Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC

114 4 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGÔ LÝ HUỲNH MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CƠNG TY XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH HÀNG KHƠNG ACC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 05 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGÔ LÝ HUỲNH MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHƠNG ACC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS DƯƠNG CAO THÁI NGUYÊN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 05 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 26 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên GS.TS Võ Thanh Thu TS Lê Quang Hùng PGS.TS Hoàng Đức TS Phạm Phi Yên TS Phan Thị Minh Châu Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV GS.TS Võ Thanh Thu TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÕNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGÔ LÝ HUỲNH Ngày, tháng, năm sinh: 19/05/1986 Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh 1541820058 Giới tính: Nam Nơi sinh: Hà Nam MSHV: I- Tên đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CƠNG TY XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ luận văn:  Xác định mơ hình yếu tố cấu thành NLCT lĩnh vực xây dựng công trình kiến tr c hạ tầng sân bay  Phân tích đánh giá thực trạng NLCT Tổng cơng ty ACC so với đối thủ cạnh tranh chủ yếu thị trường  Đề xuất số giải pháp để nâng cao NLCT cơng ty Tổng công ty ACC Nội dung luận văn: Chương 1: Cơ sở lý luận mơ hình nghiên cứu NLCT Chương 2: Phân tích thực trạng NLCT Tổng cơng ty ACC Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao NLCT Tổng công ty ACC III- Ngày giao nhiệm vụ: 20/09/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 30/03/2017 V- Cán hướng dẫn: PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan gi p đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) NGƠ LÝ HUỲNH ii LỜI CÁM ƠN Trước hết tơi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường Đại học Công nghệ Tp HCM (Hutech) truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học trường, đặc biệt xin chân thành cảm ơn PGS.TS.Dương Cao Thái Nguyên tận tình hướng dẫn suốt thời gian thực luận văn nhờ mà tơi hồn thành nghiên cứu Cuối xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tập thể lớp lớp 15SQT12 gi p đỡ động viên suốt thời gian học tập làm luận văn Trong suốt thời gian làm luận văn, cố gắng để hồn thiện luận văn, ln tiếp thu ý kiến đóng góp thầy hướng dẫn bạn bè anh chị Tổng Công ty xây dựng cơng trình hàng khơng ACC, nhiên khơng tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận đóng góp phản hồi quý báu quý thầy, cô bạn đọc Trân trọng cảm ơn Tp.HCM, tháng 05 năm 2017 Tác giả Ngô Lý Huỳnh TÓM TẮT Cạnh tranh doanh nghiệp thị trường diễn mạnh mẽ Một công ty sở hữu NLCL gi p công ty vượt trội đối thủ số yếu tố quan trọng hiệu quả, chất lượng, cải tiến đáp ứng khách hàng Nghiên cứu luận văn cho thấy NLCT khái niệm đa hướng có mối quan hệ chặt chẽ với LTCT Nghiên cứu đề xuất mơ hình NLCT doanh nghiệp ngành xây dựng sở hạ tầng Sân bay thang đo khái niệm mơ hình Kết nghiên cứu xác định thành phần 21 biến quan sát cấu thành NLCT ngành gồm yếu tố khả tài chính, khả quản trị, khả nguồn nhân lực, lực vận hành, khả khoa học cơng nghệ Ma trận hình ảnh cạnh tranh Tổng công ty ACC xây dựng thông qua nghiên cứu thức với kích thước mẫu n=112, đối tượng nghiên cứu thức chuyên gia khách hàng Nghiên cứu cho thấy Tổng công ty ACC có NLCT cao cơng ty Cenco6 thấp cơng ty Cenco4 Nghiên cứu đóng góp ý nghĩa quan trọng việc nhận diện yếu tố có đóng góp quan trọng NLCT doanh nghiệp ngành đề xuất số giải pháp nâng cao NLCT cho Tổng công ty ACC ABSTRACT Competition among enterprises in the market is always happening strongly A company that owns competitive capability will help the company outperform its rivals in a number of important aspects such as efficiency, quality, innovation and customer satisfaction Research in this essay shows that competitive capability is a multidirectional concept and closely related to competitive advantage The study also proposed the competitive capability model of enterprises in the airport infrastructure construction industry and concepts' scale in the model The results of this research have identified components and 21 observation variables that make up the competitive capability of the industry, including financial capacity, management capacity, human resource capacity, operational capacity, technological capacity The competitive profile matrix of ACC Airport Construction Corporation was developed through formal study with the sample size of n = 112, subjects in the formal study were experts and clients The study showed that ACC Airport Construction Corporation had higher competitive capability than Cenco6 but lower than Cenco4 Research also makes important contributions to identifying important contributing factors for enterprise payrolls in the sector and to propose some solutions to enhance competitive capability of ACC Airport Construction Corporation MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, ĐỒ, HÌNH ẢNH x PHẦN MỞ ĐẦU 1 Giới thiệu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 3 Mục tiêu, nội dung phương pháp nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 3.2 Đối tượng, phạm vi thời gian nghiên cứu 3.3 Phương pháp nghiên cứu 4 Ý nghĩa khoa học đề tài 5 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1 Khái quát cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Phân loại cạnh tranh 1.2 Tổng quan NLCT 1.2.1 Một số khái niệm NLCT 1.2.2 Những đặc điểm NLCT doanh nghiệp 1.2.3 Khung phân tích NLCT doanh nghiệp 10 1.3 Tổng quan LTCT LTCT bền vững 14 1.4 Khái quát NLCL 18 1.4.1 Một số khái niệm NLCL 18 1.4.2 Các nguồn lực khả tiềm tàng 19 1.4.3 Cách thức xây dựng NLCL 23 1.5 Công cụ đánh giá NLCT doanh nghiệp 31 1.6 Mơ hình nghiên cứu NLCT doanh nghiệp 32 1.7 Tóm tắt chương 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY ACC 35 2.1 Giới thiệu tổng quan Tổng công ty ACC 35 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 35 2.1.2 Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu 38 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Tổng công ty ACC 39 2.1.4 Các dự án điển hình thực giai đoạn 2000-2015 40 2.1.5 Kết kinh doanh Tổng công ty ACC giai đoạn 2011-2016 40 2.2 Phân tích hoạt động chuỗi giá trị cấu thành NLCT Tổng cơng ty ACC 41 2.2.1 Các hoạt động 41 2.2.1.1 Hoạt động đầu vào 41 2.2.1.2 Hoạt động sản xuât/ vận hành 41 2.2.1.3 Hoạt động đầu 42 2.2.1.4 Hoạt động Marketing bán hàng 42 2.2.1.5 Hoạt động dịch vụ khách hàng 43 2.2.2 Các hoạt động hỗ trợ 43 2.2.2.1 Hoạt động quản trị tổng quát 43 2.2.2.2 Hoạt động quản trị nguồn nhân lực 44 2.2.2.3 Hoạt động phát triển công nghệ 45 2.2.2.4 Hoạt động mua sắm 45 TT 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TÊN CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH Nâng cấp đường lăn, sân đỗ sân bay quân Vinh Xây dựng đường lăn sân đỗ HK dân dụng Sân bay Vinh Đường CHC, đường lăn, sân đỗ sân bay Côn sơn Đường CHC, đường lăn, sân đỗ Sân bay Liên khơng (gói thầu số gói thầu số sân đỗ BTXM) Cải tạo nâng cấp Sân đỗ A3 thành sân đỗ nặng Xây dựng hệ thống sân đường thoát nớc sân bay Đồng Hới (gói thầu số 7) Sân đỗ máy bay A76 giai đoạn - Cảng HK Nội Bài Xây dựng HTKT xung quanh Hồ Tây - Gói thầu số (Đoạn CLB Hà Nội - Xung quanh làng Yên Phụ - Ven đường Yên Phụ - Khách sạn Thắng Lợi) Xây dựng lắp đặt thiết bị cho hệ thống cơng trình khu HK dân dụng tờng rào (gói thầu số 8) Cải tạo nâng cấp Sân đỗ nặng sân bay Tân Sơn Nhất gói thầu sửa chữa 470 bê tông Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 63 - tỉnh Kiên Giang (gói thầu số 1) Cải tạo, nâng cấp đường HCC, đường lăn ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG Sân bay quân Vinh Sân bay Vinh - Nghệ an Côn đảo - Bà rịa Vũng tàu CHỦ ĐẦU TƯ GT HĐ KHỞI CÔNG HOÀN THÀNH Quân chủng PK-KQ 8,954 10-2002 02-2004 Cụm cảng HK Miền Bắc 9,453 7-2003 12-2003 Cụm cảng HK Miền nam 52,219 7-2003 3-2004 Đức trọng - Lâm đồng Cụm cảng HK Miền nam 210,205 9-2003 12-2007 Sân bay Nội Cụm cảng HK Miền Bắc 22,026 8-2004 4-2004 Sân bay Đồng Hới Q.Bình Cụm cảng HK Miền Bắc 113,435 9-2004 4-2006 Sân bay Nội Tổng Công ty hàng không Việt nam 20,876 7-2005 3-2006 Tây Hồ - TP Hà Nội Ban QLDA HTKT xung Hồ Tây - Hà Nội 28,815 12-2005 12-2008 Sân bay Đồng Hới Q.Bình Cụm cảng HK Miền Bắc 17,100 12-2005 10-2006 Sân bay Tân sơn Cụm cảng HK Miền Nam 13,800 10-2004 02-2005 Tỉnh Kiên Giang Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang 18,158 5-2005 12-2007 Sân bay Cần Thơ Cụm cảng HK Miền Nam 246,356 8-2005 02-2008 TT 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TÊN CƠNG TRÌNH, HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH sân đỗ máy bay - Sân bay Cần Thơ (gói thầu số 4) Xây lắp đường lăn sân đỗ máy bay - Sân bay Cần thơ (gói thầu số 5) Xây dựng hệ thống sân đường nớc ngồi nhà ga (gói thầu số 3) - Cảng HK Nội Bài Đường Mậu thân - sân bay Trà Nóc, Tp Cần Thơ (gói thầu số 3) Dự án thuỷ điện Nậm Cơng (gói thầu xây dựng số 3) Đường lăn S4, n t giao đường lăn S4, S6 với đường lăn S1 - Cảng HK Nội (gói thầu số 4) Gói thầu số 4: Xây dựng Đài kiểm sốt khơng lu Cam Ranh hạng mục phụ trợ Sửa chữa, mở rộng sân đỗ máy bay (GĐ1) Cảng HK Đà Nẵng (Gói thầu số 3) - D án: Sửa chữa, MR sân đỗ máy bay (GĐ1) Cảng hàng không Đà Nẵng Dự án: Đường TTBG Đồn 675 Dục Nông, tỉnh Kon Tum - Gói thầu số 3A (Km 44+59,46 - Km 52+00 đường dọc biên) Xây lắp hạng mục thuộc gói thầu S1(Đường đơi Sơn Lang) - Dự án xây dựng đường Trờng sơn Đông Xây dựng tuyến qua sân bay Khe Gát (cũ) từ KM423+400-Km 526+460 tỉnh Quảng Bình, ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG CHỦ ĐẦU TƯ GT HĐ KHỞI CƠNG HỒN THÀNH Sân bay Cần Thơ Cụm cảng HK Miền Nam 20,655 9-2006 12-2008 Sân bay Nội Cụm cảng HK Miền Bắc 15,331 9-2006 02-2008 Thành phố Cần Thơ BQL DA đầu t XDGT C.Thơ 42,516 11-2007 12-2008 Huyện Sông Mã Sơn La Công ty CP Lilama10 24,027 12-2007 8-2009 Sân bay Nội Cụm cảng HK Miền Bắc 38,346 12-2007 12-2008 Sân bay Cam Ranh Tổng Công ty cảng Hàng không Miền Nam 11,500 9-2007 06-2008 Sân bay Đà Nẵng Cụm cảng HK Miền Trung 42,913 3-2008 3-2009 Tỉnh Kon Tum Ban QLDA47 Bộ Tổng Tham mu 27,280 03-2008 12-2009 Huyện K'Bang - Gia Lai Ban QLDA46 Bộ Tổng Tham mu 107,410 07-2008 12-2010 Tỉnh Quảng Bình Ban QLDA đờng Hồ Chí Minh 42,164 07-2008 12-2010 TT 35 36 37 38 39 40 41 42 43 TÊN CƠNG TRÌNH, HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH dự án đường HCM giai đoạn (gói thầu số 1) Gói thầu số 7: Thi cơng san - Cơng trình: Xây dựng đường HCC, đường lăn sân đỗ máy bay - Cảng hàng khơng Ph Quốc Gói thầu số 16: "Xây dựng lắp đặt nguồn đèn thông tin liên lạc, hệ thống quan trắc khí tợng" thuộc Ctrình: "XD đường HCC, đường lăn sân đỗ máy bay HK Ph Quốc" Thi cơng xây dựng cơng trình hạ tầng giao thông - Dự án XD nhà ga hành khách quốc tế sân bay Đà Nẵng Gói thầu xây lắp: Tơn tạo mặt phía đê - Dự án: Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco - Vinalines Gói thầu số 7: Xây dựng hệ thống đường lăn & cung ứng lắp đặt thiết bị - Dự án: Cải tạo, nâng cấp Hệ thống đường lăn - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài Xây dựng đường Cất hạ cánh, đường lăn sân đỗ máy bay - Cảng hàng khơng Ph quốc (gói thầu số 10) Gói thầu số 4C: Xây dựng phần thần Nhà ga hành khách; Thiết kế vẽ thi công - Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Ph Quốc Gói thầu số 5: Thi cơng xây lắp Dự án: Nhà xởng hangar số - A76 TCTy hàng khơng Việt Nam Gói thầu số 5: Xây lắp điện nhà, ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG CHỦ ĐẦU TƯ GT HĐ KHỞI CƠNG HỒN THÀNH Sân bay Ph Quốc Tổng Công ty cảng Hàng không Miền Nam 148,756 11-2008 12-2010 Sân bay Ph Quốc Tổng Công ty cảng Hàng không Miền Nam 103,438 01-2012 12-2012 Sân bay Đà Nẵng Tổng Công ty cảng Hàng không Miền Trung 294,869 10-2009 12-2012 Tỉnh Quảng Ninh Công ty CP sửa chữa tàu biển Nosco - Vinalines 126,494 12-2009 10-2012 Sân bay Nội Bài BQL DA sử dụng nguồn ngân sách Nhà nớc Cục Hàng không 203,004 12-2009 12-2013 Sân bay Ph Quốc Tổng Công ty cảng Hàng không Miền Nam 444,806 12-2009 12-2013 Sân bay Ph Quốc Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Nam 319,796 01-2011 12-2013 Sân bay Nội Bài Tổng Công ty hàng không Việt Nam 148,741 02-2011 12-2013 Sân bay Nội Bài Tổng Công ty hàng không 88,731 07-2013 07-2015 TT 44 45 46 47 48 49 50 51 TÊN CƠNG TRÌNH, HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH chống sét nối đất, cấp thoát nớc giai đoạn Dự án: Nhà điều hành khối thác phía Nam Module Gói thầu số 2C: Thi cơng Nhà ga hàng hóa giai đoạn - Dự án: XD Nhà ga hàng hóa Cảng HK Nội Bài Gói thầu số 8: Xây dựng sân đỗ máy bay Nhà ga hành khách T2 cung ứng lắp đặt thiết bị (bao gồm TKBV thi công) - Dự án: XD sân đỗ máy bay Nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài Gói thầu số 6: "XD Nhà ga (gồm Nhà ga hành khách, khối phụ trợ hệ thống M&E; thiết kế vẽ thi công" - Dự án thành phần II: XD Nhà ga HK Tuy Hòa Gói thầu số 5: Thi cơng cơng trình - Dự án: " Sửa chữa đường HCC 25R - Cảng hàng khơng Quốc tế Tân Sơn Nhất " Các Gói thầu thuộc Dự án: Đầu tư mở rộng khu bay - Cảng hàng khơng Cát bi, TP Hải Phòng Các hạng mục cơng trình sân đường Dự án: Nâng cấp sân bay Kép e927/ f371 Gói thầu xây lắp số 2: Km1574+500 Km1589+300 Dự án: Đầu t xây dựng cơng trình mở rộng QL1 đoạn Km1561+134 Km1563+300; Km1567+500 - Km 1573+350; Km1574+500 - Km1581+950 … Thuộc tỉnh Ninh Thuận Gói thầu số 3: Thi cơng xây cơng trình thuộc dự án: " Sửa chữa đường lăn song song E6 đoạn từ n t đường lăn E4 đến n t đường lăn ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG CHỦ ĐẦU TƯ GT HĐ KHỞI CƠNG HỒN THÀNH Việt Nam Sân bay Nội Bài Tổng Công ty cảng Hàng không Việt Nam Sân bay Nội Bài BQL DA sử dụng nguồn ngân sách NN Cục HKVN Sân bay Tuy Hòa 36,304 03-2012 12-2013 535,146 04-2011 12-2014 Tổng Công ty cảng Hàng không Việt Nam 91,874 08-2012 12-2013 Sân bay Tân sơn Tổng Công ty cảng Hàng không Miền Nam-ACV 401,370 12-2012 12-2013 TP Hải Phòng UBND thành phố Hải Phòng 2,611,431 03-2013 09-2015 Sân Bay Kép Qn chủng Phòng khơngKhơng qn 222,500 03-2014 04-2015 Tỉnh Ninh Thuận BQLDA an tồn giao thơng/ Bộ giao thông vận tải 334,022 09-2013 05-2015 Sân bay Đà Nẵng Tổng Công ty cảng Hàng không Miền Nam-ACV 145,587 04-2014 04-2015 HỒN TÊN CƠNG TRÌNH, HẠNG MỤC ĐỊA ĐIỂM XÂY KHỞI CHỦ ĐẦU TƯ GT HĐ THÀNH CƠNG TRÌNH DỰNG CƠNG E5 - Cảng hàng khơng Quốc tế Đà Nẵng " Gói thầu số 6: Thi cơng cơng trình & lập thiết kế vẽ thi công - Dự án: " Kéo dài Tổng Công ty cảng Hàng 52 nâng cấp đường CHC, đường lăn sân Sân bay Pleiku 241,094 09-2014 12-2015 không Việt Nam đỗ máy bay - Cảng HK Pleiku " Gói thầu số 6: " Thi cơng cơng trình & lập thiết kế vẽ thi công " Dự án: " Sửa chữa Tổng Công ty cảng Hàng 53 Sân bay Nội Bài 220,297 09-2014 02-2015 đường HCC 1A - Cảng hàng không quốc tế không Việt Nam Nội Bài " Làm mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống đờng lăn, sân đỗ, đờng HCC cho hàng chục sân bay hàng trăm công trình xây dựng nhà cửa, cấp nớc, hệ thống chiếu sáng toàn quốc TT PHỤ LỤ C 4: QUY MÔ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY Tổng số Cán bộ, CNV : 2,146 người Trong đó: STT I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 II III - Đại học đại học : 452 người - Cao đẳng trung cấp : 162 người - Công nhân kỹ thuật, lái xe, lái máy : 1,532 người THEO THÂM NIÊN CÁN BỘ CHUYÊN MÔN SỐ CÔNG NHÂN KỸ THUẬT LƯỢNG ĐẠI HỌC & TRÊN ĐH: Tiến sỹ (Cơng trình HK) Thạc sỹ Kỹ thuật & Kinh tế Kỹ sư xây dựng Sân bay Kỹ sư xây dựng Giao thông Kỹ sư XD dân dụng & C.nghiệp Kiến tr c sư Kỹ sư XD cơng trình thuỷ lợi Kỹ sư cơng trình ngầm Kỹ sư cấp nước Kỹ sư địa chất cơng trình Ksư Cơ khí máy xây dựng Kỹ sư Điện tự động hóa Kỹ sư Hóa Kỹ sư PCCC Kỹ sư kinh tế XD, giao thông Kỹ sư Kinh tế Tài Cử nhân luật Cử nhân ngoại ngữ, tin học Kỹ sư, Cử nhân khác CAO ĐẲNG & TRUNG CẤP: Xây dựng Dân dụng Xây dựng Giao thông Máy xây dựng Cơ khí Điện - Nước Tài - kinh tế CÔNG NHÂN KỸ THUẬT: CNKT lái xe, lái máy bậc 6/7 CNKT lái xe, lái máy bậc 5/7 CNKT lái xe, lái máy bậc 4/7 CNKT lái xe, lái máy bậc 3/7 Lao động phổ thông 452 02 15 51 39 56 25 16 12 18 15 45 18 15 30 34 29 162 35 30 42 15 30 10 532 34 58 148 162 1130 15 chỗ Xe 15 Xe vận tải thùng ->25 Xe 14 Xe vận tải thùng có cẩu ->11 2.9 ->6.6 Xe 06 Xe vận tải ben 3,5 ->7 m Xe 22 Xe vận tải ben ->15 m Xe 23 Xe vận chuyển bê tông Xe 28 6m GHI CHÚ TOYOTA, FORD, HUYNDAI, UAZ NISSAN, MISUBISHI TOYOTA, GAZ, UAZ FORD, NISSAN, HYUNDAI, MERCEDES TOYOTA, IFA, KAMAZ, HYUNDAI, SUZUKI KIA, ASIA,HYUNDAI MAZ, IFA, GMC, KAMAZ, FOTON HYUNDAI, KAMAZ HINO, KIA, HYUNDAI, SSANGYONG, DONGA, ASIA SOOSAN, KIA, HYUNDAI TOYOTA HITACHI, KATO, KH150 NIPPON, NISSAN, KH150-3, HITACHI IFA, MAZ, KAMAZ, GMC 3.000 lít Xe 02 Xe nấu phun tưới nhựa nóng, nhũ tương Xe nâng hàng 1.5 ->5 Xe 01 10 Xe cẩu tự hành 15 ->20 Xe 05 11 Xe cẩu bánh xích, bánh lốp 20 ->40 Xe 05 12 Xe tưới nước Xe 06 13 Xe bơm bê tông Xe 01 DAFWOO DNCP 14 Xe cứu hỏa Xe 04 15 Xe đầu kéo 45tấn Xe 04 Máy Cái 02 45 SSANGYONG INTERNATIONAL, FREIGHTLINER TRUNG QUỐC VIỆT NAM, NGA Máy 15 Máy 04 Máy 11 Xe 05 ->10 m - Cần vươn 37 m - C.suất 150 m /h 5m 45 16 17 Máy cạp chuyển Sitéc nước loại 10 ->25 m II MÁY THI CÔNG CÁC LOẠI 3 Máy x c lật bánh lốp 2.8 m ->3.2 m Máy x c lật bánh lốp < 2.8 m Máy san gạt Máy đào bánh Lưỡi 3.7 ->4.2 mét Gàu 0.4 ->0.7 m KAWASAKI, KOMATSU, KOBELCO, KIMCO MITSUBISHI, CAT, KOMATSU, KAWASAKI CAT12, MITSUBISHI, HA440, KOMATSU KOMATSU, KOBELCO SAMSUNG, HYUNDAI TT TÊN TRANG BỊ Máy đào bánh xích Máy ủi 140 - 180CV ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT ĐƠN VỊ SỐ TÍNH LƯỢNG GHI CHÚ HITACHI, SUMITOMO, KOBELCO, KOMATSU KOMATSU, CATERPPILLAR GALION, WATANABE, SAKAI WATANABE, GALION, SAKAI SAKAI, DYNAPAC, BOMAG, VIBROMAX, CATERPILLAR, LIUGONG WATANABE, SAKAI Gàu 0.7 ->2.8 m Xe 16 D60A, D60P, D85P Máy 22 Máy lu bánh sắt 2.5 ->6 Máy 05 Máy lu bánh sắt ->10 Máy 06 Máy lu rung bánh lốp 16/ 32 ->14/ 27 Máy 32 10 Máy lu lốp -11 lốp Máy 02 11 Cần cẩu tháp FO 23C Trung quốc Bộ 03 TRUNG QUỐC SẢN XUẤT 12 Bộ thi công cọc cát Bộ 05 THUỲ ĐIỂN, NHẬT 13 Máy khoan thăm dò Máy 02 BOSH (NHẬT) 14 Máy đóng cọc Máy 05 NIPPON SHARYO D308, D508 15 Máy khoan cọc nhồi Máy 04 16 Máy khoan cọc đất Máy 05 Máy Máy Chiếc 04 07 10 NIPPON SHARYO, HITACHI KH 150, DHJ30, DHJ40, DHJ60 NHẬT, TRUNG QUỐC, DHJ40, GPP50, 5C ĐỨC SẢN XUẤT NHẬT, TRUNG QUỐC VIỆT NAM Bồn 06 NHẬT, TRUNG QUỐC Máy 24 17 Máy bơm bê tông 18 Máy phun xi măng 19 Silô chứa xi măng 60T 20 Bồn chứa xi măng 12T 21 Máy cắt khe bê tông 10 ->14 - Cao 50m, cần vươn 50 m - Tải trọng đầu cần: 2,3T - Tải trọng cách 13m: 8T Khoan sâu 27m x 40 30m x Khoan sâu 40 đóng - Chiều cao 27m - Đường kính cọc 800 Khoan sâu 55m x 180 x Sâu 35m 1200mm 20 m /h 60 12 - Kéo theo xe 300 -> 500 22 Máy trám khe Mastic 23 Máy phát điện pha EZ ->100 250 KVA Máy Máy 08 01 24 Máy phát điện pha 60 ->350 KVA Máy 12 25 Máy phát điện pha 10 ->50 KVA Máy 15 3->10 KVA Máy 20 Chạy xăng, điện Bộ 15 Máy phát điện pha x pha Bộ dụng cụ thi côngtông 27 xi măng 26 MỸ, NHẬT, H.QUỐC, (TACOM, MIKASA) CRAFCO (MỸ) NGA SẢN XUẤT CATERPPILLAR, NGA, DENYO, NIPPONSHARYO CATERPPILLAR, AIRMAN, DENYO MỸ, NHẬT, H QUỐC, TRUNG QUỐC NHẬT, HÀN QUỐC SẢN XUẤT TT TÊN TRANG BỊ ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT ĐƠN VỊ SỐ TÍNH LƯỢNG GHI CHÚ 40 Máy đầm cóc 55 ->85 kg Máy 32 41 Máy đầm bàn Máy đầm cọc TACOM 42 (cầm tay) 43 Máy phun nhũ tương B a thuỷ lực phá thuỷ lực 44 bê tông 45 Máy hàn loại 46 Máy phát hàn nhật 47 Máy hàn điện 48 Máy dùi nhật (cầm tay) ->1,5 KW Máy 10 NHẬT, HÀN QUỐC, TRUNG QUỐC NGA SẢN XUẤT VIỆT NAM, ABB, THIBIDI VIỆT NAM VIỆT NAM NHẬT, HÀN QUỐC, DENYO, KOMATSU NHẬT, H QUỐC, NGA NHẬT, HÀN QUỐC MỸ SẢN XUẤT NHẬT, VIỆT NAM HÀN QUỐC, VIỆT NAM VIỆT NAM, TRUNG QUỐC MIKASA, MAKITA, HONDA, TACOM TRUNG QUỐC, VN Chạy xăng Máy 38 VIỆT NAM, NHẬT Máy 04 ĐỨC SẢN XUẤT Bộ 08 HITACHI, SOOSAN Model SH W190 25A ->30KW Chạy xăng Máy Máy Máy Máy 48 05 10 12 200 ->500 kg Máy 12 500 kg 500 kg 50 Tấn -> 80 Tấn Máy Máy Máy Máy Cái Cái Máy Cái 10 05 10 08 12 04 06 09 Tấn -> 20 Tấn Cái 12 VIỆT NAM NHẬT SẢN XUẤT VIỆT NAM NHẬT SẢN XUẤT NGA, VIỆT NAM, TRUNG QUỐC NHẬT SẢN XUẤT ĐÀI LOAN VIỆT NAM TRUNG QUỐC, V.NAM VIỆT NAM VIỆT NAM VIỆT NAM VIỆT NAM VIỆT NAM, TRUNG QUỐC VIỆT NAM MỸ SẢN XUẤT VIỆT NAM VIỆT NAM 28 Bơm nước loại Chạy xăng, điện Máy 45 21 KW ->100 KW Trạm 04 30 Trạm biến áp 320 ->22/04 Trạm 06 31 Trạm biến áp 32 Tổ trạm nguồn điện 250 ->22/04 Trạm Trạm 02 04 Máy 10 Máy Máy Máy Máy 15 04 05 13 38 Máy phun sơn Máy 08 Máy phun phụ gia bảo 39 dưỡng bê tông Máy 12 29 Trạm nguồn điện Diezel 33 Máy nén khí 34 35 36 37 Máy nén khí Máy nén khí Máy nén khí động nổ Máy ép 49 Máy vận thăng 50 51 52 53 54 55 56 57 Máy vận thăng Tời điện - TAIWON Máy cắt đột sắt Máy cắt sắt Đầm ngựa Pa lăng xích Cẩu thiếu nhi Kích 58 Máy tời 59 60 61 62 m /h 35->60 m /h 150 m /h Denyo, Komatsu Dùi 150 -> 200 2,2 KW, pha 1,5 KW -3 KW Pooc tích sàn dầm Ghi loại Ván khn thép hình Mét dài Coffa, giàn giáo c.loại Bộ, III TRẠM TRỘN VÀ MÁY TRẢI BÊ TƠNG XI Trạm trộn bê tơng xi măng 60-75 m3/h (CHLB Đức) Trạm trộn bê tông xi măng 60 m /h Bộ 10 Tấm 6.483 Mét 8.140 Bộ 12.000 MĂNG CÁC LOẠI Trạm 02 Trạm 02 KABAG, LIEBHERR (ĐỨC SẢN XUẤT) LAMBERT TÊN TRANG BỊ TT 10 (Cộng hoà Pháp) Trạm trộn bê tông xi măng (Việt Nam) Trạm trộn bê tông nhựa nóng Trạm trộn bê tơng xi măng (Việt nam) Trạm trộn bê tông xi măng (Trung quốc) Máy trải bê tông xi măng WIRTGEN SP500 Máy trải bê tông xi măng WIRTGEN MF750 Máy trải bê tông xi măng (Mỹ) Máy trải bê tông xi măng GOMACO (Mỹ) Máy trải bê tông xi măng GOMACO (Mỹ) 11 Máy trộn bê tông 12 Máy xoa bê tông 13 Máy trộn vữa 8 ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT ĐƠN VỊ SỐ TÍNH LƯỢNG GHI CHÚ VIỆT NAM SẢN XUẤT DONG SUNG (HÀN QUỐC); VIỆT NAM VIỆT NAM SẢN XUẤT TRUNG QUỐC SẢN XUẤT 60-100 m3/h Trạm 06 80-120 tấn/h Trạm 03 20 m3/h Trạm 01 20-30 m3/h Trạm 04 Vệt trải 2,5-6m Máy 03 ĐỨC SẢN XUẤT MF-750 Máy 01 ĐỨC SẢN XUẤT Power cuber Máy 01 MỸ SẢN XUẤT Máy 02 MỸ SẢN XUẤT Máy 01 MỸ SẢN XUẤT Máy 37 Máy 06 Máy 13 Power curber 870 Gomaco C-450 150-750 lít/mẻ 250 lít/mẻ TRUNG QUỐC, NGA, Ý, NHẬT SẢN XUẤT NHẬT SẢN XUẤT VIỆT NAM SẢN XUẤT IV V MÁY TRẢI BÊ TÔNG NHỰA, CẤP PHỐI ĐÁ DĂM Máy trải bê tông xi măng ván khuôn trượt SP500, Máy 120 m /h MF750 (Cộng hoà liên bang Đức) Máy trải bê tông nhựa 80->120 tấn/h Máy SUPER VOGELE 1800 Máy trải bê tơng nhựa HA45C-5 Máy nóng SUMITOMO Máy trải cấp phối đá dăm Super 1600-2 Máy SUMITOMO TRANG THIẾT BỊ SẢN XUẤT XI MĂNG Dây chuyền sản xuất xi vạn tấn/năm Dây măng (đặt Lạng Sơn) chuyền 04 WIRTGEN (ĐỨC SẢN XUẤT) 04 ĐỨC SẢN XUẤT 03 NHẬT BẢN 03 NHẬT BẢN 01 TRUNG QUỐC (đưa vào sản xuất 1995) Nguồn: Phòng Thiết bị - Công nghệ Tổng công ty ACC PHỤ LỤ C 7: MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG STT 3 3 YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG Khả tài 0.22 Khả vay nợ 0.05 Khả tự tài trợ vốn hoạt động 0.05 Quy mô nguồn vốn doanh nghiệp 0.05 Khả quản trị 0.20 Năng lực nhà lãnh đạo 0.05 Khả hoạch định chiến lược 0.05 Phương pháp quản lý 0.05 Khả thích nghi với thay đổi 0.05 Khả thống hợp tác phận công ty 0.05 Khả xử lý thông tin tư 0.04 Hệ thống kiểm sốt cơng ty 0.04 Khả nguồn nhân lực 0.20 Quy mô nguồn nhân lực 0.05 Chất lượng nguồn nhân lực 0.05 Văn hóa tổ chức 0.05 Năng lực vận hành 0.21 Chất lượng sản phẩm 0.05 Sự phù hợp trình tự động hóa sản xuất 0.05 Khả sản xuất thiết kế sản phẩm tin cậy 0.05 Năng suất máy móc thiết bị 0.05 Hiệu hệ thống kiểm soát để nâng cao chất lượng 0.05 giảm chi phí sản học xuấtcơng nghệ Khả khoa 0.17 Hệ thống công nghệ thông tin 0.04 Hệ thống sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh 0.04 Quy trình vận hành bảo dưỡng máy móc, thiết bị 0.04 TỔNG 1.00 PHỤ LỤ C 8: MỨC ĐỘ PHÂN LOẠI Tổng công ty ACC STT TÊN YẾU TỐ Khả tài chí nh Khả vay nợ Khả tự tài trợ vốn hoạt động Quy mô nguồn vốn doanh nghiệp Khả quản trị 3 Năng lực nhà lãnh đạo Khả hoạch định chiến lược Phương pháp quản lý Khả thích nghi với thay đổi Khả thống hợp tác phận công ty Khả xử lý thông tin tư Hệ thống kiểm sốt cơng ty Khả nguồn nhân l ực Quy mô nguồn nhân lực Chất lượng nguồn nhân lực Văn hóa tổ chức Năng l ực vận hành Chất lượng sản phẩm Sự phù hợp q trình tự động hóa sản xuất Khả sản xuất thiết kế sản phẩm tin cậy Năng suất máy móc thiết bị Hiệu hệ thống kiểm sốt để nâng cao chất lượng giảm phíkhoa sản xuất Khả chi học công nghệ Hệ thống công nghệ thông tin Hệ thống sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh Quy trình vận hành bảo dưỡng máy móc, thiết bị PHÂN LOẠI 2.9 2.9 3.0 3.0 3.50 3.5 3.7 3.5 3.5 3.4 3.4 3.5 3.40 3.4 3.4 3.3 3.50 3.6 3.5 3.5 3.4 3.5 3.00 3.0 3.0 3.1 PHỤ LỤ C 9: MỨC ĐỘ PHÂN LOẠI CENCO4 STT TÊN YẾU TỐ Khả tài chí nh Khả vay nợ Khả tự tài trợ vốn hoạt động Quy mô nguồn vốn doanh nghiệp Khả quản trị 3 Năng lực nhà lãnh đạo Khả hoạch định chiến lược Phương pháp quản lý Khả thích nghi với thay đổi Khả thống hợp tác phận công ty Khả xử lý thông tin tư Hệ thống kiểm sốt cơng ty Khả nguồn nhân l ực Quy mô nguồn nhân lực Chất lượng nguồn nhân lực Văn hóa tổ chức Năng l ực vận hành Chất lượng sản phẩm Sự phù hợp q trình tự động hóa sản xuất Khả sản xuất thiết kế sản phẩm tin cậy Năng suất máy móc thiết bị Hiệu hệ thống kiểm soát để nâng cao chất lượng giảm phí khoa sản xuất Khả chi học cơng nghệ Hệ thống công nghệ thông tin Hệ thống sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh Quy trình vận hành bảo dưỡng máy móc, thiết bị PHÂN LOẠI 4.0 4.1 4.1 3.9 4.2 4.4 4.5 4.0 4.1 4.0 3.9 4.2 3.5 3.5 3.5 3.4 4.1 4.1 3.9 4.0 4.6 4.0 3.4 3.4 3.4 3.5 PHỤ LỤ C 10: MỨC ĐỘ PHÂN LOẠI CENCO6 STT TÊN YẾU TỐ Khả tài chí nh Khả vay nợ Khả tự tài trợ vốn hoạt động Quy mô nguồn vốn doanh nghiệp Khả quản trị 3 Năng lực nhà lãnh đạo Khả hoạch định chiến lược Phương pháp quản lý Khả thích nghi với thay đổi Khả thống hợp tác phận công ty Khả xử lý thơng tin tư Hệ thống kiểm sốt công ty Khả nguồn nhân l ực Quy mô nguồn nhân lực Chất lượng nguồn nhân lực Văn hóa tổ chức Năng l ực vận hành Chất lượng sản phẩm Sự phù hợp q trình tự động hóa sản xuất Khả sản xuất thiết kế sản phẩm tin cậy Năng suất máy móc thiết bị Hiệu hệ thống kiểm soát để nâng cao chất lượng giảm phí khoa sản xuất Khả chi học công nghệ Hệ thống công nghệ thông tin Hệ thống sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh Quy trình vận hành bảo dưỡng máy móc, thiết bị PHÂN LOẠI 3.0 3.1 2.9 3.3 4.0 4.0 2.9 2.9 3.1 2.9 3.0 3.4 3.3 3.6 3.5 3.1 2.9 3.2 3.3 3.1 2.9 2.9 3.0 2.9 2.9 ... Tổng công ty ACC Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao NLCT Tổng công ty ACC 6 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1 Khái quát cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh. .. pháp xử lý số liệu 55 2.4.6 Ma trận hình ảnh cạnh tranh Tổng công ty ACC 55 2.5 Tóm tắt chương 57 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGÔ LÝ HUỲNH MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CƠNG TY XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH HÀNG KHƠNG ACC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC , Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay