Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ phông phóng xạ môi trường TP HCM

293 6 0
  • Loading ...
1/293 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 11:00

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGÔ XUÂN TRƯỜNG ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ PHƠNG PHĨNG XẠ MƠI TRƯỜNG TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trườngsố ngành: 60520320 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGÔ XUÂN TRƯỜNG ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ PHƠNG PHĨNG XẠ MƠI TRƯỜNG TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trườngsố ngành: 60520320 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐẶNG QUỐC DŨNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS ĐẶNG QUỐC DŨNG (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng 05 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T G S T S P G P G T S C h P bi P bi Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Ngô Xuân Trường Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 15-11-1977 Nơi sinh: Ninh Bình Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường MSHV: 1541810020 I- Tên đề tài: Ứng dụng GIS xây dựng sở liệu đồ phông phóng xạ mơi trường Tp.hcm II- Nhiệm vụ nội dung:  Nhiện Vụ: - Đề tài Ứng dụng GIS nhằm thiết lập CSDL PXMT xây dựng đồ phông PXMT để phục vụ công tác cảnh báo PXMT, xử lý, khắc phục nhiễm mơi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng hỗ trợ phát triển mạnh bền vững KT - XH TP HCM  Nội dung: - sở lý thuyết tổng quan tư liệu lĩnh vực nghiên cứu - Xây dựng CSDL PXMT TP HCM phù hợp với điều kiện cụ thể TP HCM - Thành lập đồ chuyên đề phông PXMT III- Ngày giao nhiệm vụ: 30/08/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: …./03/2017 V- Cán hướng dẫn: TS Đặng Quốc Dũng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGÀNH (Họ tên chữ ký) TS Đặng Quốc Dũng KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN (Họ tên chữ ký) ii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Dưới hướng dẫn TS Đặng Quốc Dũng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Ngô Xuân Trường LỜI CÁM ƠN Trước hết xin chân thành cảm ơn cá nhân tập thể giúp đỡ trợ giúp cho tơi suốt qua trình thực luận văn cụ thể là: Với trợ giúp cá nhân Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, Nghiên cứu viên Thạc sĩ Trương Ý, Nghiên cứu viên Cử Nhân Trần Đình Khoa, Trung Tâm Ứng Dụng Hệ thống Thơng Tin Địa Lý TP.HCM Cử nhân lập trình viên Hồ Hải Đăng Cảm ơn giúp đỡ quý quan Sở Khoa Hoạc Công Nghệ Tp.HCM, Trung Tân Ứng Dụng Hệ Thống Thông Tin Địa Lý Tp.HCM, Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, tạo điều kiện cho thời gian tài liệu tham khảo suốt trình thực luận văn tận tình giúp đỡ chun mơn lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến luận văn cụ cung cấp số liệu phơng phóng xạ tài liệu tham khảo tác giả thực dự án đề tài liên quan dụng cụ chuyên môn để lấy số liệu đầu vào để thực luận văn, trợ giúp chuyên môn lý thuyết phơng phóng xạ mơi trường Cảm ơn giúp đỡ cá nhân lập trình viên GIS Trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý Tp.HCM gắn bó trợ giúp chun mơn lập trình GIS thơng tin đồ địa lý Tp.HCM Ngơ Xn Trường TĨM TẮT Trong mơi trường ln diện đồng vị phóng xạ tự nhiên (có nguồn gốc từ vũ trụ từ vỏ trái đất) nhân tạo (do vụ thử vũ khí hạt nhân, chơn cất thải phóng xạ đáy đại dương, cố hạt nhân, hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, sản xuất cơng nghiệp … Xây dựng sở liệu (CSDL) đồ phơng phóng xạ mơi trường (PXMT) nhằm tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh xạ hỗ trợ phát triển bền vững môi trường phục vụ phát triển kinh tế - hội (KT – XH) đất nước xu tất yếu quốc gia địa phương Vì vậy, luận văn thực đề tài “Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng CSDL đồ phơng phóng xạ mơi trường TP.HCM” Đề tài nhằm thiết lập CSDL PXMT xây dựng đồ phông PXMT để phục vụ công tác cảnh báo PXMT, xử lý, khắc phục ô nhiễm mơi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng hỗ trợ phát triển mạnh bền vững KT - XH TP HCM Trong đó, mục tiêu cụ thể (1) Xây dựng CSDL PXMT TP HCM phù hợp với điều kiện cụ thể TP HCM; (2) Thành lập đồ chun đề phơng PXMT Trong đó, CSDL xây dựng dựa phương pháp phân tích tổng hợp nghiên cứu liên quan đến xây dựng CSDL PXMT nhằm phân tích nội dung cần thiết CSDL PXMT; Phối hợp với Viện Nghiên Cứu Hạt Nhân (Viện NCHN) thu thập liệu xử lý liệu thứ cấp kết điều tra, khảo sát, quan trắc PXMT địa bàn TP.HCM phục vụ cho việc xây dựng CSDL theo mô hình CSDL My SQL CSDL gồm đối tượng khơng gian thơng tin thuộc tính kèm theo, cụ thể 2247 đối tượng suất liều gamma, 120 đối tượng đất bề mặt, 25 đối tượng thực vật, 20 đối tượng nước bề mặt, 16 đối tượng nước ngầm đối tượng son khí rơi lắng Trong đó, phần liệu không gian tác giả thu thập GPS đưa vào CSDL theo hệ quy chiếu Hệ toạ độ quốc gia VN-2000; liệu thuộc tính thu thập từ Viện NCHN Từ CSDL xây dựng, đồ phông PXMT thành lập dựa phương pháp nội suy đồ sử dụng thuật toán IDW phần mềm Arcgis 10.3 Kết gồm 27 đồ phông PXMT từ CSDL quan trắc, gồm đồ suất liều gamma môi trường (bản đồ suất liệu gamma môi trường suất liều gamma đất, thực vật, nước mặt, nước ngầm) 19 đồ hoạt độ ĐVPX (Cs137, Th232, K40 U238) thành phần môi trường (trừ mơi trường khơng khí, liệu q ít, khơng đủ để nội suy) Như vậy, đề tài thiết lập CSDL PXMT xây dựng đồ phông PXMT Để sản phẩm đề tài phục vụ công tác tốt công tác cảnh báo PXMT, xử lý, khắc phục nhiễm mơi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng hỗ trợ phát triển bền vững KT – XH TP HCM, cần kế hoạch cập nhật CSDL để kịp thời phát dị thường PXMT nghiên cứu phân tích nồng độ phân bố phơng PXMT dựa tiêu chuẩn/ quy chuẩn Việt Nam liên quan ảnh hưởng đến người dân địa bàn TP HCM ABSTRACT Natural and man-made radioisotopes always exist in the environment The natural radioisotopes come from universe and the earth’s crust Man-made ones come from the nuclear weapon tests, radioactive waste dumps under the ocean floor, nuclear incidents, exploration and exploitation of oil and gas, industrial production…Radioactive database development and radioactive sources mapping for strengthening the safety and security of radiation, supporting sustainable development is a need, especially in big cities Therefore, this thesis is titled “GIS application for radioactive database development and radioactive sources mapping in HCMC” The thesis aims at building a radioactive database and making maps of radioactive sources in HCM for the purposes of warning, handling and recovering from radioactive pollution The GIS database is designed by open-source software – MySQL with object-oriented model The database includes features of sampled sites of environmental gamma dose rates (2247 features); and radioisotopes in different environmental components including surface soil (120 features), plants (25 features), surface water (20 features), ground water (16 features) and air (3 features) In the database, spatial data are point features which are primary data acquired from GPS with the datum of VN-2000 The attribute data are collected from Nuclear Research Institute From the database, maps of radioactive sources are made by IDW interpolation in ARCGIS 10.3 There are maps of environmental 137 232 40 238 gamma dose rates and 19 maps of radioisotopes (Cs , Th , K and U ) In general, the thesis has achieved the expected results However, to better use of these results for warning, handling and recovering from radioactive pollution, it is necessary to update this database for timely detection of environmental radioactivity H M 26 H 72 M Q 28 Q 93 Q 03 1Q 13 1T 23 Đ Q 33 T 43 H Đ 53 M G 63 V Q 73 H 83 M T 94 Đ Q 04 9B 14 C G 24 V T 34 Q Đ 44 B 54 T T 64 BB 74 TP 84 N B 95 T C 05 P T 15 B B 25 C Q 35 9Q 95 44.1 25.2 48.2 45.7 42.7 40.5 25.5 33.9 45.7 39.7 42.7 49.8 30.0 34.6 35.4 32.0 43.2 46.4 31.4 40.4 36.3 40.1 44.0 50.1 18.1 47.7 34.4 83 39.1 65 30.7 52.80 26.40 49.2.0 47.70 45.20 43.90 26.20 36.60 54.20 41.30 44.30 58.20 30.80 35.30 35.40 38.90 47.10 46.01 36.20 42.30 35.41 40.20 46.40 51.20 16.41 50.50 38.70 39.70 33.80 T 55 Q B 56 1Q 75 1Q 85 3Q 96 2Q 06 2Q 16 B 26 C Q 36 Q 46 1Q 56 1Q 66 1Q 76 B 86 C Q 97 Q 07 B 17 TQ 27 Q 37 1Q 47 4Q 57 2Q 67 8Q 77 Q 87 7B 98 C B 08 C Q 18 6B 82 C B C 48.5 19.8 25.5 26.9 30.9 43.9 34.3 56.0 45.0 23.0 19.0 17.6 22.6 76.2 45.8 24.4 48.3 20.2 39.1 65.1 47.1 44.5 43.6 49.2 78.4 35.7 73 34.2 73.5 15 71.8 47.71 17.61 28.70 31.30 32.00 45.40 41.60 61.20 48.20 28.20 16.21 18.70 23.00 75.01 49.80 23.31 59.00 22.00 42.20 71.90 49.50 44.21 44.60 56.30 92.20 41.20 34.40 80.10 82.10 84 58 86 78 88 99 09 19 29 39 49 59 69 79 89 19 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 11 11 N B C Q Q 8B C N B B C N B B C N B B C B C N B B C C G B C N B N B C G C G N B C G C G C G C G C G C G C G C G 89 42.2 52.8 44.5 39.8 60.1 47.6 82.9 36.4 33.8 39.6 55.0 42.4 50.8 43.2 66.0 79.2 45.0 40.8 61.1 64.3 16.9 60.6 66.2 64.8 74.4 75.7 61 57.8 21 49.0 28.2 43.50 50.61 46.7.0 42.40 60.20 47.70 94.90 38.20 32.91 43.10 57.80 44.90 52.30 44.10 64.71 83.60 49.00 41.40 76.40 76.20 16.11 73.20 70.20 86.70 93.60 83.50 74.7.0 47.9.1 28.0.1 1 11 11 11 11 11 11 C G C G C G C G C G C G C G C G m 17 41 1 m am eS t 80.9 66.0 46.2 47.5 54.6 65.2 41.7 43.1 10.5 82.9 41.9 17.3 90.00 81.80 61.4.0 99.00 62.60 89.60 46.20 43.40 10.70 1161 45.90 22.10 PHỤ LỤC THÔNG TIN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘ CÁC ĐỒNG VỊ PHĨNG XẠ TRONG MẪU THỰC VẬT Bảng P.6.1 Vị trí thu góp mẫu thực vật suất liều gamma TP HCM T T K ý 1L D 2L D 3L D 4L D 5L 6L D D 7L 8D L D 9L D L D 10 L T L 12 L D 31 T L S 14 L D 15 L D 16 L D 17 L 81 D L D 29 L 02 D L D 21 L D L D 23 L D 24 L D Ấ pN gu Ấ p Q L Tr ườ ng Lê V P S C ôn Đ ườ T T N gã tư C ôn C hù C ôn Đ ườ K hu H oà K D Ấ pĐ ườ K C N gã Đ ườ Q uả Đ ộ1 1 10 01 10 10 01 10 10 10 01 10 10 01 10 01 10 01 10 01 10 10 p h5 56 25 40 48 84 47 47 46 54 45 4 43 24 40 03 39 83 26 24 V g i5 21 50 50 74 38 14 69 92 52 34 84 40 95 46 43 31 29 48 Đ ộ1 10 10 10 01 10 01 10 10 10 10 01 10 10 01 10 01 10 01 10 10 10 10 p h3 30 03 36 42 73 36 49 49 42 36 83 83 37 42 64 42 59 53 K ig i4 20 92 12 10 54 85 25 24 29 24 23 53 91 28 75 58 29 32 24 36 Bảng P.6.2 Hoạt độ đồng vị phóng xạ tự nhiên nhân tạo thực vật TP HCM T K T ý Lhi D 2L 3D L D L 4D H L 5D 6H L 7D L 8D L D 9L D L D 10 L T L D 12 L 31 T L 41 S L 51 D L D 16 L D 17 L D 18 L D 29 L D 20 L 12 D L D L 32 D L D 24 L D N ov N oN o N ov N ov N ov N ov N ov N ov N ov N ov N ov N ov N ov N ov N ov N ov N ov N ov N o N ov N ov N ov N ov N ov H 1Đ 20 51 78 18 23 2 1 5 32 10 46 1 B S S .1 .2 1 .6 2 .2 1 .1 2 H Đ 64 7 17 46 61 46 97 84 15 58 87 41 52 50 65 65 12 09 83 137 S H CS S3 0Đ 0.S < 06 < 0 02 < < < 0.0 01 0 < 02 < < < 0.0 09 08 < 02 0.0 < 02 0.0 < 02 < 0.0 < 02 0.0 02 210 H Pb S Đ 0.S 57 64 94 0 72 0 51 0 48 65 08 60 89 23 68 66 70 4 79 32 59 44 51 85 95 0 73 87 71 15 67 57 65 81 45 62 14 56 0 51 58 226 H Ra S Đ 0.S 15 01 63 39 0 03 0 04 0 20 11 40 37 0 02 12 27 06 28 10 10 20 09 20 13 17 0 04 13 20 22 08 11 07 50 39 30 12 09 10 H Đ 0 10 0 10 10 2 22 00 40 0 40 00 20 3 S 0.S 03 06 09 05 03 04 03 07 08 19 07 10 09 69 18 04 24 13 11 07 16 03 07 10 06 H o H Đ 65 1 40 60 2 00 10 40 30 12 10 20 232 TS 0.S 50 0 10 20 0 2 00 00 10 0 10 0 10 20 10 1 Tổn Hg S Đ5 S4 76 86 5 18 46 62 4 76 95 85 18 38 86 41 64 06 51 75 06 16 09 98 T K T ý Lhi D 2L D 3L D L 4D H L 5D 6H L D 7L D 8L D 9L D L 01 D L T L D 12 L T 13 L S 14 L D 15 L D 16 L 71 D L 81 D L 92 D L D 20 L D 21 L D L D 23 L D 24 L D M ay M ay M ay M ay M ay M ay M ay M ay M ay M ay M ay M ay M ay M ay M ay M ay M ay M ay M ay M ay M ay M ay M ay M ay M ay H Đ 2 17 .4 04 09 07 47 B S 0S 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0 HS Đ S8 80 65 04 68 17 59 81 15 14 26 17 41 67 17 45 19 38 98 21 42 21 24 21 13 27 71 76 18 72 17 98 95 18 06 137 H CS 0Đ 0.S < 03 < 0 01 < < < < < 0.0 .0 02 < 02 0.0 < 01 0.0 < 02 < < < < 0.0 02 0 < 02 < < 210 H Pb S Đ 0.S 81 93 69 61 0 11 69 55 82 69 83 53 22 70 0 52 69 41 52 72 0 71 82 20 54 70 22 70 0 58 2 58 59 42 62 51 226 H Ra S Đ 0.S 20 44 31 0 06 0 14 0 06 18 10 10 43 40 12 00 04 08 10 07 05 10 18 15 20 10 10 06 10 04 07 0 03 0 01 09 08 04 H Đ 3 12 10 50 10 20 1 20 10 0 S 0.S 24 53 14 07 17 07 22 51 14 04 09 08 06 18 22 18 12 07 05 08 03 02 07 12 05 H o H Đ 7 0 2 14 82 00 30 20 0 20 10 50 3 232 TS 0.S 1 0 0 20 10 00 0 0 0 2 00 00 10 1 0 0 Tổn g S H Đ6 S6 14 07 4 16 07 19 18 08 54 82 48 98 78 75 97 78 47 86 95 67 PHỤ LỤC THÔNG TIN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘ CÁC ĐỒNG VỊ PHĨNG XẠ TRONG MẪU NƯỚC Bảng P.7.1 Vị trí thu góp mẫu nước mặt suất liều gamma TP HCM T K T ý hi C 1N M B ầu 2N M C ến 3N M ầu C N ầu 5N C M H M C ầu 6N M N ầu B M ến 8N M C ng 9N M C ầu N M C ầu 10 N M N ầu K M C ên 12 N 31 M ầu N H M K 14 N M K ên 15 N M ên N ng C M L N ầu 18 N C M V M ầu 29 N M mi ng mn ax m ea st de độ 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 V p ĩ gi h ây 16 42 35 58 47 56 39 54 .6 51 43 45 26 42 49 38 12 56 29 55 6.9 49 47 33 46 23 45 12 43 50 35 17 10 32 11 10 29 48 10 25 13 độ 10 10 610 10 10 6 10 610 10 610 10 10 610 10 610 610 10 10 10 10 6 10 T Suất ọK liều p / gi T đế T h ây n B0 21 16 31 38 0 38 36 0 00 .7 48 19 0 50 15 0 .5 43 0 47 15 0 10 .3 44 42 0 .0 0 44 27 12 0 .7 33 46 0 .3 36 45 0 00 .7 42 19 0 .5 40 21 0 32 33 0 00 .3 38 24 0 .4 51 26 0 .1 46 0 0 52 0 57 32 0 .4 0 00 0 0 0 0 0 Bảng P.7.2 Hoạt độ đồng vị phóng xạ tự nhiên nhân tạo nước mặt TP HCM KT T ý h T 1N N 2M N ov N M N ov N M N ov 4N M N ov 5N M N ov 6N M N ov 7N M N ov 8N M N ov N M N ov N 01 M N ov N M N ov N M N ov 12 N M N ov 13 N M N ov 14 N M N ov 15 N 61 M N ov N 71 M N ov N 81 M N ov N 92 M N ov N M ov H H- S L S < 8 6 KH 40S 1L S9 86 16 31 31 91 92 92 12 52 41 29 48 19 46 32 30 15 36 18 17 20 21 16 08 84 51 24 44 75 53 93 PbH210 S L 0.S 33 37 12 51 49 0 47 43 39 98 25 09 01 01 64 30 64 40 0 44 3 84 1 28 22 43 16 46 53 49 02 84 56 CsH137 S L
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ phông phóng xạ môi trường TP HCM , Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ phông phóng xạ môi trường TP HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay