Nghiên cứu các nhân tố tác động đến động lực làm việc của người lao động tại công ty dịch vụ công ích quận phú nhuận

150 6 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN QUỐC KHOA NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ CƠNG ÍCH QUẬN PHÚ NHUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN QUỐC KHOA NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN PHÚ NHUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: G S TS VÕ THANH THU TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP Cán hướng dẫn khoa học : GS.TS.Võ Thanh Thu Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 26 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: S T C h P G T P S bi P P G bi T S T Ủ S v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS.TS.Nguyễn Phú Tụ i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các thơng tin, lý thuyết trích dẫn có trích dẫn nguồn Số liệu sử dụng nghiên cứu thu thập thông qua việc phát thu hồi bảng khảo sát từ người lao động thuộc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Cơng ích quận Phú Nhuận Q trình phân tích tơi thực trực tiếp viết lại kết nghiên cứu thành Luận văn Kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Học viên thực Trần Quốc Khoa ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực luận văn, nhận hỗ trợ giúp đỡ Ban Giám hiệu nhà trường, phòng Quản lý Khoa học Đào tạo sau đại học, Quý Thầy cô giảng dạy Ban lãnh đạo cán công nhân viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Phú Nhuận Xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Thầy Cô giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh, phòng Quản lý Khoa học Đào tạo sau đại học trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TPHCM (HUTECH) hỗ trợ giúp đỡ trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn GS.TS.Võ Thanh Thu hướng dẫn tận tình giúp đỡ để thực nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin Cảm ơn Ban lãnh đạo cán công nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Cơng ích quận Phú Nhuận cung cấp thông tin, số liệu để làm sở thực hoàn tất luận văn Trân trọng Học viên thực Trần Quốc Khoa TÓM TẮT LUẬN VĂN Nghiên cứu thực nhằm: (1) Hệ thống hóa lý luận động lực làm việc, mơ hình lý thuyết tạo động lực làm việc cho người lao động doanh nghiệp để làm rõ nhân tố tạo động lực làm việc; (2) Phân tích nhân tố tác động đến động lực làm việc người lao động; (3) Xác định độ mạnh yếu nhân tố tác động đến động lực làm việc nhân viên; qua đề xuất hàm ý sách để hồn thiện cơng tác tạo động lực làm việc người lao động Công ty TNHH thành viên Dịch vụ Cơng ích quận Phú Nhuận Dựa sở lý thuyết động lực làm việc, nghiên cứu trước kết hợp với nghiên cứu định tính tác giả xác định có sáu nhân tố tác động đến động lực làm việc nhân viên làm việc công ty bao gồm: (1) Điều kiện làm việc, (2) Môi trường làm việc, (3) Đào tạo thăng tiến, (4) Lương phúc lợi, (5) Khen thưởng, (6) Lãnh đạo trực tiếp Phương pháp nghiên cứu thực qua hai bước nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng Nghiên cứu định tính thực nhằm điều chỉnh, bổ sung biến quan sát cho thang đo Nghiên cứu định lượng sử dụng phương pháp hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan hồi quy Tiến hành khảo sát 210 người lao động làm việc Công ty TNHH thành viên Dịch vụ Cơng ích quận Phú Nhuận làm sở liệu cho nghiên cứu Tiến hành khảo sát thực tế xử lý số liệu phần mềm SPSS, tác giả tìm năm nhân tố có mức độ ảnh hưởng theo với mức độ từ cao đến thấp đến động lực làm việc là: (1) Đào tạo thăng tiến, (2) Khen thưởng, (3) Điều kiện làm việc, (4) Lãnh đạo trực tiếp, (5) Lương phúc lợi Từ kết nghiên cứu, tác giả đề xuất hàm ý sách nhằm hồn thiện cơng tác tạo động lực làm việc người lao động Công ty TNHH thành viên Dịch vụ Cơng ích quận Phú Nhuận ABSTRACT This research is taken to: (1) Systematized basic theories about work motivation, the theoretical model about motivational work for the employees in the enterprise to clarify the factors motivating work (2) Analysis of factors affecting work motivation of staff (3) Specify intensity of the factors affecting work motivation of staff, which proposed a number of policy implications to enhance work motivation of employees in Phu Nhuan District Public Service Company Limited Based on the theory about work motivation, the previous studies combined with qualitative research, author h a v e specified s i x factors affecting work motivation of employees in Phu Nhuan District Public Service Company Limited: (1) Working conditi on , (2) Working environment, (3) Training and promotion (4) Salary and b enefits, (5) Reward, (6) Direct leadership Research methodology is performed in two steps is qualitative research and quantitative research Qualitative research was undertaken to adjust and supplement observed variables for the scales Quantitative research using Cronbach's Alpha, Exploit Factor Analysis – EFA, Correlation analysis and regression Conducting a survey of 210 employees working at Phu Nhuan District Public Service Company Limited to database for this study Through survey and data processing on SPSS software, author found out five factors affecting to motivating employee: (1) Training and promotion, (2) Reward, (3) Working conditio n, (4) Direct leadership, (5) Salary and b enefits From research results, the study author gave the implication to improve work motivation for employees in Phu Nhuan District Public Service Company Limited MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x DANH MỤC CÁC BẢNG xi DANH MỤC CÁC HÌNH xiii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu .2 1.2.2 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.2.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.2.4 Phương pháp nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu 1.4 Bố cục nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Lý luận động lực làm việc người lao động 2.1.1 Khái niệm động lực làm việc .5 2.1.2 Các lý thuyết động lực làm việc 2.1.2.1 Các lý thuyết nhu cầu 2.1.2.2 Các lý thuyết nhận thức 11 2.1.2.3 Các lý thuyết 12 2.2 12 củng cố Mơ hình mười nhân tố tạo động lực Kenneth A.Kovach 2.3 13 Các nghiên cứu ứng dụng mơ hình mười nhân tố Kenneth A.Kovach 2.3.1 Nghiên cứu Simons & Enz (1995) 13 2.3.2 Nghiên cứu Wong, Siu, Tsang (1999) .14 2.3.3 Nghiên cứu Nguyễn Ngọc Lan Vy (2010) 15 2.3.4 Cơng trình nghiên cứu Lê Quang Hùng cộng (2014) 16 2.4 17 Lý luận công tác nâng cao động lực cho người lao động 2.4.1 Mục đích công tác nâng cao động lực cho người lao động .17 2.4.2 Vai trò cơng tác nâng cao động lực 17 2.4.3 Vai trò người quản lý nâng cao động lực cho người lao động .18 2.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc công tác nâng cao động lực cho người lao động 21 2.5.1 Cá nhân người lao động 21 2.5.1.1 Nhu cầu người lao động .21 2.5.1.2 Giá trị cá nhân 21 2.5.1.3 Đặc điểm tính cách 21 2.5.1.4 Khả năng, lực người 22 2.5.2 Công việc 22 2.5.2.1 Phân tích cơng việc 22 2.5.2.2 Tính hấp dẫn cơng việc .22 2.5.2.3 Khả thăng tiến 23 2.5.2.4 Quan hệ công việc 23 2.5.2.5 Sự công nhận cấp 23 2.6 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết động lực làm việc người lao động CTDVCIQPN 23 2.6.1 Mơ hình nghiên cứu động lực làm việc .23 2.6.2 Giả thuyết cho mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc .25 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 Quy trình nghiên cứu 31 3.2 Thiết kế nghiên cứu 33 Nhân tố Khen thưởng Reliability Statistics C r o N o 88 Item-Total Statistics S S C C K T1 15.87.34 272 85 K 15.77.22 T2 74 84 K 15.97.46 T3 Nhân tố Lãnh đạo trực tiếp Reliability Statistics C r o N o 87 Item-Total Statistics S L D1 S C C 15.57.23 468 85 15.56.83 72 84 15.57.62 L D2 L D3 II Phân tích nhân tố EFA Phân tích nhân tố EFA lần – biến độc lập KMO and Bartlett's Test Ka ise rMe yer Ol C o m 89 37 00 Total Variance Explained I Ext T %C T % 1 41 41 0621 50 9.05115 55 5.87993 41 5 62 60 4.99985 65 Total Variance Explained Co E R mp on C T % C 41.062 3.657 13.059 50.115 3.644 26.072 55.993 3.520 38.642 60.985 3.357 50.632 65.250 2.695 9.6 60.257 25 69.098 2.476 69.098 8.8 41 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix K T2 K T4 K T1 K T5 K T3 D TT T2 D TT LP L1 LP L4 LP L5 L D2 L D1 L D4 M TL V1 M TL V2 D K 8 1 5 8 7 4 a Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phân tích nhân tố EFA lần – biến độc lập KMO and Bartlett's Test Ka ise rMe yer Ol C o m p o ne 88 32 00 Total Variance Explained I n i T o t Ext ract ion %C T % u o om t o 41 41 41 4840 84 51 9.621078 57 5.97080 62 5.37450 66 4.54991 a Total Variance Explained Co E R mp on C T % C 41.484 3.642 14.009 51.107 3.569 27.737 57.080 3.529 41.310 62.450 3.090 53.194 66.991 2.378 9.1 62.342 48 71.122 2.283 71.122 8.7 80 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix KT KT KT KT KT DT TT DT TT LP L1 LP L4 LP L5 LD LD LD D KL V1 M TL 6 7 4 8 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a a a Rotation converged in iterations Phân tích nhân tố EFA - biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Ka ise rMe yer Ol kin Me asu Total Variance Explained Co mp on ent Extra E ction x Sums t of r To % C T % tal of u o Va m t o 24 I n it i 74.9 45 14.1 64 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a C o D L3 D L1 886 862 848 Phân tích tương quan biến phụ thuộc biến độc lập Correlations D O D D K T L K L P T D Pe ars 6 D on 8 O Si g 0 0 N N 21 21 21 21 21 0 0 G Pe ** ** ** ** ars 639 4 on D Si 000 K 0 0 L g N 21 21 21 21 21 V 0 0 Pe ** ** ** ** ars 687.3 4 on D Si 000 TT 0 0 T g N 21 21 21 21 21 0 0 Pe ** ** ** ** ars 684.3 3 on LP Si 000 L g 0 0 N 21 21 21 21 21 0 0 Pe ** ** ** ** ars 543.2 4 0 on K Si 000 T g 0 0 N 21 21 21 21 21 0 0 Pe ** ** ** ** ** ars 701.2 9 on L 000 D Si g 0 0 N 21 21 21 21 21 0 0 III Phân tích mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến Phân tích mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến lần a Dependent Variable: DONGLUC b All requested variables entered Model Summary M od el RR A Sq d ua j re u s , , , 69 68 S t d E b C RF Ch S an , , 370 69 Model Summary M od el b D u r b S i 6a 20 , 1,9 00 80 a Predictors: (Constant), LD, KT, MTLV, DKLV, DTTT, LPL b Dependent Variable: DONGLUC ANOVA a Model S d M F S u f e i m a g Re 63,6 10,7 , gr 028 50 Re 27, 20 ,137 sid 7973 To 90, 20 tal 8259 a Dependent Variable: DONGLUC b Predictors: (Constant), LD, KT, MTLV, DKLV, DTTT, LPL Coefficients a Model U St (C on D K M TL D TT LP L K T L D t S i S B g t - ,216 - , ,217,056 , , 20 , ,094,048 , , 08 , ,200,048 , , 23 , ,141,061 , , 14 , ,223,044 , , 22 , ,203,061 , , 20 , Model (C on D , K 53 M , TL 70 D , TT 49 LP , L 40 K , T 76 L , Tol r Coefficients a Col e 1,8 81 1,4 18 2,0 14 2,4 49 1,3 00 2,3 Phân tích mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến lần a Dependent Variable: DONGLUC b All requested variables entered Model Summary Mo de RR A St Sq d d C h b l S th qe uE , , , 68 68 RF Ch S an , , 372 68 Model Summary M od el D u r b S i 5a 20 , 1,9 00 82 a Predictors: (Constant), LD, KT, DKLV, DTTT, LPL b Dependent Variable: DONGLUC ANOVA a Model S d M F S u f e i m a g Re 62,5 12,9 , gr 516 50 0 Re 28, 20 ,139 sid 3094 To 90, 20 tal 8259 a Dependent Variable: DONGLUC b Predictors: (Constant), LD, KT, DKLV, DTTT, LPL Coefficients a b Model U St t S n an i s da g S B t - ,206 - , ,234,056 , , 22 , ,208,048 , , 24 , ,155,061 , , 15 , ,233,044 , , 23 , ,214,061 , , 21 , (C on D K D TT LP L K T L D Coefficients Model Col e Tol r (C on D , K 54 D , TT 50 LP , L 61 K , T 78 L , D 62 IV 1,8 37 1,9 95 2,4 10 1,2 82 2,3 75 Kiểm định khác biệt Động lực làm việc - Giới tính Group Statistics a C1: N M S S Gioi e t t a d d t Nu 69 , , , 529063 D O Na 14 , , N m , 714060 Independent Samples Test Leven te's Test t t e d f g Eq ua D l O Eq N ua GL l D O N G Si g (2 Eq , ual 47 Eq , ual 43 va 6,55 , 801 , 20 , 77 5, t M S t d , , 06928 0969 , , 06928 0877 Independent Samples Test Independent Samples Test t % Up w - ,26044 Eq D ual O Eq - ,24237 N ual Động lực làm việc – độ tuổi Test of Homogeneity of Variances DONGLUC L d d e f f v 1,93 S i g 20 , ANOVA DONGLUC Be tw ee Wi thi To tal S d u f m M F S e i a g 1,82 , ,6091 , 88, 20 ,432 9996 90, 20 8259 Động lực làm việc – Thâm niên Test of Homogeneity of Variances DONGLUC L d e f v 1,33 d f 20 S i g , ANOVA DONGLUC S d u f m 2,00 3 88, 20 8236 90, 20 8259 Be tw Wi thi To tal M F S e i a g ,6681 , , ,431 Động lực làm việc – Thu nhập Test of Homogeneity of Variances DONGLUC L d d e f v 1,57 S i g 20 , ANOVA DONGLUC Be tw Wi thi To tal S d u f m , 87 89, 20 9557 90, 20 8259 M F S e i a g ,4351 , , ,435 ... người lao động Công ty Dịch vụ Cơng ích quận Phú Nhuận làm luận văn tốt nghiệp với mục ích tìm hiểu thực trạng cơng tác tạo động lực làm việc nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao. .. tích nhân tố tác động đến động lực làm việc người lao động; (3) Xác định độ mạnh yếu nhân tố tác động đến động lực làm việc nhân viên; qua đề xuất hàm ý sách để hồn thiện cơng tác tạo động lực làm. .. người lao động công ty theo giới tính 80 4.7.2 Động lực làm việc người lao động công ty theo độ tuổi 81 4.7.3 Động lực làm việc người lao động công ty theo thâm niên 82 4.7.4 Động lực làm việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến động lực làm việc của người lao động tại công ty dịch vụ công ích quận phú nhuận , Nghiên cứu các nhân tố tác động đến động lực làm việc của người lao động tại công ty dịch vụ công ích quận phú nhuận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay