Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong

111 5 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRỪƠNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN ĐĂNG HUY NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành : 60 34 01 02 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRỪƠNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN ĐĂNG HUY NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành : 60 34 01 02 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN MỸ HẠNH TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu độc lập thân Nội dung nghiên cứu kết luận văn trung thực đúc kết từ kết học tập nghiên cứu từ lý luận thực tiễn thân thời gian qua Toàn kết Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu phản ánh Luận văn thơng tin trích dẫn rõ nguồn gốc rõ ràng / Học viên thực Luận văn NGUYỄN ĐĂNG HUY LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành với cố gằng học tập, nghiên cứu học viên, tơi nhận giúp đỡ tổ chức cá nhân Vì vậy, tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: • Trường Đại học Cơng nghệ TP Hồ Chí Minh với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm giảng dạy, giúp đỡ cho tơi suốt q trình học tập Trường • TS Phan Mỹ Hạnh, Cán hướng dẫn khoa học, tận tình bảo, giúp đỡ tơi q trình hồn thành luận văn • Các chú, anh chị em cán nhân viên TPBank, nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi tiếp cận, cung cấp thơng tin liên quan đến đề tài, góp ý cho nội dung luận văn tốt • Các bạn đồng nghiệp học viên khóa giúp đỡ, góp ý động viên để tơi hồn thành luận văn Trân trọng ! Học viên NGUYỄN ĐĂNG HUY TÓM TẮT Trong kinh tế thị trường, ngân hàng thương mại với hoạt động huy động vốn, cung cấp tín dụng dịch vụ ngân hàng giữ vai trò lực lượng chủ lực tạo dòng chảy lưu thông vốn để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển Vai trò ngân hàng thương mại phát huy tốt hay khơng tùy thuộc vào hiệu hoạt động kinh doanh toàn hệ thống ngân hàng thương mại nói chung ngân hàng thương mại nói riêng Việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, định mang lại kết tích cực cho kinh tế cho thân ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên phong ( TPBank) lịch sử tồn phát triển chưa đến 10 năm, lại ngân hàng thương mại cổ phần quy mơ tầm trung Việt Nam Tuy bề dày kinh nghiệm quản lý hoạt động kinh doanh ngân hàng chưa nhiều, TPBank bước phát triển đáng khích lệ đóng góp tích cực phát triển kinh tế xã hội vài năm trở lại Việc nghiên cứu lý luận chung hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, soi rọi vào thực tiễn TPBank, từ đưa giải pháp thiết thực góp phần nâng cao hiệu hoạt động TPBank cần thiết, vừa ý nghĩa to lớn lý luận khoa học vừa ý nghĩa thực tiễn Với đề tài “Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại Cổ phần Tiên phong” luận văn chuyển tải nội dung chủ yếu sau đây: Chương1: Trình bày thuật ngữ, khái niệm hoạt động ngân hàng thương mại; Về hiệu hoạt động kinh doanh, yếu tố, tiêu đánh giá, ý nghĩa việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Đây nội dung lý luận luận văn, làm tảng để thực hiên nội dung chương 2, chương luận văn Chương giới thiệu khái quát NHTMCP Tiên Phong, sau tiến hành phân tích thực trạng hoạt động hiệu hoạt động kinh doanh TPBank dựa nguồn liệu thu thập thông qua số liệu báo cáo thống kê Luận văn phân tích lý giải hiệu hoạt động kinh doanh hoạt động huy động vốn, hiệu hoạt động tín dụng , hiệu sử dụng tài sản, hiệu hoạt động đầu tư cuối tổng hợp tiêu hiệu tài Để đánh giá sát thực hiệu hoạt động kinh doanh TPBank, luận văn tiến hành so sánh, đối chiếu với tiêu toàn hệ thống ngân hàng thương mại ngân hàng thương mại cổ phần Chương 3, sau nêu định hướng chiến lược mục tiêu phát triển đến năm 2020 TPBank, Luận văn trình bày, phân tích nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh TPBank thời gian tới Tổng hợp toàn kết nghiên cứu, Luận văn kết luận, đồng thời nêu lên nghiên cứu để góp phần gia tăng giá trị khoa học thực tiễn theo đề tài nghiên cứu./ ABSTRACT In a market economy, commercial banks with capital mobilization, credit and banking services have always been and still are a key force in the flow of capital to promote economic growth developed society The role that commercial banks have to play well depends on the business performance of the whole banking system of commerce in general and of each commercial bank in particular Improving business efficiency of commercial banks will definitely bring positive results to the economy and the commercial banks themselves Tienphong Commercial Joint Stock Bank (TPBank) has a history of less than 10 years of existence and development but is one of the medium-sized joint stock commercial banks in Vietnam Despite its richness and experience in management and banking business, TPBank has made remarkable progress and has contributed positively to the development of the social economy for several years Come back here The study of the general theory of business performance of commercial banks, illuminated the reality of TPBank, thus providing a practical solution contributing to improve the performance of TPBank is very necessary, Both have great significance in scientific reasoning and practical sense Under the topic "Improving Business Performance of Tienphong Commercial Joint Stock Bank", the dissertation transposes the following main contents: Chapter 1: Presentation of terms, concepts and activities of commercial banks; In terms of business performance, factors, indicators, and significance of improving business performance in commercial banks This is the basic content of the thesis, as the basis for the contents of chapter 2, chapter of the thesis Chapter2 introduces Tienphong Commercial Joint Stock Bank, then analyzes TPBank's performance and business performance based on data collected through statistical reporting data The essay analyzes the business performance of capital mobilization, efficiency in credit operations, asset use efficiency, investment efficiency and finally aggregates indicators on financial performance To make a more realistic assessment of the business performance of TPBank, the dissertation has compared and compared the indicators of the commercial banking system and joint stock commercial banks Chapter 3, after presenting TPBank's strategic orientation and development goals to 2020, has analyzed and analyzed eight groups of solutions to improve TPBank's business performance in the coming time Synthesizing the results of the study, the thesis concludes and concludes the follow-up research to contribute to the increase of scientific and practical value in the research topic MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT v MỤC LỤC vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xi DANH MỤC CÁC BẢNG xii DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ xiii PHẦN MỞ ĐẦU 1.Sự cần thiết đề tài luận văn ( Lý chọn đề tài) 2.Mục tiêu nghiên cứu .1 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể .2 3.Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu .2 Dữ liệu nghiên cứu Những đóng góp luận văn ( Ý nghĩa khoa học thực tiễn) .3 8.Phương pháp nghiên cứu 9.Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan 9.1 Các nghiên cứu nước Chương .8 SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1Khái niệm ngân hàng thương mại ( NHTM) 1.1.2 Các hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.2.1Nhận tiền gửi 1.1.2.3 Hoạt động dịch vụ toán ngân quỹ 10 1.1.2.4 Các hoạt động khác 11 KẾT LUẬN Hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại coi kênh tạo vốn lớn kinh tế, hoạt động đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế Muốn phát huy vai trò tác động to lớn kinh tế, hoạt động hệ thống ngân hàng nói chung ngân hàng thương mại nói riêng phải hiệu thực Hiệu phải hiệu ngân hànghiệu chung xã hội Trên tinh thần đó, đặt vấn đề nghiên cứu giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại nói chung TPBank nghiên cứu ý nghĩa thiết thực Luận văn nghiên cứu nội dung sau: 1.Về mặt lý luận: Luận văn nghiên cứu lý luận ngân hàng thương mại hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Về mặt thực tiễn: Luận văn phản ánh, phân tích đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh TPBank giai đoạn từ 2012 đến 2016 Rút thành công hạn chế hoạt động kinh doanh TPBan.k 3.Về giải pháp: Luận văn lý giải đề xuất giải pháp thiết thực để góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh TPBank, góp phần cung ứng vốn dịch vụ tiện ích cho kinh tế Với kết cấu chương, luận văn giải nội dung lý luận, thực tiễn giải pháp liên quan mối liên hệ tương đối hợp lý thống Những giải pháp đề xuất dựa nghiên cứu sở lý luận thực tiễn Học viên cố gắng phân tích số liệu TPBan kvà số thông tin tổng quát tồn hệ thống ngân hàng Việt Nam để so sánh, đánh giá sát Tuy nhiên, với góc nhìn chưa thể bao qt hết khía cạnh, khả phân tích đánh giá hạn chế, kết đạt khơng hồn tồn mong muốn học viên cố gắng nghiên cứu HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO Những nội dung lý luận hiệu kinh doanh NHTM cần tiếp tục kế thừa, phát huy bổ sung cho phù hợp với giai đoạn phát triển hệ thống tài tiền tệ số lượng chất lượng Những khái niệm mang tính chất trao đổi, học thuật, tác giả tiếp thu chọn lọc dựa quan điểm phát triển toàn diện, khơng rập khn máy móc Trên tinh thần hướng nghiên cứu là: 1/.Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để phân tích đánh giá nội dung lý luân thực tiễn luận văn Tuy phương pháp phù hợp với tính chất đề tài, nghiên cứu kết hợp với phân tích định lượng sức thu hút cao 2/ Ở phạm vi nghiên cứu rộng hơn, hướng đến nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh toàn hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam, giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Với phạm vi nghiên cứu rộng mang tầm vĩ mơ ý nghĩa khoa học thực tiễn cao Tuy nhiên để nghiên cứu cấp độ cao phạm vi rộng lớn vậy, đòi hỏi tập hợp nhóm nghiên cứu gồm học viên, nghiên cứu sinh chuyên gia kinh nghiệm am hiểu lĩnh vực kinh doanh ngành ngân hàng 3/.Từ kết đạt luận văn, tác giả nghiên cứu theo hướng nâng cao cấp độ nghiên cứu, hàm lượng khoa học giá trị thực tiễn đề tài TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt [1].Lý Hồng Ánh ( 2014) Giáo trình Thẩm định tín dụng NXB Kinh tế năm 2014 TP Hồ Chí minh, năm 2014 [2]Báo cáo thường niên, Báo cáo tài NHTM cổ phần Tiên Phong 2011 2016 [3].Báo cáo thường niên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2011 - 2015 [4].Nguyễn Thị Cành Hoàng Nguyễn Vân Trang (2009), “Các nhân tố tác động đến hiệu tài ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, (Số 43, Tháng 10/2009), 24-30 [5].Nguyễn Thị Cành Nguyễn Thị Diễm Hiền (2015), “Thực trạng hoạt động mức độ lành mạnh ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Phát triển Kinh tế, 26(2), 02-25 [6].Chính phủ (2009),Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ban hành ngày 16/07/2009 tổ chức hoạt động ngân hàng thương mại [7].Nguyễn Đăng Dờn (2016), Quản trị kinh doanh Ngân hàng NXB Kinh tế TP HCM [8].Võ Hồng Đức Nguyễn Đình Thiên (2013), “Đánh giá hiệu tính ổn định ngân hàng thương mại qua lăng kính phân tích tài chính”, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, (Số 90, Tháng 09/2013), 27-37 [9].Ngô Hướng ( 2009) Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mai Trường đại học Ngân hàng TP HCM NXB Thống kê 2009 [10].Nguyễn Văn Nam ( 2009) “Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng” Trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội NXB Tài 2009 [11].Lê Thị Nhu Mai Vân Anh (2012),“Hệ thống tiêu đánh giá hiệu hoạt động tài ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, (Số đặc biệt tháng 12/2012), 80-86 [12].Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), TT số 02/2013/TT-NHNN “V/v Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp tích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động TCTD, chi nhánh NH nước ngoài” [13].Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Thông tư số 36/2014/TT-NHNN Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: “Quy định giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi.” [14].Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Thông tư 09/2014/TT-NHNN Thống đốc Ngân hàng “về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xứ lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” [15].Quốc Hội ( 2012) Luật Tổ chức Tín dụng – Luật số 47/ 2010/QH 12 [16].Phạm Hữu Hồng Thái (2014), “Tác động nợ xấu đến khả sinh lợi ngân hàng”, Tạp chí Khoa Học & Đào Tạo Ngân Hàng, (Số 154, Tháng 03.2015), 1-7 [17].Nguyễn Kim Thu Đỗ Thị Thanh Huyền (2014), “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Khoa Học ĐHQGHN: Kinh tế Kinh doanh, Tập 30, (Số 04, 2014), 55-65 [18].Trịnh Quốc Trung Nguyễn Văn Sang (2013), “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Cơng Nghệ Ngân Hàng, (Số 85, Tháng 04/2013), 11-15 [19] Nguyễn Thanh Tồn (2015) “Đánh giá hiệu tài hoạt động kinh doanh NHTMCP Sài Gòn Thương Tín” Luận văn cao học kinh tế [20].Website Ngân hàng hàng Nhà nước Việt Nam: www//http.sbv.gov.vn [21].Website TPBank: www.TPBank.vn Tài liệu tiếng Anh [22].Andrus,O(2009) “ Efficiency of The Financial Intermediaries and Economic” Tartu University Press [23].Berger, A.N and Mester, L.J (1997) “Inside the Black Box: What Explains Differences in the efficiencies of financial Institutions” Journal of Banking and Finance 21(7) pp 895-947 [24] Kamecka, M ( 2010) “ Bank Efficiency in CEE” WU vienna University of Economic and Business [25] Karligash, A K ( 2009) “ A non- Parametric Efficiency and Productivity Analysis of Transition Banking” Loughborough University Phụ lục 1: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam (đến 30/6/ 2015) T T S V Ố SỐ T ĐỊ Ố C Ê AGN N N CI & Á 442 Ch Ng âu uyễ (A n CB An 170 Bìn Hai h Bà 1/ (A Trư N BB ng, H Tần Bả 328/ g1 o GPvà Việ NH Tần t NN g 5, (Ba Tòa Bản To Việt (trư Nh ớc số 11 Gia / Bắ c Á 117 (BaQua c A ng / ban Tru N B S ố 91 u 6 /G A Pđ i N N Côn g 142 thư 37 /GP ơng Việt 34 T NH Na Dầ Ca 1 u pita 3 khí l tồ To n wer Đại Chú S 279 ng ố /GP Việt Na NH Đầ u tư T há 84 Phá p /G t PBI triể N D n H Đô 13 11ng 0 Á Ph (E an AB Đô ng 2 Na m T Á rầ Hà S ng Hải k (M y SB t 0 Kiê n 6/ Lo N ng H (K LB Kỹ Thư 1 ơng (T EC B HC Na m 0 Á( NA - M Ngo ại Thư198 28 ơng Tr 6/Q ần ĐViệt Q NH Na 0 3 31 81 0 6 0 0 8 0 26 50 9 2 2 0 Phá 2 t Tri 7 / ển T N Mê rầ H Kô Phá t triể Bi n s TP N Hồ g Ph ươ 3 ng 5 Đô L 1/ ng Ph 27 ươ ng Lý Na Th m Qu ân 11 Đội (M 94 B) C Qu T ốc ầ Tế n (VI g 0/ B) Qu ốc 28 dân C3 (N 28 0 CB / D ) N B H Sài 238/ Gò GP- 14 n NH (S T NN 95 CB Sài S Gò ố 3 n 0 ng 55 Sài 77 (kh Gò Tr ông n – ần 1/ bao Hà H N gồm 3 Joi nt Sto ck Ba Sài Gò n Thư 6ơng Tín ( S Tiê ố n Ph 7, on p g h Việ 34 tÁ A (VI ET 34 A B, Việt Na 72 m Tr Thị ần nh H Vư ưn ợng Việt Na m Thư ơng T Tín r Xăn g dầu Petr oli mex (P T ầ n g 93/ Q ĐN H n c ng 0 12 25 / N / G5 P0 / N 0 / 9 / 0 / N H G 2 05 6, 4 0 1 0 6 T Xuấ ầ n 12 g t Nhậ T 55 / * Ghiòchú: Ngân hàng TMCP Dầu khí tồn cầu chuyển thành Ngân hàng TNHH MTV p Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ kể từ ngày 7/7/2015 Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phụ Phụlục lục 2: 90: Tổng tài sản 10 NHTMCP lớn Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 Đơn vị: Tỷ VND M N Ã ă C T 64 B I V C M B 31 S T 42 A C T C S HE 10 I M S N N ă ă 5 40 75 N N ă ă 66 77 4 6 1 2 1 1 1 7 1 7 1 1 1 1 6 1 1 0 Nguồn: Tổng hợp từ BCTC hợp 10 NHTM lớn Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 Phụ Phụlục lục 2: 91: Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) 10 NHTMCP lớn Việt Nam từ 2011 – 2015 MN N N N N Ã ă ă ă ă ă S 4 T 4 3 M , B C 2 T 3 ,3 ,3 ,3 A C 3 3 T C 3 3 B IV 2 2 C S 1 H E 3 1 IM 1 1 ,1 S B 3 2 ì , , , , , n Nguồn: Tổng hợp từ BCTC hợp 10 NHTM lớn Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 Phụ lục 4: 92: Hiệu sử dụng tài sản 10 NHTMCP lớn Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 MN N N N N Ãă ă ă ă ă S 4 4 T 4 4 M B B 3 3 C 4 3 T ,3 ,3 ,3 A C 3 3 V C T 3 C M 2 2 S S 3 2 H EI 3 1 B B 3 3 , , , , , ì Nguồn: Tổng hợp từ BCTC hợp 10 NHTM lớn Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 Phụ lục 4: 93: Tỷ suất ROA 10 NHTMCP lớn Việt Nam giai đoạn 2011– 2015 MN N N N N Ãă ă ă ă ă M 1 1 B S 1 1 T V 1 0 C C 1 1 T ,0 0 ,0 B A 0 0 C 0 0 T , C S 1 0 , H M 0 0 S E 1 0 I , B 0 0 , Nguồn: , , , Tổng , hợp từ BCTC hợp 10 NHTM lớn Việt Nam ì giai đoạn 2011 – 2015 Phụ lục 6: 94: Tỷ suất ROE 10 NHTMCP lớn Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 ( Xếp theo thứ tự năm 2015) MN N N N N Ãă ă ă ă ă M2 1 0 6 B B 1 1 3 S 1 T 31 41 21 11 V C 72 21 01 01 11 C T 61 92 38 07 09 S H A2 6 C T 8 C M1 1 S E 0 I B 1 9 ì , , , Nguồn: Tổng hợp từ BCTC hợp 10 NHTM lớn Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 Phụ lục 6: 95: Sơ đồ tổ chức máy TPBANK ... giá hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN... thực hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên phong, qua đánh giá kết tồn hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong • Đề xuất giải pháp thiết thực để nâng cao. .. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1Khái niệm ngân hàng thương mại ( NHTM) Khái niệm ngân hàng thương mại
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong , Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay