Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing tại công ty TNHH midea consumer electric (việt nam) đến năm 2020

120 15 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHAN THỊ THÚY KIỀU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH MIDEA CONSUMER ELECTRIC (VIỆT NAM) ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 02 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHAN THỊ THÚY KIỀU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CƠNG TY TNHH MIDEA CONSUMER ELECTRIC (VIỆT NAM) ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN ANH MINH TP HỒ CHÍ MINH, tháng 02 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS Trần Anh Minh Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 26 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T P G T S P G T S T S C h Phản bi Phản bi Ủy v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 23 tháng 02 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên Ng ày, Ch uy ITê : P : : Q G iớ N M S Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing Công ty TNHH Midea Consumer Electric (Việt Nam) đến năm 2020 II- Nhiệm vụ nội dung: Đề tài tập trung giải ba nhiệm vụ: - Hệ thống hoá sở lý thuyết Marketing doanh nghiệp - Phân tích đánh giá thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing Công ty TNHH Midea Consumer Electric (Việt Nam) giai đoạn 2013 – 2015 nhằm tồn thực tế doanh nghiệp - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing Công ty TNHH Midea Consumer Electric (Việt Nam) đến năm 2020 Để giải nhiệm vụ đặt ra, tác giả thực trình bày đề tài nghiên cứu nội dung, bao gồm: Cơ sở lý luận, Thực trạng, Giải pháp hoàn thiện Hạn chế đề tài: Nghiên cứu thực Công ty TNHH Midea Consumer Electric (Việt Nam), chưa có tính tổng qt hóa để áp dụng kết nghiên cứu chung cho doanh nghiệp thuộc ngành điện gia dụng thiết bị liên quan III- Ngày giao nhiệm vụ : 15/9/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ : 23/02/2017 V- Cán hướng dẫn CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS TRẦN ANH MINH : TS Trần Anh Minh KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với đề tài “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing Công ty TNHH Midea Consumer Electric (Việt Nam) đến năm 2020” cơng trình nghiên cứu thân thực hướng dẫn khoa học Thầy TS Trần Anh Minh Tôi xin cam kết thông tin, số liệu kết nghiên cứu luận văn chưa công bố nghiên cứu trước Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung, tính trung thực đề tài nghiên cứu Tp.HCM, ngày tháng năm 2017 Tác giả thực luận văn Phan Thị Thúy Kiều ii LỜI CẢM ƠN Tơi hồn thành luận văn không công sức riêng mà đóng góp thầy cơ, gia đình, bạn bè đồng nghiệp tơi Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình TS Trần Anh Minh suốt trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn tất thầy, cô khoa sau đại học trường Đại học Công nghệ TP HCM truyền đạt học lý thuyết kinh nghiệm thực tế, phương pháp nghiên cứu khoa học kiến thức tảng giúp tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, người bạn đồng nghiệp nhiệt tình hỗ trợ giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Học viên Phan Thị Thúy Kiều TĨM TẮT Marketing xem chìa khóa thành cơng doanh nghiệp xu hội nhập marketing định điều phối kết nối hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp với thị trường, đảm bảo cho doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu thị hiếu khách hàng lấy làm chỗ dựa vững cho hoạt động kinh doanh Thiết bị gia dụng, cụ thể thiết bị nhà bếp sản phẩm thiết yếu tất gia đình Có nhiều Cơng ty quan tâm đến thị trường này, mặt khác, sản phẩm nhập có ưu điểm vượt trội chất lượng chiến thuật kinh doanh trở ngại doanh nghiệp Việt Nam Nhận thức tầm quan trọng hoạt động marketing phát triển Công ty nên tác giả lựa chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing Công ty TNHH Midea Consumer Electric (Việt Nam) đến năm 2020” với mong muốn sau hoàn thành Luận văn giúp ban lãnh đạo Công ty xác định tồn sách marketing, từ đề xuất giải pháp giúp cho Cơng ty triển khai hoạt động marketing hiệu quả, góp phần gia tăng lợi nhuận phát triển bền vững ABSTRACT Marketing is seen as the key to the success of businesses in the integration trend because marketing decides and coordinates the connection between the production activities of business and the market, ensuring that businesses can capture needs and tastes of our customers and take this as a solid base for all business activities Appliances, specifically kitchen equipment, is one of the most essential products for all households There are many companies interested in this market, on the other hand, imported products have advantages in quality and business strategies as well as one of the obstacles for Vietnam enterprises Recognizing the importance of marketing activities for the development of the company, the author has chosen the theme "A number of measures in order to improve marketing activities at Midea Consumer Electric Co., Ltd (Vietnam) to the year 2020 "with the desire that after this thesis is completed, it will help company leaders identify the existence of the marketing policy, which proposes the solution to help companies implement effective marketing activities, contribute to increase the profitability and sustainable development MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG x DANH MỤC BIỀU ĐỒ xi DANH MỤC ĐỒ xii DANH MỤC HÌNH .xiii MỞ ĐẦU 1 Lý thực đề tài Các nghiên cứu có liên quan Mục tiêu nghiên cứu đề tài 3.1 Mục tiêu tổng quát 3.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nội dung thực Phương pháp thực Kết cấu luận văn: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING 1 Những vấn đề Marketing 1.1.1 Khái niệm Marketing 1.1.2 Vai trò marketing hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 1.1.3 Những hoạt động Marketing Doanh nghiệp 1.1.3.1 Hoạt động nghiên cứu thị trường 1.1.3.2 Phân khúc thị trường 1.1.3.3 Lựa chọn thị trường mục tiêu 1.1.3.4 Định vị sản phẩm thị trường mục tiêu 1.1.4 Các thành phần Marketing-Mix dịch vụ 1.1.4.1 Khái niệm Marketing-Mix dịch vụ doanh nghiệp 1.1.4.2 Các thành phần marketing – mix dịch vụ doanh nghiệp 1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến Marketing-Mix 15 1.1.5.1 Yếu tố bên doanh nghiệp 15 1.1.5.2 Yếu tố bên doanh nghiệp 17 1.2 Hoàn thiện hoạt động Marketing số công cụ để xây dựng lựa chọn giải pháp 20 1.2.1 Ma trận yếu tố bên (IFE) 20 1.2.2 Ma trận yếu tố bên (EFE) 21 1.2.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh (CIM) 21 1.2.4 Ma trận SWOT 22 1.2.5 Ma trận QSPM 22 TÓM TẮT CHƯƠNG 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH MIDEA CONSUMER ELECTRIC (VIỆT NAM) 23 2.1 Giới thiệu Công ty TNHH Midea Consumer Electric (Việt Nam) 23 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 23 2.1.2 Một số đặc điểm Công ty TNHH Midea Consumer Electric (Việt Nam) 23 2.1.3 Chức nhiệm vụ Công ty 24 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 25 2.1.5 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty từ 2013 - 2015 26 2.2 Thực trạng hoạt động Marketing công ty 27 2.2.1 Nghiên cứu thị trường 27 2.2.2 Các hoạt động Marketing Mix 29 2.2.2.1 Sản phẩm (P1) 29 2.2.2.2 Giá (P2) 31 2.2.2.3 Phân phối (P3) 32 2.2.2.4 Xúc tiến hỗn hợp (P4) 33 2.2.3 Đánh giá chung hoạt động Marketing Công ty 36 2.2.3.1 Điểm mạnh (S) 36 C S T c TI C Á C C Tr hi ìn K ên C 2U hi y K T ên C hị hi K tr ên D C ây hi K ch ên C 5C hi hấ K ên C 6N hi ăn K ên C 7K hi ên K ên C Gi hi K ên C 9C hi ôn K C ên C ôn hi g K C ên I Á I C C Tì hi nh K Tì ên C nh hi K hì ên C Tr hi un K L ên C ực hi K lư ên C 5C hi ôn K ên C Ti hi ề K ên C 7N hi hà K ên C 8T hi hó K ên C 9Đ hi ối K Lã ên C i hi su K ên Xin chân thành cảm ơn quý ông/bà PHỤ LỤC KẾT QUẢ TRẢ LỜI XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA Tổng số mẫu: 12 Phương pháp: Phỏng vấn qua bảng câu hỏi Phương pháp tính tốn ma trận yếu tố bên Bảng 1: Ý kiến chuyên gia mức độ quan trọng S T T C c Try ìn U yT hị D ây C hấ N ăn K ên Gi áC ôn C ônT S C T T c y Tr ìn U yT hị D ây ch C hấ N ăn K ên Gi áC ôn C ôn 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 1 5 M T T ứ ổ c ổ n đ n g 0ộ 21 04 ,0 21 63 ,0 21 74 ,0 21 15 ,0 21 45 ,0 21 63 ,0 21 55 ,0 21 13 ,0 21 53 ,0 43 ,1 , Bảng 2: 2Ý kiến chuyên gia m phân loại Đ T T i L ổ ổ m n n g m p g1 3 21 93 ,2 21 43 ,2 , 21 21 21 21 21 2 84 33 92 32 33 ,3 ,3 ,1 ,1 ,2 , , 2 2 Phương pháp tính tốn ma trận yếu tố bên ngồi Bảng 3: Ý kiến chuyên gia mức độ quan trọng S Y1 T ế T u Tì nh Tì nh Tr un L ực lư 5C ôn Ti ề 7N hà 8T hó 9Đ ối Lã i su T ổn T T M ổn ứ ổ g c n1 , 4 , 3 , 3 3 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 0 , , , , , , , , Bảng 4: Ý kiến chuyên gia m phân loại S T T Y1 ế u Tì nh Tì nh Tr un 4L ực lư C 3 2 4 2 4 0 4 1 1 ơn Ti ề N hà T hó Đ ối Lã i su T T ổn ổ g n g 5 2 2 2 Đ i L m p m h 3 , , , , , , , 2 , 2 , , Phương pháp tính tốn ma trận yếu tố cạnh tranh Bảng 5: Ý kiến chuyên gia mức độ quan trọng S C1 T ác T y 1U y Gi 3C hấ 4S ự 5T hị 6H ệ 7H oạ 8N ăn 9C ôn 1M ẫu 1 2 5 3 3 1 3 M T T ứ ổ ổ c n n đ 0ộ , , , , , , , 4 , , , 4 , Bảng 6: Ý kiến chuyên gia m phân loại công ty Midea S C T T c y 1U y Gi 3C hấ S ự tr 5T hị 6H ệ 7H oạ 8N ăn 9C ôn 1M ẫu 3 5 2 3 3 5 3 1 2 T ổ n g1 2 2 2 2 2 Đ T i L m ổ p n h m g3 â3 , 2 , 3 , 3 , 3 , 2 , 3 , 3 , 4 , 3 , Bảng 7: Ý kiến chuyên gia m phân loại công ty Happy Cook S C T T c y 1U y Gi 3C hấ S ự tr 5T hị 6H ệ 7H oạ 8N ăn 9C ôn 1M ẫu 2 0 1 2 2 3 1 6 T ổ n g1 2 2 2 2 2 Đ T i L m ổ p n h m g4 â3 , 3 , 4 , 3 , 3 , 2 , 3 , 3 , 3 , 3 , Bảng 8: Ý kiến chuyên gia m phân loại công ty Supor Đ S T T C c 1U y Gi 3C hấ S ự tr 5T hị 6H ệ 7H oạ 8N ăn 9C ôn 1M ẫu T T i ổ ổ m n n 1 5 4 2 4 0 3 5 1 0 2 4 2 m g1 g3 p3 2 2 2 2 2 L , , , , , , , , , , 3 2 3 4 Phương pháp tính tốn ma trận QSPM nhóm SO Bảng 9: Ý kiến chuyên gia m phân loại (AS) giải pháp phát tri n thị trường S T T Đ T T i L ổ m ổ n p n g m h g C1 c y 2 1 5 4 4 2 1 2 4 1 1 0 0 I C Á Tr ìn 2U y 3T hị D ây ch 5C hấ 6N ăn 7K ên Gi 9C ôn C ôn I C I Á Tì nh Tì nh Tr un L ực lư 5C ôn Ti ề 7N hà 8T hó 9Đ ối Lã i su 2 2 2 2 2 5 4 3 , , , , 20 , , , , , , 2 2 2 2 2 4 4 , , , , , , , , , , 3 3 3 3 3 3 4 Bảng 10: Ý kiến chuyên gia m phân loại (AS) giải pháp phát tri n sản phẩm S T T Đ T T i L m ổ ổ n p n g m h g 3 , 3 , 3 , 1 4 , 27 , 3 , 3 , 2 2 , 3 , 1 2 , C1 c y 2 2 1 4 3 4 2 2 2 4 1 1 5 I C Á Tr ìn 2U y 3T hị D ây ch 5C hấ 6N ăn 7K ên Gi 9C ôn C ôn I C I Á Tì nh Tì nh Tr un L ực lư 5C ôn Ti ề 7N hà 8T hó 9Đ ối Lã i su 2 2 2 2 2 7 4 8 , , , , , , , , , , 3 3 3 Phương pháp tính tốn ma trận QSPM nhóm ST Bảng 11: Ý kiến chuyên gia m phân loại (AS) giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm S T T Đ T T i L ổ m ổ n p n g m h g C1 c y 2 2 4 0 0 1 0 1 2 1 5 2 2 2 4 0 2 2 1 5 1 I C Á Tr ìn 2U y 3T hị D ây ch 5C hấ 6N ăn 7K ên Gi 9C ôn C ôn I C I Á Tì nh Tì nh Tr un L ực lư 5C ôn Ti ề 7N hà 8T hó 9Đ ối Lã i su 2 2 2 2 2 6 4 8 3 , , , , 47 , , , , , , 2 2 2 2 2 7 , , , , 30 , , , , , , 3 4 2 3 2 3 Bảng 12: Ý kiến chuyên gia m phân loại (AS) giải pháp phân dòng sản phẩm S T T Đ T T i L m ổ ổ n p n g m h g 3 , 3 , 3 , 3 , 1 21 2 , 3 , 3 , 3 , 2 2 , 3 , C1 c y 1 2 2 3 2 2 1 5 1 2 4 3 5 2 1 5 2 5 2 I C Á Tr ìn 2U y 3T hị D ây ch 5C hấ 6N ăn 7K ên Gi 9C ôn C ôn I C I Á Tì nh Tì nh Tr un L ực lư 5C ôn Ti ề 7N hà 8T hó 9Đ ối Lã i su 2 2 2 2 2 7 , , , , 20 , , , , , , 3 2 3 3 Phương pháp tính tốn ma trận QSPM nhóm WO Bảng 13: Ý kiến chuyên gia m phân loại (AS) giải pháp hồn thiện cơng tác nghiên cứu thị trường S T T Đ T T i L ổ m ổ n p n g m h g C1 c y 1 6 2 2 2 1 1 1 6 2 0 2 2 6 2 1 5 2 5 I C Á Tr ìn 2U y 3T hị D ây ch 5C hấ 6N ăn 7K ên Gi 9C ôn C ôn I C I Á Tì nh Tì nh Tr un L ực lư 5C ôn Ti ề 7N hà 8T hó 9Đ ối Lã i su 2 2 2 2 2 6 3 5 , , , , 13 , , , , , , 2 2 2 2 2 6 5 , , , , 01 , , , , , , 3 1 2 3 2 2 3 Bảng 14: Ý kiến chuyên gia m phân loại (AS) giải pháp giá sản phẩm S T T Đ T T i L m ổ ổ n p n g m h g 2 2 , 1 4 , 1 4 , 3 , 1 21 2 , 1 2 2 , 3 , 1 4 , 2 2 , 1 1 , C1 c y 2 0 0 1 3 2 1 2 2 4 2 5 1 5 2 4 I C Á Tr ìn 2U y 3T hị D ây ch 5C hấ 6N ăn 7K ên Gi 9C ôn C ơn I C I Á Tì nh Tì nh Tr un L ực lư 5C ôn Ti ề 7N hà 8T hó 9Đ ối Lã i su 2 2 2 2 2 7 7 , , , , 20 , , , , , , 3 3 3 3 Phương pháp tính tốn ma trận QSPM nhóm WT Bảng 15: Ý kiến chuyên gia m phân loại (AS) giải pháp chiến lược, xúc tiến hợp tác với đối tác đ cạnh tranh với đối thủ S T T Đ T T i L ổ m ổ n p n g m h g C1 c y 0 2 3 1 1 5 1 1 2 0 2 1 0 0 2 1 2 I C Á Tr ìn 2U y 3T hị D ây ch 5C hấ 6N ăn 7K ên Gi 9C ôn C ơn I C I Á Tì nh Tì nh Tr un L ực lư 5C ơn Ti ề 7N hà 8T hó 9Đ ối Lã i su 2 2 2 2 2 4 5 6 , , , , 37 , , , , , , 2 2 2 2 2 7 5 , , , , 23 , , , , , , 2 3 3 3 3 4 3 Bảng 16: Ý kiến chuyên gia m phân loại (AS) giải pháp hoàn thiện kênh phân phối S T T Đ T T i L m ổ ổ n p n g m h g 1 1 , 3 2 , 3 , 2 2 , 32 , 3 , 3 , 3 , 2 2 , 3 3 , C1 c y 1 4 3 3 1 1 2 2 1 2 2 4 0 2 2 1 0 2 2 5 2 I C Á Tr ìn 2U y 3T hị D ây ch 5C hấ 6N ăn 7K ên Gi 9C ôn C ơn I C I Á Tì nh Tì nh Tr un L ực lư 5C ơn Ti ề 7N hà 8T hó 9Đ ối Lã i su 2 2 2 2 2 3 2 5 , , , , , , , , , , 3 2 PHỤ LUC 10 DANH SÁCH TÊN CÁC CHUYÊN GIA S H T Ọ Ja T n ổ 2C T he ổ CHỨ Đ CC Ơ ôn gC ôn gC Li G ôn Q iá gC Li G ôn ao iá gC 5H G ôn u iá gC 6N G ôn g iá g 7N P C g hó ôn N Tr C g ôn C Tr G ôn ần iá gC P P ôn h hó g 1B P C ùi hó ơn 1V P C ũ hó ơn ... marketing Chương 2: Thực trạng hoạt động marketing Công ty TNHH Midea Consumer Electric (Việt Nam) thời gian qua Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing Công ty TNHH Midea Consumer. .. xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing Công ty TNHH Midea Consumer Electric (Việt Nam) đến năm 2020 3.2 Mục tiêu cụ th - Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động marketing Công ty TNHH. .. quan trọng hoạt động marketing phát triển Công ty nên tác giả lựa chọn đề tài Một số giải pháp nhằm hồn thiện hoạt động Marketing Cơng ty TNHH Midea Consumer Electric (Việt Nam) đến năm 2020 với
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing tại công ty TNHH midea consumer electric (việt nam) đến năm 2020 , Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing tại công ty TNHH midea consumer electric (việt nam) đến năm 2020

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay