Ảnh hưởng của phương pháp dạy học theo vấn đề đến kiến thức khái niệm của HS về chủ đề tích phân (tt)

20 8 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:44

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN DỰ ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO VẤN ĐỀ ĐẾN KIẾN THỨC KHÁI NIỆM CỦA HỌC SINH VỀ CHỦ ĐỀ TÍCH PHÂN Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU HUẾ, 2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN DỰ ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO VẤN ĐỀ ĐẾN KIẾN THỨC KHÁI NIỆM CỦA HỌC SINH VỀ CHỦ ĐỀ TÍCH PHÂN Demo Version - Select.Pdf SDK Chuyên ngành: LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MƠN TỐN Mã số: 60 14 01 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ DUYẾN HUẾ, 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa công bố cơng trình khác Tác giả Trần Dự Demo Version - Select.Pdf SDK ii Lời Cám Ơn Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Duyến, người hướng dẫn khoa học tận tình hướng dẫn, bảo động viên tơi q trình học tập, nghiên cứu thực luận văn Tôi xin trân trọng cám ơn quý thầy giáo, cô giáo giảng dạy suốt thời gian học tập trường ĐHSP Huế Xin cám ơn Ban giám hiệu, học sinh trường THPT Tam Giang Đặc biệt giáo viên tổ Toán Trường THPT Tam Giang tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu Tơi xin gửi lời cám ơn đến Khoa Tốn, Phòng Đào Tạo Sau Đại Học, anh chị bạn bè lớp cao học Toán K25, đặc biệt học viên chuyên ngành LL&PPDH mơn Tốn trường ĐHSP Huế giúp đỡ động viên tơi q trình học tập thực luận văn Tôi mongVersion nhận góp ýSDK nhận xét nhằm bổ sung Demo - Select.Pdf thiếu sót khơng thể tránh khỏi luận văn Xin trân trọng cám ơn! Tác giả luận văn Trần Dự iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT GV : Giáo viên HS : Học sinh THPT : Trung học phổ thông NXB : Nhà xuất Demo Version - Select.Pdf SDK iv MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cám ơn iii Danh mục chữ viết tắt .iv Mục lục .1 Danh mục bảng Danh mục biểu đồ, hình Chương ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Học theo vấn đề .5 1.2 Học theo vấn đề mơn tốn .6 1.3 Kiến thức quy trình kiến thức khái niệm người học tích phân 1.4 Dạy học tích phân trường phổ thông 10 1.5 Nhận xét đặt vấn đề 12 1.6 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 13 Version - Select.Pdf SDK 1.7 KháchDemo thể đối tượng nghiên cứu 14 1.8 Câu hỏi ý nghĩa nghiên cứu 14 1.9 Bố cục luận văn 15 1.10 Tiểu kết chương 15 Chương TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN VÀ KHUNG LÍ THUYẾT NGHIÊN CỨU .16 2.1 Quy trình tổ chức dạy học tốn theo vấn đề 16 2.2 Đặc trưng phương pháp dạy học toán theo vấn đề 19 2.3 Kiến thức quy trình kiến thức khái niệm 20 2.3.1 Kiến thức quy trình 21 2.3.2 Kiến thức khái niệm 22 2.3.3 Mối liên hệ kiến thức quy trình kiến thức khái niệm 24 2.4 Kiến thức quy trình kiến thức khái niệm tích phân .26 2.4.1 Kiến thức quy trình tích phân 26 2.4.2 Kiến thức khái niệm tích phân .27 2.5 Tiểu kết chương 28 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .29 3.1 Thiết kế nghiên cứu 29 3.2 Đối tượng tham gia 29 3.3 Công cụ nghiên cứu 30 3.4 Phương pháp thực nghiệm phân tích liệu .31 3.4.1 Kế hoạch học: Tổ chức dạy học theo vấn đề 31 3.4.2 Kiến thức quy trình kiến thức khái niệm phiếu khảo sát 42 3.4.2.1 Phân tích tiên nghiệm phiếu khảo sát 42 3.4.2.2 Kiến thức quy trình kiến thức khái niệm toán 55 3.4.2.3 Thang mức đo kiến thức quy trình kiến thức khái niệm 59 3.5 Hạn chế nghiên cứu 65 3.6 Tiểu kết chương 65 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 67 4.1 Định hướng phân tích kết nghiên cứu 67 Demo Select.Pdf 4.2 Phân tích địnhVersion lượng kết -quả nghiên cứuSDK .67 4.3 Phân tích định tính kết nghiên cứu 69 4.4 Thuận lợi khó khăn học sinh học chủ đề tích phân theo vấn đề 76 4.4.1 Thuận lợi 76 4.4.2 Khó khăn 77 4.5 Tiểu kết chương 78 Chương 5: KẾT LUẬN 79 5.1 Trả lời câu hỏi nghiên cứu 79 5.2 Đóng góp nghiên cứu hướng phát triển đề tài 81 5.3 Tiểu kết chương 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Kết kiến thức quy trình phiếu khảo sát số 67 Bảng 4.2 Kết kiến thức quy trình phiếu khảo sát số 68 Bảng 4.3 Kết kiến thức khái niệm phiếu khảo sát số .68 Bảng 4.4 Kết kiến thức khái niệm phiếu khảo sát số .69 DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ Trang Hình 2.1 Quy trình dạy học theo vấn đề 16 Biểu đồ 3.1 Sức học lớp thực nghiệm lớp đối chứng 30 Hình 3.1 .32 Hình 3.2 .36 Hình 3.3 .37 Hình 3.4 .37 Hình 3.5 .39 Demo Version - Select.Pdf SDK Hình 3.6 39 Hình 3.7 .40 Hình 3.8 .41 Hình 3.9 .45 Hình 3.10 .47 Hình 3.11 .47 Hình 3.12 .48 Hình 3.13 .49 Hình 3.14 .49 Hình 3.15 .51 Hình 3.16 .52 Hình 3.17 .53 Hình 3.18 .53 Hình 3.19 .53 Hình 3.20 .54 Hình 3.21 .54 Hình 4.1 Thể học sinh C.T.M.H với toán 1.6 70 Hình 4.2 Thể học sinh Đ.T.T.H với toán 1.7a .70 Hình 4.3 Thể học sinh C.T.M.H với tốn 1.7b 71 Hình 4.4 Thể học sinh Đ.T.T.H với toán 1.7c .71 Hình 4.5 Thể học sinh C.K.T với toán 1.8 72 Hình 4.6 Thể học sinh Đ.T.K.D với toán 1.9 73 Hình 4.7 Thể học sinh Đ.N.Q.B với tốn 1.10 73 Hình 4.8 Thể học sinh Đ.T.T.H với toán 2.6 .74 Hình 4.9 Thể học sinh V.T.T.T với toán 2.7 .75 Hình 4.10 Thể học sinh C.T.M.H với toán 2.8 75 Demo Version - Select.Pdf SDK Chương ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Học theo vấn đề Một số nghiên cứu học sinh (HS) thiếu hiểu biết sâu sắc khái niệm tốn học Trong lúc đó, giáo viên (GV) gặp phải khó khăn việc hỗ trợ HS phát triển hiểu biết toán khả kết nối toán học với thực tế Học theo vấn đề mơn tốn tiếp cận học tập cho phép HS không phát triển hiểu biết tốn mà bồi dưỡng lực giải thực tế khả sáng tạo cho em (Tan, 2009) Xuất cách 40 năm, học theo vấn đề ban đầu sử dụng lớp học dành cho sinh viên y khoa để phát triển khả thích ứng với thay đổi đưa định hợp lí tình không quen thuộc đối mặt với bệnh tật bệnh nhân (Savery, 2006) Ngày tiếp cận học tập sử dụng rộng rãi giáo dục nói chung giáo dục tốn nói riêng nhằm giúp HS phát triển hiểu biết toán khả giải vấn đề mà em gặp phải học tập sống Học theo vấn đề tiếp cận học tập mà HS tạo hội để tiến hành nghiên cứu, tích hợp lí thuyết thực hành, vận dụng kiến thức kĩ có để tìm Demovào Version - Select.Pdf SDK kiếm phương án giải cho vấn đề xác định ban đầu (Savery, 2006) Học theo vấn đề tiếp cận việc học đặc trưng việc đặt người học vào tình có vấn đề để em học kiến thức, kĩ thơng qua q trình giải vấn đề (Goodman, 2010) Khơng có mơ hình chung cho phương pháp học dựa theo vấn đề, nhiên học dựa theo vấn đề thông thường người học đặt vào nhóm học tập, sử dụng kiến thức kĩ có để thảo luận với bạn học nhằm tìm kiếm phương án giải vấn đề đặt Theo Goodman (2010) vấn đề lí tưởng đặt để người học giải môi trường học theo vấn đề vấn đề thực tế Thông qua việc thường xuyên giải vấn đề thực tế đặt lớp học, người học phát triển lực cần thiết cho sống sau lực phản biện phân tích tình thực tế phức tạp, lực tìm kiếm, đánh giá sử dụng nguồn tư liệu thích hợp, lực hợp tác giao tiếp… Do đó, học theo vấn đề phương pháp học hỗ trợ người học phát triển toàn diện kiến thức lẫn lực cần thiết cho sống sau Bắt nguồn từ chương trình giáo dục cho sinh viên ngành y khoa báo cáo số nhà nghiên cứu, học theo vấn đề ngày khuyến khích sử dụng chương trình đào tạo bậc học ngành học khác (Abdullaha, Ahmad Tarmizia, Abub; 2010; Arı Katrancib, 2013; Dahl; 2017; Goodman; 2010) Học theo vấn đề trở thành tiếp cận việc học, thúc đẩy tính tích cực sáng tạo HS trình học tập Ngày nay, học theo vấn đề ngày ứng dụng rộng rãi trường học từ bậc Tiểu học đến Đại học 1.2 Học theo vấn đề mơn tốn Thách thức việc tồn cầu hố ngày đòi hỏi HS phải có kỹ giải vấn đề giao tiếp bên cạnh kiến thức quy trình kiến thức khái niệm tốn Do đó, việc học tốn nhà trường cần phải thay đổi Việc yêu cầu HS thành thạo kiến thức mang tính quy trình, thuật toán để giải lớp toán Demo quen thuộc phương phápSDK dạy học truyền thống để đáp ứng với Version - Select.Pdf kì thi trở nên không cần thiết (Abdullaha, Tarmizia Abu, 2010) Những kiến thứcHS thu nhận phương pháp dạy học truyền thống hỗ trợ em giải thành cơng vấn đề có bối cảnh thực tế Trong lúc đó, học theo vấn đề tiếp cận việc học toán, tạo mơi trường mang tính tương tác để HS thích ứng với nhiệm vụ tốn học mang tính đổi nhằm đáp ứng với tình có bối cảnh thực tế mà em gặp sống hàng ngày Khi tham gia vào mơi trường học theo vấn đề, người học có hội kiến tạo kiến thức toán bên cạnh hoạt động giao tiếp, biểu diễn, mơ hình hóa suy luận (Abdullaha, Tarmizia Abu, 2010) Một số nghiên cứu giáo dục toán HS học mơi trường dạy học theo vấn đềkiến thức toán vững khả suy luận tốt HS học môi trường dạy học truyền thống (Li Tsai, 2017) Điều bắt nguồn từ khác biệt tiếp cận học theo vấn đề việc học theo cách truyền thống Môi trường học theo vấn đề cung cấp cho người học hội để kiến tạo kiến thức cách có ý nghĩa Khi tham gia vào hoạt động học theo vấn đề, người học tự thiết lập mục tiêu học tập điều chỉnh tốc độ học tập thân dựa chương trình cụ thể Hung (2011) cho nên tạo điều kiện cho HS tiếp cận với môi trường học theo vấn đề sớm tốt để chuẩn bị cho người học kĩ việc học theo vấn đề trước em tham gia vào chương trình giáo dục bậc đại học Để chuẩn bị cho HS kĩ cần thiết để học bậc học cao hơn, học theo vấn đề trọng bậc đại học mà bước nghiên cứu đưa vào áp dụng bậc trung học tiểu học Kết nghiên cứu nhóm Cơng nghệ nhận thức Vanderbilt học toán theo vấn đề có tác động tích cực đến điểm số kiểm tra chuẩn hóa HS Nghiên cứu khơng có khác biệt việc giải vấn đề lời yêu cầu bước tốn nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng Tuy nhiên, có khác biệt kết nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng giải tốn đòi hỏi nhiều bước tốn Bên cạnh đó, kĩ khác Demo Version - Select.Pdf SDK trình giải vấn đề hiểu vấn đề, lên kế hoạch tìm kiếm giải pháp để giải vấn đề nhóm thực nghiệm tốt nhóm đối chứng Điều cho thấy, học theo vấn đề mơn tốn khơng nhằm mục đích giúp người học đạt kiến thức môn học mà giúp em phát triển khả suy luận, giải vấn đề tự học Nghiên cứu Li Tsai (2017) đối tượng HS lớp chủ đề phân số rằng, học chủ đề phân số theo vấn đề giúp HS tiểu học nâng cao hiểu biết thân khái niệm phân số mà phát triển khả suy luận giao tiếp toán học Theo Li Tsai (2017), môi trường dạy học theo vấn đề tạo hội để người học phát triển khả làm việc hợp tác với bạn học Những học dạy phương pháp dạy học theo vấn đề thường đặt HS vào vấn đề mang tính thách thức, đòi hỏi em nỗ lực hợp tác với bạn học để tìm kiếm ý tưởng giải vấn đề Do Li Tsai (2017) nhấn mạnh môi trường học theo vấn đề không giúp người học phát triển kiến thức kĩ mơn học mà giúp em rèn luyện kĩ xã hội giao tiếp hợp tác Mặc dù học theo vấn đề thường trọng sử dụng bậc học đại học sau đại học, nhiên kết số nghiên cứu việc vận dụng phương pháp học tập vào bậc tiểu học trung học thời gian gần cho thấy tính hiệu phương pháp dạy học bậc học thấp Do đó, tìm hiểu vai trò phương pháp dạy học hoạt động dạy học toán bậc THPT cần thiết 1.3 Kiến thức quy trình kiến thức khái niệm người học tích phân Giải tích phân mơn quan trọng tốn học nhà trường Kiến thức giải tích trang bị cho HS nhà trường phổ thông sở ban đầu để người học tiếp cận kiến thức toán cao cấp khác bậc đại học Vì hiểu chất khái niệm giải tích giới hạn, liên tục, đạo hàm tích phân đồng thời vận dụng kiến thức để giải toán cần thiết để HS học lên cấp học khác cao Tuy nhiên số nghiên cứu nhiều HS gặp khó khăn việc hiểu chất khái niệm giải tích Một nhữngDemo ngun Version nhân dẫn -đến tình trạng người học tập trung vào Select.Pdf SDK hoạt động tính tốn mà chưa trọng đến việc hiểu khái niệm giải tích (Mahir, 2009) Theo Mahir (2009), phần lớn HS thành thạo kiến thức quy trình chứa đựng quy tắc, thuật tốn quy trình để giải vấn đề tốn học, số em thiếu hiểu biết đầy đủ khái niệm tốn học ẩn chứa quy trình giải tốn tiến hành Điều cho thấy hạn chế kiến thức khái niệm người học liên quan đến am hiểu định nghĩa hình ảnh khái niệm, biểu diễn khái niệm toán học kết nối dạng biểu diễn đó, kết nối khái niệm tốn học chủ đề… Cũng giống nhiều phân mơn tốn học, khái niệm giải tích xây dựng dựa vào khái niệm trước Việc hiểu khái niệm đòi hỏi phải hiểu chất khái niệm liên quan trước Do để nắm vững kiến thức giải tích, ngồi khả thành thạo quy trình tính tốn, người học cần nắm chất khái niệm mối liên hệ khái niệm Theo Chapell Killpatrick (2003), kiến thức quy trình kiến thức khái niệm người học có mối liên hệ chặt chẽ với Việc nắm vững chất khái niệm giải tích giúp HS vận dụng thành thạo quy trình giải tốn hiểu ý nghĩa ẩn chứa bước toán tiến hành Tích phân khái niệm chương trình giải tích trường phổ thơng Dù chiếm chương chương trình tốn cuối cấp THPT, tích phân nội dung quan trọng nhằm mang đến cho người học kiến thức khái niệm liên quan đến lí thuyết tích phân, ý nghĩa tích phân việc tính diện tích hình phẳng thể tích vật thể tròn xoay Nội dung tích phân chương trình tốn THPT chứa đựng kiến thức mang tính quy trình liên quan đến phương pháp tính nguyên hàm tích phân xác định Kết nghiên cứu Orton (1984) người học có khả áp dụng quy trình, phương pháp kĩ thuật mang tính thuật tốn để tính tích phân Một số HS biết áp dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng giới hạn đường, nhiên em thường giải thích quy trình họ sử dụng mà bắt chước quy trình GV hướng dẫn trước Thậm chí số HS khơng biết họ phải làm Demo Version - Select.Pdf SDK Điều cho thấy hạn chế hiểu biết người học liên quan đến chất khái niệm quy trình tốn học liên quan đến chủ đề tích phân Mặc dù nhiều HS thành thạo kiến thức quy trình kiến thức khái niệm em không đủ sâu sắc để tìm phương án giải vấn đề tốn học khơng quen thuộc hay thiết lập kết nối toán học với thực tế Dạy học toán theo vấn đề đặt trọng tâm vào vấn đề thực tế nên rút ngắn khoảng cách kiến thức quy trình kiến thức khái niệm người học Dạy học theo vấn đề lớp học tốn đòi hỏi GV phải đưa vấn đề thực tế có tính đa chiều, đồng thời GV đóng vai trò người hỗ trợ HS học toán để em chiếm lĩnh kiến thức kĩ tốn cần học thơng qua q trình tìm kiếm phương án giải vấn đề Nghiên cứu Chapell Killpatrick (2003) cho thấy môi trường dạy học đặt trọng tâm vào khái niệm toán hỗ trợ người học tăng cường hiểu biết khái niệm quy trình tốn học Cụ thể, Chapell Killpatrick (2003) HS học môi trường dạy học đặt trọng tâm vào khái niệm có kết cao HS học môi trường dạy học mang tính quy trình kiểm tra đo lường hiểu biết mang tính quy trình mang tính khái niệm người học Điều cho thấy vai trò quan trọng tiếp cận dạy học dựa theo khái niệm việc nâng cao hiểu biết khái niệm quy trình cho người học 1.4 Dạy học tích phân trường phổ thơng Giải tích ngành toán học nghiên cứu khái niệm giới hạn, đạo hàm, nguyên hàm, tích phân Phép tốn giải tích “phép lấy giới hạn” yếu tố nghiên cứu giải tích thường mang tính chất “động” tính chất “tĩnh” đại số Chính mà phần lớn HS THPT lúng túng gặp khó khăn học nội dung giải tích nói chung ngun hàm, tích phân nói riêng Các em thực thành thạo phép tính tốn gặp khó khăn giải tốn đòi hỏi hiểu biết mang tính khái niệm Trong thực tế, đa số HS học chủ đề tích phân thường tập trung vào việc rèn luyện quy tắc, phương pháp tính tốn tính tích phân định nghĩa tính chất, tính tích phân phương pháp đổi biến số phương pháp tính tích phân phần giải số tốn tích phân với thuật toán, dạng toán mà em Demo Version - Select.Pdf SDK GV đưa thuật tốn dạng quen thuộc trước Khi học chủ đề tích phân em thường giải tốn dùng kiến thức quy trình Khi gặp tốn có bối cảnh tính thực tế đòi hỏi phải sử dụng kiến thức khái niệm em lúng túng, chí chưa biết cách giải Sử dụng cơng cụ tích phân vào tốn tính diện tích hình phẳng, tính thể tích vật thể HS giải tốn đơn giản tính diện tích hình phẳng giới hạn đường cong với trục hồnh, hình phẳng giới hạn hai đường cong, tính thể tích vật thể thể tích vật thể tròn xoay sinh quay đường quanh trục cố định… tốn mang tính quy trình Trong trình giảng dạy lớp, GV thường đưa hướng dẫn kĩ thuật giải để giải dạng tốn, sau HS áp dụng phương pháp để giải Cụ thể, trường THPT GV thường yêu cầu người học sử dụng định nghĩa tính tích phân, phương pháp đổi biến số, phương pháp tính tích phân phần để giải dạng tích phân lượng giác, tích phân hữu tỉ, tích phân hàm vơ tỉ… Đối với dạng tốn 10 phần lớn HS làm em trang bị kĩ thuật tính tích phân luyện tập cách thường xuyên Hầu hết toán sách giáo khoa hành trọng đến kiến thức quy trình Lượng tốn đề cập đến kiến thức khái niệm chủ đề tích ít.Thống kê số lượng tập sách giáo khoa Giải tích 12 Cơ hành tác giả Trần Văn Hạo chủ biên sau: Bài tập chứa đựng Chủ đề Bài tập chứa đựng Số tập có nội kiến thức quy trình kiến thức khái niệm Tích Phân Ứng dụng hình học tích phân dụng thực tế 0 3 Thống kê số lượng tập sách giáo khoa Giải tích 12 Nâng cao hành tác giả Đoàn Quỳnh chủ biên sau: Chủ đề Bài tập chứa Bài tập chứa đựng kiến thức đựng kiến thức quy -trình khái niệm Demo Version Select.Pdf SDK Tích Phân Một số phương pháp tính Số tập có nội dụng thực tế 10 0 tich phân Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể Ngồi học chủ đề tích phân em thường mắc phải sai lầm chưa hiểu rõ chất khái niệm cách rõ ràng tính tích phân cách máy móc chẳng hạn như: Tìm ngun hàm hàm số cần tính tích phân dùng định nghĩa tích phân phương pháp đổi biến số phương pháp tính 11 tích phân phầnHS để ý ngun hàm hàm số tìm có liên tục đoạn lấy tích phân hay khơng? Phép đặt biến phương pháp đổi biến số có ý nghĩa hay khơng? Phép biến đổi hàm số có tương đương khơng? Chẳng hạn tính tích phân I   x  x  dx , HS thực phép đổi sau: 4 I   x  x  dx   0 ( x  3)2 ( x  3) dx   ( x  3)d ( x  3)     4 HS mắc 2 phải sai lầm giải toán em thực phép biến đổi ( x  3)2  x  3, x  [0, 4] không tương đương Thực tế chương trình dạy học chủ đề tích phân trọng nhiều đến tốn mang tính quy trình mà chưa ý đứng mức toán thực tế Khi học chủ đề ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng thể tích vật thể tròn xoay, hầu hết HS nắm cơng thức tính diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay em thiếu kỹ vẽ đồ thị, suy luận, thiếu hiểu biết kiến thức khái niệm dẫn đến bế tắc hay khó khăn việc tìm lời giải toán Demo 1.5 Nhận xét đặtVersion vấn đề - Select.Pdf SDK Theo nghiên cứu Trung tâm Quốc gia Đánh giá Tiến triển Giáo dục Hoa Kỳ (National Assessment of Educational Progress: NAEP, 1983), phần lớn HS đồng ý với phát biểu “luôn có quy tắc để làm theo việc giải toán” Lý cho suy nghĩ xuất phát từ thực tế dạy học toán thường diễn nhà trường phổ thơng Trong q trình dạy học toán, GV thường để HS tiếp xúc với tốn có quy trình thuật tốn đưa ví dụ để HS áp dụng quy trình thuật tốn HS tự làm tốn cách xác theo thuật tốn học Vì nhiều HS bậc THPT tập trung ghi nhớ quy trình thuật tốn GV giới thiệu lớp thay cho việc tìm hiểu mối liên hệ đối tượng Chủ đề ứng dụng tích phân chương trình giải tích 12 dạng tốn thực tế quen thuộc Tuy nhiên nhiều HS chưa thật hiểu yêu cầu đặt toán, chưa biết kết hợp cách linh hoạt kiến thức 12 biết để giải toán dẫn đến mắc sai lầm đưa lời giải sai chưa xác Trong kiểm tra, kì thi, tốn chủ đề tích phân thường tập trung vào việc yêu cầu HS lặp lại quy trình học tiến hành tính tốn nên che dấu vắng mặt kiến thức khái niệm Thông thường, HS nắm vững phương pháp áp dụng thành thạo quy trình thuật tốn tựa thuật tốn trang bị trước làm đáp án Điều vơ tình tạo lý để GV HS tin em hiểu khái niệm tốn học có lẽ điều không Các em tập trung nhớ quy trình thuật tốn tìm hiểu mối liên hệ đối tượng toán học Chương trình dạy học tốn tập trung chủ yếu vào việc rèn luyện kĩ thực hành thuật giải Việc thực hành thuật toán chưa đủ để giúp HS áp dụng kiến thức vào thực tế giải tốn quen thuộc Do cần trọng việc phát triển kiến thức khái niệm, cần mạnh dạn cho HS tiếp cận khái niệm tình không quen thuộc, loại biểu diễn khác nhau, khuyến khích HS tiến hành hoạt động khám phá tốn Hiện có nhiều nghiên cứu bàn việc phát triển kiến thức quy trình kiến Demo Version - Select.Pdf SDK thức khái niệm cho HS chủ đề cụ thể hàm số (Lauritzen, 2012), đạo hàm ứng dụng đạo hàm (Chappell & Kendra Killpatrich, 2007) Tuy nhiên việc tìm hiểu kiến thức khái niệm HS chủ đề tích phân chưa bàn đến Xuất phát từ vấn đề chọn đề tài “Ảnh hưởng phương pháp dạy học theo vấn đề đến kiến thức khái niệm HS chủ đề tích phân” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn 1.6 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu nhằm mục đích:  Tìm hiểu kiến thức quy trình kiến thức khái niệm HS chủ đề tích phân  Tìm hiểu ảnh hưởng phương pháp dạy học theo vấn đề đến kiến thức khái niệm HS chủ đề tích phân Để đạt mục đích trên, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài bao gồm: 13  Tổng quan nghiên cứu liên quan đến phương pháp dạy học theo vấn đề, kiến thức quy trình kiến thức khái niệm HS tích phân  Thiết kế cơng cụ nghiên cứu để tích hợp tiếp cận dạy học theo vấn đề vào trình dạy học chủ đề tích phân  Thu thập, phân tích xử lí liệu để đưa nhận định có sở ảnh hưởng phương pháp dạy học theo vấn đề đến kiến thức khái niệm HS chủ đề tích phânPhân tích khả áp dụng, đưa hướng tiếp cận phù hợp hiệu dạy chủ đề tích phân tương lai 1.7 Khách thể đối tượng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu nghiên cứu q trình tích hợp tiếp cận dạy học theo vấn đề vào dạy học chủ đề tích phân Đối tượng nghiên cứu nghiên cứu kiến thức khái niệm chủ đề tích phân HS lớp 12 Version Select.Pdf SDK 1.8 Câu hỏiDemo ý nghĩa nghiên- cứu Trong nghiên cứu chúng tơi tìm hiểu ảnh hưởng phương pháp dạy học theo vấn đề đến kiến thức khái niệm HS chủ đề tích phân, từ đề xuất hướng tiếp cận mặt phương pháp dạy học chủ đề Nghiên cứu nhằm mục đích tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu sau đây: i Kiến thức khái niệm kiến thức quy trình HS chủ đề tích phân nào? ii Dạy học theo vấn đề ảnh hưởng đến kiến thức khái niệm chủ đề tích phân HS lớp 12? iii Làm để phát triển kiến thức khái niệm chủ đề tích phân cho HS lớp 12? Kết nghiên cứu luận văn mong đợi góp phần: 14 i Mơ tả kiến thức quy trình kiến thức khái niệm chủ đề tích phân bậc trung học phổ thông ii Làm rõ ảnh hưởng phương pháp dạy học theo vấn đề đến kiến thức khái niệm HS chủ đề tích phân iii Đề xuất hướng tiếp cận dạy học chủ đề tích phân trường phổ thông để phát triển kiến thức khái niệm chủ đề cho người học 1.9 Bố cục luận văn Ngoài mục lục, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận văn trình bày năm chương: Chương Mở đầu Chương Tổng quan nghiên cứu liên quan khung lí thuyết tham chiếu Chương Phương pháp nghiên cứu Chương Kết nghiên cứu Chương Kết luận Demo Version - Select.Pdf SDK 1.10 Tiểu kết chương Trong phần mở đầu tổng quan số nghiên cứu phương pháp dạy học theo vấn đề, kiến thức quy trình kiến thức khái niệm người học Chúng tơi trình bày mục đích, câu hỏi nhiệm vụ nghiên cứu, khách thể đối tượng nghiên cứu, bố cục luận văn Chúng tơi trình bày khung lí thuyết nghiên cứu chương 15 ... tìm hiểu kiến thức khái niệm HS chủ đề tích phân chưa bàn đến Xuất phát từ vấn đề chọn đề tài Ảnh hưởng phương pháp dạy học theo vấn đề đến kiến thức khái niệm HS chủ đề tích phân làm đề tài... i Kiến thức khái niệm kiến thức quy trình HS chủ đề tích phân nào? ii Dạy học theo vấn đề ảnh hưởng đến kiến thức khái niệm chủ đề tích phân HS lớp 12? iii Làm để phát triển kiến thức khái niệm. .. cận dạy học theo vấn đề vào trình dạy học chủ đề tích phân  Thu thập, phân tích xử lí liệu để đưa nhận định có sở ảnh hưởng phương pháp dạy học theo vấn đề đến kiến thức khái niệm HS chủ đề tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của phương pháp dạy học theo vấn đề đến kiến thức khái niệm của HS về chủ đề tích phân (tt) , Ảnh hưởng của phương pháp dạy học theo vấn đề đến kiến thức khái niệm của HS về chủ đề tích phân (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay