Nghiên cứu đề xuất công nghệ đốt phù hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong việc sử dụng vỏ hạt điều làm nhiên liệu đốt trên địa bàn tỉnh tây ninh

123 14 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHAN CÔNG HỢI NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ ĐỐT PHÙ HỢP NHẰM GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG VIỆC SỬ DỤNG VỎ HẠT ĐIỀU LÀM NHIÊN LIỆU ĐỐT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật Mơi trường Mã số ngành: 60520320 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 05 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHAN CÔNG HỢI NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ ĐỐT PHÙ HỢP NHẰM GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG VIỆC SỬ DỤNG VỎ HẠT ĐIỀU LÀM NHIÊN LIỆU ĐỐT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường Mã số ngành: 60520320 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ ANH KIÊN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 05 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS Lê Anh Kiên Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 21 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: S T G S T S P G T S T S C h P b P b Ủ y Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá sau Luận văn sửa chữa./ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÒNG QLKH – ĐTSĐH NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Phan Cơng Hợi Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 24/8/1984 Nơi sinh: Tây Ninh Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường MSHV: 1541810009 I- Tên đề tài: “Nghiên cứu đề xuất công nghệ đốt phù hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường việc sử dụng vỏ hạt điều làm nhiên liệu đốt địa bàn tỉnh Tây Ninh” II- Nhiệm vụ nội dung: A Nhiệm vụ Đề tài tập trung vào nhiệm vụ cụ thể sau: - Đánh giá trạng phát sinh vỏ hạt điều - Đánh giá thực trạng công nghệ đốt vỏ hạt điều địa bàn tỉnh Tây Ninh - Đánh giá tình trạng nhiễm phát sinh từ trình đốt vỏ hạt điều - Đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường phù hợp, có tính khả thi nhằm triển khai vào thực tiễn B Nội dung:  Khảo sát, đánh giá cập nhật trạng phát sinh vỏ hạt điều tình hình sử dụng vỏ hạt điều thực tế địa bàn tỉnh Tây Ninh  Đánh giá mức độ ô nhiễm từ việc đốt vỏ hạt điều khơng kiểm sốt từ việc sử dụng vỏ hạt điều làm nhiên liệu sở công nghệ đốt Khảo sát trạng công nghệ đốt vỏ hạt điều địa bàn tỉnh Tây Ninh  Đề xuất công nghệ đốt sử dụng vỏ hạt điều phù hợp, dễ dàng áp dụng sở chế biến hạt điều tỉnh Tây Ninh III- Ngày giao nhiệm vụ: 30/8/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/03/2017 V- Cán hướng dẫn: TS Lê Anh Kiên C Á N B Ộ H Ư Ớ N G D Ẫ N Lê An h Ki ên KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc./ HỌC VIÊN LỜI CÁM ƠN Trong suốt q trình thực luận văn tơi nhận đươc nhiều giúp đỡ Thầy Cô, Gia đình Bạn bè Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Lê Anh Kiên, Thầy tận tâm hướng dẫn suốt trình thực luận văn tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành tốt luận văn Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Q Thầy Cơ Phòng Quản lý khoa học – Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Công nghệ Tp HCM tận tình giúp đỡ truyền đạt cho kiến thức quý báu Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh chị Chi cục Bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên Môi trường, Sở, ban ngành; sở chế biến hạt điều địa bàn tỉnh Tây Ninh tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành tốt luận văn Cuối muốn cảm ơn bạn bè nhiệt tình giúp đỡ tơi Tơi cảm ơn gia đình ủng hộ mặt tinh thần giúp học tập làm việc tốt Tp HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2017 Học viên TÓM TẮT Tỉnh Tây Ninh tỉnh đứng đầu nước diện tích trồng điều xuất hạt điều Tồn tỉnh có 40 doanh nghiệp gia công, chế biến hạt điều nhân xuất có 09 sở chế biến hạt điều có cơng suất lớn từ 5.000 sản phẩm/năm đến 9.000 sản phẩm/năm, doanh nghiệp gia công, chế biến hạt điều địa bàn tỉnh Tây Ninh xuất sang thị trường Mỹ, EU Trung Quốc với tổng công suất khoảng 6.000 tấn/năm Ngoài việc đạt lợi nhuận lớn từ việc xuất nhân hạt điều, doanh nghiệp thu lợi nhuận cao từ dầu điều ép từ vỏ hạt điều nhiên liệu dồi vỏ hạt điều Hàng năm, vỏ hạt điều ép tách dầu hạt điều với công suất chế biến khoảng 750 dầu năm nguồn nhiên liệu đốt cho số sở chế biến hạt điều, sản xuất gạch Tuy nhiên, việc sử dụng vỏ hạt điều làm nhiên liệu đốt bỏ nguồn gây ô nhiễm môi trường đáng quan ngại; chất ô nhiễm phenols, CO, CO2, NOx, VOCs,… khó xử lý, gây ảnh hưởng tới sức khỏe cho cộng đồng Do đó, khơng có biện pháp quản lý hợp lý kịp thời việc sử dụng vỏ hạt điều làm nhiên liệu đốt bỏ nguồn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Nhưng thải bỏ vỏ hạt điều mà không tận dụng làm chất đốt phí phạm nguồn nhiên liệu dồi dào, đặc biệt giai đoạn nguồn nhiên liệu từ thiên nhiên dần cạn kiệt Do đó, việc hoàn thành nội dung nghiên cứu đề ra, luận văn đánh giá trạng ô nhiễm môi trường ngành chế biến hạt điều địa bàn tỉnh Tây Ninh Từ đó, đề xuất cơng nghệ đốt phù hợp góp phần giảm thiểu nhiễm mơi trường việc sử dụng vỏ hạt điều làm nhiên liệu đốt địa bàn tỉnh Tây Ninh Q , ,., ,_ Tp HO! rr.s v1eN KHOA HOC-CONG NGHS QUAN VT�N NHJl;T DOI M0I TRl!ONG Institute for Tropicalization a.ad Environmeot Oio cbl '1A T'""""c Qu6c, FOR:0Ul4ll6?0, ™2ll29 TEST REPORT ' w CP MOi truong °'""" OT OUJ446262 U, OI.J11,U9'20L PHIEUK.£TQUATHUNGHltM QSPK.15.098 I SV Ngi.y: 04/0S/20!6 Tmig: ill I Nm yludu COng Dia di�m IAy mlu COng ty TNHH BITRACO- Nhi miy san xuit y,ch Tri Sim, Ap Tri Sim, x! Nmh Difn, huyen Ch&u Thinh, tinh Tay Nmh BTV 04.23· Cn.2.02 Ch 56 it 02 m luq S lu ng 23 Thl n 10 Kft CHAT Llf X GK.Hi THAI 04.23· Cn.2.02 qul e IT ThOng s6 l)O'I) ' i H n l I : ru¢t dQ ' c Luu hrQ"Dg m•, r: 1�· ! COi USEPA method r,,••, %\ CTM 30434r·1 m' co TCVN 71n:2002 TCVN 7242:2003 r•, US EPA method r•i · mj(Nm1 SO, ;;:;,;;, TCVN 6192:2010 B111t6ng mg!Nm 6i TCVN 5977:2009 1·1 USEPAmethodSI"'! K, E, t uilbi'r11 him 100 21 120 0,85 19.3 E, 78 14.840
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đề xuất công nghệ đốt phù hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong việc sử dụng vỏ hạt điều làm nhiên liệu đốt trên địa bàn tỉnh tây ninh , Nghiên cứu đề xuất công nghệ đốt phù hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong việc sử dụng vỏ hạt điều làm nhiên liệu đốt trên địa bàn tỉnh tây ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay