ❞➙② ❧÷đ♥❣ tû ❤➻♥❤ trư✑✳ ✰ ✏❑❤↔♦ s→t ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ tr♦♥❣ ❜→♥ ❞➝♥ ❞➙② ❧÷đ♥❣ tû ❤➻♥❤ trư✑ ❝õ❛ ❱ơ ❱➠♥ ❍♦➔♥❤ ❬✹❪✳ ❚→❝ ự ố ợ trữớ ủ tr tữỡ t ợ q ữ tr tr♦♥❣ ❜→♥ ❞➝♥ s✐➯✉ ♠↕♥❣ ♣❤❛ ✼ t↕♣✑ ❝õ❛ ✣é ❚❤✐➯♥ ❉✐➺♣ ❬✶❪✱ ✏❈ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ tr♦♥❣ ❜→♥ ❞➝♥ s✐➯✉ ♠↕♥❣ t❤➔♥❤ ♣❤➛♥✑ ❝õ❛ P❤❛♥ ◆❣✉②➯♥ ❚✉➜♥ ❬✻❪✳ ❚r♦♥❣ ❝→❝ ❝æ♥❣ tr➻♥❤ ♥➔②✱ ❝→❝ t→❝ ❣✐↔ ✤➣ sû ❞ư♥❣ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ❝❤✐➳✉ t♦→♥ tû ✤➸ ❦❤↔♦ s→t ❝ỉ♥❣ s✉➜t ❤➜♣ t❤ư ♥❤í ✈➔♦ q✉→ tr➻♥❤ ❤➜♣ t❤ư ♠ët ♣❤♦t♦♥✳ ❚✉② ♥❤✐➯♥✱ ❝❤÷❛ ❝â ✤➲ t➔✐ ♥➔♦ sû ❞ư♥❣ ỵ tt st tữủ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ ❜à ❣✐❛♠ ❣✐ú t❤❡♦ ✸ ♠ỉ ❤➻♥❤ s❧❛❜ ♠♦❞❡✱ ❣✉✐❞❡❞ ♠♦❞❡✱ ❍❩ tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû✳ ❱➻ ♥❤ú♥❣ ❧➼ ❞♦ tr➯♥ tæ✐ ❝❤å♥ ✤➲ t➔✐ ✏❈ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ ❣✐❛♠ ❣✐ú tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ❤➻♥❤ ❝❤ú ♥❤➟t✑ ✳ ■■✳ ▼ö❝ t✐➯✉ ❝õ❛ ✤➲ t➔✐ ❑❤↔♦ s→t ❤✐➺♥ t÷đ♥❣ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✕ ♣❤♦♥♦♥ ✈➔ rở tr ữủ tỷ ợ t ❤➻♥❤ ❝❤ú ♥❤➟t s➙✉ ✈æ ❤↕♥ t❤❡♦ ♠æ Demo Version - Select.Pdf SDK ❤➻♥❤ ♣❤♦♥♦♥ ❣✐❛♠ ❣✐ú ❍✉❛♥❣ ✲ ❩❤✉✳ ■■■✳ P❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✲ ❙û ❞ư♥❣ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ỵ tt tở tớ ỷ ữỡ tr tt t số ỗ t❤à❀ ✲ ❙û ❞ư♥❣ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ Pr♦❢✐❧❡ ✤➸ ①→❝ ✤à♥❤ ✤ë rë♥❣ ✈↕❝❤ ♣❤ê✳ ■❱✳ ◆❤✐➺♠ ✈ö ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✲ ❚❤✐➳t ❧➟♣ ❜✐➸✉ t❤ù❝ ❣✐↔✐ t➼❝❤ ❝õ❛ ❤➺ sè ❤➜♣ t❤ư sâ♥❣ ✤✐➺♥ tø ❞♦ t÷ì♥❣ t→❝ ❡❧❡❝tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ ❜à ❣✐❛♠ ❣✐ú tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû t❤➳ ❤➻♥❤ ❝❤ú ♥❤➟t s➙✉ ✈ỉ ❤↕♥ ❦❤✐ ❝â tr÷í♥❣ ♥❣♦➔✐ ✭✤✐➺♥ tr÷í♥❣ ①♦❛② ❝❤✐➲✉ ✈➔ tø tr÷í♥❣ t➽♥❤✮❀ ✽ ✲ ❑❤↔♦ s→t số ỗ t sỹ tở số ❤➜♣ t❤ư ✈➔♦ ♥➠♥❣ ❧÷đ♥❣ ♣❤♦t♦♥ ✈➔ ❜✐➺♥ ❧✉➟♥ ❝→❝ ✤✐➲✉ ❦✐➺♥ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥❀ ✲ ⑩♣ ❞ư♥❣ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ Pr♦❢✐❧❡ ✤➸ ①→❝ ✤à♥❤ ✤ë rë♥❣ ✈↕❝❤ ♣❤ê ❝õ❛ ❝→❝ ✤➾♥❤ ❝ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ✈➔ ❦❤↔♦ s→t sü ♣❤ư t❤✉ë❝ ❝õ❛ ✤ë rë♥❣ ✈↕❝❤ ♣❤ê ✈➔♦ ♥❤✐➺t ✤ë✱ ❦➼❝❤ tữợ ữớ tứ trữớ ợ ❤↕♥ ✤➲ t➔✐ ✲ ❈❤➾ ①➨t ✤➳♥ t÷ì♥❣ t→❝ ❡❧❡❝tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥✱ ❜ä q✉❛ t÷ì♥❣ t→❝ ❝ò♥❣ ❧♦↕✐ ✭❡❧❡❝tr♦♥ ✲ ❡❧❡❝tr♦♥✱ ♣❤♦♥♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥✮❀ ✲ ❑❤æ♥❣ ①➨t t❤➔♥❤ ♣❤➛♥ tø tr÷í♥❣ ❝õ❛ sâ♥❣ ✤✐➺♥ tø✳ ❱■✳ ❇è ❝ư❝ ❧✉➟♥ ✈➠♥ ◆❣♦➔✐ ♠ö❝ ❧ö❝✱ ♣❤ö ❧ö❝ ✈➔ t➔✐ ❧✐➺✉ t❤❛♠ ❦❤↔♦✱ ❧✉➟♥ ✈➠♥ ✤÷đ❝ ❝❤✐❛ Demo Version - Select.Pdf SDK ❧➔♠ P tr ✤➲ t➔✐✱ ♠ö❝ t✐➯✉ ❝õ❛ ✤➲ t➔✐✱ ❧à❝❤ sû ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❝õ❛ ✤➲ t➔✐✱ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉✱ ♥❤✐➺♠ ✈ư ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉✱ ❣✐ỵ✐ ❤↕♥ ✤➲ t➔✐ ✈➔ ❜è ❝ư❝ ❧✉➟♥ P ữỡ ữỡ q✉❛♥ ✈➲ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ✈➔ ❝→❝ ♠ỉ ❤➻♥❤ ♣❤♦♥♦♥ ❣✐❛♠ ❣✐ú ❈❤÷ì♥❣ ✷✳ ❍➺ sè ❤➜♣ t❤ư sâ♥❣ ✤✐➺♥ tø ❞♦ t÷ì♥❣ t→❝ ❡❧❡❝tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ ❣✐❛♠ ❣✐ú tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ❤➻♥❤ ❝❤ú ♥❤➟t ✾ ❈❤÷ì♥❣ ✸✳ ❈ë♥❣ ❤÷ð♥❣ ❝②❝❧♦tr♦♥ ✲ ♣❤♦♥♦♥ ✈➔ ✤ë rë♥❣ ✈↕❝❤ ♣❤ê tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷đ♥❣ tû ❤➻♥❤ ❝❤ú ♥❤➟t P❤➛♥ ❦➳t ❧✉➟♥ tr➻♥❤ ❜➔② ❝→❝ ❦➳t q✉↔ ✤↕t ✤÷đ❝ ❝õ❛ ✤➲ t➔✐✳ Demo Version - Select.Pdf SDK ✶✵
- Xem thêm -

Xem thêm: Cộng hưởng cyclotron phonon giam giữ trong giếng lượng tử hình chữ nhật (tt) , Cộng hưởng cyclotron phonon giam giữ trong giếng lượng tử hình chữ nhật (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay