Hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại trung tâm kinh doanh vnpt long an đến 2020

124 6 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - THÁI HUỲNH AN HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT – LONG AN ĐẾN 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành : 60340102 TP HỒ CHÍ MINH tháng 04 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - THÁI HUỲNH AN HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT – LONG AN ĐẾN 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành : 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS HOÀNG TRUNG KIÊN TP HỒ CHÍ MINH tháng 04 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS Hoàng Trung Kiên (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) TS Hoàng Trung Kiên Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP HCM ngày 25 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T1 C G h PG Phản T bi Phản S T bi L T Ủy Phạm v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH - ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ Gi tên i Ng N ày, Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh 1541820001 MSHV: I- TÊN ĐỀ TÀI: Thực trạng giải pháp hoàn thiện nguồn nhân lực Trung Tâm Kinh Doanh VNPT – Long An II- NHIỆM DUNG: VỤ VÀ NỘI Nhiệm vụ: sử dụng kiến thức học thực tiễn thu thập số liệu , tài liệu để phân tích thực trạng tìm giải pháp hồn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông Trung Tâm Kinh Doanh VNPT - Long An Nội dung văn: luận Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực Trung Tâm Kinh Doanh VNPT - Long An Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Trung Tâm Kinh Doanh VNPT-Long An III- NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 24 / 09/2016 IV- NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 31 / 03/2017 V- CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: Tiến sĩ Hoàng Trung Kiên CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGÀNH KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên làm luận văn Thái Huỳnh An ii LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành Luận văn này, nhận quan tâm, giúp đỡ Quý Thầy Cô, bạn bè tập thể Cán Công nhân viên Trung Tâm Kinh Doanh VNPT Long An Xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Hoàng Trung Kiên, người hướng dẫn khoa học Luận văn tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi mặt để hồn thành Luận văn Tơi xin cảm ơn người thân, bạn bè, ban lãnh đạo đồng nghiệp làm việc Trung Tâm Kinh Doanh VNPT - Long An hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành Luận văn Và sau cùng, để có kiến thức ngày hôm nay, cho phép gởi lời tri ân cảm ơn sâu sắc đến Quý Thầy Cô Trường Đại học Kỹ thuật Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua truyền đạt cho kiến thức quý báu Học viên làm Luận văn Thái Huỳnh An TÓM TẮT Nguồn nhân lực nguồn vốn quý doanh nghiệp Quản trị nguồn nhân lực coi yếu tố nhằm đáp ứng mục tiêu chiến lược doanh nghiệp Trước xu hội nhập kinh tế toàn cầu, vấn đề quản trị nguồn nhân lực đặt nhiều đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam hoạt động lĩnh vực, đó, Tổng Cơng ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT Vinaphone) ngoại lệ Là đơn vị trực thuộc VNPT, đại diện VNPT Lon g An, Trun g Tâ m Kinh D oanh VNPT - Long An n ằm quỹ đạo phát triển chung ngành Công tác quản trị nguồn nhân lực quan tâm chưa đầu tư mức dẫn đến nhiều khiếm khuyết, ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi doanh nghiệp, đặc biệt, thời gian qua mà Tập đoàn tái cấu tổ chức, hội nhập kinh tế quốc tế Chính vậy, đề tài “Hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh VNPT - Long An đến 2020” lựa chọn để nghiên cứu nhằm đưa giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh VNPT - Long An từ đến năm 2020 Đề tài gồm ba chương: chương sở lý luận quản trị nguồn nhân lực, chương thực trạng quản trị nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh VNPT -Long An chương giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh VNPT - Long An đến 2020 Trên sở nghiên cứu sở lý luận quản trị nguồn nhân lực; tác giả xây dựng mơ hình quản trị nguồn nhân lực cho VNPT Từ đó, vận dụng để phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh VNPT -Long An giai đoạn 2014 – 2016 qua hoạt động liên quan đến ba chức năng, thu hút, đào tạo – phát triển trì nguồn nhân lực, cụ thể hoạch định nguồn nhân lực, phân tích cơng việc, tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đánh giá kết công việc, chế độ lương, thưởng, môi trường làm việc, mối quan hệ lao động sách đãi ngộ; qua đó, tìm tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh VNPT - Long An từ đến năm 2020 Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, cụ thể sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê mơ tả, phân tích, tổng hợp, so sánh dự báo kết hợp với tổng hợp ý kiến chuyên gia, điều tra xã hội học 124 Cán Công nhân viên công tác Trung tâm Kinh Doanh VNPT - Long An để đưa kết đánh giá, xem xét mức độ ảnh hưởng tiêu chí đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh VNPT - Long An giai đoạn 2014 – 2016 Kết nghiên cứu luận văn giúp Trung tâm Kinh doanh VNPT Long An có nhìn tổng thể thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực đơn vị đồng thời có tác dụng nghiên cứu tiền khả thi giúp Trung tâm Kinh doanh VNPT - Long An sử dụng nguồn nhân lực đơn vị cách hiệu hơn, góp phần định hình chiến lược phát triển nguồn nhân lực giúp Trung tâm Kinh doanh VNPT - Long An cạnh tranh tốt bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu Đây xem nghiên cứu thiết thực cho Trung tâm Kinh doanh VNPT - Long An nói riêng Tổng Cơng ty Dịch vụ Viễn thơng nói chung ABSTRACT Human resources are the most precious capital of the enterprise Human Resource Management is considered to be a basic element in order to meet the strategic objectives of the business Before the trend of global economic integration, human resources management issues are posing new requirements for Vietnamese businesses operating in all areas, including the Vietnam Post and Telecommunications Group (VNPT) is not an exception As a unit under VNPT, representatives of VNPT in Long An, VNPT Long An is also in the development trajectory of the sector The management of human resources have been interested but have not been adequate investment led to many defects, affect the production efficiency as well as failing to meet the time requirements of business innovation, in particular, the time until which the Group prepared organizational restructuring, international economic integration Therefore, the topic "Completing the management of human resources of Vietnam Post and Telecommunications Group at Long An" selected to research to provide solutions improving the management of human resources VNPT Long An in the future The subject of three chapters: Chapter is the theoretical basis of human resource management, chapter is the current status of human resources management of VNPT Long An and chapter is the perfect solution the management of human resources VNPT Long An On the basis of theoretical basis research on human resource management activities; authors build human resource management model for VNPT Since then, the analysis and assessment of the status of human resource management of VNPT Long An in the period 2014 - 2016 through the activities related to all three functions, attracting, training, developing and maintaining human resources, as human resource planning, job analysis, recruitment, training and development of human resources, evaluate the results of the job, salary, bonuses, work environment, the relationship labor relations and remuneration policy; thereby, revealing the limitations and provide solutions to help improve the management of human resources in VNPT Long An from now to 2020 Topics using a combination of qualitative and quantitative research, in particular research method used descriptive statistics, analysis, synthesis, comparison and prediction combined with the synthesis of expert opinion, sociological survey of 200 staff members working at VNPT Long An The results of the thesis research will help VNPT Long An have an overview on the status of the management of human resources of the unit at the same time acts as a pre-feasibility study to help VNPT Long An funded personnel of the unit a more efficient way, contribute to human resource development strategy and help VNPT Long An compete better in the context of global economic integration This can be considered as one of the practical research for VNPT Long An particular and of Vietnam Post and Telecommunications Group as a whole phát huy hiệu khơng có đồng thuận cam kết mạnh từ cấp lãnh đạo cần có thay đổi lớn tư nhà quản trị cấp cao cấp trung Với đề tài “Hồn thiện cơng tác quản trị NNL Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông Long An”, kiến thức học, với quan sát, kinh nghiệm thực tiễn công tác TTKD VNPT - Long An, tác giả mong muốn góp phần cơng sức việc đưa giải pháp thiết thực, áp dụng vào đơn vị công tác nhằm xây dựng NNL chất lượng cao, có khả cạnh tranh với DN viễn thông khác tương lai Hy vọng, luận văn tài liệu tham khảo cho TTKD tỉnh, thành trực thuộc VNPT - Vinaphone việc hoàn thiện công tác quản trị NNL đơn vị đáp ứng cho sinh viên có nhu cầu nghiên cứu chuyên ngành quản trị kinh doanh hay quản trị NNL liên quan đến TTKD VNPT - Long An nói riêng VNPT - Vianphone nói chung Mặc dù cố gắng hạn chế khả thời gian nên Luận văn chắn nhiều khiếm khuyết Rất mong nhận góp ý Q Thầy Cơ quan tâm đến vấn đề để Luận văn trở nên hồn thiện áp dụng hiệu vào việc hoàn thiện quản trị NNL TTKD VNPT Long An TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Bùi Văn Danh, MBA.Nguyễn Văn Dung, ThS Lê Quang Khôi (ed.) (2011) Quản trị NNL Nhà xuất Phương Đông [2] PGS.TS Trần Kim Dung (2011) Quản trị NNL Nhà xuất Tổng hợp TP Hồ Chí Minh [3] Hương Huy (2007) Quản trị NNL (Tập Tập 2) Nhà xuất giao thông vận tải [4] Nguyễn Hữu Thân (2012) Quản trị nhân Lần thứ chín Nhà xuất Lao động – Xã hội Đại học Quốc gia Hà Nội – Đại học Pacific Western (Hoa kỳ) Quản trị nhân mơi trường tồn cầu (Quyển 2) [5] [6] Số liệu báo cáo NNL TTKD VNPT - Long An qua năm 2014, 2015 năm 2016 [7] Số liệu kinh doanh TTKD VNPT - Long An qua năm 2014, 2015 năm 2016 [8] Nguyễn Hoàng Thanh (2010), Nâng cao hiệu sử dụng NNL Học viện công nghệ Bưu Viễn thơng sở thành phố Hồ Chí Minh thơng qua cơng tác tuyển dụng đào tạo” Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng [9] Phan Thanh Tấn (2012), Hồn thiện cơng tác quản trị NNL Công ty điện thoại Tây Thành phố” Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kỹ thuật Cơng nghệ TP Hồ Chí Minh [10] Website VNPT Long An http://www.longantelecom.vn [11] Website Tập đoàn Bưu Viễn thơng Việt Nam http://www.vnpt.com.vn PHỤ LỤC GIỚI THIỆU TẬP ĐỒN BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG VIỆT NAM (VNPT) Giới thiệu chung: - Tên đầy đủ: Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam - Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Posts Telecommunications Group (VNPT) - VNPT Tập đồn Bưu Viễn thơng hàng đầu Việt Nam Logo VNPT: - Hình ảnh logo: - Ý nghĩa logo: + Thiết kế mô chuyển động vệ tinh xoay quanh địa cầu, vẽ nên chữ V, chữa tên viết tắt Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam Sự uyển chuyển hình kết hợp ngơn ngữ âm dương mảng hình thể vận động khơng ngừng, bền vững mang tính quy luật, liên tục thông tin hội nhập thể giới với khoa học cơng nghệ đại + Hình tượng chữ V có nhiều ý nghĩa: Viễn thơng, Việt Nam, nét cong hình dương tạo nên chữ C, chữ Connection, Communication, Computer,…mang ý nghĩa liên kết, gắn bó người thơng qua máy tính truyền thông Phần biểu trưng chữ VNPT chặt chẽ, vững hoàn chỉnh cho nội dung biểu trưng - Ý nghĩa đôi mắt cánh sóng cụm đồ họa: + Đơi mắt thể người, quan tâm, chia sẽ, minh họa cho gái trị nhân văn VNPT Hình ảnh đơi mắt hướng lên phía Logo VNPT làm yếu tố nhận diện thương hiệu thể tầm nhìn chiến lược dài hạn VNPT + Sử dụng đôi mắt nam, nữ thể cân tự nhiên, đa dạng đối tượng khách hàng nước quốc tế VNPT, tạo thuận tiện tính cân đối + Các đường cong mảnh, khoảng cách không đồng đường dùng để minh họa cho cánh sóng viễn thơng, thể tính kết nối ngành Bưu Viễn thơng – Cơng nghệ Thơng tin, tính kết nối VNPT người người với người Sứ mệnh: VNPT nỗ lực việc ứng dụng có hiệu cơng nghệ BC-VTCNTT tiên tiến để mang đến cho người tiêu dùng, nhân dân Việt Nam giá trị tốt đẹp cho sống Tầm nhìn: VNPT ln tập đồn giữ vị trí số Việt Nam phát triển Bưu – Viễn Thơng Có khả vươn thị trường giới, đủ sức cạnh tranh với tập đồn Viễn thơng lớn Câu hiệu: - Tiếng Việt: “Cuộc sống đích thực” - Tiếng Anh: “Real Life” Các giá trị cốt lõi: - Giá trị mang tính truyền thống: Đi lịch sử cách mạng Việt Nam, VNPT gánh vác trọng trách vừa kinh doanh vừa phục vụ Đảng, Nhà nước nhân dân Việt Nam - Giá trị mang tính nhân văn: VNPT cam kết phục vụ khách hàng cách tốt nhất, mang lại lợi ích cho đối tác, đóng góp lợi ích cộng đồng, nâng cao đời sống CBCNV Tất “Vì người, hướng tới người người” - Giá trị mang tính kết nối: Chinh phục đỉnh cao cơng nghệ Bưu Viễn thơng – Cơng nghệ thơng tin tiên tiến, VNPT mang người đến gần hơn, vượt qua không gian thời gian để chia Hạnh phúc – Thành công – Tri thức kỷ niệm quý giá sống PHỤ LỤC CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG THUỘC TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - LONG AN Các phòng thuộc VNPT Long An có chức năng, nhiệm vụ giúp việc cho Giám Đốc lĩnh vực quản lý gồm: - Phòng Tổng hợp Nhân sự: tham mưu, giúp việc cho Giám Đốc quản lý, điều hành công tác tổ chức máy, cán bộ, công tác đào tạo, lao động, tiền lương, sách xã hội, chăm sóc sức khỏe, an tồn lao động, bảo hộ lao động tra lao động - Phòng Kế hoạch Kế toán: tham mưu, giúp việc cho Giám Đốc quản lý, triển khai, thực quy chế tài chính, nghiệp vụ kế toán, thống kê Nhà nước Tổng cơng ty, cơng tác tài kế tốn thống kê tồn đơn vị - Phòng Điều hành Nghiệp vụ: tham mưu, giúp việc cho Giám Đốc công tác quản lý, điều hành, phát triển mạng lưới viễn thông, công nghệ thông tin; quản lý, điều hành công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh - Phòng Khách hàng Tổ chức Doanh nghiệp: tham mưu, giúp việc cho Giám Đốc công tác tiếp thị bán hàng, chăm sóc khách hàng, sách giá, chương trình khuyến mãi, hoạt động kinh doanh toàn đơn vị; trì phát triển thương hiệu VNPT địa bàn tỉnh; nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường - Đài Hỗ trợ khách hàng: tổ chức triển khai hoạt động bán hàng, hỗ trợ bán hàng từ xa; hoạt động giải đáp thắc mắc khách hàng thông qua điện thoại, tin nhắn, internet Các Phòng bán hàng trực thuộc TTKD VNPT - Long An có tư cách pháp nhân, có Giám đốc phụ trách, có Phó giám đốc giúp việc, có Kế tốn trưởng phụ trách cơng tác kế tốn, thống kê, tài Trực thuộc Phòng có Tổ sản xuất;, Tổ trưởng thay mặt Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh mặt quản lý khác theo phân cấp Giám đốc Phòng bán hàng; Được giao nguồn lực để thực nhiệm vụ phạm vi cho phép Phòng; Là phận vừa quản lý, vừa trực tiếp sản xuất (không có máy giúp việc quản lý), chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm Kinh doanh nhiệm vụ giao PHỤ LỤC PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN Kính thưa Q Anh/Chị Tơi tên Thái Huỳnh An, học viên cao học Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh Hiện tại, tơi thực Luận văn tốt nghiệp, cần số thông tin hoạt động quản trị nguồn nhân lực TTKD VNPT - Long An Để có thơng tin phục vụ cho việc nghiên cứu, kính mong quý anh/chị dành chút thời gian để trả lời câu hỏi sau Xin lưu ý khơng có câu trả lời sai, tất câu trả lời có giá trị, giữ bí mật phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu Anh/ chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý tiêu chí sau Đối với tiêu chí, anh/chị “khoanh tròn” vào số từ đến theo mức độ quy ước từ thấp đến cao, số lớn thể mức độ anh/chị đồng ý cao 1: Rất không đúng/ Rất không đồng ý 2: Không đúng/ Không đồng ý 3: Không lắm/ Không đồng ý 4: Đúng/ đồng ý 5: Rất đúng/ Rất đồng ý PHẦN – THƠNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN (Có thể khơng ghi) - Họ tên:………………………………………………………………………… - Tuổi: Dưới 30 tuổi: □ Trên 30 đến 40 tuổi: □ Trên 40 đến 50 tuổi: □ Trên 50 tuổi: □ - Giới tính: Nam □ Nữ □ - Trình độ: Trên đại học: □ Đại học: □ Sơ cấp: □ Chưa qua đào tạo: □ Cao đẳng, Trung cấp: □ - Bạn thuộc nhóm: Cán Quản lý: □ Nhân viên trực tiếp sản xuất: □ Nhân viên chức năng: □ PHẦN – Ý KIẾN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN Đánh giá chức thu hút nguồn nhân lực M ã s VT 1T K VD C 2ô n V gD 3N có VQ C 4ơ n V gN hâ n V T hô VC ác VN hâ VA 9n VC ô n g Mức độ đồng ý 5 5 5 5 5 Đánh giá chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực: M ã s V 1 V V V V V V V V V Mức độ đồng ý C ô n gC B C N N hì n ch C ác ch A n h/ C A n h/ ch A n h/ ch C hí C ác ch H ìn h th 5 5 5 5 5 Đánh giá chức trì nguồn nhân lực: M ã s V V 2 V V V V V V V V V Mức độ đồng ý A n L ãn h đạ C B M ôi tr Vi ệc đá nA n h/ ch C ác ch N h ữ nA n h/ ch A n A n h/ ch PHỤ LỤC BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chức danh: Trưởng phòng Tổng hợp Nhân Chức danh: Trưởng phòng Tổng hợp Nhân Mã số cống việc: Người thực hiện: Báo cáo cho: Xác định công việc: Tham mưu cho Ban Giám Đốc chịu trách nhiệm toàn vấn đề thuộc lĩnh vực nhân nhằm phát triển sử dụng có hiệu NNL Quyền hạn: - Tham gia vào trình định điều phối nhân thực hoạt động kinh doanh chung TTKD VNPT - Long An - Giữ vai trò chủ chốt tuyển dụng, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật, bố trí cơng việc, giải chế độ sách cho nhân viên Chức năng, nhiệm vụ cụ thể: - Tham mưu cho Giám Đốc đường lối phát triển quản lý nhân sự/đúng sách - Cố vấn, hỗ trợ cung cấp thông tin cho lãnh đạo nhân viên vấn đề nhân sự/chính xác, nhiệt tình - Nghiên cứu, đề xuất tham gia với lãnh đạo TTKD VNPT - Long An hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự/có giải trình, đạt kết tốt - Phối hợp, điều hành hoạt động, chương trình nhân sự/ nhanh chóng, đạt kết tốt - Kiến nghị điều chỉnh cấu nhân sự/ có giải trình, khoa học, hợp lý - Tham gia vụ án kinh tế/ luật, đạt kết tốt - Hướng dẫn giải tranh chấp lao động/ xác, nhanh chóng, thỏa đáng - Chỉ đạo cơng tác lưu trữ hồ sơ nhân viên/ khoa học, gọn gàng - Kiểm tra, đánh giá nhân viên/ xác, khơng thiên vị, khơng bình qn - Trực tiếp quản lý, giao việc cho nhân viên thuộc cấp/ hợp lý, thường xuyên, có kiểm tra Các mối quan hệ: - Báo cáo cho: Phó Giám Đốc phụ trách nhân - Giám sát: Nhân viên Phòng THNS - Quan hệ với: phận Công ty, Công ty khác, viên chức quyền, Sở lao động, Cơng đồn, Nhà cung ứng lao động PHỤ LỤC BẢNG TIÊU CHUẨN CƠNG VIỆC Chức danh: Trưởng phòng Tổng hợp Nhân Mã số công việc: Người thực hiện: Báo cáo cho: Trình độ học vấn: - Bằng tốt nghiệp sau đại học: - Bằng tốt nghiệp đại học: - Tốt nghiệp phổ thông: Ngành học: quản trị kinh doanh, luật kinh tế… Các khóa đào tạo: quản lý nhân Yêu cầu kinh nghiệm làm việc: - Có kinh nghiệm cơng tác, đạt thành tích tốt lĩnh vực năm - Nắm vững có kinh nghiệm thực kỹ thực hành quản trị NNL Yêu cầu kiến thức kỹ năng: - Tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế lao động, Luật kinh tế… - Đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị NNL - Nắm vững Luật Lao động quy định nàh nước liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ nhân viên - Am hiểu đường lối, chiến lược kinh doanh công ty - Thông thạo tiếng Anh, vi tính văn phòng u cầu tố chất, điều kiện làm việc: - Có khả làm việc độc lập cao - Có khả giao tiếp tốt biết thu hút, tập hợp nhân viên - Làm việc khoa học, có tổ chức, có tinh thần trách nhiệm cao PHỤ LỤC PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - LONG AN Họ tên:……………………………………………………………………………… Chức danh/Bộ phận:…………………………………………………………………… Tên khóa đào tạo:……………………………………………………………………… Thời gian:………………………… Nơi đào tạo:……………………………………… Tên giảng viên:………………………………………………………………………… Nhằm đánh giá hiệu nâng cao chất lượng đào tạo ngày tốt để đáp ứng theo nhu cầu thực tiễn công việc Xin anh/chị vui lòng trả lời câu hỏi bảng đánh giá khoanh tròn thích hợp theo thang điểm đây: M S Nội ứ K Y T K T T dung é ế r h ố T C đánh h 1Đ án h gi 2C h 3ơ Ý ng 4T hơ 5K hó 6K hó 7P hù 8H iệ Tí n N hậ tr o P h M ức độ rõ Ki n h ng K nă nQ ua n tâ G iả n g vi P hâ n bC ác T h Đị a C ác T ài C ác ... Tỉnh – Trung tâm Kinh doanh VNPT - Long An, từ năm 2014 đến năm 2016 Trung tâm Kinh doanh VNPT - Long An đưa giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị NNL Trung tâm Kinh doanh VNPT - Long An từ đến. .. quản trị nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh VNPT - Long An từ đến năm 2020 Đề tài gồm ba chương: chương sở lý luận quản trị nguồn nhân lực, chương thực trạng quản trị nguồn nhân lực Trung tâm Kinh. .. TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 30 TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - LONG AN 30 2.1 TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - LONG AN 30 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển VNPT Trung tâm Kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại trung tâm kinh doanh vnpt long an đến 2020 , Hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại trung tâm kinh doanh vnpt long an đến 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay