Tiêng anh cho người mới bắt đầu

167 22 0
  • Loading ...
1/167 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 11:58

Hannah Phạm NỀN TẢNG TIẾNG ANH DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU Hannah Phạm Nền tảng tiếng Anh dành cho người bắt đầu Hannah Phạm MỤC LỤC PHẦN NGỮ ÂM CƠ BẢN Bài 3: Đọc chuẩn bảng chữ tiếng Anh (Phần 1) Bài 4: Đọc chuẩn bảng chữ tiếng Anh (Phần 2) Bài 5: Tổng quan bảng phiên âm quốc tế - IPA Bài 6: Luyện cặp âm /i:/, /ɪ/ (Phần 1) Bài 7: Phân biệt cặp âm /i:/, /ɪ/ (Phần 2) Bài 8: Luyện cặp âm /u:/, /ʊ/ Bài 9: Phân biệt cặp âm /u:/, /ʊ/ 10 Bài 10: Luyện cặp âm /æ/, /e/ (Phần 1) 12 Bài 11: Luyện cặp âm /æ/, /e/ (Phần 2) 13 Bài 12: So sánh cặp âm /e/ /æ/ 15 Bài 13: Luyện cặp âm /ɜ:/, /ə/ 15 Bài 14: Luyện cặp âm /ɔ:/, /ɒ/ 17 Bài 15: Luyện ặp âm /a:/, /ʌ/ 19 Bài 16: Luyện ặp âm /a:/, /ʌ/ 20 Bài 17: Luyện âm /eɪ/, /ɔɪ/, /ɪə/, /ʊə/ 20 Bài 18: Luyện âm /əʊ/, /eə/, /aɪ/, /aʊ/ (Phần 1) 23 Bài 19: Luyện âm /əʊ/, /eə/, /aɪ/, /aʊ/ (Phần 2) 24 Bài 20: Luyện cặp âm /p/, /b/ 25 Bài 21: Luyện cặp âm /t/, /d/ 27 Bài 22: Luyện cặp âm /tʃ/, /dʒ/ 29 Bài 23: Luyện cặp âm /k/, /g/ 31 Bài 24: Luyện cặp âm /f/, /v/ 32 Bài 25 Luyện cặp âm /s/, /z/ 35 Bài 26: Luyện cặp âm /θ/, /ð/ (Phần 1) 37 Bài 27: Luyện cặp âm /θ/, /ð/ (Phần 2) 38 Bài 28: Luyện cặp âm /ʃ/, /ʒ/ (Phần 1) 39 Bài 29: Luyện cặp âm /ʃ/, /ʒ/ (Phần 2) 41 Bài 30: Luyện âm /m/, /n/, /ŋ/ 42 Bài 31: Luyện âm /l/, /r/ (Phần 1) 45 Bài 32: Luyện âm /l/, /r/ (Phần 2) 46 Bài 33: Luyện âm /h/, /w/ 47 Nền tảng tiếng Anh dành cho người bắt đầu Hannah Phạm Bài 34: Luyện âm /j/ 48 Bài 35: Những lỗi phát âm cần tránh 49 Bài 36: Thực hành đọc phiên âm đoạn văn 50 Bài 37: Những từ tiếng Anh đặc biệt cần ý (Phần 1) 51 Bài 38: Những từ tiếng Anh đặc biệt cần ý (Phần 2) 51 PHẦN NGỮ ÂM NÂNG CAO 52 Bài 39: Dạng rút gọn từ 52 Bài 40: Cách đọc mạo từ xác định “the” 54 Bài 41: Âm kết thúc (Phần 1) 55 Bài 42: Âm kết thúc (Phần 2) 55 Bài 43: Luyện đọc đuôi kết thúc “s” “es” 57 Bài 44: Luyện đọc đuôi kết thúc ed 58 Bài 45: Luyện nối âm, biến âm 59 Bài 46: Luyện giảm âm 62 Bài 47: Luyện ngữ điệu câu (Phần 1) 63 Bài 48: Luyện ngữ điệu câu (Phần 2) 64 Bài 49: Thực hành nói đoạn hội thoại 64 PHẦN NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG TRONG GIAO TIẾP 66 Bài 50: Danh từ, vị trí, chức dấu hiệu nhận biết 66 Bài 51: Các loại danh từ 66 Bài 52: Tính từ, vị trí, chức dấu hiệu nhận biết 71 Bài 53: Cách sử dụng tính từ _ed _ing 73 Bài 54: Trạng từ, vị trí cách sử dụng loại trạng từ 75 Bài 55: Giới từ cách sử dụng giới từ nơi chốn 79 Bài 56: Cách sử dụng giới từ thời gian 84 Bài 57: Các câu, cụm chứa giới từ hay sử dụng giao tiếp 87 Bài 58: Các sử dụng loại động từ 91 Bài 59: Cách sử dụng loại động từ khuyết thiếu 97 Bài 60: Phân biệt cách sử dụng động từ see, look at với watch hear với listen 100 Bài 61: Phân biệt cách sử dụng động từ tell, say, talk, speak; come go 102 Bài 62: Bảng đại từ cách sử dụng 104 Bài 63: Cách sử dụng loại đại từ định 108 Bài 64: Cách sử dụng loại đại từ bất định 109 Nền tảng tiếng Anh dành cho người bắt đầu Hannah Phạm Bài 65: Cách sử dụng xác loại mạo từ 111 Bài 66: Cấu trúc câu 114 Bài 67: Cách hỏi câu hỏi với từ để hỏi 116 Bài 68: Cách sử dụng đơn ứng dụng giao tiếp 119 Bài 69: Cách sử dụng tiếp diễn ứng dụng giao tiếp 122 Bài 70: Cách sử dụng khứ đơn ứng dụng giao tiếp 124 Bài 71: Cách sử dụng khứ tiếp diễn ứng dụng giao tiếp 125 Bài 72: Cách sử dụng HTHT ứng dụng giao tiếp 127 Bài 73: Các động từ bất quy tắc hay sử dụng 130 Bài 74: Cách sử dụng tương lai ứng dụng giao tiếp 131 Bài 75: Tổng kết vận dụng linh hoạt giao tiếp 133 Bài 76: Những cấu trúc giao tiếp thông dụng phần 135 Bài 77: Những cấu trúc giao tiếp thông dụng phần 137 Bài 78: Những cấu trúc giao tiếp thông dụng phần 139 Bài 79: Những cấu trúc giao tiếp thông dụng phần 141 Bài 80: Ứng dụng loại câu so sánh vào giao tiếp 143 Bài 81: Ứng dụng loại câu điều kiện vào giao tiếp 146 Bài 82: Cách giới thiệu thân hấp dẫn 148 Bài 83: Các từ vựng hay dùng chủ điểm gia đình (Family) 149 Bài 84: Các mẫu hội thoại chủ điểm gia đình 151 Bài 85: Bài hát "Father and son" 153 Bài 86: Bài tập luyện nghe theo chủ điểm gia đình 154 Bài 87: Các từ vựng hay dùng chủ điểm sở thích (Hobbies) 156 Bài 88: Các cấu trúc hay sử dụng với chủ điểm sở thích (Hobbies) 158 Bài 89: Bài tập luyện nghe theo chủ điểm sở thích 160 Bài 90: Cách nói chuyện với người nước ngồi 161 Bài 91: Những lưu ý chào hỏi 164 Bài 92: Cách tiếp tục gợi mở vấn đề phát triển hội thoại 164 Bài 93: Cách làm trò chuyện trở nên hứng thú 166 Bài 94: Bài tập luyện nghe small talks 166 Nền tảng tiếng Anh dành cho người bắt đầu Hannah Phạm PHẦN NGỮ ÂM CƠ BẢN Bài 3: Đọc chuẩn bảng chữ tiếng Anh (Phần 1) Bảng chữ cái: Bài 4: Đọc chuẩn bảng chữ tiếng Anh (Phần 2) Exercise Listen to some words being spelt out and write down what you hear Address: 23…………………………… Road Name of company: …………………………… Limited Name: Anna………………………… Meeting place:………………………… school Name of village:………………………… Website address: www…………………………com Nền tảng tiếng Anh dành cho người bắt đầu Hannah Phạm Bài 5: Tổng quan bảng phiên âm quốc tế - IPA Bài 6: Luyện cặp âm /i:/, /ɪ/ (Phần 1) Âm /i:/ Bước 1: Miệng khép tự nhiên Bước 2: khóe miệng mở rộng sang bên cười, đồng thời phát âm âm /i:/ kéo dài Leave /li:v/ Sheep /ʃi:p/ Least /li:st/ Fleet /fli:t/ Sleep /sli:p/ Tree /tri:/ He eats three pieces of cheese Asleep Stephan dreams of Eve He sees Eve fleeing from three beasts Nền tảng tiếng Anh dành cho người bắt đầu Hannah Phạm Âm /ɪ/ Bước 1: Mở miệng tự nhiên, hai quai hàm mở rộng so với âm /i:/ Bước 2: Phát âm âm /ɪ/, thật ngắn gọn, đồng thời bụng thóp lại, mơi khơng di chuyển Tip /tɪp/ Ship /ʃɪp/ List /lɪst/ Fish /fɪʃ/ Slip /slɪp/ Biscuit /'bɪskit/ Jim is in the picture A kitchen sink with dishes in it Which of six thin women is a wicked witch? Exercise Listen and repeat Circle the word in each group that does not contain the vowel /i:/ bead great leave tea eight piece believe niece scene women these even need been sleep thirteen police thief machine vision pretty wheat sweet cream people bread deal east tin teen steam receive leave live leaf lease Steve easy still 10 steep Nền tảng tiếng Anh dành cho người bắt đầu Hannah Phạm Bài 7: Phân biệt cặp âm /i:/, /ɪ/ (Phần 2) /i:/ /ɪ/ Sheep /ʃi:p/ Ship /ʃɪp/ Seat /si:t/ Sit /sɪt/ Heel /hi:l/ Hill /hɪl/ Feel /fi:l/ Fill /fɪl/ Sleep / sli:p/ Slip /slɪp/ Bean /bi:n/ Been /bɪn/ Peak /pi:k/ Pick /pɪk/ Seen /si:n/ Sin /sɪn/ Peel /pi:l/ Pill /pɪl/ Deal /di:l/ Dill /dɪl/ Exercise Listen to the words Circle the number of the word with vowel /ɪ/ 1 2 3 3 Nền tảng tiếng Anh dành cho người bắt đầu Hannah Phạm 10 Exercise Circle the words that you hear field filled team Tim bean bin sleep slip neat knit green grin deal dill heel hill beat bit 10 week wick Exercise Listen Circle the word that is used to complete each sentence They cleaned the (ship/ sheep) Will he (leave/ live)? The boy was (beaten/ bitten) His clothes are (neat/ knit) She has plump (cheeks/ chicks) I like low (heels/ hills) The children will (sleep/ slip) I heard every (beat/ bit) They stored the (beans/ bins) 10 Everyone talks about the (heat/ hit) Bài 8: Luyện cặp âm /u:/, /ʊ/ Âm /u:/ Bước 1: Chu mơi phía trước, tròn mơi, lưỡi thu phía sau Bước 2: Phát âm âm /u:/ Nền tảng tiếng Anh dành cho người bắt đầu Hannah Phạm Fool /fuːl/ Pool /puːl/ Choose /tʃuːz/ Whose /huːz/ True /truː/ Chew /tʃuː/ Do you choose fruit juice, too? School will soon be through The group flew to New York in June Âm /ʊ/ Bước 1: Mơi chu phía trước, mơi tròn, mở Bước 2: Phát âm âm /ʊ/ thật ngắn Woman /ˈwʊmən/ Put /pʊt/ Would /wʊd/ Could /kʊd/ Full /fʊl/ Pull /pʊl/ Who took my book? He took a look at the crook Should a good cook look at his cookery book? Bài 9: Phân biệt cặp âm /u:/, /ʊ/ /u:/ /ʊ/ Pool /pu:l/ Pull /pʊl/ Fool /fu:l/ Full /fʊl/ Luke /Lu:k/ Look /lʊk/ Stewed /stu:d/ Stood /stʊd/ Nền tảng tiếng Anh dành cho người bắt đầu Hannah Phạm John: Yeah, my dad married my mom when he was in his 40s Frank was already 18 then He is my step-brother actually Joanna: Wow, families are weird, aren’t they? A woman older than you is your niece John: That’s how families are Joanna Bài 85: Bài hát "Father and son" Nền tảng tiếng Anh dành cho người bắt đầu Hannah Phạm Bài 86: Bài tập luyện nghe theo chủ điểm gia đình Exercise People are talking about their families How many brothers and sisters they have Listen and write the numbers Nền tảng tiếng Anh dành cho người bắt đầu Hannah Phạm Exercise People are talking about themselves and other family members Which family member is the speaker most similar to Listen and check the correct answer Nền tảng tiếng Anh dành cho người bắt đầu Hannah Phạm Bài 87: Các từ vựng hay dùng chủ điểm sở thích (Hobbies) Nền tảng tiếng Anh dành cho người bắt đầu Hannah Phạm Nền tảng tiếng Anh dành cho người bắt đầu Hannah Phạm Bài 88: Các cấu trúc hay sử dụng với chủ điểm sở thích (Hobbies) Useful expressions and structures - What are your hobbies? - Do you have any hobbies? - I like to watch football - I like watching football - I really like watching football - I kind of like watching football - I like hanging out with my friends and stuff like that - What you like to in your free time? - What you for fun? - I like to + Vinf - I like + Ving - I really like to play golf - I enjoy watching TV - I’m a big fan of football - I’m crazy about rollerblading Nền tảng tiếng Anh dành cho người bắt đầu Hannah Phạm - I’m fond of listening to music - I’m interested in painting - I’m passionate about learning English - I like hanging out with my friends and stuff like that Sample dialogues a Talking to a neighbour Max: Wow Maggie! You’re really into collecting old books! Maggie: Yes, I collect rare books It’s one of my hobbies Max: It’s a nice one I myself am a collector, too I collect coins Maggie: Sounds fun! You must have many old coins Max: Well, I’m just an amateur I don’t have old coins, but I have coins from most of the countries Maggie: What you like to in your spare time? Max: I like to watch movies What about you? Maggie: I listen to music It helps me to relax b Talking about unusual hobbies Linda: What you for fun Kyle? Kyle: Well, I sometimes I make prank calls, just for the fun of it Linda: OMG! That’s a weird hobby Kyle: It’s not really a hobby but I can’t help doing it from time to time Linda: Hmm…Is that all you for fun? Kyle: No, no, no, no I like to collect tea bag covers Nền tảng tiếng Anh dành cho người bắt đầu Hannah Phạm Linda: Err…You collect tea bags for fun? Sorry to say pal, but it doesn’t sound that much fun either Kyle: What can I say? People are different Linda: Oh, I couldn’t agree more Bài 89: Bài tập luyện nghe theo chủ điểm sở thích Exercise Which activity does each person enjoy doing now? Listen and circle the correct answer Zachary Evan a Playing the guitar a Collecting stamps b Playing in a band b Collecting paintings c Playing the piano c Collecting baseball cards Erica Danielle a Collecting baseball cards a Painting b Collecting comic books b Writing children’s books c Gardening c Reading Bradley Marcus a Watching videos a Reading the newspaper b Hiking b Playing golf c Playing video games c Reading books Nền tảng tiếng Anh dành cho người bắt đầu Hannah Phạm Exercise People are talking about their interests Listen and check two suitable hobbies for each person Scott Joe a surfing the internet a sports b gardening b hiking c birdwatching c music d hiking d surfing the Internet Christine Amy a music a hiking b birdwatching b reading c Gardening c sports d cooking d surfing the internet Bài 90: Cách nói chuyện với người nước Greeting - Hello/Hi - How you - Good morning/ Good afternoon/ Good evening Common questions - What is your name? - Where are you from? - Do you like this weather? - How many countries have you been to? - What you think about the landscape in Vietnam? - What are places in Vietnam that you visited? - Which place you like most? Why? Nền tảng tiếng Anh dành cho người bắt đầu Hannah Phạm - Have you met a lot of people in Vietnam? Closing - It is very kind of you to talk to me Thank you very much Good bye - Thanks a lot See you later - Sorry, I have to go now Thank you very much See you soon - See you later - Good bye SAMPLE DIALOGUE A: Hello B: Good morning A: Where are you from? B: I am Australian A: You come here as a tourist or a businessman? B: Just a tourist only A: Do you like this weather? B: Well, I love it very much A: Is it very hot for you? B: No, I think that is very suitable A: Can you support it? B: Yes A: Can you get used to it? B: Yes A: How long have you been here? B: Just only weeks A: What places did you visit? B: Not many, because I have been here for weeks I only went to Sam Son Beach, Do Son Beach and Ha Long Bay and Sword Lake and one Pillar Pagoda A: What you think about the landscape in Vietnam? Nền tảng tiếng Anh dành cho người bắt đầu Hannah Phạm B: Oh, in general, the landscape in Vietnam is very spectacular I mean that natural setting is very beautiful and is untouched A: What places you like most? B: I think Ha Long Bay is the most impressive Because I can see a lot of mountains and caves in the Bay and surprisingly the mountains have various shapes: cock or horse and the head of man and you know every morning looking from our hotel, I can see a lot of colorful ships moving slowly in the fog It is wonderful A: Have you met a lot Vietnamese? B: Not many, because I only communicate with the people who can speak English They are students, journalists, and some walkers A: In this case, what you think about Vietnamese students? B: Well, I think that they are very friendly, sincere and very kind, whenever I walk around Sword Lake There are some certain students who want to talk to me And if I find something difficult to understand they are very patient to explain to me and I am very grateful A: What is your job? B: I am a teacher I teach literature A: Do you like your job and why? B: Yes, I like my job very much because I always want to find the best way to explain something to the others And from I was small I always desired to find scientific way to make the others better I think education is one of the best ways for us to improve the quality of our life A: Could you compare the living standard in Vietnam and that in your country? B: OK The living standard in my country is much higher than yours You know that in my country each family has at least one television, one telephone, one computer and one car But in Vietnam, there are still the number of poor households I feel very sorry for it A: It is very kind of you to talk to me Thank you very much Goodbye B: Yes, thank you very much Goodbye Nền tảng tiếng Anh dành cho người bắt đầu Hannah Phạm Bài 91: Những lưu ý chào hỏi Bài 92: Cách tiếp tục gợi mở vấn đề phát triển hội thoại Những chủ đề nên nói - Movies - Music - Books - Entertainment - Weather - Travel - Food Những chủ đề nên tránh - Money - Religion - Death - Politics - Sex; War Nền tảng tiếng Anh dành cho người bắt đầu Hannah Phạm Dựa vào từ khóa, sử dụng từ để hỏi để phát triển hội thoại - What - Who - When - Where - Whose - Whom - How - Which,… Ex: A: What are your hobbies B: My hobby is reading books - What kind of books you like? - What book you like best - Who is your favorite author? - How often you read books? - Where you like to read book? - When you read book - What else you like to in your free time? Những lưu ý a Không nên hỏi nhiều câu hỏi Wh liên tục Khi nhận câu trả lời cần thêm ý kiến, quan điểm cá nhân Nếu hỏi nhiều dồn dập mà không đưa quan điểm cá nhân, đối phương cho người thóc mách b Với câu hỏi Yes/No, trả lời nên thêm thơng tin để người nghe biết có thiện chí nói chuyện Nền tảng tiếng Anh dành cho người bắt đầu Hannah Phạm Bài 93: Cách làm trò chuyện trở nên hứng thú Các từ diễn tả đồng cảm: Wow!, Yeah!, That’s great!, That’s right!, You’re right!, Right!, No way! Oh my god!, Jesus!, Really? It’s unbelievable! How could you that? How could you say that? I agree How come?, What about you? I can’t believe it Bài 94: Bài tập luyện nghe small talks Exercise Are these sentences used for greeting someone or ending a conversation? Nền tảng tiếng Anh dành cho người bắt đầu Hannah Phạm Exercise Listen to the conversation Is each person greeting someone or ending a conversation Check the correct answer OK Chúng ta chữa đáp án (Chụp ảnh lại để chữa) Exercise People are talking in a party What topic are they talking about? a the guests b the music c friends a a guest b the party c the food a a guest b the music c Jim a a job b a vacation c friends a the music b a guest c an old friend a the guests b her new job c family a school b the man’s health c work a family b the food c the guests Nền tảng tiếng Anh dành cho người bắt đầu ... âm /u:/ Nền tảng tiếng Anh dành cho người bắt đầu Hannah Phạm Fool /fuːl/ Pool /puːl/ Choose /tʃuːz/ Whose /huːz/ True /truː/ Chew /tʃuː/ Do you choose fruit juice, too? School will soon be through... 166 Nền tảng tiếng Anh dành cho người bắt đầu Hannah Phạm PHẦN NGỮ ÂM CƠ BẢN Bài 3: Đọc chuẩn bảng chữ tiếng Anh (Phần 1) Bảng chữ cái: Bài 4: Đọc chuẩn bảng chữ tiếng Anh (Phần 2) Exercise... tiếng Anh dành cho người bắt đầu C Hannah Phạm Âm /æ/ Bước 1: quai hàm mở rộng Bước 2: khóe miệng kéo căng sang bên, đồng thời lưỡi hạ xuống, đầu lưỡi tiếp xúc với chân hàm Bước 3: Đọc nhanh âm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiêng anh cho người mới bắt đầu, Tiêng anh cho người mới bắt đầu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay