Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển khu công nghiệp trên địa bàn TP HCM (giai đoạn 2016 2020)

121 11 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BÙI ĐỨC VINH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM (GIAI ĐOẠN 20162020) LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân dụng Cơng nghiệp Mã số ngành: 60580208 TP Hồ Chí Minh, tháng 3/2017 TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Bùi Đức Vinh Ngày sinh: 18/02/1990 Nơi sinh: Bạc Liêu Chun ngành: Kỹ thuật xây dựng cơng trình dân dụng công nghiệp I- Tên đề tài : Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai thực dự án đầu phát triển Khu công nghiệp địa bàn TP.HCM (Giai đoạn 20162020) II- Nhiệm vụ nội dung : - Khảo sát thực trạng ảnh hưởng yếu tố đến việc triển khai thực dự án đầu phát triển Khu công nghiệp địa bàn TP.HCM (Giai đoạn 20162020) - Nghiên cứu xác định yếu tố đến việc triển khai thực dự án đầu phát triển Khu công nghiệp địa bàn TP.HCM (Giai đoạn 20162020) - Phân tích xếp hạng rủi ro tìm xây dựng mơ hình - Đưa số gải pháp hạn chế ảnh hưởng yếu tố đến việc triển khai thực dự án đầu phát triển Khu công nghiệp địa bàn TP.HCM (Giai đoạn 20162020) đánh giá kết luận III- Ngày giao nhiệm vụ : 26/09/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ : 30/03/2017 V- Cán hướng dẫn : TS Trần Quang Phú CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGÀNH KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Bùi Đức Vinh ii LỜI CÁM ƠN Trong q trình hồn thành luận văn này, nhận hướng dẫn , giúp đỡ quý báu thầy cô, anh chị đồng nghiệp bạn.Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới: Bộ môn Kỹ thuật xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp đại học Công Nghệ TPHCM tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình học tập hồn thành luận văn Tiến sĩ Trần Quang Phú, người thầy kính mến hướng dẫn, giúp đỡ, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập làm luận văn Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô hội đồng chấm luận văn cho tơi đóng góp q báu để hồn thành luận văn Trong q trình thực hiện, cố gắng để hoàn thiện luận văn, trao đổi tiếp thu ý kiến đóng góp Q Thầy, Cơ bạn bè, tham khảo nhiều tài liệu, song khơng tránh khỏi có sai sót Rất mong nhận thơng tin góp ý từ Q Thầy, Cơ bạn đọc Xin cảm ơn bạn bè, anh chị em công tác Ban quản lý Khu chế xuất Công nghiệp TP.HCM Các anh chị em hoạt động ngành xây dựng giúp tơi có số liệu khảo sát để phục vụ luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2017 Người thực luận văn Bùi Đức Vinh TÓM TẮT Theo quy hoạch phát triển đến năm 2020, Tp.Hồ Chí Minh có 23 KCX, KCN với tổng diện tích khoảng 6.038,8ha mang lại cho Thành phố nhiều lợi ích kinh tế xã hội Tuy có định hướng phát triển mạnh mẽ trình triển khai thực KCN tồn tại, bất cập nhiều thách thức chủ đầu KCN Chính cần phải tiến hành nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai thực dự án đầu xây dựng KCN địa bàn TP.HCM ( Giai đoạn 20162020) tìm biện pháp kiểm soát, hạn chế ảnh hưởng yêu cầu cấp bách, cần thiết Mục tiêu nghiên cứu xác định, phân tích, đánh giá lựa chọn danh mục yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai thực dự án đầu xây dựng KCN địa bàn TP.HCM ( Giai đoạn 20162020) Đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố đưa giải pháp thích hợp để hạn chế ảnh hưởng yếu tố đến việc triển khai thực dự án đầu xây dựng KCN địa bàn TP.HCM Trên sở lý thuyết nghiên cứu khảo sát dự án đầu KCN địa bàn TP.HCM Từ kết khảo sát, kỹ thuật phân tích nhân tố rút gọn tập hợp 24 yếu tố thành nhân tố đại diện Qua kiểm định mô hình hồi quy đa biến khẳng định nhóm yếu tố có quan hệ đồng biến với ảnh hưởng đến việc triển khai thực dự án đầu xây dựng khu công nghiệp địa bàn TP.HCM (Giai đoạn 20162020) Với kết nghiên cứu đưa kiến nghị với chủ đầu cần xây dựng kế hoạch, nghiên cứu tốt vấn đề liên quan đến tài kịp thời ứng phó với biến động thay đổi sách Chọn nhà thầu vấn, thiết kế có kinh nghiệm lực lĩnh vực vấn, thiết kế KCN, đồng thời chủ đầu cần bám sát trình thực để kịp thời tháo gỡ vướng mắc Song song chủ đầu cần nâng cao lực quản lý để thực dự án cách hiệu ABSTRACT According to the development plan up to 2020, Ho Chi Minh City will have 23 export processing zones and industrial parks with a total area of about 6,038.8 hectares bringing the city many socio-economic benefits Although there is the strong development orientation, there are still shortcomings in the process of implementing industrial parks and many challenges for industrial park investors Therefore, it is necessary to study the factors affecting the implementation of investment projects to build industrial parks in the area of Ho Chi Minh City (20162020) and find out the control measures, limiting influence is urgent, very necessary The objective of the study was to identify, analyze, evaluate and select the list of factors influencing the implementation of industrial park construction projects in Ho Chi Minh City (2016 - 2020) Evaluating the impact of these factors and provide appropriate solutions to limit the influence of factors on the implementation of investment projects to build industrial parks in the city On the basis of research theory, we have surveyed industrial park projects in Ho Chi Minh City From the survey results, factor analysis techniques have reduced the set of 24 factors into representative factors By examining the multivariate regression model, the six groups of factors have been negatively correlated with implementation of investment projects to build industrial parks in the area of Ho Chi Minh City (2016-2020) As a result of the study, the investor has made recommendations to investors to plan and research the financial issues and respond to changes in policy in time Select experienced consultant and design consultants in the area of industrial park design and consultancy, and at the same time, investors should closely follow the implementation process to remove problems in time In parallel, the owner needs to improve his management capacity to implement the project in the most effective way i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC HÌNH ẢNH ii DANH MỤC BẢNG, BIỂU iii CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Giới thiệu chung 1.2 Thực trạng phát triển KCN TP.HCM 1.3 Lý hình thành đề tài nghiên cứu 1.4 Mục tiêu nghiên cứu 1.5 Phương pháp, đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1.6 Đóng góp nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Khái niệm 2.1.1 Các khái niệm lý thuyết đầu 2.1.2 Các khái niệm dự án 2.1.3 Các đặc trưng 10 dự án: 2.1.4 Các hình thức tổ chức quản lý thực dự án 11 2.2.1 Giai đoạn chuẩn .13 bị đầu 2.2.2 Giai đoạn thực đầu 15 2.2.3 Giai đoạn nghiệm thu bàn giao đưa cơng trình vào sử dụng 19 2.3 Lập kế hoạch dự dựng .20 2.3.1 Phương pháp thực việc 22 án đầu phân xây tách công 2.3.1.1 Khái niệm, mục 22 i đích phương 2.3.1.2 Trình tự 23 lập pháp WBS WBS 2.4 Các phương pháp quản lý tiến độ thực dự án đầu xây dựng 23 ii 2.4.1 Mạng công việc .24 2.4.1.1 Khái niệm .24 2.4.1.2 Phương pháp biểu diễn mạng công việc 24 2.4.1.3 Phương pháp PERT,CPM,GANTT 25 2.4.1.4 Phương pháp ứng dụng biểu đồ đường chéo 27 2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến tiến độ thực dự án đầu xây dựng mặt lý thyết 27 2.5.1 Công tác giao nhận đất (hoặc cho thuê đất) 28 2.5.1.1 Trình tự giao đất, th đất giải phóng mặt dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước 28 2.5.1.2 Trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất chưa giải phóng mặt 30 2.5.2 Cơng tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư 32 2.5.3 Thiết kế xây dựng cơng trình lập dự tốn .34 2.5.3.1 Trình tự thiết kế 34 2.5.3.2 Thời gian thẩm định thiết kế 35 2.5.4 Công tác đấu thầu 36 2.5.4.1 Các hình thức đấu thầu .36 2.5.4.2 Các phương thức đấu thầu 38 2.5.4.3 Trình tự tổ chức đấu thầu 40 2.5.4.4 Thời gan đấu thầu 40 2.6 Các yếu tố ảnh hưởng theo nghiên cứu trước đây: 43 2.6.1 Các nghiên cứu nước 44 2.6.2 Các nghiên cứu nước 45 2.6.3 Nhóm yếu tố mang tính đặc thù Khu cơng nghiệp 46 2.6.4 Nhóm yếu tố liên quan đến thời gian xin phép 47 2.6.5 Nhóm yếu tố liên quan tới đặc điểm dự án 47 2.6.6 Nhóm yếu tố liên quan đến q trình lập thiết kế 47 2.6.7 Nhóm yếu tố lực bên liên quan .47 2.6.8 Nhóm yếu tố liên quan đến kinh tế sách pháp luật .47 2.7 Mơ hình nghiên cứu: 47 Các yếu tố ảnh hưởng 48 Nhóm yếu tố lực bên liên quan 48 Nhóm yếu tố liên quan đến kinh tế sách pháp luật 48 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 49 3.1 Thiết kế nghiên cứu: 49 3.2 Bảng câu hỏi khảo sát thu thập liệu 50 3.2.1 Quy trình thiết kế bảng câu hỏi khảo sát thu thập liệu 50 3.2.2 Nội dung bảng câu hỏi khảo sát 51 3.3 Kíchthước mẫu 51 3.4 Thu thập liệu 52 3.5 Phân tích nhân tố .52 3.5.1 Khái niệm phương pháp phân tích nhân tố 52 3.5.2 Kiểm định thang đo 53 CHƯƠNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 60 4.1 GIỚI THIỆU 60 4.1.1 Mã hóa yếu tố 60 4.2 THÔNG TIN MẪU NGHIÊN CỨU 61 4.2.1 Thống kê kinh nghiệm làm việc 62 4.2.2 Thống kê độ tuổi người vấn 63 4.2.3 Thống kê trình độ người khảo sát 64 4.2.4 Thống kê đơn vị làm việc người khảo sát 65 4.3 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH 66 4.3.1 Kiểm định Cronbach’s Alpha thang đo 66 4.3.1.1 Nhóm yếu tố mang tính đặc thù Khu cơng nghiệp 67 đặc thù khu công nghiệp 67 4.3.1.2 Nhóm yếu tố liên quan đến thời gian xin phép 67 thời gian xin phép 68 4.3.1.3 Nhóm yếu tố liên quan đến đặc điểm dự án .68 k ế T T h T h VN h N ăn N ăn N ăn N V I h ó N g T hị S ự C ác C hí V N II h A n h ( c Phần 2: Thông tin đối tượng khảo sát Anh chị cho biết thông tin sau: C1 1/ Về giới tính, anh chị là: Nam Nữ 2/ Về độ tuổi Anh/Chị thuộc nhóm sau đây: Dưới 30 Từ 30 đến 40 Từ 40 đến 50 Từ 50 trở lên 3/ Trình độ học vấn Anh/Chị là:      4/ Kinh  nghiệm làm việc ngành xây dựng Dưới năm Từ đến 10 năm Trên 10 năm 5/ Đơn vị Anh/Chị làm việc là: Công ty xây dựng (nhà thầu) Nhà đầu Đơn vị vấn thiết kế Đơn vị vấn giám sát Ban quản lý KCN Nếu Anh/Chị quan tâm có nhu cầu kết nghiên cứu, xin để lại địa chị email địa liên lạc cuối bảng câu hỏi, kết gửi đến Anh/Chị sau hoàn thành Họ tên: Số điện thoại: Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn hỗ trợ nhiệt tình Q Anh/Chị Trân trọng kính chào! PHỤ LỤC ĐẶC ĐIỂM MẪU KHẢO SÁT Kinh nghiệm người khảo sát KINH NGHIEM (C4) Fr P V C eq er ali u ue c d m 16 16 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển khu công nghiệp trên địa bàn TP HCM (giai đoạn 2016 2020) , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển khu công nghiệp trên địa bàn TP HCM (giai đoạn 2016 2020)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay