Nghiên cứu các yếu tố tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần đầu tư robot

153 7 0
  • Loading ...
1/153 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU ROBOT LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã ngành:60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU ROBOT LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH LUẬN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH LUẬN Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 25 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng PSG.TS Nguyễn Phú Tụ Chủ tịch TS Nguyễn Quyết Thắng Phản biện TS Lại Tiến Dĩnh Phản biện PSG.TS Võ Phước Tấn Ủy viên TS Nguyễn Thành Long Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÒNG QLKH – ĐTSĐH NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày tháng năm 201 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 14/01/1983 Nơi sinh: Bến Tre Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1541820012 I- Tên đề tài: Nghiên cứu yếu tố tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty cổ phần đầu RoBot II- Nhiệm vụ nội dung: - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty cổ phần đầu Robot - Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố tác động đến động lực làm việc người lao động Công ty cổ phần đầu Robot - Nghiên cứu khác biệt động lực người lao động theo đặc trưng cá nhân (như độ tuổi, giới tính, thời gian cơng tác, mức thu nhập trình độ học vấn) Công ty cổ phần đầu Robot - Đề tài nghiên cứu yếu tố tạo động lực cho người lao động thông qua công cụ kiểm định thang đo, kiểm định mơ hình hồi quy nhằm xác định nhân tố thỏa độ tin cậy đạt mức ý nghĩa ảnh hưởng đến động lực người lao động Công ty cổ phần đầu Robot III- Ngày 20/09/2016 giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH LUẬN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGÀNH (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU ii LỜI CÁM ƠN Trước hết, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tồn thể q thầy Trường Đại học cơng nghệ TP.Hồ Chí Minh, q thầy Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Sau Đại học truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập trường Xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Đình Luận - người hướng dẫn khoa học luận văn, nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ mặt để thực luận văn thạc sỹ Xin chân thành cảm ơn quý thầy Hội đồng chấm luận văn góp ý cho thiếu sót luận văn để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần đầu RoBot tạo điều kiện thuận lợi cho thu thập số liệu, thực phiếu điều tra, phân tích đánh giá, sẵn sàng cung cấp thông tin, tài liệu hợp tác suốt q trình hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU TÓM TẮT Đề tài luận văn “Nghiên cứu yếu tố tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần đầu Robot” thực nhằm tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Cơng ty Luận văn hệ thống hóa sở lý thuyết động lực người lao động, nhân tố, vấn đề liên quan đến động lực người lao động Đánh giá yếu tố tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần đầu ROBOT Nghiên cứu góp phần tìm mối quan hệ nhân tố tạo động lực người lao động mức độ tác động nhân tố đến động lực người lao động Công ty cổ phần đầu ROBOT Phương pháp nghiên cứu sử dụng gồm hai phương pháp định tính định lượng Thơng qua nghiên cứu định tính dựa sở lý thuyết, tham khảo ý kiến chun gia cộng với mơ hình tác giả tạo động lực cho người lao động, nhằm đưa mơ hình nghiên cứu đề xuất bao gồm bảy nhân tố: thu nhập, điều kiện môi trường làm việc, chất công việc, đào tạo, khen thưởng - thăng tiến, sách phúc lợi nhân tố trao quyền giám sát Để kiểm định giả thiết nghiên cứu, sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua phần mềm SPSS với bảng câu hỏi khảo sát điều tra lấy ý kiến với mẫu 287 Kết phân tích nhân tố EFA cho thấy mơ hình nghiên cứu thức theo đánh giá người lao động gồm năm nhân tố hồn tồn phù hợp với mơ hình đề xuất phần nghiên cứu định tính là:chính sách phúc lợi, đào tạo phát triển, đặc điểm công việc, thu nhập, khen thưởng công Cũng dựa kết phân tích hồi quy, hai nhân tố tác động mạnh đến động lực người lao động Công ty cổ phần đầu Robot: khen thưởng công công việc Thông qua tác động vào nhân tố khen thưởng - thăng tiến nhân tố công việc nhằm cải thiện, nâng cao động lực làm việc người lao động làm việc công ty ABSTRACT The thesis "Research on motivating factors for laborers at ROBOT Investment Corp" was conducted to find out factors influencing labor motivation of employees in company The thesis has systematized the theoretical basis of motivation of workers, factors and problems related to motivation of employees Assessment of motivating factors for laborers in ROBOT Investment Corp This research contributes to the relationship between motivational factors of employees in ROBOT Investment Corp and their impact on the motivation of employees The research method used consisted of qualitative and quantitative methods Through a qualitative research based on theoretical background, expert consultation plus models of motivational motivational authors, the proposed research model includes seven core Conditions, working environment, nature of work, training, reward and promotion, welfare policy and empowerment and monitoring To test the hypothesis of the study, use the quantitative method through SPSS with the survey questionnaire survey with sample 287 The results of the EFA factor analysis show that the model in The formal study according to the evaluation of the employee consists of five factors and is in full accord with the model proposed in the qualitative research: welfare policy, development training, Jobs, income, fair reward Also based on the results of the regression analysis, there are two factors that most strongly affect the motivation of employees in ROBOT Investment Corp are reward and promotion and work Through the impact on the reward and promotion factors and job factors to improve and motivate the work of employees while working at the company MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN .ii TÓM TẮT iii ABSTRACT .iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu luận văn Tóm tắt chương CHƯƠNG 2:CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Lý luận động lực làm việc 2.1.1 Khái niệm động lực làm việc tạo động lực làm việc 2.1.1.1 Động lực: 2.1.1.2 Tạo động lực: 2.1.2 Một số học thuyết nghiên cứu tạo động lực lao động 2.1.2.1 Lý thuyết nhu cầu cấp bậc Abraham Maslow (1943): 2.1.2.2 Thuyết Hai nhân tố Frederick Herzberg (1959) 2.1.2.3Thuyết công John Stacy Adams (1963) 2.1.2.4 Thuyết kỳ vọng Victor Vroom ( 1964) 2.2 Lý luận công tác tạo động lực cho người lao động 10 2.2.1 Mục đích cơng tác tạo động lực cho người lao động 10 2.2.2 Vai trò công tác tạo động lực 11 PHỤ LỤC Kiểm định nhân tố EFA Xoay nhân tố bước KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig .824 2568.301 325 000 Total Variance Explained Co Initial Eigenvalues Extraction Sums of Rotation Sums of Squared mp Squared Loadings Loadings one Total % of Cumulati Total % of Cumula Total % of Cumula nt ve % Varianc Varianc tive % Varianc tive % e e e 6.117 23.528 23.528 6.117 23.528 23.528 2.664 10.247 10.247 2.525 9.710 33.238 2.525 9.710 33.238 2.442 9.393 19.641 2.032 7.815 41.053 2.032 7.815 41.053 2.339 8.997 28.637 1.713 6.587 47.640 1.713 6.587 47.640 2.279 8.764 37.402 1.410 5.423 53.063 1.410 5.423 53.063 2.185 8.402 45.804 1.309 5.036 58.099 1.309 5.036 58.099 2.174 8.363 54.167 1.130 4.345 62.444 1.130 4.345 62.444 2.152 8.277 62.444 945 3.635 66.079 819 3.151 69.230 10 751 2.888 72.118 11 717 2.756 74.874 12 678 2.607 77.482 13 655 2.520 80.002 14 586 2.254 82.255 15 525 2.020 84.276 16 514 1.976 86.252 17 471 1.812 88.064 18 425 1.634 89.698 19 416 1.602 91.300 20 396 1.523 92.823 21 380 1.463 94.286 22 341 1.310 95.596 23 309 1.189 96.785 24 305 1.172 97.957 25 290 1.114 99.071 26 242 929 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Ma trận xoay nhân tố Component TN1 820 TN2 707 TN3 576 TN4 552 TN5 DK1 789 DK2 799 DK3 729 DK4 705 CV1 CV2 CV3 DT1 613 DT2 788 DT3 DT4 598 KT1 761 KT2 720 KT3 747 KT4 692 PL2 PL3 PL4 TQ1 TQ2 TQ3 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 829 815 671 796 764 751 842 832 835 Xoay nhân tố lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig Total Variance Explained Co Initial Eigenvalues Extraction Sums of mp Squared Loadings 809 2388.145 300 000 Rotation Sums of Squared Loadings one nt Total % of Cumula Total % of Cumulati Total % of Cumula ve % Varian tive % Varianc Variance tive % ce e 5.689 22.756 22.756 5.689 22.756 22.756 2.550 10.200 10.200 2.525 10.098 32.854 2.525 10.098 32.854 2.445 9.782 19.982 2.030 8.120 40.975 2.030 8.120 40.975 2.337 9.346 29.328 1.703 6.813 47.788 1.703 6.813 47.788 2.200 8.798 38.126 1.397 5.587 53.375 1.397 5.587 53.375 2.152 8.607 46.733 1.295 5.180 58.555 1.295 5.180 58.555 2.098 8.392 55.125 1.099 4.395 62.950 1.099 4.395 62.950 1.956 7.825 62.950 945 3.780 66.730 819 3.276 70.007 10 743 2.974 72.980 11 716 2.863 75.843 12 657 2.629 78.472 13 647 2.588 81.060 14 526 2.103 83.163 15 514 2.056 85.219 16 502 2.009 87.228 17 447 1.789 89.017 18 423 1.691 90.708 19 402 1.608 92.316 20 394 1.577 93.893 21 351 1.406 95.298 22 333 1.333 96.631 23 306 1.223 97.854 24 295 1.180 99.034 25 242 966 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis TN1 TN2 TN3 TN4 TN5 DK1 DK2 DK3 Rotated Component Matrix Component 817 710 582 565 553 790 800 728 a DK4 704 CV1 827 CV2 817 CV3 677 DT1 DT2 DT4 KT1 769 KT2 716 KT3 752 KT4 696 PL2 PL3 PL4 TQ1 TQ2 TQ3 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .600 793 624 801 771 751 842 832 836 Phân tích EFA động lực làm việc NLĐ KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .787 Approx Chi-Square 344.801 Bartlett's Test of Sphericity df Sig .000 Total Variance Explained Com Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings pone Total % of Cumulativ Total % of Variance Cumulative % nt e% Variance 2.51 62.909 62.909 2.516 62.909 62.909 571 14.280 77.189 497 12.426 89.615 415 10.385 100.000 a Component Matrix Component DL1 805 DL2 780 DL3 DL4 776 811 ‘Phân tích hồi quy b Model Summary R Square Adjusted Std Change Statistics R Square Error of R F df1 df2 the Square Change Estimate Change M R Durbino Sig F Watson d Chang e e l a 731 535 527 11004 535 64.679 281 000 1.690 a Predictors: (Constant), DAOTAO, PHUCLOI, CONGVIEC, KHENTHUONG, THUNHAP b Dependent Variable: DONGLUCNLD a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square F Sig b 000 Regression 3.916 783 64.679 Residual 3.402 281 012 Total 7.318 286 a Dependent Variable: DONGLUCNLD b Predictors: (Constant), DAOTAO, PHUCLOI, CONGVIEC, KHENTHUONG, THUNHAP a Model Coefficients Unstandardiz Standardi t ed zed Coefficients Coefficie nts B Std Beta Error 001 051 022 (Constant) KHENTHU 156 051 154 ONG THUNHAP 394 064 310 CONGVIE 104 035 145 C PHUCLOI 080 028 124 DAOTAO 209 039 264 a Dependent Variable: DONGLUCNLD Sig Collinearity Statistics Tolerance VIF 982 3.073 002 655 1.526 6.140 000 650 1.539 2.968 003 690 1.450 2.806 5.343 005 000 845 680 1.184 1.470 Kiểm định động lực làm việc phái nam nữ N Nam Nu Total Mean Std Deviatio n 171 3.5994 116 3.5345 287 3.5732 60237 69227 63984 Std Error 95% Confidence Minimum Maximum Interval for Mean Lower Upper Bound Bound 04606 3.5085 3.6903 1.75 5.00 06428 3.4072 3.6618 1.75 5.00 03777 3.4988 3.6475 1.75 5.00 Test of Homogeneity of Variances DLLV Levene Statistic df1 df2 Sig 3.794 285 052 ANOVA DLLV Sum of Squares df Mean Square Between Groups 291 291 Within Groups 116.797 285 410 Total 117.088 286 Kiểm định động lực làm việc độ tuổi F 711 Sig .400 Descriptives DLLV N Mean Std Std Deviatio Error n Duoi 30 121 3.4587 66014 30-45 128 3.6992 60944 41-50 38 3.5132 61223 Total 287 3.5732 63984 DLLV Levene Statistic 822 df1 95% Confidence Interval for Mean Lower Upper Bound Bound 060 01 053 87 099 32 037 77 df2 3.3399 3.5775 1.75 4.75 3.5926 3.8058 1.75 5.00 3.3119 3.7144 1.75 5.00 3.4988 3.6475 1.75 5.00 F 4.707 Sig .010 Sig .441 284 ANOVA DLLV Between Groups Within Groups Total Minimum Maximum Sum of Squares 3.757 113.332 117.088 df Mean Square 1.878 284 399 286 Kiểm định khác biệt động lực qua yếu ố thời gian làm việc Công ty Duoi nam Tu den nam Tu den 10 nam Tren 10 nam Total N Mean Std Deviati on Std Error 116 62 3.6552 3.5444 54639 70497 95% Confidence Minimu Maxi m mum Interval for Mean Lower Upper Bound Bound 05073 3.5547 3.7557 2.25 5.00 08953 3.3653 3.7234 2.00 5.00 94 3.5213 70963 07319 3.3759 3.6666 1.75 5.00 15 287 3.3833 3.5732 53341 63984 13773 03777 3.0879 3.4988 3.6787 3.6475 2.50 4.50 1.75 5.00 Test of Homogeneity of Variances DLLV Levene Statistic df1 df2 Sig 2.626 283 051 ANOVA DLLV Sum of Squares df Mean Square Between Groups 1.625 542 Within Groups 115.463 283 408 Total 117.088 286 F 1.328 Sig .266 Kiểm định khác biệt động lực qua yếu ố thời gian làm việc Công ty N Mean Std Deviati on Std Error 95% Confidence Minim Maxi mum Interval for Mean um Lower Upper Bound Bound Lao dong 45 3.7722 53253 07938 3.6122 3.9322 2.75 5.00 thong Cao dang 188 3.5798 65019 04742 3.4862 3.6733 1.75 5.00 Dai hoc 48 3.3906 65620 09471 3.2001 3.5812 2.25 5.00 Tren dai hoc 3.3333 56273 22973 2.7428 3.9239 2.75 4.00 Total 287 3.5732 63984 03777 3.4988 3.6475 1.75 5.00 Test of Homogeneity of Variances DLLV Levene Statistic df1 df2 Sig .807 283 491 ANOVA DLLV Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 3.736 1.245 3.109 027 Within Groups 113.353 283 401 Total 117.088 286 Kiểm định khác biệt động lực qua yếu tố thu nhập N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Duoi 10 trieu 148 3.5169 Tu 10 - Duoi 90 3.6278 15 trieu Tu 15 den 20 48 3.6615 trieu Tren 20 trieu 2.7500 Total 287 3.5732 DLLV Levene Statistic a 3.464 df1 Lower Upper Bound Bound 67427 05542 3.4074 3.6264 1.75 5.00 64613 06811 3.4924 3.7631 2.25 5.00 49057 07081 3.5190 3.8039 2.75 5.00 63984 03777 3.4988 3.6475 2.75 1.75 2.75 5.00 df2 283 Sig .033 ANOVA DLLV Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 1.789 115.300 117.088 df Mean Square 596 283 407 286 F 1.464 Sig .225 ... tài: Nghiên cứu yếu tố tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty cổ phần đầu tư RoBot II- Nhiệm vụ nội dung: - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty cổ phần. .. hình nghiên cứu xác định yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty Cổ phần Đầu Tư RoBot − Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty Cổ phần Đầu Tư. .. lý thuyết động lực người lao động, nhân tố, vấn đề liên quan đến động lực người lao động Đánh giá yếu tố tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần đầu tư ROBOT Nghiên cứu góp phần tìm mối
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần đầu tư robot , Nghiên cứu các yếu tố tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần đầu tư robot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay