Nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở giai đoạn 2016 2021 trên địa bàn thị xã kiến tường, tỉnh long an

109 7 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ THANH KIM NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP SỞ GIAI ĐOẠN 2016-2021 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ KIẾN TƯỜNG, TỈNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ THANH KIM NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP SỞ GIAI ĐOẠN 2016-2021 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ KIẾN TƯỜNG, TỈNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HỒNG TRUNG KIÊN TP HỒ CHÍ MINH, Năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cán hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Hoàng Trung Kiên (Ghi rõ họ tên, học hàm, học vị, chữ ký) Luận văn thạc sĩ bảo vệ trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh ngày 22 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm: S T 1G S 2T S 3T S 4P G 5T S C d Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QUẢN LÝ KH-ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày……tháng……năm2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: LÊ THANH KIM Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 05/05/1992 ngành: Quản trị kinh doanh Nơi sinh: Long An Chuyên MSHV: 1541820064 I Tên đề tài: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP SỞ GIAI ĐOẠN 2016-2021 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ KIẾN TƯỜNG, TỈNH LONG AN II Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu đánh giá thực trạng lực lãnh đạo đội ngũ cán chủ chốt cấp sở thị Kiến Tường, tỉnh Long An nhiệm kỳ 2010-2015 Đề giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở thị Kiến Tường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2021 III Ngày giao nhiệm vụ: ngày Quyết định giao đề tài 24/9/2016 IV: Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/8/2017 V Cán hướng dẫn: Tiến sĩ Hoàng Trung Kiên Cán hướng dẫn Khoa quản lý chuyên ngành (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Lê Thanh Kim ii LỜI CÁM ƠN Qua trình học tập, nghiên cứu đến tơi hồn thành đề tài “Nâng cao lực lãnh đạo đội ngũ cán chủ chốt cấp sở giai đoạn 2016-2021 địa bàn thị Kiến Tường, tỉnh Long An” Luận văn hồn thành khơng phấn đấu nỗi lực thân, đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ tận tình Tiến sĩ Hồng Trung Kiên, quý Thầy, giáo trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị cơng tác tạo điều kiện thuận lợi cho tham gia chương trình học thời gian nghiên cứu Tơi chân thành cảm ơn quan tâm, động viên người thân, gia đình đặc biệt đồng nghiệp, bạnThị ủy, UBND thị Kiến Tường tạo điều kiện tốt giúp hồn thành Luận văn Cuối cùng, tơi xin cảm ơn Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà khoa học lời cảm ơn sâu sắc nhất./ Lê Thanh Kim TÓM TẮT Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, rèn luyện lãnh đạo Đảng ta nhấn mạnh: "Cán gốc công việc", "công việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém" Thấm nhuần tư tưởng Người, suốt 86 năm xây dựng phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam coi cán công tác cán nhân tố định thành, bại cách mạng Mỗi thắng lợi cách mạng Việt Nam đánh dấu bước trưởng thành, tiến đội ngũ cán Đảng ta Vì thế, Đảng ta trọng tới yêu cầu xây dựng đội ngũ cán đồng bộ, toàn diện, đặc biệt tập trung xây dựng nâng cao lực lãnh đạo đội ngũ cán chủ chốt, coi vấn đề mấu chốt, định toàn nghiệp cách mạng Xây dựng đội ngũ cán sở xã, phường, thị trấn ba vấn đề xúc cần tập trung giải quyết, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán cấp sở lực tổ chức vận động nhân dân thực đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước, công tâm, thạo việc, tận tụy với nhân dân, biết phát huy sức dân, trẻ hóa đội ngũ, chăm lo cơng tác đào tạo, bồi dưỡng, giải hợp lý đồng sách quan trọng Để làm rõ vấn đề, tác giả chọn “Nâng cao lực lãnh đạo đội ngũ cán chủ chốt cấp sở giai đoạn 2016-2021 địa bàn thị Kiến Tường” Xoay quanh vấn đề trên, Luận văn thể cụ thể nội dung sau: - Nghiên cứu tìm hiểu khái niệm cán bộ, cán chủ chốt cấp sở lực lãnh đạo đội ngũ cán chủ chốt cấp sở - Phân tích thực trạng lực lãnh đạo đội ngũ cán chủ chốt cấp sở Thị Kiến Tường - Nêu giải pháp khắc phục giúp xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở chất lượng trị, tư tưởng chun mơn, nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trị thời gian tới ABSTRACT President Ho Chi Minh, the founder, trainer and leader of our Party, emphasized: "The staff is the root of all work", "Success or failure of the work is due to good or bad officials." Immersing the President's thoughts, throughout 86 years of its establishment and development, the Communist Party of Vietnam has always considered staff and work on organization to be the decisive factors in the success or failure of the revolution Every victory of the Vietnamese revolution has always marked the maturity and progress of our Party’s staff Therefore, our Party always focuses on requirement of the force of staff in a synchronuous and comprehensive ways, especially focusing on building and enhancing the leadership capacity of the key staff, and considers these to be key issues which decide the whole revolutionary cause Building up the force of cadres at communes, wards and townships is one of the three basic and urgent issues that need to be solved in order to build the force the competent staff at the basic level who can mobilize the people to implement the Party's policies, the State's laws with good heart, good work, and good devotion to the people, know how to promote of the people's strength, rejuvenation of the staff, care for the training and fostering the staff , and rational and synchronous resolution of policy is the most important issues In order to clarify these issues, the author has chosen the topic: "Raising the leadership capacity of the key cadres at the grassroot level during the period of 2016-2021 in the area of Kien Tuong town, Long An province" Relating to the above-mentioned issues, the thesis specifically presents the following contents: - Studying basic concepts on key cadres, grassroot cadres and leadership capacity of the force of grassroot cadres - Analyzing the current status of leadership capacity of the force of grassroot cadres in Kien Tuong town - Suggesting corrective solutions to help building the force of grassroot cadres to be qualified on politics, ideology and profession to meet the political tasks in the coming time MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ ĐỒ xi MỞ ĐẦU .1 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài Phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu đề tài Ý nghĩa việc nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu .3 Bố cục đề tài .4 CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁN BỘ, NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP SỞ 1.1 sở lý luận cán 1.1.1 Khái niệm cán 1.1.2 Khái niệm cán chủ chốt 1.1.3 Khái niệm cán chủ chốt cấp sở 1.2.Vai trò tiêu chuẩn cán chủ chốt cấp sở .7 1.2.1 Vai trò cán chủ chốt cấp sở .7 1.2.2 Những tiêu chuẩn cán chủ chốt cấp sở 1.3 sở lý luận lãnh đạo .10 1.3.1 Quan niệm lãnh đạo 10 1.3.2 Các trường phái lý thuyết lãnh đạo – quan điểm 11 1.3.3 Phân biệt lãnh đạo quản trị 12 1.4 sở lý luận lực lãnh đạo .14 1.4.1 Các quan điểm “năng lực” 14 1.4.2 Khái niệm lực lãnh đạo 15 1.4.3 Mơ hình nghiên cứu lực lãnh đạo 16 1.4.4 Những yếu tố cấu thành lực lãnh đạo đội ngũ cán chủ chốt cấp sở .18 1.4.4.1 Năng lực tư lý luận 18 1.4.4.2 Năng lực tổ chức thực tiễn .19 1.4.4.3 Năng lực sáng tạo tính đốn 20 1.4.4.4 Năng lực làm việc với người 21 KẾT LUẬN CHƯƠNG 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP SỞ TẠI THỊ KIẾN TƯỜNG, TỈNH LONG AN 24 2.1 Khái quát đặc điểm vị trí địa lý điều kiện tự nhiên .24 2.1.1 Vị trí địa .24 2.1.2 Dân số, dân cư nguồn nhân lực 25 2.2 Thành phát triển kinh tế - hội 27 2.2.1 Về Kinh tế 27 2.2.1.1 Nông – Lâm – Ngư nghiệp .27 2.2.1.2 Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 28 2.2.1.3 sở hạ tầng, giao thông .28 2.2.1.4 Thương mại, Dịch vụ .29 2.2.2 Về Văn hóa – hội .29 2.2.2.1 Giáo dục Đào tạo .29 2.2.2.2 Văn hóa 29 2.2.2.3 Y tế 29 2.3 Thực trạng lực đội ngũ cán chủ chốt cấp sở hệ thống trị thị Kiến Tường, tỉnh Long An .29 2.3.1 Những yêu cầu khách quan 29 đánh giá để bổ sung, điều chỉnh hàng năm, đưa khỏi qui hoạch người khơng đủ tiêu chuẩn điều kiện, bổ sung vào qui hoạch nhân tố triển vọng - Qui hoạch cán phải đồng từ xuống dưới, Thị ủy Kiến Tường đạo, hướng dẫn Đảng ủy xây dựng qui hoạch CBCC cấp xã, lấy qui hoạch cán cấp làm sở cho qui hoạch cấp thị xã; qui hoạch cấp thị thúc đẩy qui hoạch cấp - Qui hoạch cán phải mang tính khoa học thực tiễn, vừa tạo nguồn cho việc đào tạo đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý, vừa tạo động lực thúc đẩy, phát huy nhân tố chủ quan, phấn đấu vươn lên cán bộ, đảm bảo đoàn kết toàn đội ngũ cán bộ, đề phòng tư tưởng hội, chạy theo qui hoạch - Thực nguyên tắc tập trung dân chủ công tác qui hoạch cán bộ; đảm bảo vai trò lãnh đạo tập trung Đảng ủy gắn với việc phát huy trách nhiệm tổ chức HTCT người đứng đầu, đồng thời mở rộng dân chủ việc phát nguồn, phát tài - Thực công khai công tác qui hoạch cán Công khai qui hoạch CBCC cấp nội Đảng ủy để cấp ủy theo dõi, giúp đỡ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bố trí, sử dụng Xây dựng qui hoạch cán cần đôi với xây dựng, củng cố tổ chức sở đảng, quyền, MTTQ đoàn thể vững mạnh Từng CBCC đương nhiệm HTCT cấp phải trách nhiệm cao, công tâm, khách quan việc đề xuất, giới thiệu, lựa chọn người kế cận Khắc phục tình trạng "cạn nguồn" cán công tác tạo nguồn cán cho thời gian qua chưa Thị ủy Đảng ủy quan tâm mức Cần nhận thức sâu sắc làm tốt cơng tác tạo nguồn cán lực lượng cán dồi để phát hiện, lựa chọn cán tốt, triển vọng đưa vào qui hoạch CBCC cấp Từ thực tiễn công tác qui hoạch CBCC cấp xã, thị Kiến Tường thời gian qua, từ điểm nêu trên, để nâng cao chất lượng xây dựng thực qui hoạch góp phần nâng cao lực lãnh đạo năm tới, cần thực tốt việc sau đây: Một là, sở tiêu chuẩn chức danh cán xây dựng, xác định cấu đội ngũ CBCC cấp xã, chức danh cán phải dự kiến nhu cầu, khả ổn định, biến đổi đội ngũ cán Tiến hành rà soát, phân tích, đánh giá đội ngũ CBCC có, phân loại cán theo yêu cầu qui hoạch gồm loại: cán đào tạo bản, hoàn thành tốt nhiệm vụ, khả đảm nhận chức vụ cao hơn; cán triển vọng phát triển, cần đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, lực tổ chức thực tiễn; cán hồn thành nhiệm vụ, ổn định cơng tác; cán cần phân cơng, bố trí lại cơng tác Dự báo biến động nhu cầu cán lãnh đạo chủ chốt cho thời kỳ, cân đối số lượng, cấu CBCC tổ chức HTCT, chức danh cán bộ; lựa chọn cán đưa vào qui hoạch cán kế cận cho chức danh tương ứng trước mắt lâu dài Hai là, qui trình xây dựng qui hoạch cán phải đảm bảo mở rộng dân chủ, khách quan phát nguồn; tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, MTTQ đoàn thể tham gia giới thiệu cán thông qua việc tổ chức hội nghị CBCC đoàn thể để giới thiệu cán kế cận chức danh lãnh đạo chủ chốt HTCT cấp Căn kết phiếu giới thiệu hội nghị CBCC, kết nhận xét đánh giá cán định kỳ hàng năm, Đảng ủy xem xét, định qui hoạch CBCC Đối với chức danh cán diện Ban Thường vụ thị ủy quản lý, Đảng ủy báo cáo danh sách cán qui hoạch lên Thị ủy Kiến Tường để định theo thẩm quyền Mỗi chức danh cán cần qui hoạch từ đến hai cán dự bị, kế cận Từng cán dự bị phải đánh giá mặt mạnh, mặt yếu, cần bồi dưỡng, đào tạo thêm nội dung gì, thời gian bao lâu, trọng cán trẻ, đủ tiêu chuẩn, trình độ, lực, hồn thành xuất sắc nhiệm vụ Cần thực tốt bước qui hoạch cán bộ, theo qui trình chặt chẽ qui hoạch cán vào sống, mang tính khả thi Căn vào qui hoạch cán bộ, Đảng ủy Thị ủy Kiến Tường cần xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để khơng ngừng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới, đồng chí chưa đủ tiêu chuẩn cần thiết để đảm nhận chức danh qui hoạch Xây dựng kế hoạch thực qui trình xếp, bố trí, luân chuyển cán nguồn qui hoạch vào vị trí ph hợp, tạo điều kiện để cán qui hoạch rèn luyện, thử thách, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn cơng tác vị trí khác nhau, tạo uy tín vị cần thiết chuẩn bị cho việc bố trí cán vào chức danh qui hoạch Khi qui hoạch cán thiết Đảng ủy Thị ủy Kiến Tường phải vào để xem xét, định việc cử cán đào tạo, bồi dưỡng, thực luân chuyển bố trí cán Hàng năm cần định kỳ kiểm tra, đánh giá kết thực qui hoạch, điều chỉnh, bổ sung qui hoạch cho ph hợp với yêu cầu nhiệm vụ trị xã, với cấu đội ngũ cán bộ; đưa khỏi qui hoạch người không đáp ứng u cầu nhiệm vụ khơng đủ tiêu chuẩn Ba là, tích cực xây dựng qui hoạch nguồn cán cho Đối với đội ngũ CBCC cấp xã, thị Kiến Tường nay, giải pháp đột phá xây dựng chuẩn bị đội ngũ CBCC cấp thị cho năm Trên sở thống kê, rà soát, đánh giá đội ngũ cán số lượng, cấu, phẩm chất, lực… cần dự báo nhu cầu cán năm tới để xây dựng nguồn cán Đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp ý nghĩa quan trọng yếu tố định trực tiếp đến việc nâng cao kiến thức, lực, trình độ, hồn thiện dần người cán lãnh đạo Việc đào tạo, bồi dưỡng cán thiết phải vào qui hoạch cán Trên sở qui hoạch cán bộ, Đảng ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán diện qui hoạch cách cụ thể, xác định rõ yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị, chuyên môn, nghiệp vụ thời gian định Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp theo hướng chuẩn hóa cán Xây dựng thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp theo nhiệm kỳ hàng năm Đối tượng cán đương chức dự nguồn chức danh chủ chốt cấp Nội dung đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn chức danh lý luận trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học Tăng cường bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính, pháp luật kỹ hoạt động công tác sở Phấn đấu đến cuối năm 2015 tồn CBCC cơng chức xã, phường thị trình độ chun mơn từ trung cấp trở lên Để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã, thị Kiến Tường, phải bám sát định hướng sau đây: - Đổi mạnh mẽ nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo khối lượng kiến thức vừa toàn diện, vừa chuyên sâu; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trị trước mắt yêu cầu phát triển địa phương; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn Ngoài kiến thức bản, kiến thức chuyên ngành, ý trang bị thêm kiến thức kinh tế thị trường, tiến khoa học kỹ thuật, công nghệ, quản lý, lãnh đạo, luật, ngoại ngữ, tin học… để khắc phục nguy tụt hậu tri thức kỹ thuật điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế - Gắn lý luận với thực tiễn, kết hợp chặt chẽ học với hành Gắn kết chặt chẽ việc cử cán đào tạo, bồi dưỡng trường Trung ương, tỉnh Trung tâm bồi dưỡng trị thị với việc đào tạo, bồi dưỡng cán thực tế, qua công việc để cán đào tạo, rèn luyện toàn diện trưởng thành Phải coi việc đào tạo, bồi dưỡng cán qua thực tiễn công tác khâu phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán khơng thể thiếu qui trình xây dựng đội ngũ cán Cấp ủy xã, đặc biệt Bí thư Đảng ủy vai trò quan trọng việc thực nhiệm vụ này, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân cơng CBCC kinh nghiệm công tác kèm cặp, giúp đỡ cán dự bị kế cận; bên cạnh đó, phải tạo điều kiện thuận lợi để cán thực trình tự học tập, tự đào tạo, bồi dưỡng Căn vào trình độ, lực, độ tuổi điều kiện cần thiết để lựa chọn nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cho ph hợp Phối hợp linh hoạt phương thức đào tạo, bồi dưỡng CBCC: Tiếp tục trì phương thức học chức bồi dưỡng ngắn ngày cán 40 tuổi Đối với cán trẻ 40 tuổi, cán diện qui hoạch nguồn CBCC, triển vọng phát triển phải đưa đào tạo quy, tập trung - Thị ủy đạo Trung tâm bồi dưỡng trị Thị trọng đổi phương pháp giảng dạy, học tập, đề cao vai trò chủ động tính sáng tạo học viên Chú ý bồi dưỡng phương pháp tư duy, phương pháp tư tưởng, phương pháp công tác; bám sát thực tiễn, hướng vào thực hành kỹ giải tình cụ thể xuất phát từ thực tế, kỹ quản lý - Đảng ủy thực phương thức đào tạo, bồi dưỡng chỗ cho CBCC hình thức như: hướng dẫn kỹ năng, truyền đạt kinh nghiệm, giao việc thử thách luân chuyển cán Căn qui hoạch cán bộ, Đảng ủy thực luân chuyển cán địa bàn để đào tạo, bồi dưỡng cán toàn diện, tạo điều kiện để cán trưởng thành vững - Tăng cường phối hợp sở đào tạo với Đảng ủy Thị ủy Kiến Tường sở xác định rõ trách nhiệm bên công tác quản lý cán trình đào tạo, bồi dưỡng cán Các sở đào tạo, bồi dưỡng cán phải thực nghiêm túc qui chế quản lý học viên nhằm theo dõi, đánh giá ý thức, thái độ, kết học tập học viên cách khách quan, công Kết học tập phải coi để đánh giá, bình xét thi đua, phân loại CBCC để xem xét đề bạt, bổ nhiệm cán - Hàng năm, Thị ủy Kiến Tường cần tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán để phát huy ưu điểm, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm; biểu dương đơn vị làm tốt; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, phê bình đơn vị làm chưa tốt; đồng thời rà soát qui hoạch cán bộ, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán để xây dựng triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán cho năm Tiếp tục đổi mới, đảm bảo việc bố trí, sử dụng, luân chuyển CBCC cấp xã: "Phải tiêu chuẩn, ph hợp sở trường Đề bạt cán phải lúc, người, việc" theo Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 04/7/2007 BCHTW Đảng Phải yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh cán mà lựa chọn cán ngang tầm ph hợp Đây điều kiện định để cán khả hồn thành tốt chức trách, nhiệm vụ giao Trên sở qui hoạch cán làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán theo qui hoạch, thiết bố trí, sử dụng, luân chuyển CBCC cấp xã, phải lựa chọn cán qui hoạch, tiêu chuẩn, không châm chước cho "nợ tiêu chuẩn" học trả sau diễn trước Thị ủy Kiến Tường cần tăng cường công tác luân chuyển cán thị đảm nhận vị trí chủ chốt HTCT cấp để c ng với địa phương xây dựng HTCT vừng mạnh, phát triển kinh tế - hội phát triển Đặc biệt, đơn vị phong trào yếu, kém; thị ủy cần mạnh dạn triển khai triệt để công tác luân chuyển, không để dây dưa, kéo dài làm ảnh hưởng đến phong trào Trong năm qua, việc luân chuyển cán địa phương Lê Hồng Hạnh phường Trần Toại Nguyện phường Nguyễn Hoàng Hiệp Tuyên Thạnh Trần Văn Khánh Bình Tân minh chứng điều Để cơng tác ln chuyển cán đạt hiệu thiết thực, cần phải làm tốt việc đánh giá cán qui hoạch cán Qui hoạch cán luân chuyển cán mối quan hệ nhân Luân chuyển kết triển khai qui hoạch Qui hoạch tốt tạo điều kiện để chủ động luân chuyển cán lãnh đạo quản lý Khi thực luân chuyển cán bộ, cần ý số điểm sau: - Kết hợp chặt chẽ luân chuyển cán với khâu khác công tác cán bộ, công tác tổ chức với công tác tư tưởng - Phải vào lực, sở trường cán yêu cầu nhiệm vụ địa phương, đơn vị mà xác định nơi luân chuyển đến bố trí công việc cho ph hợp, nhằm phát huy mặt mạnh, lực, sở trường cán - Làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng tổ chức, tạo thống cao cấp ủy, tập thể lãnh đạo thân cán bộ, nơi cán nơi cán luân chuyển đến - Xác định rõ với cán luân chuyển yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm thuận lợi khó khăn nơi cán đến Trong trình thực luân chuyển cán bộ, cần thường xuyên theo dõi, giúp đỡ để cán kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Phạm vi thực luân chuyển CBCC cấp sở diễn nội xã, phường (luân chuyển cán từ Đồn Thanh niên sang quyền, sang Đảng; luân chuyển cán từ quyền sang Đảng ngược lại; luân chuyển cán từ lên thị ngược lại luân chuyển cán với khác thị xã) Trong thời gian tới, Thị ủy Kiến Tường rà sốt, tiếp tục đẩy mạnh cơng tác ln chuyển cán theo qui hoạch, việc luân chuyển CBCC thị 3.2.4 Giải pháp nâng cao lực sáng tạo tính đốn * Phát huy tính tự giác tu dưỡng, học tập, rèn luyện, toàn diện Trong giai đoạn nay, yêu cầu nghiệp đổi mới, nghiệp CNH, HĐH đất nước phát triển thị đòi hỏi phải đội ngũ CBCC cấp nói chung, đội ngũ CBCC cấp thị Kiến Tường nói riêng lĩnh trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lực trí tuệ, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, đáp ứng yêu cầu ngày cao tình hình Để CBCC ngày trưởng thành, phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, bên cạnh quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng cán cấp ủy, quyền, MTTQ, đồn thể huyện xã, vai trò tự tu dưỡng phấn đấu, tự nỗ lực học tập, rèn luyện thân cán quan trọng Từ thực trạng hạn chế đội ngũ CBCC cấp trình độ chun mơn, nghiệp vụ, kiến thức để thích ứng với điều kiện chế thị trường, mở cửa, hội nhập, thực nghiệp CNH, HĐH đặt yêu cầu cho CBCC HTCT cấp phải chủ động, tự giác học tập, bồi dưỡng theo tinh thần học tập suốt đời, góp phần xây dựng hội học tập Đồng thời cấp ủy, quyền, MTTQ đồn thể cấp thị xác định rõ trách nhiệm mình, tạo điều kiện thuận lợi cho cán tự học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện phải thường xuyên kiểm tra hoạt động cán Để CBCC cấp thị tự học tập, tự rèn luyện đạt kết tốt, cán phải tâm cao, phải coi vấn đề sống mình, từ xây dựng tự giác thực kế hoạch tự học, tự rèn thân Chú ý nâng cao kiến thức, trình độ kinh tế thị trường, tiến khoa học kỹ thuật, công nghệ, quản lý, tin học, ngoại ngữ, quản lý đất đai, đô thị, môi trường… để tự tin, vững vàng hoạt động, công tác kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế Thường xuyên nghiên cứu sách báo, tài liệu để cập nhật thông tin, chủ trương, sách Đảng, Nhà nước, tỉnh thị để vận dụng sáng tạo tổ chức thực nhiệm vụ công tác địa phương Thực nghiêm túc Qui định số 54-QĐ/TW Bộ Chính trị khóa VIII chế độ học tập lý luận trị Đảng Gần gũi cán bộ, đảng viên nhân dân, khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp họ để khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, thiếu sót thân điều chỉnh, đổi phương pháp, phong cách lãnh đạo, điều hành, quản lý Gương mẫu tự phê bình, tự giác đặt tổ chức, chịu quản lý, kiểm tra, giám sát tổ chức, cán bộ, đảng viên nhân dân nơi công tác nơi cư trú Thị ủy tăng cường tổ chức cho CBCC cấp giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm phạm vi thị xã, với huyện khác tỉnh Long an tỉnh, thành phố nước * Vận dụng thực tốt chế độ, sách cán bộ, cán thuộc hệ thống trị cấp sở Chính sách cán qui định cụ thể nhiều mặt công tác cán nhằm đối đãi với cán với quan điểm, chủ trương Đảng ph hợp với điều kiện cụ thể địa phương sách cán tổ chức thực tốt sách tạo động lực to lớn khuyến khích, phát huy tính tích cực, nỗ lực, hăng hái cán bộ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy khả sáng tạo họ Ngược lại, sách cán sai, bất hợp lý thực sách cán khơng tạo khơng khí làm việc cầm chừng, tâm lý chán nản, kìm hãm tính động, tích cực, sáng tạo cán bộ, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu công tác dễ đẩy cán sa vào tiêu cực công tác sống Vì vậy, để làm tốt cơng tác nâng cao lực lãnh đạo đội ngũ CBCC cấp xã, thị Kiến Tường, phải thực đồng hệ thống sách cán sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, sách sử dụng quản lý cán bộ, sách bảo đảm lợi ích vật chất động viên tinh thần cán Căn vào tiêu chuẩn qui hoạch cán bộ, Thị ủy đảng ủy kế hoạch chăm lo cử CBCC học lớp đào tạo, bồi dưỡng trường Trung ương, tỉnh thị tổ chức nhằm tạo điều kiện cho cán nâng cao kiến thức, lực, trình độ, phương pháp, phong cách, kỹ cơng tác, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hóa cán yêu cầu nhiệm vụ trị địa phương, giúp họ vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Trong trình cán học, thực tốt chế độ, sách cán như: cán hưởng nguyên lương phụ cấp theo lương (nếu có) học; đài thọ kinh phí đóng học phí cho nhà trường, hỗ trợ kinh phí tham quan, nghiên cứu thực tế,… Chính sách sử dụng quản lý cán nội dung quan trọng hệ thống sách cán Sau đào tạo, bồi dưỡng cán đủ tiêu chuẩn, vào yêu cầu nhiệm vụ địa phương qui hoạch cán bộ, cần bố trí, sử dụng, đề bạt cán lúc, người, việc, tạo điều kiện cho cán phấn đấu, cống hiến, trưởng thành phát triển Đồng thời, thực chế độ sách quản lý cán chặt chẽ, sâu sát, phẩm chất trị, đạo đức lối sống, hiệu công tác, sức khỏe, hoàn cảnh, điều kiện làm việc sinh sống cán Khen thưởng mức cán thành tích xuất sắc, xử lý kỷ luật kịp thời nghiêm minh cán vi phạm Điều lệ Đảng pháp luật Nhà nước C ng với việc thực sách đào tạo, bồi dưỡng; sử dụng quản lý cán bộ, cần thực đồng sách đãi ngộ vật chất động viên tinh thần cán Đây yếu tố định trực tiếp đến tinh thần, thái độ chất lượng công tác cán bộ, đến việc thu hút người thực lực cống hiến cho địa phương Thị ủy Kiến Tường ban hành Quy chế sách cán bộ, CBCC cấp Tỉnh ủy Long An Kết luận số 18-KL/TU năm 2014 sách cán bộ, đồng ý nâng chế độ kiêm nhiệm chức danh chủ chốt cấp xã, sách CBCC người theo đạo cơng giáo, tin lành… Từ đó, khuyến khích, tạo động lực cho cán làm việc tốt Thị ủy Kiến Tường vận dụng thực chế độ bảo lưu phụ cấp chức vụ đồng chí trưởng, phó phòng, ban, ngành, đồn thể thị điều động, luân chuyển làm CBCC Đảng ủy, HĐND, UBND xã, phường Thực chế độ nghỉ điều dưỡng, nghỉ mát hàng năm; chế độ tham quan, trao đổi kinh nghiệm với địa phương bạn nước; tạo hội bố trí dần cho CBCC nước ngồi Nghiên cứu xây dựng ban hành qui chế quản lý sức khỏe CBCC cấp xã, thăm viếng, trợ cấp cho cán ốm đau nặng, tai nạn, rủi ro thiên tai, hỏa hoạn, hồn cảnh đặc biệt khó khăn… Để nâng cao đời sống cho cán sở, tạo n tâm, gắn với cơng việc họ, Thị ủy Kiến Tường Tỉnh ủy Long An nghiên cứu sách hỗ trợ thêm (ngồi lương) cho CBCC cấp xã, hàng tháng, theo loại chức danh cán bộ, đảm bảo tính cơng bằng, tương quan cán Đảng, Nhà nước, đoàn thể Thực đồng thường xuyên đổi chế độ, sách đội ngũ CBCC cấp nhằm đảm bảo bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho họ, tương xứng với mặt chung đội ngũ cán cấp tạo động lực động viên, khuyến khích cán sở n tâm cơng tác, cống hiến cho nghiệp xây dựng phát triển địa phương, hạn chế tiêu cực, xây dựng đội ngũ CBCC cấp sạch, vững mạnh KẾT LUẬN CHƯƠNG Công tác cán trọng tâm nhiệm vụ trị giai đoạn Muốn phát huy lực đội ngũ cán đòi hỏi phải đưa quan điểm giải pháp Trong thời gian qua Thị Kiến tường BCH Thị ủy sở nghiên cứu thực trạng chất lượng lực đội ngũ CBCC để đưa hệ thống giải pháp sát nhằm phát huy tối đa lực, sở trường để họ ngày phát huy tốt vai trò nghiệp hội nhập phát triển thị Kiến Tường nói riêng tỉnh Long An nói chung Để thực giải pháp vừa nêu, biến thành thực tiễn công việc vô c ng khó khăn, đòi hỏi Đảng nhân dân Kiến Tường phải đồng lòng, đồng sức, đồn kết lòng Hơn thế, phải tập trung nguồn lực kinh phí, thời gian để tâm biến giải pháp thành hành động thực CBCC cấp ủy Đảng đặc biệt Đảng ủy phường, xã; tiếp tục xây dựng đội ngũ CBCC sở thuộc thị Kiến Tường vững mạnh, đủ lĩnh trị lực chun mơn để lãnh đạo quần chúng nhân dân xây dựng thị biên giới vững mạnh KẾT LUẬN Trong giai đoạn phát triển nay, cấp vai trò quan trọng Kiến Tường thị thuộc tỉnh Long An, tỉnh phát triển vượt bậc KT-XH năm gần Để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thời kỳ đòi hỏi phải chăm lo công tác cán không ngừng nâng cao chất lượng cán chủ chốt, đội ngũ CBCC cấp CBCC cấp xã, thị Kiến Tường vai trò quan trọng lãnh đạo, giám sát, quản lý tổ chức thực nhiệm vụ địa bàn, xây dựng tổ chức Đảng HTCT vững mạnh Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp sở yêu cầu khách quan, cần thiết Đó việc thực nội dung, hình thức, biện pháp tư tưởng, tổ chức, sách chủ thể, trực tiếp cấp ủy Đảng, quyền, đồn thể cấp xã, nhằm nâng cap phẩm chất, lực cán bộ, tạo chuyển biến đội ngũ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo, đạo, quản lý, điều hành tổ chức thực nhiệm vụ cấp thị Kiến Tường Đội ngũ CBCC cấp xã, thị Kiến Tường thời gian qua phát triển số lượng, chất lượng cấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Tuy nhiên, phận chưa thật mẫu mực đạo đức, lối sống; phong cách tác phong cơng tác hạn chế, uy tín chưa cao; trình độ, lực, kỹ cơng tác chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ Việc nâng cao lực lãnh đạo đội ngũ CBCC cấp xã, thị Kiến Tường đạt những kết quan trọng; song nhiều hạn chế, bất cập Những kinh nghiệm rút từ thực tiễn cần phải vận dụng tốt để nâng cao lực lãnh đạo lãnh đạo đội ngũ CBCC cấp giai đoạn Nâng cao lực lãnh đạo đội ngũ CBCC cấp sở thị Kiến Tường thời kỳ cần quán triệt quan điểm, nguyên tắc Đảng công tác cán bộ; phương hướng mục tiêu xây dựng cán nói chung, nâng cao chất lượng CBCC cấp sở nói riêng Phải thực hệ thống giải pháp toàn diện, đồng nhằm nâng cao lực lãnh đạo đội ngũ CBCC cấp sở thị Kiến Tường Căn vào đặc điểm cụ thể xã, phường mà Thị ủy Kiến Tường, Đảng ủy xã, phường cần vận dụng thực cho phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ Điều ý nghĩa định trực tiếp việc nâng cao lực lãnh đạo đội ngũ CBCC cấp sở thị Kiến Tường nỗ lực tâm phấn đấu vươn lên, tự học tập, tự rèn luyện, tu dưỡng thân CBCC cấp sở, khơng làm thay họ Điều đó, tất yếu đòi hỏi phải quan tâm lãnh đạo, đạo tổ chức, cấp ủy Đảng, quyền, đồn thể cấp tỉnh, cấp thị xã; thực đắn hiệu công tác cán bộ, tạo điều kiện chế, sách; giúp đỡ, giám sát cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhân dân địa bàn./ TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT BCHTƯ, Nghị Hội nghị BCHTƯ 3, khóa VIII “Chiến lược cán thời kỳ CNH - HĐH đất nước” BCH Đảng tỉnh Long An, Nghị số 03-NQ/TU, ngày 16/11/2006 “về việc đổi mới, nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức sở Đảng chất lượng đảng viên” BCH Đảng thị Kiến Tường, Kế hoạch số 32-KH/TXU, ngày 4/7/2012 “về việc thực Đề án công tác cán Tỉnh Long An, giai đoạn 2011-2020 năm tiếp theo” Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An, Kế hoạch số 04-KH/TU, ngày 16/9/2002 “về việc luân chuyển cán lãnh đạo quản lý” Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An, Nghị số 05-NQ/TU ngày 25/12/2006 “về việc nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động MTTQ đồn thể trị-xã hội xã, phường, thị trấn” Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An, Quyết định số 279-QĐ/TU, ngày 27/9/2011 “về việc ban hành Đề án công tác cán tỉnh giai đoạn 2011-2020 năm tiếp theo” Ban Thường vụ Thị ủy Kiến Tường, Kế hoạch số 20-KH/TXU, ngày 10/10/2003 “về việc luân chuyển cán lãnh đạo quản lý” Bộ Chính trị, Nghị số 11-NQ/TW, ngày 25/01/2002 “về việc luân chuyển cán lãnh đạo quản lý” Cao Khoa Bảng “Xây dựng cán lãnh đạo chủ chốt hệ thống trị cấp tỉnh, thành phố”, NXB Chính trị Quốc gia, HN 2008 10 Chính phủ, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, ngày 05/12/2011 “về cơng chức xã, phường, thị trấn” 11 Chính phủ, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22/10/2009 “về chức danh, số lượng, số chế độ, sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã” 12 TS Nguyễn Duy Hùng (2007), “Luận khoa học số giải pháp xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo phường nay”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 GS Trần Đình Huỳnh (2010), “Tư tưởng Hồ Chí Minh cơng tác xây dựng Đảng giáo dục lý luận trị cách mạng nay”, Nxb Lao động, Hà Nội 14 C Mác - Ph Ăngghen (1995), Tồn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 PGS TS B i Đình Phong (2007), “Vận dụng phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh nghiệp đổi mới”, Nxb Lao động, Hà Nội 18 Quốc hội, Luật cán công chức 22/2008/QH12, ngày 13/11/2008 19 PGS TS Ngô Văn Thạo, “Đẩy mạnh học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, giải pháp quan trọng thực Nghị Trung ương IV xây dựng Đảng”, Tạp chí Tuyên giáo, số 4-2012 20 GS, TS Nguyễn Phú Trọng (2012), “Quyết tâm cao biện pháp liệt nhằm tạo chuyển biến xây dựng Đảng”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 UBND tỉnh Long An, Quyết định số 638 /QĐ-UB “Ban hành quy chế bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức miễn nhiệm cán bộ, công chức, lãnh đạo” 22 UBND tỉnh Long An, Quyết định số 314/QĐ-UB ngày 26/5/2011 “về việc ban hành quy chế tuyển dụng, tiếp nhận, điều động cán công chức quan nhà nước, MTTQ, quan đồn thể trị - hội” 23 Anh Cương nhóm biên soạn (2006), Nguyên tắc quản lý – học xưa nay, NXB Thống kê 24 Đặng Ngọc Sự (2009), Năng lực lãnh đạo – từ lý luận đến thực tiễn doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Kinh tế phát triển số 7/09 25 Đặng Ngọc Sự (2011), Luận án Tiến sĩ, Năng lực lãnh đạo lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam, Viện nghiên cứu kinh tế CIEM 26 Trần Thị Phương Hiền (2014), Luận án Tiến sĩ, Năng lực lãnh đạo đội ngũ CEO Việt Nam, Đại học Kinh tế Quốc dân 27 Báo cáo công tác tổ chức cán cấp xã, thị Kiến Tường, tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2010 – 2015 28 Trang web: vanban.chinhphu.vn; thuvienphapluat.vn; www.moha.gov.vn (truy cập ngày 20, 21, 22, 23, 24, 25 tháng năm 2017) TÀI LIỆU TIẾNG ANH Bass, B & Bass, R (2008) The Bass handbook of leadership: Theory, Research and Managerial Applications, Free Press Bass, BM (1990), Handbook of leadership: a survey of theory and research, New York, Free Press Campbell, Donald J.; Dardis, Greogory J (2004), The “Be, Know, Do” Model of leader development, Academic journal article from Human Resource Planning, vol 27, no 2, p 23 – 28 Campell (1977), The cutting edges of leadership, Souther Illinois Uni Young, M (2009), Handbook of research on Leadership Education, Routledge ... PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ TRONG GIAI ĐOẠN 2016- 2021 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG, TỈNH LONG AN 57 3.1 Quan điểm việc nâng cao lực lãnh đạo. .. chốt cấp sở địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Chương 3: Những giải pháp nâng cao lực lãnh đạo đội ngũ cán chủ chốt cấp sở giai đoạn 2016- 2021 địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An 5 CHƯƠNG... 2016- 2021 địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An bao gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận cán bộ, lực lãnh đạo đội ngũ cán chủ chốt cấp sở Chương 2: Thực trạng lực lãnh đạo đội ngũ cán chủ chốt cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở giai đoạn 2016 2021 trên địa bàn thị xã kiến tường, tỉnh long an , Nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở giai đoạn 2016 2021 trên địa bàn thị xã kiến tường, tỉnh long an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay