LA09 065 kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất thép tại việt nam

230 4 0
  • Loading ...
1/230 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:09

Bộ giáo dục đào tạo TRNG I HC KINH TẾ QUỐC DÂN  nguyễn Thị nga Kế TOáN QUảN TRị CHI PHí MÔI TRƯờNG TRONG CáC DOANH NGHIệP SảN XUấT THéP TạI VIệT NAM Chuyên ngành : Kế toán, Kiểm toán Phân tích Mã số : 62340301 Người hướng dẫn khoa học: GS TS ĐẶNG THỊ LOAN Hµ néi - 2017 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Tôi xin cam đoan số liệu sử dụng luận án tiến sĩ “Kế tốn quản trị chi phí mơi trường doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam” hoàn tồn thu thập từ thực tế, xác, đáng tin cậy, có nguồn gốc rõ ràng, xử lý trung thực khách quan Hà Nội, tháng 12 năm 2017 Ngƣời hƣớng dẫn Nghiên cứu sinh GS.TS Đặng Thị Loan Nguyễn Thị Nga Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, tác giả xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến nhà khoa học Viện Kế toán - Kiểm toán, thầy cô tham gia giảng dạy học phần chƣơng trình đào tạo NCS trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân Chính thầy cung cấp kiến thức tảng, chia sẻ, góp ý Đồng thời, xin cảm ơn chuyên gia Viện Sau Đại học giúp đỡ hữu ích, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho tác giả Tác giả đặc biệt muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến nhà khoa học hƣớng dẫn GS.TS Đặng Thị Loan.Tâm huyết khuyến khích, động viên cô giúp tác giả tập trung vào hƣớng, tự tin kiên định nghiên cứu, giúp tác giả hoàn thành luận án Tác giả xin đƣợc gửi lời cám ơn đến DNSX thép nhiệt tình, hợp tác giúp tác giả thu thập đƣợc phiếu khảo sát liệu sơ cấp khác Tác giả xin đƣợc cám ơn Ban Giám hiệu đồng nghiệp Khoa Kế toán - Trƣờng Đại học Kinh tế QTKD - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện động viên tác giả năm học Cuối cùng, tác giả xin đƣợc gửi tình cảm thân thƣơng đến gia đình điểm tựa, động viên, khích lệ tác giả hồn thành luận án Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu hình thành phát triển ECMA 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu liên kết kế tốn quản trị chi phí vấn đề mơi trƣờng doanh nghiệp 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu nội dung ECMA 10 1.2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến việc áp dụng ECMA doanh nghiệp sản xuất 11 1.3 Tổng quan nghiên cứu tác động việc áp dụng kế tốn quản trị chi phí mơi trƣờng đến hiệu doanh nghiệp 16 1.4 Các lý thuyết sử dụng nghiên cứu 19 1.4.1 Lý thuyết khuếch tán đổi (Diffusion of innovations) 19 1.4.2 Lý thuyết bất định 23 1.4.3 Lý thuyết thể chế 24 1.5 Khoảng trống nghiên cứu định hƣớng nghiên cứu 25 TÓM TẮT CHƢƠNG 28 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ MƠI TRƢỜNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 29 2.1 Khái quát chung kế tốn quản trị chi phí mơi trƣờng DNSX 29 2.1.1 Một số định nghĩa 29 2.1.2 Vai trò kế tốn quản trị chi phí mơi trƣờng 33 2.2 Nội dung kế tốn quản trị chi phí mơi trƣờng 36 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com 2.2.1 Nhận diện phân loại chi phí mơi trƣờng 36 2.2.2 Xây dựng định mức lập dự tốn chi phí mơi trƣờng 45 2.2.3 Phƣơng pháp xác định chi phí mơi trƣờng 48 2.2.4 Xây dựng báo cáo kế tốn quản trị chi phí mơi trƣờng 57 2.2.5 Xây dựng số đánh giá hiệu môi trƣờng 58 2.3 Kế tốn quản trị chi phí mơi trƣờng số nƣớc giới học kinh nghiệm cho Việt Nam 59 2.3.1 Kế toán quản trị chi phí mơi trƣờng số nƣớc giới 59 2.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 64 TÓM TẮT CHƢƠNG 66 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 67 3.1 Thiết kế nghiên cứu 67 3.2 Phát triển mô hình nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến việc áp dụng ECMA DNSX thép Việt Nam từ sở lý thuyết 69 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu định tính 71 3.3.1 Phƣơng pháp vấn chuyên gia 71 3.3.2 Phƣơng pháp vấn sâu 75 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng 77 3.4.1 Thiết kế bảng câu hỏi 78 3.4.2 Xác định mẫu nghiên cứu 79 3.4.3 Thu thập liệu phân tích liệu 81 TÓM TẮT CHƢƠNG 83 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 84 4.1 Tổng quan chung doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam 84 4.1.1 Giới thiệu chung doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam 84 4.1.2 Đặc điểm công nghệ sản xuất thép Việt Nam ảnh hƣởng đến kế tốn quản trị chi phí mơi trƣờng 87 4.2 Khái qt kế tốn quản trị chi phí hành doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam 92 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com 4.3 Thực trạng kế toán quản trị chi phí mơi trƣờng DNSX thép Việt Nam 95 4.3.1 Thực trạng nhận diện phân loại chi phí mơi trƣờng DNSX thép Việt Nam 95 4.3.2 Thực trạng xây dựng định mức lập dự tốn chi phí mơi trƣờng DNSX thép Việt nam 100 4.3.3 Thực trạng phƣơng pháp xác định chi phí mơi trƣờng DNSX thép Việt Nam 102 4.3.4 Thực trạng lập báo cáo kế tốn quản trị chi phí môi trƣờng DNSX thép Việt Nam 103 4.3.5 Thực trạng xây dựng số đánh giá hiệu môi trƣờng 105 4.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến việc áp dụng kế toán quản trị chi phí mơi trƣờng DNSX thép Việt Nam 105 4.4.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo biến lần đầu 105 4.4.2 Phân tích nhân tố khám phá 107 4.4.3 Đánh giá độ tin cậy thang đo biến sau thực EFA 110 4.4.4 Phân tích hồi quy tuyến tính 110 4.4.5 Thảo luận kết hồi quy 112 4.5 Kết luận 114 4.5.1 Kết luận thực trạng kế tốn quản trị chi phí mơi trƣờng DNSX thép Việt Nam 114 4.5.2 Kết luận nhân tố ảnh hƣởng đến việc áp dụng ECMA DNSX thép Việt Nam 118 TÓM TẮT CHƢƠNG 120 CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ MƠI TRƢỜNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP TẠI VIỆT NAM 121 5.1 Định hướng chiến lược môi trường DNSX thép Việt Nam 121 5.2 Nguyên tắc hoàn thiện kế tốn quản trị chi phí mơi trƣờng DNSX thép Việt Nam 122 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com 5.2.1 Phù hợp với hệ thống kế toán quản trị hành 122 5.2.2 Phù hợp hài hòa chi phí lợi ích 122 5.2.3 Kết hợp chặt chẽ kế tốn tài kế toán quản trị 123 5.2.4 Phù hợp với q trình tồn cầu hóa 123 5.3 Đề xuất giải pháp hồn thiện kế tốn quản trị chi phí môi trƣờng DNSX thép Việt Nam 124 5.3.1 Giải pháp hồn thiện nhận diện phân loại chi phí mơi trƣờng 124 5.3.2 Giải pháp hồn thiện xây dựng định mức lập dự tốn chi phí mơi trƣờng 128 5.3.3 Giải pháp hồn thiện phƣơng phápxác định chi phí mơi trƣờng 131 5.3.4 Giải pháp hoàn thiện xây dựng hệ thống báo cáo kế tốn quản trị chi phí mơi trƣờng 138 5.3.5 Giải pháp hoàn thiện xây dựng hệ thống số đánh giá hiệu môi trƣờng 142 5.4 Các khuyến nghị để thực giải pháp 144 5.4.1 Khuyến nghị quan quản lý nhà nƣớc môi trƣờng 144 5.4.2 Khuyến nghị DNSX thép Việt Nam 145 TÓM TẮT CHƢƠNG 149 KẾT LUẬN 150 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ALCE Áp lực cƣỡng ép CCA Đánh giá chi phí mơi trƣờng theo phƣơng pháp truyền thống CP Chi phí CSR Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp DN Doanh nghiệp DNSX Doanh nghiệp sản xuất ECMA Kế tốn quản trị chi phí mơi trƣờng EFA Kế tốn tài mơi trƣờng EMA Kế tốn quản trị mơi trƣờng EPIs Chỉ số đánh giá hiệu mơi trƣờng FCA Đánh giá chi phí mơi trƣờng theo phƣơng pháp chi phí tồn ICAEW Viện Kế tốn cơng chứng Anh xứ Wales IFAC Liên đồn Kế tốn quốc tế JMOE Bộ Mơi trƣờng Nhật Bản KTQT Kế toán quản trị LCA Đánh giá chi phí mơi trƣờng theo chu kỳ sống sản phẩm MDCH Mức độ chuẩn hóa METI Bộ Kinh tế Cơng nghiệp Nhật Bản MFCA Đánh giá chi phí mơi trƣờng theo dòng vật liệu NLVL Nguyên liệu, vật liệu NTQL Nhận thức ECMA nhà quản lý cấp cao SXKD Sản xuất kinh doanh TCA Đánh giá chi phí mơi trƣờng theo phƣơng pháp tổng chi phí Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTNB Truyền thông nội UNCTAD Hội nghị Liên hiệp quốc thƣơng mại phát triển UNDSD Ủy ban Phát triển bền vững Liên hợp quốc USEPA Ủy ban Bảo vệ Môi trƣờng Mỹ VTKT Vai trò phận kế tốn quản trị Viết th luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Tổng hợp nhân tố ảnh hƣởng đến việc áp dụng ECMA doanh nghiệp qua công trình nghiên cứu liên quan 16 Bảng 2.1 Các định nghĩa kế tốn quản trị mơi trƣờng 30 Bảng 2.2 Các định nghĩa chi phí mơi trƣờng 32 Bảng 2.3 Các tiêu thức phân loại chi phí mơi trƣờng 38 Bảng 2.4 Phân loại chi phí mơi trƣờng theo nội dung, cơng dụng chi phí 43 Bảng 2.5 Chi phí mơi trƣờng theo chu kỳ sống sản phẩm 49 Bảng 2.6 Nguồn lực tiêu thức phân bổ hoạt động môi trƣờng 53 Bảng 2.7 Mối quan hệ hoạt động mơi trƣờng yếu tố chi phí POSCO 61 Bảng 3.1 Đối tƣợng tham gia vấn chuyên gia 72 Bảng 3.2: Thông tin đối tƣợng tham gia vấn cách thức tiến hành 76 Bảng 3.3 Tổng hợp mẫu nghiên cứu 80 Bảng 3.4 Thống mô tả mẫu nghiên cứu – Thông tin chung 80 Bảng 4.1 Thống thơng tin kế tốn quản trị DNSX thép Việt Nam 92 Bảng 4.2 Kết phân tích Cronbach‟s Alpha cho thang đo nhân tố 106 Bảng 4.3 Kết phân tích Cronbach‟s Alpha cho thang đo nhân tố áp lực cƣỡng ép lần 107 Bảng 4.4 Các biến đặc trƣng thang đo chất lƣợng tốt 109 Bảng 4.5 Hệ số hồi quy 111 Bảng 4.6 Tóm tắt mơ hình 111 Bảng 4.7 Phân tích phƣơng sai 111 Bảng 4.8 Vị trí quan trọng nhân tố 114 Bảng 5.1 Nhận diện chi phí phát thải DNSX thép Việt Nam 125 Bảng 5.2 Phân loại chi phí mơi trƣờng DNSX thép Việt Nam 127 Bảng 5.3 Cân vật liệu chất rắn công đoạn sản xuất phôi thép 135 Bảng 5.4 Bảng phân bổ chi phí nguyên liệu, vật liệu tính cho thành phẩm 136 Bảng 5.5 Báo cáo chi phí mơi trƣờng dƣới thƣớc đo vật 140 Bảng 5.6 Báo cáo cân vật liệu 141 Bảng 5.7 Báo cáo chi phí mơi trƣờng dƣới thƣớc đo tiền tệ 141 Bảng 5.8 Báo cáo chi phí dòng thải 141 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com Phụ lục 19 (Nguồn: Nhà máy Luyện thép Lưu Xá) Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com Phụ lục 20 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com Phụ lục 21 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƢỢNG NĂM 2016 Kính gửi: Sở Cơng Thƣơng tỉnh/thành phố Thái Nguyên Ngày lập báo cáo:………… Thông tin chung Tên sở:……………………………………………………………… Địa chỉ:……………………………………………………………………… Điện thoại:……………………………………… Fax:……………………… Email:…………………………………………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………………… Điện thoại:… Fax:…………, Email: ……………… Chủ sở hữu: (Nhà nƣớc/thành phần kinh tế khác):……………………………… Năm đƣa sở vào sản xuất:……………………………………………… Công suất thiết kế:………………………………………………………… Sản lƣợng năm 201… (tấn):……………………………………………… Tình hình sử dụng lƣợng năm 201… TT Loại nhiên liệu Đơn vị tự nhiên1 Đơn vị MJ2 Ghi I Năng lƣợng đầu vào 1.1 Than antraxit, than cốc, … 1.3 Khí lò cốc, lò cao, … 1.6 Khí thiên nhiên, khí hóa lỏng, … 1.8 Dầu FO, FO 1.9 Điện 1.9… Các dạng lƣợng khác II Năng lƣợng đầu 2.1 Khí than 2.2 Điện 2.3 Khác Suất tiêu hao lƣợng năm 201… SECcông đoạn… Báo cáo việc lập kế hoạch giải pháp nâng cao hiệu sử dụng lƣợng để đạt định mức tiêu hao lƣợng giai đoạn hành (nếu phải thực hiện) a) Đề xuất giải pháp kế hoạch thực để đạt đƣợc định mức tiêu hao lƣợng b) Dự kiến SECdự kiến năm c) Xác định thời gian đạt đƣợc định mức tiêu hao lƣợng theo kế hoạch thực giải pháp nâng cao hiệu sử dụng lƣợng Doanh nghiệp đề xuất Ngày báo cáo […/ /….] Giám đốc đơn vị (ký, ghi rõ họ tên đóng đấu) Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com Phụ lục 22 Kết phân tích hệ số Cronbach’s Alpha nhân tố Nhân tố Mức độ nhận thức ECMA nhà quảndoanh nghiệp Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 803 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Total Correlation if Item Deleted NTQL1 NTQL2 10.91 11.03 5.765 6.103 586 543 768 787 NTQL3 NTQL4 10.95 10.82 5.328 5.657 657 689 733 720 Nhân tố Vai trò phận kế toán quản trị Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 726 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted VTKT1 VTKT2 3.30 3.21 Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 910 982 570 570 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com Nhân tố Mức độ chuẩn hóa Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 819 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted MDCH1 10.17 6.122 651 768 MDCH2 MDCH3 MDCH4 10.08 10.21 10.24 6.549 6.359 5.865 589 572 762 796 806 716 Nhân tố Truyền thông nội Reliability Statistics Cronbach's Alpha 794 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted TTNB1 6.79 2.806 703 650 TTNB2 TTNB3 6.80 6.72 2.952 2.958 594 616 765 742 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com Nhân tố Áp lực cƣỡng ép Reliability Statistics Cronbach's Alpha 806 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted ALCE1 22.05 17.498 226 832 ALCE2 ALCE3 22.58 22.64 17.208 16.215 418 512 797 785 ALCE4 ALCE5 ALCE6 ALCE7 ALCE8 22.51 22.74 22.80 22.79 22.78 16.460 15.082 15.971 14.504 15.119 534 617 522 728 648 782 768 783 750 764 Nhân tố Áp lực cƣỡng ép sau loại biến quan sát ALCE1 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 832 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted ALCE2 ALCE3 ALCE4 ALCE5 ALCE6 ALCE7 ALCE8 18.79 18.84 18.72 18.94 19.01 19.00 18.98 14.416 13.625 13.921 12.525 13.198 12.189 12.641 448 517 527 633 562 711 650 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com 828 818 817 800 812 786 797 Nhân tố áp dụng ECMA doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 850 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted ECMA1 ECMA2 13.75 13.73 5.530 5.256 550 653 840 821 ECMA3 ECMA4 ECMA5 ECMA6 13.70 13.72 13.76 13.68 5.023 5.260 5.242 5.294 655 590 694 670 821 834 814 819 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com Phụ lục 23 Kết phân tích nhân tố khám phá (EFA) cho biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .714 818.785 Bartlett's Test of Sphericity 190 000 Total Variance Explained Componen t Initial Eigenvalues Total % of Varianc e 10 11 12 13 14 15 16 3.70 3.23 2.58 2.07 1.39 819 772 731 609 561 512 494 432 428 350 327 Extraction Sums of Squared Loadings Cumulativ Total % of e% 18.531 18.531 16.168 34.700 12.899 47.598 10.358 57.956 6.964 64.921 4.097 3.861 3.657 3.043 2.805 2.560 2.469 2.160 2.139 1.750 1.634 69.018 72.879 76.536 79.579 82.384 84.944 87.413 89.573 91.711 93.462 95.096 Varianc e 3.70 3.23 2.58 2.07 1.39 Rotation Sums of Squared Loadings Cumulativ Total % of e% 18.531 18.531 16.168 34.700 12.899 47.598 10.358 57.956 6.964 64.921 Varianc e 3.52 2.66 2.65 2.48 1.65 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com Cumulativ e% 17.627 17.627 13.318 30.945 13.251 44.196 12.436 56.632 8.289 64.921 17 18 19 20 309 282 220 170 1.545 1.408 1.101 850 96.641 98.049 99.150 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component NTQL1 762 NTQL2 NTQL3 692 816 NTQL4 QLKT1 QLKT2 MDCH1 MDCH2 843 886 804 807 804 MDCH3 MDCH4 TTNB1 TTNB2 TTNB3 ALCE2 ALCE3 ALCE4 ALCE5 ALCE6 677 889 638 694 754 701 ALCE7 ALCE8 813 756 864 792 804 562 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com Phụ lục 24 Phân tích nhân tố khám phá cho biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .865 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 235.246 df 15 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total 3.450 678 629 481 405 356 % of Variance 57.501 11.301 10.486 8.016 6.758 5.938 Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 57.501 68.802 79.289 87.304 94.062 100.000 Total % of Variance 3.450 Extraction Method: Principal Component Analysis Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com 57.501 Cumulative % 57.501 Phụ lục 25 Kết phân tích hệ số Cronbach’s Alpha nhân tố sau thực EFA Nhân tố Truyền thông nội lần Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 788 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted TTNB1 TTNB2 TTNB3 ALCE2 Scale Variance if Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation 10.06 10.07 9.98 10.16 4.506 4.628 4.622 5.927 690 609 633 466 Deleted 685 730 716 794 Nhân tố Áp lực cƣỡng ép lần Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 828 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted ALCE3 15.58 10.925 508 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com 818 ALCE4 15.46 11.137 530 813 ALCE5 15.68 9.841 645 790 ALCE6 15.75 10.455 572 805 ALCE7 ALCE8 15.74 15.72 9.704 10.072 691 637 779 792 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com Phụ lục 26 Kết hồi quy tuyến tính Model Summaryb Model R R Square 803a Adjusted R Square 645 628 Std Error of the Estimate Change Statistics R Square Change 61004716 F Change 645 df1 36.765 df2 101 Sig F Change 000 DurbinWatson 1.673 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis b Dependent Variable: REGR factor score for analysis ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 68.412 13.682 Residual 37.588 101 372 106.000 106 Total F 36.765 Sig .000b a Dependent Variable: REGR factor score for analysis b Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients B (Constant) Std Error Standardized Coefficients t Sig 95.0% Confidence Interval for B Beta Lower Bound Correlations Upper Zero- Partial Bound order Collinearity Statistics Part Tolerance VIF -8.890E-017 059 000 1.000 -.117 REGR factor score for analysis 393 059 393 6.634 000 276 511 393 551 393 1.000 1.000 REGR factor score for analysis 407 059 407 6.867 000 289 524 407 564 407 1.000 1.000 -.451 059 -.451 -7.609 000 -.568 -.333 -.451 -.604 -.451 1.000 1.000 319 059 319 5.381 000 201 436 319 472 319 1.000 1.000 143 059 143 2.408 018 025 260 143 233 143 1.000 1.000 REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis 117 a Dependent Variable: REGR factor score for analysis Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com Phụ lục 27 Kết kiểm định Spearman Correlations ABSRES REGR REGR REGR REGR REGR factor factor factor factor factor score score score score score for for for for for analysis analysis analysis analysis analysis 1 1 Spearman's rho ABSRES Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N Correlation REGR factor Coefficient score for Sig (2-tailed) analysis N Correlation REGR factor Coefficient score for Sig (2-tailed) analysis N Correlation REGR factor Coefficient score for Sig (2-tailed) analysis N Correlation REGR factor Coefficient score for Sig (2-tailed) analysis N Correlation REGR factor Coefficient score for Sig (2-tailed) analysis N 1.000 -.011 -.086 192* 116 -.023 910 378 047 233 815 107 107 107 107 107 107 -.011 1.000 010 011 007 -.022 910 917 912 947 818 107 107 107 107 107 107 -.086 010 1.000 -.022 -.036 047 378 917 821 715 634 107 107 107 107 107 107 192* 011 -.022 1.000 -.020 -.016 047 912 821 840 874 107 107 107 107 107 107 116 007 -.036 -.020 1.000 025 233 947 715 840 798 107 107 107 107 107 107 -.023 -.022 047 -.016 025 1.000 815 818 634 874 798 107 107 107 107 107 107 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com ... chung doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam 84 4.1.1 Giới thiệu chung doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam 84 4.1.2 Đặc điểm công nghệ sản xuất thép Việt Nam ảnh hƣởng đến kế tốn quản trị chi phí. .. giá chi phí mơi trƣờng theo phƣơng pháp truyền thống CP Chi phí CSR Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp DN Doanh nghiệp DNSX Doanh nghiệp sản xuất ECMA Kế toán quản trị chi phí mơi trƣờng EFA Kế tốn... dụng ECMA DNSX thép Việt Nam 118 TÓM TẮT CHƢƠNG 120 CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ MƠI TRƢỜNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP TẠI VIỆT NAM
- Xem thêm -

Xem thêm: LA09 065 kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất thép tại việt nam , LA09 065 kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất thép tại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay