Bồi dưỡng năng lực hợp tác cho học sinh thông qua việc sử dụng mô hình học hợp tác trong dạy học chương điện học vật lý 9 trung học cơ sở (tt)

16 5 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:44

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGÔ THỊ THU NGA BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINH THƠNG QUA VIỆC SỬ DỤNG HÌNH HỌC HỢP TÁC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG "ĐIỆN HỌC" VẬT TRUNG HỌC SỞ Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Thừa Thiên Huế, năm 2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGÔ THỊ THU NGA BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG HÌNH HỌC HỢP TÁC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG "ĐIỆN HỌC" VẬT TRUNG HỌC SỞ Chuyên ngành: Lí luận phƣơng pháp Demo Version - Select.Pdf SDKdạy học mơn Vật lí Mã số: 8140111 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THANH HẢI Thừa Thiên Huế, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa công bố công trình khác Họ tên tác giả Ngơ Thị Thu Nga Demo Version - Select.Pdf SDK ii LỜI CẢM ƠN Trong q trình học tập nghiên cứu hồn thành luận văn, nhận giúp đỡ tận tình q báu Q thầy giáo, bạn bè gia đình Tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: - Ban Giám Hiệu truờng Ðại học phạm Huế, Phòng Đào tạo Sau đại học, khoa Vật lí, Q thầy, tận tình giảng dạy suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp - Ban Giám hiệu, Quý thầy giáo trường THCS TT Di Lăng – huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi tạo điều kiện, giúp đỡ tơi q trình thực nghiệm phạm - TS Nguyễn Thanh Hải, người hướng dẫn khoa học, tận tình giúp đỡ, động viên tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận văn - Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, bạn bè thân hữu dành tình cảm, động viên giúp đỡ học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn Demo Version - Select.Pdf SDK Trong q trình làm Luận văn nhiều hạn chế thời gian lực cá nhân Do đó, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp từ hội đồng bảo vệ luận văn, từ đồng nghiệp để luận văn hoàn chỉnh Huế, tháng 08 năm 2018 NGÔ THỊ THU NGA iii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan .ii Lời cảm ơn iii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ VÀ HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Lịch sử vấn đề nghiên cứu Mục tiêu đề tài Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu 10 Phạm vi nghiên cứu 10 Demo Version - Select.Pdf SDK Phương pháp nghiên cứu 10 Đóng góp đề tài 11 10 Cấu trúc luận văn 12 NỘI DUNG 13 Chƣơng SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC HỢP TÁC THƠNG QUA SỬ DỤNG HÌNH HỌC HỢP TÁC TRONG DẠY HỌC VẬT Ở BẬC THCS 13 1.1 Năng lực hợp tác việc bồi dưỡng lực hợp tác dạy học vật 13 1.1.1 Năng lực lực hợp tác 13 1.1.2 Hệ thốnghợp tác dạy học Vật 16 1.1.3 Bộ tiêu chí đánh giá kĩ hợp tác 19 1.1.4 Bồi dưỡng lực hợp tác cho học sinh dạy học Vật 22 1.2 hình học hợp tác 23 1.2.1 Bản chất đặc điểm hình học hợp tác .23 1.2.2 Các hình học hợp tác 24 1.3 Tiến trình dạy học theo hướng sử dụng hình học hợp tác nhằm bồi dưỡng lực hợp tác cho học sinh .30 1.3.1 Các biện pháp bồi dưỡng lực hợp tác cho học sinh .30 1.3.2 Tiến trình dạy học theo hướng sử dụng hình học hợp tác nhằm bồi dưỡng lực hợp tác cho học sinh 37 1.4 Thực trạng việc bồi dưỡng lực hợp tác trường THCS 41 1.4.1 Thuận lợi .42 1.4.2 Khó khăn 43 1.5 Kết luận chương 44 Chƣơng SỬ DỤNG HÌNH HỌC HỢP TÁC TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG "ĐIỆN HỌC" VẬT TRUNG HỌC SỞ THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC 46 2.1 Cấu trúc đặc điểm chương “Điện học” - Vật THCS .46 2.1.1 Cấu trúc nội dung 46 2.1.2 Đặc điểm nội dung 46 Demo Select.Pdf SDK 2.1.3 Lựa chọnVersion số nội -dung kiến thức sử dụng hình học hợp tác 47 2.2 Thiết kế tiến trình dạy số chương “Điện học” sử dụng hình học hợp tác nhằm bồi dưỡng lực hợp tác cho học sinh 48 2.2.1 Thiết kế dạy " ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN - ĐỊNH LUẬT ÔM" theo định hướng phát triển lực hợp tác cho học sinh 48 2.2.2 Thiết kế dạy " BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM " theo định hướng phát triển lực hợp tác cho học sinh 52 2.2.2 Thiết kế dạy "BÀI TẬP CÔNG SUẤT ĐIỆNĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG" theo định hướng phát triển lực hợp tác cho học sinh 55 2.3 Kết luận chương 57 Chƣơng THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 59 3.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm phạm 59 3.1.1 Mục đích thực nghiệm phạm .59 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm phạm 59 3.2 Đối tượng, nội dung thực nghiệm phạm 60 3.2.1 Đối tượng thực nghiệm phạm .60 3.2.2 Nội dung thực nghiệm phạm .60 3.3 Phương pháp thực nghiệm phạm .60 3.3.1.Chọn mẫu thực nghiệm 60 3.3.2 Kiểm tra đánh giá 61 3.4 Kết thực nghiệm phạm .62 3.4.1 Đánh giá định tính 62 3.4.2 Đánh giá định lượng .62 3.4.3 Kiểm định giả thuyết thống .67 3.5 Kết luận chương 68 KẾT LUẬN 69 Kết đạt hạn chế đề tài 69 Hướng phát triển .70 Một số kiến nghị, đề xuất 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 PHỤ LỤC Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Viết đầy đủ Viết tắt ĐC Đối chứng DHHT Dạy học hợp tác GV Giáo viên HHT Học hợp tác HS Học sinh HTN Hợp tác nhóm KN Kĩ PHT Phiếu học tập 10 PPDH Phương pháp dạy học 11 SGK Sách giáo khoa 12 THCS Trung học sở 13 THPT Trung học phổ thơng 14 THTN Thực hành thí nghiệm 15 TN Thí nghiệm 16 TNg Thực nghiệm 17 TNSP Thực nghiệm phạm 18 NV Nhiệm vụ 19 TV Thành viên Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ VÀ HÌNH Trang BẢNG Bảng 3.1 Bảng số liệu HS chọn làm mẫu TNSP 60 Bảng 3.2 Bảng thống kê điểm số (Xi) kiểm tra 63 Bảng 3.3 Bảng phân phối tần suất 64 Bảng 3.4 Bảng phân phối tần suất lũy tích hai nhóm ĐC TNg 65 Bảng 3.5 Các tham số thống 66 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Biểu đồ phân bố điểm hai nhóm ĐC TNg 64 ĐỒ THỊ Đồ thị 3.1 Đồ thị phân phối tần suất 65 Đồ thị 3.2 Phân phối tần suất lũy tích hai nhóm ĐC TNg 66 HÌNH Hình 2.1 đồ cấu trúc lơgic nội dung kiến thức chương Điện học 46 Demo Version - Select.Pdf SDK PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Thế kỉ 21, kỉ khoa học công nghệ, kỉ kinh tế thị trường với xu hội nhập phát triển, hợp tác, liên kết Đây kỉ kinh tế tri thức, đòi hỏi đội ngũ nhân lực tay nghề trình độ cao, biết vận dụng tri thức vào thực tiễn sống cách linh hoạt, sáng tạo hiệu Sự phát triển đặt mục tiêu đổi nhanh chóng cho quốc gia lĩnh vực, giáo dục Việt Nam khơng thể nằm ngồi xu Ngành giáo dục Việt Nam cần phải đổi mục tiêu, nội dung phương pháp đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai Sự phát triển m i quốc gia gắn liền với phát triển toàn nhân loại Một đất nước khơng thể phát triển giáo dục lạc hậu, hội nhập với bạn bè quốc tế hợp tác Nghị 29 Hội nghị trung ương khóa XI khẳng định " Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trọng giáo dục tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, lực kỹ thực hành, vận dụng kiến thức vào Select.Pdf thực tiễn " Demo Cùng vớiVersion đó, chiến- lược phát triểnSDK giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định 711/QĐ-TTg ngày 13/06/2012 Thủ tướng Chính phủ đưa mục tiêu cụ thể đến năm 2020 cấp trung học phổ thông: "Chất lượng giáo dục toàn diện nâng cao, đặc biệt chất lượng giáo dục văn hóa, đạo đức, kỹ sống, pháp luật, ngoại ngữ, tin học" Như vậy, đổi phương pháp dạy học trường phổ thông tổ chức cho học sinh học tập hoạt động hoạt động cách tích cực Dạy học hợp tác phương pháp dạy học tích cực theo xu hướng dạy học khơng truyền thống, góp phần thực định hướng đổi phương pháp dạy học nước ta Hợp tác giữ vai trò quan trọng việc tạo nên thành công mặt hoạt động, phát triển số lực người đáp ứng thách thức sống, lực tương tác, hòa đồng với nhiều nhóm xã hội Đặc biệt, giai đoạn nay, Việt Nam thức tham gia Chương trình đánh giá HS quốc tế (PISA) triển khai dự án hình trường học Việt Nam (VNEN) dạy học hợp tác phát huy mạnh việc đáp ứng cho học sinh tiêu chuẩn nhóm lực nhằm hội nhập theo thang đánh giá quốc tế Tuy nhiên, trường phổ thông nay, chất lượng giáo dục thấp so với yêu cầu phát triển đất nước thời kỳ Các lực phẩm chất cần hình thành cho học sinh nhiều hạn chế Đặc biệt lực hợp tác thành viên nhóm, tổ, lớp để giải vấn đề đặt m i học thực tiễn sống Đối với học sinh THCS, đặc điểm tâm lí lứa tuổi hình thức tư đặc thù, nhu cầu hợp tác học sinh đặt cách tự nhiên Hơn nữa, đặc điểm riêng, mơn vật tiềm thuận lợi việc tạo cho học sinh học qua làm việc, giải toán, xử lí thí nghiệm nhờ hợp tác nhóm Bởi lẽ đó, việc vận dụng dạy học hợp tác đặc biệt ý nghĩa việc hướng đến mục tiêu kết nối tích hợp người với người giáo dục Căn vào chủ trương Đảng nhà nước, thực tế trường phổ thông lực thân Tôi lựa chọn đề tài "Bồi dưỡng lực hợp tác cho học Demo Version Select.Pdf SDK sinh thơng qua việc sử dụng mơ- hình học hợp tác dạy học chương" Điện học" vật trung học sở" làm đề tài nghiên cứu Lịch sử vấn đề nghiên cứu 2.1 Nghiên cứu quốc tế Từ kỷ XVIII, thuyết học hợp tác thực phổ biến nước tư Thời kỳ Joseph Lancaster Andrew Bell thực nghiệm triển khai rộng rãi việc học hợp tác nhóm Anh quốc vào khoảng cuối kỷ XIX Mỹ đề cao học hợp tác, điển hình Fancis Parker, hiệu trưởng trường công bang Massachusetts đưa quan niệm nhằm biện hộ cho thuyết học hợp tác, phản đối kiểu học tập cạnh tranh mang màu sắc xã hội tư Theo Fancis Parker trình học tập thực tinh thần chia sẻ nhóm, lớp với tình cảm trí tuệ việc học khơng bị nhàm chán; niềm vui lớn học sinh chia sẻ thành học tập với bạn tương tác học tập với tinh thần giúp đỡ lẫn Tiếp theo Parker, John Dewey viết sách tựa đề “Nền Dân chủ Giáo dục” Ơng cho người chất sống hợp tác, trẻ cần dạy biết cảm thông, tôn trọng quyền người khác, làm việc để giải vấn đề theo lẽ phải cần trải nghiệm trình sống hợp tác từ nhà trường Ông cho sống lớp học phải thân dân chủ, không việc học sinh tự lựa chọn cách học thực dự án học tập mà việc học sinh học cách quan hệ với người khác Các tác giả Palincsar Brown xây dựng phát triển phương pháp dạy lẫn Theo phương pháp này, học sinh giáo viên thay phiên đóng vai trò người dạy sau nghiên cứu tài liệu học tập Giáo viên làm mẫu đưa cách thức vấn đề, đặt câu hỏi, cách tóm tắt, cách phân tích làm sáng tỏ vấn đề… học sinh học cách làm giáo viên áp dụng vào nhóm học tập Các thành viên khác nhóm tham gia thảo luận nêu câu hỏi, trả lời, bình luận, tìm kiếm từ ngữ xác, thích hợp, khái quát rút kết luận Vai trò thành viên luân phiên thay đổi Những năm gần đây, David W.Johnson Roger T Johnson thuộc trường Demo Version - Select.Pdf Đại học Minnesota, Robert Slavin thuộc việnSDK Johns Hopkins với nhiều nhà nghiên cứu khác phát triển giáo dục hợp tác thành phương pháp dạy học đại 2.2 Nghiên cứu nƣớc Ở Việt Nam với truyền thống hiếu học đoàn kết dân tộc, tinh thần học tập hợp tác truyền thụ tri thức, kinh nghiệm người trước cho hệ sau thể nhiều hình thức linh hoạt sau phát triển thành phong trào bình dân học vụ, bổ túc văn hóa, học nhau, học bạn, học nhóm Tác giả Thái Duy Tuyên sâu nghiên cứu vấn đề PPDH, sách “Phương pháp dạy học truyền thống đổi mới” Trên sở khái quát chất, đặc điểm, ý nghĩa dạy học hợp tác , Ông đề xuất qui trình tổ chức dạy học theo phương pháp dạy học hợp tác hình học hợp tác số tác giả nước chọn làm đề tài luận văn như: Luận văn thạc sĩ “Nâng cao hiệu dạy học vật lí trường THPT thông qua biện pháp tổ chức hoạt động hợp tác nhóm” Hồ Thị Bạch Phương, Huế - 2007 trình bày sở lí luận dạy học hợp tác nhóm nêu lên số biện pháp nhằm nâng cao hiệu dạy học qua việc tổ chức hoạt động hợp tác nhóm cho học sinh Luận văn thạc sĩ “Tổ chức hoạt động học tập theo nhóm q trình dạy học phần Điện Điện từ vật lí lớp 11 nâng cao THPT” Lê Khắc Thuận, Huế 2009 tổng hợp sở lí luận việc tổ chức hoạt động nhóm nhằm phát huy lực nhận thức học sinh dạy học vật lí Như vậy, nhà nghiên cứu xây dựng sở lí luận, qui trình tổ chức dạy học phương pháp dạy học hợp tác nhóm xem phương pháp dạy học rèn luyện kĩ làm việc hợp tác, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo người học Bên cạnh đó, nhiều tác giả nước tổng hợp, áp dụng vào dạy học đạt nhiều kết khả quan Tiếp nối đề tài trước, luận văn tiếp tục nghiên cứu vấn đề cách hệ thống, chi tiết cụ thể đồng thời sử dụng hình dạy học đại vào dạy học hợp tác nhóm chương “Điện học” Vật lí THCS Mục tiêu Demo đề tài Version - Select.Pdf SDK Xây dựng tiến trình dạy học theo hình học hợp tác nhằm bồi dưỡng lực hợp tác cho học sinh chương" ĐIỆN HỌC" Vật 9THCS Giả thuyết khoa học Nếu đề xuất quy trình tổ chức dạy học theo hướng sử dụng hình học hợp tác vận dụng quy trình vào tổ chức dạy học chương " Điện Học" vật THCS bồi dưỡng lực hợp tác cho học sinh, qua nâng cao chất lượng dạy học mơn vật Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục tiêu đề tài, thực nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Nghiên cứu sở lí luận tâm lí học phạm - Nghiên cứu sở lí luận hình học hợp tác - Nghiên cứu sở luận lực hợp tác - Nghiên cứu thực trạng vận dụng hình thức HHT dạy học trường THCS - Nghiên cứu chương trình chương “Điện học” Vật lí THCS - Thiết kế số chương “Điện học” Vật lí THCS theo hướng tổ chức hoạt động dạy học hợp tác nhóm với h trợ máy vi tính - Tiến hành thực nghiệm phạm trường THCS để đánh giá kết rút kết luận Khách thể đối tƣợng nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu HS khối GV dạy Vật THCS - Hoạt động dạy học chương “Điện học” Vật lí vận dụng hình dạy học hợp tác Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu cách thức để tổ chức hoạt động học hợp tác nhóm nhằm bồi dưỡng lực hợp tác cho học sinh dạy học chương “Điện học” Vật lí THCS - Thực nghiệm trường THCS TT Di Lăng địa bàn huyện Sơn Hà học kì I năm học 2018-2019 Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài áp dụng phương pháp nghiên cứu khoa học chủ yếu nghiên Version - Select.Pdf SDK cứu khoa họcDemo giáo dục 8.1 Phƣơng pháp nghiên cứu lí luận - Nghiên cứu văn kiện Đảng, Nhà nước với thị Bộ Giáo dục đào tạo vấn đề đổi phương pháp dạy học cấp, bậc học, nghiên cứu Luật Giáo dục, sách, chiến lược, thị,… ngành giáo dục đổi phương pháp dạy học, chiến lược dạy học định hướng nhiều năm tới - Nghiên cứu sở tâm lí học sở lí luận hình học hợp tác nhằm bồi dưỡng lực hợp tác dạy học vật lí - Nghiên cứu đặc điểm chương “Điện học” Vật lí THCS - Nghiên cứu sở lí luận, tài liệu liên quan, báo, tạp chí ý kiến nhà khoa học giáo dục dạy học sử dụng hình hợp tác nhóm dạy học Vật lí 10 8.2 Phƣơng pháp điều tra khảo sát Thực điều tra khảo sát nhằm biết thực trạng vấn đề học hợp tác nhóm trình dạy học GV: - Điều tra thông qua đàm thoại với giáo viên, học sinh - Thực phiếu thăm dò ý kiến 8.3 Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm Tiến hành thực nghiệm phạm trường THCS để đánh giá hiệu việc dạy học hợp tác nhóm với h trợ hình học hợp tác vào dạy học chương Điện học Vật THCS TT Di Lăng, m i trường chọn lớp để đối chứng lớp để thực nghiệm Hai trường với hai đối tượng học sinh khác Lớp đối chứng dạy theo phương pháp truyền thống, khơng sử dụng hình học hợp tác, khơng hợp tác nhóm; Lớp thực nghiệm dạy theo phương pháp nghiên cứu: Vận dụng hình dạy học hợp tác Chỉ thực số chương Điện học 8.4 Phƣơng pháp thống kê toán học Sử dụng phương pháp thống tả thống kê kiểm định để trình bày kết Demo - Select.Pdf SDK thống kê khác biệt thực nghiệm Version phạm kiểm định giả thuyết kết học tập hai nhóm: đối chứng thực nghiệm Đóng góp đề tài 9.1 Về mặt lí thuyết Làm sáng tỏ sở lí luận bồi dưỡng lực hợp tác cho học sinh thông qua hình dạy hợp tác vào dạy học chương “Điện học” Vật lí THCS 9.2 Về mặt thực tiễn - Kết nghiên cứu đề tài chứng minh việc vận dụng hình học hợp tác góp phần nâng cao lực hợp tác chất lượng dạy học Vật trường THCS - Đề tài nguồn tư liệu tham khảo việc nghiên cứu bồi dưỡng lực hợp tác thông qua việc vận dụng hình học hợp tác vào dạy học chương “Điện học” Vật THCS 11 10 Cấu trúc luận văn PHẦN MỞ ĐẦU NỘI DUNG Chƣơng 1: sở lí luận thực tiễn việc bồi dưỡng lực hợp tác thông qua sử dụng hình học hợp tác dạy học Vật Chƣơng 2: Sử dụng hình học hợp tác dạy học chươngĐiện học” trung học sở theo hướng phát triển lực hợp tác Chƣơng 3: Thực nghiệm phạm KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Demo Version - Select.Pdf SDK 12 ...ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGÔ THỊ THU NGA BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINH THƠNG QUA VIỆC SỬ DỤNG MƠ HÌNH HỌC HỢP TÁC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG "ĐIỆN HỌC" VẬT LÝ TRUNG HỌC CƠ SỞ Chuyên... CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC HỢP TÁC THƠNG QUA SỬ DỤNG MƠ HÌNH HỌC HỢP TÁC TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở BẬC THCS 13 1.1 Năng lực hợp tác việc bồi dưỡng lực hợp tác dạy. .. phổ thông lực thân Tôi lựa chọn đề tài "Bồi dưỡng lực hợp tác cho học Demo Version Select.Pdf SDK sinh thông qua việc sử dụng mô- hình học hợp tác dạy học chương" Điện học" vật lý trung học sở"
- Xem thêm -

Xem thêm: Bồi dưỡng năng lực hợp tác cho học sinh thông qua việc sử dụng mô hình học hợp tác trong dạy học chương điện học vật lý 9 trung học cơ sở (tt) , Bồi dưỡng năng lực hợp tác cho học sinh thông qua việc sử dụng mô hình học hợp tác trong dạy học chương điện học vật lý 9 trung học cơ sở (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay