Một số giải pháp giải quyết việc làm cho ngƣời thất nghiệp là lao động nghèo trên địa bàn quận thủ đức

112 9 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN VIỆT CƯỜNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI THẤT NGHIỆP LAO ĐỘNG NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS Trương Quang Dũng (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 15 tháng năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên TS Lê Quang Hùng TS Hoàng Trung Kiên TS Trần Thanh Toàn PGS.TS Lê Thị Mận TS Nhan Cẩm Trí Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TS Lê Quang Hùng TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Việt Cường Ngày, tháng, năm sinh: 09/03/1981 Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh 1641820007 Giới tính: Nam Nơi sinh: TP.HCM MSHV: I- Tên đề tài: Một số giải pháp giải việc làm cho người thất nghiệp lao động nghèo địa bàn quận Thủ Đức II- Nhiệm vụ nội dung: Luận văn có nhiệm vụ nội dung sau: • Hệ thống sở lý luận việc làm giải việc làm cho người thất nghiệp • Phân tích đánh giá cơng tác giải việc làm cho người thất nghiệp lao động nghèo địa bàn quận Thủ Đức • Đề xuất số giải pháp giải việc làm cho người thất nghiệp lao động nghèo địa bàn quận thời gian tới Nội dung luận văn: Chương 1: Hệ thống sở lý luận việc làm giải việc làm cho người thất nghiệp Chương 2: Thực trạng giải việc làm cho người thất nghiệp lao động nghèo địa bàn quận Thủ Đức Chương 3: Giải pháp giải việc làm cho người thất nghiệp lao động nghèo địa bàn quận Thủ Đức III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: TS Trương Quang Dũng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) TS Trương Quang Dũng KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Việt Cường ii LỜI CÁM ƠN Trước hết xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường Đại học Công nghệ Tp HCM (Hutech) truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học trường, đặc biệt xin chân thành cảm ơn TS.Trương Quang Dũng tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian thực luận văn nhờ mà tơi hồn thành nghiên cứu Cuối tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tập thể lớp giúp đỡ động viên suốt thời gian học tập làm luận văn Trong suốt thời gian làm luận văn, tơi cố gắng để hồn thiện luận văn, ln tiếp thu ý kiến đóng góp thầy hướng dẫn bạn bè anh chị quan Quận Thủ Đức, nhiên không tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận đóng góp phản hồi quý báu quý thầy, cô bạn đọc Trân trọng cảm ơn Tp.HCM, tháng 04 năm 2018 Tác giả Nguyễn Việt Cường TÓM TẮT Thất nghiệp GQVL cho người dân vấn đề ưu tiên hàng đầu quan quản lý Nhà nước, yếu tố định để phát huy nhân tố người, ổn định phát triển kinh tế, làm lành mạnh xã hội Thủ Đức quận đông dân tỷ lệ NTN cao TP Hồ Chí Minh, bên cạnh người dân từ địa phương khác di cư đến sinh sống địa bàn ngày tăng đặt thách thức to lớn quyền địa phương công tác GQVL cho NTN, đặc biệt NTN lao động nghèo Để công tác GQVL cho NTN lao động nghèo tốt, cần phải phân tích thực trạng cơng tác GQVL cho NTN lao động nghèo để đưa giải pháp phù hợp với tình hình thực tế địa phương Dựa cách tiếp cận suy diễn, nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính định lượng, phương pháp định tính chủ yếu để xây dựng mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác GQVL NTN lao động nghèo địa bàn quận Thủ Đức Sau đó, nghiên cứu thu thập liệu gồm thứ cấp cấp để đánh giá trạng yếu tố mơ hình Kết nghiên cứu đề xuất năm (05) giải pháp để GQVL cho NTN lao động nghèo gồm (1) giải pháp đào tạo dạy nghề; (2) giải pháp phát triển kinh tế, ngành nghề mới; (3) giải pháp hỗ trợ vốn cho NTN lao động nghèo; (4) giải pháp xuất lao động; (5) giải pháp phát triển thị trường lao động việc làm địa bàn ABSTRACT Unemployment and job creation for the people is a priority issue of the State management agencies, this is the decisive factor to promote the human factor, stabilize and develop the economy, make healthy society Thu Duc is one of the densely populated districts and the rather high unemployment rate of Ho Chi Minh City In addition, people from other localities who migrate to the area are increasingly confronted with challenges posed by local authorities in job creation for the employed, especially the employed are poor laborers In order to solve the problem of joblessness for poor people, it is necessary to analyze the situation of job creation for the unemployed as poor laborers in order to propose solutions suitable to the real situation Based on the deduction approach, this study uses qualitative and quantitative methods in which the qualitative method is primary to build the model of the factors that affect the job creation for the unemployed are poor laborers in Thu Duc district Subsequently, the study collects primary and secondary data to assess the current state of the factors in the model The research result suggests four solutions of job creation for the unemployed: (1) Training and vocational solutions; (2) solutions for economic development, new industry; (3) Solutions to support capital for the employed are laborers; (4) solutions to promote labor export; (5) solutions to develop the labor market and employment in the area MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN .ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x PHẦN MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Tính cấp thiết đề tài 4 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC LÀMGIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI THẤT NGHIỆP 10 1.1 Một số khái niệm 10 1.1.1 Việc làm giải việc làm 10 1.1.2 Thiếu việc làm, thất nghiệp người thất nghiệp 13 1.2 Các tiêu đo lường thất nghiệp 15 1.3 Các lý thuyết tạo việc làm 16 1.3.1 Lý thuyết John Maynard Keynes 16 1.3.2 Lý thuyết Harry Toshima 17 1.3.3 Lý thuyết Arthur Lewis 18 1.3.4 Lý thuyết Harris – Todaro 19 1.4 Nội dung tạo việc làm cho người thất nghiệp 20 1.4.1 Đào tạo dạy nghề 20 1.4.2 Phát triển kinh tế, ngành nghề 21 1.4.3 Hỗ trợ vốn cho người thất nghiệp 21 1.4.4 Xuất lao động 22 1.4.5 Phát triển thị trường lao động việc làm 22 1.5 Kinh nghiệm tạo việc làm nước số nước giới 23 1.5.1 Kinh nghiệm nước 23 1.5.2 Kinh nghiệm số nước giới 25 1.5.3 Bài học kinh nghiệm rút cho Quận Thủ Đức – TP.HCM 30 Tóm tắt chương 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI THẤT NGHIỆP LAO ĐỘNG NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC 32 2.1 Giới thiệu tổng quan quận Thủ Đức 32 2.1.1 Lịch sử hình thành 32 2.1.2 Đặc điểm tự nhiên 33 2.1.3 Đặc điểm kinh tế - xã hội 34 2.1.4 Đặc điểm dân số - lao động 37 2.1.5 Cơ cấu tổ chức quận Thủ Đức đơn vị chức phụ trách giải việc làm 39 2.2 Thiết kế nghiên cứu đánh giá thực trạng giải việc làm cho người thất nghiệp lao động nghèo địa bàn quận Thủ Đức 40 2.2.1 Quy trình nghiên cứu 40 2.2.2 Phương pháp thu thập liệu 41 2.2.3 Phương pháp phân tích xử lý liệu thu thập 44 2.3 Thực trạng giải việc làm cho người thất nghiệp lao động nghèo địa bàn quận Thủ Đức 44 2.3.1 Thực trạng đào tạo dạy nghề 49 2.3.2 Thực trạng phát triển kinh tế, ngành nghề 54 vii 2.3.3 Thực trạng hỗ trợ vốn cho người thất nghiệp 64 2.3.4 Thực trạng xuất lao động 69 2.3.5 Thực trạng phát triển thị trường lao động việc làm 73 2.4 Đánh giá chung 75 Tóm tắt chương 78 CHƯƠNG GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI THẤT NGHIỆP LAO ĐỘNG NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC 79 3.1 Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội quận Thủ Đức 79 3.1.1 Phương hướng tổng quát phát triển kinh tế - xã hội 79 3.1.2 Các tiêu cụ thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 79 3.2 Một số giải pháp giải việc làm cho người thất nghiệp địa bàn quận Thủ Đức 80 3.2.1 Giải pháp đào tạo dạy nghề 81 3.2.2 Giải pháp phát triển kinh tế, ngành nghề 82 3.2.3 Giải pháp hỗ trợ vốn cho người thất nghiệp lao động nghèo 85 3.2.4 Giải pháp xuất lao động 86 3.2.5 Giải pháp phát triển thị trường lao động việc làm địa bàn 87 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC 94 86 - Xây dựng chế, sách cho vay vốn ưu đãi người tốt nghiệp trình độ Đại học – Cao đẳng cư trú địa bàn quận Thủ Đức có nhu cầu vay vốn khởi nghiệp nhằm tạo hội khuyến khích sinh viên chủ động tự tạo việc làm cho thân người lao động khác qua dự án, ý tưởng sản xuất, kinh doanh, giúp người tốt nghiệp tiếp cận, thụ hưởng nguồn vốn cho vay ưu đãi để tạo việc làm 3.2.4 Giải pháp xuất lao động Xuất lao động giải pháp quan trọng trình triển khai thực hiên mục tiêu GQVL giảm nghèo bền vững địa bàn quận Thủ Đức, giải pháp đưa cần khắc phục nhược điểm liên quan đến xuất lao động thời gian qua Một số biện pháp cần thực hiện: - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương sách Đảng Nhà nước Thành phố địa phương hoạt động xuất lao động; giúp người dân nâng cao nhận thức, nắm rõ thông tin thị trường lao động ngồi nước, số doanh nghiệp có đủ pháp nhân đựơc phép tuyển dụng lao động xuất hoạt động địa bàn quận Thành phố, ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực xuất lao động phòng tránh thiệt hại cho người dân lao động - Quận Thủ Đức cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển mơ hình liên kết phường với doanh nghiệp xuất lao động Tổ chức phiên giao dịch việc làm vừa nhỏ Quan tâm tuyển chọn, cung ứng nguồn lao động có chất lượng Các doanh nghiệp xuất lao động giới thiệu tuyển tập trung làm tốt công tác giáo dục định hướng, dạy nghề, ngoại ngữ giải kịp thời vướng mắc, rủi ro (nếu có) trình thực hợp đồng đưa lao động làm việc ngồi nước - Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội phường cần triển sách khuyến khích xuất lao động, để đơn vị, cá nhân thụ hưởng sách kịp thời xác - Đối với vay vốn xuất lao động, quận cần đứng tổ chức công tác phối hợp ngân hàng sách xã hội Ngân hàng khác, đặc biệt ngân 87 hàng thương mại Nhà nước địa bàn chuẩn bị đủ vốn vay cho số lao động có hợp đồng làm việc nước ngồi, đồng thời thơng báo rộng rãi, phổ biến rõ thủ tục cho người lao động vay vốn xuất lao động thuận tiện - Các ngành chức đẩy mạnh hoạt động tra, kiểm tra doanh nghiệp làm công tác xuất lao động, sở giới thiệu việc làm, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước địa bàn, kiên loại trừ doanh nghiệp, cá nhân không đủ điều kiện, thiếu thủ tục pháp nhân hoạt động giới thiệu việc làm xuất lao động Đồng thời tạo liên kết chặt chẽ doanh nghiệp xuất lao động với trung tâm giới thiệu việc làm, sở đào tạo nghề địa bàn nhằm đào tạo lao động có tay nghề, kỷ luật trước xuất lao động; điều chỉnh mức cho vay người lao động xuất theo hướng cho vay đủ số tiền để trả chi phí xuất lao động theo yêu cầu thị trường Tiếp tục đạo phường, đơn vị rà soát, đánh giá nhu cầu lao động địa bàn, số lao động làm việc nước ngồi để có biện pháp quản lý hiệu Đồng thời, tổ chức hội nghị doanh nghiệp dịch vụ đưa lao động xuất lao động nước theo định kỳ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu xuất lao động - Lập quỹ hỗ trợ tài cho người lao động làm việc nước Hàng năm quận trích phần ngân sách lập quỹ hỗ trợ học phí giáo dục định hướng đào tạo nghề cho người lao động làm việc có thời hạn nước ngồi nhằm khuyến khích tạo điều kiện cho người lao động có nguyện vọng đáp ứng yêu cầu thị trường lao động nước ngồi tham gia xuất lao động 3.2.5 Giải pháp phát triển thị trường lao động việc làm địa bàn Người lao động nhiều thơng tin thị trường lao động, xu hướng phát triển nhu cầu tuyển dụng ngành nghề để lựa chọn nhận diện hội việc làm cho Bên cạnh trình độ chun mơn, kỹ cần trang bị, trang bị đâu, nhược điểm công tác GQVL địa bàn Thủ Đức Phát triển thị trường lao động việc làm địa bàn quận 88 Thủ Đức chìa khóa quan trọng để GQVL cho NTN nói chung NTN lao động nghèo nói riêng Để thực cơng tác tốt cần thiết phải quan tâm đến việc sau: - Quận cần đầu tư nâng cao lực hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm; hỗ trợ phát triển thị trường lao động qua việc hỗ trợ phường tổ chức sàn giao dịch việc làm, tổ chức điều tra, khảo sát thị trường lao động phục vụ cơng tác quản lý phân tích, dự báo thị trường lao động - Quận cần thực công tác kết nối doanh nghiệp địa bàn có nhu cầu nguồn cung lao động để tập hợp số liệu, tăng cường hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm Trung tâm dịch vụ việc làm Bên cạnh việc tạo việc làm cho lao động, cần trọng tới đào tạo, bồi dưỡng tăng cường công tác tra kiểm tra pháp luật - Cần tiếp tục nghiên cứu tổ chức hệ thống thông tin thị trường lao động; Hỗ trợ doanh nghiệp tránh sa thải trì việc làm cho người lao động, đào tạo nâng cấp kỹ trang bị kỹ cho người lao động để thích ứng với yêu cầu vị trí việc làm bối cảnh cách mạng cơng nghiệp 4.0 làm thay đổi cấu trúc thị trường lao động - Đẩy mạnh công tác phân luồng, định hướng giáo dục tiếp cận nghề nghiệp cho học sinh từ cấp Trung học sở, Trung học phổ thơng để góp phần hình thành đội ngũ nhân lực theo quy mơ, cấu nghề nghiệp, trình độ đào tạo đáp ứng nhu cầu cấu nhân lực cần sử dụng thị trường lao động - Tăng cường điều tra, khảo sát, dự báo đẩy mạng công tác kế hoạch v.v để thực quy hoạch nguồn nhân lực sát thực tế, theo giai đoạn, ngành nghề, trình độ đào tạo địa phương 89 KẾT LUẬN Thất nghiệp yếu tố kinh tế vĩ mơ quan trọng mà phủ nước Thế giới quan tâm GQVL yếu tố định để phát huy nhân tố người, ổn định phát triển kinh tế, làm lành mạnh xã hội, đáp ứng nguyện vọng đáng yêu cầu xúc nhân dân GQVL công việc không dễ dàng phủ quốc gia, quan quản lý, quyền địa phương Cách tiếp cận GQVL giống khác điều kiện tự nhiên, người, thực tế phát triển địa phương, cần có cách tiếp cận khoa học giúp đưa giải pháp đắn, từ đạt mục tiêu việc làmquan quản lý đưa Nghiên cứu "Một số giải pháp GQVL cho NTN lao động nghèo địa bàn quận Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh" có đóng góp quan trọng mặt lý luận thực tiễn sau:  Những đóng góp mặt lý luận: Nghiên cứu góp phần hệ thống hóa sở lý luận việc làm GQVL bao gồm nội dung cốt lõi lý thuyết tạo việc làm, nội dung tạo việc làm cho người lao động, nhân tố ảnh hưởng đến tạo việc làm  Nghiên cứu xây dựng mơ hình tiêu chí đo lường thành phần tạo việc làm Mơ hình sở quan trọng cho việc tiến hành các nghiên cứu đánh giá thực trạng địa phương để hỗ trợ cho định đưa Mô hình có năm thành phần chủ yếu để tạo việc làm (1) đào tạo dạy nghề; (2) phát triển kinh tế, ngành nghề mới; (3) hỗ trợ vốn cho NTN; (4) xuất lao động; (5) phát triển thị trường lao động việc làm  Những đóng góp mặt thực tiễn: Trên sở lý thuyết tạo việc làm, nghiên cứu phân tích nội dung GQVL cho NTN lao động nghèo địa bàn Thủ Đức Theo đó, có nội dung (1) đào tạo dạy nghề; (2) phát triển kinh tế, ngành nghề mới; (3) hỗ trợ vốn cho NTN; (4) xuất lao động; (5) phát triển thị trường lao động việc 90 làm Các nội dung giúp xác định thực trạng công tác GQVL cho NTN lao động nghèo địa phương Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng, nghiên cứu đề xuất năm giải pháp GQVL cho NTN lao động nghèo (1) giải pháp đào tạo dạy nghề; (2) giải pháp phát triển kinh tế, ngành nghề mới; (3) giải pháp hỗ trợ vốn cho NTN; (4) Giải pháp xuất lao động; (5) giải pháp phát triển thị trường lao động việc làm địa bàn  Hạn chế hướng nghiên cứu tiếp theo: Hạn chế số liệu NTN lao động nghèo chưa thống kê phân loại đầy đủ, phân chia số NTN lao động nghèo theo phường chưa có Bên cạnh đó, liệu khảo sát NTN lao động nghèo chưa thực đến 100% đối tượng nên không ghi nhận đầy đủ nguyên nhân thất nghiệp đặc điểm đối tượng  Nghiên cứu thực thơng qua thảo luận nhóm với người làm cơng tác chuyên môn GQVL không tránh số lý cảm tính ảnh hưởng đến nghiên cứu Bên cạnh đó, việc khảo sát NTN lao động nghèo chủ yếu dựa thiện chí họ nên độ tin cậy kết khảo sát bị ảnh hưởng khơng có kinh phí để mua phần q có giá trị tặng người khảo sát  Những nghiên cứu lĩnh vực khắc phục số vấn đề lựa chọn người có thâm niên cao công tác GQVL cho NTN lao động nghèo địa phương, người tham gia thảo luận nhóm cấp quản lý độ tin cậy ý kiến thông qua thảo luận cao hơn, đồng thời mời thêm người có nghiên cứu việc làm cho NTN Bên cạnh đó, cần chuẩn bị kinh phí tốt để chuẩn bị cho cơng tác vấn, mẫu nghiên cứu cần mở rộng để tăng độ khái quát cho đề tài 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Xuân Cầu & Mai Quốc Chánh (2012) Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Nguyễn Hữu Dũng & Trần Hữu Trung (1997) Về sách giải việc làm Việt Nam Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Thúy Hà (2013) Chính sách việc làm: Thực trạng giải pháp [online], viewed 02 July, from: Phạm Mạnh Hà (2013) Giải việc làm cho lao động nơng thơn tỉnh Ninh Bình q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Luận án Tiến sĩ, Học viện Chính trị-Hành Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Hiền (2015) Tạo việc làm cho người lao động huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang Luận văn Thạc sĩ, Đại học Lao động - Xã hội Đinh Phi Hổ (2014) Phương pháp nghiên cứu kinh tế & viết luận văn thạc sĩ Nhà xuất Phương Đông, TP.HCM Luật Bảo hiểm Xã hội, 71/2006/QH 11, Quốc hội (2006) Nguyễn Thị Huệ (2014) Việc làm cho lao động nơng nghiệp q trình xây dựng nơng thôn Thủ Đô Hà Nội Luận án Tiến sĩ, Kinh tế Chính trị,Học viện trị Quốc gia Hồ Chí Minh Tổng cục Thống Kê (2016) Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 [online], viewed 08 July 2017, from: 10 Hoàng Thị Vân Anh (2017) Kinh nghiệm số nước giới hỗ trợ NLĐ kết thúc quan hệ việc làm [online], viewed from: 92 11 Phan Thế Mĩ (2017) Thách thức lớn giải việc làm năm 2017 [online], viewed 08 July 2017, from: 12 Hoàng Thị Nguyệt Nga (2012) Giải việc làm cho lao động thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Luận văn Thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng 13 Nguyễn Thị Kim Ngân (2007) 'Giải việc làm thời kỳ hội nhập' Tạp chí Cộng sản, 23(143), 1-8, viewed 02 July 2017, from: 14 Trịnh Thị Kim Ngọc (2016) 'Thất nghiệp Thanh niên Việt Nam hệ lụy' Khoa học Xã hội Việt Nam(7), 69, viewed 02 July 2017, from: 15 Đinh Thị Nga Phượng (2011) Pháp luật lao động việc làm giải việc làm Việt Nam thời kỳ hội nhập Luận văn Thạc sĩ, Khoa Luật,Đại học Quốc gia Hà Nội 16 Bộ luật Lao động, 10/2012/QH13, Quốc Hội (2012) 17 Nguyễn Hữu Quỳnh (1998) Đại từ điển kinh tế thị trường Viện nghiên cứu phát triển kiến thức Bách Khoa, Hà Nội 18 Trần Việt Tiến (2012) 'Chính sách việc làm Việt Nam: Thực trạng định hướng hoàn thiện' Tạp chí Kinh tế Phát triển, 7/2012(181), 40-47, viewed from: 19 Đồng Văn Tuấn (2011) Giải pháp giải việc làm tăng thu nhập cho người lao động khu vực nông thôn tỉnh Thái Nguyên [online], viewed 08 July 2017, from: 20 Nguyễn Đình Thọ (2013) Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh NXB Tài Chính, Tp.Hồ Chính Minh 21 Phạm Minh Triết (2017) Quận Thủ Đức phấn đấu trở thành trung tâm có tính kết nối cao [online], viewed 08 July 2017, 93 from: 22 UBND quận Thủ Đức (2016) Tổng quan quận Thủ Đức [online], viewed 08 July 2017, from: 23 Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung Ương (2014) Nghiệm thu đề tài KX.02.02/11-15 “Vấn đề lao động việc làm khu vực phi thức hội nhập kinh tế quốc tế” [online], viewed 08 July 2017, from: PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: DÀN BÀI THẢO LUẬN NHĨM Nghiên cứu định tính Khám phá, điều chỉnh, bổ sung yếu tố (và khía cạnh đánh giá yếu tố) ảnh hưởng đến công tác giải việc làm cho người thất nghiệp lao động nghèo địa bàn quận Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh Phần 1: Giới thiệu Xin chào Anh/chị: Tôi tên Nguyễn Việt Cường, học viên cao học Trường Đại học Hutech Tôi thực nghiên cứu chủ đề "Một số giải pháp giải việc làm cho người thất nghiệp lao động nghèo địa bàn quận Thủ Đức" Đây hồn tồn nghiên cứu mang tính học thuật khơng phục vụ cho mục đích khác Tôi xin chân thành cảm ơn anh/chị dành thời gian tham gia thảo luận hôm với Xin anh/chị lưu ý khơng có ý kiến hay sai cả, tất ý kiến trung thực anh/chị giúp ích cho thảo luận phục vụ nghiên cứu Thời gian dự kiến thảo luận khoảng 90 phút Để làm quen với nhau, xin anh/chị giới thiệu Phần 2: Nội dung thảo luận (1) Khi nói đến người thất nghiệp lao động nghèo, Anh/Chị liên tưởng đến vấn đề gì? Tại sao? (2) Khi đề cập đến cơng tác giải việc làm cho người thất nghiệp lao động nghèo, Anh/Chị thường nghĩ đến điều gì? Tại sao? (3) Để giải việc làm cho người thất nghiệp lao động nghèo địa bàn quận Thủ Đức, theo Anh/Chị, quan Nhà nước cần phải làm việc gì? Tại sao? (4) Theo Anh/Chị, trình giải việc làm cho người thất nghiệp lao động nghèo địa bàn quận Thủ Đức thường có khó khăn gì? Tại sao? (5) Theo Anh/Chị, yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo việc làm cho người thất nghiệp lao động nghèo địa bàn quận Thủ Đức nay? Tại sao? (6) Bây tơi xin nêu tóm lược lại yếu tố có ảnh hưởng đến cơng tác tạo việc làm cho người thất nghiệp lao động nghèo địa bàn quận Thủ Đức đề cập trên, Anh/Chị có đồng ý với danh sách yếu tố nêu sau không? (đọc yếu tố cho nhóm nghe) Nếu khơng đồng ý cho biết ý kiến sao? bổ sung thêm hay loại bỏ yếu tố nào? (7) Đối với yếu tố khẳng định - Đối với yếu tố thứ Anh/Chị cho biết khía cạnh hay tiêu chí đánh giá yếu tố này? Tại sao? - Đối với yếu tố thứ hai Anh/Chị cho biết khía cạnh hay tiêu chí đánh giá yếu tố này? Tại sao? - Đối với yếu tố thứ n .Anh/Chị cho biết khía cạnh hay tiêu chí đánh giá yếu tố này? Tại sao? Chân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA THAM GIA PHỎNG VẤN NHĨM Stt Họ Đơn vị cơng tác Phòng Lao động 01 Mai Thị Hồng thương binh & Xã hội Quận 02 03 04 05 Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Thị Đỗ Quyên Huỳnh Thị Ngọc Châu Chức vụ Trưởng phòng Phòng Lao động Phó ban thương binh & Xã giảm nghèo hội Quận Quận Phòng Lao động thương binh & Xã hội Quận UBND Phường Trường Thọ Nguyễn Thị UBND Phường Mộng Loan Tam Phú Cán giảm nghèo Thâm niên công tác (năm) 05 18 09 Chuyên trách giảm nghèo Chuyên trách giảm nghèo ĐT/Email Mthong.thuduc @tphcm.gov.vn Nthoa.thuduc @tphcm.gov.vn Ntdquyen.thuduc @tphcm.gov.vn Htnchau.tt.thuduc @tphcm.gov.vn Ntmloan.tp.thuduc @tphcm.gov.vn PHỤ LỤC 3: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Bảng câu hỏi số: Phỏng vấn viên: Ngày: Xin chào Anh/Chị! Tôi tên Nguyễn Việt Cường Chúng thực đề tài "Một số giải pháp giải việc làm cho người thất nghiệp lao động nghèo địa bàn quận Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh" Kính mong anh/chị dành chút thời gian trả lời giúp số câu hỏi sau Cũng xin lưu ý với anh/chị khơng có quan điểm hay sai Tất ý kiến anh/chị có giá trị nghiên cứu tơi Tơi xin chân thành cảm ơn cộng tác anh/chị Phần 1: Đánh giá thực trạng thành phần nội dung giải việc làm cho người thất nghiệp lao động nghèo địa bàn quận Thủ Đức Xin anh/chị cho biết mức độ đồng ý anh/chị phát biểu liên quan đến công tác giải việc làm cho người thất nghiệp lao động nghèo địa bàn quận Thủ Đức Anh/chị vui lòng đánh dấu vào số thích hợp với qui ước sau: H o n K h ô n KĐ hồ ôn ng H o n Mức độ đồng S ý T T tạo dạy nghề Đào 1C h p 2N gư T 3h ời gi M ức lư T 5h ời gi S 6ố n gC hi p hí C 8ơ sở vậ N hì n chtriển kinh tế, Phát ngành nghề Q uậ n có Q uậ n qQ uậ n qQ uậ Q uậ n có Q uậ 7Q uậ 5 5 5 5 5 5 5 Hỗ trợ vốn cho người thất nghiệp Đ ịa p hH ìn 3M ức 4T h 5L ãi Xuất lao động Q uâ n tí Q uậ n tạ T ôi ti nQ uậ Đ 5ơ n vị N gư Phát triển thị trường lao động việc làm T ôi bi ết T ôi bi ết T ôi bi ết C 4ó n hi Phần 2: Thơng tin chung (đánh dấu vào số thích hợp) S1: Xin vui lòng cho biết anh/chị thuộc nhóm tuổi đây: Dư ới 25 36 46 Tr ên 55 Na m N ữ S2: Giới tính: S3: Anh/chị cho biết trình độ học vấn mình: Trung cấp: Cao đẳng Đại học Trên đại học Khác S4: Anh/Chị sinh sống phường quận Thủ Đức: Linh đông Tam Phú Trường Thọ 10 Bình Thọ Hiệp Bình Chánh Linh Xuân Bình Chiểu 11 Tam Bình Hiệp Bình Phước Linh Chiểu Linh Tây 12 Linh Trung Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến nhiệt tình Anh/chị! ... làm cho người thất nghiệp • Phân tích đánh giá cơng tác giải việc làm cho người thất nghiệp lao động nghèo địa bàn quận Thủ Đức • Đề xuất số giải pháp giải việc làm cho người thất nghiệp lao động. .. tài: Một số giải pháp giải việc làm cho người thất nghiệp lao động nghèo địa bàn quận Thủ Đức II- Nhiệm vụ nội dung: Luận văn có nhiệm vụ nội dung sau: • Hệ thống sở lý luận việc làm giải việc làm. .. thống sở lý luận việc làm GQVL cho NTN Chương 2: Thực trạng GQVL cho NTN lao động nghèo địa bàn quận Thủ Đức Chương 3: Giải pháp GQVL cho NTN lao động nghèo địa bàn quận Thủ Đức 10 CHƯƠNG 1:
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp giải quyết việc làm cho ngƣời thất nghiệp là lao động nghèo trên địa bàn quận thủ đức , Một số giải pháp giải quyết việc làm cho ngƣời thất nghiệp là lao động nghèo trên địa bàn quận thủ đức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay