Nghiên cứu giảm tổn thất điện năng cho lưới điện phân phối của điện lực thành phố cà mau

91 7 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - HUỲNH VĂN VẤN NGHIÊN CỨU GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG CHO LƯỚI ĐIỆN CHO ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ MAU LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - HUỲNH VĂN VẤN NGHIÊN CỨU GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG CHO LƯỚI ĐIỆN CHO ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ MAU LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN XN HỒNG VIỆT TP HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS Nguyễn Xuân Hoàng Việt (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ Tp HCM ngày … tháng … năm … Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T C h P bi P bi Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp HCM, ngày tháng năm 20 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Huỳnh Văn Vấn Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh: Chuyên ngành: Kỹ thuật điện MSHV: I- Tên đề tài: Nghiên cứu giảm tổn thất điện cho lưới điện phân phối Điện lực Thành phố Mau II- Nhiệm vụ nội dung: - Nghiên cứu tổng quan giải pháp giảm tổn thất điện cho lưới điện phân phối - Phân tích nguyên nhân đề xuất giải pháp tổn thất điện - Phân tích hiệu kinh tế - kỹ thuật giải pháp đề xuất - Áp dụng tính tốn cho lưới điện phân phối Điện lực Thành phố Mau III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: TS Nguyễn Xuân Hoàng Việt CÁN BỘ HUỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ÐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa đuợc công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn đuợc cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn đuợc rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Huỳnh Văn Vấn ii LỜI CÁM ƠN Đầu tiên, Em xin chân thành cám ơn Trường Đại học Công nghệ TP HCM, Viện đào tạo sau đại học, Viện Kỹ thuật HUTECH hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho em hồn thành khóa học đề tài luận văn Đặc biệt em xin chân thành cám ơn Thầy, TS Nguyễn Xuân Hoàng Việt tận tình giúp đỡ, đóng góp ý kiến quý báo hướng dẫn em thực hoàn thiện luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn tập thể lớp 16SMĐ12, đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tơi q trình thực luận văn Huỳnh Văn Vấn TÓM TẮT Luận văn nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp giảm tổn thất điện cho lưới điện phân phối Điện lực Thành phố Mau Qua khảo sát thực trạng lưới điện phân phối Điện lực Thành phố Mau cho thấy ảnh hưởng điện trở dây dẫn vận hành lâu năm tác động lớn đến tổn thất điện lưới điện phân phối Điện lực Thành phố Mau Đây giải pháp mà luận văn tập trung phân tích Để thực thành cơng giải pháp đề xuất trên, luận văn thực nghiên cứu sở lý thuyết liên quan bao gồm: + Tổn thất điện lưới điện phân phối + Phân tích nguyên nhân gây tổn thất điện lưới điện phân phối Để triển khai giải pháp áp dụng cho lưới điện phân phối Điện lực Thành phố Mau, luận văn thực khảo sát, thu thập tổng hợp trạng lưới điện khu vực Thành phố Mau Giải pháp đề xuất cho thấy lợi ích kinh tế kỹ thuật Kết đánh giá làm tiền đề định hướng cho việc triển khai áp dụng vào lưới điện phân phối Điện lực Thành phố Mau ABSTRACT This thesis studies the situation and proposes solutions to reduce power losses for distribution power systems of Power Company of Ca Mau City Through the survey for the status of distribution power systems of Power Company of Ca Mau City shows that the influence of the resistance of distribution lines operating for a long time impacts on power losses of distribution power system of Power Company of Ca Mau City This is one of the major solutions that the thesis will focus on In order to successfully implement the proposed solution, the thesis will research on the related background including: + Power losses of distribution power systems + Causes of power losses of distribution power systems To deploy the solutions applied to the distribution power system of Power Company of Ca Mau City, the thesis has conducted a survey, collect and synthesize the current states of the Ca Mau City’s grid The proposed solutions demonstrate the economic and technical benefits This evaluation result can be a guiding premise for the application to Ca Mau City’s grid MỤC LỤC LỜI CAM ÐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix Chương .1 GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Giới thiệu 1.2 Mục tiêu, nội dung phương pháp nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Nội dung nghiên cứu 1.2.3 Phương pháp nghiên cứu 1.3 Giá trị thực tiễn luận văn 1.4 Bố cục luận văn Chương .4 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG CỦA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 2.1 Giới thiệu 2.1.1 Tổn thất kỹ thuật .4 2.1.2 Tổn thất thương mại (phi kỹ thuật) 2.2 Ý nghĩa tổn thất công suất tổn thất điện mạng điện 2.3 Các phương pháp tính toán tổn thất điện 2.3.1 Phương pháp Junle Lens 2.3.2 Phương pháp bậc thang hóa đồ thị phụ tải 2.3.3 Phương pháp tính tổn thất theo thời gian tổn thất lớn .9 2.3.4 Phương pháp hệ số tổn thất công suất .9 2.3.5 Phương pháp hai đường thẳng 10 2.4 Lựa chọn phương pháp tính 10 2.4.1 Yêu cầu 10 2.4.2 Phân tích phương pháp 11 2.4.3 So sánh lựa chọn phương pháp tính tốn 11 2.5 Cơ sở tính toán tổn thất điện lưới điện 12 2.6 Một số phương án giảm tổn thất lưới điện phân phối 14 Chương 19 PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ MAU19 3.1 Hiện trạng lưới điện phân phối Tp Mau 19 3.1.1 Nguồn điện 19 3.1.2 Đường dây phân phối 19 3.1.2.1 Các phát tuyến 22 kV thuộc trạm 110 kV Mau 19 3.1.2.2 Các phát tuyến 22 kV thuộc trạm 110 kV An Xuyên 20 3.1.2.3 Thông số vận hành phát tuyến 20 3.1.3 Trạm biến áp phân phối 21 3.2 Tổn thất điện lưới điện phân phối Tp Mau 22 3.3 Phân tích nguyên nhân gây tổn thất điện 24 3.3.1 Dây dẫn vận hành lâu năm 25 3.3.1.1 Phân tích tổn thất điện đường dây trung 22/12,7kV 25 3.3.1.2 Phân tích tổn thất điện đường dây hạ 0,4/0,23kV 30 Chương 61 GIẢI PHÁP GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ MAU 61 4.1 Giải pháp giảm tổn thất điện 61 4.2 Thay toàn dây dẫn vận hành 10 năm lưới điện trung 61 4.3 Phân tích hiệu kinh tế kỹ thuật 66 4.3.1 Đường dây trung .66 4.3.2 Đường dây hạ 66 4.4 Đề xuất phương án cải tạo 67 Chương 68 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI 68 5.1 Kết luận 68 C Đ T T ôn i 60 Tr ạm 60 Tr ạm 60 Tr ạm 60 Tr ạm 60 Tr ạm 61 Tr ạm 61 Tr ạm 61 Tr ạm 61 Tr ạm 61 Tr ạm 61 Tr ạm 61 Tr ạm 61 Tr ạm 61 Tr ạm 61 Tr ạm 62 Tr ạm 62 Tr ạm 62 Tr ạm 62 Tr ạm 62 Tr ạm 62 Tr ạm 62 Tr ạm 62 Tr ạm 62 Tr ạm t th n n h ất t n 78ư 75 nă 3.h4 9 , 1 3 , 1 6 , 3 6 , 5 4 , 1 , 3 6 , 2 , 5 , 3 5 , 2 6 , 2 , 3 1 , 1 3 , 1 , 6 , 4 , 4 , 5 , 3 , 6 , 6 , 3 2 , 5 0 0 , g ệ su ất1 5 7 5 5 5 5 5 7 5 Đ % i ệTổ T nn ổ C Đ T T ôn i 62 Tr ạm 63 Tr ạm 63 Tr ạm 63 Tr ạm 63 Tr ạm 63 Tr ạm 63 Tr ạm 63 Tr ạm 63 Tr ạm 63 Tr ạm 63 Tr ạm 64 Tr ạm 64 Tr ạm 64 Tr ạm 64 Tr ạm 64 Tr ạm 64 Tr ạm 64 Tr ạm 64 Tr ạm 64 Tr ạm 64 Tr ạm 65 Tr ạm 65 Tr ạm 65 Tr ạm t th n n h ất t n 4ư 4nă h2 , 4 2 , 1 4 , 3 3 , 3 5 , 3 , 2 , 6 1 , 7 2 , 4 7 , 1 1 , 2 2 , 23 22 9203 , 2 , 72 70 , , 1 , 2 2 , 5 2 2 , 1 1 , 1 1 , 4 , 1 2 , 79 79 5010 , g ệ su ất7 5 5 5 5 5 5 5 5 Đ % i ệTổ T nn ổ C Đ T T ôn i Đ % i ệTổ T nn ổ t th n su n h ất t ất5 n 39ư 38 nă 1.h3 , 2 6490 3 , 6 0 4 , 3 0 7 , 5 1 , 2 1520 4 , 92 90 1 , 4 1 , 2 , 68 67 1180 , 69 68 1 , 1 1 1 , 3 0 9 , 3 5 , 44 43 8.7 4.5 5.7 76 , g ệ 65 Tr ạm 65 Tr ạm 65 Tr ạm 65 Tr ạm 65 Tr ạm 65 Tr ạm 65 Tr ạm 66 Tr ạm 66 Tr ạm 66 Tr ạm 66 Tr ạm 66 Tr ạm 66 Tr ạm 66 Tr ạm Tổ ng Bảng 3.14 Phân tích chủng loại, chiều dài đường dây hạ Tp Mau Đ iệ C Đn h h iề i tr i u ệ d ề d â u n y ài C T T T Lổ on g i c dh â A B C A B 1, 381 , 301 G h i c h A 10 11 B C A B C A B C A V A V A V C V C V C V C V 4, 564, 2, 392 , 3, 503 , 325 4, 42 9, , 04 1, 4, 22 , 9, 92 1, 99 0 0 0 0 0 , 0 0 , 0 , 0 Bảng 3.15 Kết tính tổn thất điện lưới hạ năm 2017 từ phần mềm PSS/ADEPT CÔN G SUẤ T P VẬN H C B TH Á A Ì ẤP T O N ĐI H Ể TU ĐI TH Ề MP P P YẾ N47 2 17 2A 6, ,1 47 2 14 4A 5, ,5 47 1 7, 7A 0, 2 19 9, ,8 CÔNG SUẤT ĐẦU PHÁT TỔN THẤT TRÊN ĐƯỜN TUYẾN C B TH A A A A Ì ẤP P P P A O N % H ĐI P (M (M (M Đ Ể W) W) W) IỀPTH PMP ( 0, 0, 0, 10 20 60 20 M 0, 0, 0, 0, 2, 1, ,2 43 96 59 36 12 19 0, 0, 0, 0, 0, 0, ,8 16 36 23 14 84 1 9, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 05 10 09 05 61 3 24 0, 0, 0, 0, 0, 5, ,1 16 31 24 14 67 4 8, 8, 4 3, 7, 4, 1, TỔN G 8 33 ,0 23 ,7 33 ,0 32 ,3 10 ,5 6, 6, 5, 1, 5, 7, 5, 38 ,8 29 ,4 39 ,3 38 ,2 13 ,7 8, 3 0, 39 0, 75 0, 39 0, 28 1, 26 0, 34 4, 0, 80 1, 52 0, 68 0, 64 1, 63 1, 14 0, 53 1, 25 0, 49 0, 47 2, 66 0, 84 0, 35 0, 59 0, 38 0, 21 0, 95 0, 11 1, 03 2, 47 1, 04 0, 69 8, 2, 82 1, 71 Bảng 3.16 Tổn thất lưới điện đường dây hạ 0,4kV Điện lực Tp Mau Tổn thất điện C   C A A nh T % lệ n T c h T (tí Điệ ổ ổ T (t n T h lệ n n n ín ổ % ch % h th e o % h th eo dâ n h ậ y t h ấ 48 0, 64 37 54 t n h tổ ấ n t , tổ n t , % , , - Tổn thất đường dây hạ thực tế so với lý thuyết tăng 1,43% tương đương với .725 kWh - Tổn thất đường dây hạ thực tế so với dây vận hành 10 năm tăng 0,26% tương đương với 1.272.677 kWh - Giá bán bình quân năm 2017: 1760,47 đồng/kWh Như vậy: - Chênh lệch tổn thất đường dây hạ thực tế so với lý thuyết tăng là: 12.322.805.871 đồng - Chênh lệch tổn thất đường dây hạ thực tế so với dây vận hành 10 năm tăng là: 2.240.50 678 đồng Chương GIẢI PHÁP GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ MAU 4.1 Giải pháp giảm tổn thất điện Để thực mục tiêu giảm tổn thất điện hiệu quả, Điện lực Tp Mau phải thực đồng lúc nhiều giải pháp nhiều năm liên tục Thực tế, tổn thất đường dây trung đường dây hạ chiếm tỉ trọng lớn lưới điện Việc đầu tư cải tạo cần nhiều chi phí Vì vậy, mục tiêu đề tài so sánh hiệu kinh tế việc cải tạo đường dây trung, hạ xuống cấp 4.2 Thay toàn dây dẫn vận hành 10 năm lưới điện trung Theo Quyết định số 706/QĐ-BXD Bộ Xây Dựng ban hành ngày 30 tháng năm 2017 việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng năm 2016 sau: Bảng 4.1 Suất vốn đầu tư xây dựng cơng trình đường dây tải điện (Theo Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017) T T I C h ủ Đ D ây D ây D ây D II ây Đ D S u ất 10 12 18 22 - 23 ây D 30 ây II Đ I A 65 B A B A B 58 54 Dựa vào kết thống kê Ban Quản lý Dự án Công ty Điện lực Mau hàng năm, suất vốn cải tạo 1km đường dây trung hạ sau: Bảng 4.2 Suất vốn cải tạo cơng trình đường dây tải điện năm 2017 (Theo thống kê Ban Quản Lý Dự án Công ty Điện lực Mau) T T I C h ủ Đ D ây D ây D ây D ây D ây D ây D ây D ây D ây D ây D ây D ây D ây II Đ I A B A B A B A V A V A V A V C V C V S u ất vố 60 73 11 13 15 17 19 22 98 14 17 20 23 26 23 21 77 11 14 16 95 11 C V C V C V 17 20 24 Bảng 4.3 Tổng hợp chiều dài, chủng loại dây đường dây trung 22 kV Đ C T hi C iệ Đ n ều hi T Lo ổ iệ tr T ại n dà ề dâ i n d y g vậ u â d tr A c C5 17 34 13 0 2, ,0 8, 64 94 A 19 C9 19 7, 7, 32 16 A C1 33 29 4, 0 50 ,5 ,5 00 21 54 A 10 0 C1 10 ,8 17 44 85 ,8 A 58 58 0 C2 ,8 ,8 13 26 A C X A C X A C X A C X Tổng 6, 6, 03 03 - 64 30 13 16 ,1 ,5 ,6 32 4, 4, 80 80 21 95 95 ,8 ,8 1 17 59 50 Bảng 4.4 Chi phí cải tạo tồn đường dây trung vận hành 10 năm C hi T ề L T o ổ u T ại n d ài d g v â A 1c ậ3 C A C A C A C A C A 6 C 0 A C A C A 9 C 5 T ổ C Ư hi ề S c u u tí n d ấ h ài c v t h ậ1 7v 10 3 .2 1 26 71 1 10 13 2 - 1 89 11 57 Bảng 4.5 Tổng hợp chiều dài đường dây hạ Tp Mau Đ iệ Đ n C Tổ hi C iệ tr G ng ều hi T Lo h n T ại ch dà ề d dâ iề i i tr y u vậ u â dà n d y c i d ài A B 1, 1, 38 38 64 C A 30 30 B 64 C A B 4, 4, 56 56 44 A C - B 32 2, 2, 39 39 A B C A V 50 A V 70 A V 95 C V 25 C V 35 10 C V 50 11 C V 95 3, 3, 50 50 - 25 63 25 38 0 7, 4, 2, 64 73 84 29 54 0 ,2 ,5 ,7 44 83 20 41 16 0 8, ,7 7, 32 73 4, 22 57 ,3 9, 92 1, 99 - - - - 4, 0 22 73 95 57 0 ,3 52 69 9, 0 92 36 56 1, 0 99 19 32 Bảng 4.6 Bảng tính chi phí cải tạo tồn đường dây hạ vận hành 10 năm T T 1 C Ư C hi T ề S c h L ổ u u tí n iề o n d ấ h ại ài u t c d g v h d â ậ A c - v iB 3 A 3 B 0 A 4 B 5 A 2 B 3 A 3 B 5 A 29 V .7 A 11 V 42 A 1 23 V 4 C V C V C V 11 C V T ổ 9 - - - 9 - 9 11 40 81 77 49 69 4.3 Phân tích hiệu kinh tế kỹ thuật 4.3.1 Đường dây trung Tổng chiều dài đường dây trung Điện lực Tp Mau quản lý 610.363m Trong đó, dây dẫn vận hành 10 năm 431.342 (m) Tổn thất thực tế đường dây trung là: 1,40% Để cải tạo toàn dây dẫn trung vận hành 10 năm cần 57,06 tỷ đồng Sau cải tạo toàn dây dẫn trung hiệu kinh tế mang lại tổn thất đường dây trung 0,37%, lợi nhuận 8,876 tỷ đồng/năm Như vậy, để thu hồi vốn cải tạo cần 6,43 năm Giá trị hợp lý, phù hợp để đầu tư cải tạo sửa chữa Tuy nhiên, nguồn vốn cần thiết đầu tư lúc tương đối lớn, đáp ứng nhu cầu vốn cải tạo hàng năm từ Công ty Điện lực Mau cấp cho Điện lực Thành phố Mau (giá trị vốn cấp sửa chữa lớn lưới điện trung hạ khoảng 10 tỷ đồng/năm) Do đó, việc đề xuất giải pháp thay dây dẫn vận hành 10 năm cần cân nhắc kỹ Cần phải sàng lọc, tính tốn lại để đề xuất thay dây dẫn vận hành lâu 15 năm 20 năm, thay dây dẫn vận hành tải để giảm cố đứt dây, giảm chi phí đầu tư cải tạo 4.3.2 Đường dây hạ Tổng chiều dài đường dây hạ Điện lực Tp Mau quản lý 1.016.138 (m) Trong đó, dây dẫn vận hành 10 năm 677.7 (m) Tổn thất thực tế đường dây hạ là: 1, 7% Để cải tạo toàn dây dẫn hạ vận hành 10 năm cần ,11 tỷ đồng Sau cải tạo toàn dây dẫn hạ hiệu kinh tế mang lại tổn thất đường dây hạ 0,54%, lợi nhuận 12,322 tỷ đồng/năm Như vậy, để thu hồi vốn cải tạo cần 5,61 năm Giá trị hợp lý, phù hợp để đầu tư cải tạo sửa chữa Tuy nhiên, nguồn vốn cần thiết đầu tư lúc tương đối lớn, đáp ứng nhu cầu vốn cải tạo hàng năm từ Công ty Điện lực Mau cấp cho Điện lực Thành phố Mau (giá trị vốn cấp sửa chữa lớn lưới điện trung hạ khoảng 10 tỷ đồng/năm) Do đó, việc đề xuất giải pháp thay dây dẫn vận hành 10 năm cần cân nhắc kỹ Cần phải sàng lọc, tính tốn lại để đề xuất thay dây dẫn vận hành lâu 15 năm 20 năm, thay dây dẫn vận hành tải để giảm cố đứt dây, giảm chi phí đầu tư cải tạo Trên thực tế, Điện lực Tp Mau thực cải tạo sửa chữa thường ưu tiên thay đường dây tải, dây cũ mục thường vận hành từ 15 đến 18 năm 4.4 Đề xuất phương án cải tạo Phương án cải tạo thực thông qua việc sàng lọc thay dây dẫn trung vận hành tải, mục để giảm cố đứt dây, giảm chi phí đầu tư cải tạo; sàng lọc thay dây dẫn hạ vận hành tải, mục để giảm tổn thất đường dây hạ thế, giảm cố đứt dây, giảm chi phí đầu tư cải tạo Tập trung đồng vào giải pháp kỹ thuật khác: Cân pha, thay mối nối phát nhiệt, thay máy biến áp tải, non tải, thay máy biến áp tổn thất cao máy biến áp siêu giảm tổn thất, giảm bán kính cấp điện để giảm sụt áp, bố trí phân bố lại tụ bù trung hạ hợp lý Tăng cường tiếp địa để giảm sụt áp, giảm tổn thất dây trung tính Kiểm tra thường xuyên dòng nguội LA để phát LA bị hỏng cần thay Tập trung phát quang đường dây trung hạ để tránh tiếp xúc gây tổn thất, gây cố lưới điện, giảm độ tin cậy cung cấp điện Tập trung đồng vào giải pháp thương mại: Câu móc trộm điện, tác động vào hệ thống đo đếm, phá hoại hệ thống đo đếm, Chương KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI 5.1 Kết luận Hiện nay, tổn thất điện lưới điện Điện lực Tp Mau cao so với mặt chung thành phố khác khu vực Để giảm tổn thất điện cần thực lúc nhiều giải pháp đồng kỹ thuật thương mại Xét mặt kỹ thuật, cần tập trung nghiên cứu giải pháp giảm tổn thất đường dây trung thế, hạ trạm biến áp + Phần đường dây trung thế: giá trị tổn thất tương đối lớn, cần tập trung thay dây dẫn cũ nát, tải, mục đứt nhiều mối nối + Phần đường dây hạ thế: giá trị tổn thất cao, cần phải đầu tư cải tạo nhiều: Thay dây cũ, mục nát, tải, tăng cường tiếp địa, giảm bán kính cấp điện, phân bổ lại tụ bù hạ thế, cân pha, tăng cường cách điện dây dẫn + Phần trạm biến áp: Hiện tại, đề tài chưa phân tích giá trị tổn thất Tuy nhiên, thực tế vận hành Điện lực Tp Mau cho thấy giá trị tổn thất máy biến áp cao Các máy biến áp vận hành chưa phù hợp với công suất đặt, vỏ máy bị gỉ sét nhiều tổn thất cao Vì vậy, cần phải đề xuất giải pháp cho đối tượng nhằm giảm tổn thất điện nhiều cho lưới điện Điện lực Tp Mau 5.2 Hướng phát triển đề tài Tính tốn lại phương án thay dây dẫn trung hạ vận hành tải, vận hành 15 năm 20 năm, phân tích hiệu kinh tế kỹ thuật để thay cải tạo dây dẫn trung hạ cho tối ưu Tính tốn tổn thất máy biến áp, thay máy biến áp cho phù hợp với thực tế vận hành phụ tải TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Thông tư 15/2014/TT-BCT “Qui định việc mua bán công suất phản kháng” [2] Tài liệu tập huấn PSS/ADEPT 5.0, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam [3] Trần Bách, Lưới điện hệ thống điện, Nhà xuất KH&KT, Hà Nội, 2004 [4] Lã Văn Út, Phân tích điều khiển ổn định hệ thống điện, Nhà xuất KH&KT, Hà Nội, 2010 [5] Nguyễn Hồng Việt Phan Thị Thanh Bình, Ngắn mạch ổn định hệ thống điện, Nhà xuất Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, 2013 [6] Hồ Văn Hiến, Hệ thống điện truyền tải phân phối, Nhà xuất Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, 2013 ... Luận văn nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp giảm tổn thất điện cho lưới điện phân phối Điện lực Thành phố Cà Mau Qua khảo sát thực trạng lưới điện phân phối Điện lực Thành phố Cà Mau cho thấy... điện MSHV: I- Tên đề tài: Nghiên cứu giảm tổn thất điện cho lưới điện phân phối Điện lực Thành phố Cà Mau II- Nhiệm vụ nội dung: - Nghiên cứu tổng quan giải pháp giảm tổn thất điện cho lưới điện. .. Tp Cà Mau 21 Bảng 3.5 Thời gian vận hành TBA Điện lực Tp Cà Mau .22 Bảng 3.6 Tổn thất điện lý thuyết lưới điện phân phối Tp Cà Mau 22 Bảng 3.7 Tổn thất điện thực tế lưới điện phân phối
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giảm tổn thất điện năng cho lưới điện phân phối của điện lực thành phố cà mau , Nghiên cứu giảm tổn thất điện năng cho lưới điện phân phối của điện lực thành phố cà mau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay