Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh quận 5

89 7 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN TRUNG BẮC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN TRUNG BẮC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN HẢI QUANG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS NGUYỄN HẢI QUANG (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 31 tháng 03 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T1 C Ng h yV P P Ng bP ễn b Ng Ủ u v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: TRẦN TRUNG BẮC Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 29/03/1985 Nơi sinh: Đà Nẵng Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1541820010 I- Tên đề tài: Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh NHNo&PTNT chi nhánh Quận II- Nhiệm vụ nội dung: Hệ thống sở lý luận lực cạnh tranh doanh nghiệp làm sở lý luận cho vấn đề nghiên cứu  Phân tích, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Agribank Chi nhánh Quận nhằm rút điểm yếu cần khắc phục điểm mạnh cần phát huy Đưa giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Agribank Chi nhánh Quận đến năm 2020, đồng thời đề xuất kiến nghị NHNo&PTNT Việt Nam (Agribank) Ngân hàng Nhà nước (NHNN) III- Ngày giao nhiệm vụ: ngày 01 tháng 09 năm 2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ngày 31 tháng 03 năm 2017 V- Cán hướng dẫn: TS NGUYỄN HẢI QUANG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS NGUYỄN HẢI QUANG KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề: “Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh NHNo&PTNT chi nhánh Quận 5” hoàn toàn kết nghiên cứu thân tơi chưa công bố công trình nghiên cứu người khác Trong trình thực luận văn, thực nghiêm túc quy tắc đạo đức nghiên cứu; kết trình bày luận văn sản phẩm nghiên cứu, kế thừa, khảo sát riêng cá nhân tôi; tất tài liệu tham khảo sử dụng luận văn trích dẫn tường minh, theo quy định Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực số liệu nội dung khác luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017 Học viên thực luận văn Trần Trung Bắc ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn thầy TS Nguyễn Hải Quang, Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, thầy tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt trình thực luận văn Cảm ơn anh chị, bạn học viên khóa động viên, hỗ trợ tơi hồn thành luận văn Em xin gửi lời cảm ơn tới 20 chuyên gia cho ý kiến đánh giá, Ban Lãnh Đạo Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Agribank Chi nhánh Quận tham gia nhận xét đánh giá để em hồn thành Luận văn Mong rằng, kết Luận văn nguồn tài liệu bổ ích để giúp cho Agribank Chi nhánh Quận hiệu quản trị nguồn nhân lực Công ty Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn! Học viên Trần Trung Bắc TÓM TẮT Có thể nói rằng, Ngân hàng lĩnh vực nhạy cảm phải mở cửa gần hoàn toàn theo cam kết gia nhập hiệp định hệ chất lượng cao WTO, TPP, FTA… Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam xếp vào diện ngành chủ chốt Ngân Hàng Thương Mại ln phải đối mặt với thách thức nào, tận dụng hội để thua thiệt sân nhà vươn giới câu hỏi bàn đến nhiều thời gian qua Luận văn xây dựng dựa mục tiêu sau: Hệ thống sở lý luận lực cạnh tranh NHTM làm sở lý luận cho vấn đề nghiên cứu Phân tích, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Agribank Chi nhánh Quận nhằm rút điểm yếu cần khắc phục điểm mạnh cần phát huy Đưa giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Agribank Chi nhánh Quận đến năm 2020, đồng thời đề xuất kiến nghị Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Luận văn sử dụng phương pháp thống kê, dự báo, mơ tả, diễn giải, quy nạp, mơ hình hóa nguyên tắc gắn lý luận với thực tiễn Luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp định tính, liệu thứ cấp thu thập từ tài liệu nghiên cứu trước đây, tài liệu, báo cáo Tổng Cục thống kê, Agribank Chi nhánh Quận quan khác Dữ liệu sơ cấp thu thập qua điều tra, lấy ý kiến chuyên gia Sau sử dụng phương pháp so sánh, mơ tả phân tích Kết cấu đề tài gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận lực cạnh tranh NHTM Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh Agribank Chi nhánh Quận Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Agribank Chi nhánh Quận ABSTRACT It can be said that the bank is one of the very sensitive areas and to open almost completely under the accession commitments to the World Trade Organization Commercial banking system, Vietnam was classified as key sectors so the Commercial Bank has always faced the challenge of how, taking advantage of that country, and turn challenges into opportunities How to not lose out on the floor as well as reaching out to the world This thesis is based on the following objectives: Systems theoretical basis for the competitiveness of enterprises as a theoretical basis for research questions Analyze and evaluate the state of competitiveness of District Agribank branches to draw to overcome weaknesses and strengths to promote Offering solutions to improve the competitiveness of Agribank branches in District to 2020, and propose recommendations to the Bank for Agriculture and Rural Development of Vietnam and State Bank Thesis using statistical methods, forecasting, description, interpretation, inductive, modeled on the principles of practical reason with Thesis mainly use qualitative methods, secondary data were collected from the literature of previous studies, documents and reports of the General Statistics Office, District Agribank branch and other agencies Primary data was collected through surveys, expert opinions Then use the comparative method, described and analyzed Project structure includes chapters: Chapter 1: Rationale About Competitiveness of the Commercial Bank Chapter 2: Perform update Agribank's Competitiveness Branch District Chapter 3: Solution Enhancing Competitiveness Branch Agribank's District 5 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC HÌNH ẢNH x LỜI MỞ ĐẦU 1 Tổng quan nghiên cứu Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.1 Khái quát cạnh tranh lực cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh loại hình cạnh tranh 1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh 1.2 Khái quát cạnh tranh lĩnh vực Ngân hàng lực cạnh tranh NHTM 11 1.2.1 Khái niệm cạnh tranh lĩnh vực Ngân hàng 11 1.2.2 Những đặc điểm cạnh tranh lĩnh vực Ngân hàng 11 1.2.3 Những yếu tố thể lực cạnh tranh NHTM 13 1.2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM 22 1.3 Kinh nghiệp hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng 24 1.3.1 Kinh nghiệp nước trình hội nhập quốc tế 24 1.3.2 Quá trình hội nhập quốc tế NHTM Việt Nam: 26 1.4 Sự cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh NHTM 27 Tóm tắt chương 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH QUẬN 30 2.1 Giới thiệu Agribank Chi nhánh Quận 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 30 2.1.2 Bộ máy hoạt động 31 2.2 Tình hình hoạt động Agribank Quận năm gần (2014-2016) 33 2.2.1 Mục tiêu định hướng phát triển 33 2.2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh năm gần 33 2.3 Đánh giá tiềm lực cạnh tranh Agribank Chi nhánh Quận 43 2.3.1 Năng lực nguồn nhân lực chất lượng nguồn nhân lực 43 2.3.2 Năng lực tài 44 2.3.3 Năng lực quản trị điều hành 44 2.3.4 Năng lực đa dạng sản phẩm, dịch vụ 45 2.3.5 Năng lực giá 45 2.3.6 Năng lực mạng lưới hoạt động 46 2.3.7 Năng lực uy tín giá trị thương hiệu 46 2.3.8 Năng lực công nghệ 47 2.4 Khảo sát đánh giá tầm quan trọng yếu tố thể NLCT NHTM 48 2.4.1 Xây dựng bảng câu hỏi khảo sát yếu tố thể NLCT 48 Tóm tắt chương 54 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẬN 55 3.1 Mục tiêu, định hướng nâng cao lực tài Agribank Quận đến năm 2020 55 3.1.1 Mục tiêu tổng quát 55 3.1.2 Mục tiêu cụ thể nhằm định hướng nâng cao lực cạnh tranh Agribank Quận đến năm 2020 55 3.2 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Agribank Quận 56 3.2.4 Nâng cao phát triển sản phẩm dịch vụ Agribank Quận cung cấp khoảng 60 sản phẩm – dịch vụ sau: - Nhận loại tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm, kỳ phiếu VND ngoại tệ từ tổ chức kinh tế cá nhân với nhiều kỳ hạn linh hoạt, lãi suất hấp dẫn, gửi rút nhiều nơi - Cho vay doanh nghiệp hộ gia đình theo lãi suất thỏa thuận với loại hình cho vay đa dạng: ngắn hạn, trung, dài hạn VND ngoại tệ mạnh, ưu tiên doanh nghiệp nhỏ vừa, SXKD hàng xuất - Phát hành thẻ ATM, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng quốc tế Visa, Master, dịch vụ kèm theo: vấn tin tài khoản, giao dịch qua internet, mobile banking, Emobile banking… - Bảo lãnh ngân hàng: bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hợp đồng, bảo lãnh phát hành… - Thanh tốn xuất nhập hàng hóa dịch vụ, chuyển tiền hệ thống SWIFT với ngân hàng lớn giới đảm bảo nhanh chóng, an tồn - Chuyển tiền nhanh nước, với dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union, chuyển tiền du học sinh, nhận gửi tiền kiều hối - Mua bán trao có kỳ hạn loại ngoại tệ; thu đổi ngoại tệ mặt - Dịch vụ rút tiền tự động 24/24 (ATM), toán thẻ Visa, Master, ACB card… Việc Chi nhánh dựa nhiều vào hoạt động tín dụng khiến nhiều tiêu bị xem nhẹ Trong thời gian tới, Chi nhánh nên chủ trương phát triển, tiếp thị sản phẩm – dịch vụ nhằm đem lại nguồn thu an toàn bền vững Cụ thể là: - Tăng cường phân công, phân nhiệm Ban giám đốc, phòng chuyên đề để đạo kịp thời, nắm bắt tình hình hoạt động thu dịch vụ, phát triển sản phẩm, công tác phát triển, chăm sóc khách hàng, biểu phí, mức phí, ưu đãi lợi để cạnh tranh với ngân hàng khác - Thường xuyên tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ, kỹ tư vấn bán hàng, phục vụ khách hàng cho toàn thể CBCNV chi nhánh Chú trọng kỹ bán chéo sản phẩm dịch vụ Chi nhánh, tư vấn, khuyến khích khách hàng sử dụng khép kín sản phẩm dịch vụ, phấn đấu tăng tỷ trọng thu dịch vụ tổng thu nhập Khuyến khích CBCNV toàn Chi nhánh sử dung, giới thiệu sản phẩm cho thân, người quen - Rà sốt dịch vụ khách hàng sử dụng thấp, dịch vụ nhiều tiềm để có biện pháp đẩy mạnh phát triển nhanh thời gian tới, dịch vụ mang lại nguồn thu cao - Tăng cường phối hợp phòng ban, bán chéo sản phẩm dịch vụ như: toán quốc tế, mua bán ngoại tệ, toán lương qua tài khoản thẻ, lắp đặt máy POS, sử dụng dịch vụ tin nhắn nhắc nợ, nhắn tin biến động số dư tài khoản toán - Tiếp tục hồn thiện ban hành Chương trình chăm sóc khách hàng qua năm cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi, chủ động cơng tác chăm sóc, phục vụ khách hàng 3.2.5 Nâng cao lực giá Agribank đơn vị trực thuộc Nhà nước, chịu quản lý NHNN nên sách lãi suất, cho vay theo quy chuẩn NHNN Các mức lãi suất hợp lý bám sát thị trường Tuy nhiên, để cạnh tranh với NHTM khác có sách giá “thống hơn” lại vấn đề khó khăn Những năm gần vấn đề hội nhập ngày sâu rộng, Ban lãnh đạo Agribank có biện pháp nhằm hướng đến nhanh nhạy giá sản phẩm Cụ thể, Chi nhánh linh động khoản huy động, vay, khoản phí khác… phạm vi cho phép Trụ sở Xét mặt chung Agribank thực thu phí số tiền lẫn loại phí phát sinh Trong giai đoạn tới, mà đề án cổ phần hóa Agribank triển khai thấy lực thực toàn hệ thống Agribank Ban lãnh đạo Agribank Quận theo dõi sát tình hình biến động giá cả, lãi suất, loại phí để kịp thời điều chỉnh cho hợp lý Ln kịp thời lắng nghe nguyện vọng khách hàng để kịp thời điều chỉnh lãi suất tỷ lệ phí phạm vi cho phép, vượt khả có ý kiến với Trụ sở để xin ý kiến 3.2.6 Nâng cao mạng lưới hoạt động Hiện nay, Agribank Quận thực chiếm cảm tình khách hàng Doanh nghiệp cá nhân địa bàn, dẫn chứng tình hình kinh doanh liên tục phát triển kể quy mô hoạt động lẫn tình hình kinh doanh Nhưng khơng mà Agribank Quận lơ công tác mở rộng thị trường Ban lãnh đạo đặt mục tiêu vươn xa công tác hoạt động kinh doanh Để làm mục tiêu cần có thêm sách sau: - Các phận chuyên đề nghiên cứu, phát triển, tiếp cận khách hàng Doanh nghiệp, công ty, cá nhân nhiều lĩnh vực, không địa bàn Chi nhánh mà cần kết nối với khách hàng khu vực xa Sản phẩm phải phù hợp đa dạng Đẩy mạnh công tác tư vấn, chăm sóc khách hàng đăng ký mở thẻ nhằm thu hút nguồn vốn không kỳ hạn khắp địa bàn - Nếu mở thêm điểm giao dịch lưu động để tiếp cận đến lượng khách hàng tiềm khác - Hợp tác với đối tác ngân hàng khác để tăng nguồn vốn cho chương trình tín dụng có quy mơ lớn bất động sản, đầu tư xuất nhập khẩu, bảo lãnh… 3.2.7 Nâng cao uy tín thương hiệu Nhắc đến Agribank nghĩ đến đơn vị uy tín lâu đời bật Việt Nam không nước mà bạn bè quốc tế đến Việt Nam tin tưởng sử dụng Agribank Quận hưởng lợi phần điều Nhưng bên cạnh đó, Chi nhánh cần hoạt động cụ thể nữa: Chỉnh trang mặt tiền khu vực giao dịch Hội sở Phòng giao dịch, cần xếp gọn gang, tạo mỹ quan thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch Nhân viên măc đồng phuc, bảng tên theo quy chuẩn… Nghiên cứu trang bị máy móc phục vụ cho hoạt động quảng bá sản phẩm dịch vụ hình led, tivi…theo đề xuất Ban tiếp thị truyền thông Duy trì mối quan hệ tốt với quan báo đài, để hỗ trợ việc đưa thông tin cơng chúng Tham gia tích cực hoạt động tài trợ an sinh xã hội, kết nối cộng đồng… Thực tốt cơng tác chăm sóc khách hàng thơng qua chương trình tặng quà dịp lễ, tết, ngày đặc biệt…duy trì mối quan hệ mật thiết với bệnh viện, tổng công ty, doanh nghiệp, khách hàng nhằm tạo mặt thân thiện với khách hàng gần xa Tiếp tục trì cơng tác nghiên cứu, phát triển truyền thông qua mạng xã hội như: website, facebook, phần mềm tìm ATM, phần mềm ứng dụng riêng Chi nhánh 3.2.8 Nâng cao lực công nghệ Vẫn dựa tảng hệ thống ngân hàng lõi CoreBanking, Agribank chi nhánh Quận nên tiếp tục triển khai nghiên cứu, nâng cấp phiên ứng dụng theo hướng tiện ích hơn, dễ sử dụng dựa sở lấy khách hàng làm trung tâm, sản phẩm ngân hàng làm vệ tinh để hoàn thiện dần ứng dụng Về lâu dài, việc nâng cấp hệ thống ứng dụng phải hướng tới thỏa mãn yêu cầu tiên sau: - Giải tốn khó quản trị quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management - CRM) Có nghĩa là, hệ thống ứng dụng phải thiết kế để phục vụ cho việc giao tiếp với khách hàng cách có hệ thống hiệu Các thông tin khách hàng thông tin liên hệ, thông tin tài khoản tiền gửi, tiền vay, dịch vụ sử dụng, thời điểm thực giao dịch, lãi lỗ từ giao dịch cụ thể hay khoảng thời gian định với khách hàng, … phải hỗ trợ khai thác thao tác đơn giản nhất, nhanh nhất, xác Để qua đó, đánh giá khách hàng xác nhất, để phục vụ khách hàng tốt hơn, chăm sóc hợp lý hơn, điều chỉnh thắt chặt mối quan hệ nhân viên ngân hàng với khách hàng để trì mối quan hệ tốt với khách hàng đạt lợi nhuận kỳ vọng Hay nói cách khác, hệ thống ứng dụng phát triển phải đáp ứng mục tiêu vị trí làm việc ngân hàng, khai thác tồn thơng tin khách hàng để phục vụ cơng việc; có vậy, làm thỏa mãn nhu cầu khách hàng Dĩ nhiên là, Agribank quản trị tốt mối quan hệ khách hàng dựa tảng công nghệ đại tư ứng dụng tiên tiến, đồng nghĩa với việc Agribank chiếm lợi cạnh tranh trước đối thủ, đồng nghĩa với lực cạnh tranh Agribank nâng lên tầm cao - Cho phép cập nhật trực tiếp thơng tin phòng ngừa rủi ro (Information) Phát triển hệ thống ứng dụng phải đạt mục tiêu phòng ngừa rủi ro, đặc biệt rủi ro tín dụng thông qua việc thiết kế chức hệ thống ứng dụng cho phép người sử dụng cập nhật trực tiếp thơng tin vào hệ thống Ví dụ như: thơng tin khách hàng có nợ xấu nhiều ngân hàng, thông tin đối tượng lừa đảo, … Những thông tin quản lý hệ thống dạng danh sách với mã số quy ước thống (như sử dụng số chứng nhận đăng ký kinh doanh, số chứng minh nhân dân, chứng minh sỹ quan, passpord làm mã số), để người sử dụng khai thác trực tiếp nhanh chóng Khi đó, hoạt động Agribank an toàn hơn, giảm thiểu rủi ro, lực tài có điều kiện gia tăng lực cạnh tranh Agribank tăng lên - Tích hợp chức cảnh báo để phục vụ cho q trình tác nghiệp cơng tác quản trị điều hành (Warning) Hệ thống ứng dụng tích hợp chức có ý nghĩa lớn việc phát dấu hiệu bất thường trình hoạt động Nhân viên tác nghiệp cảnh báo trùng lặp giao dịch loại, số tiền, khách hàng để kiểm tra lại thông tin; hay nghĩa vụ chi trả đến hạn, khoản tạm chi chưa toán, cho vay đến hạn thu nợ gốc lãi, hợp đồng hết hạn,…để xử lý Ban lãnh đạo cảnh báo suy giảm tài khách hàng lớn để có sách phù hợp, độ chênh lệch số thực kế hoạch để chủ động điều chỉnh tiến độ, … Tất tiện ích giúp tăng suất lao động nhân viên, hiệu công việc cấp quản lý tính chuyên nghiệp hoạt động Agribank - Giải hợp lý triệt để vấn đề truy nhập đồng thời để khai thác, sử dụng tài nguyên chung số đông người đăng nhập vào hệ thống (Share) Giải vấn đề giúp cho việc xử lý giao dịch với khách hàng nhanh chóng hơn, củng cố lòng tin khách hàng chất lượng phục vụ khách hàng Agribank, gia tăng uy tín Agribank thị trường, điều kiện cần thiết để Agribank giữ khách hàng thu hút thêm khách hàng Sự tín nhiệm khách hàng cao, sức cạnh tranh Agribank thị trường lớn Ngoài ra, Agribank nên tích cực đầu tư thay máy móc thiết bị tin học, nâng cấp đường truyền để đáp ứng kịp thời phù hợp với tiến độ nâng cấp hệ thống ứng dụng, tạo tương thích thiết bị ứng dụng; tránh xảy tình trạng “đầu voi, chuột” ứng dụng thành công nghệ thông tin vào hoạt động ngân hàng Cơng nghệ phát triển sản phẩm dịch vụ đa dạng phát triển, công nghệ yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng Công nghệ đại giúp cho hoạt động giao dịch ngân hàng rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí Do Agribank Quận cần thực giải pháp cụ thể sau: Thứ nhất, yêu cầu hệ thống IPCAS phải nâng cao tính , giảm thời gian giao dịch, tăng tốc độ xử lý giao dịch chương trình ứng dụng ổn định, thông suốt, không bị tải, không bị lỗi mạng Thứ hai, xây dựng nâng cấp sở vật chất kỹ thuật công nghệ, mạng lưới ATM, POS hoạt động liên tục, tránh tình trạng lỗi mạng Thứ ba, tiếp nhận ứng dụng kịp thời cơng nghệ mới, chương trình ứng dụng đại nhằm tăng chất lượng, tiện ích sản phẩm dịch vụ, nâng cao suất lao động, phục vụ tốt khách hàng, nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ Về tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống pháp luật: Đây nhiệm vụ trọng tâm mà ngành ngân hàng đề kế hoạch chương trình hội nhập kinh tế quốc tế lĩnh vực ngân hàng Hoàn thiện hệ thống quy phạm, pháp luật điều chỉnh hoạt động ngân hàng điều kiện cốt yếu bảo đảm cho ngân hàng họat động an tồn có hiệu Tăng cường quyền lực cho NHNN việc điều chỉnh sách tài tiền tệ hoạt động ngân hàng, nhằm đảm bảo quyền lực thực sách tài chính, tiền tệ hoạt động giám sát ngân hàng cách có hiệu Cần gấp rút thực cổ phần hóa ngân hàng, tiến tới xây dựng tập đồn tài ngành Ngân hàng Việc cổ phần hóa NHTM nhà nước giúp ngân hàng có khả huy động vốn xã hội dễ dàng, thuận lợi Đồng thời chế quản trị, điều hành, tổ chức NHTMNN nhanh chóng thực để bước bắt kịp ngân hàng khu vực giới Cho đến nay, việc cổ phần hóa số NHTMNN diễn chậm, nhiên có nhiều tác dụng tới q trình cải cách nâng cao tính hiệu hệ thống ngân hàng nước Trước cổ phần hóa, cần xem xét thỏa đáng bước việc mở rộng quy mô ngân hàng, đẩy mạnh đầu tư tài chiến lược kinh doanh sáp nhập với ngân hàng tổ chức tài phi ngân hàng để có quy mơ, chiến lược phạm vi hoạt động rộng Việc cổ phần hóa cần phải nghiên cứu triệt để, cần xác định giá trị tài sản thông qua công ty ty vấn có uy tín, tránh làm thất tài sản Nhà nước q trình cổ phần hóa, tạo ổn định hệ thống tài – ngân hàng Tiếp tục đẩy mạnh trình phân loại, xếp doanh nghiệp, trọng tâm doanh nghiệp nhà nước, thực tái cấu nâng cao lực tài chính, lực cạnh tranh doanh nghiệp, tạo điều kiện để hệ thống ngân hàng thương mại xử lý nợ xấu, lành mạnh hóa tài tăng trưởng tín dụng Chỉ đạo quan liên quan đẩy mạnh triển khai đồng sách nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước, qua góp phần tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước có NHTMNN thành công Xây dựng đến hai ngân hàng thương mại trụ cột, có tầm cỡ khu vực, làm trụ cột cho hệ thống; tạo điều kiện để ngân hàng tham gia mua, bán, sáp nhập với tổ chức tín dụng phù hợp; tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành riêng lẻ 3.3.2 Kiến nghị với NHNN Nghiên cứu quy định hành vi cạnh tranh không lành mạnh lĩnh vực ngân hàng nhằm tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho NHTM hoạt động đua giành giật khách hàng, giành thị phần Nghiêm cấm hành vi cạnh tranh không lành mạnh như: tăng lãi suất lên cao đến mức bất hợp lý, tặng thưởng khuyến bất hợp lý, miễn phí giảm phí dịch vụ bất hợp lý, cung cấp dịch vụ với giá vốn…tất hành động NHTM gây rủ ro cho toàn hệ thống Tăng cường hoạt động kiểm tra kiểm soát quan giám sát ngân hàng thuộc NHNN Việt Nam NHTM địa bàn trọng điểm, tập trung nhiều ngân hàng Tp.HCM Hoạt động nhằm tăng cường an toàn tồn hệ thống, bên cạnh kích thích NHTM tăng cường đầu tư cạnh tranh cách lành mạnh Tăng cường vai trò NHTMNN thị trường tài tiền tệ Tập trung xây dựng đến hai ngân hàng “trụ cột” vững mạnh tài chính, tiền tệ để cạnh tranh với ngân hàng mạnh khác khu vực giới Cụ thể tăng tỷ lệ cổ phần hóa, đẩy nhanh cơng tác cổ phần hóa NHTMNN để tăng vốn điều lệ, khả điều hành, quản lý vốn Hiện tại, khối NHTMNN có ngân hàng Agribank q trình hồn thiện cơng tác cổ phần hóa, dự kiến cơng tác cổ phần hóa hồn tất năm 2020, sau cổ phần ngân hàng Agribank tăng khoảng 35% vốn điều lệ Điều thúc đẩy công tác cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, cung cấp nguồn vốn vô lớn cho doanh nghiệp, tổ chức khác 3.3.3 Kiến nghị với Agribank 3.3.3.1 Đối với công tác huy động vốn Với đề án cổ phần hóa triển khai tới dự kiến Agribank ngày mạnh quy mô lẫn chất lượng hoạt động Công tác huy động vốn thuận lợi trước nhờ uy tín tiềm lực vốn có ngân hàng Tuy nhiên, thân Agribank phải thực số nhiệm vụ cụ thể để công tác huy động vốn ngày hiệu sau: - Phát triển thêm nhiều sản phẩm huy động vốn đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng dân cư; có chế lãi suất phù hợp chi nhánh địa bàn TP.HCM, để tăng khả cạnh tranh Agribank với tổ chức tín dụng khác - Triển khai thường xuyên chương trình khuyến hấp dẫn như: tiết kiệm dự thưởng, rút thăm mắn…tăng định mức chi quảng cáo, tiếp thị 3.3.3.2 Đối với cơng tác tín dụng Đề xuất Agribank cần phối hợp với NHNN Bộ, Ngành có l i ên quan q trình xử lý nợ xấu, tập trung tháo gở khó khăn vướng mắc thủ tục phát tài sản để Ngân hàng chủ động việc xử lý tài sản chấp hoàn chỉnh thủ tục chấp tài sản Việc xử lý tài sản chấp có liên quan quan có thẩm quyền Tòa án, Thi hành án thường kéo dài từ 01- 02 năm thủ tục pháp lý nhiều bất cập, rườm rà thời gian kéo dài Đề xuất Agribank có kiến nghị ngành liên quan để để hỗ trợ chi nhánh công tác thu hồi nợ 3.3.3.3 Đối với phát triển sản phẩm dịch vụ Nhanh chóng cải thiện chất lượng sản phẩm - dịch vụ qua kênh phân phối Chi nhánh, mạng lưới hệ thống Việc cần kết hợp đồng chất lượng phục vụ giao dịch viên công nghệ nâng cao Khi công tác đào tạo đồng bộ, công nghệ tốt kết hợp với sản phẩm dịch vụ Agribank khách hàng sử dụng nhiều hơn, thị phần tăng lên theo Chú trọng đến tiện ích sản phẩm dịch vụ kèm Tích cực cơng tác bán chéo sản phẩm Khi khách hàng thõa mãn với sản phẩm khơng lý lại từ chối hội tiếp xúc với sản phẩm tiện ích khác Agribank Áp dụng biểu lãi suất thống cho tất sản phẩm huy động vốn, mức phí hợp lý cho chi nhánh hoạt động địa bàn Nghiên cứu sản phẩm tiện ích đại như: tư vấn tài chính, đầu tư tự động, dịch vụ ngân hàng cho đối tượng… phục vụ 24/24 ngày Tóm Tắt Chương Hiện nay, cạnh tranh yếu tố tất yếu sống tổ chức Qua kết phân tích tình hình hoạt động khả cạnh tranh Agribank Quận thời gian qua, chương đưa giải pháp nhằm hạn chế tác động nhân tố ảnh hưởng đến khả cạnh tranh Agribank Quận bối cảnh cạnh tranh địa bàn TP HCM ngày gay gắt Trong chương đưa số kiến nghị Agribank, bên cạnh đưa số kiến nghị NHNN Chính phủ khía cạnh mà tác giả thấy cần thiết cho trình hội nhập tới KẾT LUẬN Đề tài “nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Chi nhánh Quận 5” thực qua nội dung sau: - Luận văn nghiên cứu vấn đề cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Qua sâu vào phân tích đặc điểm cạnh tranh, tiêu chí thể lực cạnh tranh (yếu tố nội lực) yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại (yếu tố ngoại lực) Đưa số ví dụ ngành ngân hàng số nước giới qua nhìn lại tình hình ngành ngân hàng nước để thấy việc cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh - Giới thiệu đánh giá tình hình hoạt động, mặt tồn điểm yếu cần khắc phục thông qua yếu tố nội lực cạnh tranh Agribank Quận Đồng thời khảo sát ý kiến số chuyên gia chi nhánh để thấy tầm quan trọng yếu tố thể lực cạnh tranh - Từ thực trạng đánh giá, tác giả đưa giải pháp nhằm cải thiện lực cạnh tranh Chi nhánh Đồng thời có số kiến nghị với Chính phủ Ngân hàng nhà nước cơng phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam Với nội dung nêu trên, luận văn hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đề Tác giả mong góp phần nhỏ vào q trình hồn thiện, đổi hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh Quân 5, toàn hệ thống Agribank xu hội nhập tới Đề tài có phạm vi nghiên cứu nội Chi nhánh, hạn chế mặt kiến thức thân thời gian có hạn nên khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận nhiều ý kiến đóng góp người đọc để đề tài hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Đoàn Thị Hồng Vân, 2011 Quản trị chiến lược.TPHCM : Nhà xuất tổng hợp Michael E Porter Chiến lược cạnh tranh TPHCM : Nhà xuất Trẻ Tài liệu hội nghị tổng kết kế hoạch kinh doanh Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Quận qua năm 2014 – 2015 – 2016 Tài liệu triển khai nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2015 – 2016 - 2017 Luận văn tác giả Lê Đình Hạc (năm 2005) “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” Luận văn tác giả Phạm Tấn Mến (năm 2008) “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam xu hội nhập” Luận văn tác giả Phạm Duy Nhơn (năm 2011) “Năng lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam” Nguyễn Thị Liên Diệp, 2006 Chiến lược sách kinh doanh TPHCM: Nhà xuất Hồng Đức Tài liệu tập huấn cán 12 Phạm Thị Quỳnh Ninh (năm 2014) “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thơn Chi nhánh KCN Sóng Thần” 13 Luận văn tác giả Nguyễn Văn Mới ( 2013) “ Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020” 14 Tài liệu: “Các vấn đề pháp lý thể chế sách cạnh tranh kiểm sốt độc quyền kinh doanh” nhóm tác giả thuộc viện nghiên cứu kinh tế trung ương sáng tác Các website tham khảo 15 http://www.agribank.com.vn/default.aspx (trang web thức ngân hàng Agribank) 16 http://www.sbv.gov.vn (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 17 http://thoibaotaichinhvietnam.vn (thời báo tài Việt Nam – kênh thơng tin Bộ tài chính) 18 http://cafef.vn (kênh thơng tin kinh tế tài Việt Nam) 19 http://voer.edu.vn (thư viện học liệu mở Việt Nam) 20 http://www.saga.vn (cổng thông tin điện tử kiến thức kinh doanh – tài Việt Nam) 21 http://www.thesaigontimes.vn (thời báo kinh tế Sài Gòn) 22 http://tapchicnnh.buh.edu.vn (các ấn phẩm tạp chí cơng nghệ ngân hàng – ĐH Ngân hàng TP.HCM) PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CHUYÊN GIA Kính gửi: CÁC ANH CHỊ GIÁM ĐỐC, PHĨ GIÁM ĐỐC VÀ CÁC TRƯỞNG PHỊNG Xin chào anh/ chị! Tơi tên Trần Trung Bắc, học viên ngành Quản Trị Kinh Doanh trường Đại học Công nghệ TP.HCM Hiện nay, tiến hành thực đề tài luận văn thạc sỹ nghiên cứu về: “Nghiên cứu Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh NHNO&PTNT chi nhánh Quận 5” Để có kết nghiên cứu tốt đề tài này, mong anh (chị) dành chút thời gian hỗ trợ việc trả lời số câu hỏi sau Tôi xin đảm bảo thông tin nhận từ anh/ chị dùng vào mục đích nghiên cứu đề tài giữ bí mật Phần I: Khảo sát chung Số thứ tự: Phỏng vấn lúc:…….giờ, ngày……/……/……… Địa chỉ: ……………………………………………………………………………… Điện thoại:…………………………………………………………………………… Xin Anh (Chị) vui lòng trả lời câu hỏi sau đây: Theo ý kiến anh (chị), 08 yếu tố nêu có thực phản ánh NLCT NHTM khơng? Nếu có đánh dấu (X) vào câu trả lời sai nêu ý kiến vào phần sai? St t1 N gu N ăn N ăn Sả nGi áN ăn N ăn N ăn Đ ú S Anh (chị) cho đánh giá anh (chị) tầm quan trọng yếu tố theo thang điểm từ 01 đến 10 St t1 N gu N ăn N ăn Sả nGi áN ăn N ăn N ăn Đ i Anh chị cho biết mức độ mạnh yếu yếu tố theo thứ tự từ đến 8, xếp lẻ 1/2? St t1 X N ế gu N ăn N ăn Sả nGi áN ăn N ăn N ăn Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh (chị)!!! ... 54 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẬN 55 3.1 Mục tiêu, định hướng nâng cao lực tài Agribank Quận. .. Về Năng Lực Cạnh Tranh Chương 2: Thực Trạng Năng Lực Cạnh Tranh Của Agribank Chi Nhánh Quận Chương 3: Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Agribank Chi Nhánh Quận CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ NĂNG...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN TRUNG BẮC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẬN LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh quận 5 , Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh quận 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay