TRẮC NGHIỆM ĐẠO ĐỨC Y HỌC

41 4 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 11:37

Cactus BỘ MÔN Y HỌC XÃ HỘI TEST TRẮC NGHIỆM ĐẠO ĐỨC Y HỌC PHẦN NỘI DUNG KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC (4 tiết ) STT MÃ CÂU 2 3 4 5 NỘI DUNG Đạo đức xã hội : A Hình thái ý thức xã hội B Hình thái ý thức xã hội xuất sớm lịch sử xã hội loài người C Những nguyên tắc, chuẩn mực xã hội D Những phép tắc, vào chế độ kinh tế, chế độ trị mà đặt E Hình thái ý thức xã hội xuất sớm lịch sử xã hội loài người; t hợp nguyên tắc, chuẩn mực xã hội Theo quan niệm phổ thông đạo đ phép tắc, vào chế độ kinh tế, chế độ trị mà đặt Cac đặc điểm đạo đức xã hội: A Là hình thái ý thức xã hội B Là tổng hợp nguyên tắc, chuẩn mực xã hội C Là sở để người tự giác điều chỉnh hành vi D Là hình thái ý thức xã hội, tổng hợp nguyên tắc, chuẩn mực c hội,cơ sở để người tự giác điều chỉnh hành vi E Là hình thái ý thức xã hội, tổng hợp nguyên tắc, chuẩn mực xã Đạo đức theo lý luận chủ nghĩa vật lịch sử: A Là hình thái ý thức xã hội xuất sớm lịch sử xã hội loài người B Là tổng hợp quan niệm thiện, ác, trung thực, giả dối, đáng khen,đáng với nguyên tắc phù hợp với quan niệm C Nhằm điều chỉnh hành vi người đốïi với xã hội, đốivới giai cấp, Đả người khác D Là hình thái ý thức xã hội xuất sớm lịch sử xã hội loài ngườ tổng hợp quan niệm thiện, ác, trung thực, giả dối, đáng khen,đáng chê với nguyên tắc phù hợp với quan niệm E Là hình thái ý thức xã hội xuất sớm lịch sử xã hội loài ngườ tổng hợp quan niệm thiện, ác, trung thực, giả dối, đáng khen,đáng chê với nguyên tắc phù hợp với quan niệm Nhằm điều chỉnh hành v người đốïi với xã hội, đốivới giai cấp, Đảng người khác Quan điểm vật lịch sử đạo đức chủ nghĩa Mác : A Đối lập hoàn toàn với quan điểm đạo đức chủ nghĩa tâm tôn giáo B Gần giống với quan điểm đạo đức chủ nghĩa tâm C Cơ giống với quan điểm đạo đức tôn giáo D Giống với quan điểm đạo đức xã hội thơng thường E Có vài điểm khác với quan điểm đạo đức chủ nghĩa tâm tôn giá Quan niệm phổ thông đạo đức: A Là phép tắc, vào chế đô ükinh tế, chế độ trị mà đặt wWw.Yhocduphong.neT Cactus B Là hình thái ý thức xã hội xuất sớm lịch sử xã hội lồi ng C Là hình thái nhận thức xã hội D Là phép tắc qui định quan hệ người với người E Là phép tắc, vào chế ükinh tế, chế độ trị mà đặt ra, qui quan hệ người với người, cá nhân xã hội cốt để bảo vệ chế độ kinh tế độ xã hội 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 Đạo đức xuất ở: A Bất nơi có người B Nơi có mối quan hệ C Xã hội phong kiến trở sau D Xã hội tư trở sau E Thời kỳ trung cổ Đạo đức xã hội có chức năng: A Giáo dục, điều chỉnh hành vi B Giáo dục, nhận thức C Giáo dục, nhận thức, điều chỉnh hành vi D Điều chỉnh hành vi nhận thức E Điều chỉnh Chức đạo đức xã hội: A Giáo dục B Điều chỉnh hành vi C Nhân thức D Giáo dục, điều chỉnh hành vi E Nhân thức, giáo dục, điều chỉnh hành vi Bản chất đạo đức xã hội là: A Sự điều chỉnh mối quan hệ xã hội B Biện pháp giải mâu thuẫn xã hội C Làm cho xã hội phát triển, tiến D Sự điều chỉnh mối quan hệ xã hội, biện pháp giải mâu thuẫn xã hộ E Sự điều chỉnh mối quan hệ xã hội, biện pháp giải mâu thuẫn xã hộ cho xã hội phát triển, tiến Đạo đức xuất hiện: A Nơi có mối quan hệ , xã hội có đấu tranh giai cấp B Ở xã hội công xã nguyên thủy C Trong xã hội có đấu tranh giai cấp D Nơi có mối quan hệ E Nơi có mối quan hệ, xã hội công xã nguyên thủy Bản chất đạo đức xã hội: A Điều chỉnh mối quan hệ xã hội B Điều chỉnh mối quan hệ xã hội, giải khắc phục mâu thuẫn xã hội C Làm cho xã hội tồn D Khắc phục mâu thuẫn xã hội E Giải mâu thuẫn xã hội Ở xã hội công xã nguyên thủy: wWw.Yhocduphong.neT Cactus 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 A Ý thức xã hội bắt đầu xuất từ:” Ý thức xã hội nguyên thủy” B Thông qua lao động, ngôn ngữ người biểu lộ mối quan hệ tình cảm cá nhân cộng đồng C Ở chế độ thị tộc, ý thức đạo đức gắn với sống tinh thần tổ tiên tôn nguyên tnủy D Ý thức xã hội bắt đầu xuất từ:” Ý thức bầy đàn đơn thuần” E Ý thức xã hội bắt đầu xuất từ:” Ý thức bầy đàn đơn thuần” Thông qu động, ngôn ngữ người biểu lộ mối quan hệ tình cảm cá nh cộng đồng Ở chế độ thị tộc, ý thức đạo đức gắn với sống tinh thần tổ t tôn giáo nguyên tnủy Ở chế độ công xã nguyên thủy, đạo đức thể dưới: A Kinh nghiệm B Truyền thống C Kinh nghiệm, truyền thống, phong tục, tập quán, điều cấm kỵ D Kinh nghiệm, truyền thống E Phong tục tập quán, điều cấm kỵ Ở chế độ công xã nguyên thủy A Ý thức cá thể mâu thuẫn với ý thức tập thể B Ý thức cá thể đồng với ý thức tập thể C Hòa tan lao động lợi ích cá nhân vào tập thể D Ý thức cá thể đồng với ý thức tập thể (hòa tan lao động lợi ích cá nhâ tập thể) E Ý thức cá thể mâu thuẫn với ý thức tập thể (hòa tan lao động lợi ích cá nhâ tập thể) Ở chế độ công xã nguyên thủy A Lợi ích cộng đồng thị tộc lao động tập thể qui định B Đạo đức xuất trạng thái mờ C Lợi ích cá nhân tập thể lợi ích đồng D Có mâu thuẫn rõ rệt lợi ích cá nhân lợi ích tập thể E Đạo đức xuất trạng thái mờ, lợi ích cộng đồng thị tộc lao độn thể qui định, lợi ích cá nhân tập thể lợi ích đồng Nền tảng đạo đức công xã nguyên thủy là: A Lao động B Sự hợp tác công C Ý thức bầy đàn đơn D Lợi ích cá nhân E Ý thức bầy đàn Ở chế độ công xã nguyên thủy A Đạo đức trạng thái mờ B Đạo đức xuất chế độ thị tộc C Đạo đức hoàn toàn chưa xuất D Đạo đức xuất rõ rệt E Đạo đức xuất rõ rệt chế độ thị tộc Đạo đức xã hội chiếm hữu nơ lệ (CHNL): A Có tính đồng B Có tính đối kháng wWw.Yhocduphong.neT Cactus 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 C Không đồng mâu thuẫn D Sản xuất CHNL sở đạo đức CHNL E Không đồng mâu thuẫn, có tính đối kháng Sản xuất CHNL sở củ đức CHNL Ở xã hội chiếm hữu nơ lệ, đạo đức xã hội có đặc điểm: A Là quan niệm đạo đức không đồng mâu thuẫn B Bảo vệ quyền lợi cho giai cấp thống trị (chủ nô) C Là biện pháp khắc phục mâu thuấn giai cấp nhằm đè bẹp ý chí giai cấp bị t lệ) D Là quan niệm đạo đức không đồng mâu thuẫn, bảo vệ quyền lợ giai cấp thống trị (chủ nô) E Là quan niệm đạo đức không đồng mâu thuẫn, bảo vệ quyền lợ giai cấp thống trị (chủ nô) Là biện pháp khắc phục mâu thuấn giai cấp nhằm đ ý chí giai cấp bị trị (nô lệ) Đạo đức xã hội chiếm hữu nô lệ: A Khơng có tính chất đối kháng B Giai cấp nô lệ xếp công dân C Các quan niệm tiến khơng có chỗ đứng cho giai cấp nô lệ D Giai cấp nô lệ đuợc bảo vệ mặt quan niệm đao đức E Giai cấp nô lệ bảo vệ mặt luật pháp Đạo đức xã hội phong kiến: A Chỉ tồn kiểu đạo đức B Đạo đức trạng thái mờ C Bảo vệ cho quyền lợi giai cấp công dân D Bảo vệ cho quyền lợi người lao động E Tồn đồng thời nhiều kiểu đạo đức: đạo đức giai cấp phong kiến chủ, quí tộc, quan lại thống trị), đạo đức giai cấp nông dân người lao độ Đặc điểm đạo đức xã hội phong kiến: A Tư tưởng quyền uy trở thành nguyên lý đạo đức, đặt xã hội điều khiển giai cấp phong kiến thống trị B Tư tưởng công nguyên lý đạo đức phong kiến C Là tiêu chuẩn, chuẩn mực bảo vệ quyền lợi nhân dân lao động D Tư tưởng dân chủ nguyên lý đạo đức phong kiến E Tư tưởng nhân đạo nguyên lý đạo đức phong kiến Đạo đức xã hội phong kiến: A Tồn đồng thời nhiều kiểu đạo đức B Tư tưởng quyền uy trở thành nguyên lý đạo đức C Quyền uy lấy phục tùng làm tiền đề D Tư tưởng quyền uy trở thành nguyên lý đạo đức Quyền uy lấy phục tùng tiền đề E Tồn đồng thời nhiều kiểu đạo đức Tư tưởng quyền uy trở thành nguyên l đức, đặt xã hội điều khiển giai cấp phong kiến thống trị Quyền u phục tùng làm tiền đề Cơ sở đạo đức chủ nghĩa tư là: A Qui luật giá trị wWw.Yhocduphong.neT Cactus 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 B Qui luật canh tranh C Chủ nghĩa cá nhân tư sản vị kỷ D Lợi ích tập thể E Sản xuất TBCN Ở nước tư chủ nghĩa phát triển, đạo đức xã hội giai cấp tư sản: A Không nhà nước pháp luật tư bảo vệ B Xâm phạm quyền sở hữu tư nhân C Bị đe dọa qui luật cạnh tranh D Sản sinh lớp người có trách nhiệm với xã hội E Được xây dựng sở dân chủ tư sản Đạo đức TBCN: A Là hình thái ý thức xã hội B Gồm nhiều nội dung đạo đức giai cấp khác C Lệ thuộc vào đồng tiền D Gồm nhiều nội dung đạo đức giai cấp khác lệ thuộc vào đồng t E hình thái ý thức xã hội nhất, gồm nhiều nội dung đạo đức gia khác lệ thuộc vào đồng tiền Đạo đức xã hội tư bản: A Là hình thái y ïthức xã hội B Tồn nhiều nội dung đạo đức giai cấp tư sản, công nhân nhiề lượng tiến khác C Dựa sở cơng D Có lợi ích đồng E Các kiểu đạo đức bảo vệû quyền lợi nhân dân Đạo đức xã hội chủ nghĩa: A Là giai đoạn thấp đạo đức Cộng sản chủ nghĩa B Chính đạo đức Cộng sản chủ nghĩa C Chỉ có nước XHCN D Khơng có tàn dư đạo đứïc phi XHCN khác E Quan niệm đạo đức XHCN đồng với TBCN Đạo đức XHCN: A Xuất hình thành lòng TBCN B Quan niệm đạo đức XHCN đối lập với TBCN C Chính đạo đức cộng sản chủ nghĩa D Xuất hình thành lòng TBCN có quan niệm đạo đức đối lậ TBCN E Chính đạo đức cộng sản chủ nghĩa, xuất hình thành lòng TBC có quan niệm đạo đức đối lập với TBCN Đặc điểm đạo đức xã hội chủ nghĩa: A Khơng có giá trị phổ biến B Là đạo đức tiến C Các giá trị sáng tạo cá nhân đến D Không mục tiêu người E Lợi ích người lao động khơng đồng với lợi ich tồn xã hội Đạo đức XHCN: A Được biểu q trình giải phóng xã hội, giải phóng người wWw.Yhocduphong.neT Cactus 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 B Là tảng đạo đức thống lý tưởng dân tộc lý tưởng thời đại C Phạm vi ứng dụng luân lý không ngừng mở rộng, thâm nhập vào lĩnh vự đời sống D Được biểu trình giải phóng xã hội, giải phóng người; Phạ ứng dụng luân lý không ngừng mở rộng, thâm nhập vào lĩnh vực đời s E Được biểu q trình giải phóng xã hội, giải phóng người; Là đạo đức thống lý tưởng dân tộc lý tưởng thời đại Phạm v dụng ln lý khơng ngừng mở rộng, thâm nhập vào lĩnh vực củ sống Những nguyên tắc đạo đức xã hội chủ nghĩa: A Lao động sáng tạo lòng trung thành với chủ nghĩa yêu nước, với lý tưởng X B Lòng trung thành với chủ nghĩa yêu nước C Lao động sáng tạo D Lòng trung thành với chủ nghĩa yêu nước, với lý tưởng XHCN E Lòng trung thành với lý tưởng XHCN Dưới chế độ XHCN: A Lợi ích người lao động toàn xã hội thống với nhà nước B Nhân dân lao động thực làm chủ đất nước; Nhà nước XHCN nhà nướ dân, dân dân Lợi ích người lao động toàn xã hội thống vớ nước C Nhà nước XHCN nhà nước dân, dân dân D Nhân dân lao động thực làm chủ đất nước; Nhà nước XHCN nhà nướ dân, dân dân E Nhân dân lao động thực làm chủ đất nước Chủ nghĩa yêu nước chân chính: A Thống với chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi B Thống với tình cảm quốc tế chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc C Chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc D Thống với tình cảm quốc tế E Thống với tình cảm quốc tế, với chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi chống lạ nghĩa phân biệt chủng tộc Đạo đức XHCN có đặc điểm sau: A Nền đạo đức tiến trình phát triển lịch sử xã hội lồi ngư đạo đức có giá trị phổ biến nhân đạo B Có giá trị nhân đạo C Có giá trị phổ biến D Nền đạo đức tiến trình phát triển lịch sử xã hội lồi ngườ E Có giá trị phổ biến nhân đạo Đạo đức xã hội chủ nghĩa: A Có giá trị phổ biến B Được biểu q trình giải phóng người có giá trị phổ biến C Phạm vi ứng dụng luân lý thâm nhập vào số lĩnh vực đời sống D Được biểu trình giải phóng người E Được biểu q trình giải phóng người có giá trị phổ biến Ph ứng dụng luân lý thâm nhập vào số lĩnh vực đời sống Nguyên tắc đạo đức XHCN: wWw.Yhocduphong.neT Cactus A Lòng trung thành với lý tưởng XHCN B Lao động sáng tạo C Chủ nghĩa dân tộüc hẹp hòi 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 D Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc E Lao động sáng tạo lòng trung thành với lý tưởng XHCN Đạo đức XHCN có nguyên tắc sau đây: A Ý thức cao nghĩa vụ xã hội, yÏ thức cao chủ nghĩa tập thể B Hình thành phát triển nhân đạo XHCN Xây dựng tình đồn kết dâ C Đấu tranh bảo vệ môi trường, môi sinh cho quốc gia, dân tộc cho Xây dựng gia đình văn hóa D Hình thành phát triển nhân đạo XHCN Xây dựng tình đồn kết cá tộc Đấu tranh bảo vệ môi trường, môi sinh cho quốc gia, dân tộc ch giới Xây dựng gia đình văn hóa E Ý thức cao nghĩa vụ xã hội, yÏ thức cao chủ nghĩa tập thể Hình thành triển nhân đạo XHCN Xây dựng tình đồn kết dân tộc Đấu tranh b môi trường, môi sinh cho quốc gia, dân tộc cho giới Xây dựng gia văn hóa mớiB, C Đạo đức cơng dân ( Hồ Chí Minh toàn tập): A Tuân theo pháp luật, bảo vệ tổ quốc, Tuân theo kỷ luật lao động, Giữ gìn t chung, bảo vệ tài sản công cộng B Tuân theo kỷ luật lao động C Giữ gìn trật tự chung, bảo vệ tài sản công cộng D Nộp thuế kỳ số để xây dựng lợi ích chung, hăng hái tham gia công chung, E Tuân theo pháp luật, tuân theo kỷ luật lao động, giữ gìn trật tự chung, nộp thuế kỳ số để xây dựng lợi ích chung, hăng hái tham gia công việc chung, bảo sản công cộng, bảo vệ tổ quốc Đạo đức nghề nghiệp: A Là đạo đức chung xã hội B Là yêu cầu đạo đức đặc biệt C Có liên quan đến việc tiến hành hoạt động nghề nghiệp D Là yêu cầu đạo đức đặc biệt, có liên quan đến việc tiến hành hoạt nghề nghiệp E Là đạo đức chung xã hội, có liên quan đến việc tiến hành hoạt động nghiệp Đạo đức nghề nghiệp có đặc điểm sau đây: A Có đặc thù yêu câu riêng biệt B Có liên quan đến việc tiến hành hoạt động nghề nghiệp C Là tổng hợp qui tắc, nguyên tắc, chuẩn mực lĩnh vực nghề nghi D Có liên quan đến việc tiến hành hoạt động nghề nghiệp Là tổng qui tắc, nguyên tắc, chuẩn mực lĩnh vực nghề nghiệp E Có đặc thù yêu câu riêng biệt, có liên quan đến việc tiến hành động nghề nghiệp Là tổng hợp qui tắc, nguyên tắc, chuẩn mự lĩnh vực nghề nghiệp Đặc điểm đạo đức nghề nghiệp: wWw.Yhocduphong.neT Cactus A B C D E 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 Là tổíng hợp qui tắc, nguyên tắc, chuẩn mực xã hội Là tổíng hợp qui tắc, nguyên tắc, chuẩn mực lĩnh vực nghề ngh Tạo điều kiện cho việc nâng cao chất lượng lao động Mỗi nghề nghiệp có tiêu chuẩn đạo đức đặc thù riêng Là tổíng hợp qui tắc, nguyên tắc, chuẩn mực lĩnh vực nghề ng Tạo điều kiện cho việc nâng cao chất lượng lao động Mỗi nghề nghiệp có n tiêu chuẩn đạo đức đặc thù riêng CÁC PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC (4 tiết) Định nghĩa phạm trù A Những khái niệm riêng biệt thuộc tính vật B Khái niệm tập hợp đặc tính vật C Khái niệm lọai vật tượng D Những khái niệm chung nhất, phản ánh đặc tính mối qua phổ biến tượng E Tất Phạm trù : A Là khái niệm chung B Phản ánh đặc tính tượng C Phản ánh mối quan hệ phổ biến tượng D Là khái niệm chung nhất, phản ánh đặc tính tư E Là khái niệm chung nhất, phản ánh đặc tính mối qua phổ biến tượng Đặc điểm phạm trù: A Là khái niệm riêng biệt B Là khái niệm chung C Phản ánh đặc tính mối quan hệ phổ biến tượng D Là khái niệm riêng biệt, phản ánh đặc tính mối qua phổ biến tượng E Là khái niệm chung nhất, phản ánh đặc tính mối qua phổ biến tượng Đặc điểm phạm trù: A Có tính khái qt B Có tính phổ biến C Có mối liên hệ xác định với theo qui luật định D Có tính khái qt, tính phổ biến có mối liên hệ xác định với theo nh qui luật định E Có tính phổ biến có mối liên hệ xác định với theo qui luật định Một đặc điểm phạm trù là: A Tính đặc hiệu B Tính cụ thể C Tính khái quát D Tính cảm xúc E Tính chủ quan wWw.Yhocduphong.neT Cactus 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 Đặc điểm phạm trù: A Phản ánh khơng khách quan B Có tính phổ biến C Biểu thái độ D Biểu đánh giá E Mang yếu tố cảm xúc Phạm trù đạo đức: A Thơng báo nội dung B Biêíu thái độ người C Biêíu đánh giá người D Thông báo nội dung, biêíu thái độ đánh giá người E Thơng báo nội dung biêíu đánh giá người Phạm trù đạo đức khác với phạm trù khoa học khác về: A Biểu thái độ người B Tính phổ biến C Mối liên hệ xác định D Mối quan hệ chung E Tính khái quát Một đặc điểm phạm trù đạo đức, khác với phạm trù k học khác là: A Thông báo nội dung B Có tính khái qt C Biểu đánh giá người D Có mối liên hệ xác định với theo qui luật định E Có tính phổ biến Các phạm trù đạo đức khác với phạm trù khoa học khác về: A Biểu đánh giá người B Biểu thái độ người C Có tính phổ biến D Biểu thái độ đánh giá người E Có tính phổ biến, biểu thái độ đánh giá người Đặc điểm phạm trù đạo đức: A Biểu thị đánh giá B Mang yếu tố cảm xúc C Có ý nghĩa nhân sinh quan D Khơng có tính phân cực E Mang yếu tố cảm xúc, có ý nghĩa nhân sinh quan biểu thị đánh giá người Một đặc điểm phạm trù đạo đức: A Thường có tính phân cực B Khơng có tính phân cực C Thường quan tâm đến miền giới hạn không rõ ràng thang giá trị D Thường có tính phân cực, quan tâm đến miền giới hạn không rõ ràng th giá trị E Khơng có tính phân cực quan tâm đến miền giới hạn không rõ ràng th giá trị wWw.Yhocduphong.neT Cactus 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 Cặp phạm trù sau thuộc lĩnh vực đạo đức học: A Nội dung hình thức B Nguyên nhân hậu C Thiện ác D Vật chất ý thức E Tự nhiên xã hội Các cặp phạm trù đạo đức học: A Thiện ác B Nghĩa vụ lương tâm C Thiện ác; Nghĩa vụ lương tâm; Hạnh phúc lẽ sống D Vật chất ý thức E Hạnh phúc lẽ sống Thiện A Cái tích cực, có ích B Cái tích cực C Cái có ích D Cái E Cái mới, tích cực, có ích Quan niệm thiênû phạm trù đạo đức học: A Cái tiïch cực B Cái tiến C Cái tiïch cực, tiến , có ích D Cái có ích E Cái tiïch cực, có ích c A Cái phi đạo đức, lạc hậu, tiêu cực, có hại, khơng phù hợp với lịch B Cái cũ, lạc hậu, có hại, phi đạo đức C Cái phi đạo đức, phù hợp với lịch sử D Cái tích cực, tiến E Cái phi đạo đức, tiêu cực, có hại, khơng phù hợp với lịch sử Quan niệm ác phạm trù đạo đức học: A Cái tiêu cực B Cái tiêu cực, có hại, lạc hậu C Cái có hại D Cái tiêu cực, có hại E Cái lạc hậu Quan niệm trước Mác thiện ác cho rằng: A Bản chất người thiện B Bản chất người ác C Bản chất người thiện; Bản chất người ác; Con người hướng tớ thiện D Bản chất người thiện; Bản chất người ác E Con người hướng tới thiện Quan niệm trước Mác cho thiện ác : 10 wWw.Yhocduphong.neT Cactus 153 154 155 156 157 158 vực: A Ký sinh trùng B Vi trùng C Nấm D Tiết túc E Virus 153 Thầy thuốc ĐặngVăn Ngữ hy sinh nghiên cứu tiêu diệt bệnh: A Lao B Sốt rét ác tính C Giun sán D Sán máng E Sốt xuất huyết 154 Thầy thuốc Tôn Thất Tùng sinh vào năm sau: A 1912-1982 B 1914-1982 C 1913-1981 D 1915- 1982 E 1912-1983 155 Thầy thuốc Tôn Thất Tùng quê ở: A Hà nội B Hà tĩnh C Huế D Phan thiết E Qui Nhơn 156 Thầy thuốc Tôn Thất Tùng tại: A Hà nội B Huế C Đà nẵng D Phan thiết E Sài gòn 157 Thầy thuốc Tơn Thất Tùng có nhiều cống hiến lĩnh vực: A Điều trị lao phổi B Bệnh ký sinh trùng C Cắt gan D Bệnh dày E Phẫu thuật mạch máu RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC NGƯỜI THẦY THUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (3 tiết) 158 Tư người thầy thuốc đòi hỏi người thầy thuốc phải: A Hiểu rõ vị trí người xã hội, biết yếu tố, qui luật phối hoạt động người B Biết yếu tố, qui luật chi phối hoạt động người C Biết trình xảy thể D Biết chức hoạt động máy, biến đổi trình động thể E Hiểu rõ vị trí người xã hội; biết yếu tố, qui luật 27 wWw.Yhocduphong.neT Cactus 159 159 160 160 161 161 162 162 163 163 164 164 phối hoạt động người; biết trình xảy thể; chức hoạt động máy, biến đổi trình hoạt đ thể Bản chất chẩn đoán đại là: A Mang tính chất bệnh học sinh bệnh học B Chữa bệnh mà không chữa người bệnh C Mang tính chất bệnh học D Mang tính chất sinh bệnh học E Chẩn đoán triệu chứng học Nguyên lý đắn chữa bệnh : A Chữa người bệnh mà không chữa bệnh B Chữa bệnh mà không chữa người bệnh C Có bệnh có bệnh nhân, bệnh người bệnh tách rời D Điều trị triệu chứng bệnh E Điều trị nguyên nhân gây bệnh Trong chẩn đoán điều trị: A Thầy thuốc nên có dự kiến tư lâm sàng B Thầy thuốc cần phải quan sát xem xét chẩn đoán toàn diện khách quan C Kết xét nghiệm có tính chất định việc chẩn đốn điều trị D Thầy thuốc nên có dự kiến tư lâm sàng, nên nghĩ việc chẩn đoán v đồ trước để hạn chế sai lầm E Thầy thuốc nên nghĩ việc chẩn đoán với ý đồ trước Hỏi bệnh nhân làm bệnh án : A Nên đặt tiêu khám bệnh B Nên dựa vào kết xét nghiệm C Hỏi chất vấn quan tòa D Phải ý tâm lý, trình độ, hồn cảnh bệnh nhân E Phải ý tâm lý, trình độ, hoàn cảnh bệnh nhân, biết mối quan hệ bệnh nhân, tiền sử bệnh nhân vấn đề liên quan Sự phát triến khoa học kỹ thuật đạo đức: A Có thể đặt dấu ngang óc người với máy móc kỹ thuật B Máy móc thay vị trí người, vị trí người thầy thuốc C Quan niệm bệnh tật theo điều khiển học “ Bệnh tật sai lạc tiêu chuẩn, đ phát cách khách quan có tính tiêu cực” D Máy móc trang bị phát triển yếu tố tâm lý, xã hội, nhân văn vai trò thuốc bị xem nhẹ E Máy móc khơng thể thay vị trí người, vị trí người thầy thuố thầy thuốc có đạo đức Giáo dục phương pháp đạo đức cho thầy thuốc: A Nâng cao trình độ mặt cho thầy thuốc u cầu xã hội, yêu nghề nghiệp B Thầy thuốc có kiến thức tồn diện khơng giúp ích nhiều cho bệnh nhân C Yêu cầu nghề nghiệp đòi hỏi thầy thuốc cần nắm kiến thức chuyên m đủ D Thầy thuốc cần nắm kiến thức chuyên ngành thật giỏi, việc nâng cao trình mặt cho thầy thuốc không cần thiết 28 wWw.Yhocduphong.neT Cactus 165 165 166 166 167 167 168 168 169 169 E Tất sai Tiếp xúc rộng rãi với nhiều tầng lớp, nhiều ngành nghề giúp cho người thầy thuố A Hiểu hành vi sức khỏe nguyên nhân B Biết bệnh đặc trưng cho nghề nghiệp C Biết cách chữa dự phòng y học xã hội D Biết cách chữa dự phòng xã hội E Biết nhu cầu bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho tầng lớp, cho c đồng; biết bệnh đặc trưng cho nghề nghiệp; biết cách chữ dự phòng y học xã hội Giáo dục phương pháp đạo đức cho thầy thuốc: A Tổ chức học tập làm việc nhà trường, bệnh viện, nghiên cứu B Tổ chức học tập làm việc sở: Việc học tập thầy thuốc không d lại nhà trường, bệnh viện, sở nghiên cứu mà phải tục nhiều cách, tự học, thâm nhập thực tế cộng đồng, B Bệnh viện thực tiễn công tác va ìhọc tập cần thiết cho thầy thuốc, cuối sách y tế thực C Chỉ có bệnh viện nơi đào luyện thầy thuốc D Cơ sở cộng đồng khơng giúp ích nhiều cho việc học tập thầy thuốc Giáo dục phương pháp đạo đức cho thầy thuốc: A Rèn luyện óc quan sát u cầu cânư thiết bắt buộc Đó khả n phân tích tổng hợp, nhận định cấp tốc để lại ấn tượng lâu dài cấn t cho tư người thầy thuốc có kiến thức có kinh nghiệm B Loại bỏ thói quen nhìn khơng quan sát C Rèn luyện thói quen vệ sinh D Rèn luyện óc thẩm mỹ E Học tập để nâng cao trình độ mặt; tiếp xúc rộng rãi với nhiều tầng ngành nghề; tổ chức học tập làm việc sở; rèn luyện óc quan sát, dựng tinh thần làm việc tập thể; nâng cao tinh thần trách nhiệm; quan tâm xử tốt với người bệnh Thầy thuốc quan tâm đến hạnh phúc người bệnh, tức là: A Khám bệnh kỹ, hẹn, không gây phiền hà cho bệnh nhân B Thầy thuốc phải quan tâm đến sức khỏe người bệnh, quan tâm phả lòng, nghĩa vụ lương tâm trách nhiệm đến sức khỏe b nhân C Giữ bí mật bệnh tình, mối quan hệ bệnh nhân vấn đềì thuộ đời sống riêng tư họ D Tiếp xúc với bệnh nhân cách chắn, tế nhị, thận trọng hành vi nói để bệnh nhân cảm thấy yên tâm, cảm thấy hạnh phúc quan tâm cách đày đủ E Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với bệnh nhân điều kiện Nâng cao tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp người thầy thuốc: A Có động lực từ bên ngồi, ý thức trách nhiệm bổn phận cần phải thực trước xã hội người thầy thuốc B Có động lực từ bên trong, yếu tố nội tâm giúp thầy thuốc phục vụ bệnh n với tất lòng 29 wWw.Yhocduphong.neT Cactus 170 170 171 171 172 172 173 173 174 174 C Trách nhiệm thầy thuốc trước bệnh nhân vừa có động lực bên ngồi (xã nghĩa vụ, vừa có động lực bên lương tâm D Có nghĩa người thầy thuốc phải quan tâm đối xử tốt với người bệnh E Nghĩa người thầy thuốc phải học tập không ngừng để nâng cao kiến t chuyên môn nhằm phục vụ tốt cho việc chữa trị bệnh nhân Giao tiếp với bệnh nhân : A Thể lời nói người thầy thuốc, người thầy thuốc giao tiếp tốt cho bệnh nhân hy vọng, lạc quan B Thầy thuốc phải tạo mối quan hệ tợt đẹp với bệnh nhân Thầy thuốc tiếp xúc bệnh nhân cacïh chín chắn, tế nhị, thận trọng lời nói, hành v giao tiếp C Là khâu quan trọng trình điều trị, tác động đến tâm bệnh nhân D Thầy thc phải có ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp trước bệnh n E Thầy thuốc phải xử lý đắn tình xảy bệnh n nằm viện Bí mật nghề nghiệp hành nghề người thầy thuốc A Nghiã thầy thuốc không tiết lộ cho thông tin quan đến bệnh nhân B Thầy thuốc không tiết lộ cho bệnh tình bệnh nhân C Thầy thuốc không phép tiết lộ cho bệnh nhân bệnh tình họ D Thầy thuốc phải báo cho gia đình, người thân, quan bệnh nhân biết điề mật bệnh nhân không thông báo cho bệnh nhân E Thầy thuốc có nghĩa vụ giữ gìn bí mật bệnh nhân tin cậy ủy nhiệm cho m giữ gìn bí mật đe dọa quyền lợi những người x quanh, tập thể thầy thuốc khơng thể bị ràng buộc vào bí mật Tâm lí trị liệu phương pháp điều trị xây dựng sở: A Sinh lý học tâm lý học vật B Xã hội học C Nhân chủng học D Triết học E Bệnh học sinh bệnh học Tâm lý trị liệu áp dụng cho thầy thuốc thuộc lĩnh vực nào: A Thầy thuốc khoa tâm thần B Mọi thầy thuốc C Nhi khoa D Lão khoa E Nội khoa Phương pháp tâm lý trị liệu A Bệnh nhân không cần thiết phải tham gia tích cực vào q trình chữa bệnh B Chỉ áp dụng với thầy thuốc khoa thần kinh C Đòi hỏi người thầy thuốc phải lơi kéo bệnh nhân tham gia cách tích q trình chữa bệnh D Đòi hỏi thầy thuốc phải áp dụng phạm trù đạo đức hết lòng người b E Đòi hỏi người thầy thuốc phải lơi kéo bệnh nhân tham gia cách tích q trình chữa bệnh, đòi hỏi thầy thuốc phải áp dụng phạm trù đạo 30 wWw.Yhocduphong.neT Cactus 175 175 176 176 177 177 178 178 hết lòng người bệnh Yêu cầu phương pháp tâm lý trị liệu: A Hành vi ngươiì thầy thuốc tác động quan trọng đến bệnh nhân nhiều nói B Thầy thuốc khơng thiết phải ý đặc điểm nhân cách người bệnh C Lời nói người thầy thuốc làm cho bệnh nhân bi quan lạc quan D Lời nói thầy thuốc có tác động quan trọng đến bệnh nhân E Lời nói thầy thuốc có tác động quan trọng đến bệnh nhân Thầy th phải ý đặc điểm nhân cách người bệnh, phải làm cho bệnh nhân cảm quan tâm, chăm sóc mặt Thẩm mỹ bệnh viện: A Là đẹp ngoại cảnh trang trí bệnh viện B Bao gồm màu sắc, âm thanh, vấn đề vệ sinh bệnh viện C Là thái độ giao tiếp, ứng xử lịch , đắn, tiếp xúc cởi mở ân cần n viên y tế D Bao gồm cơng tác tổ chức, quản lý, đón tiếp bệnh nhân, xếp khoa ph chất lượng khám chữa bệnh E Là khái niệm vềì đẹp bệnh viện bao gồm đẹp từ bên ngồi ( bao gồm cơng tác tổ chức, quản lý, thái độ giao tiếp người người, , vấn đềì ngoẵi cảnh, xếp khoa phòng, màu sắc, âm bệnh viện) Các vấn đề cần quan tâm thẩm mỹ bệnh viện: A Thái độ giao tiếp ứng xử nhân viên y tế, ngoại cảnh, màu sắc b viện B Ngoại cảnh, màu sắc, âm bệnh viện C Chất lượng khám chữa bệnh, xếp khoa phòng, vấn đề ngoại cảnh, màu bệnh viện D Màu sắc, âm bệnh viện E Thái độ giao tiếp, ứng xử người với người; công tác tổ chức, quản lý, tiếp bệnh nhân, xếp khoa phòng, chất lượng khám chữa bệnh; vấn đề n cảnh, màu sắc, âm bênh viện Những điều cần lưu ý quan hệ thầy thuốc với thầy thuốc tập thể quan y tế: A Thầy thuốc phải tự rèn luyện thường xuyên để xây dựng mối quan hệ với tập thể: Thầy thuốc phải có ý thức tập thể, tạo mối quan hệ bình đẳng, trọng lẫn Cần quan tâm giúp đỡ, xây dựng tình bạn thân ái; đề cao phong gương mẫu, niềm nở; thường xuyên thực nguyên tắc phê bình v phê bình B Thầy thuốc phải có ý thức tập thể, tạo mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng Cần quan tâm giúp đỡ, xây dựng tình bạn thân C Nguyên tắc phê bình tự phê bình phải thường xuyên thực D Với bạn đồng nghiệp phải đề cao tác phong gương mẫu, mô phạm, niềm nở E Mối quan hệ chịu ảnh hưởng rèn luyện khơng gây ảnh hư nhiều đến uy tín người thầy thuốc Thầy thuốc phải có ý thức tập thể, mối quan hệ bình đẳng, tơn trọng lẫn Cần quan tâm giúp đỡ, xây d 31 wWw.Yhocduphong.neT Cactus 179 179 180 180 181 181 182 182 183 183 184 184 185 185 186 186 tình bạn thân Lời thề Hippocrate : A Toàn nội dung đắn, thích hợp thời đại B Có nội dung lơiù thời thời đại ngày C Là lời thề thiêng liêng sống qua thời đaị quốc gia Người thuốc ngày cần thực đầy đủ tất nội dung lời thề D Toàn nội dung xem nhữỵng chuẩn mực mà thầy th cần phải ghi nhớ thực E Chỉ áp dụng cho thầy thuốc Hy lạp Lời thề Hippocrate có nhắc đến tên vị thần: A B C D E Lời thề Hippocrate có nhắc đến tên vị thần sau đây: A Panacee, Hygie B Appolon, Esculape, Panacee, Hygie C Esculape, Appolon D Esculape, Panacee, Hygie E Appolon, Panacee, Hygie Lời thề Hippocrate có đề cập đến nội dung sau đây: A Có thể trao thuốc độc cho bệnh nhân họ yêu cầu B Có thể trao thuốc độc cho bệnh nhân cần C Chỉ dẫn chi tiết có lợi cho người bệnh, tránh điều xấu bất cơng D Có thể thực phẫu thuật mở bàng quang E Có thể cho thuốc làm sẩy thai cho phụ nữ họ muốn Nội dung lời thề Hippocrate có đề cập đến: A Đặc điểm nhân cách người bệnh B Sự kính trọng người thầy C Tính khiêm tốn D Tính tập thể E Mối quan hệ đồng nghiệp Lời thề tốt nghiệp người cán y tế Việt nam gồm có điều: A B C D E Điều lời thề tốt nghiệp người cán y tế Việt nam: A Tôn trọng hiến pháp luật pháp nhà nước B Giữ gìn bí mật nghề nghiệp C Tuyệt đối trung thành với tổ quốc Việt nam XHCN D Tích cực lao động học tập E Khiêm tốn, đoàn kết hợp tác với đồng nghiệp Điều hai lời thề tốt nghiệp người cán y tế Việt nam: 32 wWw.Yhocduphong.neT Cactus 187 187 188 188 189 189 A Tôn trọng hiến pháp luật pháp nhà nước B Giữ gìn bí mật nghề nghiệp C Tuyệt đối trung thành với tổ quốc Việt nam XHCN D Khiêm tốn, đoàn kết hợp tác với đồng nghiệp E Tích cực lao động học tập Điều ba lời thề tốt nghiệp người cán y tế Việt nam: A Tuyệt đối trung thành với tổ quốc Việt nam XHCN B Giữ gìn bí mật nghề nghiệp C Khiêm tốn, đồn kết hợp tác với đồng nghiệp D Tơn trọng hiến pháp luật pháp nhà nước E Tích cực lao động học tập Điều bốn lời thề tốt nghiệp người cán y tế Việt nam: A Tuyệt đối trung thành với tổ quốc Việt nam XHCN B Khiêm tốn, đoàn kết hợp tác với đồng nghiệp C Tích cực lao động học tập D Tôn trọng hiến pháp luật pháp nhà nước E Giữ gìn bí mật nghề nghiệp Điều năm lời thề tốt nghiệp người cán y tế Việt nam: A Tuyệt đối trung thành với tổ quốc Việt nam XHCN B Giữ gìn bí mật nghề nghiệp C Khiêm tốn, đoàn kết hợp tác với đồng nghiệp D Tích cực lao động học tập E Tôn trọng hiến pháp luật pháp nhà nước 33 wWw.Yhocduphong.neT Cactus TEST TRẮC NGHIỆM ĐẠO ĐỨC Y HỌC PHẦN CÂU HỎI ĐÚNG SAI BỘ MÔN Y HỌC XÃ HỘI 34 wWw.Yhocduphong.neT Cactus TEST TRẮC NGHIỆM ĐẠO ĐỨC Y HỌC PHẦN NỘI DUNG KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC STT 190 MÃ CÂU 190 191 191 192 192 193 193 194 194 195 195 196 196 197 197 198 198 199 199 200 200 201 201 202 202 203 203 204 204 NỘI DUNG Đạo đức hình thái ý thức xã hội, xuất sớm lịch sử loài người F Đúng B Sai Quan điểm vật lịch sử đạo đức chủ nghĩa Mác đối lập hoàn toàn với điểm đạo đức chủ nghĩa tâm tôn giáo A Đúng B Sai Đạo đức xuất xã hội phong kiến trở sau A Đúng B Sai Đạo đức xã hội có chức giáo dục, nhận thức điều chỉnh hành vi A Đúng B Sai Quan niệm đạo đức giai cấp khác đồng chế độ xã A Đúng B Sai Ở xã hội công xã nguyên thủy: ÝÏ thức xã hội bắt đầu xuất từ:” Ý thức x nguyên thủy” A Đúng B Sai Ở chế độ công xã nguyên thủy, đạo đức thể kinh nghiệm, truyền t phong tục tập quán điều cấm kỵ A Đúng B Sai Ở chế độ công xã nguyên thủy yÏ thức cá thể mâu thuẫn với ý thức tập thể A Đúng B Sai Nền tảng đạo đức công xã ngun thủy hợp tác cơng A Đúng B Sai Ở chế độ công xã nguyên thủy đạo đức xuất rõ rệt A Đúng B Sai Đạo đức xã hội chiếm hữu nô lệ có tính chất đối kháng A Đúng B Sai Đạo đức xã hội phong kiến:Tồn đồng thời nhiều kiểu đạo đức: đạo đức giai cấp phong kiến (Địa chủ, quí tộc, quan lại thống trị), đạo đức giai cấp dân người lao động A Đúng B Sai Đặc điểm đạo đức xã hội phong kiến:Tư tưởng quyền uy trở thành nguyên l đạo đức, đặt xã hội điều khiển giai cấp phong kiến thống trị A Đúng B Sai Cơ sở đạo đức chủ nghĩa tư hủ nghĩa cá nhân tư sản vị kỷ A Đúng B Sai Ở nước tư chủ nghĩa phát triển, đạo đức xã hội giai cấp tư sản sản lớp người có trách nhiệm với xã hội 35 wWw.Yhocduphong.neT Cactus 205 205 206 206 207 207 208 158 209 159 210 160 211 161 212 162 213 163 214 164 215 165 A Đúng B Sai Đạo đức tư chủ nghĩa hình thái ý thức xã hội nhất, gồm nhiều nội đạo đức giai cấp khác lệ thuộc vào đồng tiền A Đúng B Sai Đạo đức xã hội chủ nghĩa đạo đức Cộng sản chủ nghĩa A Đúng B Sai Đạo đức XHCN xuất hình thành lòng TBCN A Đúng B Sai CÁC PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC Định nghĩa phạm trù la ìkhái niệm lọai vật tượng A Đúng B Sai Đặc điểm phạm trù: có tính khái qt, tính phổ biến có mối liên hệ xác đ với theo qui luật định A Đúng B Sai Quan niệm thiện phạm trù đạo đức học tiïch cực, tiến , cá ích A Đúng B Sai Quan niệm trước Mác cho thiện ác có tính lịch sử xã hội A Đúng B Sai Quan niệm trước Mác thiện ác sau:Thiện ác hình thành tr trình sống A Đúng B Sai Thiện ác theo quan niệm đạo đức học Mác Lê nin:Thiện ác có tính giai cấp A Đúng B Sai Nghĩa vụ mặt tất yếu nhiệm vụ mệnh lệnh từ bên A Đúng B Sai Lương tâm mặt tất yếu nhiệm vụ mà cá nhân thực trước xã hộ phục tùng lợi ích xã hội, mệnh lệnh từ bên A Đúng B Sai ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐẠO ĐỨC Y HỌCĐẠO ĐỨC NGƯỜI THẦY THUỐC VIỆT NAM 216 166 Đạo đức y học qui tắc, nguyên tắc chuẩn mực ngành y tế, nhờ mà thành viên y tế tự giác điều chỉnh hành vi cho phù hợp với lợi ích tiến ngành y tế A Đúng B Sai 217 167 Bản chất đạo đức y học khoa học lý luận, phẩm cách người cán chất giai cấp vấn đề ấy; Là học thuyết nghĩa vụ người thầy thuố trách nhiệm công dân người ấy, bệnh nhân, đ nghiệp mà toàn thể nhân dân; Là yêu cầu đặc biệt có liên quan đến việc tiến h hoạt động nhằm đem lại sức khỏe cho người A Đúng B Sai 218 168 Mối quan hệ đạo đức y học mối quan hệ Thầy thuốc- lâm sàn 36 wWw.Yhocduphong.neT Cactus 219 169 220 170 221 171 222 172 223 173 158 174 159 175 160 176 161 177 228 229 230 231 232 233 234 A Đúng B Sai Các mối quan hệ đạo đức y học:Thầy thuốc- bệnh nhân, Thầy thu đồng nghiệp, Thầy thuốc-công việc, Thầy thuốc- khoa học A Đúng B Sai Lĩnh vực nghề nghiệp ngành y có phạm vi nguyên tắc chuẩn mực sau: L pháp hành nghề y tế; Tiêu chuẩn đạo đức người thầy thuốc A Đúng B Sai Đạo đức y học phận đạo đức nghề nghiệp, yêu cầu đặc biệt có quan đến việc tiến hành hoạt động nhằm đem lại sức khỏe cho người A Đúng B Sai Đạo đức y học hình thành phát triển với lịch sử y học A Đúng B Sai Luật pháp hành nghề y tế đạo đức người thầy thuốc có mối quan hệ với nha A Đúng B Sai Thời kỳ Sumerien Babilon đặt luật lấy tên Kamourabi A Đúng B Sai Thời kỳ Ấn độ cổ đại có số sách nói đạo đức y học A Đúng B Sai Hải Thượng Lãn Ông nhắc thầy thuốc phải tránh tội A Đúng B Sai F Thầy thuốc Tôn Thất Tùng sinh năm 1913, năm 1982, quê Huế A Đúng B Sai RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC NGƯỜI THẦY THUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 228 Bản chất chẩn đoán đại chẩn đoán triệu chứng học A Đúng B Sai 229 Nguyên lý đắn chữa bệnh chữa người bệnh mà không chữa bệ A Đúng B Sai 230 Trong chẩn đoán điều trị thầy thuốc nên có dự kiến tư lâm sàng A Đúng B Sai 231 Trong hỏi bệnh nhân làm bệnh án thầy thuốc nên đặt tiêu khám bệnh A Đúng B Sai 232 Tư người thầy thuốc việc áp dụng có ý thức tư khoa học với lý luậ thực hành y học A Đúng B Sai 233 Sự phát triến khoa học kỹ thuật đạo đức: Máy móc khơng thể thay v người, vị trí người thầy thuốc thầy thuốc có đạo đức A Đúng B Sai 234 Giáo dục phương pháp đạo đức cho thầy thuốc:Thầy thuốc cần nắm kiến chuyên ngành thật giỏi, việc nâng cao trình độ mặt cho thầy thuốc không thiết 37 wWw.Yhocduphong.neT Cactus 235 235 236 236 237 237 238 238 239 239 240 240 A Đúng B Sai Tiếp xúc rộng rãi với nhiều tầng lớp, nhiều ngành nghề giúp cho người thầy thuố Biết nhu cầu bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho tầng lớp, cho cộng đồ biết bệnh đặc trưng cho nghề nghiệp; biết cách chữa dự ph y học xã hội A Đúng B Sai Thầy thuốc quan tâm đến hạnh phúc người bệnh, tức thầy thuốc phải quan đến sức khỏe người bệnh, quan tâm phải từ lòng, nghĩa vụ lư tâm trách nhiệm đến sức khỏe bệnh nhân A Đúng B Sai Lời thề Hippocrate :Là lời thề thiêng liêng sống qua thời đaị q gia Người thầy thuốc ngày cần thực đầy đủ tất nội dung thề A Đúng B Sai Lời thề Hippocrate có nhắc đến tên vị thần Appolon, Esculape, Panacee Hygie A Đúng B Sai Lời thề tốt nghiệp người cán y tế Việt nam gồm có 12 điều A Đúng B Sai Điều lời thề tốt nghiệp người cán y tế Việt nam: Giữ gìn bí mật n nghiệp A Đúng B Sai PHẦN ĐÁP ÁN : E E E 13 C 17 A 21 E 25 C 29 D 33 B 37 E 41 D 45 E 49 D 53 E 57 A 61 C 65 C 69 E 73 D 77 A D B 10 A 14 D 18 E 22 A 26 D 30 B 34 B 38 E 42 E 46 D 50 A 54 A 58 C 62 C 66 C 70 A 74 B 78 C E C 11 B 15 E 19 E 23 E 27 B 31 E 35 A 39 E 43 D 47 C 51 C 55 C 59 A 63 E 67 A 71 E 75 E 79 D 38 wWw.Yhocduphong.neT A E 12 E 16 B 20 C 24 C 28 A 32 A 36 B 40 D 44 E 48 B 52 D 56 C 60 B 64 B 68 A 72 B 76 C 80 E Cactus 81 D 85 B 89 D 93 E 97 E 101 105 109 113 117 121 125 129 133 137 141 145 149 153 157 161 165 169 173 177 181 185 189 D B E E B C C E E E B B B B C B E C B E B C D 82 D 86 D 90 B 94 B 98 C 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150 154 158 162 166 170 174 178 182 186 83 D 87 A 91 A 95 E 99 C 103 107 111 115 119 123 127 131 135 139 143 147 151 155 159 163 167 171 175 179 183 187 A B C D B A E B D B E C B A E E B B E A C A C A E D C B C E C E E A B C A E E E E B B B 84 E 88 E 92 A 96 D 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188 PHẦN ĐÁP ÁN CÂU HỎI ĐÚNG SAI 190.A 194 B 198 A 202 A 206 B 210 A 214 B 218 B 222 A 226 A 230 B 234 B 238 A 191 A 195 B 199 B 203.A 207 A 211.B 215 B 219 A 223 B 227 B 231 B 235 A 239 B 192 B 196.A 200.A 204 B 208.B 212 B 216 A 220 A 224 B 228 B 232 A 236 A 240 B 39 wWw.Yhocduphong.neT 193 A 197 B 201.A 205 B 209.A 213 A 217 A 221 A 225 B 229 B 233 A 237 B A B A E A E E B C C A A A A A C A B A E A A B Cactus 40 wWw.Yhocduphong.neT Cactus 41 wWw.Yhocduphong.neT ... để tâm đến đạo đức y học B Đạo đức y học nói đến C Đã có số học giả nghiên cứu đạo đức y học D Đạo đức y học đời chưa rõ nét E Đã có số học giả nghiên cứu đạo đức y học; Đạo đức y học đời nh... lý đạo đức phong kiến E Tư tưởng nhân đạo nguyên lý đạo đức phong kiến Đạo đức xã hội phong kiến: A Tồn đồng thời nhiều kiểu đạo đức B Tư tưởng quyền uy trở thành nguyên lý đạo đức C Quyền uy... Vai trò y học đời sống, phương pháp dự phòng, chữa bệnh, đạo người th y thuốc D Vai trò y học đời sống, đạo đức người th y thuốc E Đạo đức người th y thuốc Những nhân vật có kiến đạo đức y học đáng
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM ĐẠO ĐỨC Y HỌC, TRẮC NGHIỆM ĐẠO ĐỨC Y HỌC, C. Khi thấy bệnh chết đã rõ, không báo thực lại nói lơ mơ để làm tiền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay