Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định dư lượng glyphosate trong môi trường ứng dụng đánh giá dư lượng glyphosate tại các trang trại trồng nho huyện tuy phong tỉnh bình thuận

109 11 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM LÊ THANH TÂM NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG GLYPHOSATE TRONG MÔI TRƯỜNG - ỨNG DỤNG ĐÁNH GIÁ DƯ LƯỢNG GLYPHOSATE TẠI CÁC TRANG TRẠI TRỒNG NHO HUYỆN TUY PHONG TỈNHBÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ Thuật Môi Trường Mã số ngành: 60520320 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 02 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM LÊ THANH TÂM NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG GLYPHOSATE TRONG MÔI TRƯỜNG - ỨNG DỤNG ĐÁNH GIÁ DƯ LƯỢNG GLYPHOSATE TẠI CÁC TRANG TRẠI TRỒNG NHO HUYỆN TUY PHONG TỈNH BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ Thuật Môi Trường Mã số ngành: 60520320 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS THÁI VĂN NAM TP HỒ CHÍ MINH, tháng 02 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS TS THÁI VĂN NAM Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 13 tháng 03 năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng GS TSKH Nguyễn Trọng Cẩn Chủ tịch PGS TS Lê Mạnh Tân Phản biện TS Thái Vũ Bình Phản biện PGS TS Huỳnh Phú Ủy viên TS Nguyễn Thị Hai Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày……tháng……năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên : LÊ THANH TÂM Giới tính : Nam Ngày, tháng, năm sinh Chuyên ngành : 22/01/1981 Nơi sinh : Bình thuận : Kỹ Thuật Mơi Trường MSHV I- Tên tài: : 1641810008 đề Nghiên cứu xây dựng qui trình xác định dư lượng Glyphosate mơi trường Ứng dụng đánh giá dư lượng Glyphosate trang trồng nho Huyện Tuy Phong Tỉnh Bình Thuận II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu xây dựng qui trình xác định dư lượng Glyphosate môi trường Ứng dụng phân tích mẫu đất, nước, trái nho qua đánh giá dư lượng Glyphosate trang trại trồng nho Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận III- Ngày 16/09/2017 IV- Ngày 31/03/2018 giao hoàn nhiệm thành vụ: nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: PGS TS THÁI VĂN NAM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Lê Thanh Tâm i LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ kỹ thuật môi trường với đề tài “Nghiên cứu xây dựng qui trình xác định dư lượng Glyphosate mơi trường - Ứng dụng đánh giá dư lượng Glyphosate trang trại trồng nho Huyện Tuy Phong Tỉnh Bình Thuận” kết q trình cố gắng khơng ngừng thân giúp đỡ, động viên khích lệ Thầy, bạn bè đồng nghiệp người thân Qua trang viết xin gửi lời cảm ơn tới người giúp đỡ thời gian học tập - nghiên cứu khoa học vừa qua Tơi xin tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc Thầy giáo PGS.TS Thái Văn Nam trực tiếp tận tình hướng dẫn cung cấp tài liệu thông tin khoa học cần thiết cho luận văn Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo trường Đại học Công nghệ Thành phố HCM, Khoa Công nghệ sinh học – Thực phẩm – Môi trường tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt cơng việc nghiên cứu khoa học Cuối tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm Thành phố HCM, Phòng Phân tích sắc ký đồng nghiệp Labo GCMS giúp đỡ tơi q trình học tập thực Luận văn Học viên Lê Thanh Tâm ii TÓM TẮT Glyphosate tồn dư đất, trái nho nước ngầm sau sử dụng để diệt cỏ Glyphosate có khả gây nhiễm nước mặt mơ hình sử dụng nước hấp thụ hạt đất bị lơ lửng dòng chảy Glyphosate cao mức cho phép gây tác động xấu đến môi trường sinh thái xung quanh Hiện nay, Việt Nam chưa xây dựng qui chuẩn xác định Glyphosate môi trường thực phẩm, nên mục tiêu đề tài hướng tới là: (1) Xây dựng qui trình phân tích Glyphosate mơi trường thực phẩm (2) Ứng dụng đánh giá dư lượng Glyphosate đất, nước, trái nho Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận Để thực mục tiêu đề tài sử dụng phương pháp sau: (1) Phương pháp phân tích để xác định nồng độ Glyphosate sắc kí khí đầu dò khối phổ (mass spectrometry) kết hợp với kỹ thuật lấy mẫu chiết mẫu phát triển theo phương pháp Hiệp hội Các nhà Hố học Nơng nghiệp (AOAC Official Method 2000.05) (2) Phương pháp xây dựng đường chuẩn, phương pháp đảm bảo chất lượng kết phân tích (QA/QC) (3) Xác định giới hạn phát giới hạn định lượng phương pháp (4) Xác định hiệu suất thu hồi, độ lập lại độ tái lặp phương pháp Kết nghiên cứu nồng độ Glyphosate tồn dư đất, nước trái nho với hàm lượng từ 0,5 – 1,5 mg/kg đất, từ 0,05 – 0,14 mg/kg trái nho từ 1,0 – 20,0 µg/L nước Glyphosate tồn dư đất, nước trái nho có rủi ro cho người nơng dân sử dụng nguồn nước ngầm người tiêu dùng sử dụng trái nho Đặc biệt cần có nghiên cứu sâu rộng để nhà quản lí kiểm sốt bảo vệ chất lượng mơi trường ABSTRACT Glyphosate will remain in the soil, grapes and water after being used to kill the grass Glyphosate is capable of causing water pollution for water use patterns as it absorbs suspended particles in the flow Higher levels of glyphosate will harm the environment and the surrounding ecosystem Currently, Vietnam has not developed standards for glyphosate determination in the environment and food, so the aim of the project is to: (1) Develop a process for analyzing glyphosate in the environment and food (2) Application of Glyphosate Residue Assessment in Soil, Water and Grape at Tuy Phong District of Binh Thuan Province To achieve the above objectives, the subject has used the following methods: (1) Analytical methods to determine glyphosate concentrations are gas chromatographs of mass spectrometry coupled with sampling and extraction techniques developed by the American Association of Agricultural Chemists (AOAC Official Method 2000.05) (2) Methods of constructing benchmarks, quality assurance methods (QA / QC) (3) Determine detection limits and quantitative limits of the method (4) Determine recovery, repeatability, and repeatability of the method The results indicate that Glyphosate concentrations remain in soil, water and grapes at levels of 0.5 - 1.5 mg/kg in soil, at levels of 0.05 - 0.14 mg/kg in grapes and at levels of 1.0 - 20.0 μg/L in the water Glyphosate residues in soil, water and grapes are risky for farmers using underground water and consumers when using grapes In particular, there is a need for more extensive research so that managers can control and protect the quality of the environment MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xi MỞ ĐẦU 1.TÍNH CẤP THIẾT ĐỀ TÀI 2.TÍNH MỚI ĐỀ TÀI 3.MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 4.NỘI DUNG ĐỀ TÀI 5.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.1.Phương pháp luận 5.2.Phương pháp thực 5.2.1.Phương pháp tổng hợp biên hội tài liệu 5.2.2.Phương pháp điều tra thực địa 5.2.3.Phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu 5.2.4.Phương pháp phân tích 5.3.Phương pháp thống kê, xử lý số liệu 5.4.Phương pháp so sánh 5.5.Phương pháp kế thừa 6.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 6.1.Đối tượng nghiên cứu 6.2.Phạm vi nghiên cứu 42 M A Oturan, J Peiroten, P Chartrin, and A J Acher (2000) "Complete Destruction of p-Nitrophenol in Aqueous Medium by Electro-Fenton Method", Environmental Science & Technology 34, 3474-3479 43 M Oturan;, and J Pínon (1992) "Polyhydroxylation of salicylic acid by electrocheically generated OH radicals", New Journal of Chemistry 16, 705710 44 E Pajootan, M Arami, and M Rahimdokht (2014) "Discoloration of wastewater in a continuous electro-Fenton process using modified graphite 48 electrode with multi-walled carbon nanotubes/surfactant", Separation and Purification Technology 130, 34-44 45 M Panizza, and M A Oturan (2011) "Degradation of Alizarin Red by electroFenton process using a graphite-felt cathode", Electrochimica Acta 56, 70847087 46 K V Plakas, and A J Karabelas (2012) "Removal of pesticides from water by NF and RO membranes — A review", Desalination 287, 255-265 47 A M Polcaro, S Palmas, F Renoldi, and M Mascia (1999) "On the performance of Ti/SnO2 and Ti/PbO2 anodesin electrochemical degradation of 2-chlorophenolfor wastewater treatment", Journal of Applied Electrochemistry 29, 147-151 48 R A Relyea (2005) "THE IMPACT OF INSECTICIDES AND HERBICIDES ON THE BIODIVERSITY AND PRODUCTIVITY OF AQUATIC COMMUNITIES", Ecological Applications 15, 618-627 49 R A Relyea (2005) "THE LETHAL IMPACT OF ROUNDUP ON AQUATIC AND TERRESTRIAL AMPHIBIANS", Ecological Applications 15, 1118-1124 50 R Rojas, J Morillo, J Usero, E Vanderlinden, and H El Bakouri (2015) "Adsorption study of low-cost and locally available organic substances and a soil to remove pesticides from aqueous solutions", Journal of Hydrology 520, 461-472 51 M Rongwu et al (2012), ―Environmental Science Research & Design Institute of Zhejiang Province‖,Hangzhou 310007,China 52 D A S.L.Lopez, S Benitez-Leite, R Lajmanovich, F Manas, G Poletta, N Sanchez, M.F Simoniello, and A.E Carrasco (2012) "Pesticides Used in South American GMO-Based Agriculture: A Review of Their Effects on Humans and Animal Models", Advances in Molecular Toxicology 6, 41-75 49 53 A T Shawaqfeh (2010) "Removal of Pesticides from Water Using AnaerobicAerobic Biological Treatment", Chinese Journal of Chemical Engineering18, 672-680 54 I Sirés, C rias, P L Cabot, F Centellas, J Garrido, R M Rodríguez, and E Brillas (2007) "Degradation of clofibric acid in acidic aqueous medium by electro-Fenton and photoelectro-Fenton", Chemosphere 66, 1660-1669 55 I Sires, E Brillas, M A Oturan, M A Rodrigo, and M Panizza (2014) "Electrochemical advanced oxidation processes: today and tomorrow A review", Environmental science and pollution research international 21, 83368367 56 M Skoumal, C Arias, P L Cabot, F Centellas, J A Garrido, R M Rodríguez, and E Brillas (2008) "Mineralization of the biocide chloroxylenol by electrochemical advanced oxidation processes", Chemosphere 71, 17181729 57 J Szarek, A Siwicki, A Andrzejewska, E Terech-Majewska, and T Banaszkiewicz (2000) "Effects of the herbicide Roundup™ on the ultrastructural pattern of hepatocytes in carp (Cyprinus carpio)", Marine Environmental Research 50, 263-266 58 W.Z Tang, C.P Huang ―2,4-Dichlorophenol oxidation kinetics by Fenton's reagent‖, Environ Technol., 17 (1996), p 1371-1378 59 W.-P Ting, M.-C Lu, and Y.-H Huang (2009) "Kinetics of 2,6- dimethylaniline degradation by electro-Fenton process", Journal of Hazardous Materials 161, 1484-1490 60 H Vereecken (2005) "Mobility and leaching of glyphosate: a review", Pest management science 61, 1139-1151 61 G M Williams, R Kroes, and I C Munro (2000) "Safety Evaluation and Risk Assessment of the Herbicide Roundup and Its Active Ingredient, Glyphosate, for Humans", Regulatory Toxicology and Pharmacology 31, 117-165.50 62 62 A Zhihui, Y Peng, and L Xiaohua (2005) "Degradation of 4- Chlorophenol by microwave irradiation enhanced advanced oxidation processes", Chemosphere 60, 824-827 63 L Zhou, M Zhou, C Zhang, Y Jiang, Z Bi, and J Yang (2013) "ElectroFenton degradation of p-nitrophenol using the anodized graphite felts", Chemical Engineering Journal 233, 185-192 64 M Zhou, Q Yu, L Lei, and G Barton (2007) "Electro-Fenton method for the removal of methyl red in an efficient electrochemical system", Separation and Purification Technology 57, 380 PHỤ LỤC Bảng 1: Các thông số phê duyệt mẫu nước Stt HL khảo sát Mẫu thêm chuẩn Độ thu hồi (%) HL lý thuyết (ppb) HL thực tế (ppb) KL mẫu (ml) 0 1 Blank WATER+STD1_01 1.0 1,07 106,80 WATER+STD1_02 1,0 0,88 88,20 WATER+STD1_03 1,0 0,86 86,10 WATER+STD1_04 1,0 0,87 86,90 WATER+STD1_05 1,0 0,80 79,50 WATER+STD1_06 1,0 0,79 79,20 WATER+STD1_TL_01 1,0 0,94 94,10 WATER+STD1_TL_02 1,0 0,89 88,50 10 WATER+STD1_TL_03 1,0 1,04 104,10 11 WATER+STD1_TL_04 1,0 0,95 95,10 Độ lặp lại Trung bình (ppb) 0,88 Độ tái lập RSDr (%, n=6) 11,48 Trung bình (ppb) 0,91 Max RSDr Min (%, n=12) TB 9,43 106,8 79,2 0,95 5,69 91,5 12 WATER+STD1_TL_05 1,0 0,98 97,80 13 WATER+STD1_TL_06 1,0 0,91 91,40 14 WATER+STD2_01 2,0 1,70 85,00 15 WATER+STD2_02 2,0 1,69 84,40 16 WATER+STD2_03 2,0 1,91 95,50 17 WATER+STD2_04 2,0 1,71 85,35 18 WATER+STD2_05 2,0 1,57 78,50 19 WATER+STD2_06 2,0 1,58 78,75 20 WATER+STD2_TL_01 2,0 2,14 107,00 21 WATER+STD2_TL_02 2,0 2,22 110,85 22 WATER+STD2_TL_03 2,0 1,91 95,35 23 WATER+STD2_TL_04 2,0 1,96 97,75 24 WATER+STD2_TL_05 2,0 2,17 108,60 25 WATER+STD2_TL_06 2,0 1,93 96,60 26 WATER+STD3_01 5,0 4,17 83,48 27 WATER+STD3_02 5,0 4,22 84,38 1,69 7,31 1,87 12,09 110,9 78,5 2,05 6,68 93,6 4,21 5,81 4,58 12,41 113,6 28 WATER+STD3_03 5,0 4,11 82,28 29 WATER+STD3_04 5,0 4,03 80,56 30 WATER+STD3_05 5,0 4,69 93,76 31 WATER+STD3_06 5,0 4,05 80,90 32 WATER+STD3_TL_01 5,0 4,07 81,40 33 WATER+STD3_TL_02 5,0 5,39 107,82 34 WATER+STD3_TL_03 5,0 4,99 99,84 35 WATER+STD3_TL_04 5,0 5,68 113,60 36 WATER+STD3_TL_05 5,0 4,96 99,12 37 WATER+STD3_TL_06 5,0 4,61 92,24 DKDBD NƯỚC Mẫu WATER+STD1_01 WATER+STD1_02 WATER+STD1_03 WATER+STD1_04 WATER+STD1_05 WATER+STD1_06 WATER+STD1_TL_01 WATER+STD1_TL_02 Nồng độ chuẩn mẫu (*) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Nồng độ thu hồi (**) 1,07 0,88 0,86 0,87 0,80 0,79 0,94 0,89 Độ thu hồi (%) 106,80 88,20 86,10 86,90 79,50 79,20 94,10 88,50 Độ thu hồi TB (%) 91,48 80,6 4,95 91,6 11,49 σr (ppm) r = 2,8σr (ppm) RSDr (%) 0,09 0,24 9,43 URSD (%) 9,43 UBias (%) 8,52 Uth (%) 12,71 UExp (%) 25,42 WATER+STD1_TL_03 WATER+STD1_TL_04 WATER+STD1_TL_05 WATER+STD1_TL_06 WATER+STD2_01 WATER+STD2_02 WATER+STD2_03 WATER+STD2_04 WATER+STD2_05 WATER+STD2_06 WATER+STD2_TL_01 WATER+STD2_TL_02 WATER+STD2_TL_03 WATER+STD2_TL_04 WATER+STD2_TL_05 WATER+STD2_TL_06 WATER+STD3_01 WATER+STD3_02 WATER+STD3_03 WATER+STD3_04 WATER+STD3_05 WATER+STD3_06 WATER+STD3_TL_01 WATER+STD3_TL_02 WATER+STD3_TL_03 WATER+STD3_TL_04 WATER+STD3_TL_05 WATER+STD3_TL_06 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,04 0,95 0,98 0,91 1,70 1,69 1,91 1,71 1,57 1,58 2,14 2,22 1,91 1,96 2,17 1,93 4,17 4,22 4,11 4,03 4,69 4,05 4,07 5,39 4,99 5,68 4,96 4,61 104,10 95,10 97,80 91,40 85,00 93,64 0,23 0,63 12,09 12,09 6,36 13,66 27,33 91,62 0,57 1,59 12,41 12,41 8,38 14,98 29,95 84,40 95,50 85,35 78,50 78,75 107,00 110,85 95,35 97,75 108,60 96,60 83,48 84,38 82,28 80,56 93,76 80,90 81,40 107,82 99,84 113,60 99,12 92,24 Bảng 2:Các thông số phê duyệt mẫu đất Stt HL khảo sát Mẫu thêm chuẩn KL mẫu (g) Độ thu hồi (%) HL lý thuyết (ppm) HLthực tế (ppm) 0 Blank SOIL+STD1_01 0,5 0,45 90,20 SOIL+STD1_02 0,5 0,44 87,60 SOIL+STD1_03 0,5 0,46 91,40 SOIL+STD1_04 0,5 0,47 94,40 SOIL+STD1_05 0,5 0,50 99,40 SOIL+STD1_06 0,5 0,59 117,20 SOIL+STD1-TL_01 0,5 0,45 90,20 SOIL+STD1-TL_02 0,5 0,42 84,80 10 SOIL+STD1-TL_03 0,5 0,41 82,40 11 SOIL+STD1-TL_04 0,5 0,54 107,80 Độ lặp lại Trung bình (ppm) 0,48 Độ tái lập RSDr (%, n=6) 11,20 Trung bình (ppm) 0,47 Max RSDr Min (%, n=12) TB 11,26 117,2 82,0 0,45 10,77 93,1 12 SOIL+STD1-TL_05 0,5 0,45 89,40 13 SOIL+STD1-TL_06 0,5 0,41 82,00 14 SOIL+STD2_01 1,0 0,74 73,70 15 SOIL+STD2_02 1,0 0,77 77,40 16 SOIL+STD2_03 1,0 0,83 82,60 17 SOIL+STD2_04 1,0 0,85 85,00 18 SOIL+STD2_05 1,0 0,85 85,20 19 SOIL+STD2_06 1,0 0,91 90,80 20 SOIL+STD2-TL_01 1,0 1,00 100,10 21 SOIL+STD2-TL_02 1,0 1,00 100,10 22 SOIL+STD2-TL_03 1,0 0,98 98,20 23 SOIL+STD2-TL_04 1,0 0,95 95,40 24 SOIL+STD2-TL_05 1,0 1,11 111,40 25 SOIL+STD2-TL_06 1,0 1,01 100,80 26 SOIL+STD3_01 2,5 1,94 77,68 27 SOIL+STD3_02 2,5 2,10 84,16 0,82 7,39 0,92 12,15 111,4 73,7 1,01 5,41 91,7 2,23 9,10 2,51 13,00 113,7 28 SOIL+STD3_03 2,5 2,33 93,32 29 SOIL+STD3_04 2,5 2,20 88,00 30 SOIL+STD3_05 2,5 2,24 89,76 31 SOIL+STD3_06 2,5 2,54 101,52 32 SOIL+STD3-TL_01 2,5 2,75 109,88 33 SOIL+STD3-TL_02 2,5 2,73 109,36 34 SOIL+STD3-TL_03 2,5 2,83 113,36 35 SOIL+STD3-TL_04 2,5 2,77 110,96 36 SOIL+STD3-TL_05 2,5 2,81 112,56 37 SOIL+STD3-TL_06 2,5 2,84 113,72 DKDBD ĐẤT Mẫu SOIL+STD1_01 SOIL+STD1_02 SOIL+STD1_03 SOIL+STD1_04 SOIL+STD1_05 SOIL+STD1_06 SOIL+STD1-TL_01 SOIL+STD1-TL_02 Nồng độ chuẩn mẫu (*) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Nồng độ thu hồi (**) 0,45 0,44 0,46 0,47 0,50 0,59 0,45 0,42 Độ thu hồi (%) 90,20 87,60 91,40 94,40 99,40 117,20 90,20 84,80 Độ thu hồi TB (%) 93,07 77,7 2,79 100,4 1,65 σr (ppm) r = 2,8σr (ppm) RSDr (%) 0,05 0,15 11,26 URSD (%) 11,26 UBias (%) 6,93 Uth (%) 13,23 UExp (%) 26,45 SOIL+STD1-TL_03 SOIL+STD1-TL_04 SOIL+STD1-TL_05 SOIL+STD1-TL_06 SOIL+STD2_01 SOIL+STD2_02 SOIL+STD2_03 SOIL+STD2_04 SOIL+STD2_05 SOIL+STD2_06 SOIL+STD2-TL_01 SOIL+STD2-TL_02 SOIL+STD2-TL_03 SOIL+STD2-TL_04 SOIL+STD2-TL_05 SOIL+STD2-TL_06 SOIL+STD3_01 SOIL+STD3_02 SOIL+STD3_03 SOIL+STD3_04 SOIL+STD3_05 SOIL+STD3_06 SOIL+STD3-TL_01 SOIL+STD3-TL_02 SOIL+STD3-TL_03 SOIL+STD3-TL_04 SOIL+STD3-TL_05 SOIL+STD3-TL_06 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0,41 0,54 0,45 0,41 0,74 0,77 0,83 0,85 0,85 0,91 1,00 1,00 0,98 0,95 1,11 1,01 1,94 2,10 2,33 2,20 2,24 2,54 2,75 2,73 2,83 2,77 2,81 2,84 82,40 107,80 89,40 82,00 73,70 91,73 0,11 0,31 12,15 12,15 8,27 14,70 29,41 100,36 0,33 0,91 13,00 13,00 -0,36 13,01 26,02 77,40 82,60 85,00 85,20 90,80 100,10 100,10 98,20 95,40 111,40 100,80 77,68 84,16 93,32 88,00 89,76 101,52 109,88 109,36 113,36 110,96 112,56 113,72 Bảng 3: Các thông số phê duyệt mẫu Nho Stt HL khảo sát Mẫu thêm chuẩn HL lý thuyết (ppm) HLthực tế (ppm) KL mẫu (g) 0 Độ thu hồi (%) Blank SPL+STD1_01 0,1 0,11 113,00 SPL+STD1_02 0,1 0,09 94,00 SPL+STD1_03 0,1 0,10 97,00 SPL+STD1_04 0,1 0,12 116,00 SPL+STD1_05 0,1 0,11 108,00 SPL+STD1_06 0,1 0,11 108,00 SPL+STD1_TL_01 0,1 0,10 101,00 SPL+STD1_TL_02 0,1 0,09 85,00 10 SPL+STD1_TL_03 0,1 0,09 89,00 11 SPL+STD1_TL_04 0,1 0,10 102,00 12 SPL+STD1_TL_05 0,1 0,08 83,00 Độ lặp lại Trung bình (ppm) 0,11 Độ tái lập RSDr (%, n=6) 8,25 Trung bình (ppm) 0,10 Max RSDr (%,n=12) Min TB 11,37 116,0 83,0 0,09 9,06 98,6 13 SPL+STD1_TL_06 0,1 0,09 87,00 14 SPL+STD2_01 0,2 0,23 114,00 15 SPL+STD2_02 0,2 0,17 86,00 16 SPL+STD2_03 0,2 0,18 91,00 17 SPL+STD2_04 0,2 0,18 91,50 18 SPL+STD2_05 0,2 0,20 101,50 19 SPL+STD2_06 0,2 0,18 91,50 20 SPL+STD2_TL_01 0,2 0,17 85,50 21 SPL+STD2_TL_02 0,2 0,18 88,50 22 SPL+STD2_TL_03 0,2 0,18 91,00 23 SPL+STD2_TL_04 0,2 0,18 89,00 24 SPL+STD2_TL_05 0,2 0,17 86,00 25 SPL+STD2_TL_06 0,2 0,17 86,50 26 SPL+STD3_01 0,5 0,49 98,20 27 SPL+STD3_02 0,5 0,43 85,00 28 SPL+STD3_03 0,5 0,41 81,60 0,19 10,63 0,18 8,94 114,0 85,5 0,18 2,41 91,8 0,43 7,20 0,43 8,67 101,2 29 SPL+STD3_04 0,5 0,42 84,80 30 SPL+STD3_05 0,5 0,42 83,00 31 SPL+STD3_06 0,5 0,41 82,60 32 SPL+STD3_TL_01 0,5 0,41 81,20 33 SPL+STD3_TL_02 0,5 0,48 95,80 34 SPL+STD3_TL_03 0,5 0,40 80,60 35 SPL+STD3_TL_04 0,5 0,41 82,20 36 SPL+STD3_TL_05 0,5 0,40 80,20 37 SPL+STD3_TL_06 0,5 0,51 101,20 DKDBD NHO Mẫu SPL+STD1_01 SPL+STD1_02 SPL+STD1_03 SPL+STD1_04 SPL+STD1_05 SPL+STD1_06 SPL+STD1_TL_01 SPL+STD1_TL_02 SPL+STD1_TL_03 Nồng độ chuẩn mẫu (*) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Nồng độ thu hồi (**) 0,11 0,09 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09 Độ thu hồi (%) 113,00 94,00 97,00 116,00 108,00 108,00 101,00 85,00 89,00 80,2 0,43 86,4 10,59 Độ thu hồi TB (%) σr (ppm) r = 2,8σr (ppm) RSDr (%) 98,58 0,01 0,03 11,37 URSD (%) 11,37 UBias (%) 1,42 Uth (%) 11,46 UExp (%) 22,92 SPL+STD1_TL_04 SPL+STD1_TL_05 SPL+STD1_TL_06 SPL+STD2_01 SPL+STD2_02 SPL+STD2_03 SPL+STD2_04 SPL+STD2_05 SPL+STD2_06 SPL+STD2_TL_01 SPL+STD2_TL_02 SPL+STD2_TL_03 SPL+STD2_TL_04 SPL+STD2_TL_05 SPL+STD2_TL_06 SPL+STD3_01 SPL+STD3_02 SPL+STD3_03 SPL+STD3_04 SPL+STD3_05 SPL+STD3_06 SPL+STD3_TL_01 SPL+STD3_TL_02 SPL+STD3_TL_03 SPL+STD3_TL_04 SPL+STD3_TL_05 SPL+STD3_TL_06 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,10 0,08 0,09 0,23 0,17 0,18 0,18 0,20 0,18 0,17 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,49 0,43 0,41 0,42 0,42 0,41 0,41 0,48 0,40 0,41 0,40 0,51 102,00 83,00 87,00 114,00 91,83 0,02 0,05 8,94 8,94 8,17 12,11 24,22 86,37 0,04 0,10 8,67 8,67 13,63 16,16 32,31 86,00 91,00 91,50 101,50 91,50 85,50 88,50 91,00 89,00 86,00 86,50 98,20 85,00 81,60 84,80 83,00 82,60 81,20 95,80 80,60 82,20 80,20 101,20 ... thuật môi trường với đề tài Nghiên cứu xây dựng qui trình xác định dư lượng Glyphosate môi trường - Ứng dụng đánh giá dư lượng Glyphosate trang trại trồng nho Huyện Tuy Phong Tỉnh Bình Thuận ... Bình thuận : Kỹ Thuật Môi Trường MSHV I- Tên tài: : 1641810008 đề Nghiên cứu xây dựng qui trình xác định dư lượng Glyphosate môi trường Ứng dụng đánh giá dư lượng Glyphosate trang trồng nho Huyện. .. Huyện Tuy Phong Tỉnh Bình Thuận II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu xây dựng qui trình xác định dư lượng Glyphosate mơi trường Ứng dụng phân tích mẫu đất, nước, trái nho qua đánh giá dư lượng Glyphosate
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định dư lượng glyphosate trong môi trường ứng dụng đánh giá dư lượng glyphosate tại các trang trại trồng nho huyện tuy phong tỉnh bình thuận , Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định dư lượng glyphosate trong môi trường ứng dụng đánh giá dư lượng glyphosate tại các trang trại trồng nho huyện tuy phong tỉnh bình thuận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay