Phân tích vận hành hệ thống điện gió nối lưới

136 7 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 11:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ THỊ HỒNG LAM PHÂN TÍCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN GIĨ NỐI LƯỚI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ THỊ HỒNG LAM PHÂN TÍCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN GIÓ NỐI LƯỚI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS HUỲNH CHÂU DUY TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS TS Huỳnh Châu Duy (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ Tp HCM ngày … tháng … năm … Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T1 C hC P bP b Ủy v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP.HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp HCM, ngày tháng năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Lê Thị Hồng Lam Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh: Chuyên ngành: Kỹ thuật điện MSHV: I- Tên đề tài: Phân tích vận hành hệ thống điện gió nối lưới II- Nhiệm vụ nội dung: - Tổng quan tình hình khai thác sử dụng nguồn lượng gió - Nghiên cứu hệ thống điện gió nối lưới - Nghiên cứu vận hành hệ thống điện gió nối lưới - Mơ vận hành hệ thống điện gió nối lưới III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: PGS TS Huỳnh Châu Duy CÁN BỘ HUỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) LỜI CAM ÐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa đuợc cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn đuợc cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn đuợc rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Lê Thị Hồng Lam LỜI CÁM ƠN Đầu tiên, em xin chân thành cám ơn Thầy Cô Trường Đại học Công nghệ Tp HCM, Viện Đào tạo Sau đại học, Viện Khoa học Kỹ thuật HUTECH hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành khóa học đề tài luận văn Đặc biệt, em xin chân thành cám ơn Thầy, PGS TS Huỳnh Châu Duy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ đóng góp ý kiến q báo cho việc hồn thành Luận văn Cuối cùng, em xin cảm ơn tập thể lớp 16SMĐ11, đồng nghiệp gia đình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho trình thực Luận văn em Lê Thị Hồng Lam Tóm tắt Các phân tích cho thấy tiềm nguồn điện lượng gió cao ngày phép tham gia nhiều vào cấu nguồn điện hệ thống điện Từ thực tế dẫn đến nhu cầu nghiên cứu phân tích vận hành hệ thống điện gió nối lưới cần thiết Luận văn "Phân tích vận hành hệ thống điện gió nối lưới" đề xuất nghiên cứu mà bao gồm nội dung sau Kết nghiên cứu sở cho công tác vận hành hệ thống điện, đặc biệt trường hợp hệ thống điện có xem xét nguồn lượng tái tạo nguồn lượng điện gió Trong luận văn máy phát điện gió khơng đồng nguồn kép lựa chọn khảo sát hệ thống điện Đây loại máy phát điện sử dụng phổ biến hệ thống điện gió cơng suất lớn + Chương 1: Giới thiệu chung + Chương 2: Cơ sở lý thuyết phân tích hệ thống điện gió + Chương 3: Mơ hình tốn máy phát điện gió khơng đồng nguồn kép + Chương 4: Mơ phân tích vận hành hệ thống điện gió nối lưới + Chương 5: Kết luận hướng phát triển tương lai Abstract Analyzes show that the potential for wind power is very high and more and more are allowed to participate in the source structure of the power system This fact has led to the demand for research and analysis of the operation of grid connected wind power systems The thesis "Operation analysis of grid-connected wind power systems" is proposed research that includes the following contents Research results are the basis for the operation of the power system, especially in the case of power systems considering renewable energy sources such as wind power In this thesis, doubly-fed induction generator (DFIG) is selected to research for the power system including wind energy sources This is one of the generators commonly used in wind power systems with a high power The thesis contents are: + Chapter 1: Introduction + Chapter 2: Background to analysis of wind power systems + Chapter 3: Mathematic model of a doubly-fed induction generator + Chapter 4: Simulation result + Chapter 5: Conclusion and future work i MỤC LỤC Mục lục i Danh sách hình vẽ iii Danh sách bảng vi Chương - Giới thiệu chung 1.1 Giới thiệu 1.2 Tiềm tình hình khai thác điện gió Việt Nam 1.3 Các kết nghiên cứu nước .8 1.4 Mục tiêu đề tài 13 1.5 Phạm vi nghiên cứu 13 1.6 Phương pháp nghiên cứu 13 1.7 Bố cục luận văn 13 Chương - Cơ sở lý thuyết phân tích hệ thống điện gió 14 2.1 Giới thiệu 14 2.2 Cấu tạo hệ thống tuabin gió .15 2.3 Trụ đỡ tuabin gió .16 2.4 Cánh quạt trục cánh quạt 18 2.5 Động điều chỉnh cánh quạt điều khiển hướng tuabin 19 2.6 Hệ thống hãm 20 2.7 Hộp số chuyển đổi tốc độ hệ thống điều khiển cánh quạt 21 2.8 Vỏ tuabin 21 2.9 Máy phát điện tuabin gió 21 2.10 Phương pháp nối lưới cho hệ thống máy phát điện gió 25 2.11 Phân bố cơng suất hệ thống điện phương pháp Gauss - Seidel 26 2.12 Phân bố công suất hệ thống điện phương pháp Newton - Raphson 28 ii Chương - Mơ hình tốn máy phát điện gió không đồng nguồn kép .33 3.1 Giới thiệu 33 3.2 Mơ hình tốn tuabin gió 33 3.3 Biến đổi đại lượng pha sang đại lượng vector không gian 35 3.4 Mơ hình tốn máy phát điện không đồng nguồn kép hệ trục tọa độ tĩnh .38 3.5 Mơ hình tốn máy phát điện không đồng nguồn kép hệ trục tọa độ quay dp 41 3.6 Điều khiển công suất DFIG 43 Chương - Mơ phân tích vận hành hệ thống điện gió nối lưới 50 4.1 Giới thiệu 50 4.2 Kết mô .71 4.2.1 Tốc độ gió khơng đổi .72 4.2.2 Tốc độ gió thay đổi 77 4.2.3 Tốc độ gió thay đổi ngắn mạch pha B25 .83 Chương - Kết luận hướng phát triển tương lai .88 5.1 Kết luận .88 5.2 Hướng phát triển tương lai 88 Tài liệu tham khảo 89 77 + Tổng phụ tải, Ptải = 1,09 (MW), + Tổn thất, P = 0,01 (MW) Điện áp nút phân bố công suất nhánh thể cho thấy hệ thống điện vận hành trạng thái xác lập ổn định 4.2.2 Tốc độ gió thay đổi Tốc độ gió giả sử thay đổi, Hình 4.27 sau: +t=0 (s): Tốc độ gió, v = (m/s), +t=5 50 (s): Tốc độ gió, v = 14 (m/s) 16 14 Wind speed (m/s) 12 10 0 10 15 20 25 30 Time (s) 35 Hình 4.27 Tốc độ gió thay đổi 40 45 50 78 Pos Voltage at B575 (p.u) 0.8 0.6 0.4 0.2 0 10 15 20 25 30 Time (s) 35 40 45 50 Hình 4.28 Điện áp thứ tự thuận B575 với tốc độ gió thay đổi 0.9 Pos Current at B575 (p.u) 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 10 15 20 25 30 Time (s) 35 40 45 50 Hình 4.29 Cường độ dòng điện thứ tự thuận B575 với tốc độ gió thay đổi 79 1.8 1.6 Pitch Angle (deg) 1.4 1.2 0.8 0.6 0.4 0.2 0 10 15 20 25 30 Time (s) 35 40 45 50 Hình 4.30 Góc nghiêng cánh tuabin gió với tốc độ gió thay đổi Pos Voltage at B2300 (p.u) 0.8 0.6 0.4 0.2 0 10 15 20 25 30 Time (s) 35 40 45 50 Hình 4.31 Điện áp thứ tự thuận B2300 hệ thống tải với tốc độ gió thay đổi 80 Pos Current at B2300 (p.u) 0.8 0.6 0.4 0.2 0 10 15 20 25 30 Time (s) 35 40 45 50 Hình 4.32 Cường độ dòng điện thứ tự thuận B2300 hệ thống tải với tốc độ gió thay đổi Speed of Load Motor (p.u) 0.8 0.6 0.4 0.2 0 10 15 20 25 Time (s) 30 35 40 45 50 Hình 4.33 Tốc độ động tải hệ thống tải B2300 với tốc độ gió thay đổi 81 * Kết phân bố công suất: Total generation: P = 1.10 MW Q = -0.13 Mvar Total PQ load: P = -0.00 MW Q = -0.00 Mvar Total Zshunt load: P = 1.09 MW Q = -0.59 Mvar Total ASM load: P = 0.00 MW Q = 0.44 Mvar Total losses: P = 0.01 MW Q = 0.02 Mvar 1: *1* V = 1.000 pu/120kV 0.00 deg; Swing bus Generation: P = 1.10 MW Q = -0.13 Mvar PQ_load: P = 0.00 MW Q = 0.00 Mvar Z_shunt: P = 0.00 MW Q = 0.00 Mvar > *2*: P = 1.10 MW Q = -0.13 Mvar 2: *2* V= 1.000 pu/120kV -0.03 deg Generation: P = 0.00 MW Q = 0.00 Mvar PQ_load: P = -0.00 MW Q = -0.00 Mvar Z_shunt: P = 0.05 MW Q = 0.05 Mvar > *1*: P = -1.10 MW Q = 0.13 Mvar > *3*: P = 1.05 MW Q = -0.17 Mvar 3: *3* V = 1.000 pu/25kV -30.23 deg Generation: P = 0.00 MW Q = 0.00 Mvar PQ_load: P = 0.00 MW Q = 0.00 Mvar Z_shunt: P = 0.05 MW Q = 0.02 Mvar > *2* : P = -1.05 MW Q = 0.18 Mvar > *6*: P = 0.81 MW Q = -0.40 Mvar > *9*: P = 0.20 MW Q = 0.20 Mvar 4: *4* V = 1.013 pu/2.3kV -61.20 deg Generation: P = 0.00 MW Q = 0.00 Mvar PQ_load: P = -0.00 MW Q = 0.00 Mvar Z_shunt: P = 0.21 MW Q = 0.00 Mvar > ASM: P = 0.00 MW Q = 0.44 Mvar > *5*: P = -0.21 MW Q = -0.44 Mvar 5: *5* V = 1.014 pu/2.3kV -61.21 deg Generation: P = 0.00 MW Q = 0.00 Mvar PQ_load: P = 0.00 MW Q = -0.00 Mvar Z_shunt: P = 0.00 MW Q = -0.82 Mvar > *4*: P = 0.21 MW Q = 0.44 Mvar > *6*: P = -0.21 MW Q = 0.38 Mvar 6: *6* V = 1.002 pu/25kV -30.80 deg Generation: P = 0.00 MW Q = 0.00 Mvar PQ_load: P = -0.00 MW Q = -0.00 Mvar Z_shunt: P = 0.07 MW Q = -0.03 Mvar > *3*: P = -0.80 MW Q = 0.41 Mvar > *5*: P = 0.21 MW Q = -0.37 Mvar > *8*: P = 0.53 MW Q = -0.01 Mvar 7: *7* V = 1.001 pu/0.575kV -61.08 deg Generation: P = 0.00 MW Q = 0.00 Mvar PQ_load: P = 0.00 MW Q = 0.00 Mvar Z_shunt: P = 0.51 MW Q = 0.00 Mvar > *8*: P = -0.51 MW Q = -0.00 Mvar 82 8: *8* V = 1.001 pu/25kV -30.96 deg Generation: P = 0.00 MW Q = 0.00 Mvar PQ_load: P = -0.00 MW Q = 0.00 Mvar Z_shunt: P = 0.01 MW Q = -0.01 Mvar > *6*: P = -0.52 MW Q = 0.01 Mvar > *7*: P = 0.51 MW Q = 0.00 Mvar 9: *9* V = 0.999 pu/25kV -0.32 deg Generation: P = 0.00 MW Q = 0.00 Mvar PQ_load: P = 0.00 MW Q = 0.00 Mvar Z_shunt: P = 0.20 MW Q = 0.20 Mvar > *3*: P = -0.20 MW Q = -0.20 Mvar Khi tốc độ gió thay đổi, điện áp cái, B575 đầu cực máy phát điện gió B2300 đầu hệ thống tải bao gồm tải trở tải động tiếp tục trì ổn định với biên độ, (đvtđ) Trong trường hợp này, giả sử tốc độ gió thay đổi Vì vậy, để góc nghiêng cánh tuabin gió phải thay đổi Cụ thể: + t = - 20 (s): góc nghiêng, + t = 20 - 50 (s): góc nghiêng, =0, = 0,8 , Hệ thống điện có xét đến nguồn điện gió khảo sát hệ thống điện bao gồm nguồn nút Trong đó: + Tổng công suất phát nguồn điện, Pnguồn = 1,10 (MW), + Tổng phụ tải, Ptải = 1,09 (MW), + Tổn thất, P = 0,01 (MW) Điện áp nút phân bố công suất nhánh thể cho thấy hệ thống điện tiếp tục trì vận hành trạng thái xác lập ổn định 83 4.2.3 Tốc độ gió thay đổi ngắn mạch pha B25 Giả sử rằng: * Tốc độ gió thay đổi, Hình 4.27 sau: +t=0 (s): Tốc độ gió, v = (m/s), +t=5 50 (s): Tốc độ gió, v = 14 (m/s) * Ngắn mạch: + Tại B25, + Tại thời điểm, t = 15 (s): cố xảy ra, + Tại thời điểm, t = 25 (s): cố khắc phục Pos Voltage at B575 (p.u) 0.8 0.6 0.4 0.2 0 10 15 20 25 Time (s) 30 35 40 45 50 Hình 4.34 Điện áp thứ tự thuận B575 với tốc độ gió thay đổi ngắn mạch pha B25 Pos Current at B575 (p.u) 84 1.5 0.5 -0.5 -1 -1.5 10 15 20 25 Time (s) 30 35 40 45 50 85 Hình 4.35 Cường độ dòng điện thứ tự thuận B575 với tốc độ gió thay đổi ngắn mạch pha B25 1.4 Pos Voltage at B2300 (p.u) 1.2 0.8 0.6 0.4 0.2 0 10 15 20 25 Time (s) 30 35 40 45 50 Hình 4.36 Điện áp thứ tự thuận B2300 hệ thống tải với tốc độ gió thay đổi ngắn mạch pha B25 Pos Current at B2300 (p.u) 0 10 15 20 25 Time (s) 30 35 40 45 50 Hình 4.37 Cường độ dòng điện thứ tự thuận B2300 hệ thống tải với tốc độ gió thay đổi ngắn mạch pha B25 Speed of Load Motor (p.u) 0.8 0.6 0.4 0.2 0 10 15 20 25 Time (s) 30 35 40 45 50 Hình 4.38 Tốc độ động tải hệ thống tải B2300 với tốc độ gió thay đổi ngắn mạch pha B25 * Kết phân bố công suất: Total generation: P = 1.10 MW Q = -0.13 Mvar Total PQ load: P = -0.00 MW Q = -0.00 Mvar Total Zshunt load: P = 1.09 MW Q = -0.59 Mvar Total ASM load: P = 0.00 MW Q = 0.44 Mvar Total losses: P = 0.01 MW Q = 0.02 Mvar 1: *1* V = 1.000 pu/120kV 0.00 deg; Swing bus Generation: P = 1.10 MW Q = -0.13 Mvar PQ_load: P = 0.00 MW Q = 0.00 Mvar Z_shunt: P = 0.00 MW Q = 0.00 Mvar > *2*: P = 1.10 MW Q = -0.13 Mvar 2: *2* V = 1.000 pu/120kV -0.03 deg Generation: P = 0.00 MW Q = 0.00 Mvar PQ_load: P = -0.00 MW Q = -0.00 Mvar Z_shunt: P = 0.05 MW Q = 0.05 Mvar > *1*: P = -1.10 MW Q = 0.13 Mvar > *3*: P = 1.05 MW Q = -0.17 Mvar 3: *3* V = 1.000 pu/25kV -30.23 deg Generation: P = 0.00 MW Q = 0.00 Mvar PQ_load: P = 0.00 MW Q = 0.00 Mvar Z_shunt: P = 0.05 MW Q = 0.02 Mvar > *2*: P = -1.05 MW Q = 0.18 Mvar > *6*: P = 0.81 MW Q = -0.40 Mvar > *9*: P = 0.20 MW Q = 0.20 Mvar 4: *4* V = 1.013 pu/2.3kV -61.20 deg Generation: P = 0.00 MW Q = 0.00 Mvar PQ_load: P = -0.00 MW Q = 0.00 Mvar Z_shunt: P = 0.21 MW Q = -0.00 Mvar > ASM: P = 0.00 MW Q = 0.44 Mvar > *5*: P = -0.21 MW Q = -0.44 Mvar 5: *5* V = 1.014 pu/2.3kV -61.21 deg Generation: P = 0.00 MW Q = 0.00 Mvar PQ_load: P = 0.00 MW Q = -0.00 Mvar Z_shunt: P = 0.00 MW Q = -0.82 Mvar > *4*: P = 0.21 MW Q = 0.44 Mvar > *6*: P= -0.21 MW Q = 0.38 Mvar 6: *6* V = 1.002 pu/25kV -30.80 deg Generation: P = 0.00 MW Q = 0.00 Mvar PQ_load: P = -0.00 MW Q = -0.00 Mvar Z_shunt: P = 0.07 MW Q = -0.03 Mvar > *3*: P = -0.80 MW Q = 0.41 Mvar > *5*: P = 0.21 MW Q = -0.37 Mvar > *8*: P = 0.53 MW Q = -0.01 Mvar 7: *7* V = 1.001 pu/0.575kV -61.08 deg Generation: P = 0.00 MW Q = 0.00 Mvar PQ_load: P = 0.00 MW Q = -0.00 Mvar Z_shunt: P = 0.51 MW Q = 0.00 Mvar > *8*: P = -0.51 MW Q = -0.00 Mvar 8: *8* V = 1.001 pu/25kV -30.96 deg Generation: P = 0.00 MW Q = 0.00 Mvar PQ_load: P = -0.00 MW Q = 0.00 Mvar Z_shunt: P = 0.01 MW Q = -0.01 Mvar > *6*: P = -0.52 MW Q = 0.01 Mvar > *7*: P = 0.51 MW Q = 0.00 Mvar 9: *9* V = 0.999 pu/25kV -0.32 deg Generation: P = 0.00 MW Q = 0.00 Mvar PQ_load: P = 0.00 MW Q = 0.00 Mvar Z_shunt: P = 0.20 MW Q = 0.20 Mvar > *3*: P = -0.20 MW Q = -0.20 Mvar Khi tốc độ gió thay đổi ngắn mạch pha giả lập B25, hệ thống điện có xét nguồn điện gió sau: + Cường độ dòng điện thứ tự thuận B25 B2300 thay đổi đến giá trị thời điểm xảy ngắn mạch hệ thống điện gió hệ thống tải có tải động thiết lập bị cắt khỏi hệ thống điện xảy ngắn mạch để bảo vệ cho hệ thống điện gió hệ thống tải động Thêm vào đó, hệ thống điện gió khơng tự động đóng lại sau cố khắc phục mà cần phải có phân tích cẩn thận trước hòa đồng lại hệ thống điện gió vào hệ thống điện + Trong trường hợp này, hệ thống điện vận hành trạng thái xác lập mà gọi trạng thái xác lập sau cố Chương Kết luận hướng phát triển tương lai 5.1 Kết luận Luận văn hồn thành: - Khảo sát tình hình khai thác sử dụng lượng gió giới Việt Nam - Nghiên cứu sở lý thuyết hệ thống gió, máy phát điện gió khơng đồng nguồn kép phân tích hệ thống điện có xét nguồn điện gió - Mơ hình mơ hệ thống điện gió - Mơ hình mơ hệ thống điện có xét nguồn điện gió - Khảo sát trường hợp khác tốc độ gió khơng khơng đổi, tốc độ gió thay đổi giả lập cố ngắn mạch vị trí hệ thống điện khảo sát Các kết mơ phân tích đạt cho thấy trạng thái vận hành khác hệ thống điện có xét nguồn điện gió tương ứng với điều kiện vận hành khác tốc độ gió khơng khơng đổi, tốc độ gió thay đổi giả lập cố ngắn mạch vị trí hệ thống điện khảo sát 5.2 Hướng phát triển tương lai - Đề xuất khảo sát hệ thống điện tương ứng với điều kiện vận hành khác - Khảo sát phân tích ổn định tĩnh ổn định động hệ thống điện có xét nguồn điện gió - Khảo sát nguồn điện gió với loại máy phát điện gió khác Tài liệu tham khảo [1] Nguyễn Bảo Anh, Điều khiển trực tiếp công suất tác dụng công suất phản kháng máy phát điện lượng gió (DFIG) dùng mạng nơ-rơn nhân tạo, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Bách Khoa Tp HCM, 2013 [2] Lữ Thái Hòa, Mơ hình hóa điều khiển độc lập công suất tác dụng công suất phản kháng máy phát điện gió nguồn kép, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Công nghệ Tp HCM, 2014 [3] Nguyễn Tri Nhân, Mơ hình hóa mơ máy phát điện DFIG, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Công nghệ Tp HCM, 2016 [4] Đỗ Hoàng Ngân Mi, “Ứng dụng thuật tốn trượt - thích nghi điều khiển DFIG máy phát điện gió”, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Đông Á, 2015 [5] Nguyễn Anh Nam, Mô hình hóa xây dựng giải thuật điều khiển máy phát điện khơng đồng cấp nguồn từ hai phía, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Bách Khoa Tp HCM, 2015 [6] N A Janssens, G Lambin, N Bragard, “Active power control strategies of DFIG wind turbines”, IEEE Power Tech, 2007 [7] B Babypriya and N Devarajan, “Simulation and analysis of a DFIG wind energy conversion with genetic fuzzy controller”, International Journal of Soft Computing and Engineering, IJSCE, pp 176 - 182, vol 2, no 2, 2012 [8] F K A Lima, A Luna, P Rodríguez, E H Watanabe and M Aredes, “Study of a simplified model for DFIG-based wind turbines”, IEEE Energy Conversion Congress and Exposition, ECCE, 2009 [9] Y H Yuan and F Wu, "Short-circuit current analysis for DFIG wind farm considering the action of a crowbar", Energies Journal, vol 11, no 425, pp 15, 2018 [10] M K Dosoglu and A B Arsoy, "Analysis of reduced order model based on doubly-fed induction generators during different fault times", 8th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, ELECO 2013 90 [11] S Muller, A Deicke and R W De Doncker, “Doubly-fed induction generator systems for wind turbines”, IEEE Industry Applications Magazine, vol 8, no 3, 2002 [12] Huỳnh Châu Duy Hồ Đắc Lộc, Năng lượng tái tạo bảo vệ môi trường, Nhà xuất Đại học Quốc gia Tp HCM, 2016 [13] Hồ Văn Hiến, Hệ thống điện truyền tải phân phối, Nhà xuất Đại học Quốc gia Tp HCM, 2015 ... thống điện gió sử dụng máy phát điện gió DFIG nối lưới + Nghiên cứu phân tích vận hành hệ thống điện gió sử dụng máy phát điện gió DFIG nối lưới 1.5 Phạm vi nghiên cứu + Hệ thống điện gió sử dụng... Các phân tích cho thấy tiềm nguồn điện lượng gió cao ngày phép tham gia nhiều vào cấu nguồn điện hệ thống điện Từ thực tế dẫn đến nhu cầu nghiên cứu phân tích vận hành hệ thống điện gió nối lưới. .. Luận văn "Phân tích vận hành hệ thống điện gió nối lưới" đề xuất nghiên cứu mà bao gồm nội dung sau Kết nghiên cứu sở cho công tác vận hành hệ thống điện, đặc biệt trường hợp hệ thống điện có xem
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích vận hành hệ thống điện gió nối lưới , Phân tích vận hành hệ thống điện gió nối lưới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay