THUẬT NGỮ QUÂN sự TRONG TIẾNG VIỆT TRÊN BÌNH DIỆN cấu tạo và ĐỊNH DANH (tt)

26 6 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:32

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI TRẦN THỊ HÀ THUẬT NGỮ QUÂN SỰ TRONG TIẾNG VIỆT TRÊN BÌNH DIỆNCẤU TẠO ĐỊNH DANH Chun ngành: Ngơn ngữ hoc Mã số: 9.22.90.20 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ Hà Nội - 2018 Cơng trình đƣợc hồn thành tại: TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Ngân Hoa PGS.TS Nguyễn Trọng Khánh Phản biện 1: GS.TS Hoàng Trong Phiến Trƣờng ĐHKHXH&NV-ĐHQG Hà Nội Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Văn Lộc Trƣờng ĐH Thái Nguyên Phản biện 3: PGS.TS Hà Quang Năng Viện từ điển học & Bách khoa thƣ Việt Nam Luận án đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm luận án cấp Trƣờng họp Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội vào hồi … … ngày … tháng… năm… Có thể tìm hiểu luận án thư viện: - Thƣ viện Quốc Gia, Hà Nội - Thƣ viện Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chúng lựa chọn đề tài “Thuật ngữ quân tiếng Việt bình diện cấu tạo định danh” dựa ba lý do: Thứ nhất, ngôn ngữ phương tiện giao tiếp trọng yếu người, có thuật ngữ Bởi thuật ngữ dấu mốc quan trọng đánh dấu phát triển tiến khoa học giới Thứ hai, thuật ngữ qn có vai trò vơ quan trong việc chuyển tải thông tin khoa học quân phục vụ công xây dựng bảo vệ tổ quốc Thứ ba, việc nghiên cứu thuật ngữ quân đạt nhiều thành tựu cơng trình biên soạn từ điển, mảng lý luận góc độ chun mơn qn chưa thực ý nhiều Chúng hi vọng, kết nghiên cứu đề tài làm dày hệ thống lí luận thuật ngữ quân cung cấp nguồn ngữ liệu đáng tin cậy cho cơng tác nghiên cứu thuật ngữ nói chung Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên sứu luận án 3216 thuật ngữ quân tiếng Việt thống kê từ từ điển tài liệu khoa học quân 2.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài toàn đơn vị hệ thuật ngữ quân tiếng Việt đại giới hạn mặt thời gian từ năm 1930 đến Về nội dung, luận án xác định thuật ngữ quân đại nói nghiên cứu chủ yếu đặc điểm cụ thể, là: đặc điểm cấu tạo, đặc điểm định danh cách sử dụng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Thơng qua việc nghiên cứu đặc điểm thuật ngữ quân tiếng Việt đại mặt cấu tạo từ, mơ hình định danh việc sử dụng chúng thực tế ngôn ngữ, luận án mong muốn củng cố phát triển sở lí luận, thực tiễn nhằm góp phần hồn thiện sử dụng hệ thuật ngữ quân tiếng Việt đại phù hợp với giao tiếp chuyên môn quân 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng quan tình hình nghiên cứu thuật ngữ giới, Việt Nam thuật ngữ quân tiếng Việt Việt Nam - Trình bày số sở lí thuyết liên quan đến luận án lí thuyết cấu tạo từ, lí thuyết định danh khái niệm thuật ngữ, thuật ngữ quân tiếng Việt - Khảo sát, miêu tả phân tích đặc điểm cấu tạo; đặc điểm định danh mặt sử dụng thuật ngữ quân tiếng Việt Nguồn ngữ liệu phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Nguồn ngữ liệu Ngữ liệu nghiên cứu đơn vị thuật ngữ quân tiếng Việt đại thu thập từ nguồn: từ điển thuật ngữ quân tiếng Việt, từ điển Bách khoa quân Việt Nam, giáo trình tiếng Việt quân giáo trình thuật ngữ quân tiếng Việt dạy cho học viên quân nước ngoài, tài liệu văn lĩnh vực chuyên môn quân sự; sách hồi kí chiến tranh tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, 4.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng thủ pháp phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: Thủ pháp thống kê; Phương pháp phân tích thành tố trực tiếp; Phương pháp miêu tả; Phương pháp so sánh - đối chiếu Đóng góp luận án Luận án nghiên cứu thuật ngữ quân tiếng Việt cách hệ thống toàn diện mặt cấu tạo, định danh sử dụng Đồng thời định hướng sử dụng thuật ngữ quân như: giảng dạy tiếng Việt quân sự, giao tiếp chuyên môn quân sự, phiên - biên dịch quân sự, biên soạn giáo trình tài liệu quân biên soạn từ điển thuật ngữ quân Ý nghĩa lí luận thực tiễn luận án 6.1 Ý nghĩa lí luận Góp phần làm sáng tỏ lí thuyết từ vựng mặt cấu tạo, định danh sử dụng liệu lớp từ vựng chuyên biệt tiếng Việt đại vốn chưa nhiều nhà nghiên cứu quan tâm ý hệ thuật ngữ quân tiếng Việt Kết đề tài góp phần bổ sung vấn đề nghiên cứu lí thuyết thuật ngữ học chuẩn hóa thuật ngữ 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Luận án làm bật tranh toàn cảnh hệ thuật ngữ quân hệ thống hoạt động tiếng Việt đại Đề nghị ngun tắc có tính định hướng sử dụng thuật ngữ quân sự, giảng dạy tiếng Việt quân sự, giao tiếp, phiên - biên dịch quân sự, biên soạn giáo trình tài liệu quân biên soạn từ điển thuật ngữ quân tiếng Việt Cấu trúc luận án Ngoài phần Mở đầu Kết luận, luận án gồm chương: Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lí luận Chƣơng 2: Cấu tạo thuật ngữ quân tiếng Việt Chƣơng 3: Định danh thuật ngữ quân tiếng Việt Chƣơng 4: Sử dụng thuật ngữ quân tiếng Việt Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tình hình nghiên cứu thuật ngữ giới Nghiên cứu thuật ngữ giới bắt đầu gắn liền với tên tuổi nhà nghiên cứu sinh học người Thụy Điển, nhà hóa học người Pháp; người Pháp Tuy vậy, phải đến đầu kỉ XX, việc nghiên cứu thuật ngữ có tính chun sâu chia thành ba trường phái Trường phái nghiên cứu thuật ngữ Áo; Trường phái nghiên cứu thuật ngữ Tiệp Khắc; Trường phái nghiên cứu thuật ngữ Liên Xô Từ nhiều phương diện khác nhau, trường phái nghiên cứu thuật ngữ chủ yếu mặt khái niệm mặt chức Đặc biệt nay, nhà nghiên cứu Liên Xơ hướng việc nghiên cứu thuật ngữ theo đường hướng tri nhận luận Như vậy, nhìn chung, tình hình nghiên cứu thuật ngữ giới gắn liền với thực tiễn sử dụng ngơn ngữ trình độ chun mơn hố phát triển ngành ngôn ngữ học m i nước 1.1.2 Tình hình nghiên cứu thuật ngữ Việt Nam Nghiên cứu thuật ngữ đặt cách có hệ thống Việt Nam từ đầu kỉ XX với tác phẩm “Danh từ khoa học” hoàng Xuân Hãn từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, công tác nghiên cứu thuật ngữ chuyên ngành thật trọng với hai dạng cơng trình từ điển chun khảo Lí luận thuật ngữ có tính khái qt chun sâu thể cơng trình tác giả Nguyễn Đức Tồn, Hà Quang Năng, Lê Quang Thiêm, Ngồi ra, nghiên cứu thuật ngữ đề cập đến nhiều luận án tiến sĩ Kết cơng trình gợi ý gần gũi với nghiên cứu thuật ngữ với tư cách lớp từ chun mơn khoa học mang tính đặc thù 1.1.3 Tình hình nghiên cứu thuật ngữ quân Việt Nam Nghiên cứu thuật ngữ quân Việt Nam xuất muộn chủ yếu thể hai dạng: từ điển giáo trình Về mặt lý luận, thuật ngữ quân tiếng Việt lần đưa vào giảng dạy Trường Đại học ngoại ngữ quân với tập giảng giảng viên: Dương K Đức, Vũ Quang Hào, Phạm Ngọc Lại, Nguyễn Trọng Khánh Đánh dấu công việc nghiên cứu chuyên sâu lớp từ vựng luận án tiến sĩ tác giả Vũ Quang Hào: Hệ thuật ngữ quân tiếng Việt: đặc điểm cấu tạo thuật ngữ Cơng trình tập chung hướng nghiên cứu đặc điểm cấu tạo thuật ngữ quân tiếng Việt Tóm lại, nhận thấy nghiên cứu thuật ngữ quân tiếng Việt Việt Nam tập trung chủ yếu vào việc biên soạn từ điển, định nghĩa khái niệm đối tượng quân sự, xem xét mặt cấu tạo, ngữ nghĩa thuật ngữ, xác định đường hình thành thuật ngữ quân nhằm mục đích chuẩn hóa để sử dụng phù hợp với giao tiếp quân Như vậy, hệ thuật ngữ quân tiếng Việt đại thật nghiên cứu Tuy nhiên, thấy r v n cần thiết phải nghiên cứu có tính chất thật đầy đủ, tồn diện hệ thống mặt cấu tạo, định danh sử dụng để xứng tầm với khoa học quân Việt Nam 1.2 Cơ sở lí luận 1.2.1 Một số vấn đề lí luận thuật ngữ quân tiếng Việt 1.2.1.1 Về khái niệm thuật ngữ “Thuật ngữ từ ngữ biểu khái niệm biểu thị đối tượng phạm vi lĩnh vực khoa học, công nghệ chuyên môn” 1.2.1.2 Thuật ngữ quân a Khái niệm thuật ngữ quân Thuật ngữ quân phận từ vựng chuyên biệt, bao gồm toàn đơn vị có tư cách thuật ngữ, dùng ổn định lĩnh vực chuyên môn quân sự, nhằm biểu thị xác khái niệm vật, tượng thuộc lĩnh vực hoạt động quân chuyên môn quân b Phân biệt thuật ngữ quân với đơn vị có liên quan đến thuật ngữ quân Trong mục này, đưa luận giải làm để phân biệt thuật ngữ quân với từ ngữ thông thường, từ dùng phạm vi nhỏ quân đội không biểu thị khái niệm quân sự, tên riêng, tên kiện lịch sử, tên đất danh pháp quân 1.2.1.3 Hệ thuật ngữ quân Hệ thuật ngữ quân tiếng Việt tập hợp có hệ thống tất thuật ngữ quân dùng lĩnh vực chuyên môn quân tồn hệ thống từ vựng tiếng Việt 1.2.1.4 Những tiêu chuẩn hệ thuật ngữ quân tiếng Việt Thuật ngữ quân tiếng Việt phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn tính đại chúng, tính dân tộc, tính khoa học, tính quốc tế 1.2.2 Cơ sở lí thuyết luận án Luận án tiến hành dựa hai sở lí luận liên quan đến đề tài lí thuyết cấu tạo từ lí thuyết định danh Về mặt cấu tạo từ, luận án theo quan điểm nhà ngôn ngữ học Nga, sử dụng thuật ngữ yếu tố cấu tạo thuật ngữ để đơn vị đầu tiên, đơn vị gốc tham gia cấu tạo thuật ngữ quân Đó đơn vị “có thể hình vị thuật ngữ, từ đơn, kết hợp từ thuật ngữ, từ ghép hay từ tổ Thuật ngữ gồm hay yếu tố thuật ngữ M i yếu tố thuật ngữ tương ứng với khái niệm hay tiêu chí khái niệm lĩnh vực chun mơn đó” Theo cách lý giải yếu tố cấu tạo thuật ngữ hình vị, ví dụ: chiến / tranh, vũ / khí, pháo / binh, huấn / luyện, thuật ngữ từ chiến tranh, vũ khí, pháo binh, huấn luyện, ; yếu tố cấu tạo thuật ngữ từ, ví dụ: chiến tranh, nhân dân; kế hoạch, phản cơng; bí mật, quân sự, thuật ngữ cụm từ: chiến tranh nhân dân, kế hoạch phản cơng; bí mật quân ; yếu tố cấu tạo tổ hợp từ, ví dụ: chốt kiểm sốt, tiểu đội xe, nhóm tàu, kíp chiến đấu, thuật ngữ chốt kiểm sốt qn sự; tiểu đội xe chun dụng; nhóm tàu đột kích, kíp chiến đấu phòng khơng, Về mặt định danh, luận án vận dụng tư tưởng V.G Gak để xem xét hệ thuật ngữ quân tiếng Việt là: “Trong ngơn ngữ tự nhiên, q trình gọi tên tất yếu gắn với hành vi phân loại Nếu cần phải biểu thị đối tượng X mà ngơn ngữ chưa có tên gọi, sở đặc trưng tách đối tượng qui vào khái niệm “A” “B” mà ngơn ngữ có biểu thị riêng cho chúng nhận tên gọi tương ứng Nhưng đồng thời diễn lắp ráp thân từ vào thực: người ta bỏ khỏi hiểu biết ban đầu mình, ngược lại, bổ sung thêm vào hiểu biết ấy” Các đơn vị định danh chia thành hai loại: định danh nguyên cấp định danh thứ cấp Định danh ngun cấp định danh khơng có lí để giải thích tên gọi lại sở để tạo đơn vị định danh khác Định danh thứ cấp định danh giải thích lí q trình định danh Thuật ngữ quân tiếng Việt sử dụng hai loại đơn vị theo phương thức định danh chủ yếu phương thức ghép phụ Ngồi ra, chúng sử dụng yếu tố phụ chuyển nghĩa để phản ánh tư văn hóa cộng đồng Việt (Phần làm r chương 3) 1.2.3 Quan điểm luận án hình thức cấu trúc nội dung ngữ nghĩa, phương thức biểu đạt thuật ngữ quân tiếng Việt Cũng giống hệ thống từ ngữ khác, thuật ngữ quân tiếng Việtcấu trúc từ đơn, từ ghép cụm từ Ngữ nghĩa đơn vị phản ánh khái niệm khoa học đối tượng quân phương thức biểu đạt đặc trưng đại phận thuật ngữ quân sự tương ứng – biểu đạt biểu đạt Tiểu kết chƣơng Ở chương 1, tổng kết đánh giá thành tựu khoa học mà cơng trình nghiên cứu trước thuật ngữ đạt Đó vấn đề mặt xây dựng từ điển thuật ngữ xây dựng lí luận nghiên cứu thuật ngữ quân Nhìn chung, thành chưa đạt nhiều lĩnh vực từ vựng khác Vì vậy, chúng tơi tiếp tục làm đầy khoảng trống cần thiết cấu tạo định danh thuật ngữ, bước đầu đưa số kiến nghị cách sử dụng thuật ngữ quân tiếng Việt Tiếp theo, chúng tơi trình bày khái niệm thuật ngữ quân hệ thuật ngữ quân Những sở làm móng cho việc nghiên cứu nội dung luận án lý thuyết cấu tạo lý thuyết định danh chúng tơi trình bày ngắn gọn, cốt l i, làm tảng cho việc nghiên cứu thuật ngữ quân tiếng Việt 2.2.2 Thuật ngữ hai yếu tố a) Về từ loại Thuật ngữ hai yếu tố có số lượng 1069/3216 đơn vị, chiếm 33,2% cụm từ phụ Ví dụ: cụm điểm tựa, pháo phòng khơng, Kết phân tích ngữ liệu cho thấy 715/1069 thuật ngữ cụm danh từ, chiếm 67% 354/1069 cụm động từ, chiếm 33 % b) Về nguồn gốc Trong 1069 thuật ngữ hai yếu tố có: 85/1069 thuật ngữ có nguồn gốc Việt, chiếm 8,0% Ví dụ: đánh co cụm, bắn cấp tập, bắn thia lia, vào sục sạo, ; 745/1069 thuật ngữ có nguồn gốc Hán – Việt, chiếm 70% Ví dụ: đại đội huy, đại đội điểm hỏa, ; 17/ 1069 thuật ngữ có nguồn gốc Ấn – Âu, chiếm 1,6% Ví dụ: bom napan, bom lade, ; 137/1069 thuật ngữ kết hợp yếu tố Việt yếu tố Hán – Việt, chiếm 13% Ví dụ: cụm chiến đấu, ; 35/1069 thuật ngữ kết hợp yếu tố Hán – Việt yếu tố Ấn – Âu, chiếm 3,3% Ví dụ: bom phòng khơng, ; 18/1069 thuật ngữ kết hợp yếu tố Việt kết yếu tố Ấn - Âu, chiếm 1,7% c) Về mơ hình cấu tạo Thuật ngữ qn tiếng Việt hai yếu tố có mơ hình: Y1 Y2 Ví dụ: chiến tranh / hạt nhân 2.2.3 Thuật ngữ ba yếu tố a) Về từ loại Về mặt từ loại, 638/3216 thuật ngữcấu tạo yếu tố, chiếm 20%, quan hệ ngữ pháp phụ Trong có: 567/638 thuật ngữ cụm danh từ, chiếm 89% Ví dụ: tốn trinh sát đặc nhiệm, tuyến triển khai đội hình ; 71/638 thuật ngữ quân tiếng Việt cụm động từ, chiếm 11% Ví dụ: bảo đảm trang bị đặc cơng, 10 b) Về nguồn gốc Xét mặt nguồn gốc, 638 thuật ngữ quân Việt có: 350/638 thuật ngữ kết hợp yếu tố Hán - Việt yếu tố Hán -Việt, chiếm 55% Ví dụ: biên đội khơng qn tiêm kích, ; 205/638 thuật ngữ kết hợp yếu tố Việt yếu tố Hán – Việt, chiếm 32% Ví dụ: dải tiền duyên trận địa, nhóm chiến thuật hải quân, ; 62/638 thuật ngữ kết hợp yếu tố Hán - Việt yếu tố Ấn – Âu, chiếm 9,7% Ví dụ: bãi mìn chống đổ bộ, bãi mìn chống tăng, c) Về mơ hình cấu tạo Mơ hình 1: có 380/638 đơn vị chiếm 60% Y1 Y2 Y3 Ví dụ: Phương tiện / tác chiến / điện tử Mơ hình 2: có 326/638 đơn vị, chiếm 40% Y1 Y2 Y3 Ví dụ: Biên đội / khơng qn / tiêm kích 2.2.4 Thuật ngữ bốn yếu tố a) Về từ loại Thuật ngữ yếu tố gồm 165/3216 đơn vị, chiếm 5% Trong đó: 110/165 thuật ngữ quâncấu tạo cụm danh từ, chiếm 66% Ví dụ: bảng dự báo máy bay ta, bảng thực lực chiến đấu phòng khơng, ; 55/165 thuật ngữ qn có cấu tạo cụm động từ, chiếm 33% Ví dụ: bảo đảm hoạt động tác chiến phòng khơng, b) Về nguồn gốc Trong 165 thuật ngữ quân yếu tố, có: 65/165 thuật ngữ kết hợp Hán Việt Hán – Việt, chiếm 39% Ví dụ: phân đội trinh sát hóa học phóng xạ, ; 90/165 thuật ngữ quân kết hợp Việt Hán – Việt, chiếm 54,5% Ví dụ: bảo 11 dưỡng kĩ thuật phân đoạn sớm, ; 10/165 thuật ngữ kết hợp ba loại yếu tố: Việt, Hán - Việt Ấn - Âu, chiếm 6% Ví dụ: trạm sửa chữa đa phòng khơng c) Về mơ hình cấu tạo + Mơ hình 1: có 105/165 thuật ngữ, chiếm 63,6% Y1 Y2 Y3 Y4 Ví dụ: Kế hoạch / hoạt động / tác chiến / phòng khơng + Mơ hình 2: có 60/165 thuật ngữ, chiến 36,4% Y1 Y2 Y3 Y4 Ví dụ: Tiểu đoàn / hỏa lực / tên lửa / phòng khơng 2.2.5 Thuật ngữ có hư từ a) Về từ loại Trong 215 thuật ngữ quân chứa yếu tố hư từ có: 136/215 thuật ngữ cụm danh từ, chiếm 63,2% Ví dụ: Khu tiếp dầu khơng, máy dò âm nước, ; 79/215 thuật ngữ quân cụm danh từ, chiếm 36,7% Ví dụ: bảo dưỡng kĩ thuật khơng định kì, b) Về nguồn gốc Xét mặt nguồn gốc, 215 thuật ngữ quân có: 200/215 thuật ngữ quân có yếu tố hư từ có kết hợp yếu tố Việt yếu tố Hán – Việt, chiếm 93% Ví dụ: mật độ mục tiêu không, mật độ sát thương pháo binh ; 15/215 thuật ngữ kết hợp Việt , Hán - Việt Ấn - Âu, chiếm 7% Ví dụ: khả dẫn đường đa, c) Về mơ hình cấu tạo Mơ hình 1: Y1 Y2 Y3 Ví dụ: Mục tiêu / bảo vệ / / phòng khơng 12 Mơ hình 2: Y1 Y2 Y3 Y3 Y4 Ví dụ: Áp suất / / đất Mơ hình 3: Y2 Y1 Y5 Ví dụ: Máy bay / tiếp / nhiên liệu / / khơng Mơ hình Y1 Y2 (và) Y3 Ví dụ: Diễn tập / huy / / quan Mơ hình Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Ví dụ: Khả / phân biệt / / đa / / mục tiêu Tiểu kết chƣơng Tóm lại, chương 2, chúng tơi xem xét đặc điểm cấu tạo thuật ngữ quân tiếng Việt Cụ thể: Số thuật ngữ yếu tố 1129/3216 đơn vị, chiếm 35% Số thuật ngữ hai yếu tố 1069/3216 đơn vị, chiếm 33,2% Trong thuật ngữ Hán – Việt chiếm 745/1069, chiếm 70%, số thuật ngữ Việt Hán – Việt 137/1069 đơn vị, chiếm 13% Số thuật ngữ ba yếu tố 638/3216 đơn vị, chiếm 20% Trong thuật ngữ Hán – Việt chiếm 350/638 đơn vị, chiếm 55%, đứng thứ hai thuật ngữ Việt Hán – Việt 205/638 đơn vị, chiếm 32% Số thuật ngữ cụm danh từ 567/638 đơn vị, chiếm 89% Số thuật 13 ngữ bốn yếu tố 165/3216 đơn vị, chiếm 5% Trong thuật ngữ Việt yếu tố Hán – Việt 90 đơn vị, chiếm 54,5% Số thuật ngữ có hư từ 215/3216, chiếm 6,7% Độ dài thuật ngữ có hư từ khơng đều, có thuật ngữ ba yếu tố, có thuật ngữ bốn yếu tố, có thuật ngữ năm yếu tố, Với thuật ngữ yếu tố, số lượng thuật ngữ từ đơn ít: 33/1129, chiếm 3% Các thuật ngữ từ ghép 1096/1129, chiếm 97% Trong 15/1129 thuật ngữ ghép đẳng lập, chiếm 1,3% Còn lại từ ghép phụ Những mơ hình cấu tạo thuật ngữ xem xét thuật ngữ cấu tạo từ đến ba yếu tố có số lượng lớn Số thuật ngữ có nguồn gốc Hán chiếm số lượng lớn Số thuật ngữ từ có số lượng lớn cụm từ Kết phù hợp với yêu cầu diễn đạt tính xác, tính ngắn gọn, tính trừu tượng tính trang trọng lớp thuật ngữ mang tính đặc thù 14 Chƣơng ĐỊNH DANH THUẬT NGỮ QUÂN SỰ TIẾNG VIỆT 3.1 Về thuật ngữ thuộc lĩnh vực chuyên môn quân tiếng Việt Trong phần giới thuyết thuật ngữ thuộc quân, binh chủng quân đội nhân dân Việt Nam như: quân chủng lục quân, quân chủng không quân, quân chủng hải quân, đội biên phòng cảnh sát biển Phần khơng liên quan đến mục đích nghiên cứu luận án thiết nghĩ nghiên cứu thuật ngữ quân sự, người nghiên cứu người quan tâm đến lĩnh vực cần thiết phải hình dung tồn cảnh phận biên chế quân đội nhân dân Việt Nam định danh thuật ngữ Chúng thống kê số lượng thuật ngữ binh chủng để thấy tranh sinh động diện mạo lớp từ ngữ chuyên môn đặc thù dùng quân đội nhân dân Việt Nam Bảng 3.1 Bảng số lượng thuật ngữ chia theo quân binh chủng STT Quân chủng Lục quân Hải quân Phòng không -không quân Binh chủng Số lƣợng Tỉ lệ % tăng thiết giáp 252 7,8 pháo binh 432 13 công binh 456 14 đặc công 641 19 hải quân tàu ngầm 120 3,7 tàu mặt nước 35 không quân hải quân 350 11 hải quân đánh 150 4,6 tên lửa phòng khơng 80 2,5 pháo phòng khơng 35 1,0 đa phòng khơng 35 Bộ đội Biên phòng 257 Cảnh sát biển 75 2,3 15 3.2 Vai trò việc định danh thuật ngữ quân Thứ nhất, định danh thuật ngữ phương tiện để biểu thị, truyền đạt tri thức quân tác phẩm quân Thứ hai, định danh thuật ngữ quân việc trang bị tri thức quân làm sở để tiến hành chỉnh lí thuật ngữ quân Cuối cùng, định danh thuật ngữ qn có ý nghĩa to lớn đấu tranh tư tưởng trị để chống lại lực thù địch Đó nhiệm vụ quan trong lý luận quân đấu tranh trị, tư tưởng 3.3 Những khác biệt định danh thuật ngữ quân tiếng Việt Khi nghiên cứu thuật ngữ quân tiếng Việt, nhận thấy có hai điểm khác biệt là: định danh thuật ngữ quân mang tính lịch sử định danh thuật ngữ quân thể tư văn hóa cộng đồng 3.4 Đặc điểm định danh thuật ngữ quân tiếng Việt 3.4.1 Kiểu ngữ nghĩa định danh thuật ngữ quân tiếng Việt Xét theo kiểu ngữ nghĩa, đặc điểm định danh thuật ngữ quân tiếng Việt chia làm hai kiểu: kiểu biểu thị ý nghĩa trực tiếp kiểu biểu ý nghĩa gián tiếp 3.4.2 Cách thức biểu thị định danh thuật ngữ quân tiếng Việt Chúng định danh thuật ngữ theo cách thức biểu thị, dựa ba tiêu chí: tính chất hòa kết hay tách biệt thành phần tên gọi; tiêu chí có lí hay khơng có lí tên gọi đặc trưng bên chọn làm sở định danh 3.5 Các mơ hình định danh thuật ngữ qn tiếng Việt Chúng tơi qui ước mơ hình định danh khái quát thuật ngữ quân tiếng Việt là: A + X Triển khai mơ hình 2352 thuật ngữ (những thuật ngữ lựa chọn tạo từ yếu tố ban đầu có số lượng từ thuật ngữ trở lên), thu mơ hình bảng sau: 16 Bảng 3.2 Bảng số lượng mơ hình định danhthuật ngữ qn tiếng Việt TT Mơ hình định danh Số lượng Tỉ lệ % Hành động quân + đặc trưng biệt loại 383/2352 16,3 Vũ khí, khí tài + đặc trưng biệt loại 34/2352 22,7 Con người quân đội + đặc trưng biệt loại 118/2352 Phương thức, thủ đoạnchiến đấu + ĐT biệt loại 344/2352 14,6 Không gian tác chiến + đặc trưng biệt loại 228/2352 9,7 Khoa học quân + đặc trưng biệt loại 205/2352 8,7 Công tác huy + đặc trưng biệt loại 191/2352 Lực lượng quân + đặc trưng biệt loại Tổng cộng 349/2352 14 2352 100 Số lượng thuật ngữ phân biệt dựa vào đặc trưng định danh loại biệt kết bảng sau: Bảng 3.3 Bảng tổng kết tần số xuất đặc trưng lựa chọn làm sở định danh thuật ngữ quân tiếng Việt TT Đặc trƣng định danh Tần xuất Đối tượng 184/2352 Tỉ lệ % 7,8 Phạm vi 235/2352 10 Đặc điểm 521/2352 22 Chức năng, nhiệm vụ 1039/2352 44 Phương tiện 37/2352 1,57 Khơng gian 8/2352 0,34 Tính năng, tác dụng 292/2352 12,4 Phân loại 13/2352 0,6 Cấp bậc quân hàm 10/2352 0,42 10 Khả động 9/2352 0,4 2352 100 Tổng 17 Bảng tần số rằng: đặc trưng lựa chọn làm sở định danh đặc trưng chức năng, nhiệm vụ chiếm số lượng lớn lẽ tự nhiên, cách thức dùng ngôn ngữ để định danh vật hoàn toàn phù hợp với thực tế hoạt động quân 3.6 Nhận xét phƣơng thức định danh thuật ngữ quân tiếng Việt Phương thức định danh thuật ngữ quân tiếng Việt dựa nguyên tắc: Qui loại vật tượng điển hình cụ thể hóa đặc điểm vật tượng lĩnh vực quân thu 10 đặc trưng khu biệt lựa chọn làm sở định danh là: đặc điểm; phạm vi; chức năng, nhiệm vụ; tính năng, tác dụng; thời gian, khơng gian; phương tiện, phân loại, cấp bậc quân hàm, khả động; đối tượng Trong đặc trưng lựa chọn đặc trưng chức năng, nhiệm vụ chiếm số lượng lớn lẽ tự nhiên, cách thức dùng ngôn ngữ để định danh vật hoàn toàn phù hợp với thực tế hoạt động quân Tiểu kết chƣơng Ở chương 3, tiến hành khảo sát 2352 thuật ngữ quân từ ghép, cụm từ theo đặc điểm định danh xác định kết là: Thuật ngữ hành động quân có số lượng 383/2352 đơn vị, chiếm 16,3% Thuật ngữ vũ khí, khí tài có số lượng 534/2352 đơn vị, chiếm 22,7% Thuật ngữ người quân đội có số lượng 118/2352 đơn vị, chiếm 5% Thuật ngữ phương thức, thủ đoạn có số lượng 344/2352 đơn vị, chiếm 14,6% Thuật ngữ khơng gian, thời gian có số lượng 228/2352 đơn vị, chiếm 9,7% Thuật ngữ khoa học quân có số lượng 205/2352 đơn vị, chiếm 8,7% Thuật ngữ cơng tác huy có số lượng 191/2352 đơn vị, chiếm 8,1% Thuật ngữ lực lượng quân có số lượng 349/2352 đơn vị, chiếm 14,8% Có 10 đặc trưng khu biệt lựa chọn làm sở định danh là: đặc điểm; phạm vi; chức năng, nhiệm vụ; tính năng, tác dụng; thời gian, khơng gian; phương tiện, phân loại, cấp bậc quân hàm, khả động; đối tượng Xét đường hình thành, thuật ngữ quân tiếng Việt hình thành từ nguồn: từ từ ngữ thông thường, từ 18 vay mượn từ tổ hợp yếu tố sẵn có Xét mặt nội dung biểu đạt, thuật ngữ quân tiếng Việt có hai loại Loại định danh theo kiểu nguyên cấp có số lượng 192/3216 đơn vị chiếm 6% Đây nhóm thuật ngữ tảng thuật ngữ quân Loại định danh theo kiểu thứ cấp thuật ngữ lại, chiếm 94%, tạo nên từ thuật ngữ nguyên cấp mang đặc trưng sở định danh là: đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ, tính tác dụng, phạm vi, không gian, thời gian, 19 Chƣơng SỬ DỤNG THUẬT NGỮ QUÂN SỰ TIẾNG VIỆT 4.1 Thực trạng sử dụng thuật ngữ quân tiếng Việt Nghiên cứu thực tế sử dụng thuật ngữ qn tiếng Việt, chúng tơi nhận thấy có bất cập như: chưa thống sử dụng thuật ngữ quân vay mượn; chưa thống sử dụng thuật ngữ có hư từ thuật ngữ dài dòng; chưa thống sử dụng thuật ngữ gần nghĩa, đồng nghĩa, đa nghĩa thuật ngữ nhiều tên gọi; có vấn đề tồn dịch thuật thuật ngữ quân vệc biên soạn từ điển thuật ngữ quân Đứng trước vấn đề ấy, thiết nghĩ cần đề xuất số suy nghĩ việc sử dụng thuật ngữ quân tiếng Việt 4.2 Một số đề xuất việc sử dụng thuật ngữ quân tiếng Việt 4.2.1 Sử dụng thuật ngữ vay mượn Thuật ngữ quân tiếng Việt chủ yếu vay mượn từ hai nguồn: gốc Hán gố Ấn – Âu Với thuạt ngữ Hán – Việt cần thay thuật ngữ Hán – Việt khó hiểu thuật ngữ quân Việt; Thay vài yếu tố Hán để thuật ngữ dễ hiểu, dễ đọc, dễ nhớ; Thay đổi trật tự thành tố thuật ngữ quân Hán – Việt thành trật tự thuật ngữ quân Việt Đối với thuật ngữ vay mượn từ gốc Ấn – Âu, cần Việt hóa theo tinh thần dịch nghĩa phiên âm cách hợp lí 4.2.2 Sử dụng thuật ngữ có hư từ thuật ngữ dài dòng Với thuật ngữ có hư từ, cần xem chúng phận khơng thể thiếu thuật ngữ quân tiếng Việt hư từ yếu tố quan trọng thể xác ngữ nghĩa thuật ngữ Trong trình sử dụng cần phân biệt cần thiết hay không cần thiết hư từ để giữ lại hay lược bỏ chúng Đối với thuật ngữ dài khó hiểu cần thay thuật ngữ ngắn gọn Ví dụ: thay hộ tống hỏa lực không quân cho đội tiến công tung thâm thuật ngữ hộ tống hỏa lực không quân 20 4.2.3 Sử dụng thuật ngữ gần nghĩa, đồng nghĩa, đa nghĩa thuật ngữ nhiều tên gọi Những thuật ngữ gần nghĩa, đồng nghĩa, đa nghĩa thuật ngữ nhiều tên gọi thường mang lại cho giao tiếp quân sự mơ hồ nghĩa thiếu tính chặt chẽ Vì để chuẩn hóa thuật ngữ tiếng Việt cần loại bỏ bớt yếu tố Đối với thuật ngữ gần nghĩa, cách xử lí tối ưu cần nắm vững nội dung khái niệm cấu trúc ngữ pháp thuật ngữ ngữ cảnh cụ thể để sử dụng cách xác Tiếp theo, cần loại bỏ bớt thuật ngữ đồng nghĩa, cho giữ lại thuật ngữ dãy thuật ngữ đồng nghĩa Với thuật ngữ đa nghĩa cần loại bỏ nghĩa thuật ngữ đa nghĩa để nghĩa nhất, xác Nghĩa bị loại bỏ biểu thị thuật ngữ tạo Đối với thuật ngữ nhiều tên gọi, cần xác định nguyên nhân d n đến việc thuật ngữ có nhiều tên gọi lựa chọn số thuật ngữ cho thật phù hợp với đối tượng quân 4.2.4 Sử dụng thuật ngữ quân dịch thuật Dịch thuật thuật ngữ quân có ý nghĩa vơ quan trọng cần phải nắm vững vấn đề chủ yếu sau: Thứ nhất, thấy khác biệt sử dụng thuật ngữ quân với từ ngữ thông thường Thứ hai, thấy hình thành thuật ngữ quân diễn tự nhiên lịch sử Thứ ba, thấy khác biệt thuật ngữ quân tiếng Việt đặc điểm loại hình ngơn ngữ tạo Thứ tư, phải nhận thấy việc sử dụng thuật ngữ quân có tượng thiếu tính thống Thứ năm, biết đối chiếu thuật ngữ quân tiếng Việt với thuật ngữ vay mượn 4.2.5 Chỉnh lý từ điển thuật ngữ quân tiếng Việt Khi chỉnh lý thuật ngữ quân tiếng Việt từ điển việc ý đến u cầu mà chúng tơi trình bày cần ý đến hoạt động thuật ngữ giao tiếp quân 21 Tiểu kết chƣơng Ở chương 4, xem xét thực trạng sử dụng thuật ngữ quân tiếng Việt mặt hoạt động quân sự, từ điển, dịch thuật, đối chiếu thuật ngữ quân Kết khảo sát cho thấy sử dụng, thuật ngữ quân v n tồn nhiều điểm bất cập như: chưa thống sử dụng thuật ngữ quân vay mượn; sử dụng thuật ngữ có hư từ, thuật ngữ q dài dòng; thuật ngữ gần nghĩa, đồng nghĩa, đa nghĩa, nhiều tên gọi Ngồi có vấn đề dịch thuật biên soạn từ điển Đứng trước thực trạng này, theo cần phải sử dụng thuật ngữ quân theo tiêu chuẩn thuật ngữ nói chung tiêu chuẩn thuật ngữ quân nói riêng Đồng thời cần vào ngữ nghĩa cấu tạo thuật ngữ trường hợp cụ thể để chuẩn hóa sử dụng thuật ngữ cho phù hợp với giao tiếp quân 22 KẾT LUẬN Khảo sát 3216 thuật ngữ quân đặc điểm cấu tạo, định danh cách sử dụng, kết thu cụ thể: Về mặt cấu tạo, thuật ngữ quân có kiểu thuật ngữ yếu tố, hai yếu tố, ba yếu tố, bốn yếu tố thuật ngữ có yếu tố hư từ Số thuật ngữ yếu tố 1129/3216, chiếm 35% Số thuật ngữ hai yếu tố 1069/3216, chiếm 33,2% Số thuật ngữ ba yếu tố 638/3216, chiếm 20% Số thuật ngữ bốn yếu tố 165/3216, chiếm 5% Kết phân loại số lượng thuật ngữcấu tạo từ đến ba yếu tố chiếm đại phận thành phần thuật ngữ quân tiếng Việt Trong thuật ngữcấu tạo hai yếu tố chiếm số lượng nhiều nhất, số thuật ngữ yếu tố đứng vị trí thứ hai, sau thuật ngữcấu tạo ba yếu tố Về quan hệ yếu tố thuật ngữ, tuyệt đại đa số thuật ngữ quân tiếng Việtquan hệ phụ Trong số 3216 thuật ngữ thống kê có 15/1096 thuật ngữ từ ghép đẳng lập, chiếm 1,4% Còn lại thuật ngữ cụm từ 100% thuật ngữ cụm từ phụ Thuật ngữ quân sử dụng từ loại danh từ, cụm danh từ phạm trù để gọi tên vật tượng lĩnh vực quân Có phạm trù định danh theo mơ hình xác định thuật ngữ thứ cấp Có 10 đặc trưng khu biệt lựa chọn làm sở định danh đặc trưng có tần số xuất phổ biến chức năng, nhiệm vụ: 1067/2352 lần, chiếm 45,3% Xếp thứ hai đặc trưng đặc điểm: 475/2352 lần, chiếm 20% Xếp thứ ba phạm vi tính năng, tác dụng: 263/2352, chiếm11% Xếp thứ tư đối tượng: 196/2352 lần, chiếm 8,3% Xét mặt nội dung biểu đạt, thuật ngữ quân tiếng Việt có hai loại Loại định danh theo kiểu nguyên cấp có số lượng 192/3216 đơn vị chiếm 6% Loại định danh theo kiểu thứ cấp thuật ngữ lại, chiếm 94% Ở chương 4, bất cập sử dụng thuật ngữ quân tiếng Việt đề xuất cách sử dụng thuật ngữ phù hợp Chúng hi vọng nghiên cứu bước đầu làm phong phú hệ thống lý luận thuật ngữ quân tiếng Việt Đồng thời hệ thống ngữ liệu luận án góp phần bổ sung vào kết nghiên cứu hệ thuật ngữ khoa học chuyên ngành Việt Nam giới 23 CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ [1] Trần Thị Hà Nguyễn Thị Qu nh Thơ Sự khác biệt thuật ngữ quân với đơn vị phi thuật ngữ quân Tạp chí HVKHQS số tháng 5/ 2016 (86-91) [2] Trần Thị Hà Những đường hình thành số vấn đề cần lưu ý dạy thuật ngữ quân tiếng Việt cho học viên quân nước ngồi, Tạp chí KHNNQS số 10 tháng 11/2017 (tr11-17) [3] Trần Thị Hà Cấu tạo thuật ngữ quân Tạp chí Viện từ điển bách khoa thư Việt Nam số 2(52) tháng năm 2018 (tr44-48) [4] Trần Thị Hà Tính dân tộc thuật ngữ quân Việt Nam Tạp chí: American Jounal of Educational Research số 6(5) tháng năm 2018 (tr461-467) [5] Trần Thị Hà Định danh thuật ngữ quân tiếng Việtcấu tạo theo kiểu từ ghép phương thức, thủ đoạn chiến đấu, Tạp chí KHNNQS số 15 tháng 9/2018 (tr11-17) ... đồng 3.4 Đặc điểm định danh thuật ngữ quân tiếng Việt 3.4.1 Kiểu ngữ nghĩa định danh thuật ngữ quân tiếng Việt Xét theo kiểu ngữ nghĩa, đặc điểm định danh thuật ngữ quân tiếng Việt chia làm hai... biệt định danh thuật ngữ quân tiếng Việt Khi nghiên cứu thuật ngữ quân tiếng Việt, chúng tơi nhận thấy có hai điểm khác biệt là: định danh thuật ngữ quân mang tính lịch sử định danh thuật ngữ quân. .. cấu tạo từ, lí thuyết định danh khái niệm thuật ngữ, thuật ngữ quân tiếng Việt - Khảo sát, miêu tả phân tích đặc điểm cấu tạo; đặc điểm định danh mặt sử dụng thuật ngữ quân tiếng Việt Nguồn ngữ
- Xem thêm -

Xem thêm: THUẬT NGỮ QUÂN sự TRONG TIẾNG VIỆT TRÊN BÌNH DIỆN cấu tạo và ĐỊNH DANH (tt) , THUẬT NGỮ QUÂN sự TRONG TIẾNG VIỆT TRÊN BÌNH DIỆN cấu tạo và ĐỊNH DANH (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay