Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực công ty cổ phần chăn nuôi CP việt nam chi nhánh bình dương

112 11 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN THỊ ANH THƯ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CP VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP.Hồ Chí Minh, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN THỊ ANH THƯ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CP VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤ TP.Hồ Chí Minh, 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học :PGS.TS Nguyễn Phú Tụ (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày ….… tháng ….… năm …… Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) S T T S P G T S T S T S C ứ Ch P P Ủ Ủ Th Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP.HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Trần Thị Anh Thư Ngày, tháng, năm sinh: Chuyên ngành: 26/02/1982 Quản Trị Kinh Doanh Giới tính: Nơi sinh: Nữ TPHCM MSHV: : 1641820079 I- Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam Chi nhánh Bình Dương II- Nhiệm vụ nội dung: Thứ xây dựng lý luận khoa học quản trị nguồn nhân lực nhằm rút lý thuyết nhằm áp dụng cho phù hợp với mục tiêu nghiên cứu Thứ hai khảo sát, phân tích đánh giá tính khả thi thực trạng cơng tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam Chi nhánh Bình Dương, làm rõ tồn công tác quản trị Nghiên cứu thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Chăn ni C.P Việt Nam Chi nhánh Bình Dương tìm số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực công ty đến năm 2023 III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: PGS.TS.NGUYỄN PHÚ TỤ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình Nghiên cứu thực trạng cơng tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam Chi nhánh Bình Dương riêng tơi Các thông tin số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018 ` Học viên thực Luận văn 22 LỜI CÁM ƠN Luận văn thực Trường Đại học Cơng nghệ Tp Hồ Chí Minh Trong q trình hồn thành luận văn này, tơi nhận nhiều động viên, giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Phú Tụ, người hướng dẫn suốt thời gian nghiên cứu lúc hoàn chỉnh luận văn Xin gửi lời cám ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý khoa học Đào tạo Sau đại học, Quý thầy giáo Trường Đại học Công nghệ Tp Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho tơi q trình học tập nghiên cứu Xin cám ơn Cơng ty Cổ phần Chăn ni C.P Việt Nam CN Bình Dương tạo điều kiện thuận lợi cho trình quan sát, thu thập liệu, khảo sát phân tích thực trạng đề xuất chiến lược phát triển nguồn nhân lực, giải pháp cho Công ty Cuối xin gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người ln đồng hành tơi q trình học tập thực đề tài nghiên cứu Tác giả Luận văn Trần Thị Anh Thư 33 TÓM TẮT Trong xu hướng vấn đề tất yếu khách quan Quản trị nguồn nhân lực nguyên nhân thành công hay thất bại hoạt động sản xuất kinh doanh Do việc giải vấn đề tồn đọng yếu công tác quản trị, nhằm giảm thiểu thiệt hại không nhỏ làm ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh chi nhánh công ty Đề tài gồm chương: chương sở lý luận quản trị nguồn nhân lực, chương thực trạng hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam CN Bình Dương chương giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam CN Bình Dương đến năm 2023 Trên sở sử dụng thông tin nội bộ, kết thống kê, tổng hợp từ điều tra khảo sát công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Chăn ni C.P Việt Nam CN Bình Dương luận văn xác định điểm mạnh điểm yếu công tác quản trị nguồn nhân lực chi nhánh công ty, ảnh hưởng tác động đến nhân viên Từ luận văn tập trung làm rõ số vấn đề giải pháp giúp Ban Giám đốc khắc phục hạn chế, phát huy điểm tích cực hồn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Chăn ni C.P Việt Nam CN Bình Dương, nhằm giúp cho công ty phát triển thời gian tới góp phần vào phát triển chung đất nước Kết nghiên cứu luận văn giúp Công ty Cổ phần Chăn ni C.P Việt Nam CN Bình Dương nhìn tổng thể thực trạng hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp Để từ cấp lãnh đạo doanh nghiệp nhận thấy được, xem xét giải pháp hoàn thiện nhằm xây dựng phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp cách hiệu hơn, cạnh tranh tốt bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu 44 ABSTRACT In current trends, the essentially objective issue about Human Resource Management is the core reason of success in business and operation Therefore, the resolve of remaining management issues to reduce loss for business strategy has impacted on company business massively This thesis consists of three chapters: chapter is theory about human resource management, chapter is the fact of about human resource management of CP Vietnam Joint Stock Company Binh Duong Branch and chapter is solutions for perfection human resource management activities of this institute from now to 2020 According to internal data resource and statistic outcomes from human resource survey at CP Vietnam, this thesis indicates strengths and weaknesses in human resource management and influences on employees Thus, the thesis suggests practical solutions that helps Board of Directors deal with drawbacks, enhance advantages in human resource management at the corporation In particular, the objective of thesis is to ensure the further development of company and nation also The research result of this thesis will help CP Vietnam Joint Stock Company Binh Duong Branch to have total view about its fact of human resource management activities Thank to that, institute’s leaders can recognize, consider the perfect solutions in order to construct and develop institute’s human resource effectively and the enterprise will compete better in global economic integration situation 55 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH, .x SƠ LỜI ĐỒ MỞ ĐẦU .1 Lý lựa chọn đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Tổng quan tình .3 hình nghiên cứu 6.1 Nghiên cứu nước 6.2 Nghiên cứu nước ết cấu luận .7 văn : CHƯƠNG : SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC .8 1.1 Nguồn nhân lực, quản trị nguồn nhân lực hiệu quản trị nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực: 1.1.3 Tầm quan trọng công tác quản trị nguồn nhân lực .10 1.2 Những nội dung chủ yếu công tác quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp 11 1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực 11 1.2.2 Phân tích xác định nhu cầu nhân 13 1.2.3 Công tác tuyển dụng 14 1.2.3.1 Nguồn tuyển chọn phương pháp tuyển chọn: 14 66 1.2.3.2 Phương pháp tuyển dụng: 14 1.2.3.3 Quy trình tuyển chọn doanh nghiệp thường tiến hành theo bước sau: 15 1.2.3.4 Tiến trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực 15 1.2.3.5 Mục đích đào tạo phát triển nguồn nhân lực bao gồm: 15 1.2.3.6 Quy trình đào tạo phát triển NNL 16 1.2.3.7 Các hình thức đào tạo .16 1.3 Chính sách tiền lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi 16 1.3.1 Chính sách tiền lương 16 1.3.2 Tiền lương .17 1.3.3 Phúc lợi, trợ cấp .17 1.3.4 Quan hệ lao động , môi trường điều kiện làm việc 17 1.3.5 Thời gian làm việc, nghỉ ngơi 18 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác Quản trị nguồn nhân lực 18 1.4.1 Nhân tố bên 18 1.4.2 Nhân tố bên .19 1.4.2.1 Môi trường vĩ mô 20 1.4.2.2 Môi trường vi mô: 20 TÓM TẮT CHƯƠNG 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP CHĂN NI C.P BÌNH DƯƠNG .23 2.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam CN Bình Dương .23 2.1.1 Sự hình thành 23 2.1.2 Chức nhiệm vụ 23 2.1.3 cấu tổ chức 24 2.1.4 Sản phẩm công ty 24 2.1.5 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 24 2.2 Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Chăn ni C.P Việt Nam CN Bình Dương 26 2.2.1 Công tác quản trị nguồn nhân lực 26 2.2.1.1 cấu nguồn nhân lực công ty .26 2.2.1.2 Hoạch định nguồn nhân lực 28 77 tiếp cận với ứng viên tiềm nhiều Theo khuynh hướng nay, Internet trở thành công cụ mạnh hữu hiệu cho quảng cáo tuyển dụng Đồng thời Công ty nên quảng cáo tin chuyên ngành tờ báo địa phương Quảng cáo tuyển dụng cần phải mơ tả vị trí cần tuyển dụng yêu cầu đặt cho ứng viên cách cụ thể rõ ràng, không nên tiết kiệm chi phí cho quảng cáo mà đưa thơng tin q ngắn gọn làm thời gian việc sàng lọc hồ sơ, vấn Việc mô tả công việc yêu cầu đặt cho ứng viên quảng cáo tuyển dụng cách cụ thể giúp giảm bớt số hồ sơ xin việc không đạt yêu cầu gửi đến Công ty Tuyển dụng trực tuyến: Hiện nay, với phát triển mạnh mẽ internet, thị trường nhiều công cụ để hỗ trợ tốt cho nhà tuyển dụng tuyển dụng ứng viên phù hợp với nhu cầu mình, tuyển dụng trực tuyến giúp rút ngắn đáng kể thời gian tiếp xúc với ứng viên tiềm tiết kiệm chí phí Đồng thời việc tuyển dụng tạo nhiều thuận tiện cho ứng viên nhà tuyển dụng việc sử dụng email để liên lạc với nhà tuyển dụng nhanh chóng, kể phản hồi, trao đổi qua lại hai bên thực nhanh Hơn nữa, hình thức trao đổi e-mail gửi hồ sơ lên mạng đảm bảo bí mật cho ứng viên làm việc công ty, nhân cấp cao Tổ chức chương trình giao lưu, giới thiệu hội việc làm, tài trợ cấp học bổng cho sinh viên suất sắc Công ty tham gia tổ chức chương trình giao lưu, giới thiệu hội việc làm nhằm thu hút sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, sinh viên trường Bộ phận nhân lên kế hoạch tiếp cận sinh viên, tổ chức buổi giao lưu, hội thảo, chương trình giới thiệu cơng ty vị trí tuyển dụng tham gia vào chương trình ngày hội việc làm Tổ chức giao lưu, tài trợ, cấp học bổng cho sinh viên thành tích học tập suất sắc Tổ chức chương trình tham quan nhà máy để sinh viên dịp làm quen với thực tiễn cơng việc, từ nhìn đầy đủ ngành nghề Thơng qua 78 chương trình tham quan Cơng ty xác định đối tượng cần tiếp cận, cách thu hút nguồn nhân lực hiệu điều kiện cạnh tranh gay gắt chất xám thị trường lao động d Hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Để đạt thành công công tác đào tạo nguồn nhân lực trước hết cơng ty cần nhìn nhận đắn lợi ích việc đầu tư vào cơng tác đào tạo nhân lực Cơng ty cần nhìn nhận đào tạo hoạt động đầu tư góp phần làm tăng đáng kể suất chất lượng làm việc nhân viên, không xem đào tạo chi phí kinh doanh Xây dựng chiến lược đào tạo nhân lực cho mục tiêu phát triển dài hạn công ty Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam CN Bình Dương cần xác định rõ mục đích cơng tác đào tạo tìm kiếm, phát triển nâng cao kỹ làm việc nhân viên, từ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm nâng cao vị khả cạnh tranh Cơng ty thị trường Vì mục tiêu, kế hoạch kinh doanh dài hạn Cơng ty Cổ phần Chăn ni C.P Việt Nam CN Bình Dương cần vạch chiến lược đào tạo nhân lực cách cụ thể để thực mục tiêu phát triển công ty Chiến lược đào tạo nhân lực Công ty phải dựa vào thực trạng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực cho kế hoạch phát triển cơng ty, chiến lược hướng nhân viên vào mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo cách trọng tâm, trọng điểm Đào tạo định kỳ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên Hiện công ty trọng đào tạo nhân nhu cầu thay thế, đề bạt nhân viên lên vị trí mà chưa kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chun mơn định kỳ cho nhân viên Để nâng cao hiệu quả, suất lao động đội ngũ nhân viên động, biết ứng phó linh hoạt với khó khăn đáp ứng kịp thời nhu cầu kỹ thuật, công nghệ việc cần thiết cơng ty phải kế hoạch đào tạo định kỳ năm lần cho tồn thể CBCNV cơng ty nghiệp vụ chuyên môn kỹ giao tiếp, làm việc nhóm, tạo điều kiện cho nhân viên tiếp xúc trau dồi thêm kinh nghiệm công việc liên quan đến phạm vi mà họ đảm trách tìm hiểu cơng việc phòng ban khác 79 để họ nắm bắt tình hình hoạt động chung Cơng ty Lựa chọn hình thức đào tạo phù hợp hi xây dựng chiến lược đào tạo xác định nhu cầu đào tạo mình, Cơng ty nên lựa chọn địa đào tạo đáng tin cậy, việc lựa chọn dịch vụ đào tạo không nên dựa mức học phí hay lựa chọn giảng viên tên tuổi cấp, mà doanh nghiệp nên lựa chọn khóa học ngắn hạn, chọn giảng viên kinh nghiệm thực tế Hình thức đào tạo khơng thiết phải áp dụng chương trình học mạng tính hàn lâm dễ gây chán nản, không khuyến khích nhân viên nâng cao kỹ Mà người giảng viên thiết phải kiến thức thực tế, biết cách nắm bắt thông tin, kiện tạo hứng thú việc tiếp thu, người giảng viên phải biết cách hướng dẫn phương pháp để ứng dụng kiến thức vào thực tế, tính ứng dụng cao phù hợp với trình độ nhân viên nhu cầu Công ty d Đánh giá kết thực Giải pháp 1: Đánh giá thực cơng việc phải thực theo quy trình Qua phân tích thực trạng đánh giá hiệu thực công việc công ty Chương nhận thấy cơng tác đánh giá chưa thực khoa học công ty chưa xây dựng bảng mô tả công việc bảng tiêu chuẩn công việc để làm cho việc đánh giá kết thực công việc nhân viên, đó, đánh giá mang ý kiến chủ quan cán đánh giá Vì vậy, để cơng tác đánh giá kết thực công việc nhân viên xác, cơng mang lại hiệu việc quản trị NNL Công ty cần thực quy trình đánh giá theo bước sau: Bước 1: Xác định tiêu chí đánh giá dựa vào theo bảng phân tích cơng 80 việc Bước 2: Lựa chọn phương pháp đánh giá thích hợp Bước 3: Huấn luyện cấp quản lý người làm công tác đánh giá kỹ đánh giá thực công việc nhân viên Bước 4: Thảo luận với nhân viên nội dung, phạm vi đánh giá Bước 5: Thực đánh giá theo tiêu chuẩn thực công việc Bước 6: Thảo luận với nhân viên kết đánh giá 80 81 Bước 7: Đánh giá kết thực đề mục tiêu cho nhân viên Giải pháp 2: Đảm bảo tính công bằng, khách quan đánh giá kết thực công việc nhân viên Trước thực đánh giá, cán phụ trách đánh giá cần thảo luận với nhân viên nội dung, phạm vi đánh giá Các thảo luận rõ lĩnh vực cần đánh giá, đánh nào, chu đánh giá tầm quan trọng kết đánh giá công ty nhân viên Từ thảo luận cán thực đánh giá cơng việc thu thập ý kiến đóng góp nhân viên phương pháp nội dung đánh giá, bổ sung vào bảng đánh giá để thống nhất, đồng thuận cán đánh giá nhân viên Giải pháp 3: Điều chỉnh, sửa chữa sai xót q trình thực cơng việc vạch phương hướng, tiêu cho nhân viên sau đánh giá kết thực công việc Các quản lý nên thảo luận với nhân viên kết đánh giá, tìm hiểu điều trí điều chưa trí cách đánh giá, điểm tốt điểm cần khắc phục, sửa chữa thực công việc nhân viên Cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên biết mức độ thực công việc họ so với tiêu chuẩn mẫu so với nhân viên khác, giúp nhân viên điều chỉnh, sửa chữa sai lầm trình làm việc, động viên nhân viên thông qua điều khoản đánh giá Kết làm việc nhân viên phải lưu tổng hợp hồ sơ cá nhân làm sở việc đánh giá khách quan, chuẩn xác để phát khả phát triển người Từ cơng tác quy hoạch đề bạt cán bồi dưỡng đào tạo nhân viên người, đối tượng kịp thời Điều quan trọng đánh giá hiệu công việc cần vạch phương hướng, cách thức cải tiến thực công việc, đề tiêu cho nhân viên e Chính sách tiền lương, thưởng Công ty cần xây dựng hệ thống tiền lương nhằm mục đích tăng cường khả thu hút, lưu giữ ổn định đội ngũ nhân sự, nâng cao mức độ hài lòng, gắn bó nhân viên, tăng cường hiệu quản lý Để đạt điều này, hệ thống tiền lương cần đáp ứng yêu cầu sau:  rả lương công vào hiệu thực công việc: T Hiện công ty trả lương cho nhân viên theo thời gian làm việc, chưa bảng phân tích cơng việc nên việc trả lương chưa đảm bảo tính cơng Do đó, Cơng ty cần phải trả lương theo tích chất, mức độ phức tạp công việc đảm nhận mức độ hoàn thành người lao động Đây vấn đề khó nhạy cảm hệ thống tiền lương Công ty phải đánh giá, phân hạng giá trị chức danh công việc thành nhóm lương từ thấp đến cao Việc đánh giá phải dựa bảng mô tả công việc chuẩn Mức độ tạp công việc cần xem xét, phân tích nhiều khía cạnh, dựa chế tiêu chuẩn đánh giá lực, kết làm việc để trả lương tương xứng tăng lương không dừng lại cấp Ngồi ra, Cơng ty cần xem xét tăng lương sách thưởng, phụ cấp nhân viên thâm niên cơng tác lâu năm cơng ty, họ nhiều đóng góp cho cơng ty, tác dụng khuyến khích động viên nhân viên gắn bó lâu dài với cơng ty Trả lương cạnh tranh so với thị trường lao động: Mức tiền lương cần thiết lập sở cạnh tranh với thị trường lao động, đảm bảo ln thu hút lưu giữ lao động Theo đó, hệ thống tiến lương cần chế thu thập thơng tin mặt tiền lương thị trường lao động Trên sở đó, tùy nhóm lao động, Cơng ty xác định chiến lược trả lương phù hợp với nhu cầu thu hút cao hơn, mức trung bình thị trường f Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, lành mạnh từ lúc thành lập công ty đến Công ty chấp hành tốt quy định luật lao động, giải thỏa đáng nhu cầu an toàn lao động, chăm lo cho sức khỏe đời sống tinh thần cho người lao động Ngoài cần tạo hấp dẫn cơng việc ln mối quan hệ nhân viên với quản lý cấp, để kịp thời giải thắc mắc người lao động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Văn hóa doanh nghiệp quan trọng việc phát huy nguồn nhân lực Một môi trường làm việc công khai minh bạch, rõ 82 ràng cho hiệu làm việc cao Nhưng để giữ người, cần phải mối liên hệ đồn kết, hòa đồng thân ái, vui vẻ Cơng ty vai trò khơng thể thiếu tập thể Bên cạnh đó, tăng cường hoạt động, sinh hoạt tập thể để giúp nhân viên rèn luyện kỹ sống giúp phát yếu tố tài tiềm ẩn 3.3.2.3 Biện pháp thực - Thường xuyên cải thiện quy trình tuyển dụng: Sau đợt tuyển dụng phận nhân nên thực công việc phân tích rút kinh nghiệm, đánh giá hiệu bước quy trình, xác định điểm yếu tìm nguyên nhân bản, đồng thời nhận diện hội cải thiện, bổ sung thêm bước cần thiết, loại bỏ bước không cần thiết quy trình tuyển dụng Khi quy trình tuyển dụng cải thiện cách hợp lý chất lượng nhân viên tuyển nâng cao - Tăng tài cho cơng tác tuyển dụng Về lâu dài nguồn chi tài cho cơng tác tuyển dụng cần đẩy mạnh nữa, trước đòi hỏi ngày cao nguồn nhân lực cấp cao đòi hỏi cơng tác tuyển dụng phải nhắm đến tầng cao nữa; để thực việc trước hết phải đảm bảo nguồn tài cho cơng tác tuyển dụng Tăng nguồn tài cho cơng tác tuyển dụng giúp phận tiếp cận nhiều công cụ tuyển dụng tốt hơn, việc marketing tuyển dụng đạt chất lượng hơn, thu hút nhiều nguồn nhân lực cao cấp hơn, mở rộng mối quan hệ giao tế xúc tiến - Công ty kiến nghị với Nhà nước mở rộng môi trường đầu tư, cắt bỏ thủ tục phiền hà, tạo môi trường đầu tư thơng thống để thu hút đối tác nước ngồi đầu tư vào cơng ty giúp cho cơng ty mở rộng sản xuất, tìm chỗ đứng thị trường nâng cao thu nhập cho cán cơng nhân viên họ n tâm công tác - Mở rộng kênh tuyển dụng: + Cơng ty nên đa dạng hóa nguồn thu hút ứng viên, xây dựng hình tượng tốt đẹp cơng ty trường đại học, cao đẳng,… thông qua sách tài trợ thi, trao học bổng,… cho sinh viên Đây hình thức tiếp thị cơng ty hiệu thơng qua hình thức cơng ty hội tuyển chọn 83 sinh viên giỏi cho + Nâng cao chất lượng phục vụ cung ứng hàng hóa, đẩy mạnh thương hiệu uy tín cơng ty thị trường nhằm tạo hấp dẫn thu hút ứng viên 3.3.2.4 Kết dự kiến Hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chi nhánh công ty Công tác quản trị, tuyển dụng đào tạo phát triển nguồn nhân lực chi nhánh công ty đạt hiệu nhằm thúc đẩy chất lượng nguồn nhân lực chi nhánh công ty ngày nâng cao 3.4 i n n hị đối ới ôn y Ban lãnh đạo chi nhánh cơng ty đóng vai trò định cơng tác QTNNL Nhận thức tầm quan trọng công tác QTNNL định mức độ trọng, đầu tư vào công việc Ban lãnh đạo Công ty Cổ Phần Chăn ni CP Việt Nam CN Bình Dương cần nắm rõ vai trò cơng tác QTNNL, chiến lược phát triển Cơng ty đầu tư cơng sức, thời gian, tài cho cơng tác QTNNL hi Ban lãnh đạo thể vai trò trên, điều kiện đảm bảo cho công tác QTNNL tiến hành tốt hơn, hiệu Ngoài chi nhánh cần giao quyền tuyển dụng, độc lập tìm kiếm nhân tài tương lai 84 TÓM TẮT CHƯƠNG Từ sở lý luận quản trị nguồn nhân lực Chương thực trạng quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Chăn Ni C.P CN Bình Dương từ năm 2014 đến năm 2016 Chương 2, tác giả đề giải pháp để khắc phục nhược điểm nhằm hồn thiện quản trị nguồn nhân lực Cơng ty Cổ Phần Chăn Ni C.P Việt Nam CN Bình Dương đến năm 2020 Các giải pháp hoàn thiện nguồn nhân lực chủ yếu tập trung hoàn thiện vào ba nhóm chức thu hút, đào tạo phát triểt, trì nguồn nhân lực Đồng thời tác giả đưa kiến nghị đối Công ty, Nhà nước nhằm hỗ trợ thực cho giải pháp hoàn thiện nguồn nhân lựctác giả đề hiệu 85 PHẦN ẾT LUẬN Với mục tiêu nghiên cứu đề ra, luận văn “Một số giải pháp hồn thiện cơng tác QTNNL Cơng ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam chi nhánh Bình Dương” khái quát đánh giá tổng thể ưu, nhược điểm đề xuất số giải pháp nhằm góp phần hồn thiện cơng tác QTNNL Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam Chi nhánh Bình Dương, đồng thời luận văn giải số vấn đề lý luận thực tiễn công tác QTNNL: Hệ thống lại lý luận nguồn nhân lực, công tác QTNNL Phân tích thực trạng cơng tác QTNNL nhằm xác định điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn công tác QTNNL Chi nhánh Công ty Đề xuất số giải pháp chủ yếu để hồn thiện cơng tác QTNNL Cơng ty Bên cạnh luận văn đề xuất số kiến nghị với tổng công ty, nhằm nâng cao hiệu công tác QTNNL chi nhánh công ty Với kết trên, tác giả mong muốn góp phần nhỏ cơng sức vào phát triển Công ty Tuy nhiên luận văn nghiên cứu trình bày giới hạn kiến thức nên khơng tránh khỏi khiếm khuyết Tác giả mong muốn thông cảm ý kiến đóng góp Hội đồng, q thầy bạn 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thanh Hội (2002), Quản trị nhân sự, NXB Thống kê, TPHCM 2.Trần Kim Dung (2011), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Tổng hợp TPHCM Nguyễn Hữu Dũng (2003) cơng trình “Sử dụng hiệu nguồn lực người Việt Nam” (NXB Lao động Xã hội)\ 4.George T.Milkovich & John W.Boudreau (2002), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê PGS.TS Võ Xuân Tiến, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Bài báo khoa học năm 2010: “Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực” PGS.TS Nguyễn Duy Dũng TS Trần Thị Nhung viết năm 2005 “ Phát triển nguồn nhân lực công ty Nhật Bản nay” Human resource planing: Aproach needs assessments and priorities in manpower planing” (NXB Manak New Delhi 1997) Bùi Thanh Bình năm 2015 Luận văn Quản trị kinh doanh trường Hutech Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng TP.HCM Trường phái cổ điển F.W.Taylor: Frederick Winslow Taylor (1856 - 1916) người sáng lập khoa học quản lý gọi “cha đẻ quản lý khoa học” 10 Elton Mayo: Geaege Elton Mayo (1880 - 1949) giáo sư nghiên cứu nơng nghiệp Tác phẩm giá trị “Các vấn đề xã hội văn minh công nghiệp”; “Sự lắp sai công nhân công nghiệp 10 https://www.cp.com.vn 11 http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/xay-dung-phap-luat.aspx? ItemID=243 12 http://s.cafef.vn/cpvn-156154/masan-cp-vietnam-va-cuoc-dua-khoc-liet-tren-thitruong-quy-mo-24-ty-usd.chn 13.https://thitruong.nld.com.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/cp-viet-nam-vao-top100-doanh-nghiep-phat-trien-ben-vung-20171224181745714.htm PHỤ LỤC Hoạch định nguồn nhân lực R K ất Đh Đ R ất k iô đ h1 n4 C â u M Đ đ i A n h /c hị Tỷ Al n h/ c hị Tỷ Sl ố lư ợ nT l Đánh iá phân í h đánh iá ơn M ứR R K K ất h Đ ất Đ k h ô đ iể h 1ô 2n 3n 4ồ m P h T ỷC ấp tr T ỷ P h nT ỷ iệc M ứ Khảo xác kết tuyển dụng R K RĐ ấ K hĐồ h n ấ iể t ô k ô2n 3g t m N h â n N h â n C T Hoạ độn đ R ấ t k1 Ki ến th ức T ỷC ôn g ty lu T ỷ C ôn g tá T ỷA nh / ch T ỷ K h ô Mứ c K R Đ h Đ ấ i ô n3 n4 5t ể ạo c a công ty Đánh iá Lươn Mức độ đồng ý R K K C Đi ất h h Đ R âu ể ất kh ô ô hỏ m ô1 n2 n3 n4 đ5 T h ự cT ỷA n h/ ch T ỷA n h/ ch ịT ỷA n hT ỷ ST T C cL ã n Qu an hệ S ự tô A n Nhận xét điều kiện MỨC ĐỘ Đi ĐÁNH GIÁ ể (1 m h n n khôn đồn ,5 h độ sách c a công ty môi rường làm việc c a 137 CBCNV ... Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam Chi nhánh Bình Dương, làm rõ tồn công tác quản trị Nghiên cứu thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Chăn ni C.P Việt Nam Chi nhánh Bình. .. hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam CN Bình Dương chương giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam. .. nghiên cứu sở lý luận công tác quản trị nguồn nhân lực + Thứ hai, đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam Chi nhánh Bình Dương thời gian qua
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực công ty cổ phần chăn nuôi CP việt nam chi nhánh bình dương , Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực công ty cổ phần chăn nuôi CP việt nam chi nhánh bình dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay