TÓM TẮT CÁC KHUYẾN CÁO VỀ DỊCH VỤ DỰ PHÒNG LÂM SÀNG

49 7 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 11:07

TĨM TẮT CÁC KHUYẾN CÁOVỀ DỊCH VỤ DỰ PHỊNG LÂM SÀNG Tháng 1, 2017 Những khuyến cáo mô tả sách Hiệp hội Bác sĩ Gia đình Mỹ (AAFP) cho số dịch vụ dự phòng lâm sàng cho cộng đồng nhóm cụ thể Những khuyến cáo cung cấp góp phần hỗ trợ bác sĩ lâm sàng đưa định liên quan đến chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân Do đó, khuyến cáo khơng thể thay chẩn đốn từ bác sĩ gia đình bệnh nhân tình lâm sàng cụ thể Cũng nguồn tham khảo lâm sàng khác, guideline trình bày nội dung kiến thức khoa học tốt vào thời điểm cơng bố, nhiên q trình áp dụng cần hiểu rõ nghiên cứu tiếp tục dẫn đến kiến thức khuyến cáo Giới thiệu tóm tắt khuyến cáocủa AAFP dịch vụ dự phòng lâm sàng Hướng dẫn tài liệu cập nhật định kỳ ban chuyên trách Khoa học Y tế cơng cộng thuộc Hiệp Hội Bác sĩ gia đình Hoa kỳ Hội đồng Ban điều hành Bác sĩ Gia đình Mỹ phê duyệt Đầu tiên, kiến thức khoa học sẵn có từ Lực lượng đặc biệt dịch vụ dự phòng Mỹ (United States Preventive Services Task Force – USPSTF) phân tích nghiêm ngặt Điểm xuất phát khuyến nghị kết phân tích kiến thức khoa lực lượng chuyên nhiệm dịch vụ Dự phòng Hoa kỳ (viết tắt theo tiếng Anh USPSTF) http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/ USPSTF tiến hành đánh giá khách quan khoa học cho mức độ hiệu nhiều dịch vụ dự phòng lâm sàng khác nhau, bao gồm sàng lọc, tư vấn thuốc dự phòng Ban chuyên trách Khoa học Y tế công cộng xem xét khuyến cáo USPSTF ban hành đưa khuyến cáo trình lên Hội đồng Ban điều hành Trong hầu hết trường hợp, AAFP đồng thuận với khuyến cáo USPSTF, nhiên có trường hợp ý kiến AAFP USPTF khác Năm 2007, USPSTF thay đổi phân loại cho chứng khuyến cáo phát hành, AAFP thay đổi phân loại cho chứng khoa học để phù hợp USPSTF AAFP giai đoạn chuyển giao áp dụng hai hệ thống phân loại khác cho khuyến cáo, hệ thống phân loại áp dụng cho khuyến cáo ban hành trước tháng 5/2007 hệ thứ hai áp dụng khuyến cáo ban hành sau tháng 5/2007 Hai hệ thống phân loại liệt kê sau: Hệ thống phân loại AAFP sau tháng 5/2007: Khuyến cáo mức độ A: AAFP khuyên dùng dịch vụ loại nầy Dịch vụ có nhiề*u lợi ích với mức tin cậy cao Khuyến cáo mức độ B: AAFP khuyên dùng dịch vụ loại nầy Dịch vụ nầy (1) chắn có lợi ích vừa phải hay (2) có lợi ích từ vừa phải đến nhiều mức độ tin cậy khuyến cáo mức vừa Khuyến cáo mức độ C: AAFP khuyến cáo không cung cấp dịch vụ thường quy Có thể xem xét hỗ trợ cung cấp dịch vụ đối tượng bệnh nhân cụ thể Loại khuyến cáo nầy chí với độ tin cậy mức vừa có lợi ích nhỏ cho bệnh nhân Khuyến cáo mức độ D: AAFP khuyến cáo không cung cấp dịch vụ Mức độ chắn từ trung bình đến cao việc cung cấp dịch vụ lợi ích tác hại nhiều lợi ích Khuyến cáomức độ I: AAFP kết luận chứng khoa học không đủ để đánh giá mức độ cân lợi ích tác hại dịch vụ Bằng chứng khơng đủ cứ, có chất lượng mâu thuẫn nên xác định mức độ cân lợi ích tác hại Khuyến cáo mức độ I – HB: hành vi sức khỏe xác định mong muốn hiệu tư vấn lời khuyên từ bác sĩ không chắn Hệ thống phân loại AAFP trước tháng 5/2007 bao gồm: SR (Strongly Recommend): Mức độ khuyến cáo cao, có chứng khoa học chất lượng cao cho thấy lợi ích đem lại đáng kể so với tác hại;khuyến cáo nàyđược xem xét chi phí hiệu chấp nhận hầu hết bệnh nhân R (Recommend): Được khuyến cáo: Mặc dù dựa chứng khoa học cho thấy tổng lợi ích cao tác hại nhiên lợi ích ở mức độ trung bình chứng chứng minh lợi ích mức trung bình Khuyến cáo xem xét chi phí hiệu chấp nhận phần đơng người bệnh NR (No recommend either for or against): Không khuyến cáo: Chỉ có chứng tốt trung bình cho mức lợi ích nhỏ Khơng xem xét chi phí hiệu bệnh nhân phân chia tùy theo mức độ chấp nhận yếu tố nguy RA (Recommend against): Khuyến cáo phản đối: Bằng chứng tốt trung bình chứng tỏ lợi ích đem lại khơng cao tác hại I: Không đủ chứng để đưa khuyến cáo: khơng có chứng chí mức độ trung bình tồn chứng mâu thuẫn I – HB: hành vi sức khỏe xác định mong muốnnhưng hiệu tư vấn lời khuyên từ bác sĩ không chắn Tùy nội dung kèm theo liên kếttrực tiếp đến trang web chứa phần nội dung đánh giá lâm sàng USPSTF Những nội dung đánh giá lâm sàng bổ sung thông tin cần thiết để giải thích thêm áp dụng vào khuyến cáo Bác sĩ khuyến khích xem xét khơng nhu cầu bệnh nhân mà cộng đồng nhằm xác định khuyến cáo dành cho nhóm đối tượng cụ thểđểáp dụng chúng cách có hệ thống thực hành Các khuyến cáo hướng dẫn dùng cho sàng lọc, dùng thuốc với mục tiêu dự phòng tư vấn; khơng thiết dùng cho bệnh nhân có dấu hiệu và/hoặc triệu chứng liên quan tới tình trạng bệnh cụ thể Những khuyến cáo cung cấp để góp phần hỗ trợ bác sĩ lâm sàng trình đưa kết luận tùy tình trạng sức khỏe bệnh nhân Do đó, guideline khơng thể thay chẩn đốn từ bác sĩ gia đình bệnh nhân tình lâm sàng cụ thể Cũng nguồn tham khảo lâm sàng khác, guideline trình bày nội dung kiến thức khoa học đầy đủ vào thời điểm cơng bố, nhiên q trình áp dụng cần hiểu rõ trình nghiên cứu khoa học liên tục hồn tồn dẫn đến kiến thức khuyến cáo Những khuyến cáo phần chuỗi quy trình nhằm cải thiện sức khỏe người dân Khuyến cáo AAFP cho test gen: Khuyến cáo AAFP cho test gen cung cấp để hỗ trợ thực hành bác sĩ gia đình dựa chứng khoa học bệnh nhân Guideline tài liệu cập nhật định kỳcủa Hội đồng Bác sĩ Gia đình Mỹ Khoa học Sức khỏe cộng đồng phê duyệt Hội đồng Ban điều hành Bác sĩ Gia đình Mỹ Đầu tiên, kiến thức khoa học sẵn có Nhóm đánh giá genome hoạt động thực hành dự phòng (Evaluation of Genomics in Practice and Prevention Working Group – EGAPP WG) phân tích nghiêm ngặt http://www.egappreviews.org/workingrp.htm Hội đồng Bác sĩ Gia đình Mỹ Khoa học Sức khỏe cộng đồng xem xét khuyến cáo EGAPP WG ban hành đưa khuyến cáo trình lên Hội đồng Ban điều hành AAFP thường đồng thuận với nội dung trình bày EGAPP WG, nhiên có trường hợp phát sinh khuyến cáo khác AAFP sử dụng ngôn ngữ tương ứng với ngôn ngữ sử dụng khuyến cáo EGAPP WG sau: Được khuyến cáo: AAFP khuyến cáo sử dụng Có đủ chứng khoa học cho mức độ hiệu test đáng kể, trung bình thấp (so với mức tác dụng 0) Không khuyến cáo: AAFP khuyến cáo không nên sử dụng Do có chứng cho thấy mức độ hiệu test gây hại nhiều hiệu Khơng có đủ thơng tin: AAFP kết luận chứng thời không đủ để đánh giá mức độ cân hiệu tác hại test Tùy nội dung kèm theo liên kết trực tiếp đến trang web chứa phần nội dung đánh giá lâm sàng EGAPP WG Những nội dung đánh giá lâm sàng bổ sung thơng tin cần thiết để giải thích thêm áp dụng vào khuyến cáo Những khuyến cáo cung cấp để góp phần hỗ trợ bác sĩ lâm sàng trình đưa kết luận tùy tình trạng sức khỏe bệnh nhân Do đó, guideline khơng thể thay chẩn đốn từ bác sĩ gia đình bệnh nhân tình lâm sàng cụ thể Cũng nguồn tham khảo lâm sàng khác, guideline trình bày nội dung kiến thức khoa học đầy đủ vào thời điểm công bố, nhiên trình áp dụng cần hiểu rõ q trình nghiên cứu khoa học liên tục hồn tồn dẫn đến kiến thức khuyến cáo Những khuyến cáo phần chuỗi quy trình nhằm cải thiện sức khỏe người dân Mỹ Để đảm bảo hiệu quả, khuyến cáo phải thực Phình động mạch AAFP khuyến cáo sàng lọc lần cho chứng phình động chủ bụng; nam mạch chủ bụng (AAA) siêu âm nam giới từ giới 65-75 tuổi có tiền sử hút thuốc (2014) (Khuyến cáo mức độ B) AAFP khuyến cáo bác sĩ lâm sàng tiến hành sàng lọc có chọn lọc AAA nam giới 65-75 tuổi chưa hút thuốc thay tiến hành sàng lọc thường xuyên tất nam giới Phình động mạch chủ bụng; nữ giới Bị lạm dụng, bị bạo hành từ người thân người già người lớn yếu Lạm dụng đồ uống có cồn; người lớn Lạm dụng đồ uống có cồn; niên Sử dụng aspirin dự phòng bệnh tim mạch ung thư đại trực tràng thuộc nhóm (2014) (Khuyến cáo mức độ C) AAFP kết luận không đủ chứng khoa học thời để đánh giá mức độ cân lợi ích tác hại sàng lọc AAA cho phụ nữ 65-75 tuổi có tiền sử hút thuốc (2014) (Khuyến cáo mức độ I) AAFP khuyến cáo phản đối sàng lọc thường xuyên AAA cho phụ nữ chưa hút thuốc (2014) (Khuyến cáo mức độ D) AAFP khuyến cáo bác sĩ lâm sàng tiến hành sàng lọc đối tượng phụ nữ độ tuổi sinh đẻ có hay khơng bị bạo hành từ người thân bạo lực gia đình, có phải cung cấp giới thiệu dịch vụ can thiệp Khuyến cáo áp dụng cho phụ nữ khơng có dấu hiệu hay triệu chứng bị lạm dụng (2013) (Khuyến cáo mức độ B) AAFP kết luận chứng khoa học thời không đủ để đánh giá cân lợi ích tác hại sàng lọc tất người già người lớn yếu (thiểu trí tuệ thể chất) vấn đề bị lạm dụng ruồng bỏ (2013) (Khuyến cáo mức độ I) AAFP khuyến cáo bác sĩ lâm sàng tiến hành sàng lọc người từ 18 tuổi trở lên hành vi lạm dụng đồ uống có cồn tổ chức can thiệp hành vi cho đối tượng sử dụng đồ uống có cồn mức độ nguy hiểm nhằm giảm tình trạng lạm dụng đồ uống có cồn (2013) (Khuyến cáo mức độ B) AAFP nhận thấy việc tránh sử dụng đồ uống có cồn lứa tuổi 12-17 mong muốn Hiệu từ lời khuyên tư vấn bác sĩ mảng không chắn (2013) (Khuyến cáo mức độ I) Sử dụng aspirin với mục đích dự phòng người lớn 50 tuổi AAFP kết luận chứng khoa học thời không đủ để đánh giá mức độ cân lợi ích tác hại việc sử dụng aspirin để dự phòng bệnh tim mạch ung thư đại trực tràng người lớn 50 tuổi (2016) (Khuyến cáo mức độ I) Sử dụng aspirin với mục đích dự phòng người lớn từ 50-59 tuổi AAFP khuyến cáo dùng aspirin khởi đầu liều thấp để dự phòng bệnh tim mạch ung thư đại trực tràng người lớn từ 50-59 tuổi có nguy tim mạch 10 năm lớn 10%, khơng có nguy chảy máu, dự đốn tuổi đời kéo dài 10 năm đồng ý dùng aspirin liều thấp ngày tối thiểu 10 năm (Khuyến cáo mức độ I) Sử dụng aspirin với mục đích dự phòng người lớn từ 60-69 tuổi Quyết định khởi đầu liệu trình aspirin liều thấp nhằm dự phòng bệnh tim mạch ung thư đại trực tràng người lớn 60-69 tuổi có nguy tim mạch 10 năm lớn 10% nên áp dụng tùy trường hợp bệnh nhân Những đối tượng lợi là người khơng có nguy chảy máu, dự đốn tuổi đời kéo dài 10 năm đồng ý dùng aspirin liều thấp ngày tối thiểu 10 năm Những người đánh giá cao lợi ích tác hại áp dụng khởi đầu aspirin liều thấp (2016) (Khuyến cáo mức độ C) Sử dụng aspirin với mục đích dự phòng người lớn 70 tuổi AAFP kết luận chứng khoa học thời không đủ để đánh giá mức độ cân lợi ích tác hại việc bắt đầu sử dụng aspirin để dự phòng bệnh tim mạch ung thư đại trực tràng người lớn 70 tuổi (2016) (Khuyến cáo mức độ I) Chứng tự kỷ trẻ AAFP kết luận chứng khoa học thời không đủ em (18-30 tháng để đánh giá mức độ cân lợi ích tác hại tuổi) việc sàng lọc Chứng rối loạn tự kỷ (ASD) trẻ nhỏ mà cha mẹ bác sĩ lâm sàng không phát dấu hiệu chứng rối loạn tự kỷ (2016) (Khuyến cáo mức độ I) Nhiễm khuẩn niệu AAFP khuyến cáo sàng lọc nhiễm khuẩn niệu không triệu không triệu chứng; chứng cấy nước tiểu cho phụ nữ mang thai 12-16 phụ nữ có thai tuần lần khám thai (2008) (Khuyến cáo mức độ A) Nhiễm khuẩn niệu AAFP khuyến cáo phản đối sàng lọc nhiễm khuẩn niệu không triệu chứng; không triệu chứng nam giới phụ nữ không mang thai nam giới, phụ nữ (2008) không mang thai (Khuyến cáo mức độ D) Viêm âm đạo nhiễm AAFP khuyến cáo phản đối sàng lọc viêm âm đạo nhiễm khuẩn phụ nữ khuẩn phụ nữ mang thai không triệu chứng có nguy mang thai sinh non thấp (2008) (Khuyến cáo mức độ D) AAFP kết luận chứng khoa học thời không đủ để đánh giá mức độ cân lợi ích tác hại việc sàng lọc viêm âm đạo nhiễm khuẩn phụ nữ mang thai khơng triệu chứng có nguy sinh non cao (2008) (Khuyến cáo mức độ I) Tư vấn hành vi AAFP khuyến cáo thực chuyển bệnh nhân để chế độ ăn lành tiến hành can thiệp tư vấn hành vichuyên sâu cho người mạnh hoạt động lớn bị thừa cân béo phì kèm theo yếu tố nguy thể chất bệnh tim mạch để thúc đẩy chế độ ăn lành mạnh hoạt động nhân tim mạch thể chất bệnh tim mạch (2014) (Khuyến cáo mức độ B) Tư vấn hành vi dự AAFP khuyến cáo tiến hành tư vấn hành vi mức độ cao để phòng bệnh lây dự phòng bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STIs) nhiễm qua đường cho thiếu niên hoạt động tình dục ,và cho người lớn tình dục có nguy cao mắc bệnh STIs Tư vấn hành vi dự AAFP kết luận chứng khoa học thời khơng đủ phòng bệnh lây để đánh giá mức độ cân lợi ích tác hại nhiễm qua đường việc tư vấn nhận thức cho thiếu niên khơng hoạt tình dục động tình dục người lớn khơng có nguy mắc bệnh STIs (2008) (Khuyến cáo mức độ I) Ung thư bàng AAFP kết luận chứng khoa học thời không đủ quang người lớn để đánh giá mức độ cân lợi ích tác hại việc sàng lọc ung thư bàng quang người lớn khơng có triệu chứng (tháng 8/ 2011) (Khuyến cáo mức độ I) Ung thư vú, chụp Ung thư vú, chụp nhũ ảnh trước tuổi 50 nhũ ảnh Quyết định sàng lọc chụp nhũ ảnh phụ nữ 50 tuổi nên thực cá nhân Những phụ nữ đánh giá cao lợi ích sàng lọc tác hại chọn bắt đầu sàng lọc năm/lần từ năm 40-49 tuổi (2016)  Đối với phụ nữ có nguy mắc ung thư vú trung bình, đa phần lợi ích chụp nhũ ảnhlà từ việc sàng lọc năm/lần độ tuổi 50-74 Trong tất nhóm độ tuổi, phụ nữ từ 60-69 tuổi phần lớn tránh tử vong ung thư vú sàng lọc chụp nhũ ảnh Mặc dù phương pháp sàng lọc áp dụng phụ nữ tuổi từ 40-49 giảm nguy tử vong ung thư vú,số ca tử vong tránh nhỏ so với phụ nữ thuộc nhóm lớn tuổi số kết dương tính tiến hành sinh thiết không cần thiết lớn Cân lợi ích tác hại cải thiện từ phần đầu tới phần sau giai đoạn 40-50 tuổi  Bên cạnh kết dương tính giả tiến hành sinh thiết không cần thiết, tất phụ nữ thực sàng lọc chụp nhũ ảnh thường xun có nguy chẩn đốn điều trị ung thư vú không xâm lấn xâm lấn mà khơng sàng lọc khơng gây nguy hại đến sức khỏe chí suốt đời (xem chẩn đoán thừa) Bắt đầu sàng lọc nhũ ảnh tuổi trẻ tầm soát thường xun tăng nguy chẩn đốn thừa kéo theo điều trị thừa  Phụ nữ có mẹ, chị em họ hàng gái bị ung thư vú có nguy mắc ung thư vú cao lợi ích sàng lọc ung thư tuổi 40 cao phụ nữ có nguy trung bình (Khuyến cáo mức độ C) Ung thư vú, chụp nhũ ảnhở phụ nữ từ 50-74 tuổi AAFP khuyến cáo sàng lọc năm/lần chụp nhũ ảnh tuyến vú cho phụ nữ 50-74 tuổi (2016) (Khuyến cáo mức độ B) Ung thư vú, chụp nhũ ảnhở phụ nữ từ 75 tuổi trở lên AAFP kết luận chứng khoa học thời không đủ để đánh giá mức độ cân lợi ích tác hại việc sàng lọc ung thư vú nhũ ảnhở phụ nữ từ 75 tuổi trở lên (2016) (Khuyến cáo mức độ I) Ung thư vú, tự Bác sĩ gia đình nên thảo luận với bệnh nhân nữ lợi khám vú ích tác hại test sàng lọc ung thư vú, từ lên kế hoạch phát sớm ung thư vú giảm thiểu tối đa tác hại xảy Những buổi thảo luận cần phải kèm theo chứng khoa học liên quan đến test, nguy ung thư vú tùy nhu cầu cá nhân Những khuyến cáo tổng hợp từ chứng khoa học tốt USPSTF dùng làm guideline cho bác sĩ bệnh nhân Những khuyến cáo nhằm mục đích áp dụng cho phụ nữ khơng có nguy cao phát triển ung thư vú áp dụng cho thủ tục sàng lọc thông thường AAFP khuyến cáo phản đối bác sĩ lâm sàng hướng dẫn phụ nữ tự khám vú (2016) (Khuyến cáo mức độ D) Ung thư vú, thăm khám lâm sàng vú (CBE) Ung thư vú, chụp nhũ ảnh 3D, tất Bác sĩ gia đình nên thảo luận với bệnh nhân nữ lợi ích tác hại test sàng lọc ung thư vú, từ lên kế hoạch phát sớm ung thư vú giảm thiểu tối đa tác hại xảy Những buổi thảo luận cần phải kèm theo chứng khoa học liên quan đến test, nguy ung thư vú tùy nhu cầu cá nhân Những khuyến cáo tổng hợp từ chứng khoa học tốt USPSTF dùng làm guideline cho bác sĩ bệnh nhân Những khuyến cáo nhằm mục đích áp dụng cho phụ nữ khơng có nguy cao phát triển ung thư vú áp dụng cho thủ tục sàng lọc thông thường AAFP kết luận chứng khoa học thời không đủ để đánh giá mức độ cân lợi ích tác hại việc thăm khám kiểm tra tuyến vú (CBE) phụ nữ 40 tuổi (2016) (Mức độ: khuyến cáo I ) (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades htm#post ) (Clinical Considerations) AAFP kết luận chứng khoa học thời không đủ để đánh giá mức độ cân lợi ích tác hại của (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades htm#post) (Clinical Considerations: : http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf13/chil dabuse/childmaltreatfinalrs.htm#consider) AAFP nhận thấy việc thắt dây an tồn cho người sử dụng xe có động cần thiết để ngăn ngừa thương tích Hiệu lời khuyên tư vấn bác sĩ vấn đề chưa rõ Mức độ khuyến cáo: I (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades htm#pre) (Clinical Considerations: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf07/mvo Thắt dây an tồn i/mvoirs.htm#clinical) lưu hành xe có động AAFP nhận thấy việc tránh lái xe sử dụng rượu bia đáng phù hợp Hiệu tư vấn thường quy cho cho người lái xe để hạn chế lái xe ảnh hưởng rượu người lái xe có sử dụng rượu chưa rõ (2007) Mức độ khuyến cáo: I (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades htm#pre) (Clinical Considerations: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf07/mvo i/mvoirs.htm#clinical) AAFP khuyến cáo tất phụ nữ có kế hoạch có thai sử dụng liều acid folic hàng ngày từ 0.4mg đến 0.8mg (Mức độ khuyến cáo: A) Khiếm khuyết ống (Grade Definition: thần kinh, phòng https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Name/ ngừa, bổ sung acid grade-definitions#arec2) folic, phụ nữ ClinicalConsiderations:https://www.uspreventiveservicestas kforce.org/Page/Document/RecommendationStatementFinal /folicacid-for-the-prevention-of-neural-tube-defectspreventive-medication#Pod5 ) Béo phì, người lớn (sàng lọc quản lý) Béo phì, trẻ em vị thành niên Ngưng thở ngủ tắc nghẽn người lớn: tầm soát AAFP khuyến cáo kiểm tra béo phì cho tất người lớn Bác sĩ lâm sàng cần cung cấp cho bệnh nhân số BMI từ 30kg/m2 trở lên can thiệp hành vi đa thành phần tích cực chuyển bệnh nhân đến chuyên gia để hỗ trợ (2012) Can thiệp hành vi đa thành phần tích cực bao gồm hoạt động quản lý hành vi (12 đến 26 phần năm đầu tiên) chẳng hạn đặt mục tiêu giảm cân, cải thiện chế độ ăn/dinh dưỡng tăng cường hoạt động thể lực, giải rào cản để thay đổi, tự kiểm tra thân lập chiến lược làm để trì thay đổi lối sống (Mức độ khuyến cáo: B) (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades htm#pre) (Clinical Consideration: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf11/obes eadult/obesers.htm#clinical) AAFP khuyến cáo bác sĩ lâm sàng kiểm tra béo phì cho trẻ em từ tuổi trở lên đề xuất phương pháp can thiệp hành vi tích cực tồn diện để thúc đẩy cải thiện tình trạng cân nặng, chuyển bệnh nhân lên chuyên gia để hỗ trợ (Mức độ khuyến cáo: B) (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades htm#post) (Clinical Consideration: (The definitions for specific interventions (targeted to diet and physical activity) and intensity(>25 hours with child and/or family over months) are noted in the clinical Considers: www.ahrq.gov/clinic/uspstf10/childobes/chobesrs.htm#clini cal) AAFP kết luận chứng chưa đủ để đánh giá cân lợi ích nguy tầm soát chứng ngưng thở ngủ người lớn không triệu chứng (2017) (Mức độ khuyến cáo: I) (Grade Definition: https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Name/ Ung thư khoang miệng, người lớn Loãng xương, phụ nữ Loãng xương, nam grade-definitions#irec2)) (Clinical Consideration: https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Docum ent/RecommendationStatementFinal/obstructive-sleepapnea-inadults-screening#clinical) AAFP kết luận chứng chưa đủ để đánh giá cân lợi ích nguy tầm sốt ung thư khoang miệng người lớn không triệu chứng (2013) (Mức độ khuyến cáo: I) (Grade Definition) (Clinical Consideration) AAFP khuyến cáo tầm sốt lỗng xương cho phụ nữ 65 tuổi trở lên phụ nữ trẻ có nguy nứt gãy tương đương lớn phụ nữ 65 tuổi da trắng khơng có thêm yếu tố nguy khác Phụ nữ 65 tuổi da trắng khơng có yếu tố nguy khác có 9,3% nguy 10 năm cho nứt gãy loãng xương (Mức độ khuyến cáo: B) (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades htm#post) (Clinical Considerations: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf10/oste oporosis/osteors.htm#clinical) The FRAX (Fracture Risk Assessment) tool), available at www.shef.ac.uk/FRAX/, can be used to estimate 10-year risks for fractures for all racial and ethnic groups in the United States (2011) AAFP kết luận chứng chưa đủ để đánh giá cân lợi ích nguy tầm sốt lỗng xương nam (2011) (Mức độ khuyến cáo: I) (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades htm#post) (Clinical Considerations: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf10/oste oporosis/osteors.htm#clinical) Ung thư buồng trứng, nữ Ung thư buồng trứng, test đột biến BRCA Ung thư buồng trứng, test đột biến BRCA Ung thư tuyến tụy, người lớn AAFP khuyến cáo phản đối việc tầm soát ung thư buồng trứng nữ (2012) (Mức độ khuyến cáo: D) (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades htm#post) (Clinical Considerations: (Clinical Considerations: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/draftrec.htm) AAFP khuyến cáo phụ nữ có tiền sử gia đình liên quan đến nguy cao đột biến có hại gen BRCA1 BRCA2 nên làm test BRCA để tư vấn đánh giá di truyền (2005) (Mức độ khuyến cáo: B) (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades htm#pre) (Clinical Consideration: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf05/brca gen/brcagenrs.htm#clinical) AAFP khuyến cáo phản đối việc chuyển bệnh nhân đến chuyên gia để tư vấn di truyền làm test BRCA cho phụ nữ có tiền sử gia đình khơng liên quan đến nguy cao đột biến có hại gẹn BRCA1 BRCA2 (Mức độ khuyến cáo: D) (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades htm#pre) (Clinical Consideration: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf05/brca gen/brcagenrs.htm#clinical) AAFP khuyến cáo phản đối tầm soát thườngung thư tuyến tụy người lớn không triệu chứng sử dụng khám bụng, siêu âm chất điểmhuyết (2004) (Mức độ khuyến cáo: D) (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades htm#pre) (Clinical Considerations: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/3rduspstf/pan creatic/pancrers.htm#clinical) AAFP kết luận chứng chưa đủ để đánh giá cân lợi ích nguy tầm soát đánh giá nguy bệnh mạch máu ngoại biên bệnh tim mạch với số huyết áp cổ chân-cánh tay người lớn (Mức độ khuyến cáo: I) Bệnh động (Grade Definition: mạchngoại biên http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades htm) (Clinical Consideration: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf12/pad/ padfinalrs.htm#consider) AAFP khuyến cáo thực test tầm soát phenylketone niệu cho trẻ sơ sinh (2008) (Mức độ khuyến cáo: A) Phenylketone niệu, (Grade Definition: trẻ sơ sinh http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades htm#post) (Clinical Considerations: http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf08/pku/pkurs.htm#clinical AAFP khuyến cáo sử dụng aspirin liều thấp (81 mg/ngày) thuốc phòng ngừa sau 12 tuần thai nghén phụ nữ có nguy cao bị tiền sản giật (2014) Tiền sản giật, (Mức độ khuyến cáo: B) aspirin liều thấp (Clinical Consideration: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf14/aspr preg/asprpregfinalrs.htm#consider) AAFP khuyến cáo phản đối tầm soát ung thư tuyến tiền liệt dựa theo PSA (2012) Ung thư tuyến tiền (Mức độ khuyến cáo: D) liệt (Clinical Considerations: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/prostatecance rscreening/prostatefinalrs.htm#consider) Bệnh phổi tắc nghẽn AAFP khuyến cáo phản đối tầm soát bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính mạn tính người lớn khơng triệu chứng phế dung kế (2008) (Mức độ khuyến cáo: D) (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades htm#post) (Clinical Consideration: http://ahrq.gov/clinic/uspstf08/copd/copdrs.htm#clinical) AAFP khuyến cáo mạnh mẽ dùng test kháng thể định nhóm máu Rh(D) cho tất phụ nữ có thai lần khám thai (2004) (Mức độ khuyến cáo: A) (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades htm#pre) (Clinical Consideration: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/3rduspstf/rh/r Bất đồng nhóm máu hrs.htm#clinical) Rh(D), phụ nữ có AAFP khuyến cáo lặp lại test kháng thể Rh(D) cho tất thai phụ nữ âm tính với Rh (D) khơng nhạy cảm giai đoạn mang thai 24-28 tuần (2004) (Mức độ khuyến cáo: B) (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades htm#pre) (Clinical Consideration: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/3rduspstf/rh/r hrs.htm#clinical) AAFP khuyến cáo phản đối tầm soát thường quy chứng vẹo cột sống vô vị thành niên không triệu chứng (2004) (Mức độ khuyến cáo: D) (Grade Definition: Vẹo cột sống Vô http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades vị thành niên htm#pre) (Clinical Considerations: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/uspsais c.htm) AAFP khuyến cáo mạnh mẽ tư vấn cho cha mẹ việc hút Hút thuốc thụ thuốc nhà có trẻ em tác dụng có hại hút động thuốc đối sức khỏe trẻ em Nhiễm trùng lây qua AAFP khuyến cáo tư vấn hành vi tích cựcvới tất vị thành đường tình dục niên có hoạt động tình dục người lớn có nguycao nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (2014) (Mức độ khuyến cáo: B) Bệnh hồng cầu hình liềm, trẻ sinh Ung thư da, tư vấn hành vi (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades htm) (Clinical Considerations: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf13/sti12 /stifinalrs.htm#consider) AAFP kết luận chứng chưa đủ để đánh giá cân lợi ích nguy tư vấn hành vi để phòng ngừa nhiễm trùng lây qua đường tình dục vị thành niên khơng hoạt động tình dục người lớn khơng có nguy cao nhiễm trùng lây qua đường tình dục (Mức độ khuyến cáo: I) (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades htm#post) (Clinical Considerations: http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf08/sti/stirs.htm#clinical ) AAFP khuyến cáo tầm sốt bệnh hồng cầu hình liềm cho tất trẻ sơ sinh (2007) (Mức độ khuyến cáo: A) (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades htm#post) (Clinical Considerations: www.ahrq.gov/clinic/uspstf07/sicklecell/sicklers.htm#clinic al ) AAFP khuyến cáo tư vấn cho trẻ em, vị thành niên người lớn trẻ tuổi từ 10 đến 24 có da trắng giảm thiểu phơi nhiễm với xạ cực tím để giảm nguy ung thư da (2012) (Mức độ khuyến cáo: B) (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades post.htm#brec) (Clinical Consideration: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf11/skin cancouns/skincancounsrs.htm#clinical) AAFP kết luận chứng chưa đủ để đánh giá cân lợi ích nguy tư vấn người Ung thư da, tầm sốt Sự trì hỗn rối loạn chức nói ngơn ngữ trẻ em từ tuổi trở xuống Tự tử, tầm soát Giang mai, người ≥24 tuổi tư vấn giảm thiểu nguy phòng ngừa ung thư da (2012) (Mức độ khuyến cáo: I) (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades post.htm#brec) (Clinical Consideration: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf11/skin cancouns/skincancounsrs.htm#clinical) AAFP kết luận chứng chưa đủ để đánh giá cân lợi ích nguy tầm soát ung thư da người lớn phương pháp nhìn (2016) (Visual skin cancer screening) (Mức độ khuyến cáo: I) (Grade Definition) (Clinical Considerations) AAFP kết luận chứng chưa đủ để đánh giá cân lợi ích nguy tầm sốt trì hỗn rối loạn chức nói ngơn ngữ trẻ em ≤5 tuổi(2015) (Mức độ khuyến cáo: I) (Clinical Considerations: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Docume nt/RecommendationStatementFinal/speechand-languagedelay-and-disorders-in-children-age-5-and-youngerscreening#Pod5) AAFP kết luận chứng chưa đủ để đánh giá cân lợi ích nguy tầm soát nguy tự tử vị thành niên, người lớn người già chăm sóc ban đầu (2014) (Mức độ khuyến cáo: I) (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades htm#irec) (Clinical Considerations: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf13/suici de/suicidefinalrs.htm#consider) AAFP khuyến cáo tầm soát nguy nhiễm giang mai người có nguy cao nhiễm giang mai (2016) lớn khơng có thai (Mức độ khuyến cáo: A) trẻ vị thành niên (Grade Definition: uspreventiveservicestaskforce.org) (Clinical Considerations: uspreventiveservicestaskforce.org) AAFP khuyến cáo bác sĩ lâm sàng tầm soát giang mai cho tất phụ nữ mang thai (2009) (Mức độ khuyến cáo: A) (Grade Giang mai, phụ nữ Definition:http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/us có thai pstf/grades.htm#post) (Clinical Considerations: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/uspssy ph.htm) AAFP khuyến cáo phản đối tầm sốt ung thư tinh hồn vị thành niên người lớn (2011) (Mức độ khuyến cáo: D) (Grade Definition: Ung thư tinh hoàn http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades htm#post) (Clinical Considerations: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf10/testi cular/testicuprs.htm#clinical) AAFP khuyến cáo phản đối sử dụng siêu âm để tầm sốt ung thư tuyến giáp người khơng triệu chứng (1996) (Mức độ khuyến cáo: D) (Grade Ung thư tuyến giáp Definition:http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/us pstf/grades.htm#pre) (Clinical Considerations: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/uspsth ca.htm) Tầm soát rối loạn AAFP kết luận chứng chưa đủ để đánh chức tuyến giá cân lợi ích nguy tầm soát rối giáp, người lớn loạn chức tuyến giáp người lớn không mang thai, không triệu chứng (2015) (Mức độ khuyến cáo: I) (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Name/g rade-definitions#irec2) Bất thường chức tuyến giáp, trẻ sơ sinh Sử dụng thuốc lá, người lớn Sử dụng thuốc lá, tầm soát người lớn Cai thuốc thuốc, phụ nữ có thai (Clinical Consideration: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Docume nt/RecommendationStatementFinal/thyroiddysfunctionscreening#consider) AAFP khuyến cáo tầm soát suy giáp bẩm sinh trẻ sơ sinh (2008) (Mức độ khuyến cáo: A) (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades htm#post) (Clinical Considerations: http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf08/conhypo/conhyprs.htm #clinical) AAFP kết luận chứng chưa đủ để khuyến cáo sử dụng hệ thống truyền nicotin điện tử để ngưng thuốc người lớn, kể phụ nữ có thai AAFP khuyến cáo bác sĩ lâm sàng hướng dẫn bệnh nhân hút thuốc hướng đến can thiệp với hiệu an toan thiết lập (đã nêu trước đó) (2015) (Mức độ khuyến cáo: I) (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Name/g rade-definitions) (Clinical Considerations: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Docume nt/finalrecommendation-statement143/tobacco-use-inadults-and-pregnant-women-counselingandinterventions1#Pod5) AAFP khuyến cáo bác sĩ lâm sàng hỏi tất người lớn sử dụng thuốc lá, khuyên họ dừng sử dụng thuốc lá, cung cấp biện pháp can thiệp hành vi FDA biện pháp thuốc thuốc FDA chấp nhận cho người lớn sử dụng thuốc lá.(2015) (Mức độ khuyến cáo: A) (Grade Definition) (Clinical Considerations) AAFP kết luận chứng chưa đủ để đánh giá cân lợi ích ảnh hưởng cai thuốc thuốc phụ nữ có thai (2015) (Mức độ khuyến cáo: I) (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Name/g rade-definitions) (Clinical Considerations: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Docume nt/final-recommendationstatement143/tobacco-use-inadults-and-pregnant-women-counseling-andinterventions1#Pod5) AAFP khuyến cáo bác sĩ lâm sàng hỏi tất phụ nữ có thai việc sử dụng thuốc lá, khuyên họ dừng sử dụng thuốc lá, cung cấp can thiệp hành vi cho phụ nữ có thai dùng Sử dụng thuốc lá, thuốc (2015) phụ nữ có thai (Mức độ khuyến cáo: A) (Grade Definition) (Clinical Considerations) AAFP khuyến cáo bác sĩ chăm sóc ban đầu cung cấp can thiệp, bao gồm giáo dục tư vấn ngắn gọn, để phòng ngừa việc bắt đầu sử dụng thuốc trẻ độ tuổi học vị thành niên (2013) Sử dụng thuốc lá, tư (Mức độ khuyến cáo: B) vấn, trẻ em vị (Grade Definition: thành niên http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades htm (Clinical Considerations: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf12/toba cco/tbacfinalrs.htm#clinical AAFP khuyến cáo tầm soát nhiễm lao tiềm ẩn cộng đồng có nguy cao (2016) Lao, người lớn (Mức độ khuyến cáo: B) không triệu chứng (Grade Definition) (Clinical Considerations) AAFP khuyến cáo không test thường quy yếu tố V Leyden và/hoặc prothrombin 2012G> (PT) cho người lớn khơng triệu chứng có thành viên bị huyết Huyết khối tĩnh khối tĩnh mạch, với mục đích xem xét thuốc chống đơng dự mạch, test gen phòng Khuyến cáo khơng mở rộng cho bệnh nhân có yếu tố nguy huyết khối khác chẳng hạn dùng để ngừa thai (2012) Bị lạm dụng, bị bạo hành từ người thân người già người lớn yếu Khiếm thị, người lớn (từ 65 tuổi trở lên) Khiếm thị, trẻ em AAFP khuyến cáo bác sĩ lâm sàng tiến hành sàng lọc đối tượng phụ nữ độ tuổi sinh đẻ bị bạo hành từ người thân bạo lực gia đình, có phải cung cấp dịch vụ can thiệp giới thiệu đến nơi phù hợp Khuyến cáo áp dụng cho phụ nữ khơng có dấu hiệu hay triệu chứng bị lạm dụng (Mức độ khuyến cáo: B) (Grade Definition:http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/dr aftrec2.htm) (Clinical Considerations: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf12/ipve lderfinalrs.htm) AAFP kết luận chứng chưa đủ để đánh giá cân lợi ích nguy tầm soát tất người già người lớn yếu (suy giảm thể chất tinh thần) việc lạm dụng ruồng bỏ (2013) (Mức độ khuyến cáo: I) (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/draftrec2.htm ) (Clinical Considerations:http://www.uspreventiveservicestaskforce.or g/uspstf12/ipvelderfinalrs.htm) AAFP kết luận chứng chưa đủ để đánh giá cân lợi ích nguy tầm soát khiếm thị người già (2016) (Mức độ khuyến cáo: I) (Grade Definition) (Clinical Considerations) AAFP khuyến cáo tầm soát thị giác cho tất trẻ em lần từ đến tuổi để phát diện khiếm thị yếu tố nguy (2011) (Mức độ khuyến cáo: B) (Grade Definition:http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/us pstf/grades.htm#post) (Clinical Considerations: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf11/visc hildren/vischildrs.htm#clinical) Cung cấp vitamin, khoáng chất, vitamin tổng hợp để dự phòng tiên phát bệnh tim mạch ung thư AAFP kết luận chứng chưa đủ để đánh giá cân lợi ích nguy tầm soát khiếm thị trẻ em tuổi (2016) (Mức độ khuyến cáo: I) (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades htm#post) (Clinical Considerations: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf11/visc hildren/vischildrs.htm#clinical ) AAFP kết luận chứng chưa đủ để đánh giá cân lợi ích nguy sử dụng vitamin tổng hợp để phòng ngừa bệnh tim mạch ung thư (2014) (Mức độ khuyến cáo: I) (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades htm#drec (Clinical Considerations: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf14/vitas upp/vitasuppfinalrs.htm#consider AAFP kết luận chứng chưa đủ để đánh giá cân lợi ích nguy sử dụng vitamin bổ sung đơn chất đa chất (ngoại trừ beta-caroten vitamin E) để phòng ngừa bệnh tim mạch ung thư (2014) (Mức độ khuyến cáo: I) (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades htm#drec (Clinical Considerations: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf14/vitas upp/vitasuppfinalrs.htm#consider AAFP khuyến cáo phản đối sử dụng beta-caroten vitamin E để phòng ngừa bệnh tim mạch ung thư (2014) (Mức độ khuyến cáo: D) (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades htm#drec (Clinical Considerations: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf14/vitas upp/vitasuppfinalrs.htm#consider AAFP kết luận chứng chưa đủ để đánh giá cân lợi ích nguy kết hợp vitamin D canxi để dự phòng tiên phát gãy xương phụ Cung cấp vitamin D nữ tiền mãn kinh nam giới (2013) canxi, phòng (Mức độ khuyến cáo: I) ngừa loãng xương (Grade Definition: phụ nữ tiền mãn http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades kinh nam giới post.htm#arec (Clinical Considerations: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf12/vita mind/finalrecvitd.htm#consider AAFP kết luận chứng chưa đủ để đánh giá cân lợi ích nguy sử dụng hàng ngày chất bổ sung vitamin D3 với >400UI 1.000 mg canxi để dự phòng tiên phát gãyxương phụ nữ sau mãn kinh nhóm người (2013) (Mức độ khuyến cáo: I) (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades post.htm#arec) Cung cấp vitamin D (Clinical Considerations: (http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf12/vita canxi, phòng mind/finalrecvitd.htm#consider) ngừa gãy xương phụ nữ sau mãn AAFP khuyến cáo phản đối sử dụng hàng ngày chất bổ sung kinh nhóm người vitamin D3 với ≤400UI 1.000 mg canxi để phòng ngừa thuộc nhóm phân phòng ngừa tiên phát gãy xương phụ nữ sau mãn kinh loại khác nhóm người (2013) (Mức độ khuyến cáo: D) (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades post.htm#arec) (Clinical Considerations: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf12/vita mind/finalrecvitd.htm#consider) Noninstitutionalized Postmenopausal Women AAFP kết luận chứng chưa đủ để đánh giá cân lợi ích nguy tầm soát thiếu hụt vitamin D (2014) (Mức độ khuyến cáo: I) (Grade Definition: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades Thiếu hụt vitamin D htm#drec (Clinical Considerations: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Docume nt/RecommendationStatementFinal/vitamin-ddeficiencyscreening#consider ... độ tin cậy khuyến cáo mức vừa Khuyến cáo mức độ C: AAFP khuyến cáo không cung cấp dịch vụ thường quy Có thể xem xét hỗ trợ cung cấp dịch vụ đối tượng bệnh nhân cụ thể Loại khuyến cáo nầy chí... thuốc (2014) (Khuyến cáo mức độ I) AAFP khuyến cáo phản đối sàng lọc thường xuyên AAA cho phụ nữ chưa hút thuốc (2014) (Khuyến cáo mức độ D) AAFP khuyến cáo bác sĩ lâm sàng tiến hành sàng lọc đối...Giới thiệu tóm tắt khuyến cáocủa AAFP dịch vụ dự phòng lâm sàng Hướng dẫn tài liệu cập nhật định kỳ ban chuyên trách Khoa học Y tế
- Xem thêm -

Xem thêm: TÓM TẮT CÁC KHUYẾN CÁO VỀ DỊCH VỤ DỰ PHÒNG LÂM SÀNG, TÓM TẮT CÁC KHUYẾN CÁO VỀ DỊCH VỤ DỰ PHÒNG LÂM SÀNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay