Phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần an bình chi nhánh long an

109 3 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 11:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN VĂN LỢI PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNHCHI NHÁNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành:60340102 TP HCM, tháng 3/2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN VĂN LỢI PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNHCHI NHÁNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành:60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG TP HCM, tháng 3/2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : Tiến sĩ Nguyễn Quyết Thắng Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T T S T S T S T S T S C h Phản biện Phản biện Ủ viên, Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN VĂN LỢI Giới tính: nam Ngày, tháng, năm sinh: 13/06/1978 nơi sinh: Tây Ninh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1541820074 I- Tên đề tài: Phát triển tín dụng bán lẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình- chi nhánh Long An II- Nhiệm vụ nội dung: - Hệ thống sở lý luận tín dụng bán lẻ ngân hàng thương mại - Đánh giá thực trạng Ngân nhàng TMCP An Bình- chi nhánh Long An giai đoạn 2014 - 2016 - Đề xuất giải pháp bản, khả thi nhằm phát triển tín dụng bán lẻ đơn vị III- Ngày giao nhiệm vụ: 24/9/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 25/02/2017 V- Cán hướng dẫn: Tiến sĩ Nguyễn Quyết Thắng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu độc lập tơi, số liệu, kết phân tích, nghiên cứu trung thực, trích nguồn rõ ràng Kết nghiên cứu luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khoa học Tp.HCM, Ngày tháng Tác giả Luận Văn Nguyễn văn Lợi năm 2017 ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu, nhận bảo, giúp đỡ tận tình Q thầy Trường Đại Học Công Nghệ Tp.HCM Tôi xin chân thành biết ơn quý thầy giáo tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu suốt thời gian học tập trường Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Quyết Thắng nhiệt tình hướng dẫn, bảo cho tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình phòng ban Ngân hàng TMCP An Bình- Chi nhánh Long An giúp tơi thu thập số liệu, để nghiên cứu hoàn thành luận văn Dù thân tác giả cố gắng nhiều trình độ thời gian hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót, kính mong q thầy, giáo bạn học viên góp ý để đề tài nghiên cứu hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Tp.HCM, ngày tháng Tác giả luận văn Nguyễn Văn Lợi năm 2017 TÓM TẮT Tài Ngân hàng phận quan trọng vị trí đặt biệt kinh tế nước ta Bên cạnh việc phát triển đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng việc cố phát triển hoạt động Ngân hàng truyền thống lựa chọn ưu tiên nhiều Ngân hàng thương mại Việc phát triển nghiệp vụ ngân hàng truyền thống giúp ngân hàng thương mại giữ vững mở rộng thị trường, hoạt động tín dụng bán lẻ góp phần không nhỏ vào nguồn thu nhập phân tán rủi ro Việc phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ làm cho Ngân hàng khơng thị trường lớn mà hiệu kinh tế cao nhờ ngân hàng cung cấp dịch vụ với khối lượng lớn, lãi suất tốt, doanh thu cao, phân tán rủi ro kinh doanh, đồng thời mang lại cho Ngân hàng khả phát triển liên tục nhờ vào đổi đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ Tuy nhiên, việc phát triển tín dụng địa bàn gặp nhiều khó khăn, số lượng sản phẩm triển khai hạn chế Mặt khác công tác quảng cáo, marketing phát triển nguồn nhân lực tồn nhiều khó khăn, vướng mắc khách quan chủ quan làm ảnh hưởng đến khả phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Chi nhánh Xuất phát từ vấn đề nghiên cứu luận văn chọn nghiên cứu đề tài “Phát triển tín dụng bán lẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình - Chi nhánh Long An” Bằng phương pháp định tính với lý luận bản, luận văn hệ thống lại khái niệm, nội dung, thực trạng Ngân hàng TMCP An Bình- Chi nhánh Long An đề giải pháp giúp cho Ngân hàng định hướng phát triển tín dụng bán lẻ thời gian tới ABSTRACT Banking Finance is an important part of the economy in our country In addition to diversifying the bank's new banking products and services, consolidation and development of traditional banking activities is a priority choice for many commercial banks The development of traditional banking operations will help commercial banks to maintain and expand the market, with retail credit contributing to the diversification of income and risk distribution The development of retail credit activity will make the banks not only have larger markets but also higher economic efficiency thanks to the bank providing services in large volume, good interest rates, high turnover, It disperses business risks and gives the Bank the ability to grow continuously through innovation and diversification of its products and services However, the development of credit in the area has encountered many difficulties, the number of products deployed is limited On the other hand, advertising and marketing as well as human resource development still face many difficulties, both objective and subjective, which affect the branch's ability to develop retail credit activities Starting from the scientific research and practical issues as the thesis has chosen to study the subject "Development of retail credit at An Binh Commercial Joint Stock Bank - Long An Branch" By qualitative method with basic arguments, the thesis has re-structured the concepts, contents and realities of An Binh Commercial Joint Stock Bank- Long An Branch and set out solutions to help the orientation bank And develop retail credit in the future MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xi MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 Nội dung phạm vi nghiên cứu 3.1 Nội dung nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 4.1 Dữ liệu dùng cho nghiên cứu 4.2 Phương pháp phân tích Ý nghĩa giới hạn Kết cấu đề tài CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động ngân hàng thương mại .5 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Chức ngân hàng thương mại 1.1.3 Các hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 1.1.3.1 Huy động vốn 1.1.3.2 Hoạt động cấp tín dụng .8 1.1.3.3 Hoạt động toán ngân quỹ 1.1.3.4 Các hoạt động kinh doanh khác .10 1.1.4 Các quan điểm phát triển tiêu chí đo lường 10 1.2 Hoạt động tín dụng bán lẻ ngân hàng thương mại 11 1.2.1 Khái niệm tín dụng tín dụng bán lẻ 11 1.2.2 Nguyên tắc tín dụng ngân hàng 13 1.2.3 Bản chất vai trò tín dụng ngân hàng .13 1.2.4 Đặc điểm tín dụng bán lẻ 15 1.2.5 Các sản phẩm tín dụng bán lẻ 15 1.2.6 Ưu, nhược điểm tín dụng bán lẻ 17 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tín dụng bán lẻ 17 1.4 Các rủi ro tín dụng bán lẻ 21 1.5 Xu hướng phát triển tín dụng bán lẻ giai đoạn 22 1.6 Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan .24 1.7 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ số ngân hàng giới học kinh nghiêm cho ngân hàng thương mại Việt Nam 25 1.7.1 Kinh nghiệm số ngân hàng giới 25 1.7.1.1 Ngân hàng CitiBank 25 1.7.1.2 Ngân hàng DBS Group Holdings (Singapore) .26 1.7.2 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại Việt Nam 27 Kết Luận Chương 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH- CHI NHÁNH LONG AN 31 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP An Bình- Chi nhánh Long An 31 2.1.1 Giới thiệu khái quát tỉnh Long An .31 2.1.1.1 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên 31 2.1.1.2 Đặc điểm kinh tế - văn hóa - xã hội 32 2.1.1.3 Định hướng phát triển kinh tế- xã hội tỉnh đến năm 2020 32 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Nguyễn Đăng Dờn, Hoàng Đức, Trần Huy Hoàng, Trầm Xuân Hương (2004), Tiền tệ Ngân hàng, Nhà xuất thống kê Frederic S.Minskin (1998), Tiền tệ, Ngân hàng thị trường tài chính, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2001), Quyết định số 1627/2001/ QĐ – NHNN Quy chế cho vay khách hàng, (Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2001) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2009), Thông tư số 01/2009/TT-NHNN hướng dẫn lãi suất thoả thuận tổ chức tín dụng cho vay nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2010), Thông tư số 07/2010/TT-NHNN hướng dẫn cho phép NHTM vay theo chế thoả thuận khoản vay trung dài hạn, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2010), Thông tư số 12/2010/TT-NHNN hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay VNĐ khách hàng theo lãi suất thỏa thuận Ngân hàng TMCP An Bình- Chi Nhánh Long An (2016), Báo cáo kết kinh doanh 2015,2016 ( lưu hành nội bộ) Ngân hàng TMCP An Bình- Chi Nhánh Long An (2016), Báo cáo hoạt động kinh doanh bán lẻ NH An Bình- Chi Nhánh Long A năm 2014, 2015, 2016 (lưu hành nội bộ) Ngân hàng TMCP An Bình- Chi Nhánh Long An (2015), Các sản phẩm bán lẻ ngân hàng (lưu hành nội bộ) 10 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (2009), Tài liệu hội nghị tập huấn Ngân hàng bán lẻ, Hà Nội 11 Nguyễn Thị Minh Hiền (2010), Giáo trình Marketing ngân hàng, ĐH Quốc gia 12 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng, Luật số 47/2010/QH12 ngày16/6/2010, Hà Nội (Luật Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 16 tháng năm 2010) 13 Nguyễn Minh Kiều, Phan Chung Thuỷ, Nguyễn Thuỳ Linh (2006), Tiền tệ Ngân hàng, Nhà xuất thống kê 14 Văn Tề (2009), Tín dụng ngân hàng, NXB giao thông vận tải, 2009 15 TS Khắc Trí (2002), Hệ thống ngân hàng với nhiệm vụ phát triển kinh tế tư nhân, Tạp chí ngân hàng 16 Nguyễn Thị Quý (2008), Dịch vụ ngân hàng đại, NXB Khoa học xã hội Tiếng Anh 17 Federic S.Mishkin (1998), Financial market and institutions, UK 18 Parasuranman, A., Berry, L.L and Zeithaml, V.A (1991), “Refinement and reassessment of the SERVQUL scale”, Journal of Retailing, Vol 67 No.4, pp 420 19 Parasuraman, A., Valarie A Zeithaml, and Leonard L Berrry (1988), “SERVQUAL: A Multiple – Item Scale for Measuring Customer Perceptions of Service Quality”, Journal of Retailing, 64 (Spring), 12 – 40 Trang Web 20 Websie: https:// www.abbank.vn 21 Websie: https:// www.longan.gov.vn 22 Websie: https://www google.com.vn 23 Websie: https:// www.sbv.gov.vn Phụ lục : PHIẾU KHẢO SÁT VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH- CHI NHÁNH LONG AN Xin chào Anh/ Chị Tôi học viên cao học tiến hành nghiên cứu đề tài “Phát triển tín dụng bán lẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình Chi nhánh Long An” Rất mong muốn quý anh/chị bớt chút thời gian cho biết ý kiến thơng qua bảng câu hỏi kèm theo Mỗi ý kiến anh/chị đóng góp lớn cho thành công đề tài nghiên cứu Phầ n 1: Khảo sát khách hàng Xin Anh/Chị vui lòng đánh chéo vào ô bên theo mức độ tương ứng, mức độ hài lòng anh/chị theo quy ước sau: M T KT K ứ ố h r é Đ i St t Đ a Q u T há C hấ S ự N hậ Đ án T K T K H B Phần 2: Ý kiế n khác Anh/Chị ý kiến đóng góp sản phẩm, quy trình, thủ tục ABBANK Long An? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Anh/Chị ý kiến đóng góp thái độ phục vụ nhân viên ABBANK Long An nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Lãi suất cho vay ABBank Long An phù hợp không ? Theo anh/chị, lãi suất (%) người vay mở rộng đầu tư vay để tiêu dùng? Anh/chị sữ dụng sản phẩm tín dụng bán lẻ ABBank chưa ? Cụ thể mục đích vay vốn gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ý kiến đóng góp khác anh/chị ? ( ) ……………………………………………………………………… Xin cám ơn ! Phụ lục 2: KẾT QUẢ KHẢO SÁT Kết khảo sát 200 khách hàng thống kê sau: St t Các T K T K T H B C 1 Đ a Q u T há C hấ S ự N hậ Đ án 2 4 3 5 9 8 8 11 6 20 20 20 20 20 20 0 20 Phụ lục 3: Hình ảnh khảo sát khách hàng Phụ lục 4: SO SÁNH SẢN PHẨM CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH VỚI CÁC NGÂN HÀNG KHÁC ( theo thông tin từ website ngân hàng EXIMBANK, VP BANK, ACB) Ti A S V ACB B a P Tê Ch Ch Ch n o o o Ch sả va va va o n y y y va sản cá cá y p nh nh ph h xu ân ân át ẩ ất triể m kin sản n h xu kin ất kin h ĐCá Kh Cá Cá ố nh ác nh nh i ân, h ân ân, hà hợ t d ng an p o h tác ợ cá gia xã, n a gĐ - n- đìn Cá n i Đa Đa nh ề ng ng ân Gi u cư cư kin trú, trú h ch kiệ hợ ứn n p an g cho h nh p ận v sở a h đă y sả nă ng n p ng ký xu t lự ki ất c nh ki i ph n n áp an lu trư Kh ờn oả Kh g n ả hợ va nă p y ng Ph củ tài áp a chí Kh nh l ách đả u hà m M ứ c ậ ng bả o t ho àn y trả ê nợ uTố - - i Va Đố -đa y i Tthe bổ với ốo sun K ch imứ g H o va c vố va đ n y y au lưu ỷ độ đ ng ă % q / : n Tu Tố g S y Đ i Bề đa k - n 90 ý Đ % ố p k tổ T - Tố Va h h Tố i y Va i đa bổ y i đa 10 sun ng 48 nă g ắn gia m vố hạ thá n n: n đị + nh Dà : i T - C -L hạ Tài ài Độ Tài sản sả ng c sản đả n sản củ m l a bả b - o chí o: Bấ nh nh ả t i Kh o độ ng t ác đất Ph Trả - ươ gố Va Trả ng c + y gó lãi từn p: th hà g gố ng lần c ức địn tr G thá thờ h ng i kỳ ả ố G hạ (t nợ c ố n h + c va c y n l ố trê g, ã đị n q i n 03 u h, thá ý, h lã ng: n i Tr n tí ả a g n nợ n Yê t h- -gố -ă u Gi Bả Gi cầ n u đề đề ng C ng hồ củ a BI D V + C ó đ ầ y đ ủ n ă n g lự c p h p lu ật v h n h vợ/ C ch M ồn ND g /H kh ộ ác chi h ếu, hà Hộ ng, kh bả ẩu/ n K sa T3 o , Gi Gi ấy đă đă ng ng ký ký kế kế t t hô hô n/ n/ bả xá n c sa nh o ận C độ c ng th nh ân ận , độ … Phụ lục 5: SO SÁNH SẢN PHẨM CHO VAY MUA Ơ TƠ VỚI CÁC NGÂN HÀNG KHÁC (theo thơng tin từ website ngân hàng EXIMBANK, VP BANK, ACB) T iê A S VP A B a Bank C u Đ- B - c- - B i Cá Cá Cá Cá ề nh nh nh nhâ u ân ân ân n, đủ Việng k 18 t ười h i tuổ N Việộ t ệ i a Na gi n- m m a c đì T ch t ó n h u n h, ă d o n n o vh t g a aậ u l n yp ổ ự h c n i ổ tr p g n h hi M- -l TốiệTối ứ TốiTốiđa đa c đa đa 10 70 10 80 0% % c 0% % giá giá h n giá trị trị chi o ế trị ếc chi ch xe ếc địn h mu a Tố i T Tốiđa Tối TốTối h đa đa i đa đa i nă nă m m nă nă g mm iT - - - Chí Độ Tài Ch nh i ng sản ính chi sản hìn chi ếc s h ếc xe xe ả Bấtthà ô mu n độ nh tơ a ng từ hìn sản vố h b n ả Trả Trả - Trả Ph ươ gố gố Trả dần n c + c + lãi (vố lãi lãi hà n g ng hà địn thá + th ng h ng ứ thá kỳ - l ng G c T ã Gố ố tr c3 r i Y ả - -c - ê Gi Bả C u C n M M đề ND cầ N ng C /H u D hị M ộ , T, v hộ chi hồ ếu sơ h a kh - - nh ch Ph Hợ ận ứn ươ p độ g ng đồ c mi án ng thâ nh kin mu n h a củam kh d x áchục o e, hà đí a h ng ch - sử h a G dụ , đ iấ ng y vố n ó n n đ n g g ề va u i n y: g Ph n tr hị iế t r ả n ị v u g a bá i y o a v gi t ố á, ... lẻ ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng tín dụng bán lẻ tạı ngân hàng thương mạı cổ phần An Bình - Chi Nhánh Long An Chương 3: Gıảı pháp phát trıển tín dụng bán lẻ tạı ngân hàng TMCP An Bình. .. dụng bán lẻ ngân hàng thương mại - Đánh giá thực trạng việc phát triển tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Long An; - Đề xuất phương hướng giải pháp góp phần phát triển tín dụng bán. .. DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH LONG AN 68 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Long An .68 3.2 Các giải pháp phát triển tín dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần an bình chi nhánh long an , Phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần an bình chi nhánh long an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay