Giáo trình Excel 2010 tiếng việt

182 8 0
  • Loading ...
1/182 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:28

Nút lệnh Office chứa các lệnh rất thường hay sử dụng như tạo tập tin mới, mở tập tin, lưu tập tin, … và danh mục các tập tin đã mở trước đó. Nút lệnh Office giống như thực đơn File của các phiên bản trước. •Chúng ta có thể chế biến thanh các lệnh truy cập nhanh chứa các lệnh mà ta hay sử dụng nhất. Nhấn vào để mở danh mục các lệnh và vào các lệnh cần cho hiện lên thanh lệnh truy cập nhanh. Nếu các nút lệnh ở đây còn quá ít bạn có thể nhấn chọn More Commands… để mở cửa sổ điều chế thanh lệnh truy cập nhanh. Mục lục Excel 2010 I Nội dung .6 Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Excel .6 Ribbon gì? .8 Sử dụng thực đơn ngữ cảnh (shortcut menu) 1.2 Mở Excel, đóng Excel, phóng to, thu nhỏ cửa sổ 10 Phóng to, thu nhỏ cửa sổ Excel .10 Thu nhỏ cửa sổ Excel .11 Phóng to cửa sổ Excel 11 Thoát khỏi Excel .11 1.3 Thao tác với ô vùng 11 Nhận dạng ô vùng (cells, range) 11 Chọn vùng 12 Sao chép di chuyển vùng 12 Dán đặc biệt (Paste Special) 13 Đặt tên vùng .14 Thêm thích cho 15 Chèn, xóa ơ, dòng cột 16 Thay đổi độ rộng cột chiều cao dòng 17 Nối (Merge) bỏ nối ô (Split) 19 Chuyển ô nối lại nhiều ô 19 1.4 Di chuyển bảng tính sử dụng phím tắt 20 Thanh dọc, ngang 20 Thanh Sheet tab .20 Sử dụng tổ hợp phím tắt để di chuyển .21 1.5 Thao tác với workbook 22 Tạo workbook 22 Lưu workbook 23 Đóng workbook 25 Sắp xếp workbook 25 1.6 Thao tác với worksheet 26 Chèn thêm worksheet vào workbook 26 Đổi tên worksheet 27 Xóa worksheet 27 Sắp xếp thứ tự worksheet 27 Sao chép worksheet 28 Chọn màu cho sheet tab 28 Ẩn/ Hiện worksheet 29 1.7 Sử dụng chế độ hiển thị trình thao tác 29 Sử dụng Zoom .30 Xem so sánh worksheet nhiều cửa sổ 30 Chia khung bảng tính làm nhiều phần cố định vùng tiêu đề .30 Sử dụng Watch Window 31 Chương 2: Làm việc với liệu Excel 32 2.1 Nhập liệu, hiệu chỉnh 32 Nhập liệu 32 Nhập ký tự đặc biệt 33 Hiệu chỉnh nội dung 34 Nhập đè lên có sẵn nội dung 35 Sử dụng kỹ thuật nhập liệu 35 2.2 Định dạng 39 Định dạng chung 39 Tự động định dạng có điều kiện 46 Bảng định dạng bảng (table) .47 Sử dụng mẫu định dạng tài liệu (Document Themes) 48 2.3 Tìm thay liệu 50 2.4 Sắp xếp lọc liệu .51 Chương 3: Giới Thiệu Và Sử Dụng Các Hàm 54 3.1 Giới thiệu công thức hàm: 54 Giới thiệu công thức (Formula) .54 Giới thiệu hàm (Function) .56 Nhập công thức hàm 57 Tham chiếu công thức 59 Các lỗi thông dụng (Formulas errors) 60 3.2 Các hàm excel .61 a Nhóm hàm thống kê .61 b Nhóm hàm phân phối xác suất .63 c Nhóm hàm tương quan hồi quy tuyến tính .65 d Các hàm tài - financian functions 66 e Danh mục Các Hàm Quản lý Cơ sở liệu Danh sách 69 f HÀM TOÁN HỌC VÀ LƯỢNG GIÁC 84 g HÀM XỬ LÝ VĂN BẢN VÀ DỮ LIỆU .95 Chương 4: Khai Thác Cơ Sở Dữ Liệu 110 4.1 Sort (sắp xếp) Filter (lọc) 110 Sắp xếp 110 Lọc liệu 111 4.2 PivotTable PivotChart 112 4.2.1 Giới thiệu PivotTable PivotChart 113 Tạo báo cáo PivotTable đơn giản 113 4.2.2 Tìm hiểu liệu nguồn PivotTable 127 4.2.3 Sử dụng công cụ PivotTable định dạng PivotTable 140 Chương 5: Đồ Thị Trong Excel 152 5.1 Giới thiệu đồ thị 152 5.2 Vẽ đồ thị 153 5.3 Các thao tác đồ thị 157 a Nhân biết thành phần đồ thị 157 Các thành phần thông dụng 157 Môt số thành phần có đồ thị 3-D 158 b Các thao tác với đồ thị .158 Chọn thành phần đồ thị 158 Di chuyển đồ thị .158 Sao chép đồ thị 159 Xóa đồ thị .159 Thêm thành phần đồ thị 159 Sắp xếp xóa thành phần đồ thị 159 In đồ thị 159 c Hiệu chỉnh định dạng đồ thị 159 Hiệu chỉnh Chart Area 160 Hiệu chỉnh Flot Area 161 Hiệu chỉnh tiêu đề đồ thị, thích, tiêu đề trục hoành trục tung,… .161 Hiệu chỉnh đường lưới ngang dọc 162 d Các thao tác với chuỗi số liệu đồ thị .166 Xóa bớt chuỗi số liệu khỏi đồ thị 166 Thêm chuỗi vào đồ thị 166 Thay đổi chuỗi số liệu 167 Thêm đường xu hướng vào đồ thị 169 Chương 6: Định Dạng Trang Và In Bảng Tính .170 6.1 Các chế độ hiển thị trang Excel 170 6.2 Thiết lập thông số cho trang in 171 6.3 Thiết lập thông số hộp thoại Print 176 6.4 Các lưu ý khác 178 Chương 8: Phím Tắt Và Thủ Thuật .178 8.1 Phím Tắt 178 a Truy cập Ribbon bàn phím 178 b Phím tắt 179 I Nội dung Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Excel Giao diện Excel Nút lệnh Office chứa lệnh thường hay sử dụng tạo tập tin mới, mở tập tin, lưu tập tin, … danh mục tập tin mở trước Nút lệnh Office giống thực đơn File phiên trước Chúng ta chế biến lệnh truy cập nhanh chứa lệnh mà ta hay sử dụng Nhấn vào để mở danh mục lệnh vào lệnh cần cho lên lệnh truy cập nhanh Nếu nút lệnh bạn nhấn chọn More Commands… để mở cửa sổ điều chế lệnh truy cập nhanh Các lệnh thực đơn Office Bảng lựa chọn lệnh truy cập nhanh Hộp thoại để chế biến lệnh truy cập nhanh Ribbon gì? Ribbon: Excel 2010 thay đổi giao diện người dùng từ việc sử dụng thực đơn truyền thống thành cụm lệnh dễ dàng truy cập trình bày hình gọi Ribbon Có nhóm Ribbon chính: Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Reviews, View, Developer, Add-Ins Thanh công cụ Ribbon Home: Là nơi chứa nút lệnh sử dụng thường xuyên trình làm việc như: cắt, dán, chép, định dạng tài liệu, kiểu mẫu có sẵn, chèn hay xóa dòng cột, xếp, tìm kiếm, lọc liệu,… Insert: Chèn loại đối tượng vào bảng tính như: bảng biểu, vẽ sơ đồ, đồ thị, ký hiệu, … Page Layout: Chứa nút lệnh việc hiển thị bảng tính thiết lập in ấn Formulas: Chèn công thức, đặt tên vùng (range), công cụ kiểm tra theo dõi công thức, điều khiển việc tính tốn Excel Data: Các nút lệnh thao liệu Excel, danh sách, phân tích liệu,… Review: Các nút lệnh kiễm lỗi tả, hỗ trợ dịch từ, thêm thích vào ơ, thiết lập bảo vệ bảng tính View: Thiết lập chế độ hiển thị bảng tính như: phóng to, thu nhỏ, chia hình, … Developer: Tab mặc định ẩn hữu dụng cho lập trình viên, người có hiểu biết VBA Để mở nhóm nhấn vào nút Office Excel Options Popular Chọn Show Developer tab in the Ribbon Add-Ins: Tab xuất Excel mở tập tin có sử dụng tiện ích bổ sung, hàm bổ sung,… Sử dụng thực đơn ngữ cảnh (shortcut menu) Khi muốn thực thao tác đối tượng (ơ, vùng, bảng biểu, đồ thị, hình vẽ…) bảng tính, bạn nhấp phải chuột lên đối tượng Lập tức thực đơn chứa lệnh thông dụng hiệu chỉnh hay áp dụng cho đối tượng mà bạn chọn Thực đơn ngữ cảnh I.2 Mở Excel, đóng Excel, phóng to, thu nhỏ cửa sổ 1.2.1 Mở Excel Thao tác: B1 Từ hình (cửa sổ) Windows nhấp chuột nút Start góc bên trái B2 Di chuyển chuột lên đến chữ All Programs, di chuyển chuột sang phải chọn Microsoft Office, sau di chuyển chuột đến chữ Microsoft Office Excel 2010 dừng lại B3 Nhấp chuột vào biểu tượng để khởi động Excel Phóng to, thu nhỏ cửa sổ Excel Các nút điều khiển cửa sổ Excel  Chọn lại vùng liệu Series Values Làm tương tự cho chuỗi số liệu khác Minh họa thay đổi chuỗi số liệu Ngoài sử dụng hàm Series cho đồ thị Cú pháp sau: = Series(series_name, category_labels, values, order, sizes) Trong đó:  Series_name: (tùy chọn) tham chiếu đến chứa tên chuỗi, bạn nhập văn trực tiếp vào nhớ đặt cặp nháy kép  Category_labels: (tùy chọn) tham chiếu đến vùng chứa nhãn cho nhóm số liệu trục, bỏ trống Excel tự đánh số nhóm bắt đầu số Có thể nhập trực tiếp nhãn vào Tab cách dấu phẩy đặt cặp ngoặc móc {}  Values: (bắt buộc) tham chiếu đến vùng chứa số liệu chuỗi cần vẽ  Order: (bắt buộc) Là số nguyên qui định thứ tự vẽ chuỗi (nếu đồ thị có nhiều chuỗi)  Sizes: (chỉ dùng cho đồ thị bong bóng – Bubble chart) Tham chiếu đến vùng chứa liệu kích thước bong bóng đồ thị kiểu Bubble (sử dụng phân tích tài chính) Các giá trị nhập trực tiếp Tab cách dấu phẩy đặt cặp ngoặc móc {} Minh họa hàm Series chuỗi số liệu tháng 3/2008 Thêm đường xu hướng vào đồ thị Khi vẽ đồ thị với liệu theo thời gian thường vẽ thêm đường xu hướng để biết xu hướng tương lai tập liệu Một tập số liệu có nhiều đường xu hướng tùy theo cách phân tích Để thêm đường xu hướng bạn vào:  Chart Tools Layout Analysis Trendline chọn kiểu đường xu hướng từ danh sách hay vào More Trendline Options… Minh họa thêm đường xu hướng vào đồ thị Chương 6: Định Dạng Trang Và In Bảng Tính 6.1 Các chế độ hiển thị trang Excel Excel 2010 hỗ trợ mạnh việc in ấn, với nhiều chế độ xem trực quan giúp bạn thấy kết in hình Có chế độ hiển thị Nornal View, Page Layout View Page Break Preview Để truy cập chế độ xem vào nhóm View chọn Workbook Views chọn kiểu xem  Normal View: Đây chế độ bạn sử dụng thường xun q trình nhập liệu, tính tốn,… bảng tính chế độ mặc định Excel  Page Layout View: Là chế độ xem trước in, chế độ bạn tính toán nhập liệu  Page Break Preview: Hiển thị bảng tính Excel với dấu phân trang, bạn chia lại trang cách kéo thả đường chia cách trang 6.2 Thiết lập thông số cho trang in Tất tùy chọn thiết lập thơng số trang in có nhóm Page Layout nhóm Page Setup (Margins: tùy chọn lề trang, Orientation: chiều trang ngang hay dọc, Size: tùy chọn khổ giấy, Print Area: tùy chọn vùng in, Breaks: tùy chọn ngắt trang, Background: chèn hình nền, Print Titles: tùy chọn in tiêu đề lặp lại trang, …) Bạn thiết lập thông số vào hộp thoại Page Setup để điều chỉnh Để vào hộp thoại Page Setup bạn vào nhóm Page Layout đến nhóm Page Setup nhấn vào nút Chiều trang in (Orientation) Ribbon Page Layout Page Setup Orientation chọn Portrait (trang dọc)/ chọn Landscape (trang ngang) Trong hộp thoại Page Setup chọn ngăn Page Orientation chọn chiều trang in Portrait / Landscape Khổ giấy (Size) Ribbon Page Layout Page Setup Size chọn khổ giấy Trong hộp thoại Page Setup chọn ngăn Page Page size chọn giấy Canh lề giấy (Margins) Ribbon Page Layout Page Setup Margins chọn kiểu chừa lề Trong hộp thoại Page Setup chọn ngăn Margins nhập giá trị vào Top (lề trên), Bottom (lề dưới), Left (lề trái), Right (lề phải), Header (lề tiêu đề đầu trang), Footer (lề tiêu đề chân trang) Ngoài có tùy chọn canh giữa: Horizontally (canh trang theo chiều ngang) Vertically (canh trang theo chiều dọc) Chọn vùng in (Set Print Area) Quét chọn vùng cần in, vào Ribbon Page Layout Page Setup Print Area Set Print Area Ngắt trang (Page Break)  Chèn ngắt trang ngang: Di chuyển ô hành đến nơi chèn ngắt trang cột A, sau vào Ribbon Page Layout Page Setup Breaks Insert Page Break (Nếu không để cột A ngắt trang theo chiều ngang dọc)  Bỏ dấu ngắt trang: Di chuyển ô hành đến ô nằm dấu, sau vào Ribbon Page Layout Page Setup Breaks Remove Page Break  Bỏ tất đánh dấu ngắt trang: Ribbon Page Layout Page Setup Breaks Reset All Page Breaks Thêm hình (Background) Vào Ribbon Page Layout Page Setup Background chọn hình lưu trữ máy nhấn nút Insert In tiêu đề dòng cột (Row and column headers) Vào Ribbon Page Layout Sheet Options Headings chọn Print In tiêu đề cột dòng lặp lại trang B1 Vào Ribbon Page Layout Page Setup Print Title B2 Tại ô Rows to repeat at top ta quét chọn dòng số vào $1:$1 B3 Tại Columns to repeat at left ta quét chọn cột A $A:$A B4 Nhấn OK hồn tất Hình minh họa chọn in lặp lại tiêu đề dòng cột A Điều chỉnh tỉ lệ phóng to/ thu nhỏ trang in Trong số trường hợp ta cần in nén hay phóng to nội dung vào số trang định ta dùng Ribbon Page Layout Scale To Fit Scale Ta thu nhỏ tài liệu đến 10% phóng to tới 400% Ngồi ta ép Excel in tài liệu với số trang ta qui định Ribbon Page Layout Scale To Fit Width Ribbon Page Layout Scale To Fit Height In đường lưới ô Để in đường lưới kẽ ô bảng tính ta chọn Ribbon Page Layout Sheet Options Gridline Print Thêm thông tin vào đầu trang chân trang (Header Footer) Header chứa thông tin xuất đầu trang Footer chứa thông tin xuất cuối trang Các phiên trước ta dùng ngăn Hearder/ Footer hộp thoại Page Setup để thêm Header Footer phiên làm cách khác dễ dàng trực quan hơn, đặc biệt chèn hình vào Vào Ribbon View chuyển sang chế độ xem Page Layout Tiến hành thêm Header Footer vào Lưu ý bạn phải nhấp chuột vào vùng Header Footer nhóm lệnh Design Các nút lệnh Design Các mã lệnh nút lệnh Header Footer Nút lệnh Mã lệnh Chức &[Page] Hiển thị số trang tài liệu &[Pages] Hiển thị tổng số trang in &[Date] Hiển thị ngày &[Time] Hiển thị &[Path]&[File] Hiển thị đường dẫn đầy đủ đến nơi lưu tập tin Tên tập tin &[File] Hiển thị tên tập tin &[Tab] Hiển thị tên sheet Khơng có Chèn hình lựa chọn vào Bạn phải tìm đến hình cần chèn vào hộp thoại Insert Picture, chọn hình nhấn nút Insert Khơng có Thiết lập thơng cố cho hình chèn vào Do Excel dùng ký hiệu & để bắt đầu mã lệnh, trường hợp đoạn văn Header Footer cần dùng ký hiệu & bạn nhập ký hiệu lần && Ví dụ bạn muốn nhập “Cơng thức & Hàm” vào Header nhập “Công thức && Hàm” Các lựa chọn khác Header Footer:  Different First Page: Nếu chọn bạn thiết lập thơng tin khác vào header/ footer trang so với header/ footer trang lại tài liệu  Different Odd & Even Pages: Nếu chọn, bạn đặt header/ footer khác cho trang chẵn trang lẻ  Scale With Document: Nếu chọn, kích thước chữ header/ footer tăng giảm theo tài liệu tài liệu sử dụng chức in có điều chỉnh tỉ lệ phóng to/ thu nhỏ  Align With Page Margins: Nếu chọn, lề trái lề phải header/ footer canh với lề trái lề phải tài liệu 6.3 Thiết lập thông số hộp thoại Print Để gọi hộp thoại Print, bạn chọn nút Office chọn Print hay nhấn tổ hợp phím Dùng hộp thoại để chọn máy in, chọn trang cần in, chọn số lượng số tùy chọn khác  Selection: Chỉ in vùng chọn trước nhấn lệnh Office Print  Active sheet(s): Chỉ in sheet hành hay sheet chọn  Entire workbook: In tồn workbook  Table: Chỉ có tác dụng ô hành bảng, chọn in bảng  Ignore print areas: Khi chọn, Excel bỏ qua tất thiết lập vùng in thực 6.4 Các lưu ý khác Ngăn không cho in số vùng Trong số trường hợp, liệu có thơng tin nhạy cảm mà bạn khơng muốn in Khi bạn làm theo cách sau Ẩn dòng hay cột chứa thơng tin Home Cells Format Chọn lệnh ẩn  Tô màu chữ giống với màu ô  Vẽ hình đè lên vùng liệu nhạy cảm Ngăn không cho in đối tượng Một số đối tượng bảng tính đồ thị, hình vẽ, SmartArt mà bạn khơng muốn in làm sau: B1 Nhấp phải chuột lên đối tượng chọn Size and Properties B2 Chọn ngăn Properties hộp thoại B3 Bỏ lựa chọn Print Object Chương 8: Phím Tắt Và Thủ Thuật 8.1 Phím Tắt a Truy cập Ribbon bàn phím Mới nhìn qua giao diện Excel tưởng phải sử dụng Ribbon chuột khơng thể dùng tổ hợp khơng có ký gạch chân phiên trước Tuy nhiên Ribbon truy cập bàn phím Khi muốn truy cập đến nhóm lệnh Ribbon Home, Insert, … ta nhấn phím ALT lần (khơng cần giữ phím ALT) Các ký tự đại diện cho nhóm lệnh lên, bạn cần nhấn phím bàn phím tương ứng ký tự đại diện cần truy cập Ngoài bạn dùng phím để di chuyển Ribbon Để biết ký tự đại diện cho nút lệnh, bạn nhấn nhấn tổ hợp phím Ví dụ nhóm lệnh Page Layout (ký tự đại diện P) . Khi muốn thực lệnh Ribbon ta di chuyển () đến lệnh nhấn phím Enter hay dùng . Khi muốn trở lại vùng làm việc bảng tính, ta nhấn phím ALT lần nhấn phím ESC b Phím tắt Đơi lúc chuột máy tính “dở chứng” việc “quẳng” nhiều lại biện pháp hay Nếu gặp trường hợp danh sách phím tắt thật cần thiết cho bạn cho chuột muốn thao tác nhanh hơn: Phím tắt Ý nghĩa Enter Cài liệu vào ô, di chuyển xuống ESC Bỏ qua liệu thay đổi F4 hay Ctrl+Y Lặp lại thao tác vừa làm Alt+Enter Bắt đầu dòng Backspace Xóa ký tự bên trái vùng chọn Delete Xóa ký tự bên phải vùng chọn Ctrl+Delete Xố tất chữ dòng Phím mũi tên Di chuyển lên xuống qua lại ký tự Home Chuyển đầu dòng Ctrl+D Chép liệu từ ô xuống ô Ctrl+R Chép liệu từ bên trái qua phải Shift+Enter Ghi liệu vào ô di chuyển lên vùng chọn Tab Ghi liệu vào ô vào di chưyển qua phải vùng chọn Shift+Tab Ghi liệu vào ô vào di chưyển qua trái vùng chọn Phím tắt Ý nghĩa = Bắt đầu công thức F2 Hiệu chỉnh liệu Backspace Xố ký tự bên trái ô hiệu chỉnh Ctrl+F3 Đặt tên cho vùng chọn F3 Dán tên đặt công thức F9 Cập nhật tính tốn Sheet Workbook mở Shift+F9 Cập nhật tính tốn sheet hành Alt+= Chèn công thức AutoSum Ctrl+; Cập nhật ngày tháng Ctrl+Shift+: Nhập thời gian Ctrl+K Chèn Hyperlink Ctrl+Shift+” Chép giá trị phía vào vị trí trỏ ô hành Ctrl+’ Chép giá trị ô phía vào vị trí trỏ hành Ctrl+A Hiển thị Formula Palette sau nhấp tên hàm vào công thức Ctrl+Shift+A Chèn dấu ( ) đối số hàm sau nhập tên hàm vào cơng thức Định dạng liệu Phím tắt Ý nghĩa Ctrl+1 Hiển thị lệnh Cell menu Format Ctrl+Shift+~ Định dạng số kiểu General Ctrl+Shift+$ Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân Ctrl+Shift+% Định dạng số kiểu Percentage (khơng có chữ số thập phân) Ctrl+Shift+^ Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân Ctrl+Shift+# Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm Ctrl+Shift+? Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân Ctrl+Shift+& Thêm đường viền Ctrl+Shift+ - Bỏ đường viền Ctrl+B Bật tắt chế độ đậm, không đậm Ctrl+I Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng Ctrl+U Bật tắt chế độ gạch Ctrl+5 Bật tắt chế độ gạch khơng gạch Ctrl+9 Ẩn dòng Ctrl+Shift+( Hiển thị dòng ẩn Nhưng bạn áp dụng thủ thuật bảng tính bạn an tồn nhiều "phương án" để bạn đọc tham khảo có thêm nhiều lựa chon cơng việc Các thực sau: Trong bảng tính cần bảo mật, bạn nhấn ALT+F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic Trong cửa sổ Project - VBA Project, nhắp đúp vào VBA Project, tiếp tục nhắp đúp vào Microsoft Excel Objects để mở bảng tính tài liệu sau chọn bảng tính mà bạn muốn giấu -> nhấn F4 Trong tùy chọn Visible bạn nhắp vào dấu tam giác chọn 2-xlSheetVeryHidden, cuối đóng Microsoft Visual Basic lại xem kết Khi muốn bảng tính trở lại, bạn cần thực lại thao tác chọn -1xlSheetVisible ... đến chữ Microsoft Office Excel 2010 dừng lại B3 Nhấp chuột vào biểu tượng để khởi động Excel Phóng to, thu nhỏ cửa sổ Excel Các nút điều khiển cửa sổ Excel Thu nhỏ cửa sổ Excel Thao tác thực cửa... khỏi Excel Thao tác: Nhấp chuột vào nút góc bên phải để thoát khỏi Excel Hoặc Excel cách nhấn nút Office chọn Exit Excel 1.3 Thao tác với ô vùng Nhận dạng ô vùng (cells, range) Địa ô Excel. .. chỉnh hay áp dụng cho đối tượng mà bạn chọn Thực đơn ngữ cảnh I.2 Mở Excel, đóng Excel, phóng to, thu nhỏ cửa sổ 1.2.1 Mở Excel Thao tác: B1 Từ hình (cửa sổ) Windows nhấp chuột nút Start góc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Excel 2010 tiếng việt, Giáo trình Excel 2010 tiếng việt, Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Excel, Sử dụng các tổ hợp phím tắt để di chuyển,  1.5 Thao tác với workbook, 7 Sử dụng các chế độ hiển thị trong quá trình thao tác, Sử dụng các kỹ thuật khi nhập liệu, Sử dụng mẫu định dạng tài liệu (Document Themes), 4 Sắp xếp và lọc dữ liệu, 1 Giới thiệu công thức và hàm:, Các lỗi thông dụng (Formulas errors), d. Các hàm tài chính - financian functions, e. Danh mục các Các Hàm Quản lý Cơ sở dữ liệu và Danh sách, f. HÀM TOÁN HỌC VÀ LƯỢNG GIÁC, g. HÀM XỬ LÝ VĂN BẢN VÀ DỮ LIỆU, Chương 4: Khai Thác Cơ Sở Dữ Liệu, Tạo một báo cáo PivotTable đơn giản, Chương 5: Đồ Thị Trong Excel, 1 Giới thiệu đồ thị, c. Hiệu chỉnh và định dạng đồ thị, Hiệu chỉnh đường lưới ngang và dọc, d. Các thao tác với chuỗi số liệu trong đồ thị, Chương 6: Định Dạng Trang Và In Bảng Tính, Chương 8: Phím Tắt Và Thủ Thuật, a. Truy cập Ribbon bằng bàn phím

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay