Ảnh hưởng của phương pháp dạy học theo dự án đến năng lực giải quyết vấn đề thực tế của học sinh lớp 12 trong chủ đề mặt tròn xoay (tt)

23 5 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:44

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM LÊ THỊ THANH TÌNH ẢNH HƢỞNG CỦA PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN ĐẾN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TẾ CỦA HỌC SINH LỚP 12 TRONG CHỦ ĐỀ MẶT TRÒN XOAY Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Thừa Thiên Huế, năm 2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM LÊ THỊ THANH TÌNH ẢNH HƢỞNG CỦA PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN ĐẾN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TẾ CỦA HỌC SINH LỚP 12 TRONG CHỦ ĐỀ MẶT TRỊN XOAY Demo Version - Select.Pdf SDK Chun ngành: LÍ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MƠN TỐN Mã số: 60140111 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN THỊ DUYẾN Thừa Thiên Huế, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đƣợc đồng tác giả cho phép sử dụng chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Thị Thanh Tình Demo Version - Select.Pdf SDK ii LỜI CÁM ƠN Luận văn kết trình học tập Trường Đại học Sư phạm Huế q trình cơng tác thân trường THPT Vĩnh Định, THPT Nguuyễn Hữu Thận năm qua Với tình cảm chân thành, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến quý thầy cô giáo tham gia giảng dạy trường ĐHSP Huế, đến Phòng đào tạo sau Đại học, Khoa Tốn Trường Đại học Sư phạm Huế, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Trị, Ban Giám hiệu, thầy giáo giảng dạy mơn Tốn trường THPT Vĩnh Định, THPT Nguyễn Hữu Thận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi q trình học tập hồn thành đề tài luận văn Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Thị Duyến tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi nghiên cứu đề tài hồn chỉnh luận văn Mặc thân cố gắng chắn luận văn không tránh khỏi Demo Version - Select.Pdf SDK thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp bổ sung q thầy đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Thừa Thiên Huế, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Lê Thị Thanh Tình iii MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .5 DANH MỤC C C HINH VẼ CHƢƠNG ĐẶT VẤN ĐỀ .7 1.1 Nghiên cứu học theo dự án 1.2 Nghiên cứu học theo dự án mơn tốn 10 1.3 Dạy học hình học trƣờng trung học phổ thông .11 1.3.1 Dạy học hình học khơng gian theo hƣớng găn liền với thực tế 11 1.3.1.1 Dạy học hình học khơng gian trƣờng trung học phổ thơng 11 1.3.1.2 Dạy học hình học không gian theo hƣớng gắn liền với thực tế 11 1.3.2 Chủ đề mặt tròn xoay chƣơng trình sách giáo khoa mơn tốn 12 Version - Select.Pdf SDKdạy học chủ đề mặt tròn xoay 12 1.3.2.1 PhânDemo phối chƣơng trình trung học phổ thơng 1.3.2.2 Mục tiêu chƣơng trình dạy học chủ đề mặt tròn xoay lớp 12 13 1.3.3 Thực trạng dạy học theo dự án lực giải vấn đề thực tế học sinh lớp 12 14 1.3.3.1 Thực trạng dạy học theo dự án trƣờng trung học phổ thông Tỉnh Quảng Trị 14 1.3.3.2 Năng lực giải vấn đề thực tế học sinh trung học phổ thông 15 1.4 Nhận xét đặt vấn đề nghiên cứu 16 1.5 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 18 1.5.1 Mục tiêu nghiên cứu 18 1.5.2 Câu hỏi nghiên cứu 18 1.6 Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 18 1.7 Nhiệm vụ nghiên cứu 18 1.8 Cấu trúc luận văn .19 1.9 Tiểu kết chƣơng 19 CHƢƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .20 2.1 Dạy học học theo dự án 20 2.1.1 Khái niệm dạy học theo dự án .20 2.1.2 Đặc điểm dạy học theo dự án 21 2.1.3 Phân loại dự án học tập 24 2.1.4 Tiến trình dạy học theo dự án 25 2.1.5 Vai trò giáo viên học sinh dạy học theo dự án 32 2.1.6 Ƣu điểm hạn chế dạy học theo dự án 32 2.2 Năng lực giải vấn đề thực tế .34 2.2.1 Quá trình giải vấn đề .34 2.2.2 Cấu trúc lực giải vấn đề 38 2.2.3 Biểu lực giải vấn đề 39 2.2.4 Các mức độ lực giải vấn đề 39 2.2.5 Năng lực giải vấn đề thực tế 40 2.3 Mối quan hệ dạy học theo dự án lực giải vấn đề thực tế 46 2.4 Tiểu kết chƣơng 47 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .48 Demo Version - Select.Pdf SDK 3.1 Thiết kế nghiên cứu 48 3.2 Đối tƣợng nghiên cứu .48 3.3 Công cụ nghiên cứu 49 3.3.1 Đánh giá kiến thức 49 3.3.2 Đánh giá lực giải vấn đề thực tế 49 3.3.3 Đánh giá dạy học theo dự án 51 3.4 Thiết kế dạy thực dạy học theo dự án chủ đề mặt tròn xoay –Hình học 12 .51 3.4.1 Thời gian thực dự án: tuần (tƣơng ứng tiết theo PPCT+ tiết tự chọn) 51 3.4.2 Kế hoạch thực dự án: .51 3.4.3 Ý tƣởng dự án 52 3.4.4 Mục tiêu dự án 52 3.4.5 Thiết kế dự án 52 3.4.5.1 Xây dựng câu hỏi định hƣớng 52 3.4.5.2 Các chuẩn kiến thức, kĩ theo chƣơng trình Tốn 53 3.4.5.3 Mục tiêu kiến thức kỹ ngƣời học/ Kết học tập học sinh .53 3.4.5.4 Kế hoạch thực .54 3.4.6 Kết dự án học sinh .59 3.5 Tiểu kết chƣơng 80 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 81 4.1 Định hƣớng phân tích kết 81 4.2 Kết thực nghiệm sƣ phạm 82 4.2.1 Kết kiểm tra 82 4.2.2 Kết đánh giá lực giải vấn đề thực tế 83 4.3 Phân tích kết 88 4.3.1 Kết kiểm tra 88 4.3.2 Kết đánh giá phát triển lực GQVĐ thực tế HS 89 4.3.3 Ý kiến học sinh sau học theo dự án .89 4.4 Tiểu kết chƣơng 90 CHƢƠNG KẾT LUẬN .91 Demo Version - Select.Pdf SDK 5.1 Trả lời câu hỏi nghiên cứu 91 5.1.1 Câu hỏi nghiên cứu thứ 91 5.1.2 Câu hỏi nghiên cứu thứ hai .92 5.1.3 Câu hỏi nghiên cứu thứ ba 93 5.2 Hƣớng phát triển đề tài 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC P1 PHỤ LỤC P2 PHỤ LỤC P5 PHỤ LỤC P7 PHỤ LỤC P9 PHỤ LỤC P10 DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt BKT : Bài kiểm tra DHTDA : Dạy học theo dự án DAHT : Dự án học tập ĐC : Đối chứng GD&ĐT : Giáo dục đào tạo GQVĐ : Giải vấn đề GV : Giáo viên HS : Học sinh MHHTH : Mơ hình hóa tốn học PPCT : Phân phối chƣơng trình PPDH : Phƣơng pháp dạy học SGK : Sách giáo khoa THPT : Trung học phổ thông TN TNSP Demo Version - Select.Pdf : ThựcSDK nghiệm : Thực nghiệm sƣ phạm DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Trích PPCT chuẩn mơn Tốn lớp 12 (Sở GD& ĐT Quảng Trị) 13 Bảng 1.2 Trích PPCT nâng cao mơn Tốn lớp 12 (Sở GD& ĐT Quảng Trị) 13 Bảng 2.1 Các mức độ lực GQVĐ .40 Bảng 2.2 Đặc trƣng cấp độ lực MHHTH 41 Bảng 2.3 Thang mức đánh giá lực QGVĐ thực tế HS THPT DHTDA .43 Bảng 3.1 Bảng đánh giá lực GQVĐ thực tế học sinh .50 Bảng 3.2 Bảng phân cơng dự án nhóm 54 Bảng 3.3 Bảng phân công nhiệm vụ cụ thể dự kiến sản phẩm dự án 55 Bảng 4.1 Kết thống kê điểm số kiểm tra .82 Bảng 4.2 Phân loại theo kết học tập 83 Bảng 4.3 Bảng thống kê lực giải vấn đề thực tế HS trƣờng THPT Vĩnh Định 84 Bảng 4.5 Bảng thống kê giá trị tham số thống kê .88 Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC CÁC HINH V Hình 2.1 Đặc điểm dạy học theo dự án .23 Hình 2.2 Tiến trình dạy học theo dự án 26 Hình 2.3 Tiến trình dạy học theo dự án (ngƣời dạy) 31 Hình 2.4 Quá trình giải vấn đề 35 Hình 2.5 Cấu trúc lực GQVĐ 38 Hình 4.1 Biểu đồ phân loại kết học tập (%) HS trƣờng THPT Vĩnh Định .83 Hình 4.2 Biểu đồ phân loại kết học tập (%) HS trƣờng THPT Nguyễn Hữu Thận 83 Hình 4.3 Kết đánh giá lực GQVĐ thực tế HS lớp TN trƣờng THPT Vĩnh Định 86 Hình 4.4 Kết đánh giá lực GQVĐ thực tế HS lớp TN trƣờng THPT Nguyễn Hữu Thận .87 Demo Version - Select.Pdf SDK CHƢƠNG ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Nghiên cứu học theo dự án Thuật ngữ “dự án” tiếng Anh “project” có nghĩa “một đề án”, “một dự thảo” hay “một kế hoạch” đề án hay kế hoạch cần đƣợc thực nhằm đạt đƣợc mục đích đề Học theo dự án có tiến trình lịch sử lâu dài thu hút quan tâm nhiều nhà nghiên cứu Từ kỷ thứ 16, trƣờng đào tạo nghề kiến trúc sƣ Ý, quan điểm dự án học tập thi mang tính thách thức giải vấn đề tồn thực tiễn, cụ thể đề thi yêu cầu học sinh phải thiết kế nhà thờ, tƣợng đài, cung điện sau HS phải phản biện đƣợc kết làm Mơ hình đào tạo kiến trúc sƣ Ý đƣợc cải tiến phát triển Pháp (1671) Do nhu cầu đào tạo ngƣời để trở thành ngƣời có kĩ nghề nghiệp mà ý tƣởng dạy học dự án đời Vào năm kỷ 19, hình thức học tập theo dự án đƣợc thực khối trƣờng kĩ thuật cơng nghệ có liên quan đến nghệ thuật Ví dụ: Trƣờng Đại học Bách khoa Ducal Karlsruhe (1833), Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ Demo Version - Select.Pdf SDK Zurich (1854), Viện Công nghệ Massachusetts Boston, Mĩ (1864) Trong trình áp dụng dạy học theo dự án sở lí luận phƣơng pháp đƣợc nghiên cứu hoàn thiện dần Cụ thể, năm 1879, phƣơng pháp dự án đƣợc thực trƣờng đào tạo nghề mộc, khí, cơng nghệ máy tính Nhƣ vậy, DHTDA đƣợc lan truyền từ giáo dục đại học đến đào tạo nghề kết thúc dự án học tập khơng phải sản phẩm mang tính giả thuyết (ví dụ, thiết kế nhà thờ, cung điện ) mà sản phẩm có thực mang lại giá trị kinh tế định Hình thức đào tạo gắn kết đƣợc lí thuyết với thực hành phù hợp với nhu cầu ngƣời học yêu cầu xã hội Những năm cuối kỷ 19, DHTDA bắt đầu đƣợc chuyển xuống cấp học phổ thông, đƣợc thực phổ biến trình đào tạo nghề trƣờng trung học phổ thông Mỹ (1897) nhƣ nghề mộc, nghề hàn, nấu ăn may Bên cạnh DHTDA đƣợc áp dụng vào mơn khoa học tự nhiên thuộc phân mơn Sinh học, HS phải thực dự án trồng đậu, cà rốt trang trại cha, mẹ sau ghi chép lại hoạt động học tập thành hồ sơ học tập lƣu lại phòng giáo dục Hoa Kì để làm tài liệu nghiên cứu giáo dục Thông qua nỗ lực này, giáo viên môn học khác trở nên quen thuộc với ý tƣởng xây dựng thực dự án học tập Trong giai đoạn xuất cải cách giáo dục, tiên phong John Dewey, ông nghiên cứu, thực nghiệm đƣa lên quan điểm giáo dục mình, là: q trình dạy học phải ngƣời học đƣợc trải nghiệm sống thực tiễn cách để chuẩn bị cho đời sống xã hội tham gia vào đời sống xã hội DHTDA đến thời điểm đƣợc coi nhƣ phƣơng pháp dạy học tích cực triển khai đến giáo dục phổ thông Tuy nhiên sở lí luận mức sơ khai Phƣơng pháp dạy học tích cực có DHTDA đƣợc nghiên cứu sâu sắc Mỹ số nƣớc giới số nhà tâm lí học giáo dục học (Lev Vygosky, Jerome – Bruner, Jean Piaget, John Dewey, William H Kilpatrick…) vào đầu kỷ XX Nhà giáo dục John Dewey lần đƣa quan điểm rõ ràng dạy học dự án (1916) “Dân chủ giáo dục” Năm 1918, William H.Kilpatrick Demo Version - Select.Pdf SDK (1871- 1965) phát triển tƣ tƣởng triết lí giáo dục John Dewey, xây dựng khái niệm phổ biến rộng rãi phƣơng pháp DHTDA qua tác phẩm có tựa đề “Phƣơng pháp dự án” Dựa sở lí thuyết kinh nghiệm Dewey, kết hợp với nghiên cứu ảnh hƣởng tâm lí HS đến trình học tập, tác giả đƣa quan điểm phải tạo môi trƣờng phù hợp để trẻ em phát triển lực thân phƣơng pháp DHTDA Trong đầu năm 1920, sở lí luận thực tiễn DHTDA Kilpatrick thu hút ý Ngày có nhiều GV bắt đầu xác định dự án rộng coi phƣơng pháp dạy học có tính khả thi cao Nửa cuối kỷ 20, lí thuyết DHTDA xuất chủ yếu phiên mở rộng Dewey Kilpatrick, nhƣng đƣợc lặp lặp lại đơi có phủ định số nội dung phƣơng pháp này, nhiên phƣơng pháp đƣợc coi phƣơng pháp dạy học tích cực đƣợc thảo luận, ứng dụng nhiều nƣớc nhƣ: Canada, Argentina, Anh, Đức, Ấn Độ Úc Sau năm 1965, phƣơng pháp giảng dạy tích cực trở thành lựa chọn khả thi thảo luận cải cách trƣờng học Tây Âu DHTDA lên nhƣ phƣơng pháp dạy học tích cực thay cho giảng truyền thống chủ đề nóng hổi hội thảo DHTDA đƣợc xem nhƣ hình thức học tập thông qua điều tra khảo sát, thực nghiệm để phù hợp với thực tế, tri thức khoa học mang tính xã hội Từ năm 1980, phần lớn chênh lệch rõ ràng chuẩn hƣớng dẫn dạy học với phƣơng pháp dự án đƣợc giải Các nhà giáo dục có nỗ lực đáng kể để hƣớng vào việc thiết lập hài hòa phƣơng pháp DHTDA với phƣơng pháp dạy học khác nhằm đạt mục tiêu giáo dục Đầu kỷ 21, khoa học công nghệ phát triển vào tất lĩnh vực sống, giáo dục đƣợc thừa hƣởng lợi ích mà đem lại DHTDA có bƣớc phát triển mới, đƣợc hỗ trợ cơng cụ, phần mềm khoa học công nghệ, làm phƣơng tiện chuyển giao, kết nối thông tin, đáp ứng nhu cầu thu thập thơng tin, xử lí số liệu, làm cho q trình đóng gói báo cáo sản phẩm học tập theo dự án trở nên nhanh sâu sắc Mơ hình học tập thơng Demo - Select.Pdf SDK Dodge trƣờng Đại học San qua dự án đƣợc sửaVersion đổi WebQuest đƣợc Bernie Diego State University (Mỹ) xây dựng phổ biến dạy học Các đại diện Tom March (Úc) Heinz Moser (Thụy Sỹ), Tom March thuộc đại học bang San Diego triển khai năm 1995 Học theo dự án liên quan đến lĩnh vực xây dựng (Hmelo-Silver, 2004), tâm lý học nhận thức (Hmelo-Silver, 2004), ngồi có nghiên cứu dạy học theo dự án nhƣ Thomas (1998), Sylvester (2007)… Theo Krajcik (1999) học theo dự án cách tiếp cận cho học sinh xây dựng kiến thức thơng qua làm việc nhóm giải vấn đề với phƣơng pháp khoa học Nhƣ vậy, phƣơng pháp DHTDA ban đầu tập hợp hoạt động để định hƣớng ngƣời học rèn luyện kĩ nghề nghiệp đƣợc tổ chức GV thực dạy Trải qua nhiều thập kỷ ƣu hoạt động học tập định hƣớng ngƣời học ngày đƣợc phát huy Sau hoạt động nghiên cứu dần đƣợc hình thành hồn thiện sở lí luận Nhờ có sở lí luận mà phƣơng pháp DHTDA đƣợc phổ biến rộng rãi, nhanh chóng đƣợc chứng minh phƣơng pháp dạy học tích cực Ngày phƣơng pháp DHTDA vừa đƣợc triển khai cấp học, ngành học, vừa đƣợc nghiên cứu bối cảnh cụ thể 1.2 Nghiên cứu học theo dự án mơn tốn Trong năm gần đây, nghiên cứu Laughlin (2007) trƣờng đại học tập trung vào xây dựng phƣơng pháp sƣ phạm tích hợp khóa học khoa học, cơng nghê, kỹ thuật tốn học (STEM), có nhiều nhà nghiên cứu chọn phƣơng pháp học theo dự án kết hợp STEM Rachel A.Ralph (2015) nghiên cứu sử dụng dạy học theo dự án STEM lớp học sau trung học, phát học sinh khóa học sau trung học trải qua hoạt động học tập theo dự án nhiều lớp học về khoa học, công nghê, kỹ thuật toán học, hầu hết học sinh ý kiến tích cực việc đạt đƣợc kiến thức nội dung, kỹ liên ngành sử dụng học theo dự án khóa học, em tin kỹ mà họ học đƣợc từ học theo dự án mang lại lợi ích môi trƣờng lớp học nghề nghiệp tƣơng lai Kou Hung Tseng cộng (2016) tiến hành nghiên cứu thái độ với khoa học, công nghê, kỹ thuật toán học Version Select.Pdf SDK học tập theoDemo dự án kết luận- kết hợp học theo dự án STEM tăng hiệu quả, tạo ý nghĩa học tập ảnh hƣởng đến thái độ học sinh việc theo đuổi nghề nghiệp tƣơng lai, học sinh tích cực hƣớng tới việc kết hợp học theo dự án STEM, nghiên cứu tác giả dạy học theo dự án hoạt động hiệu tốn học (so với khoa học, công nghệ, kỹ thuật) nhƣng giúp HS có xu hƣớng thái độ tích cực toán học, học sinh cảm nhận đƣợc tầm quan trọng toán học sau hoạt động học theo dự án Cùng với việc nghiên cứu dạy học theo dự án kết hợp STEM, tốn học nói riêng có nghiên cứu nhƣ Vicki-Lynn Holmes Yooyeun Hwang (2016) tiến hành nghiên cứu khám phá ảnh hƣởng việc học theo dự án giáo dục toán trung học, nghiên cứu ra, học theo dự án có hiệu nhƣ học sinh với nhiều kiến thức toán học khác Nghiên cứu nhắc đến phần cốt lõi học theo dự án làm việc theo nhóm HS làm việc để giải vấn đề toán học giới thực, điều 10 cho phép HS thấy tốn học khơng có giá trị thực tiễn, mà tạo hội để đánh giá mối quan hệ công việc với bạn bè, môi trƣờng lớp học dƣờng nhƣ thúc đẩy HS nắm quyền sở hữu nỗ lực mình, tiến độ sản phẩm, HS bắt đầu điều chỉnh thời gian cải thiện thói quen học tập thân Kết quả, HS cảm thấy họ có quyền kiểm sốt q trình học tập riêng mình, làm việc mơi trƣờng học theo dự án yêu cầu hoạt động nhiều hơn, tham gia tích cực nhƣ tạo động lực thúc đẩy học tập, HS tin họ học cách tự học, tìm kiếm tài liệu (tức là, kiểm soát việc học) trở nên tự tin họ làm tốt Riley Evans nhóm nghiên cứu (2017) nghiên cứu khuyến khích học sinh nữ học tốn thơng qua học theo dự án 1.3 Dạy học hình học trƣờng trung học phổ thơng 1.3.1 Dạy học hình học khơng gian theo hƣớng găn liền với thực tế 1.3.1.1 Dạy học hình học khơng gian trường trung học phổ thông Phần nội dung hình học khơng gian trƣờng THPT đƣợc dạy lớp 11 lớp 12 Lớp 11 gồm: Chƣơng II: Đƣờng thẳng mặt phẳng không gian Quan hệ song song Version - Select.Pdf SDK ChƣơngDemo III: Vectơ khơng gian Quan hệ vng góc Lớp 12: Chƣơng I: Khối đa diện Chƣơng II: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón Chƣơng III: Phƣơng pháp tọa độ khơng gian 1.3.1.2 Dạy học hình học khơng gian theo hướng gắn liền với thực tế Định hƣớng đổi phƣơng pháp dạy học nội dung sách giáo khoa Bộ Giáo dục Đào tạo xác định: “Cần dạy học theo cách cho học sinh nắm vững kiến thức, kĩ sẵn sàng vận dụng vào thực tiễn Tạo sở để học sinh học tiếp vào sống lao động Sách giáo khoa cần ý nêu rõ ý nghĩa ứng dụng kiến thức, ý mối quan hệ liên môn” Định hƣớng tăng cƣờng liên hệ với thực tiễn dạy học mơn Tốn: Nguồn gốc thực tiễn Tốn học: nhƣ hình học xuất nhu cầu đo đạc lại ruộng đất sau trận lụt bờ sống Nil (Ai Cập) … 11 Sự phản ánh thực tiễn Toán học: Với cách chứng minh thuận, đảo sống ta thƣờng khuyên “nghĩ nghĩ lại”; “có qua có lại”; “sống phải có trước có sau”… Các ứng dụng thực tiễn Tốn học: Xuất phát từ việc tính thể tích khối nƣớc, thể tích cầu, bóng… cần đƣa cơng thức tính chung Vận dụng vào dạy học tốn, nhiều GV tích cực đổi phƣơng pháp dạy học, trọng phát huy tính tích cực HS, tăng cƣờng vận dụng thực tế vào nội dung mơn học GV dạy học hình học không gian gắn với thực tế qua việc sử dụng hình ảnh trực quan, ví dụ minh họa cụ thể, yêu cầu HS tìm hình ảnh theo nội dung toán liên quan nhƣ: mặt phẳng, đƣờng thẳng, quan hệ vng góc, quan hệ song song, khối đa diện, khối tròn xoay, khối cầu…; cho HS làm sản phẩm, mơ hình hình học khơng gian SGK nêu hình vẽ minh họa thực tế có tập vận dụng kiến thức học để giải tốn có nội dung thực tế (bài 26 trang 35 -SGK Hình học 12 nâng cao; 16,17 trang 54SGK Hình học 12) Trong đề kiểm tra, đề thi GV khai thác hình thực tế, tốn có nội dung thực tế để kiểm tra HS nhƣ: tốn thể tích khối da Demo Version - Select.Pdf SDK diện, mặt cầu, mặt trụ, mặt nón, diện tích xung quanh hình tƣơng ứng Hiện nay, dƣới hỗ trợ phần mềm dạy học toán nhƣ Cabri, Geogebra, Geometer's Sketchpad, GV minh họa đƣợc nhiều hình ảnh trực quan cho HS quan sát; số lƣợng câu hỏi thực tế xuất đề kiểm tra nhiều hơn, đặc biệt thi trắc nghiệm, GV khai thác đƣa vào toán có nội dung thực tế để HS tăng cƣờng vận dụng đƣợc kiến thức tốn học đƣợc hình học khơng gian vào giải tốn thực tế, phát huy khả tƣ duy, tìm tòi, sáng tạo HS 1.3.2 Chủ đề mặt tròn xoay chƣơng trình sách giáo khoa mơn tốn 1.3.2.1 Phân phối chương trình trung học phổ thơng dạy học chủ đề mặt tròn xoay Theo phân phối chƣơng trình dạy học mơn Toán –THPT Sở GD & ĐT Quảng Trị, phần hình học lớp 12 chƣơng II gồm 11 tiết (ở ban nâng cao) chủ đề mặt tròn xoay có tiết, thể cụ thể qua bảng sau: 12 Bảng 1.1 Trích PPCT chuẩn mơn Tốn lớp 12 (Sở GD& ĐT Quảng Trị) TIẾT PPCT Chƣơng II: BÀI DẠY GHI CHÚ MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU (11 tiết) Tiết 12, 13, 14 §1 Khái niệm mặt tròn xoay Bài tập cần làm (tr39): 2, 3, 5, 7, 8, Tiết 15, 16 Bài tập Bảng 1.2 Trích PPCT nâng cao mơn Tốn lớp 12 (Sở GD& ĐT Quảng Trị) TIẾT PPCT BÀI DẠY Chƣơng II: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón (11 tiết) Tiết 18 §2 Khái niệm mặt tròn xoay Tiết 19, 20 §3 Mặt trụ, hình trụ khối trụ Tiết 21, 22 §4 Mặt nón, hình nón khối nón Tiết 23, 24 Câu hỏi tập ôn tập chƣơng II 1.3.2.2 Mục tiêu chương trình dạy học chủ đề mặt tròn xoay lớp 12 Về kiến thức: - HS nắm đƣợcVersion khái niệm- chung mặt tròn Demo Select.Pdf SDKxoay - HS hiểu đƣợc khái niệm mặt nón tròn xoay, phân biệt đƣợc khái niệm: mặt nón tròn xoay, hình nón tròn xoay, khối nón tròn xoay - HS biết cơng thức tính diện tích xung quanh hình nón tròn xoay - HS biết cơng thức tính thể tích khối nón tròn xoay - HS hiểu đƣợc khái niệm mặt trụ tròn xoay, phân biệt đƣợc khái niệm: mặt trụ tròn xoay, hình trụ tròn xoay, khối trụ tròn xoay - Biết cơng thức tính diện tích xung quanh hình trụ tròn xoay, thể tích khối trụ tròn xoay - HS biết đƣợc liên hệ đƣợc vấn đề thực tế mặt tròn xoay - HS biết đƣợc mặt tròn xoay quen thuộc khác: mặt nón cụt tròn xoay, cơng thức tính diện tích xung quanh hình nón cụt thể tích khối nón cụt Về kĩ năng: - Vẽ thành thạo hình nón, hình trụ, hình nón cụt - Tính đƣợc diện tích xung quanh hình nón, hình nón cụt 13 - Tính đƣợc thể tích khối nón, khối nón cụt - Tính đƣợc diện tích xung quanh hình trụ tròn xoay, thể tích khối trụ tròn xoay - Giải đƣợc tập, giải đƣợc vấn đề thực tế - Liên hệ đƣợc toán thực tế kiến thức toán đƣợc học - Phát triển kĩ thuyết trình, làm việc nhóm Về thái độ: - Rèn luyện tính cẩn thận, xác, hứng thú với mơn học - Tƣ vấn đề tốn học cách lơgic hệ thống - Rèn luyện tinh thần tự học, tự tin HS phát biểu, làm tập - HS biết hợp tác với HS khác làm việc nhóm 1.3.3 Thực trạng dạy học theo dự án lực giải vấn đề thực tế học sinh lớp 12 1.3.3.1 Thực trạng dạy học theo dự án trường trung học phổ thông Tỉnh Quảng Trị Chúng tiến hành khảo sát thực trạng việc DHTDA giáo viên Toán số trƣờng THPT địa bàn tỉnh Quảng Trị Demo Version - Select.Pdf SDKđiều tra (phụ lục 1) Quá trình Việc khảo sát đƣợc tiến hành dựa phiếu khảo sát đƣợc tiến hành vào tháng 11 năm 2017 với 36 giáo viên mơn Tốn trƣờng THPT địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị Kết điều tra cho thấy, 100% GV nghe nói đến DHTDA, nhƣng 17% GV chƣa hiểu rõ DHTDA; 58 % GV hiểu rõ nhƣng chƣa vận dụng 25 % GV hiểu rõ có vận dụng Theođến 75 % GV chƣa sử dụng DHTDA, 25 % GV sử dụng DHTDA Khi đƣợc vấn riêng, GV cho biết sử dụng DHTDA vào tiết thao giảng, thi GVDG, chuyên đề, áp dụng số nội dung nhƣ: Hệ thức lƣợng tam giác, thống kê lớp 10, hình học khơng gian, xác suất lớp 11… Các GV cho biết nguyên nhân chƣa tiến hành DHTDA tiến hành nhƣng chƣa đạt hiệu không đƣợc đào tạo theo hƣớng DHTDA (82%), chƣa có dạy mẫu để tham khảo (30%), nguyên nhân khác nhƣ: PPCT nội dung toán ảnh hƣởng đến chọn phƣơng pháp dạy, HS chƣa có nhiều kỹ 14 tham gia học theo dự án, DHTDA trọng phát triển lực kiểm tra đánh giá HS lại nặng kiến thức tính tốn… Từ đó, phần lớn GV đề xuất biện pháp để thực DHTDA Sở GD & ĐT, nhà trƣờng cần tạo điều kiện để tổ chức buổi dạy học thử nghiệm, có tham gia, góp ý chuyên gia, Bộ Giáo dục Đào tạo cần thay đổi phƣơng pháp kiểm tra, đánh giá học sinh, có 11% GV cho nên thay đổi chƣơng trình SGK, 25% GV cho nên thay đổi cách kiểm tra, đánh giá HS 1.3.3.2 Năng lực giải vấn đề thực tế học sinh trung học phổ thông Để điều tra thực trạng lực GQVĐ nói chung lực GQVĐ thực tế HS nói riêng, chúng tơi tham khảo xây dựng phiếu điều tra (phụ lục 2) Phiếu điều tra đƣợc phát cho 146 HS lớp 12 thuộc trƣờng THPT Vĩnh Định, THPT Nguyễn Hữu Thận tỉnh Quảng Trị (2 lớp thực nghiệm lớp đối chứng) Kết thu đƣợc nhƣ sau: 54% HS có thái độ tiêu cực gặp tình có vấn đề học tập giải tình huống, số HS thƣờng khơng phát vấn đề cần phải có gợi ý, em phải bắt đầu để QGVĐ nhƣ không tự tin Version - Select.Pdf SDK thân phảiDemo nhờ bạn bè, GV hổ trợ 33% HS đơi lúc có phƣơng pháp GQVĐ tốt, đơi lúc lại khơng HS hiểu HS cần làm, biết cách tìm tòi để QGVĐ Tuy nhiên, HS không luôn theo kế hoạch đặt ra, chƣa biết cách lên kế hoạch để GQVĐ không đánh giá kết sau thực nhiệm vụ 25% HS nhận đƣợc tình có vấn đề, cố gắng tìm cách giải nhiệm vụ đƣợc giao, biết tham khảo ý hiến bạn bè xem xét lại kết có đƣợc, nhiên HS cần thời gian để hiểu đƣợc vấn đề, hiểu đƣợc tiêu chí cho định tốt, tạo số lựa chọn tốt 90% em HS cho lực GQVĐ cần thiết với thân 42 % em HS tự nhận thấy thân có lực GQVĐ mức độ trung bình, 26% tự nhận thấy có lực GQVĐ mức độ khá, 19% em HS tự nhận thấy yếu lực GQVĐ, có 11% HS cho có lực GQVĐ tốt có 2% HS tự tin tự nhận có lực GQVĐ xuất sắc 15 Khi giải tốn thực tế có 13% HS bỏ qua, khơng suy nghĩ, 35% HS thấy xa lạ với tốn hay gặp nên cảm thấy ngại suy nghĩ, có 20% cho khơng liên hệ đƣợc tốn thực tế với kiến thức toán đƣợc học, 32 % HS đọc đề, suy nghĩ tìm cách giải vấn đề Đa số em cảm thấy hứng thú toán thực tế đƣợc đƣa vào vận dụng q trình học tốn Ngun nhân đƣợc HS đƣa em chƣa đƣợc thử thách tình có vấn đề sống, học tập Chủ yếu việc học em gắn liền với việc thầy dạy học đó, chủ yếu học lý thuyết khơ khan, gắn liền với thực tiễn Lý thuyết đƣợc học không đƣợc áp dụng sống Với việc kiểm tra, thi cử nhƣ nay, em cần làm tập nhiều, biết nhiều dạng tập có đạt kết cao, nên lực GQVĐ thực tế không cần thiết cho việc học tập tại, nhiều em HS chƣa hiểu rõ lực thân chƣa đánh giá xác lực 1.4 Nhận xét đặt vấn đề nghiên cứu Dạy học trƣờng phổ thơng nói chung dạy học tốn nói riêng đƣợc khuyến khích trọng đến việc phát huy tích tích cực, chủ động sáng tạo học Demo Version - Select.Pdf sinh, phát triển khả giải vấn đề vàSDK ứng dụng toán vào thực tiễn Theo Nguyễn Thị Duyến (2015), đổi phƣơng pháp dạy học toán mà trọng tâm tập trung vào số phƣơng pháp dạy học tích cực nhƣ dạy học giải vấn đề, khảo sát toán, dạy học hợp tác, dạy học theo dự án nhằm tích cực hóa việc học tốn HS đƣợc GV tốn quan tâm Trong đó, DHTDA phƣơng pháp dạy học mà ngƣời học có hội thực nhiệm vụ học tập phức hợp có gắn kết lý thuyết thực hành đòi hỏi kết hợp kiến thức, kỹ kinh nghiệm nhiều lĩnh vực khác Ngƣời học phải tự lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá kết quả, cuối tạo đƣợc sản phẩm phù hợp với mục đích yêu cầu đề Dạy học theo dự án mang đến hội để HS mở rộng kiến thức khơng tốn mà lĩnh vực khoa học khác đồng thời phát triển kỹ giải vấn đề, hợp tác, giao tiếp, nghiên cứu tự học Đây kiến thức kỹ cần thiết để ngƣời học thích ứng với thay đổi diễn hàng ngày thời buổi bùng nỗ thông tin để đáp ứng nhiệm vụ học tập lao động sau 16 Trong nghiên cứu ChanLin (2008), Karamam Celik (2008), kết ngƣời học theo dự án thực tốt phát triển kỹ năng, khả tổng hợp biên soạn kiến thức so với nhƣời không sử dụng học tập dự án Ngoài ra, ngƣời ta lập luận rằng, học theo dự án giúp tăng cƣờng thái độ học tập tích cực học sinh công nghệ (Mioduser Betzer 2007) khoa học (Catherine Barry 2008) Theo Watkins (2013), học theo dự án phƣơng pháp giảng dạy học sinh thu đƣợc kiến thức kỹ cách làm việc thời gian dài để điều tra phản hồi xác thực, hấp dẫn, câu hỏi phức tạp, vấn đề thách thức; phƣơng pháp đƣợc minh có hiệu việc tăng mức độ tƣơng tác lƣu giữ STEM Ở Việt Nam, lĩnh vực lí luận, DHTDA bƣớc đầu đƣợc quan tâm nghiên cứu từ năm cuối kỷ 20 Năm 1997, tác giả Nguyễn Văn Cƣờng thực viết mang tính chuyên khảo bƣớc đầu DHTDA Rất nhiều cơng trình nghiên cứu kể đến từ khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ báo khoa học hay nhỏ tiểu luận đƣợc cho gần gũi với DHTDA Trong năm trƣớc nói DHTDA nƣớc ta không đƣợc Demo Version - Select.Pdf SDK ý, quan tâm nhiều nhƣ chƣa đƣợc sử dụng nhƣ hình thức tổ chức dạy học rộng rãi Những năm trở lại đây, DHTDA đƣợc số nhà nghiên cứu giáo dục nhƣ sở giáo dục quan tâm đến nhiều từ việc nghiên cứu việc vận dụng chúng vào dạy học Mặc vậy, đa phần cơng trình nghiên cứu vận dụng DHTDA vào dạy học trƣờng phổ thông lại thƣờng hƣớng đến môn khoa học thực nghiệm nhƣ Hóa học, Vật lí, Cơng nghệ, Sinh học nhiều hơn, có khơng nhiều cơng trình nghiên cứu vận dụng DHTDA vào dạy học mơn Tốn trƣờng phổ thông Một số đề tài nghiên cứu DHTDA Toán nhƣ: Nghiên cứu Trần Việt Cƣờng (2012) “Tổ chức dạy học theo dự án học phần Phƣơng pháp dạy học mơn Tốn góp phần rèn luyện lực sƣ phạm cho sinh viên khoa Toán”, Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Đại học Sƣ phạm Hà Nội Nghiên cứu Đỗ Thị Ngọc Hằng (2012) “Tổ chức dạy học theo dự án nội dung Hệ thức lƣợng tam giác chƣơng trình hình học lớp 10, Ban bản”, Luận văn thạc sĩ sƣ phạm Toán Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 17 Nghiên cứu Nguyễn Đắc Thắng (2012) “Vận dụng phƣơng pháp Dạy học theo Dự án vào dạy học mơn Tốn cho học sinh lớp 10 - 11 Trung học phổ thông (ban bản)”, Luận văn thạc sĩ sƣ phạm Toán Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội Nghiên cứu Nguyễn Thị Giang (2017), “Dạy học theo Dự án nội dung Xác suất lớp 11 trung học phổ thông”, Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục- Đại học sƣ phạm Hà Nội Tuy nhiên, chƣa có đề tài nghiên cứu việc ảnh hƣởng phƣơng pháp dạy học theo dự án đến lực GQVĐ thực tế học sinh dạy học chủ đề mặt tròn xoay - hình học lớp 12 Do đê tài “Ảnh hƣởng phƣơng pháp dạy học theo dự án đến lực giải vấn đề thực tế học sinh lớp 12 chủ đề Mặt tròn xoay” đƣợc chọn để tiến hành nghiên cứu luận văn 1.5 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.5.1 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu ảnh hƣởng phƣơng pháp dạy học theo dự án đến lực giải vấn đề thực tế cho học sinh lớp 12 trƣờng THPT chủ đề Mặt tròn xoay Demo Version - Select.Pdf SDK 1.5.2 Câu hỏi nghiên cứu - Khả giải toán hình học khơng gian chủ đề mặt tròn xoay học sinh lớp 12 nhƣ nào? - Năng lực giải vấn đề thực tế liên quan đến chủ đề mặt tròn xoay học sinh lớp 12 nhƣ nào? - Vận dụng phƣơng pháp dạy học theo dự án chủ đề mặt tròn xoay ảnh hƣởng nhƣ đến lực giải vấn đề thực tế học sinh lớp 12? 1.6 Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu ảnh hƣởng phƣơng pháp dạy học theo dự án đến lực giải vấn đề thực tế học sinh lớp 12 Khách thể nghiên cứu q trình tích hợp tiếp cận dạy học theo dự án vào dạy học chủ đề mặt tròn xoay - hình học 12 1.7 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt đƣợc mục đích nghiên cứu đây, nhiệm vụ nghiên cứu đƣợc 18 đặt là: - Tổng quan lực giải vấn đề, lực giải vấn đề thực tế, dạy học theo dự án - Trình bày thực trạng sử dụng phƣơng pháp dạy học theo dự án tốn có nội dung thực tế dạy học chủ đề mặt tròn xoay trƣờng trung học phổ thông - Đề xuất soạn dạy học theo dự án chủ đề “Mặt tròn xoay- Hình học 12”, thiết kế cơng cụ đánh giá lực QGVĐ thực tế HS - Kiểm nghiệm tính khả thi hiệu đề tài 1.8 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mục lục, danh mục viết tắt, danh mục bảng biểu hình vẽ, phụ lục tài liệu tham khảo, luận văn có kết cấu gồm chƣơng: Chƣơng Đặt vấn đề Chƣơng Tổng quan vấn đề nghiên cứu Chƣơng Thiết kế nghiên cứu Chƣơng Kết nghiên cứu Version - Select.Pdf SDK ChƣơngDemo Kết luận 1.9 Tiểu kết chƣơng Trong chƣơng này, trình bày số nghiên cứu DHTDA nói chung DHTDA giáo dục tốn, chủ đề mặt tròn xoay chƣơng trình sách giáo khoa mơn tốn, thực trạng dạy học theo dự án lực giải vấn đề thực tế HS lớp 12 THPT số trƣờng địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị Chúng tơi trình bày mục tiêu, câu hỏi nhiệm vụ nghiên cứu, bố cục luận văn Nền tảng lý thuyết làm sở cho nghiên cứu đƣợc trình bày chƣơng 19 ... dạy học theo dự án đến lực GQVĐ thực tế học sinh dạy học chủ đề mặt tròn xoay - hình học lớp 12 Do đê tài Ảnh hƣởng phƣơng pháp dạy học theo dự án đến lực giải vấn đề thực tế học sinh lớp 12 chủ. .. mặt tròn xoay học sinh lớp 12 nhƣ nào? - Năng lực giải vấn đề thực tế liên quan đến chủ đề mặt tròn xoay học sinh lớp 12 nhƣ nào? - Vận dụng phƣơng pháp dạy học theo dự án chủ đề mặt tròn xoay ảnh. .. trình dạy học chủ đề mặt tròn xoay lớp 12 13 1.3.3 Thực trạng dạy học theo dự án lực giải vấn đề thực tế học sinh lớp 12 14 1.3.3.1 Thực trạng dạy học theo dự án trƣờng trung học
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của phương pháp dạy học theo dự án đến năng lực giải quyết vấn đề thực tế của học sinh lớp 12 trong chủ đề mặt tròn xoay (tt) , Ảnh hưởng của phương pháp dạy học theo dự án đến năng lực giải quyết vấn đề thực tế của học sinh lớp 12 trong chủ đề mặt tròn xoay (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay