Nâng cao hiệu quả hoạt động thu hồi nợ vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành phố hồ chí minh

115 12 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:56

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - HỒ THỊ TỐ LAN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THU HỒI NỢ VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - HỒ THỊ TỐ LAN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THU HỒI NỢ VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TS VÕ THANH THU TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : GS TS VÕ THANH THU Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 15 tháng 04 năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) Họ tên T PGS.TS Nguyễn Đình Luận TS Lê Tấn Phước TS Nguyễn Văn Trãi TS Phan Quan Việt TS Trần Văn Thông Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: HỒ THỊ TỐ LAN Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 21/10/1976 .Nơi sinh: Quảng Bình Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh .MSHV: 1641820045 I- Tên đề tài: Nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: GS TS VÕ THANH THU CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn HỒ THỊ TỐ LAN LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin chân thành cảm ơn Thầy giáo Khoa Sau Đại học, Trường Đại học Công nghệ tạo điều kiện trang bị kiến thức, kỹ cho tơi suốt q trình học tập Tôi xin cảm ơn tập thể Ban Lãnh đạo, Cán nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện giúp đỡ tơi tìm hiểu, thu thập tài liệu, số liệu báo cáo phục vụ cho nghiên cứu Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới GS.TS Võ Thanh Thu giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! HỒ THỊ TỐ LAN MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THU HỒI NỢ VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan hoạt động thu hồi nợ vay ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm vai trò hoạt động thu hồi nợ vay 1.1.1.1 Khái niệm hoạt động thu hồi nợ vay 1.1.1.2 Vai trò hoạt động thu hồi nợ vay 1.1.2 Thời hạn cho vay kỳ hạn thu hồi nợ vay 1.1.2.1 Thời hạn cho vay 1.1.2.2 Kỳ hạn trả nợ 10 1.1.4 Các phương thức thu hồi nợ vay 11 1.1.5 Mơ hình tổ chức hoạt động thu hồi nợ vay 12 1.1.6 Quy trình hoạt động thu hồi nợ vay ngân hàng thương mại 13 1.1.6.1 Quy trình thu hồi nợ vay khoản nợ vay thông thường 13 1.1.6.2 Quy trình thu hồi nợ vay khoản nợ vấn đề 16 1.1.6.3 Xử lý nợ hạn 18 1.2 Hiệu hoạt động thu hồi nợ vay ngân hàng thương mại 22 1.2.1 Quan điểm hiệu hoạt động thu hồi nợ vay 22 1.2.2 Hệ thống tiêu phản ánh hiệu hoạt động thu hồi nợ vay ngân hàng thương mại 1.2.2.1 Các tiêu định lượng 23 1.2.2.2 Các tiêu định tính 27 1.2.3 Các điều kiện nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động thu hồi nợ vay ngân hàng thương mại 28 1.2.3.1 Các điều kiện hoạt động thu hồi nợ vay hiệu 28 1.2.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động thu hồi nợ vay ngân hàng thương mại 1.3 Kinh nghiệm thu hồi nợ vay số ngân hàng nước học kinh nghiệm ngân hàng thương mại Việt Nam 36 1.3.1 Kinh nghiệm thu hồi nợ vay số ngân hàng nước 36 1.3.1.1 Kinh nghiệm thu hồi nợ vay Ngân hàng ANZ 36 30 1.3.1.2 Kinh nghiệm thu hồi nợ vay Ngân hàng ICICI 38 1.3.2 Bài học kinh nghiệm ngân hàng thương mại Việt Nam 40 CHƯƠNG 2: .43 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THU HỒI NỢ VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 43 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Hồ Chí Minh .43 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển chi nhánh 43 2.1.2 Mơ hình tổ chức hoạt động 45 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 45 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 46 2.1.3.2 Hoạt động sử dụng vốn 47 2.1.3.3 Hoạt động cung cấp dịch vụ tài 49 2.1.3.4 Quy mô tổng tài sản lợi nhuận trước thuế 50 2.2 Thực trạng hiệu hoạt động thu hồi nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 51 2.2.1 Mơ hình tổ chức hoạt động thu hồi nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 51 2.2.2 Thực trạng hoạt động thu hồi nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 52 2.2.2.1 Hoạt động thu hồi nợ vay khoản vay thông thường 52 2.2.2.2 Hoạt động thu hồi nợ vay vấn đề 56 2.2.3 Thực trạng hiệu hoạt động thu hồi nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 58 2.2.3.1 Các tiêu định lượng 58 2.2.3.2 Các tiêu định tính 62 2.3 Đánh giá hiệu hoạt động thu hồi nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 63 2.3.1 Kết đạt 63 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 64 2.3.2.1 Nguyên nhân từ cán tín dụng: 64 2.3.2.2 Nguyên nhân từ Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh BIDV: 65 2.3.2.3 Nguyên nhân từ phía khách hàng 69 2.3.2.4 Nguyên nhân từ phía Các quan chức 70 CHƯƠNG 3: .74 GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THU HỒI NỢ VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 74 3.1 Định hướng mục tiêu nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ vay cho vay Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh .74 3.1.1 Định hướng phát triển chung 74 3.1.2 Mục tiêu nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 74 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 76 3.2.1 Nâng cao chất lượng chuyên viên thu hồi nợ vay 76 3.2.2 Các đổi chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 78 3.2.2.1 Tự động hóa, quy chuẩn hóa hệ thống thông báo nợ đến hạn 79 3.2.2.2 Thành lập phận thu hồi nợ độc lập 80 3.2.2.3 Quản lý chặt chẽ dòng tiền từ phương án vay vốn 81 3.2.2.4 Nâng cao chất lượng hoạt động quản lý sau cho vay 82 3.2.2.5 Nâng cao chất lượng bảo đảm tiền vay 83 3.3 Kiến nghị 85 3.3.1 Đối với khách hàng 85 3.3.2 Đối với quan chức 86 3.3.2.1 Ngân hàng Nhà nước 86 3.3.2.2 Các quan chức việc ban hành văn quy phạm pháp luật hướng dẫn triển khai NQ 42/2017/QH 14 86 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Nguyên nghĩa TMCP Thương mại cổ phần BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam CN Chi nhánh Tp Thành phố HCM Hồ Chí Minh TCTD Tổ chức tín dụng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NH TDH Ngắn hạn Trung dài hạn KHCN Khách hàng cá nhân KHKD Kế hoạch kinh doanh XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội TSBĐ Tài sản bảo đảm BCTC Báo cáo tài Xây dựng hệ thống phân loại khách hàng, phân loại nợ, dự phòng rủi ro tự động Việc vận dụng cơng nghệ tự động hóa việc phân loại tín dụng với ưu điểm nhanh chóng, chi phí thấp giảm thiểu rủi ro yếu tố đánh giá chịu ảnh hưởng trình độ, ý kiến chủ quan người đánh giá Theo đó, khách hàng cần sử dụng dịch vụ cung cấp cho ngân hàng thơng tin theo mẫu định sẵn, tiêu chí đánh giá lựa chọn từ liệu khứ, chương trình phần mềm tự động phân loại khách hàng vào nhóm tín dụng phù hợp nhất, sau kết xếp hạng trả lại trực tiếp cho khách hàng, thường kèm với thông báo chấp nhận từ chối cho vay, điều kiện cấp tín dụng, hạn mức cho vay, lãi suất, Như vậy, rút ngắn thời gian xem xét cấp tín dụng, tăng độ tin cậy, giúp ngân hàng tạo cảm giác thỏa mãn cho khách hàng Việc ứng dụng cơng nghệ ngân hàng tiên tiến góp phần tăng cường khả quản lý thông qua việc thường xuyên cập nhật thông tin khách hàng, giúp việc chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng thực dựa tồn thơng tin quản lý tập trung hệ thống thông tin khác cập nhật từ bên Dựa hệ thống này, ngân hàng hệ thống dự báo sát với thực tế diễn biến khoản vay Sử dụng công nghệ đại giúp ngân hàng khai thác thông tin lưu trữ cách hiệu quả: Nhanh chóng, cập nhật, qua xử lý theo mơ hình nghiên cứu, kiểm chứng cơng nhận đảm bảo tính đồng xác xử lý thông tin, nâng cao chất lượng khai thác thông tin đánh giá cán tín dụng 3.2.2.2 Thành lập phận thu hồi nợ độc lập Việc thành lập phòng thu hồi nợ vay riêng chi nhánh cần chấp thuận BIDV, chi nhánh tự thay đổi máy tổ chức, quy trình tín dụng Tuy nhiên, chi nhánh thành lập nhóm thu hồi nợ riêng trực thuộc phòng Quản lý khách hàng, chun viên nhóm nhiệm vụ thực biện pháp thu hồi nợ vay khách hàng phòng cấu nhóm thu hồi nợ vay sau: Sơ đồ 3.1: Tổ chức nhóm thu hồi nợ vay khách hàng doanh nghiệp Trưởng nhóm thu hồi nợ Nhóm phó Nhóm 1: BĐS, Xây lắp Nhóm 2: Vận tải Nhóm 3: Cơng nghiệp chế biến Nhóm 4: Thương mại dịch vụ Nhóm 5: Khác Đối với cấu trúc nhóm thu hồi nợ vay khách hàng vay doanh nghiệp: quản lý nhóm trưởng nhóm phó, nhóm thu hồi nợ chia làm nhóm nhỏ: nhóm phụ trách lĩnh vực đặc thù riêng Căn thực trạng hoạt động tín dụng chi nhánh, phân chia thành nhóm nhóm phụ trách thu hồi nợ cho vay xây lắp, cho vay vận tải, cho vay công nghiệp chế biến, cho vay thương mại dịch vụ cho vay khác Mỗi chuyên viên thu hồi nợ vay giao phụ trách nhóm khách hàng định, đặc điểm chung ngành nghề kinh doanh loại hình doanh nghiệp Việc phân nhóm tuỳ theo lực, sở trường, kinh nghiệm chuyên viên Qua đó, chuyên viên hiểu biết khách hàng cách sâu sắc, tập trung vào cơng việc giảm chi phí điều tra, tìm hiểu khách hàng, từ nâng cao hiệu q trình thu hồi nợ vay Sơ đồ 3.2: Tổ chức nhóm thu hồi nợ vay khách hàng cá nhân Trưởng nhóm thu hồi nợ Nhóm phó Nhóm 2: Nợ vay tài sản bảo đảm Nhóm phó Nhóm 3: Tín chấp (vay thấu chi, vay lương v v) Nhóm 4: Thẻ tín dụng Nhóm 5: Khác Đối với cấu trúc nhóm thu hồi nợ vay khác hàng cá nhân bố trí thành hai nhóm lớn: nhóm thứ phụ trách thu hồi nợ vay tài sản bảo đảm, nhóm thứ hai phụ trách thu hồi nợ vay khơng tài sản bảo đảm cho vay tín chấp (vay thấu chi, vay lương v v), thẻ tín dụng loại cho vay tín chấp khác Thành lập phận thu hồi nợ vay đảm bảo tính độc lập hoạt động thu hồi nợ vay, nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ vay 3.2.2.3 Quản lý chặt chẽ dòng tiền từ phương án vay vốn Dòng tiền dòng lưu chuyển tiền tệ (tiền vào tiền ra) doanh nghiệp Dòng tiền vào bao gồm: Tiền bán hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp, tiền góp vốn bổ sung cổ đông tiền vay ngân hàng, tiền huy động từ nguồn khác Dòng tiền bao gồm: Tiền trả cho hàng hóa, dịch vụ mua ngồi, tiền trả cho người lao động, chi phí hoạt động khác Xây dựng chương trình theo dõi dòng tiền khách hàng hệ thống Cognos chạy định kỳ hàng tháng Quản lý dòng tiền biện pháp hữu hiệu, mang lại hiệu cao cho cơng tác thu hồi nợ vay Nếu ngân hàng quản lý dòng tiền vào doanh nghiệp, ngân hàng nắm bắt xác nguồn trả nợ cho khoản vay Hoạt động quản lý dòng tiền biện pháp mang lại hiệu hoạt động thu hồi nợ vay lớn cho ngân hàng đặc biệt cho vay dự án Căn thời hạn lưu chuyển vốn thực tế khách hàng, ngân hàng đưa thời hạn đánh giá điều kiện chuyển doanh thu tối đa không 03 tháng/lần Các nội dung điều kiện chuyển doanh thu, cung cấp thông tin định kỳ số dư, số phát sinh khoản tiền gửi ngân hàng, vay nợ ngắn hạn ngân hàng… cần quy định cụ thể hợp đồng tín dụng Ngân hàng khách hàng Yêu cầu khách hàng chuyển doanh thu BIDV đảm bảo tối thiểu theo tỷ lệ tài trợ BIDV dự án/khoản vay Việc theo dõi dòng tiền khách hàng thực thông qua tài khoản tiền gởi, tiền vay, tài khoản L/C, … khách hàng ngân hàng báo cáo tài khách hàng Qua đó, ngân hàng đánh giá tỷ lệ doanh thu chuyển vào TK khách hàng ngân hàng, đánh giá việc sử dụng vốn khách hàng, phát hiện tượng sử dụng vốn sai mục đích đảo nợ, chuyển tiền lòng vòng nhóm khách hàng liên quan,…Để từ ngân hàng đưa ứng xử tín dụng phù hợp 3.2.2.4 Nâng cao chất lượng hoạt động quản lý sau cho vay Hoạt động kiểm tra sau cho vay phải đảm bảo nắm vững giám sát chặt chẽ mục đích sử dụng vốn vay, nghiêm cấm việc sử dụng vốn cho vay tiêu dùng thực chất để đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán Chi nhánh phải so sánh tình hình thực tế hoạt động khách hàng so với dự kiến ban đầu tình hình yếu tố đầu vào, thị trường tiêu thụ, tình hình sở vật chất, hữu tình trạng tài sản đảm bảo thời điểm kiểm tra Những thay đổi hoạt động kinh doanh, máy quản lý, tình hình tài khách hàng phải xem xét đánh giá mức độ ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng Ngân hàng phải quản lý nguồn doanh thu khách hàng kiểm sốt nguồn trả nợ, vừa tăng thêm phí dịch vụ thu Rà soát, kiểm tra, giám sát dự án chậm tiến độ, thay đổi tổng mức đầu tư, dự án tiềm ẩn sách thay đổi, dự án thuộc diện phải điều chỉnh thời gian thu phí, đánh giá xác định rủi ro ảnh hưởng đến hiệu dự án, nguồn thu nợ, … để biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo an tồn tín dụng Việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn sau cho vay cần phải thực cách nghiệm ngặt, kết kiểm tra sau cho vay phải thể biên chữ ký bên Thơng tin thu q trình kiểm tra tảng để chấm điểm khách hàng giai đoạn Nếu dấu hiệu bất thường khách hàng ảnh hưởng đến khả tốn khoản vay cán tín dụng phải trách nhiệm báo cáo kịp thời cho lãnh đạo để hướng giải kịp thời thích hợp Tập trung bám sát khách hàng để đôn đốc thu lãi, đặc biệt khách hàng nợ lãi cao, lãi phát sinh khoản nợ hạn lãi treo Thực xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn diện khách hàng sở đánh giá phân loại rủi ro với nhóm khách hàng sau:  + - Khách hàng xếp hạng AAA, AA , AA AA : Nhóm khách hàng mục tiêu, tín dụng chất lượng tốt, thực định kỳ kiểm tra tháng/lần  + - Khách hàng xếp hạng A , A, A : Nhóm khách hàng bình thường, tín dụng chất lượng tốt, định kỳ kiểm tra tháng/lần xen kẽ lần kiểm tra đột xuất  Khách hàng nợ nhóm chưa đủ điều kiện xếp hạng, khách hàng nợ nhóm 2: Tín dụng chất lượng bình thường, định kỳ kiểm tra tháng/lần  Khách hàng bị phân loại nợ xấu: Thường xuyên gặp gỡ, kiểm tra, đôn đốc khách hàng trả nợ, bổ sung biện pháp bảo đảm tài sản Việc xây dựng kế hoạch đánh giá khách hàng giúp cán tín dụng chủ động công việc, giảm bớt gánh nặng thường xuyên phải kiểm tra khách hàng chất lượng tốt, ổn định 3.2.2.5 Nâng cao chất lượng bảo đảm tiền vay Trong giai đoạn tiếp theo, để nâng cao hiệu hoạt động này, chi nhánh cần thực số nội dung sau: Tài sản đảm bảo khách hàng đa dạng, phong phú, ngân hàng khơng đầy đủ nghiệp vụ chun sâu để đánh giá chất lượng tất tài sản đảm bảo đặc biệt tài sản đảm bảo mang tính đặc thù máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất đặc thù Đối với tài sản hình thành tương lai cơng trình xây dựng, hệ thống cảnh báo rủi ro ngân hàng khơng thể phòng ngừa tất rủi ro đặc biệt rủi ro mang tính khơng thể dự báo thiên tai, địch họa Trong trường hợp này, Ngân hàng cần thực yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm rủi ro tài sản bảo đảm chuyển quyền thụ hưởng cho ngân hàng Bằng việc mua bảo hiểm rủi ro với tài sản bảo đảm giảm thiểu trường hợp ngân hàng không thu hồi khi tài sản bảo đảm sụt giảm nghiệm trọng giá trị Nâng cao chất lượng định giá tài sản đảm bảo bất động sản Đây loại tài sản giá trị lớn, thường xuyên biến động thị trường Đặc điểm lớn bât động sản ảnh hưởng đến công tác định giá tìm hai bất động sản giống hệt Vì vậy, việc sử dụng phương pháp so sánh đánh giá bất động sản mang tính tương đối Để đánh giá hợp lý khoa học giá trị bất động sản cần xây dựng sở liệu khảo sát giá trị thị trường khu vực tập trung nhiều tài sản đảm bảo chi nhánh Định kỳ cập nhật giá trị, đối chiếu với giá trị tài sản ghi nhận, biến động 20% phải nhanh chóng tiến hành định giá lại tài sản khu vực Tách riêng phận chuyên đảm nhận công tác định giá quản lý tài sản góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm tiền vay Phòng Quản lý khách hàng chuyển hồ sơ liên quan đến tài sản đảm bảo cho phận thẩm định, phòng thẩm định tài sản thực cơng tác thẩm định tính pháp lý, khả phát mại, giá trị hợp lý tài sản Những cán thẩm định giá đào tạo chuyên nghiệp cơng tác thẩm định tài sản Họ nhiệm vụ thường xuyên cập nhật văn pháp lý liên quan đến công tác bảo đảm tiền vay, thông tin thị trường liên quan đến tài sản đảm bảo để đảm bảo định giá tài sản đảm bảo phù hợp với giá trị Như vậy, quy trình cho vay hạn chế khâu công tác đề xuất, giảm bớt khối lượng công việc cho cán Quản lý khách hàng Ngoài ra, phận thẩm định giá ý kiến độc lập với nội dung đề xuất cấp tín dụng nên đánh giá khách quan tài sản đảm bảo Trên số giải pháp mà tác giả đề xuất nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ vay BIDV Hồ Chí Minh Các giải pháp tính chất đan xen hỗ trợ lẫn nhau, việc thực giải pháp sở để thực giải pháp khác Vì vậy, nhằm nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ vay, chi nhánh cần quan tâm, phối hợp thực đồng giải pháp nói 3.3 Kiến nghị Để nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ vay BIDV chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng hệ thống NHTM Việt Nam nói riêng, luận văn đưa số kiến nghị để quan, đơn vị, cá nhân phối hợp chi nhánh việc nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ vay chi nhánh nói riêng NHTM nói chung 3.3.1 Đối với khách hàng Nhằm mục tiêu phát triển mối quan hệ tốt đẹp ngân hàng khách hàng, doanh nghiệp cá nhân cần biện pháp để tăng cường hiệu phối hợp với ngân hàng, đảm bảo khả khả nợ cho khách hàng Lãnh đạo doanh nghiệp phải tự nâng cao lực quản trị điều hành, tích cực đào tạo nguồn nhân lực, chủ động sáng tạo việc áp dụng giải pháp khoa học công nghệ vào công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Nâng cao chất lượng thông tin tài Các doanh nghiệp cần quan tâm mức đến hệ thống tài kế tốn, tổ chức thơng tin tài trung thực, khách quan, minh bạch Ngồi việc vận dụng thông tin BCTC, doanh nghiệp chủ động xây dựng hệ thống báo cáo nhanh tình hình hoạt động thơng qua tiêu đánh giá khả toán, khả sinh lời, giá trị khoản nợ đến hạn để chủ doanh nghiệp thường xun cập nhật tình hình hoạt động doanh nghiệp định đầu an toàn, hiệu Các doanh nghiệp cần phát triển theo hướng nâng cao lực tài chính, tăng cường vốn chủ sở hữu thơng qua góp vốn, trích từ lợi nhuận hàng năm để cân đối hợp lý vốn vay vốn tự có, sử dụng hiệu đòn bẩy tài đảm bảo chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế nguy khả toán Bên cạnh đó, cần xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển kinh tế Chú trọng đầu nâng cao suất lao động thông qua lựa chọn công nghệ tiên tiến, đại, sản xuất sản phẩm tính cạnh tranh cao, chất lượng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, phát triển hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm Các doanh nghiệp thực liên kết sở hiệp hội ngành nghề, tạo sức mạnh vượt qua biến động thị trường tạo môi trường cạnh tranh phát triển 3.3.2 Đối với quan chức 3.3.2.1 Ngân hàng Nhà nước Trung tâm thơng tin tín dụng CIC kênh cung cấp thơng tin thống đáng tin cậy để ngân hàng thu thập thông tin liên quan đến quan hệ tín dụng khách hàng Chính ngân hàng cần mở rộng quy mô nâng cao chất lượng thông tin cung cấp CIC Để làm điều này, NHNN thực số biện pháp sau: Yêu cầu NHTM cung cấp số liệu mức cấp tín dụng, dư nợ chất lượng dư nợ, tài sản bảo đảm doanh nghiệp thời điểm cuối tháng, từ làm xây dựng biểu đồ diễn biến dư nợ khách hàng vay vốn tổ chức tín dụng, uy tín quan hệ tín dụng tình hình cầm cố, chấp tài sản khách hàng Định kỳ, yêu cầu NHTM cung cấp BCTC khách hàng để CIC cập nhật tình hình tài khách hàng thống kê, đánh giá số liệu tín dụng ngành nghề kinh doanh khách hàng Xây dựng thơng tin liên quan đến tình hình ban lãnh đạo, khách hàng liên quan doanh nghiệp để thơng tin cảnh báo cách kịp thời 3.3.2.2 Các quan chức việc ban hành văn quy phạm pháp luật hướng dẫn triển khai NQ 42/2017/QH 14 Nghị 42/2017/QH14 giúp đẩy nhanh q trình xử lý 'cục máu đơng' nợ xấu tồn nhiều năm ngân hàng Các bộ, ngành ban hành kịp thời văn đạo, hướng dẫn Nghị 42 theo đạo Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/07/2017: Tòa án Nhân dân Tối cao cần hướng dẫn việc áp dụng thủ tục tố tụng rút gọn giải tranh chấp liên quan đến tài sản bảo đảm Tòa án; NHNN phải với quan chức ban hành Thông liên tịch NHNN, Tòa án, Bộ Cơng an, Viện Kiểm sát số ngành khác quy định chi tiết, cụ thể phối hợp bên liên quan để việc thu giữ, xử lý tài sản đảm bảo đạt kết tốt KẾT LUẬN BIDV chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tất NHTM khác đứng bối cảnh kinh tế khó khăn vấn đề nợ xấu ngày gia tăng tác động tiêu cực đến kết hoạt động kinh doanh an toàn hoạt động ngân hàng Vì mà việc nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ vay NHTM nhiệm vụ quan trọng hoạt động tín dụng ngành ngân hàng Qua nghiên cứu, luận văn đưa sở lý luận hoạt động thu hồi nợ vay hiệu hoạt động thu hồi nợ vay NHTM, bao gồm: Định nghĩa, vai trò, nguyên tắc hoạt động thu hồi nợ vay; đưa quy trình chung hoạt động thu hồi nợ vay ngân hàng thương mại Đứng quan điểm hoạt động thu hồi nợ vay đạt hiệu toàn nợ vay bao gồm nợ gốc nợ lãi thu hồi đầy đủ theo thỏa thuận tổ chức tín dụng khách hàng, luận văn đưa hệ thống tiêu định tính, định lượng đánh giá hiệu thu hồi nợ vay nhân tố khách quan, chủ quan tác động đến hiệu hoạt động thu hồi nợ vay Bên cạnh hệ thống lý thuyết, thơng qua việc tìm hiểu hoạt động thu hồi nợ vay Ngân hàng ANZ Ngân hàng ICICI, luận văn đưa học kinh nghiệm hoạt động thu hồi nợ vay Việt Nam Trên sở ứng dụng lý thuyết vào thực tế hoạt động chi nhánh, thông qua thực trạng hoạt động thu hồi nợ vay BIDV chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, luận văn đưa đánh giá thực tế hiệu hoạt động thu hồi nợ vay chi nhánh Chi nhánh đạt kết định hệ số thu hồi nợ vay, hiệu hoạt động thu hồi nợ vay chưa cao chất lượng tín dụng chiều hướng xuống nhiều ngun nhân dẫn đến tình trạng trên, bên ngồi ngun nhân khách quan nguyên nhân chủ quan bao gồm: Vấn đề nhân lực, hạn chế mơ hình dự báo, nhận diện nợ vấn đề, hạn chế việc thẩm định tài sản hạn chế khoa học công nghệ Từ phân tích đánh giá sâu sắc hiệu hoạt động thu hồi nợ vay Chương 2, toàn Chương đưa hệ thống giải pháp kiến nghị thực tế nhằm khắc phục hạn chế để đạt hiệu trình thu hồi nợ vay chi nhánh Hệ thống giải pháp toàn diện bao gồm việc gia tăng, nâng cao chất lượng chun mơn hóa chun viên thu hồi nợ vay; nâng cao chất lượng quản lý sau cho vay, bảo đảm tiền vay, hỗ trợ khách hàng đặc biệt, luận văn đưa biện pháp thực quản lý dòng tiền phương án vay vốn xem biện pháp hữu hiệu nhóm giải pháp nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ vay Đó giải pháp mà chi nhánh thực để nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ vay Tuy nhiên, để phát huy toàn diện giải pháp, chi nhánh cần hỗ trợ BIDV quan ban ngành liên quan Phần cuối luận văn kiến nghị với NHNN, BIDV khách hàng biện pháp cần thực thời gian tới đẩy mạnh thu hồi nợ, đạt phát triển bền vững ngành ngân hàng nói riêng hệ thống tài nói chung Ngày nay, quản trị hoạt động tín dụng nói chung, hoạt động thu hồi nợ nói riêng ngày coi trọng NHTM quan tâm cải tiến ngày phù hợp với xu ngân hàng đại Với thời gian nghiên cứu không đủ dài khơng gian nghiên cứu hạn chế (trên sở thông tin liệu Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) nên đề tài khơng tránh khỏi tồn tại, đánh giá phiến diện Tôi mong nhận góp ý Q Thầy, bạn bè để luận văn hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn cộng (2010), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Phương Đơng , Tp Hồ Chí Minh GS.TS Nguyễn Văn Tiến (2012), Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội Peter Rose (2004), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Tổ chức tín dụng 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2017), Nghị 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2016), Thông quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), Thông quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước số 01/VBHN-NHNN, ngày 31/03/2014, Hà Nội Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam (2015), Quy trình cấp tín dụng khách hàng tổ chức số 4633/QĐ-QLTD ngày 30/06/2015, Hà Nội Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam (2016), Quyết định số 3297/QĐ-HĐQT ngày 15/12/2016 việc Ban hành Hệ thống xếp hạng tín dụng nội Quyết định , Sửa đổi, bổ sung, Hà Nội 10 Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Hồ Chí Minh (2015, 2016, 2017) 11 Websites: http://bidv.com.vn http://www.icicibank.com http://www.sbv.gov.vn http://www.mof.gov http://www.vneconomy.com http://www.cafef.vn ... hình hoạt động thu hồi nợ vay hiệu hoạt động thu hồi nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, sở đánh giá hiệu hoạt động thu hồi nợ vay BIDV chi nhánh Thành. .. NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THU HỒI NỢ VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 74 3.1 Định hướng mục tiêu nâng cao hiệu hoạt động thu. .. hoạt động thu hồi nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 74 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động thu hồi nợ vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành phố hồ chí minh , Nâng cao hiệu quả hoạt động thu hồi nợ vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay