Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty TNHH nissey

128 9 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN VĂN CHÂU NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH NISSEY LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 2/2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN VĂN CHÂU NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH NISSEY LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ QUANG HÙNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 2/2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS LÊ QUANG HÙNG (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 00 tháng 00 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T Họ C T t d Ủy Thư Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 08 tháng 02 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Trần Văn Châu Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 28/05/1972 ngành: Quản trị Kinh Doanh Nơi sinh: Gia Định Chuyên MSHV: 1541820011 I- Tên đề tài: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty TNHH NISSEY II- Nhiệm vụ nội dung: - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty TNHH NISSEY - Đánh giá mức độ yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Cơng ty TNHH NISSEY Góp phần làm rõ vai trò việc phát triển công ty việc nâng cao hiệu suất làm việc đời sống người lao động Công ty TNHH NISSEY - Đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao động lực làm việc người lao động Công ty TNHH NISSEY III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: TS LÊ QUANG HÙNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS Lê Quang Hùng KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề: “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Cơng ty TNHH NISSEY” hồn tồn kết nghiên cứu thân tơi chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu người khác Trong trình thực luận văn, thực nghiêm túc quy tắc đạo đức nghiên cứu, kết trình bày luận văn sản phẩm nghiên cứu, khảo sát riêng cá nhân tôi, tất tài liệu tham khảo sử dụng luận văn trích dẫn tường minh, theo quy định Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực số liệu nội dung khác luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2017 Học viên thực luận văn Trần Văn châu ii LỜI CÁM ƠN Trước tiên xin gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Công Nghệ Tp.HCM tạo điều kiện cho tham gia học lớp Cao học Quản trị kinh doanh nhằm nâng cao trình độ, kiến thức góp phần giúp ích cho cơng việc thân tham gia giải vấn đề xã hội Tơi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn đến thầy TS LÊ QUANG HÙNG, thầy tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt q trình thực luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy, Cô khoa Quản trị kinh doanh Viện Đào Tạo Sau Đại Học trường Đại Học Cơng Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện tốt cho việc học tập, nghiên cứu thời gian học tập trường Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc Công ty TNHH NISSEY anh, em đồng nghiệp công ty tham gia vào trình khảo sát ,…đã tạo điều kiện giúp điều tra, khảo sát cung cấp tài liệu để tơi có thơng tin, liệu viết luận văn Sau cùng, chân thành cảm ơn gia đình bạn khóa động viên, tận tình hỗ trợ góp ý cho tơi suốt thời gian học tập thực luận văn Dù có nhiều cố gắng luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận chia sẻ, góp ý Q thầy bạn bè Trân trọng cảm ơn Học viên Trần văn Châu TÓM TẮT Đề tài: “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty TNHH NISSEY” với mục tiêu xác định yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty TNHH NISSEY, từ xây dựng mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động cho phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động Cơng ty TNHH NISSEY Cuối cùng, dựa kết khảo sát phân tích số liệu để chứng minh phù hợp mô hình lý thuyết với thực tế cơng ty, từ đề xuất số giải pháp nâng cao động lực làm việc người lao động Công ty TNHH NISSEY Trên sở lý luận nghiên cứu mơ hình trước đây, tác giả thảo luận nhóm đề xuất mơ hình động lực làm việc người lao động Công ty TNHH NISSEY gồm yếu tố: (1) Thu nhập, (2) Phúc lợi, (3) Lãnh đạo trực tiếp, (4) Công việc ổn định, (5) Cơ hội thăng tiến, (6) Công nghệ, (7) Môi trường Điều kiện làm việc, (8) Đánh giá thực công việc Từ mơ hình đề xuất ban đầu, tác giả tiến hành điều tra mẫu thuận tiện với cỡ mẫu 330, số liệu phân tích qua phần mềm thống kê SPSS 20.0, áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính định lượng, kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích EFA phân tích hồi quy Kết nghiên cứu động lực làm việc người lao động Cơng ty TNHH NISSEY gồm có yếu tố theo mức độ giảm dần là: (1) Phúc lợi, (2) Thu nhập, (3) Lãnh đạo trực tiếp, (4) Công việc ổn định, (5) Công nghệ, (6) Cơ hội thăng tiến, (7) Môi trường điều kiện làm việc, (8) Đánh giá thực công việc Từ kết nghiên cứu này, tác giả đưa hàm ý quản trị nhằm nâng cao động lực làm việc người lao động Công ty TNHH NISSEY, góp phần nâng cao hiệu suất làm việc người lao động nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển doanh nghiệp ABSTRACT Topic: "Research of the factors affecting the motivation of employees working at Nissey Co.,Ltd." with the goal of identifying the factors that impact the motivation of the employees working at Nissey Co.,Ltd From which modeling research of factors affecting work motivation of employees accordingly with characteristics and operational status of Nissey Co., Ltd Finally, based on the survey results and analysis of data to demonstrate the suitability of the model theory with practice in the company, which proposed a number of measures to improve the motivation of employees working at Nissey Co., Ltd Based on theory and previous model research, the author discussed in group and proposed a model of work motivation of employees at Nissey Co.,Ltd that consists of elements: (1) Income, (2) Welfare, (3) Direct managers, (4) Work stability, (5) Promotion opportunities, (6) Technology, (7) Environment and working conditions, (8) Performance appraisal From the initial proposed model, the author conducted a sample survey with sample size of 330, the data were analyzed through SPSS 20.0 statistical software, applying the method of qualitative and quantitative research Cronbach's Alpha, EFA analysis and regression analysis The findings of the motivation of the employees working at Nissey Co., Ltd consists of elements in decreasing order: (1) Welfare Performance appraisal, (2) Income, (3) Direct managers, (4) Work stability, (5) Technology, (6) Promotion opportunities, (7) Environment and working conditions, (8) Performance appraisal From the results of this research, the author offers management implications in order to improve the motivation of employees working at Nissey Co.,Ltd contributing to improve the working efficiency of employees aimed at developing enterprise MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC .v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG .x DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH, ĐỒ THỊ xii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU .1 1.1 Giới thiệu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu: 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Dữ liệu dùng cho nghiên cứu 1.4.2 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Cấu trúc đề tài: CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Các lý thuyết bản: 2.1.1 Khái niệm động lực tạo động lực làm việc: 2.1.2 Đặc điểm động lực: 2.1.3 Khái niệm chung lao động: 2.2 Một số học thuyết động lực 2.2.1 Học thuyết hệ thống nhu cầu Abraham Maslow 2.2.2 Học thuyết kỳ vọng Victor Vroom: 2.2.3 Học thuyết công J Stacy Adams: 10 2.3 Các mơ hình cơng trình nghiên cứu liên quan đến động lực 12 2.3.1 Các mơ hình cơng trình nghiên cứu nước ngồi 12 2.3.2 Các mơ hình cơng trình nghiên cứu nước 14 2.4 Mơ hình nghiên cứu giả thiết: .17 2.4.1 Mơ hình nghiên cứu: 17 2.4.2 Giả thuyết cho mơ hình nghiên cứu: 20 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Giới thiệu Công ty TNHH NISSEY( Phụ lục 1) 22 3.2 Thiết kế nghiên cứu .22 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu 22 3.2.2 Quy trình nghiên cứu 24 3.2.3 Phương pháp chọn mẫu 25 3.2.4 Thiết kế bảng câu hỏi 25 3.3 Xây dựng thang đo 26 3.3.1 Thu nhập 27 3.3.2 Phúc lợi 27 3.3.3 Lãnh đạo trực tiếp 27 3.3.4 Công việc ổn định 28 3.3.5 Cơ hội thăng tiến 28 3.3.6 Công nghệ 29 3.3.7 Môi trường điều kiện làm việc 29 3.3.8 Đánh giá thực công việc 30 3.4 Thực nguyên cứu định lượng 30 3.4.1 Tình hình thu thập liệu nghiên cứu định lượng 30 3.4.2 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 31 3.5 Phương pháp phân tích 32 3.5.1 Cronbach’s Alpha: 32 3.5.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis): 32 Cơ Hội Thăng Tiến Reliability Statistics C N r o 5o Item-Total Statistics S S C C c c o r a a r o l l r n C e e 8e b H T T1 C H Loại0 CHTT4 Reliability Statistics C N r o 4o Item-Total Statistics S c a l C H T T1 C S c a l C o r r 5 C r o n Công Nghệ Reliability Statistics C N r o 5o Item-Total Statistics S c a l C e N C N S C C c o r a r o l r n e 7e b 3 Môi Trường Và Điều Kiện Làm Việc Reliability Statistics C N r o 5o Item-Total Statistics S c a l M T D K L V S C c o a r l r 1e 5 C r o n b Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Reliability Statistics C N r o 5o Item-Total Statistics S c a l D e G T H C V S C C c o r a r o l r n e 7e b 8 Tạo Động Lực Chung Reliability Statistics N C r o 4o Item-Total Statistics S c a l T D L C1 T S c a l 1 C o r r 1 C r o n PHỤ LỤC Chạy lần 1: KMO and Bartlett's Test Ka ise 81 r7 M ey 55 er4 Ol C o m p o n1 T ot al 5 2 Initial Eigen value % C of u V m ar1 u1 7 3 2 0 Extra ction T Sums % C ot of u al V m ar1 u1 7 3 2 0 2 Total Variance Explained Rotati on T Sums % C ot of u al Va m ria ul8 7 0 0 7 6 Loại DGTHCV5 – Chạy lần KMO and Bartlett's Test Ka ise rM ey er- 81 703 00 C o m p o n1 T ot al 6 2 Initial Eigen value % C of u V m ar1 u1 7 4 3 3 Extra ction Sums T% C o of u t V m a6ar1 u1 7 24 53 43 21 00 T ot al 3 Total Variance Explained Rotat ion Sums % C of u V m ar ul8 7 4 0 81 64 93 55 PHỤ LỤC Y T N P L L D T M e a3 Descriptive Statistics S N t 45 50 75 13 3 73 Correlations Y T N Y 1TN PL 14 L D T -2 T P e a r s o n C V O 0 D 0 C o rr e l a 3 t 31 31 13 13 C 31 31 H 13 13 T 31 31 T 1 io 3 n 1 C 3 N 1 MTD PL C C LD V H T .T -5 10 13 .3 13 3 12 0 0 1 1 8 0 4 31 13 13 13 13 3 0 0 31 13 13 13 13 3 0 0 31 13 13 13 13 3 0 0 31 13 13 13 13 3 CM NT -.1 0 .2 0 31 000 1 0 0 31 31 31 031 13 31 31 031 13 31 31 31 31 D G 1 .1 1 1 00 0 31 13 13 13 13 3 Model Summary b M od el R RA S Cha D dj t R Fdf d S ur S us d Sq f ig bi q te E ua C nu h d rr re 15 F W1 80 0 MTDKLV, PL, TN, CHTT, CN, CVOD, LDTT 89 8 (Constant), a Predictors: DGTHCV, b Dependent Variable: Y ANOVA a M S d M F S od u f e i el Re m a g 518 615 res 72 66 io n12 25 63 03 Re 98a.0Dependent Variable: Y b Predictors: (Constant), DGTHCV, MTDKLV, PL, TN, CHTT, CN, CVOD, LDTT Coefficients Mode Unst St t Si Corr l g elati anda an ons rdi da zed rd BS B Z Pa P e td e rti ar t r al t ( - - C 1 o n 326 12 st 345 53 a 244 nt ) 297 0 52 T Col line arit y TSV o I l F 8 1 a C H 0 122 T 0 138 T 137 C 0 N 0 095 a Dependent Variable: Y 2 1 Collinearity Diagnostics M od Di m el E C Variance i o (C T P L C CProportions C M D g n o N L D VH N T G e d n D T OT n8 i s T T K H 0 0 0 0 0 21 0 0 0 31 0 0 0 41 0 0 1 61 0 0 0 72 0 0 02 0 0 0 13 0 0 0 a Dependent 0Variable: 0 Y0 0 Residuals Statistics Mini Maxi M S N m m e t Pr u u a3 d edi 40 cte 91 d Va lue 19 a Dependent Variable: Y a a PHỤ LỤC One-Sample Statistics T N T N T NM S S e t t d, a3 , 91 05 12 17 , 85 04 85 87 One-Sample Statistics PL P L1 PL P NM S S e t t a3 d , d , , 96 05 40 47 5 1 , , 95 05 3 43 42 One-Sample Statistics L D T T1 L D T NM S S e t t a4 d , d , , 84 04 0 72 81 2 , , 92 05 3 18 23 One-Sample Statistics C V O D C V NM S S e t t a4 , d , , 89 05 0 01 05 , , 97 05 3 57 54 One-Sample Statistics NM S S e t t a3 d , d , , 92 05 42 24 9 , , 0 96 05 C H T T1 C H One-Sample Statistics NM S S e t t a3 d , d , , 80 04 78 58 , , 85 04 3 95 88 C N C N C One-Sample Statistics NM S S e t t a d d 3 , , , 89 05 24 06 2 , , 88 05 73 04 , D G T H C V D G T Group Statistics Y G tin h1 na nu NM 51 SS D M e , e, ,3 45 , 03 , , 45 03 Independent Samples Test Lev ene's Test for Equ F S ig Eq ua, l v8 ria nc es t-test for Equality of Means t dS fi g ( - M e a n D if f S td E rr o r , , -, 30, -, 05 49 17 2 , -, , -, 05 49 17 2 95% Confi denc e Inter L U o p w p , -, 07 , -, 07 Descriptives 18 25 25 Y N MS e t a d n 15 D , , 10 7 2 S 95MinMaxi % i m t d LCo Um u o pu m , w3 p3m , , 7 5 4 7 Test of Homogeneity of Variances Y L d e f v, d S f i 23 g, ANOVA Y S d u f m1 (Co d) ,1 Be ,, tw 73 , ee 68 30 n U 76 n 630 M F e a, 475 ,6 34 , ,3 ,7381, 344, , 2048 S i g, 0, 0, ,0 8 Descriptives Y d e n t r i e N MS S 95 M Maxi e t t % i m a d d Con LU nu n op i m wp m D 3, , 33 4 , , , , 73 68 5 63 93 48 26 21 04 , 3, , 33 , , , 75 78 Test of Homogeneity of Variances Y L d d S e f f i v2 23 g, 0 ANOVA Y S d u f m1 (Co ed) 31 Be 1, tw 63 , ee 74 30 n U 16 n 630 M e a, 59 , , , F S i g, ,5 0, ,3 0, 1, ,0 , ... tài: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty TNHH NISSEY II- Nhiệm vụ nội dung: - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty TNHH NISSEY. .. Đề tài: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty TNHH NISSEY với mục tiêu xác định yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Cơng ty TNHH NISSEY, ... NLĐ Công ty TNHH NISSEY 1.2 Mục tiêu nghiên cứu  Xác định yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc NLĐ Công ty TNHH NISSEY  Đánh giá mức độ tác động yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc NLĐ Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty TNHH nissey , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty TNHH nissey

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay