Nghiên cứu thiết lập mạng lưới quan trắc môi trường nước và không khí cho tỉnh bình phước

180 5 0
  • Loading ...
1/180 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:57

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN ANH TÚ NGHIÊN CỨU THIẾT LẬP MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC KHƠNG KHÍ CHO TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kỹ thuật môi trường Mã số ngành: 60520320 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 12 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN ANH TÚ NGHIÊN CỨU THIẾT LẬP MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC KHƠNG KHÍ CHO TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kỹ thuật môi trường Mã số ngành: 60520320 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN QUỐC BÌNH TP HỒ CHÍ MINH, tháng 12 năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN QUỐC BÌNH Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 21 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T G T P T S P G T S C h P bi P bi Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP.HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 21 tháng 08 năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Anh Tú Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 08/08/1990 Nơi sinh: Bình Dương Chun ngành: Kỹ thuật mơi trường MSHV:1441810010 I- Tên đề tài: “Nghiên cứu thiết lập mạng lưới quan trắc mơi trường nước khơng khí cho tỉnh Bình Phước” II- Nhiệm vụ nội dung: - Tổng quan, thu thập số liệu, tổng điều kiện môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội xu hướng phát tỉnh Bình Phước - Tổng quan trạng hoạt động quan trắc phân tích mơi trường Việt Nam địa bàn tỉnh Bình Phước - Tổng quan phương pháp xây dựng hệ thống quan trắc phân tích mơi trường Đề xuất mạng lưới quan trắc mơi trường cho tỉnh Bình Phước III- Ngày giao nhiệm vụ: 20/8/2015 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 10/12/2016 V- Cán hướng dẫn: TS Nguyễn Quốc Bình CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Nguyễn Anh Tú ii LỜI CÁM ƠN Đầu tiên, với tất chân thành, xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến q Thầy Cơ, Gia đình, Đồng nghiệp Bạn bè giúp đỡ để tơi hồn thành luận văn Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cô khoa Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường trường Đại học Công Nghệ TP.HCM dày công truyền đạt kiến thức hỗ trợ suốt thời gian học trường Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn đến TS Nguyễn Quốc Bình, người Thầy tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức cần thiết tạo điều kiện tốt để em hoàn thành luận văn Trân trọng! Nguyễn Anh Tú TĨM TẮT Bình Phước nằm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Bình Phước đứng trước nguy nhiễm môi trường Yêu cầu đặt phải giám sát, theo dõi thường xuyên chất lượng môi trường nhằm đưa nhận xét, đánh giá xác trạng diễn môi trường, giúp nhà quản lý hoạch định chiến lược lâu dài xác Thông qua việc tổng quan điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội, xu hướng phát triển tỉnh Bình Phước trạng quan trắc, phân tích mơi trường Việt Nam nói chung tỉnh Bình Phước nói riêng Luận văn “Nghiên cứu thiết lập mạng lưới quan trắc môi trường nước khơng khí cho tỉnh Bình Phước” đưa đề xuất thiết lập hệ thống quan trắc phân tích mơi trường phù hợp với phát triển tỉnh Bình Phước Dựa trạng quan trắc quốc gia chương trình quan trắc địa phương, luận văn đề xuất thêm thông số quan trắc tăng thêm tần suất vị trí quan trắc cho mạng lưới quan trắc chất lượng mơi trường nước khơng khí quy hoạch theo chuyên ngành: Môi trường môi trường tác động, cụ thể: Mạng lưới quan trắc khơng khí: Tổng cộng 144 điểm quan trắc: Vùng thị có 39 điểm quan trắc; Các khu công nghiệp/khu chế xuất có 41 điểm quan trắc; Bãi chơn lấp & xử lý rác có 18 điểm quan trắc; Giao thơng vận tải có 29 điểm quan trắc, Khu du lịch có 10 điểm quan trắc; Điểm có điểm quan trắc Mạng lưới quan trắc nước: Nước mặt lục địa gồm sơng, suối, hồ… địa bàn tỉnh có 75 điểm quan trắc; Nước đất gồm nước giếng khoan nước giếng đào có 164 điểm quan trắc; Nước thải có 53 điểm quan trắc ABSTRACT Binh Phuoc is located in the Southern key economic Along with economic development - social, Binh Phuoc is facing the risk of environmental pollution The requirement is set to monitoring, regular monitoring of environmental quality in order to make a comment, accurate assessment of the status and that of the environment, help the managers long-term strategic planning and the verified Through an overview of natural conditions, economic situation - social, development trends of Binh Phuoc province, as well as the current status of monitoring, environmental analysis in Vietnam in general and in particular in the province of Binh Phuoc Thesis "Research to set up environmental monitoring network of water and air for Binh Phuoc province" issued proposals establishing monitoring systems and environmental analysis consistent with the development of the province of Binh Phuoc Based on the current state of national observation and monitoring program locally, the thesis has proposed additional monitoring parameters, as well as increased frequency and new positions for network monitoring environmental quality monitoring water and air are planned according to the following specialties: environment background and environment impact, namely: Air monitoring network: A total of 144 monitoring sites: Metropolitan has 39 monitoring points; Industrial zones /export processing zone has 41 monitoring points; Landfill & waste treatment system has 18 monitoring points; Transport has 29 monitoring points, resort has 10 monitoring points; Score points observation platform Water monitoring networks: continental surface water including rivers, streams, lakes the province has 75 monitoring points; Underground water wells and water wells drilled 164 monitoring points; Wastewater has 53 monitoring points MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT .iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG x DANH MỤC HÌNH xi MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.1 Phương pháp luận 5.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể TÍNH MỚI, TÍNH KHOA HỌC THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 6.1 Tính đề tài 6.2 Tính khoa học đề tài 6.3 Tính thực tiễn đề tài CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 1.1 KHÁI QUÁT VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Các mục tiêu quan trắc môi trường 1.1.3 Phân loại quan trắc 1.1.4 Các chức cấu thành hệ thống quan trắc môi trường 1.1.5 Trang thiết bị quan trắc môi trường 10 1.1.6 Lấy mẫu, bảo quản mẫu phân tích 10 1.1.7 Chương trình phân tích 11 Hình PL3-4: Đề xuất quy hoạch quan trắc chất lượng nước thải tỉnh Bình Phước PHỤ LỤC ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG PHÁP QUAN TRẮC PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NƯỚC KHƠNG KHÍ CÁC YẾU TỐ VẬT LÝ T T Đ P T1 N ô g hi Đ ộV C % ận Đ ộGi 46:2012 d TCVN B m 7878 TCVN /c 6963:2001 m TCVN TQ aV ận Á nh m u S CHẤT LƯỢNG KHƠNG KHÍ T T 1B ụi 2C O2 3S O2 4N O2 5N O 6N Ox 7C O 8Pb 9O3 Đ m / K kh TCVN 5067:1995 m TCVN µ /m 5971:1995 TCVN µ /m 6137:2009 /m /m 2.50 TCVN / µ 5067:1995 / TCVN µ T T H2 01 S N H3 1C H3 Cx 31 H Ay 41 ce B Đ K kh 9,8 m µ /m TCVN / 5293:1995 m / m /m 51 en B 61 ut B /m /m 71 ut Fo 81 rn- /m /m 92 H M 02 et M /m /m 12 et Ph 22 en To / m /m 32 lu X yl 2H Cl H2 S 62 H 7F M et ho 2H 9C /m / m H g m g m g m g N 1501 GC T T Di 03 ox C Đ K kh 13 ad T 23 hủ A 33 se A 43 nti Ni 53 ke C 63 ob Đ 73 ồn Cr 83 oT 94 hi M 04 an Ta 14 li K 2ẽ CHẤT LƯỢNG NƯỚC T T T h N hi p H B O C O Dải Nư Nư Nư đo/ m t GHS S S C 24.124.124.11 T T T 0÷ C C C 14 m S S g M M m m S S g M M m Đ T T T h D O E C Đ ộ Đ ộ T S T D Đ ộĐ ộ A m Cl or Fl or Su nf Ni tri Ni tra Ph os T ổn Dải Đ Nư Nư Nư đo/ m t GH m T T g C C ÷ S S SS / M MM ÷ N T TC T T C V C ÷ P S P M÷ m I I I g O 119 O m g S S /l 24.1 ÷ m I I 24.1 I g O O S m T T T m g C C C , m T T T g C C C , m T T T g C C C , mS g M 2S M E , m S SSM g M MEW , m S SSM g M MEW , m T TC T ? g C V C m m T T T g C C C m T T 2 2 3 3 3 T Đ h T m ổn g T ổn gC m ya g N hô Su m nf g A m se g T m hủ g C m ad g C m hì Cr gm ô g T m ổn g Đ m ồn g K m ẽ Ni gm ke Se gm le g C m ob g M m an g Dải Nư Nư Nư đo/ m t GH T T T C C C , T T T C C C , S M S M S M S M S M S M S M S M S M S M H A S S MM S S MM S S MM S S MM S S MM S S MM S S MM S S MM S S MM S M S M S S MM , , , , , m , , , , , T T 4 4 4 5 5 T h Sắ t N atr K ali M ag C an Ph en T ổn H óa ch D ie E n Al dr D D E n H ep C hl T ổn g Đ m gm g m g m g m g m g m g Dải Nư Nư Nư đo/ m t GH S S S M MM , T T C C , T T C C , T T C C , T T C C , T TC T C V C , T C μ U UU g S S S μ U UU g S S S μ U UU gμ S S S U UU g S S S μ U UU g S S S μ U UU g S S S μ U UU g S S S T T m T C C gV V C , , , , , , , T T 5 5 6 6 6 6 6 Dải T Đ Nư Nư Nư đo/ h m t GH D mS S ầu g M M C MP T T T oli N/1 C C C Fe MP T ca D N/1 C ic μ hl g or / H ep μ ta g ch / B m en g ze T T B ổn C q V gT T ổn B C gE.Co q V P T li N C Cl m S o g M PC m U Bs g S Su mS nfa g M Hoá m U chấ g S BV Hoá m U chấ BV g S PHỤ LỤC ĐỀ XUẤT CÁC TRANG THIẾT BỊ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NƯỚC KHƠNG KHÍ DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ QUAN TRẮC, PHÂN TÍCH KHƠNG KHÍ Đ T H Đ T TÊN M S M Ơ H Ã Ơ T THIO L Ụ N À N I./ THIẾT BỊNDÙNG TRONG LẤY MẪU D B T 3,0 18 T G hi S e ộ hu 95 ,5 T S H B T 4,0 4,0 hi i V ộ hu 00 00 ết b T S H B T 3,0 6,0 hi i V ộ hu 00 00 ết b Đ M Te T B 5001,5 o áy st e ộ 00 nĐ M Te T B 1,7 5,1 o áy st e ộ 00 00 nĐ M E E B 5001,5 o áy A x ộ 00 cư M Q QB Đ 4,5 13 áy ue u ộ o 00 ,5 đo B Ph O QB 8002,4 ộ ân B u ộ 00 pM V R B tíc Đ 3,5 10 áy M io ộ oĐ 00 ,5 T B 13 13 o hi ộ ,0 ,0 T B m Đ 1,7 1,7 hi ộ o 00 00 T Đ B 1,0 1,0 hi o ộ 00 00 ết nĐ T B 500500 o hi ộ lư Đ T Te T B 15 15 o hi st e ộ ,0 ,0 n P T B 4,0 4,0 h e ộ 00 00 ụ X T G G B 320640 hi P a ộ c II./ PHỊNG THÍ NGHIỆM 3,3 3,3 C Sa S B C ân rt a ộ ân 00 71 C D S B C 3,6 00 3,6 50 50 81 ân M 21 A a T ộB ân Đ 800800 92 02 12 22 32 62 áy M áy M qu M od G áy M en áy M áy M áy M áy qu M áy L N òT ab M hAnộB oĐ AnộB oPh ộB ân ộB ộB ộ B ộ B ộB N ĐứộB un Sấ 72 ủ er ộ yP T B h ủ ộ a III./ THIẾT BỊ PHỤ TRỢ C B Q QB h ộ C u ộ u 500500 7,1 7,1 00 40 00 40 ,0 30 ,0 30 ,0 70 ,0 70 ,0 ,0 2,2 2,2 00 1,6 00 1,6 00 00 2,0 2,0 00 00 8001,6 00 3 23 B C ộ ol M áy M Mỹ C hu ẩn X In ,B 1,5 3,00 00 8002,4 00 4001,2 33 áy M 1,1 00 3,3 áy ảo 00 00 IV./ VẬT TƯ DÙNG TRONG QUAN I CTRẮC D m O e Gi V i C hâ n T hù ng V ali lớ V i ệ V i ệ V i ệ T hu Đ ể I N â n gC h ứ a Đ ự n g 6Q đ mươi chín triệu bốn trăm năm mươi sáu nghìn đồng chẵn Bằng chữ: Sáu tỷ, không trăm sáu DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ QUAN TRẮC, PHÂN TÍCH NƯỚC Đ Đ TÊN S T Ơ Ơ THI L H N N I./ 8,000 Th C 4,0 M Th áC 20 00 20,00 iết Th áC 10 0, 1,2 01,200 iết áC 10 00 M 1,8 3,600 iết T T M áy M áy Th áy M iết áy áC áC 20 10 áC áC 10 10 00 700 700 400 40 500 500 900 900 35,30 M M áy 01 áy Th 11 21 31 41 51 61 71 81 92 C áC 10 áC 10 2,8 2,800 00 400 40 4,60 9,200 00 20,00 iết Tủ hú Q áC áC 20 20 ua M áy Tủ áC áC 10 20 âTủ bả Tủ rử N áC áC 30 20 áC áC 10 30 áC áC 30 10 áC áC 10 20 00 1,2 1,200 00 2,5 5,000 00 60,00 áC B 10 10 0, 15,0 ộ B ộC 10 10 00 3,5 3,500 00 8,0 8,000 áC áC 10 10 00 30,00 0, 2,2 04,400 00 ồi Tủ B Câ nCâ nKí 22 nh Sắ 32 cQ 02 12 42 52 ua B ộPh 62 72 ân M áy Q 82 ua Th iết 0, 5, 7,5 015,00 015,00 00 3,0 09,000 00 24,00 2, 4,0 04,000 00 1,5 4,500 00 3,5 10,50 00 1,7 01,700 0110, 000 5,000 N 03 ồi B 13 ộB C 30 B ộ B 10 37,50 2, 018,00 8, 014,00 23 33 ộSắ cBể ộC áC 10 10 4, 0, 2,0 43 53 đá M áy Lò áC áC 10 20 63 73 nu Tủ sấ M áC áC 10 10 00 24,00 2, 3,0 03,000 00 1,0 1,000 83 94 áy M áy M áC áC 10 10 áy 040,00 02,000 00 1,0 1,000 00 600 60 200 400 484, 700 520, Quy đổi 000 ngoạiMười tệ tỷ, bảy trăm năm mươi hai triệu đồng chẵn Bằng chữ: Ước tính đầu tư trang thiết bị, dụng cụ, máy móc cho việc thiết lập mạng lưới quan trắc nước khơng khí tỉnh Bình Phước từ khoảng 21,5 – 22 tỷ VNĐ ... tiễn cho việc thiết lập mạng lưới quan trắc mơi trường tỉnh Bình Phước, làm tiền đề xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường cho tồn tỉnh Bình Phước PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên. .. Hiện có nhiều đề tài nghiên cứu thiết lập mạng lưới quan trắc môi trường cho tỉnh thành nước, nhiên, lần đầu tiên, việc thiết lập mạng lưới quan trắc mơi trường cho tỉnh Bình Phước thực 6.2 Tính... cứu thiết lập mạng lưới quan trắc môi trường nước khơng khí cho tỉnh Bình Phước đưa đề xuất thiết lập hệ thống quan trắc phân tích mơi trường phù hợp với phát triển tỉnh Bình Phước Dựa trạng quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thiết lập mạng lưới quan trắc môi trường nước và không khí cho tỉnh bình phước , Nghiên cứu thiết lập mạng lưới quan trắc môi trường nước và không khí cho tỉnh bình phước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay