Cổ mẫu anh hùng từ truyền thuyết dân gian đến truyện truyền kì trung đại việt nam (tt)

19 4 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ QUỲNH DUNG CỔ MẪU ANH HÙNG: TỪ TRUYỀN THUYẾT DÂN GIAN ĐẾN TRUYỆN TRUYỀN TRUNG ĐẠI Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HỌC VIỆT NAM THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU HUẾ, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ QUỲNH DUNG CỔ MẪU ANH HÙNG: TỪ TRUYỀN THUYẾT DÂN GIAN ĐẾN TRUYỆN TRUYỀN TRUNG ĐẠI Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Demo Version - Select.Pdf SDK Mã số: 22 01 21 LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HỌC VIỆT NAM NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ KIM NGÂN HUẾ, 2018 LỜI CAM ĐOAN T C Ngày 08 tháng 12 năm 2018 T ả lu ă Nguyễn Th Quỳnh Dung Demo Version - Select.Pdf SDK i Lời Cảm Ơn Trong q trình triển khai hồn thành luận văn này, nhận nhiều giúp đỡ động viên Trước tiên, xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Kim Ngân tận tâm hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu tồn thể Thầy giáo Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế truyền đạt, trang bị cho kiến thức kinh nghiệm quý giá suốt hai năm học vừa qua Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè, đồng nghiệp người ln tạo điều kiện thuận lợiVersion giúp đỡ, cổ vũ vàSDK động viên suốt Demo - Select.Pdf thời gian thực luận văn Xin chân thành cảm ơn! ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu NXB Demo Version - Select.Pdf SDK iii Nguyên nghĩa ấ bả MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ vi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý L ch s u vấ 21 u Cổ mẫu 22 u v thể loại truy n thuyế Đ p n truy u 10 31 Đ u 10 3.2 Phạm vi 10 P p p Đ u 10 p ú Cấ 10 Demo Version - Select.Pdf SDK ă 11 NỘI DUNG 12 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÊ BÌNH CỔ MẪU VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TRUYỆN KỂ DÂN GIANTRUYỆN TỰ SỰ THỜI TRUNG ĐẠI 12 11 K 111 K 112 P 121 T b ổ mẫ Cổ mẫ ù 12 ổ mẫu 15 ẫ ù q 21 q ể 122 T 123 Ả b n 12 1 Cổ 1.2 Tổ p 24 24 ể 26 ể ế iv 28 CHƯƠNG 2: CỔ MẪU ANH HÙNG TRONG TRUYỀN THUYẾT DÂN GIAN VIỆT NAM 35 Đặ ế 35 211 K m 35 2 Đặ 36 ể ổ 2.2 C 2.2.1 A ù 222 A ù 223 A ù 224 A ù ẫ ù ế 38 p 40 ộ 45 q bả ă b 47 52 CHƯƠNG 3: TÁI SINH CỔ MẪU ANH HÙNG TRONG TRUYỆN TRUYỀN TRUNG ĐẠI 58 31 K 311 K m 58 Đặ ă 59 3.2 Q 321 Q 2 Đặ ại 58 c v thể loại truy n truy ếp b ế ổ ẫ ù ế ỳ 61 Demo Version - Select.Pdf SDK ếp b ế 61 ể 3.3 C ể ổ ẫ ổ ẫ T ù 67 ù ỳ ế 71 3.3 A ù 3.3 A ù ĩ 77 3.3 A ù 82 71 PHẦN KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 v DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ Số hiệu bảng H 1: Cấ Tên bảng ú ò bả Trang ù Demo Version - Select.Pdf SDK vi ỳ 68 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đ e ă (Archetype) vớ phổ q ổ mẫu gi c cộ ý ĩ p ổq ă ắp b ã p q ả ĩ ời ấ q c biểu hi e ã ú ế ĩ ỡ … thuở ột yc C í í ết cổ mẫu trở c c a cổ í b c s ng lại nh a y vẫy g c ời c a mỗ T ă V t Nam, truy n thuyế p ả s c s ng bở biể ả ể hiển th Demo - Select.Pdf ời Version ngỡ linh di SDK ế ă :“ ý n kể hết kỷ hi J ã ý truy n thuyết, huy n thoạ p ản chiế ” [5], tr 76] n Một nh í G ế kỷ XX, nhấn mạnh rằ ởc ới dạng th c ă c, ngh thu h th ỡ e C ng Cổ mẫ í ng biể ột tấ CGJ th y ấ í n thoạ n kể Từ ớc mơ ã ng biế q ĩ ại, Cổ mẫu c t p thể c í ng c ỡng, ch ộ Đặc bi t, truy n thuyết v nh ù v nh “ ă p ả ởi d ” ă ù í bắt ngu n từ ớ Đ ằm thỏ ã í ộ ng ất hi n nhi u c t p thể ũ n yếu t ơ ạch ngu ả truy n truy ng nh ng anh hù ý ng phẩm chấ ng truy n th kể ả ể ã ội thời phong kiến ù Tiếp biến từ h th ng truy n kể thuyế ă ến truy n truy ộ q ă ế thừ c viết Cổ mẫ truy n ể a ển từ h th ng folklore ă ă ặ kh , vừa mang nh ại S v b í ă ã ộ ộng c a nh ng cổ mẫ truy ộng vừ v ă ù í ã ỗl ù c t p thể v í thời kỳ trung truy n thuyế c, vừ ể q ến truy n í thu Đ ý ú a ch n “Cổ mẫu anh hùng: từ truyền thuyết dân gian đến truyện truyền trung đại Việt Nam” ể u Lịch sử nghiên cứu vấn đề 2.1 Nghiên cứu Cổ mẫu í Trong phạ phạm vi tiếp c bể quan v ế p b ết cổ mẫ ú u giới hạ q ý ổ mẫ b p ũ ột s c ý ế ng d ng : Đại di ể 1961) ă f ý p p í c–S Fe c T b í b C ũ p q ế ý ộ p ă th c với ch ổ ĩ c b ổ mẫ ã ũ ng : q ả í ể ý c t p thể ã ến Cổ mẫ Ý thức, C.G.Jung quan ni q ý ời, xảy mộ u khiển Cổ mẫu thuộc v tầ ến m i ột trạ ỉnh p i với V c kiể c t p thể ý ộ í ế p ể n, cảm nh n, phẩ ộng thần kinh nằ ý ất sắc c CG J ế kỷ XX ễn giớ q ế p quan tr ng v quan h gi a Vô thức nh (1875 – Archetypes and the collective Unconscious (Cổ mẫu vơ thức tập í c J ả T.s Nguyễn Th K u cổ mẫu folklore hi n ổ mẫu với lu ù G ò Tâm lý học vô thức (1912) c thể) hoạ C ời Th y Sỹ Ô c s (2017) l ng thu t ng cổ mẫu Cổ mẫu nghiên cứu truyện kể dân gian ă ă c s b e Demo Version - Select.Pdf SDK ý Tạp p u cổ mẫ ng ộ p ả ể Đ sộ t p h p nhi T e c a C.G.Jung v cổ mẫ ổ mẫ c t p thể, t Ô ũ n q th c t p thể ã ộ ă “ ết í ạn l ch s í i cổ” ời ch c chia sẻ tất ời n Về quan hệ tâm lý học phân tích sáng C thể tạo nghệ thuật, Jung viế : “ ù q ỷ í bấ ng (archetypes) hay cổ mẫ ời hay biến c ấ chừng m ể ộng Lầ ú u tỉ mỉ tổng kế ã ú ù ớn c ch s c lặp lại su t chi ạo hoạ n thoạ n thấy a kh i kinh nghi m ột kiể ” J ú cổ mẫ - Select.Pdf Đ Demo ể Version ổ mẫu mẹ, cổ mẫu cha,SDK cổ mẫ ế, từ q ể suy lu n rằng: ng với trạ … Lí mẫu l a, cổ mẫ ế nh ng tri th c n n tả q truy n thuyế n truy C ă ết ổ mẫu phổ biến tất ả thuyết phần c bả q y : nh rằ n kể c ết c n th nh Ô u quan tr ng ời ù ổ mẫ ột ớc, cổ ú u ki ả ểm c a c ù th ng cổ mẫ ại Vi t Nam Anatomy of Critism (Giải phẫu phê bình) c a Northrop Frye xuất 1957 m b n phần Phê bình lịch sử hay Lý thuyết mơ thức; Phê bình ln lý hay Lý thuyết biểu tượng; Phê bình cổ mẫu hay Lý thuyết huyền thoại; Phê bình từ chương học hay Lý thuyết thể loại p í p b e n thoạ ( tr c tiếp u cổ mẫ ) Đặc bi t tiểu lu n Những cổ mẫu văn chương F e ã mẫ thể ă bả ể B ú ổ mẫu anh ù ả Lịch sử vận động nội tại) c ổ mẫ ến giải v huy n thoạ ột nh n kể ù ờng ổ ù ảo: Archetype: A Natural History of the Self (Cổ mẫu: ả Anthon S e e ả b ý v ết cổ mẫ : thuyế ĩ C ả ã ấp ổ mẫu; cổ mẫu khoa h ý ; ù ý ả thuyết v cổ ời; cổ mẫu kinh nghi m mẫu; cổ mẫ ú ò ảR mẫu) c ă ếp c n Archetypal Explorations (Khám phá cổ MG T ể ni m v cổ mẫ R ểu s MG ã ả tiết lộ chất ngầ h th ng hi u d ẫn c n ng h th ng giao thoa ph c h p Trong mộ p ý p thể v p p ếp c n ă ết quan tr ng v cổ mẫu c a Jung í Song song với nh c ng d ũ b b ổ mẫ ã u khoa h c Nổi b ct p chuyể e T ế p u c thể th c tiễ b f ý uv q ổ mẫu c thể mặt nội dung c bể : Garry J, Shamy H (2005) Archetypes and Motifs in Folklore and Literature: a Handbook (Cổ mẫu motif văn hóa dân gian văn học): Version - Select.Pdf SDK ổ mẫ ổ mẫ Demo ể n kể ổ mẫu v p ù u ổ mẫ ẻ dại dột, cổ mẫu v kẻ pe f a bảng từ ắp… a ển Motif – index of Folk – Literature, A Classification of Narrative Elements in Folk – Tale, Ballads, Myths, f ă Fables, Medieval Romances, Exempla, Local Legends (Bả gian – p ếu t t s truy n cổ í ại, truy n ng ế truy n ngắn thời trung cổ, tiểu thuyết exempla, truy truy n thuyế minh h a s p ộ ) c a St T p C ng nh ng b ểu u v cổ mẫu từ ắp giới Hay Neumann E (1963), The Great Mother: a Analysis of the Archetype (Mẹ vĩ đại: phân tích cổ mẫu): L ờng h p tiếng b c vớ "Vò ò ĩ ại", "Mẹ ấ " ột nh " ể u :" b a nh thầ y", q t " T ả ã v t n thần tiế ă ĩ ết lạ phả h ế giớ bể ể ng v cấ n lạ ú ý a cổ mẫu Mẹ Otto Rank vớ n: The Myth of the Birth of the Hero Psychologycial ời c Interpretation of Mythology (1959) (Huy n thoại v s ý ù : Một c huy n thoại Lord Raglan vớ The Hero: A study in Tradition, Myth and Drama (Nhân vật người anh hùng: nghiên cứu truyền thống, huyền thoại kịch (1956)) J ep C pbe (1956) ã kỳ ò ới The Hero with a Thousand Faces (Người anh hùng muôn mặt ấp nh ời c ù ộ ù M ù ấ ẫ p ặt vớ 22 ểm c a chu ú 22 ể g ti n khả p ỉ ò í ổ mẫu anh th ng folklore Ở Vi t Nam, nh thuyế p b C b ổ mẫ b q ảĐ C -ùSelect.Pdf SDK úDemo ý ế Version p ộ c p ến cổ mẫu v n, d ng Khả b ú ý ết lẫn ng ế “Cái bóng cổ mẫu”, ặc bi t phần ph l c: Hướng tiếp cận huyền thoại cổ mẫu C Ng cổ mẫ ã ấp tri th c khoa h ế ổ mẫ u c thể C ú ng d p q c p ế ng thờ ý ể kể ến bao g m: “Phê bình huyền thoại” ặc bi ế ảĐ ớng tiếp c n bể ấ ã ế thừ ại h th ng cổ mẫ c khảo ù n thuyế n ại truy Trong tiểu lu n Phân tâm học văn học nghệ thuật, phần Phân tâm học Phê bình văn học Việt Nam, c p ã thuyế p nh mẫu từ ả Đỗ L ể giả ă ă ĩ c th c hi ú ặ T ú ổ mẫu hoặ ộc ã ỉ nh ng ng d p ế giớ c lạ b ă Dù bể í ặ ổ B d ể hiể ộ p ổ mẫ b ểu, ng ă ú Ba mươi thuật ngữ nghiên cứu văn hóa, Nxb Khoa h ả Bù Q T ắng ch b Cấm kỵ (4); T ổ (18); V t tổ ã ấp nh p ần: Biể ế p ò b í X Vă (3); c t p thể (28) c li q u ổ mẫu ể kể ến s + Nguyễn Th T Xã ội (2008) (2); C Đạo v t tổ (26); V m chuẩ tổng quan v ý Tạp Tại ếp c n b b q : (2007) Đi tìm cổ mẫu văn học Việt Nam, c, 1- 2007 + Nguyễn Quang Huy, Thử dẫn vào nghiên cứu văn học từ góc nhìn cổ mẫu, http://tapchisonghuong.com.vn/tin-tuc/p0/c7/n10601/Thu-dan-vao-nghien-cuuvan-hoc-tu-goc-nhin-co-mau-archetype.html +Đ C – Mơtíp cổ mẫu ông lão ba truyện ngắn Anton Chekhov, Ernest Hemingway Nam Cao http://www.vjol.info/index.php/JSTD/article/viewArticle/5631 Demo - Select.Pdf SDK 2.2 Nghiên cứuVersion thể loại truyền thuyết truyện truyền n truy n kỳ ã V thể loại truy n thuyế rấ p p ú ú q ấu s ã ểp truy ă u c a lu e í ời c p ầ p p ấp nh ng dẫn quan tr ă bả f thầ n ế giới Germanic Mythology (huyền thoại Đức) c a Jakov Grimm Đ ngu ế u thể loại truy n thuyế í ới hạn, u v truy n thuyế c tiếp nhấ Vi u p ạm vi tiếp c p trung khả truy ch s e Đ ng dấu hi u cổ ă ũ ă ể ể é ại p p p í uh ất c a n V t Nam Từ ẩ í C n thoạ ă n c ng d ng p ếm dấ í truy n thuyế nhi u ă ến truy n ă 1999 Đỗ B ể loạ c T ã ă ới t loại văn học dân gian T ả ã ời Vi truy n thuyết l ch s ểm c a truy n thuyế ỉ nh ặ ng g i dẫ q ả p n ngh thu t Những đặc điểm thi pháp thể Đ ể minh giả c p ế b lu í p p chất c a ể ú ặc n di ũ u ph c v ếu t n vẹ ă ch s ă folklore C ể kể ế Truyền thống anh hùng dân tộc thể loại dângian (1971) Vi b c tổ ch ạn, Gs Ki u Thu Hoạ viết Truyền thuyết anh hùng thời phong kiến ểm c ù nghi tế thần ù C ặc ù ễ ộc hộ Mối quan hệ truyền thuyết người Việt lễ hội anh hùng ã é ng nh ễ hội v truy n thuyế ễ hội phả ù n v m i quan h gi a T ả ằ “T n thuyết C ù ” n Những vấn đề chung truyền thuyết c p H ộ ả P e ả: Đại h c tr c tuyến: http://voer.edu.vn/c/dbe31ce ã ời c a truy n thuyế Ă é ã ột í ù ổ ỡ ù q V truy n thuyết ộng ộc, ch c v l ch s ời nhằ c mạnh, ng c ẽ ầ ời mộ ễn Hu Chi với tuyển t p Truyện truyền Việt Nam th g m t p (1999) – truy n truy ý V V truy n truy cho thời ộ ù u ki n bộc lộ phẩm chấ phẩm chấ n : “thời đại mà thành viên nam giới lạc đến tuổi thành niên chiến binh…” C ã ời t, nhi u s ki n l ch s Truy n thuyết v Demo - Select.Pdf ộ ý Versionnảy nở lễ hội v SDK ù quy “Mộ ế ” (1996), Tiến sỹ L Vă K é ằ ờng gắn vớ cc b b bG p ỏng truy XIV ến kỉ XX D c Vi Đ ă ộ 200 c Vi t Nam kỉ, từ kỉ ts p ẩm tuyển t p ỉ cung cấp cho c nh ng truy n truy C í loạ ặ v ú q loại truy ò q thể ấ ặ ể p ểm c a thể ển c a thể ũ ầ ểm c a thể loạ Cù ới Nguyễn Hu C ến truy ả Vũ T ới nhi ũ q : Những biến đổi u v thể loạ yếu tố thực truyện ngắn truyền Việt Nam (in Tuyển t p 40 ă Tạp í Vă c), Dư ba truyện truyền kì, chí qi văn học đại í Việt Nam (in Nh ng vấ ă Vi ă c – Kỉ yếu hội thảo c a 2001) Thể loại truyện ảo Việt Nam thời trung đại – trình nảy sinh phát triển đến đỉnh điểm ( Nh ng vấ ă ch s c Vi t Nam kỉ X – XIX - í lu n, NXB GD, 2007) l ch s T Vă Vai trò chuyện kể dân gian việc hình thành thể loại tự Văn học Việt Nam (1989) – Nxb Khoa h ã ừng khẳ Thu Hoạ ởng to lớ : “K ến s Xã ộ u Ki u ò n kể p ển thể loạ ă ảnh c t s v nhi u mặ C Demo Version - Select.Pdf SDK n kể í ột nh ng ngu n su thể ã ỡ ờn t s Vi ã ã u Trần Th An, Đặc trưng thể loại việc văn hóa Vớ truyền thuyết dân gian (2014) – Nxb Khoa h ă V ế giớ bắ ă Cù q ép ă e ểm c ớng ểm với Trần Th A ả Nguyễn Hợp tuyển cơng trình nghiên cứu văn học dân gian văn học trung đại Việt Nam (2016) - Nxb Qu truyền Việt Nam ý: T ă H f C bắt buộc phải xuấ p ội, vớ b c viế truy n th ng t s l i kể ặ ầu bằ ă s Vi t Nam tiếp nh ă bả T ại Vi t Nam vẫ c viế ă Xã ội, cho rằng: Mặc dầ ă i muộ gi ng vớ Đă ơ” é ặ ặ n kể ết Vài nét truyện n truy t, c t truy n, th í ả ả ởng c a truy n ộc ả Trần Th Bă T Bù T T T c u Mối liên hệ Truyền tân phả lễ hội dân gian ã í Đ T í Để ã ạo d ới vấ ỉ c lu ng sinh p ẩm c ỡng thờ mẫu, thờ tổ … ếp ă p ẩm t n c mạ b n ă Trong nh ầ ả Nguyễn Th K b q n: Nguyễn Th K ã b c tiếp ến vấ b Để (2017) Folklore văn học viết - Nghiên cứu từ góc độ “Dịch chuyển khơng gian” truyện cổ tích truyện truyền –Nxb Đại h c qu í H ộ C ã f m i quan h gi e f truy n cổ í cổ mẫ q ă ũ c viế u q ến truy n truy n kỳ q ct s dịch chuyển khơng gian ò ột s ú b ế ă c p ến vấ : + Nguyễn Th K (2014) Hồn ma bóng quỷ truyện truyền kỳ Version Select.Pdf SDK trung đại từDemo góc nhìn folklore,- Tạp í Nghiên cứu văn học, Vi H L K Vă c- Vi n Xã ội Vi t Nam, s 4/2014 + Nguyễn Th K (2014) “Thế giới siêu hình giấc mơ từ truyện kể dân gian đến truyện truyền kỳ trung đại - S P c vớ ă c, Nxb Đại h c Huế +T Th Hoa (2011) Loại hình nhân vật truyện truyền kỳ Việt Nam qua ba tác phẩm tiêu biểu Thánh Tông di thảo, Truyền kỳ mạn lục, Lan trì kiến văn lục- Lu + Vũ T ă P ạc sỹ ĐH S p T H ội (2008)- Thánh Tơng di thảo – nhìn từ truyền thống truyện dân gian Việt Nam từ đặc điểm truyện truyền - B khoa h Đại h c Vinh + Nguyễn H Sơ (2009) Tương đồng mô hình cốt truyện dân gian sáng tạo Truyền mạn lục (T h u nt 2009) ĐHKHXH V K Vă q ếp c nhi ới hạ ú u v cổ mẫu, truy n thuyế ến truy n truy thuyế n truy u v cổ mẫu mang í n mộ V ế ú n thấ th ng từ truy n : Cổ mẫu anh hùng từ a ch truyền thuyết dân gian đến truyện truyền trung đại Việt Nam” hy v ng phần ả th ã ổ mẫ ù truy n thuyế ến truy n truy Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Lý ế p b ổ mẫu - Truy n thuyế ại n truy n kỳ 3.2 Phạm vi : T - Phạ ù n thuyế ại truy n truy - Phạ ă u: ch yế ) ă truy n kể ất khoa h ã ộ ă : 2014 SDK + TổngDemo t p tiểuVersion thuyết ch- Select.Pdf H V t Nam , t p – Trầ ất giớ ă 1997 Việt điện u linh tập truy ép ời Vi t (Quyển 1,2,3,4,5,6) – Ki u Thu Hoạch + Truy n thuyế (ch b ểu cổ mẫ yếu t p ả Lý Tế X Trần Thế P p Thánh Tơng di thảo giả Nguyễn D , Truyền tân phả ĩ (C ảL T ảĐ T b p ẩm , Lĩnh Nam chích quái T ) ả Truyền mạn lục Đ ểm Phương pháp nghiên cứu -P p p -P p p -P p p -P p pp – l ch s í Đóng góp đề tài - Lu ù ă p n thuyế ặ ời Vi t 10 chất c a hi n thể cổ mẫu anh ă - Lu ũ p p ần kiến giả q ếp biến cổ mẫ ù ại Vi t Nam truy n truy ă - Lu ấp ù th ng v cổ mẫ truy n thuyế ại n truy Cấu trúc luận văn p ần Mở ầu, Kết lu n, phần Nội dung lu b ă c triể C Tổ q p C Cổ C T b ổ ẫ q ể ẫ ù ổ ẫ ế ù V Demo Version - Select.Pdf SDK 11 ... u v cổ mẫu, truy n thuyế ến truy n truy thuyế n truy u v cổ mẫu mang í n mộ V ế ú n thấ th ng từ truy n : Cổ mẫu anh hùng từ a ch truyền thuyết dân gian đến truyện truyền kì trung đại Việt Nam ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ QUỲNH DUNG CỔ MẪU ANH HÙNG: TỪ TRUYỀN THUYẾT DÂN GIAN ĐẾN TRUYỆN TRUYỀN KÌ TRUNG ĐẠI Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Demo Version... ng cổ mẫ truy ộng vừ v ă ù í ã ỗl ù c t p thể v í thời kỳ trung truy n thuyế c, vừ ể q ến truy n í thu Đ ý ú a ch n Cổ mẫu anh hùng: từ truyền thuyết dân gian đến truyện truyền kì trung đại Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Cổ mẫu anh hùng từ truyền thuyết dân gian đến truyện truyền kì trung đại việt nam (tt) , Cổ mẫu anh hùng từ truyền thuyết dân gian đến truyện truyền kì trung đại việt nam (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay